Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon Fax CVR Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår halvår 2015 i overskrifter Opjustering af forventningerne til basisindtjening til minimum 16 mio. kr. Bedste basisindtjening nogensinde for et halvår på 10,0 mio. kr. Bedste resultat nogensinde for et halvår på 6,6 mio. kr. før og efter skat trods negative kursreguleringer som følge af særlige forhold. Pæn vækst i forretningsomfang på 8,2 % til 1,7 mia. kr. ift Udlånsvækst på 2,7 % til 680 mio. kr. ift Indlånsvækst på 4,6 % til 839 mio. kr. ift Kundetilgang på 2,1 % i første halvår (5,0 % ift ). Markant stigning i gebyrc og provisionsindtægter på 45 % til 13,3 mio. kr. primært som følge af stor konverteringsaktivitet i 1. kvartal af Beskeden omkostningsudvikling på 1,4 % ift Netto tilbageførsel af nedskrivninger i 2. kvartal. Aktiekursen på bankens aktier er steget med ca. 70 % siden årsskiftet. 1

2 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal Index Helår 2014 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Netto rentec og gebyrindtægter , Udgifter til personale og administration , Basisindtjening , Andre driftsudgifter Kursreguleringer m.v. C Tab og nedskrivninger på udlån Resultat før skat , Resultat efter skat , Balance (1.000 kr.) Udlån , Indlån , Garantier , Egenkapital , Balancesum , Nøgletal Egenkapitalforrentning i pct. p.a. (gns.) 8,2 6,7 11,5 Kapitalprocent 13,5 13,4 13,4 Resultat før skat pr. aktie (stkstr. 100 kr.) 19,5 14,1 24,5 Indtjening pr. omkostningskrone 1,25 1,17 1,15 Aktiekurs ultimo halvåret (stkstr.100 kr.) 37,9 27,6 23,8 Aktiens indre værdi Likviditetsoverdækning i pct. 0,76 154,2 0,44 138,6 0,54 117,1 Hvidbjerg Bank opjusterer efter fortsat fremgang Resumé Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår med et overskud på 6,6 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til den tilsvarende periode i 2014 på 1,8 mio. kr. svarende til 38 %. Relativt er overskuddet i 2. kvartal også steget i forhold til det foregående kvartal. Dette til trods for, at kvartalet har været præget af forholdsvis store negative kursreguleringer som følge af en ændret opgørelsesmetode for afkast af bankens sektoraktier i datacentralen BEC. Til gengæld udviser nedskrivningskontoen en fortsat positiv udvikling. I 2. kvartal har der således været tale om netto tilbageførsel af nedskrivninger, hvilket er gennemgået af Finanstilsynet, der har været på en ny inspektion i banken i maj måned og i den forbindelse har tilkendegivet at der ikke er væsentlige ændringer i forhold til den måde, banken selv anser nedskrivningssituationen på. Bankens samlede forretningsomfang er vokset med 8,2 % til lige knap 1,7 mia. kr. Udlånet er steget med 2,7 % til 680,0 mio. kr. Indlånet er steget med 4,6 % til 838,6 mio. kr. Og garantierne er steget med 72 % til 174,5 mio. kr., hvilket skyldes en midlertidig situation på grund af omfattende konverteringsaktivitet og garantier stillet i forbindelse med hushandler. Basisindtjeningen udviser en fremgang på 43 % til 10,0 mio. kr., hvilket er det højeste niveau for et halvår nogensinde. Kundeudviklingen fortsætter ligeledes i den rigtige retning med en netto tilgang på 2,1 % i de første seks måneder af 2015 (+5,0 % i forhold til ). Samtlige afdelinger har oplevet fremgang i kundetilgangen i

3 Nettorenteindtægter Hvidbjerg Banks renteindtægter udviser et mindre fald på 1,1 mio. kr. fra 24,3 mio. kr. i 1. halvår af 2014 til 23,2 mio. kr. i indeværende halvår svarende til 4,5 %. Udviklingen skyldes primært den fortsat lave rente, idet bankens udlånsvolumen faktisk er vendt fra en svagt faldende trend til en let stigende trend. Det samlede udlån udgjorde ved halvårets udgang 680,0 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 2,7 %. Den fortsat lave rente giver sig imidlertid også udslag i lavere renteudgifter. Renteudgifterne er således faldet med 10 % til 3,7 mio. kr. Dette endda til trods for, at bankens indlån er øget med 4,6 % i forhold til et historisk højt niveau på 839 mio. kr. Gebyr og provisionsindtægter Bankens gebyr og provisionsindtægter er steget markant fra 9,2 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 13,3 mio. kr. i indeværende halvår, svarende til en stigning på 45 %. Denne udvikling kan først og fremmest tilskrives et stort antal omlægninger af realkreditlån særligt i 1. kvartal, idet trenden er fladet noget ud i 2. kvartal, hvor boligrenten igen er steget fra det ekstremt lave niveau på under 2 % lige efter årsskiftet. Men også et generelt større aktivitetsniveau i samfundet bidrager positivt til udviklingen. Og hertil kommer en fortsat voksende aktivitet med køb og salg af værdipapirer. Netto rente. og gebyrindtægter Udviklingen i rentec og gebyrindtægter betyder samlet set, at Hvidbjerg Banks netto rentec og gebyrindtægter er steget med 11,4 % til 33,1 mio. kr., hvilket er en meget tilfredsstillende udvikling. Omkostninger Samtidig er det lykkedes at fastholde en ganske beskeden omkostningsudvikling. Bankens udgifter til personale og administration udgjorde således i 1. halvår 22,9 mio. kr. svarende til en stigning på 1,4 % i forhold til samme periode sidste år. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter er steget til 0,9 mio. kr. Det skyldes primært stigende indbetalinger til Indskydergarantifonden. Når der er indbetalt til Indskydergarantifonden i 2. halvår 2015 skal der ikke indbetales yderligere, med mindre der kommer træk på fonden fra afviklede banker. Inden længe skal banken til at betale til en ny fond, nemlig den såkaldte Afviklingsfond, men banken forventer her en væsentlige lavere indbetaling end den nuværende. Kursreguleringer Hvidbjerg Bank har i 2. kvartal oplevet negative kursreguleringer af bankens beholdning af værdipapirer, således halvårets samlede kursreguleringer bliver negativ med 172 t.kr. i modsætning til en positiv kursregulering pr. 30/ på t.kr. som dog var påvirket af salget af aktierne i Nets. Der er primært tale om en engangsregulering af den måde, kursreguleringerne af bankens sektoraktier i datacentralen BEC opgøres på. Isoleret set har den ændrede opgørelsesmetode medført en negativ kursregulering på 0,9 mio. kr. på Hvidbjerg Banks aktier i BEC. For halvåret fordeler kursreguleringerne sig med 92 t.kr på obligationer, 169 t.kr. på valuta, C374 t.kr. på sektoraktier og C59 t.kr. på øvrige aktier. Nedskrivninger Hvidbjerg Bank har i 1. halvår oplevet et glædeligt fald i nedskrivningerne til 2,3 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. året før, svarende til et fald på 40 %. I 2. kvartal har der netto været tale om tilbageførsel af tidligere nedskrivninger på 0,3 mio. kr., hvilket er meget positivt. Ikke mindst i lyset af, at niveauet for nedskrivninger er gennemgået af Finanstilsynet, der har været på en ny inspektion i banken i maj måned og i den forbindelse har tilkendegivet at der ikke er væsentlige ændringer i forhold til den måde, banken selv anser nedskrivningssituationen på. 3

4 Halvårets resultat Bankens resultat før og efter skat for 1. halvår 2015 blev et overskud på 6,6 mio. kr. mod 4,7 mio. kr. i samme periode i fjor. Resultatet er meget tilfredsstillende, ikke mindst set i forhold til, at kadencen faktisk er øget pænt i 2. kvartal efter et kvartal med usædvanligt store gebyrc og provisionsindtægter. Banken skal ikke betale skat af resultatet på grund af de tidligere års underskud. Banken nedskrev i 2012 det udskudte skatteaktiv til 0. Kapitaldækning Hvidbjerg Banks egenkapital er pr. udgangen af halvåret opgjort til 83,5 mio. kr. Efter tillæg af efterstillet kapital på 19,2 mio. kr. og reguleret for fradrag på 3,5 mio. kr. udgør bankens kapitalgrundlag 99,2 mio. kr. pr Det svarer til en kapitalprocent (solvens) på 13,5 % opgjort efter de nye CRD IV regler. Dette er uændret i forhold til for et år siden, men lidt højere end ved årsskiftet, hvor kapitalprocenten var 13,4 %. Det er væksten i udlån og garantier, som bevirker, at kapitalprocenten ikke stiger mere, end tilfældet er. Eftersom hele bankens kapitalgrundlag udgøres af kernekapital, er kernekapitalprocenten ultimo indeværende halvår ligeledes 13,5 %. Solvensbehovet er opgjort til 9,5 %. Solvensoverdækningen i forhold til den opgjorte kapitalprocent på 13,5 % udgør således 4,0 procentpoint mod 3,9 procentpoint ved årsskiftet. Selvom solvensoverdækningen ligger inden for den af bankens bestyrelse vedtagne målramme, er det fortsat målet at øge kapitalberedskabet. Likviditet og funding Hvidbjerg Bank havde ved udgangen af 1. halvår 2015 en likviditetsoverdækning i forhold til lovens krav på 154,2 % svarende til 168 mio. kr. Ved årsskiftet var de tilsvarende tal 117,1 % og 114 mio. kr. Den positive udvikling i likviditeten skyldes ikke mindst, at bankens indlån, som udgør langt den største del af bankens funding, pr. udgangen af halvåret udgjorde et historisk højt niveau på 839 mio. kr. svarende til et indlånsoverskud på 159 mio. kr. eller 23 %. Det er for tiden ikke svært at skaffe indlån på endda ganske lange terminer til gunstige priser, hvilket da også afspejler sig i bankens faldende renteudgifter. Tilsynsdiamanten Finanstilsynets Tilsynsdiamant fastlægger en række særlige risikoområder med tilhørende grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Hvidbjerg Banks situation pr i forhold til de nævnte grænseværdier er vist i nedenstående skema. Som det fremgår, ligger banken pænt under alle grænseværdier. Eksponeringskategori Grænseværdi Hvidbjerg Bank Summen af store engagementer max. 125 % 17,29 % Ejendomseksponering max. 25 % 3,78 % Udlånsvækst på årsbasis max. 20 % 2,71 % Likviditetsoverdækning min. 50 % 154,23 % Funding ratio max. 1 0,73 4

5 Opjustering af forventninger for 2015 Hvidbjerg Bank har været begunstiget af en usædvanlig stor konverteringsaktivitet særligt i 1. kvartal. Dertil kommer, at banken fortsat oplever en stabil tilgang af kunder i samtlige af bankens filialer. Basisindtjeningen for første halvår 2015 blev på 10 mio. kr. Med baggrund i denne udvikling opjusteres forventningerne til basisindtjeningen for hele 2015 fra intervallet udmeldt ved årets begyndelse på 13 C 16 mio. kr. til minimum 16 mio. kr. Når det gælder nettoresultatet var bankens forventninger ved årets begyndelse et positivt resultat for hele Nu forventer banken, at sidste års resultat på 8,4 mio. kr. som minimum opnås. Begivenheder indtruffet efter 30. juni 2015 Der er ikke indtruffet forhold efter balancedagen, der er af betydning for bedømmelse af halvårsrapporten. Pr. 1. juli 2015 er Jens Odgaard tiltrådt som ny bankdirektør i Hvidbjerg Bank. Han afløser Oluf Vestergaard, der er gået på pension. Jens Odgaard har været ansat i banken siden 2. januar Begivenheder i øvrigt Hvidbjerg Bank har i 2. kvartal af 2015 oprustet på erhvervsområdet. Det er bl.a. sket med ansættelse af John Bruni Pedersen som central erhvervskundechef og Palle Bruun Nielsen som erhvervsrådgiver og souschef i StruerCafdelingen. I HolstebroCafdelingen er John Schøtt udnævnt til ny filialdirektør. Endvidere har banken pr. 1. juli ansat revisor cand.merc.aud. Chris Have som ny økonomichef med ansvar for bankens økonomi og administration. Hvidbjerg Bank aktien Hvidbjerg Bank havde pr i alt aktionærer. Aktionærerne har i 2015 oplevet en yderst positiv udvikling i aktiekursen, der er steget i omegnen af 70 % siden årsskiftet til et niveau omkring 40 kr. pr. aktie á 20 kr. Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5 % af Hvidbjerg Banks aktiekapital: Sparekassen Thy, Thisted (13,39 %) Sparekassen Vendsyssel, Vrå (13,39 %) Transaktioner med nærtstående parter Der har ingen transaktioner været med nærtstående parter i 1. halvår Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Revision Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten for 2015, men bankens eksterne revision har påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens indtjening i den egentlige kernekapital er opfyldt. Finanskalender Periodemeddelelse for 1.C3. kvartal

6 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januarc30.juni 2015 for Hvidbjerg Bank A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for 1. halvår Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Hvidbjerg, den 18. august 2015 Direktion Jens Odgaard Bestyrelse Knud Steffensen Formand Flemming B. Olesen Næstformand Henrik H. Galsgaard Niels Lyngs Lars Jørgensen Annie Olesen Dorrit Lindgaard Karl K. Seerup 6

7 5 års hovedtal. halvår i kr i kr i kr i kr i kr Resultatposter Netto rentec og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Basisindtjening Andre driftsudgifter Kursreguleringer C C191 Nedskrivninger på udlån m.v I alt resultat før skat C C9.598 C8.857 Balance Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Garantier

8 Nøgletal. halvår Solvens og kapital i kr i kr i kr i kr i kr Kapitalprocent 13,5% 13,5% 10,7% 13,3% 12,0% Kernekapitalprocent 13,5% 13,5% 8,7% 9,9% 8,3% Egentlig kernekapital procent 11,2% 10,7% Indtjening Halvårets egenkapitalc forrentning før skat 8,2% 6,7% C23,9% C13,0% C12,5% Halvårets egenkapitalc forrentning efter skat 8,2% 6,7% C23,9% C9,8% C9,4% Indtjening pr. omkostningskrone 1,25 1,17 0,67 0,76 0,74 Markedsrisiko Renterisiko C0,9% 0,9% 1,1% 0,0% 1,4% Valutaposition 2,9% 1,1% 1,6% 2,7% 2,8% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Likviditet Udlån + nedskrivninger herpå ift. indlån 87,0% 89,7% 102,0% 99,1% 101,8% Overdækning ift. lovkrav om likviditet 154,2% 138,6% 148,6% 203,9% 150,4% Kreditrisiko Summen af store engagementer 17,3% 26,2% 79,3% 33,7% 49,5% Akkumuleret nedskrivningsprocent 5,5% 7,0% 8,3% 5,3% 3,3% Halvårets nedskrivningsprocent 0,3% 0,5% 2,8% 1,7% 0,1% Halvårets udlånsvækst 1,8% C3,4% 0,8% 1,0% 8,1% Udlån i forhold til egenkapital 8,1 9,0 11,7 8,1 9,7 Aktieafkast Halvårets resultat før skat pr. aktie (stykstr.100 kr.) 19,5 14,1 C46,8 C39,5 C59 Halvårets resultat efter skat pr. aktie (stykstr.100 kr.) 19,5 14,1 C46,8 C29,7 C44,5 Indre værdi pr. aktie (stykstr.100 kr.) Børskurs/indre værdi (stykstr.100 kr.) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 KernekapitalC og kapitalprocent er fra 2014 opgjort efter CRR/CRD IV. De nye regler medfører ændret opgørelse af kapitalgrundlag og de risikovægtede poster. Sammenligningstallene for 2013 og tidligere år er ikke tilpasset. 8

9 Note Resultatopgørelse Helår 2014 i kr i kr i kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente. og gebyrindtægter Kursreguleringer C Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration AfC og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiændring i sikringsinstrument Skat Anden totalindkomst i alt Periodens totalindkomst i alt

10 Note Balance Helår 2014 i kr i kr i kr Kassebeholdning og anfordringsc tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Grunde og bygninger i alt Heraf domicilejendomme Heraf investeringsejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Gæld: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser: Hensat til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: 8 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Passiver i alt

11 Egenkapitalopgørelse Overført Aktiekapital resultat I alt Egenkapital 1/ Køb af egne aktier 0 C1.812 C1.812 Salg af egne aktier Årets resultat Egenkapital 31/ Egenkapital 1/ Køb af egne aktier 0 C1.468 C1.468 Salg af egne aktier Periodens resultat Egenkapital 30/

12 Noter Helår Renteindtægter i kr i kr i kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Obligationer Aktier m.v. C Valuta I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration Bestyrelse Direktion (2 personer i perioden 8/5 C 30/6) Lønninger Pensioner I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Gns. antal heltidsbeskæftigede medarbejdere 41,5 42,5 42,3 12

13 6 Noter Helår 2014 i kr i kr i kr Nedskrivninger på udlån og hensættelse på garantier m.v.: Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger primo Periodens/årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår C3.174 C3.262 C2.516 Andre bevægelser Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet/hensat C3.270 C7.801 C I alt individuelle nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger primo Periodens/årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår C366 C402 C643 Andre bevægelser I alt gruppevise nedskrivninger ultimo Hensættelser til tab på garantier: Hensættelser til tab på garantier primo Periodens/årets hensættelser Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår C383 0 C101 Hensættelser til tab på garantier ultimo Nedskrivning på tilgodehavender hos kreditinstitutter: Nedskrivninger primo Periodens/årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår I alt nedskrivninger ultimo I alt nedskrivninger og hensættelser ultimo Driftspåvirkning i alt Tabt ikke tidligere individuelt nedskrevet Indgået på tidligere afskrevet fordringer C91 C81 C179 Nedskrivning på nedskrevne udlån og garantidebitorer i alt Renteindtægter på nedskrevne udlån er medregnet i nedskrivninger med

14 Noter Helår Efterstillede kapitalindskud i kr i kr i kr Hybrid kapital i DKK Rentesats pr C 11,525 % p.a. Fast rente indtil Derefter Cibor 3 + tillæg på 10 %. Mulighed for indfrielse fra den Lånet er uopsigeligt fra kreditors side. Hybrid kapital i DKK Rentesats pr C 11,6496 % p.a. Fast rente indtil Derefter Cibor 3 + tillæg på 10,25 %. Mulighed for indfrielse fra den Lånet er uopsigeligt fra kreditors side. Ved opgørelse af kapitalgrundlaget kan medregnes Aktiekapital Aktiekapitalen er opdelt i stk. aktier á kr Egne kapitalandele Antal af egne aktier (stykstr. 20 kr.) Pålydende værdi udgør Markedsværdi udgør Egne kapitalandele optaget til Egne aktiers andel af aktiekapitalen i pct. 0,0% 0,1% 0,2% 10 Eventualforpligtelser Garantier m.v. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån TinglysningsC og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre eventualforpligtelser Øvrige forpligtelser Andre eventualforpligtelser i alt

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere