DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012

2

3 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012

4 Center for Rusmiddelforskning 2012 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet ISBN: CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord... 9 Indledning DanRIS 2011 Sammenfatning Henvisninger i Læsevejledning Sammenfatning af statistikker Behandlingsinstitutioner: Albatros 22 Alfa-Fredensborg 26 Betesda 32 Dyreby (lukket i 2011) 36 Ellemose (lukket i 2011) 40 Elleruphus (lukket i 2011) 43 Elmegården 47 En sikker base 52 Feddet 57 Freedom House 60 Hjulsøgård 65 Højløkke 70 Højløkke Kvinder 75 Høybyegaard 79 Klippen 84 Kongens Ø 89 Kråsiglund 96 Midtgården 101 Netværket 106 Opbygningsgården 111 Sct. Ols 117 Shalom 123 Springbrættet 127 Stien (ny i 2011) 132 Stop Ung 134 Sundbogård (lukket i 2011) 139 Sydgården 145 Sønderbjerggård 150 Toftehuset 155 Valhalla 159 Vendsyssel 164 Omsorgshjem 169 Sammenfatning 170 Rørbæk Omsorgshjem 172 Stenild Omsorgshjem 176 Støvring Omsorgshjem 180 Afgiftning og halvvejshuse 184 CMU Misbrugsafsnittet 185 På Vej (lukket i 2011) 190 Slusen 194 Trin-Horsens 199 Vængegården 204 Ørslev 209 Kommentarer Næsten alle institutioner har indleveret oplysninger om de klienter, de har haft indskrevet i Familiehuset Ellemose er lukket i 2011 og har ikke indsendt data. Nogle institutioner har haft vanskeligt ved at levere data på de indskrevne klienter. Dette ses i sammenfatningen s. 7. 5

6 Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Sammenligning Ydelser

7 Institutionsnavn Fuld ASI-data Antal indskrevne Albatros CMU Misbrugsafsnittet Elmegården En sikker base Opbygningsgården Shalom Sundbogård Toftehuset Trin Horsens Ørslev Freedom House Midtgården Sct. Ols Vængegården Sønderbjerggård 83 6 Hjulsøgård Vendsyssel Sydgården Stop Ung 75 8 Kongens Ø Høybyegård 71 7 Springbrættet Netværket Slusen Klippen Alfa-Fredensborg Kråsiglund Valhalla Højløkke Stien 50 2 Højløkke Kvinder Betesda 0 1 Feddet 0 0 Rørbæk 0 15 Stenild 0 9 Støvring 0 6 Fuld data angiver, hvor stor en procentdel af de indskrevne klienter i 2011, der har udfyldt et ASI-skema. Den gennemsnitlige ASI udfyldelse er 73 %. 7

8 8

9 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed de sidste 12 år. Data er blevet af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til. Som led i sammenlægningen af fire indberetningsdatabaser på misbrugsområdet hos Servicestyrelsen, er dataindsamling til DanRIS døgn overgået til Servicestyrelsen i løbet af CRF er stadig dataejer og står også fremover for den årlige rapport. CRF vil også gerne takke Socialministeriet, som har muliggjort DanRIS-systemets tilblivelse og derfor også denne samt kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 9

10 10

11 Indledning Dette er den ottende årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Rapporten vil være bygget op som følger: Efter 63 i Bekendtgørelse nr af 22/12/2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) under Center for Rusmiddelforskning (CRF) hver måned. CRF er forpligtet til at orientere Socialministeriet om manglende indberetning. Sammenfatningen behandler for det første, udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste seks år samt andelen af henviste kvinder i samme periode. For det andet sammenlignes antallet af henvisninger i 2010 og 2011 for udvalgte kommuner. Efter en kort læsevejledning vil den samlede statistik og derefter de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, omsorgshjem samt afgiftning og halvvejshuse. De tre omsorgshjem har fået deres egen samlede statistik, men indgår stadig i den overordnede samlede statistik for primær behandling. I 2011 ses en enkelt institution uden indsendelse af data, idet der er tale om en institution uden nyindskrevne klienter (Bo- og behandlingstilbuddet Feddet). For hver institution gennemgås to typer statistikker for 2011 henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppe/uddannelsesniveau og ydelserne), klient- og behandlingsstatistikker (antal klienter, køn- og aldersfordeling, indskrivningslængde, gennemførelse samt belastning ud fra EuropASI score). Endelig vises også, fra hvilke regioner/kommuner institutionen får henvist sine klienter. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2011, mens institutionsoplysningerne kan være opdateret løbende og derved af nyere dato. Dette gør sig ikke gældende for 2011, idet institutionerne har indrapporteret institutionsoplysninger til tilbudsportalen, der er en del af det fælles indrapporteringssystem. I DanRIS-rapporten for 2012 vil institutionsoplysninger således være trukket fra tilbudsportalen. Overførsel og samkøring af data i Stofmisbrugsdatabasen har medført, at DanRIS-rapporten indholdsmæssigt afviger lidt fra tidligere rapporter. Det har bl.a. ikke været muligt at inddele klienter i stofgrupper, idet data fra enkelte variable først vil blive overført i Derudover er flere af EuropASI-spørgsmålene blevet ændret i forbindelse med overgangen til Stofmisbrugsdatabasen. Således er spørgsmålene om metadon, andre opiater samt beroligende piller delt op i ordineret og illegalt forbrug, mens feststoffer/designerdrugs er blevet opdelt i amfetamin og ecstasy. 11

12 12

13 1. DanRIS Sammenfatning Hermed foreligger resultaterne for DanRIS Ligesom de foregående år er det i det følgende antal indskrivninger 1, der regnes med Figur 1. Indskrivninger % 25% 20% 26% 25% 25% 25% 27% 23% 25% 22% 22% 24% 23% 21% 15% 10% 5% 0% Figur 2. Andelen af indskrevne kvinder. 1 Indskrivning benyttes i forbindelse med den konkrete indskrivning på døgnbehandlingsinstitutionen, hvorimod henvisning benyttes i forbindelse med en kommunens henvisning af en borger til døgnbehandling. 13

14 Der er i 2011 registreret 773 indskrivninger i døgnbehandling mod i 2010, hvilket er et fald på 23 % og det laveste antal indskrivninger, der er registreret for et år i DanRIS (figur 1). Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet for 2011 (451 i første halvår og 322 i andet halvår). Det er værd at bemærke, at antal indskrivninger af klienter i døgnbehandling nærmest er halveret siden Andelen af kvinder er stort set uændret i perioden fra 2006 til 2011, dog ses et lille fald fra andet halvår 2009, hvor andelen af kvinder falder til 22 %, og i andet halvår af 2011 ses den laveste andel indskrevne kvinder med 21 % (figur 2). Gennemsnitsalderen er ikke væsentligt forandret, i 2011 er den 32, hvor den i 2010 var 32,6. Deles klienterne op i aldersgrupper, er der kommet lidt flere til, der er under 30 år. 35 % var i 2008 yngre end 30 år, henholdsvis 39 og 40 % var yngre end 30 år i 2009 og 2010, og i 2011 er andelen 45 %. Der er en signifikant stigning i den psykiske belastning, der kan måles med EuropASI composite score, fra 2010 til 2011 (0,46 i 2010 og 0,5 i 2011) (Mann Whitney U, p<0,01), og samtidig er den målbare familiebelastning steget fra 0,30 til 0,35 (Mann Whitney U, p<0,01). Det skal dog bemærkes, at scoren for familiebelastning er tvetydig, idet konflikt med familie også er en indikator af, at borgeren stadig har kontakt til sin familie. Ellers ses ingen signifikante ændringer i de forskellige ASI composite scores. Derimod er andelen af heroinbrugere, der indskrives i døgnbehandling faldet signifikant fra 2010 til 2011, idet 35 % af de indskrevne i 2010 havde brugt heroin de sidste 30 dage inden indskrivning, mens andelen i 2011 var 28 % (χ 2, p<0,01). Denne udvikling er en fortsættelse af en tendens som har kunnet ses siden 2007, hvor andelen af heroinbrugere, som indskrives i døgnbehandling er faldende (tabel 1). Tabel 1. Andel heroinbrugere indskrevet i døgnbehandling % 41 % 36 % 35 % 28 % Andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, er med 56 % steget svagt i forhold til 2010 (54 %). Det gennemsnitlige antal indskrivningsdage er i dage og er dermed steget med 3 dage i forhold til de 133 dage i 2009/2010. Da der er store forskelle på, hvor længe klienter er indskrevet i behandling på de forskellige institutioner, kan angivelse af indskrivningslængde som median give et mere præcist billede. Medianen var i dage og i dage. Det vil sige, at halvdelen af klienterne i 2011 har været indskrevet i op til 92 dage, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. I alt 40 døgninstitutioner/enheder har været tilmeldt DanRIS i To institutioner har ikke indsendt data overhovedet i Én af disse 40 institutioner er en ren afgiftningsinstitution, og 5 defineres som halvvejshuse. Fratrukket disse institutioner er der 32 døgninstitutioner, som har indsendt data, og det er dem, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelige med DanRIS data fra de foregående år. Disse 32 institutioner inkluderer 14

15 såvel institutioner, der primært fokuserer på stoffrihed, som institutioner, der har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadonbehandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet nogle institutioner giver mulighed for begge behandlingstyper. Omkring 90 % af de indskrevne indgår i et stoffrit behandlingsforløb. Denne fordeling har ikke ændret sig siden Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). To af institutionerne er offentligt ejet (Kråsiglund i Horsens og Netværket i København). 77 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner og 696 på de private i Udover disse to behandlingsinstitutioner, er 3 af halvvejshusene ligeledes offentlige, dette gælder Ørslev (Vordingborg Kommune), Trin Horsens (Horsens Kommune) og CMU Misbrugsafsnittet (Aalborg Kommune). Det bør bemærkes, at 44 % af de 773 indskrevne klienter i 2011, indskrives på de tre største døgnbehandlingsinstitutioner. Det er Sct. Ols med 134 indskrevne klienter, Alfa-Fredensborg med 103 indskrevne klienter samt Kongens Ø med 99 indskrevne klienter. I løbet af 2011 er Familiecenter Dyreby, Sundbogård, Elleruphus, Familiehuset Ellemose og halvvejshuset På Vej lukket, mens Stien kom til i slutningen af 2010 og påbegyndte indberetning i 2011, derudover er omsorgsinstitutionen Himmerlandshus kommet til i løbet af 2011, men er kun blevet oprettet i det nye system. De lukkede institutioner er generelt små og Familiehuset Ellemose havde ikke indberettet klienter med stofmisbrug siden Det skal dog samtidig bemærkes at to af de lukkede institutioner er institutioner med specielle målgrupper, idet Dyreby var den eneste rene familieinstitution og Sundbogård havde personer med dobbeltdiagnose som en af sine målgrupper. I alt er der nedlagt 44 pladser i døgnbehandling (36 hvis man fraregner Ellemose, som ikke har indberettet siden 2008), mens 12 er kommet til. Således er der netto nedlagt 32 (24) pladser. 15

16 2. Henvisninger i 2011 De 10 største henvisningskommuner står for halvdelen af henviste klienter i både 2009, 2010 og Tabel 2: Udviklingen i antallet af henvisninger fra de 10 største henvisningskommuner i Henviser Antal 2009 Antal 2010 Antal 2011 København Esbjerg Aalborg Horsens Århus Roskilde Frederiksberg Helsingør Odense Slagelse Der ses fortsat en tendens til et faldende antal henvisninger fra de største henvisningskommuner, idet der er et markant fald for Københavns Kommune. Det samme gælder for Aalborg Kommune, der ellers havde en stigning fra 2009 til Esbjerg Kommune er den eneste kommune, der oplever en stigning fra 2010 til 2011, idet der er henvist 53 borgere i 2011 mod 45 i Dog er antallet fra 2011 stadig betydeligt lavere end de 99 i I Horsens Kommune er antallet af henvisninger derimod forholdsvis stabilt over hele perioden. I de resterende 6 kommuner ses mindre fald, men her er det karakteristisk, at den store reduktion skete fra 2009 til Siden 2008 er antallet af kommuner og regioner der henviser klienter til døgnbehandling ligeledes faldet (tabel 3). Tabel 3. Antal henvisende kommuner og regioner. Kommuner Regioner kommuner ses ikke at have henvist klienter til døgnbehandling i Nedenfor oplistes disse kommuner med en angivelse af hvor mange klienter de enkelte kommuner henviste til døgnbehandling i 2010 (tabel 4). 16

17 Tabel 4. Kommuner uden klienter henvist til døgnbehandling i Kommune Antal henviste i 2010 Allerød 2 Assens 2 Dragør 0 Herlev 6 Ishøj 1 Lemvig 0 Læsø 0 Norddjurs 1 Nordfyn 1 Samsø 0 Sorø 2 Syddjurs 4 Tårnby 4 Vallensbæk 0 Vejen 0 Vesthimmerland 5 Ærø 0 17

18 Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der er klassificeret som behandling i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger omsorgshjem og til sidst halvvejshuse og rene afgiftningsinstitutioner. b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, , evt. hjemmeside og kontaktperson). c) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI-besvarelser mm.). d) De næste oplysninger vedrører selskabsform, institutionstype, fysiske forhold, målgrupper, som de er defineret af institutionen selv, samt kapacitet. e) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. f) Derefter følger et sammendrag af institutionens personalesammensætning. I dette sammendrag ses antal medarbejdere i kategorierne behandlere, ledelse og administration/service opgjort som antal fuldtidsstillinger. En anden væsentlig oplysning er behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at den viser, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge ved fuld belægning. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne vil kunne ses under institutionens personaleoplysninger på DanRIShjemmesiden. g) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem, om et tilbud varetages af en person med diplom eller med uddannelse inden for netop denne ydelse. Et diplom betyder, at personen har mindst 1 års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. 1 års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse inden for ydelsen. Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særligt fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. h) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises først, hvor mange klienter der er indskrevet i 2011, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år. De indskrevne klienter fordeles herefter på køn og alder. Når indskrivningslængde skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2011, vil vi få en falsk lav indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2011, er det kun dem, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i De udskrevne klienters indskrivnings- 18

19 længde beregnes og fordeles på køn og alder. Ligeledes beregnes gennemførelsesprocenten som fordeles på køn. i) En statistik over mænd og kvinders belastning ud fra EuropASI composite score på 7 områder. Til sidst følger en henvisningsstatistik. 19

20 Sammenfatning Afgiftningsinstitutioner og halvvejshuse indgår ikke i sammenfatningen. Klienterne og behandlingen Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2011) Ind 2011: 773 Procent kvinder: 22,1 % Ud 2011: 779 Alder, alle: 32,0 Ind og/eller ud 2011: 1049 Alder, kvinder: 31,3 Alder, mænd: 32,2 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2011 N Dage N Dage N Dage N Dage 136/92 dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Ind dage 2011 angives først som gennemsnitligt antal dage, derefter som median. Det vil sige, at halvdelen af klienterne har været indskrevet i op til 92 dage, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Mænd Kvinder Gennemført 2011 N % N % 55,7 % , ,5 Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2011 er som vist forneden. En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,43 0,25 0,23 0,39 0,50 0,35 0,25 Kvinder 0,45 0,20 0,25 0,47 0,52 0,39 0,26 Mænd 0,43 0,26 0,23 0,37 0,50 0,33 0,25 20

21 Hvilke kommuner/regioner har henvist klienter i løbet af året? Antal indskrevet i N=773 København 148 Varde 7 Billund 2 Esbjerg 53 Brønderslev-Dronninglund 6 Diverse 2 Horsens 53 Egedal 6 Favrskov 2 Aalborg 39 Faxe 6 Furesø 2 Frederiksberg 28 Faaborg-Midtfyn 6 Gribskov 2 Århus 22 Ikast-Brande 6 Kerteminde 2 Viborg 18 Svendborg 6 Kolding 2 Aabenraa 18 Frederikssund 5 Næstved 2 Helsingør 17 Hvidovre 5 Rødovre 2 Hjørring 17 Høje-Taastrup 5 Selvbetaler 2 Gladsaxe 16 Jammerbugt 5 Brøndby 1 Kalundborg 13 Køge 5 Glostrup 1 Ballerup 13 Odsherred 5 Guldborgsund 1 Ringsted 13 Skive 5 Hedensted 1 Roskilde 12 Slagelse 5 Hørsholm 1 Greve 11 Frederikshavn 4 Langeland 1 Tønder 11 Holstebro 4 Lejre 1 Fredericia 10 Lyngby-Taarbæk 4 Middelfart 1 Randers 10 Ringkøbing-Skjern 4 Morsø 1 Silkeborg 10 Sønderborg 4 Nyborg 1 Vordingborg 10 Bornholm 3 Rebild 1 Haderslev 9 Fredensborg 3 Skanderborg 1 Albertslund 9 Frederiksværk-Hundested 3 Solrød 1 Holbæk 8 Gentofte 3 Struer 1 Rudersdal 8 Herning 3 Vejle 8 Mariagerfjord 3 Hillerød 7 Odder 3 Lolland 7 Stevns 3 Odense 7 Thisted 3 21

22 Albatros Adresse: Houvej 100, Ulsted Postnr./by: 9370 Hals Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Bjørn Rasmussen Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 100,0 % (Indskrevne 2011) Procent CPR. numre: 100,0 % (Indskrevne 2011) Selskabsform: Selvejende institution Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse, toilet/bad på gang, musikrum, værksteder. Målgruppe: Stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser. Kapacitet: 7 Behandlingstilbud og priser Afgiftning og behandling Pris kr. Kommentar pris pr. måned inkl. egenbetaling (4.700,-) Personalesammendrag Admin/ Mænd/ Gnsn. Behandler-klient Behandlere* Ledelse* service* kvinder alder Antal diplomer ratio** 7,1 1,0 0,0 7/1 50,4 4 37,7 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 22

23 Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. M 64 11,8 32, Ja 1 Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 60 6,0 6, Ja 0 Ja K 45 5,2 13, Ja 2 Ja M 47 1,5 6, Ja 0 M 48 1,4 15, Ja 0 M 44 1,5 5, M 58 1,5 12, M 37 0,7 5, Ja 0 Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Psykiater 10 Supervisor 6 *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 23

24 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Metadon, Risolid og Rivotril. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Efter behov Institutionen benytter sig ikke af terapi, henviser udelukkende til eksterne samarbejdspartnere. Kognitiv terapi 2 behandlere med diplom Miljøterapi. Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Psykolog opsøges ved behov Ja Kommer 2 timer ugentligt, samt efter behov Praktiserende læge opsøges ved behov Ja Kok fuldtidsansat, dog ikke i den primærfunktion Ja Alle klienter har dobbeltdiagnoser Ingen Ja Sammen med faglært Ja Botræning Ja Dansk og idræt med uddannet lærer Ja Økonomi med uddannet lærer Ja Tur til Sverige Ja Efter behov Ja Idrætslærer tilbyder øvelser til klienter 24

25 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2011) Ind 2011: 2 Procent kvinder: 0,0 % Ud 2011: 3 Alder, alle: 23,0 Ind og/eller ud 2011: 5 Alder, mænd: 23,0 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2011 N Dage N Dage N Dage N Dage dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Hvilke kommuner/regioner henviser til institutionen Antal indskrevet i N=2 Hjørring 2 25

26 Alfa-Fredensborg Adresse: Kongevejen 1 Postnr./by: 3480 Fredensborg Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Jørgen Maltesen Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 58,3 % (Indskrevne 2011) Procent CPR. numre: 99,0 % (Indskrevne 2011) Selskabsform: Selvejende institution Institutionstype: Stof Fysiske forhold: Enkeltværelse, 2 sengs rum, toilet/bad på gang, sportshal/ gymnastiksal, musikrum, værksteder. Målgruppe: Alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, gravide kvinder, par, etniske minoriteter, hjemløse, alternativ til straf, prostituerede, dobbeltdiagnoser. Andet: ADHD Kapacitet: 22 Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Afgiftning kr. pr. måned. Primærbehandling kr. pr. måned Tilbagefaldsterapi kr. pr. måned Ambulant behandling kr. pr. måned Pårørende gruppe 0 kr. gratis indtil 6 md. Efter misbrugerens udskrivning. Mødes hver 3. søndag. Efterbehandling kr. pr. måned 26

27 Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ service* Mænd/ kvinder Gnsn. alder Antal diplomer Behandler-klient ratio** 6,5 1,0 1,5 6/5 49, ,9 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. M 48 11,4 14, Ja Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 52 6,5 15,5 5 5 Ja 2 Ja K 40 3,8 12, Ja M 54-16, Ja M 50 7,3 13, K 49 6,3 12, Ja 1 M 56 1,3 41, Ja 0 M 57 4,4 6, K 45 0,7 1, Ikke behandlende personale Køn Alder År År Ansat ansat ancien. t/uge Aktiverende opgaver K 45 7,2 32,1 37 Ja K 43 9,0 31,6 20 Ja 27

28 Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Psykiater 10 Psykiater 6 Ja Psykiater 12 *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 28

29 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Metadon, buprenorphin, benzodiazepin, Orap og Truxal. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Obligatorisk for nogle, efter behov for andre Obligatorisk for alle Obligatorisk for nogle, efter behov for andre Systemterapi 1 behandler med diplom Interpersonel psykoterapi 1 behandler med diplom, 2 behandlere uden diplom Kognitiv terapi 5 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom Adfærdsterapi antal behandlere ikke angivet Psykodynamisk terapi 2 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom CENAPS-modellen 10 behandlere med diplom, 2 behandlere uden diplom Ja 1 behandler med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja Både som forebyggende element i primærbehandlingen, samt separat modul efter endt behandling, efter CENAPSmodellen Ja 1 sagsbehandler ansat 24 timer ugentligt Ja Kommer 5 timer ugentligt, samt efter behov Ja Kommer 4 timer ugentligt, samt efter behov Ja Kommer 4 timer ugentligt Ja 1 sygeplejerske ansat på fuldtid Ja Kok Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Ja ADHD gruppe med psykiater samt kvindegrupper 1 gang ugentligt Uden for målgruppe: Selvskadende eller aggressive dobbeltdiagnoser i en grad der er farligt, samt misbrugere, der ikke kan tale og forstå dansk. Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Supplerende oplysninger: Ja Madlavning Ja Fiske- og overlevelsesture 2 gange årligt Ja 4 timer ugentligt Ja NADA. Sport i egen gymnastiksal Ja Sammen med faglært behandler Ja Sammen med faglært behandler Ja Yoga, breathe SMART Skemalagt dampbadtur til svømmehal 1 gang ugentligt 29

30 Klienterne og behandlingen Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2011) Ind 2011: 103 Procent kvinder: 29,1 % Ud 2011: 97 Alder, alle: 33,0 Ind og/eller ud 2011: 126 Alder, kvinder: 35,5 Alder, mænd: 32,0 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2011 N Dage N Dage N Dage N Dage 66 dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Mænd Kvinder Gennemført 2011 N % N % 56,1 % 70 59, ,1 Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. EuropASI score (Se forklaring nedenfor) STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,40 0,16 0,21 0,39 0,48 0,32 0,19 Kvinder 0,34 0,12 0,22 0,49 0,43 0,34 0,16 Mænd 0,43 0,18 0,20 0,34 0,50 0,31 0,21 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2011, undtaget nærværende institution, er som vist forneden. STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,43 0,26 0,23 0,39 0,51 0,35 0,26 Kvinder 0,46 0,22 0,26 0,46 0,54 0,40 0,28 Mænd 0,42 0,27 0,23 0,37 0,50 0,34 0,25 30

31 Hvilke kommuner/regioner henviser til institutionen Antal indskrevet i N=103 København 27 Roskilde 11 Ballerup 7 Greve 6 Frederiksberg 5 Gladsaxe 5 Faxe 4 Helsingør 4 Holbæk 4 Rudersdal 4 Albertslund 3 Frederikssund 3 Randers 3 Gentofte 2 Høje-Taastrup 2 Køge 2 Bornholm 1 Esbjerg 1 Fredensborg 1 Gribskov 1 Haderslev 1 Hillerød 1 Horsens 1 Ringsted 1 Stevns 1 Viborg 1 Vordingborg 1 31

32 Betesda Rehabilitering Adresse: Blåhøjvej 66, Karstoft Postnr./by: 6933 Kibæk Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Søren Kokkenborg Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 0,0 % (Indskrevne 2011) Procent CPR. Numre: 100,0 % (Indskrevne 2011) Selskabsform: Selvejende institution Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse, toilet/bad på gang, sportshal/gymnastiksal, værksteder. Målgruppe: Alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, familier m. børn, mødre (alene) m. børn, etniske minoriteter, alternativ til straf, dobbeltdiagnoser. Kapacitet: 10 Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Afgiftning kr. pr. dag Primærbehandling - voksen kr. pr. måned for døgnbehandling Barn i følge med voksen kr. pr. måned Udslusning kr. pr. måned Personalesammendrag Admin/ Mænd/ Gnsn. Behandler-klient Behandlere* Ledelse* Antal diplomer service* kvinder alder ratio** 5,0 1,0 0,9 5/4 47,2 1 18,6 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 32

33 Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. M 51 23,1 24, Ja 1 Ja Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet K 46 3,1 3, Ja 0 Ja M 55 13,0 13, Ja 0 Ja K 39 3,6 3, Ja 0 Ja K 49 23,0 23, Ja 0 Ja M 42 4,6 4, Ja M 57 11,0 11, Ja M 28 2,6 2, Ikke behandlende personale År År Ansat Køn Alder Aktiverende opgaver ansat ancien. t/uge K 58 1,8 1,8 32 Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Konsulent 12 Ja *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 33

34 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Metadon. Der tilbydes ikke stabiliseringsbehandling med metadon. Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle Gestaltterapi 1 behandler med diplom Interpersonel terapi 1 behandler med diplom Kognitiv terapi 4 behandlere med diplom Teen Challenge metoden 4 behandlere med diplom Ja 1 behandler uden diplom Ja 1 behandler uden diplom Ja Som separat modul efter endt behandling Ja Efter behov Praktiserende læge opsøges ved behov Ingen Praktisk arbejde 4 dage om ugen med håndværker og faglærer Ja Madlavning med faglært instruktør Ja Bibelundervisning med uddannet lærer Ja Skitur i Norge samt europæisk Teen Challenge konference Ja 4 timer ugentligt 34

35 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2011) Ind 2011: 1 Procent kvinder: 0,0 % Ud 2011: 3 Alder, alle: 24,0 Ind og/eller ud 2011: 4 Alder, mænd: 24,0 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2011 N Dage N Dage N Dage N Dage 411 dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Hvilke kommuner/regioner henviser til institutionen Antal indskrevet i N=1 Herning 1 35

36 Familiecenter Dyreby Adresse: Vesterbyvej 5, Neder Fidde Postnr./by: 6854 Henne Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Berit Riddersholm Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Familiecenter Dyreby er lukket pr. 28. februar Selskabsform: Selvejende institution Institutionstype: Stof Fysiske forhold: Toilet/bad på værelse, sportshal/gymnastiksal, musikrum. Målgruppe: Alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, familier m. børn, mødre (alene) m. børn, gravide kvinder. Kapacitet: 20 Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Døgnbehandling kr. pr. måned. Derudover kommer 400 kr. til tøj- og lommepenge Dagbehandling kr. pr. måned. Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ Mænd/ Gnsn. alder ratio** Behandler-klient Antal diplomer service* kvinder 7,0 1,0 3,0 3/8 52,5 4 13,0 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 36

37 Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. K 57 15,1 15, Ja 1 Ja Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 56 14,7 14, Ja 1 Ja K 66 10,2 29, Ja 1 Ja M 60 5,5 32, Ja 1 K 46 5,4 15, Ja 0 K 47 3,5 9, Ja 0 K 49 4,8 8, Ja 0 K 52 4,1 25, Ja 0 Ikke behandlende personale Køn Alder År År Ansat ansat ancien. t/uge Aktiverende opgaver K 46 13,1 26,5 37 M 58 11,1 18,1 37 K 41 3,7 22,1 37 Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Massør 28 Ja Fysioterapeut 15 *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 37

38 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Anden behandlingsform: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftig. It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Klienterne bliver afgiftet andetsteds. Der tilbydes ikke stabiliseringsbehandling med metadon. Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle Interpersonel psykoterapi 8 behandlere med diplom Adfærdsterapi uden angivelse af antal behandlere Psykodynamisk terapi 8 behandlere med diplom Psykoterapeutisk korttidsterapi 8 behandlere med diplom Ja 5 behandlere med diplom, 3 behandlere uden diplom Ja 5 behandlere med diplom, 3 behandlere uden diplom Ja Både som forebyggende element i primærbehandlingen og som selvstændigt modul efter endt behandling, efter Gorski-metoden Praktiserende læge opsøges ved behov Ja Udelukkende familier med børn Jf. ovenstående Ja Sammen med uddannet lærer Ja Forældreundervisning med uddannet lærer Ja Årlig skitur til Norge, sommerferie på Læsø Ja Motionsrum Ja Massage og fysioterapi 38

39 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2011) Ind 2011: 0 Procent kvinder: Ud 2011: 1 Alder, alle: Ind og/eller ud 2011: 1 Alder, mænd: 39

40 Familiehuset Ellemose Adresse: Ellemosevej 41 Postnr./by: 8370 Hadsten Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Kaj Bertelsen Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Familiehuset Ellemose har ikke haft ind- eller udskrevne klienter i 2010 og er lukket i Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse, toilet/bad på værelse, toilet/bad på gang, sauna. Målgruppe: Alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, familier m. børn, mødre (alene) m. børn, gravide kvinder, par. Andet: Relationsbehandling. Kapacitet: 8 Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Familiebehandling kr. inkl. tilsynshonorar Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ Mænd/ Gnsn. Behandler-klient Antal diplomer service* kvinder alder ratio** 3,9 2,0 0,4 2/7 52, ,1 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 40

41 Personale udspecificeret Ledelse Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 53 12,1 29, Ja 8 Ja M 60 12,1 28, Ja 4 Ja Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet K 49 3,6 24, Ja 1 K 48 5,6 22, Ja 3 K 45 6,8 11, K 49 11,0 14, Ja 0 K 60 11,8 22, Ja 0 K 64 11,8 26, Ja 1 Ikke behandlende personale År År Ansat Køn Alder Aktiverende opgaver ansat ancien. t/uge K 45 6,8 11,0 15 Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Sagssupervision, børnepsykolog og psykiater 3 *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 41

42 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Klienterne bliver afgiftet andetsteds. Der tilbydes ikke stabiliseringsbehandling med metadon. Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle Gestaltterapi 4 behandlere med diplom Systemterapi 2 behandlere med diplom Kognitiv terapi 2 behandlere med diplom Adfærdsterapi uden angivelse af antal behandlere Ja 3 behandlere med diplom Ja 3 behandlere med diplom Ja Både som forebyggende element i primærbehandlingen og som selvstændigt modul efter endt behandling. Praktiserende læge opsøges ved behov Ja Dobbeltdiagnoser Ja Afspænding 42

43 Elleruphus Gudbjerg Rehabilitering Adresse: Mullerup Hovvej 18 Postnr./by: 5892 Gudbjerg Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Susanne Krog Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Elleruphus Gudbjerg Rehabilitering er lukket pr. 31. maj Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse, toilet/bad på gang, værksteder. Målgruppe: Alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, gravide kvinder, par, etniske minoriteter, hjemløse, alternativ til straf, prostituerede, dobbeltdiagnoser. Kapacitet: 8 Behandlingstilbud og priser Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling Adfærds -, psykisk og sociale problemer Pris kr kr kr. Kommentar Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ Mænd/ Gnsn. Behandler-klient Antal diplomer service* kvinder alder ratio** 1,8 1,0 1,0 4/2 49,5 0 8,4 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 43

44 Personale udspecificeret Ledelse Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet K 54 5,2 5,2 18,5 0 Ja 0 M 53 5,2 5,2 18,5 0 Ja 0 Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 53 3,3 3, Ja 0 M 52 2,4 2, Ja 0 Ja K 30 2,4 2, Ja 0 Ikke behandlende personale År År Ansat Køn Alder Aktiverende opgaver ansat ancien. t/uge M 55 5,2 5,2 37 Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Faglig konsulent 20 Ja *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 44

45 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Anden behandlingsform: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Metadon, buprenorphin og Risolid. Der tilbydes ikke stabiliseringsbehandling med metadon. Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle 12-trins behandling 1 behandler uden diplom Kognitiv terapi 3 behandlere uden diplom Adfærdsterapi 4 behandlere uden diplom Teen Challenge behandling 1 behandler med diplom, 8 behandlere uden diplom Musik- og miljøterapi 8 behandlere uden diplom Ja 1 behandler med diplom, 1 behandler uden diplom Ja Både som forebyggende element i primærbehandlingen og som selvstændigt modul efter endt behandling. Ja Kommer efter behov Ja Kommer efter behov Ja Kommer 10 timer ugentligt Ja Kommer 15 timer ugentligt Ja Etniske minoriteter Ja Stærkt udviklingshæmmede Ja Sammen med faglært instruktør Ja Dagligdags gøremål Ja Sammen med uddannet lærer Ja 2-4 timers daglig behandlingsrelateret undervisning jfr. behandlingsplan med uddannet lærer Ja Camping, sejlads Ja 4 timer ugentligt Ja Massage Ja Sammen med faglært behandler 45

46 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2011) Ind 2011: 0 Procent kvinder: Ud 2011: 1 Alder, alle: Ind og/eller ud 2011: 1 Alder, mænd: 46

47 Elmegården Adresse: Frøstrupvej 161 Postnr./by: 6830 Nr. Nebel Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Karin Jørgensen Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 100,0 % (Indskrevne 2011) Procent CPR. numre: 100,0 % (Indskrevne 2011) Selskabsform: Privatejet Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse, toilet/bad på gang, musikrum, værksteder. Målgruppe: Alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, par, hjemløse, alternativ til straf, prostituerede, dobbeltdiagnoser. Andet: Forældre til anbragte børn. Kapacitet: 18 Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Primærbehandling kr. pr. måned Efterbehandling I kr. pr. måned Efterbehandling II kr. pr. måned Personalesammendrag Admin/ Mænd/ Gnsn. Behandler-klient Behandlere* Ledelse* Antal diplomer service* kvinder alder ratio** 8,7 1,0 0,2 4/7 48,9 9 17,8 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 47

48 Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. K 57 15,8 31, Ja 1 Ja Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. ansat ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet K 44 11,0 11, Ja 1 M 60 7,4 7, K 37 6,5 8, Ja 1 Ja M 59 15,8 25, Ja K 43 3,5 17, Ja 0 K 50 2,7 7, K 44 2,8 22, Ja M 46 3,5 3, K 50 1,4 26, Ikke behandlende personale År År Ansat Køn Alder Aktiverende opgaver ansat ancien. t/uge M 48 15,8 5,8 7 Ja Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Psykiater 10 Ja Psykolog 60 Ja *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 48

49 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Anden behandlingsform: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Metadon, benzodiazepin og Truxal. Der tilbydes stabiliseringsbehandling med metadon. Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle Gestaltterapi 3 behandlere med diplom Interpersonel psykoterapi antal behandlere ikke angivet Kognitiv terapi 3 behandlere med diplom, 7 behandlere uden diplom Adfærdsterapi antal behandlere ikke angivet Psykodynamisk terapi 1 behandler med diplom Kunstterapi 2 behandlere med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja Både som forebyggende element i primærbehandling og som separat modul efter endt behandling, efter Gorskimetoden Ja 1 socialrådgiver ansat på fuldtid Ja Kommer 15 timer ugentligt Ja Efter behov Praktiserende læge opsøges efter behov Ja Kommer 30 timer ugentligt Ja Henvender sig til dobbeltdiagnoser, primært ADHD, OCD m.v. Ingen Ja Sammen med faglært Ja Uden faglært Arbejdstræning; udvikling af erhvervskompetencer sammen med faglært instruktør Ja Sammen med uddannet lærer Ja 6 timer ugentligt Ja Fysisk træning Ja Sammen med faglært behandler Ja Ja Visualisering og NADA akupunktur 49

50 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2011) Ind 2011: 25 Procent kvinder: 16,0 % Ud 2011: 31 Alder, alle: 22,9 Ind og/eller ud 2011: 39 Alder, kvinder: 21,0 Alder, mænd: 23,3 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2011 N Dage N Dage N Dage N Dage 129 dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Mænd Kvinder Gennemført 2011 N % N % 32,3 % 26 26,9 5 60,0 Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. EuropASI score (Se forklaring nedenfor) STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,31 0,17 0,14 0,22 0,47 0,12 0,08 Kvinder 0,39 0,10 0,13 0,41 0,46 0,22 0,29 Mænd 0,30 0,18 0,14 0,18 0,47 0,10 0,04 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2011, undtaget nærværende institution, er som vist forneden. STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,44 0,25 0,24 0,40 0,50 0,36 0,26 Kvinder 0,45 0,21 0,26 0,47 0,52 0,40 0,26 Mænd 0,43 0,26 0,23 0,38 0,50 0,35 0,26 50

51 Hvilke kommuner/regioner henviser til institutionen Antal indskrevet i N=25 Svendborg 4 Esbjerg 3 Viborg 3 Faaborg-Midtfyn 2 Haderslev 2 Hvidovre 2 København 2 Brønderslev-Dronninglund 1 Frederiksberg 1 Mariagerfjord 1 Ringkøbing-Skjern 1 Ringsted 1 Sønderborg 1 Aabenraa 1 51

52 En sikker base Adresse: Aller Møllevej 34 Postnr./by: 6070 Christiansfeld Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Jesper Grubach Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 100,0 % (Indskrevne 2011) Procent CPR. numre: 100,0 % (Indskrevne 2011) Selskabsform: Enkeltmandsvirksomhed Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse, toilet/bad på gang. Målgruppe: Alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, etniske minoriteter, alternativ til straf, prostituerede. Kapacitet: 10 Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Primærbehandling kr. pr. måned inkl. kost og logi Primærbehandling unge kr. pr. måned inkl. kost og logi Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ Mænd/ Gnsn. alder ratio** Behandler-klient Antal diplomer service* kvinder 4,4 1,0 0,0 3/3 48,6 4 16,4 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 52

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2010 DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant behandling Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2007 DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere