Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode)."

Transkript

1 Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode) Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i det samlede indsatsprogram for oplandet til Limfjorden. Supplerende indsatser i Aalborg Kommune, og Indsatsprogrammet for Nordlige Kattegat/Skagerak ikke indeholder indsatser i Aalborg Kommune. Tommy Eggers og Anna Kirsten Olesen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Indledning Punktet skal ses i sammenhæng med Miljø- og Energiudvalgets møde den 5. februar 2014 (punkt 5) Etablering af Vandråd. og Miljø- og Energiudvalgets møde den 19. marts 2014 (punkt 9), Godkendelse af sammensætning og kompetencer i Vandråd Limfjorden. Baggrund Rammerne for udarbejdelse af indsatsprogram for vandløbsindsatsen meldte staten ud den 7. april Den foreløbige samlede økonomiske ramme i anden planperiode er på 696 mio. kr. Naturstyrelsen vurderer, at rammen på 696 mio. kr. kan finansiere en indsats, der svarer til en forbedring af de fysiske forhold på km vandløb ved en omkostningseffektiv anvendelse af virkemidlerne i virkemiddelkataloget. Heri indgår såvel strækningsbaserede virkemidler samt fjernelse af spærringer og ca. 40 okkerindsatser. Indsatsen vil derfor som minimum skulle sikre en god tilstand på km vandløb. Aalborg Kommune har arealer i henholdsvis Limfjorden og Nordlige Kattegat/Skagerak. Aalborg Kommunes opland til Nordlige Kattegat/Skagerak er meget lille. For hovedvandopland Limfjorden betyder det, at den økonomiske ramme for anvendelse af virkemidler til forslag til konkrete indsatser udgør 125,6 mio. kr. og skal dække forslag til en indsats, der sikrer god tilstand på minimum 311 km vandløb, herunder fjernelse af 37 spærringer og anvendelse af 2 okkerindsatser i anden planperiode. De 311 km vandløb udgør ca. 18 % af de vandløbsstræk-

2 ninger, som i basisanalysen for anden generations vandplanerne er udpeget som værende i risiko for ikke at opfylde målsætningen i Indsatsniveau og økonomisk ramme er fordelt forholdsmæssigt mellem hovedvandoplandene på baggrund af det samlede indsatsbehov. Indsatsbehovet er vurderet på baggrund af basisanalysens risikovurdering, der blev offentliggjort i februar Forslaget til indsatser for hovedvandopland 1.2 Limfjorden skal sammensættes på baggrund af de virkemidler med tilknyttede standardpriser, der fremgår af det virkemiddelkatalog, som staten stiller til rådighed. Der kan foreslås indsatser til en sammenlagt værdi, svarende til maksimalt den ovenfor udmeldte økonomiske ramme for hovedvandoplandet. Aalborg Kommune har mulighed for ud over at foreslå indsatser svarende til den udmeldte økonomiske ramme for hovedvandoplandet at foreslå yderligere indsatser til gennemførelse i anden planperiode. Den endelige vandløbsindsats fastlægges, når den samlede indsats på alle områder for anden planperiode kendes ultimo Inddragelse af Vandråd og arbejdsgrupper Prioritering og koordinering af indsatsplanlægningen på tværs af kommunegrænser har fundet sted i Limfjordsrådets regi. Interessentinddragelse er foregået gennem Vandråd Limfjorden, som har fungeret som rådgivende udvalg ved drøftelser af indsatser og prioriteringer. I de fleste kommuner, herunder Aalborg, har der desuden været nedsat arbejdsgrupper til at supplere interessentinddragelsen på mere lokalt plan. Det er forvaltningens vurdering, at det har været et godt og konstruktivt samarbejde med arbejdsgrupperne i Aalborg Kommune. Forslag til indsatsprogram for oplandet til Limfjorden På baggrund af prioriteringsprincipper foreslået af Vandrådet er indsatser udskudt til 3. vandområdeplanperiode. Vandrådet har bl.a. anbefalet, at der i arbejdet prioriteres større projekter og færre små projekter med fokus på virkemidler som groft materiale (sten og grus). Antallet af kilometre vil dermed blive reduceret samtidig med, at helhedsprojekterne opprioriteres. På den baggrund indstillede Vandråd Limfjorden et scenarie 1, hvor der er indsatsplanlagt for ca. 125,6 mio. kr. til etablering af ca. 500 km vandløb, fjernelse af 53 spærringer og etablering af 2 okkerrenseanlæg. Resultatet er, at der i dette scenarie stadig indgår 3 projekter, hvor det mest omfattende virkemiddel ådalsprojekter anvendes. Disse projekter er beliggende i henholdsvis Lemvig (Fald Å), Vesthimmerland (Halkær Å) og Brønderslev Kommune (Nørreå).

3 På mødet den 27. juni 2014 godkendte Limfjordsrådet indstillingen fra Vandrådet for Limfjorden. Notat vedlagt som bilag. Aalborg Kommunes andel af det samlede program Den samlede indsatsplan for Limfjordsoplandet omfatter følgende indsatser i Aalborg Kommune (se kort bilag): Fjernelse af 4 spærringer (2 stk. henholdsvis i Øster Å og Dybvad Å) Restaurering, der giver målopfyldelse for 36 km i henholdsvis Hasseris Å, Øster Å, Vår Å og Munkbæk. Økonomien for disse indsatser udgør 14 mio. kr. af planlægningsøkonomien på de i alt 125,6 mio. kr. til indsatser i oplandet til Limfjorden. De 14 mio. kr. fordeler sig som følger: 4,2 mio. kr. - fjernelse af spærringer 2,2 mio. kr. - udlægning af groft materiale / plantning af træer 7,6 mio. kr. - genslyngning, udskiftning af bundmateriale og restaurering af hele ådale. I forhold til pejlemærke for Aalborgs forholdstal på henholdsvis km og kr. er tallene henholdsvis 38,3 km og 15,5 mio. kr. Ved fjernelse af spærringer har Aalborg Kommune prioriteret, i overensstemmelse med anbefalingen fra Vandrådet, at fjerne spærringer nedstrøms fra. De 4 spærringer ligger alle langt nede i henholdsvis Øster Å og Dybvad Å og åbner dermed op for adgangen af fisk og smådyr til mange km ovenfor liggende vandløb. Ved prioritering af restaureringer ligger udvælgelseskriterier tilsvarende inden for anbefalinger fra Vandrådet. For alle de valgte vandløb gælder, at indsatserne gennemføres i vandløb, hvor der ikke er tvivl om den overordnede målsætning. For Hasseris Å og Øster Å gælder, at indsatserne planlægges i sammenhængende vandløb, hvor vandløbssystemer gøres færdige. Ved restaurering af Vår Å er lagt vægt på, at vandløbssystemet har stort potentiale som ørredvandløb, samt at stor del af vandløbet ligger inden for Natura2000 område. Tilsvarende er Munkbækken et vandløb med potentiale som ørredvandløb, og hvor spærringer fjernes i 1. planperiode, dog indgår dette vandløb i indsigelse mod 7 lokaliteter, hvor indsatsen vandløbsrestaurering udgår, jfr. Miljø- og Energiudvalgets møde den 20. august 2014 (punkt 14) Høring af Vandplan for Limfjorden og vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Indsatsprogram for Nordlige Kattegat og Skagerak Hovedvandoplandet Nordlige Kattegat/Skagerak omfatter 10 kommuner, herunder Aalborg Kommune. Aalborg har deltaget i den politiske følgegruppe, der blev oprettet i tilknytning til Vandrådet for Nordlige Kattegat og Skagerrak.

4 På baggrund af den udpegede fordeling af risikovandløb og spærringer har Aalborg sammen med Randers, Mariagerfjord, Læsø, Jammerbugt og Thisted Kommuner tilkendegivet, at de ikke ønsker at være en del at indsatsprogrammet for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak. Det er forvaltningens vurdering, at kommunens andel af de samlede udpegninger er meget lille. Både Vandråd og den politiske følgegruppe bakker op om ovennævnte, og det udarbejdede forslag til indsatsprogram afspejler den udpegede fordeling af risikovandløb og spærringer imellem de 4 kommuner. Indsatsprogrammet for Nordlige Kattegat og Skagerak er vedlagt til orientering. Supplerende indsatser i Aalborg Kommune Udover at foreslå indsatser svarende til den udmeldte økonomiske ramme for hovedvandopladet har staten givet mulighed for at foreslå yderligere (omkostningseffektive) indsatser til gennemførelse i 2. planperiode. Der er fra Naturstyrelsen ikke udmeldt andre kriterier end mere af det samme, det vil sige, at de enkelte kommuner har mulighed for at forslå indsatser, der ikke blev plads til i det samlede indsatsprogram. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være relevant at foreslå Romdrup Å system som supplerende indsats. Romdrup Å er udpeget med risiko for manglende målopfyldelse, men ikke prioriteret til at indgå i indsatsprogrammet for Limfjorden. Romdrup Å og de udpegede tilløb ligger i et fladt område. Der er mange regnvandsbetingede udløb, som gør vandløbene hydraulisk overbelastet, og området er et af de 6 indsatsområder i klimastrategien. Området er omkranset af byområderne Gistrup, Klarup og Aalborg Øst. Aalborg Kommune arbejder for tiden med en ny overordnet strukturplan for området, da der er mange udviklingsmuligheder og interessekonflikter, herunder Aalborg Havn, bygning af nyt sygehus, etablering af Egnsplanvej og anden byudvikling. Da ændret vandløbsvedligeholdelse ikke længere er et virkemiddel i vandplanen, skal der ske en restaureringsindsats for at opnå målopfyldelse. Ud fra de ovennævnte problematikker er det forvaltningens forventning, at enkle/billige virkemidler, som udlægning af groft materiale, ikke alene vil være i stand til at bringe vandløbet til målopfyldelse. Forvaltningen foreslår derfor en kombination af virkemidlerne som genslyngning kombineret med afvandingsforanstaltninger, restaurering af hele ådale samt udlægning af groft materiale. Der er lavet et skøn over fordeling af virkemidlerne. Den optimale løsning vil fremkomme som resultatet af en såkaldt forundersøgelse, der er første step, såfremt indsatsen i Romdrup Å kommer med i statens endelige program for vandløbsindsatser. Indsatsen forventes at give målopfyldelse på 16 km vandløb, og prisen med de valgte virkemidler er 11,8 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der også reserveres et beløb til restaureringsprojektet med fjernelse af spærring ved Vidkær Dambrug. Der er tidligere ansøgt om tilsagn til projektet, som dog ikke har vist sig muligt at nå inden for tilsagnet korte tidsfrist. Såfremt staten vælger ikke at tildele Aalborg

5 Kommune den ansøgte andel (ca. 2 mio. kr.) af ekstra rammen, vil forvaltningen anbefale, at udvalget tager stilling til, om det indmeldte indsatsprogram skal ændres. Endelig kan det ikke udelukkes, at statens fremlægning af plan, for at finansiere samtlige udpegede indsatser for 1. og 2. planperiode, vil løse udfordringen ved bl.a. Vidkær tidspunkt for dette er dog usikkert. Følgende bilag er vedhæftet: Bilag 1 - Indsatsprogram for Nordlige Kattegat og Skagerrak Bilag 2 - Kort over prioriterede og supplerende indsatser Bilag 3 - Notat fra Limfjordssekretariatet - Vandløbsindsatser i Limfjordsoplandet 2. generations Vandområdeplaner Beslutning: Godkendt. Anne Honoré Østergaard var fraværende.

6

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 Vandråd Djursland 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 1 Dagsorden 1. Velkomst ved mødeleder og udvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Præsentationsrunde af medlemmer, sekretariat

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( )

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( ) Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner (2015-2021) Lov om Vandplanlægning Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor der skal

Læs mere

Notat om vandområdeplanerne Betydning for Aalborg Kommune

Notat om vandområdeplanerne Betydning for Aalborg Kommune #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Niels Erik Vedel Sagsnr./Dok.nr. 2016-047337 / 2016-047337-5 12-10-2016 Limfjordssekretariatet,

Læs mere

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner Virkemidler i forslag til Kontorchef Peter Kaarup Plantekongres 15. januar 2015 Forslag til i høring Vandområdeplaner for perioden 2015 2021 er sendt i høring Høringsperioden er 22. december 2014 23. juni

Læs mere

Hermed fremsendes følgebrev til det samlede forslag for hovedvandopland Randers Fjord.

Hermed fremsendes følgebrev til det samlede forslag for hovedvandopland Randers Fjord. Sendt som email til nst@nst.dk Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Forslag til indsatsprogram for perioden 2016-2021 for supplerende foranstaltninger i vandløb i hovedvandopland 1.5 - Randers

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 27. juni 2014, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 / 158.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 27. juni 2014, Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 / 158. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 27. juni 2014, 10.00 12.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 / 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Nationale forventninger til etableringen af vandråd (Limfjordsrådets Sekretariat Niels Vedel).

Nationale forventninger til etableringen af vandråd (Limfjordsrådets Sekretariat Niels Vedel). Formiddag 10.00 10.10 10.30 10.50 Velkomst (s formand Jens Lauritzen). Nationale forventninger til etableringen af vandråd (s Sekretariat Niels Vedel). Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden (Leder

Læs mere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 13. juni 2014, Sted. Det gamle rådhus, 7800 Skive. Deltagere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 13. juni 2014, Sted. Det gamle rådhus, 7800 Skive. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 13. juni 2014, 10.00 14.00 Sted Det gamle rådhus, 7800 Skive Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 Miljø og Energiudvalget 09-07-2014 Bilag 3: Aalborg Kommunes bemærkninger til supplerende høring

Læs mere

Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer

Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Nyborg 26. April 2017 Kontorchef Peter Kaarup Nedsættelse af vandråd: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Der kan oprettes lokale vandråd til at rådgive

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

Model for Vandråd Limfjorden

Model for Vandråd Limfjorden Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 17. januar 2014 J. nr.:

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Andre udfordringer som vandrådene kan løse Ved Jens Lauritzen

Andre udfordringer som vandrådene kan løse Ved Jens Lauritzen Andre udfordringer som vandrådene kan løse Ved Jens Lauritzen FAKTA Limfjorden og Limfjordsrådet Borgmesterbeslutning om et funktionssamarbejde Stiftende møde 4. juni 2007 18 kommuner, 10 med kystlinje

Læs mere

3. Vandrådsmøde. Dagsorden

3. Vandrådsmøde. Dagsorden 3. Vandrådsmøde Dagsorden Velkomst Sidste referat Præsentation af indsatser i Nissum Fjord Diskussion af vandrådets holdninger til indsatser Holdningspapir - hvor vandrådets holdninger præsenteres i samlet

Læs mere

Model for Vandråd Limfjorden

Model for Vandråd Limfjorden Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 17. januar 2014 J. nr.:

Læs mere

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet.

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 13. november 2017 J.

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 25.august 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt

Læs mere

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Arbejdet i vandrådene Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Anden generations vandområdeplaner Nyt koncept for vandplanlægningen vedtaget 20. december 2o13 Med det nye koncept tilstræbes

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 12. september 2014, 10.00 13.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser

Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser Punkt 3. Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser 2014-5159 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der udarbejdes en ny spildevandsplan,

Læs mere

Opgaven med etablering af vandråd er del af implementeringen af 2. generations vandplaner (vandområdeplan), der skal være gældende fra

Opgaven med etablering af vandråd er del af implementeringen af 2. generations vandplaner (vandområdeplan), der skal være gældende fra NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 11-02-2014 Notat om etablering af Vandråd Notatets indhold er aftalt af medlemmerne af de to hovedvandoplandes VandoplandsStyreGrupper (VOS er) og derfor et fælles

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

SLUTRAPPORT. Vandhandleplan-projekt: Realisering: Vandløbsindsatser i Nørreå-oplandet, Viborg Kommune. NaturErhvervstyrelsen j. nr.

SLUTRAPPORT. Vandhandleplan-projekt: Realisering: Vandløbsindsatser i Nørreå-oplandet, Viborg Kommune. NaturErhvervstyrelsen j. nr. SLUTRAPPORT Vandhandleplan-projekt: Realisering: Vandløbsindsatser i Nørreå-oplandet, Viborg Kommune NaturErhvervstyrelsen j. nr.: 15-0282378 Naturstyrelsens j. nr.: NST-4265-00298 Projektet er sammensat

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

ERFARINGER FRA FORRIGE VANDRÅDSARBEJDE

ERFARINGER FRA FORRIGE VANDRÅDSARBEJDE TEMADAG OM VANDRÅDSARBEJDET NYBORG STRAND HOTEL OG KONFERENCECENTER ERFARINGER FRA FORRIGE VANDRÅDSARBEJDE MORTEN GRAVERSGAARD Institut for Agroøkologi Morten.Graversgaard@agro.au.dk PROGRAM Erfaringer

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 4. februar 2014, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 4. februar 2014, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 4. februar 2014, 12.45 14.30 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer.

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer. Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan 2015-2021 i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer Kystvande Tabel 1: viser miljømålene fastsat for Kystvandene Nissum Fjord, Ringkøbing

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Lund Bæk

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Lund Bæk FORUNDERSØGELSE Vandløbsrestaurering Lund Bæk Vandplan: Vandområdeplaner 2015-2021 Vandområde nr: o7095 Hovedvandopland: 1.2 Limfjorden Fiskeristyrelsen/Landbrugsstyrelsen journal nr. 17-0258017 Nov. 2018

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Fra sekretariatet: 15. Søren Lunde Esbjerg Kommune 16. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 17. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 15. Søren Lunde Esbjerg Kommune 16. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 17. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 24. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF den

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 16. januar 2019 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

Limfjordsrådet. Helhedsplan

Limfjordsrådet. Helhedsplan Limfjordsrådet Helhedsplan Helhedsplan for vandløbssystemer (ekspertudvalget): Kommunerne forpligtes til at udarbejde helhedsplaner for hvert af de vandløbssystemer som er særligt følsomme for konsekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering UDKAST Januar 2019 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 5, i lov om vandløb, jf. lovebekendtgørelse nr. 127 af 26. januar

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 14. September 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Dagsorden Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 19. maj 2013 kl Mødelokale 1

Dagsorden Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 19. maj 2013 kl Mødelokale 1 Dagsorden Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 19. maj 2013 kl. 13.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Vandplaner.... 2 LIFE projekt Rigkilde.... 3 LIFE projekt St. Vildmose.... 4 Grønt Råds sammensætning....

Læs mere

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Blåt Fremdriftsforum 29. marts 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt i bl.a. aftalen om

Læs mere

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap Vers. Februar 2017 Formålet med denne GIS-vejledning er at give en introduktion

Læs mere

SAMARBEJDE I VANDRÅDENE

SAMARBEJDE I VANDRÅDENE SAMARBEJDE I VANDRÅDENE Morten Graversgaard, Ph.d.-studerende Institut for Agroøkologi, Foulum. PROGRAM FOR MILJØ SESSION 39. VANDRÅD - HVAD LÆRTE VI? Del 1 Samarbejde i vandrådene. v/ Morten Graversgaard

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 13. september 2013,

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 13. september 2013, Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 13. september 2013, 10.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby lok. 158. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Limfjord Nord

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Limfjord Nord FORUNDERSØGELSE Vandløbsrestaurering Limfjord Nord Vandopland: 1.2 Limfjorden Indsatser ref. nr.: Februar 2016 Revideret juni 2016 Spærringer: RIN-00288, RIN-00291, RIN-00293, RIN-00298, RIN-00308, RIN-00309,

Læs mere

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe Oplandskommunerne i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet REFERAT Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158.

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn : 2.4 Genslyngning

Læs mere

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus 3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden for 3. vandrådsmøde i DSØ 1. Godkendelse af referat, v. Birger Jensen (5 min) 2. Præsentation af forslag

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 Vandråd Djursland 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden ved Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Godkendelse af sidste referat 3. Gennemgang

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden 1. Velkomst ved udvalgsformand Birger Jensen 2. Oplæg om 2. generation vandplaner

Læs mere

Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar

Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar Som opfølgning på vandrådenes arbejde er der nu sendt udkast til reviderede bekendtgørelser i høring frem

Læs mere

Vandløbsindsatser i Limfjordsoplandet

Vandløbsindsatser i Limfjordsoplandet Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 8. august 2014 J. nr.:

Læs mere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted Morsø Kommune. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 2. maj 2014, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Deltagere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 2. maj 2014, Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Tid 2. maj 2014, 10.00 12.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Referat Forum Tid Sted Deltagere Afbud Mødeleder Referent Udsendt Sagsnr./Dok. nr.

Referat Forum Tid Sted Deltagere Afbud Mødeleder Referent Udsendt Sagsnr./Dok. nr. Referat Forum Embedsmandsgruppen Tid 1. september 2017, 10.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Til organisationer, myndigheder m.fl., jf. vedlagte oversigt Landbrug Ref. AMM Den 28. januar 2019 Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering./.

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 26. september 2014, Sted Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 26. september 2014, Sted Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 26. september 2014, 10.00 12.00 Sted Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne

Høringssvar til Vandområdeplanerne Østjydsk Familielandbrug Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.6 - Djursland Vandområderne Ebeltoft Vig samt åbne vandområder, der afvander til Kattegat Naturstyrelsen har sendt

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Grønt Råd Beslutningsreferat

Grønt Råd Beslutningsreferat Grønt Råd Beslutningsreferat af møde den 22. maj 2014 kl. 16.00 i Udvalgsværelset Medlemmer Ebbe Vitt ( ) formand Rune Kargo ( ) næstformand Jørgen Jacobsen ( ) O.A.K. Nielsen ( ) Jens Bjerregaard Christensen

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby lok. 159

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby lok. 159 Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 26. august 2016, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby lok. 159 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere