WEEE-producentansvar bliver jeg ramt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WEEE-producentansvar bliver jeg ramt?"

Transkript

1 Nyhedsbrev for industriens underleverandører 3. årgang 9. nummer maj 11 WEEE-producentansvar bliver jeg ramt? Af Steen O. Rytlig bestyrelsesmedlem i Dansk Producentansvarssystem. Hvorfor er jeg omfattet, når jeg er importør? Hvad indebærer det? Og hvad koster det? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi ofte hører fra medlemmerne i de tekniske brancheforeninger. Det er forholdsvis let at svare på disse spørgsmål, idet 1. En virksomhed i Danmark, som producerer et produkt, der er omfattet af WEEE-lovgivningen og markedsfører produktet i Danmark, har producentansvar 2. En importør, som importerer et produkt, der er omfattet af WEEE-lovgivningen til Danmark og markedsfører produktet i Danmark, betegnes som producent Der er således kun tale om producentansvar, hvis producenten markedsfører produktet i Danmark. Eksporterer producenten produktet, opstår der ikke dansk producentansvar. Importerer en virksomhed produktet til eget brug, har virksomheden heller ikke producentansvar. Det er uden betydning for producentansvaret, om produktet importeres fra et EU-land eller fra et land uden for EU. Det er således første omsætningsled i Danmark, der har producentansvarsforpligtigelsen, og ansvaret for produktet kan kun placeres hos én producent eller importør i Danmark, så der ikke opstår uklarhed om ansvarsplacering. producentregister med oplysninger om blandt andet produktkategorier og slutbrugere. Herudover skal producenter og importører mærke deres udstyr og informere brugere og oparbejdere af udstyret om korrekt bortskaffelse og genanvendelse. Endvidere indeholder producentansvaret en pligt til at afhente elskrot og at sørge for, at det bliver oparbejdet miljømæssigt korrekt. De mange uoverskuelige forpligtigelser kan varetages af producenten eller importøren selv (individuelt ansvar). Ellers kan producenten/importøren vælge at lade en producentordning (kollektive ordning) udføre opgaverne på vegne af producenten. Økonomi Alle registrerede producenter og importører skal betale et gebyr til DPA-System. Gebyret består af et registreringsgebyr, et gebyr for administration af tildelingsordningen og andre administrative opgaver, samt et gebyr for særskilte ydelser - herunder behandling af sager om sikkerhedsstillelse. Gebyrerne fastsættes årligt af Miljøministeriet. Herudover kan der være gebyrer for eventuel deltagelse i en kollektiv ordning. Hvis du vil vide mere Dansk Producentansvars-systems hjemmeside indeholder en lang række faktaark og informationer, som giver svar på de fleste praktiske spørgsmål. Den, der har producentansvaret, skal være registreret i Det Centrale Virksomheds Register (CVR) med et dansk CVR-nummer og en postadresse i Danmark. Hvad indebærer producentansvaret så? Først og fremmest skal den producentansvarlige virksomhed registrere sig i DPA-Systems side 1

2 Har foråret også ramt erhvervslivet? Det er ikke blot uden for de duggede ruder forårssolen lyser op og glæder med lys, varme og varsel om gode tider. Det ser også ud til, at lysere tider har ramt vore brancher og virksomheder. Ser vi på tilbagemeldingerne fra den netop afholdte Værktøjsmaskinmesse i Odense, så er det længe siden, vi har hørt så gode og positive reaktioner på en messebegivenhed. Der blev skabt mange gode kontakter og ikke mindst så blev der også skrevet kontrakter. Med et besøgstal på over havde Hannover Messen det bedste resultat i 10 år, og ikke mindst inden for automatisering og energi kan industrien nu virkelig mærke, at de seneste års lavkonjunkturer er fortid. Eksporten er steget med udgangspunkt i væksten i Sverige og Tyskland, og det ser ud til, at erhvervsinvesteringerne efter flere års stagnation vil tage fart i Udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Steen Rytlig (ansvarshavende redaktør) Michael Ostenfeld Design og tryk: Michael Stilborg, Dansk Erhverv Udgives 4 gange årligt Oplag: 750 side 2 Så spørgsmålet er, om vi nu er kommet ud af krisen og dermed kan øjne lysere tider. Måske men der er fortsat en lang række udfordringer at kæmpe med i dagligdagen, som skygger for solen. I flæng kan nævnes: Problematikken med at få adgang til finansiering, som navnlig rammer mange af vore mindre virksomheder. Et stigende antal kunder, der kræver forlængede betalingsfrister. Stigende administrative byrder, krav, regler, reguleringer, statistiske indberetninger m.m. Alt sammen noget, som er med til at besværliggøre livet for os alle, og som bidrager til en svækket konkurrenceevne. Hertil kommer den politiske usikkerhed i Danmark, som nok først forsvinder, når vi får lagt valgkampen og valget bag os. Så nok er der mange forårstegn men der er fortsat et godt stykke til sommerens lyksaligheder. Med venlig hilsen Steen O. Rytlig Branchedirektør

3 Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Af Sven Petersen, Erhvervsjuridisk fagchef I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem en handelsagent og en agenturgiver. Handelsagentloven implementerer EU s handelsagentsdirektiv fra Man kan derfor regne med, at nedenstående bemærkninger gælder for agenter i hele EU. Danske handelsagenters krav på provision fremgår af 8 til 15 i handelsagentsloven. Spørgsmålet om bortfald af provision reguleres i 14, der klart foreskriver, at handelsagentens krav på provision bortfalder kun, hvis det godtgøres, at aftalen mellem agenturgiver og tredjemand ikke opfyldes, og dette ikke skyldes omstændigheder, der kan tilregnes agenturgiveren. Bestemmelsen lyder en anelse kringlet, men det klassiske eksempel på bortfald af provision, er den situation, hvor kunden ikke betaler for leverandørens varer, fordi kunden er blevet betalingsudygtig. I denne situation må agenterne lide den samme tort som agenturgiveren nemlig ikke at få betaling. Selv om de fleste bestemmelser i loven, der omhandler provision, kan fraviges ved aftale, kan 14 ikke fraviges til skade for agenten. I de situationer, hvor agenturgiveren giver kunden mulighed for at annullere dele af ordren, eller hvor kunden ikke ønsker at betale, fordi leverancen er mangelfuld, påvirker dette ikke agentens krav på provision. Mange gange vil agenturgiver og agenten have en fælles forståelse for de opståede problemer, men som agenturgiver bør man være opmærksom på, at agenten i de nævnte situationer kan kræve fuld provision. Ønsker agenturgiver ikke at efterkomme dette, kan agenturgiveren risikere, at agenten opsiger hele agenturforholdet, og gør krav på godtgørelse for oparbejdelse af kundekreds. Er der tale om et større agentur, kan dette blive en større udskrivning for agenturgiveren. Agenturgiveren skal godtgøre, at manglende opfyldelse af købekontrakten ikke er hans fejl Det er agenturgiverens pligt at bevise, at det ikke er hans skyld, at kunden ikke har betalt for leverancen, hvis han skal undgå at betale provision til agenten. Det er alment antaget i dansk ret, at handelsagenten ikke kan fordre, at agenturgiveren forgæves har taget sagen i fogedretten for at bevise kundens manglende betalingsevne. Har agenturgiver flere gange rykket for pengene, og betaler kunden stadig ikke, er det nok, at agenturgiver fremsender en kopi af den meddelelse, hvori han ophæver købet med kunden. Generelt må det anbefales, at det afklares i agentkontrakten side 3

4 Aftalen skal være i orden, når maskinen lejes ud! Af Martin Jørgensen og Sven Petersen, advokater i Dansk Erhverv Ved udlejning af maskiner bør vilkårene for udlejning en skrives ned, da maskinleverandøren ellers i værste fald kan risikere ikke at se sin maskine igen. Se her, hvilke punkter der bør indgå i en udlejningsaftale. Skriftlig aftale Selvom en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig, skal aftaler om udleje af maskiner skrives ned. Det minimerer eventuelle konflikter om for eksempel pris, lejeperiode, stand ved tilbagelevering mv. Herudover er det som maskinleverandør vigtigt at sikre sig, at ejerforhold, forsikringsforhold og ansvar er aftalt klart og præcist, og det kan udelukkende ske ved en skriftlig aftale. Hvad skal med i aftalen? Vi har her oplistet en række forhold, som en aftale om udlejning af maskiner som minimum bør indeholde. Det er væsentligt at være opmærksom på, at udformningen af aftaler kan variere baseret på konkrete forhold hos udlejer eller lejer. Beskrivelse af det lejede: Det skal oplyses, hvilken type af maskine samteventuelt tilbehør, der udlejes og i det omfang, det er muligt, bør det udlejede materiel være identificeret ved for eksempel serienummer eller lignende. Ejendomsretten til det materiellet overdrages ikke ved udlejning, og det bør fremgå af aftalen, at materiellet ejes af udlejer. I den sammenhæng er en udførlig beskrivelse af det lejede materiel også væsentlig. Under dette afsnit bør det også fremgå, at det er lejer, der er ansvarlig for, at det materiel, der lejes, opfylder de behov, lejer måtte have. Hermed minimeres en eventuel senere tvist om, at det lejede ikke lever op til lejers forventninger. Lejemålets varighed og pris/beregning: Herunder skal tidspunkt for, hvornår lejer har materiellet til rådighed fremgå, ligesom der skal stå, om materiellet skal afhentes hos udlejer eller leveres hos lejer. Datoen for lejemålets begyndelse er væsentlig, da ansvaret for materiellet samtidig med overlevering overgår til lejer. I langt de fleste tilfælde er prisen for lejen afhængig af lejeperiodens varighed, og det bør derfor fremgå, hvordan prisen beregnes, hvad det koster, hvis lejeperioden forlænges, og hvad der skal betales i tilfælde af forsinket tilbagelevering. Det er også vigtigt, at der står, hvordan det økonomiske mellemværende skal gøres op, hvis lejer udtræder af kontrakten før tid typisk fordi lejer ikke har brug for maskinen længere eller er i likviditetsproblemer. Maskinleverandørens forpligtelser: Det bør fremgå af aftalen, i hvilken stand materiellet fremstår ved udlejning.,skal det for eksempel være rengjort, testet, tanket op mv. ved udlevering til lejer? Herudover kræves der for visse typer af maskiner løbende myndighedsgodkendelser, og det skal sikres, at evt. godkendelser er opfyldt og ikke udløbet. Lejers forpligtelser: Aftalen skal indeholde oplysningerne om, hvem der er ansvarlig for materiellet, efter det er overdraget til lejer. Man ser ofte, at der fra udlejers side stilles krav om, at lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede - herunder sørger for, at der er tegnet forsikring for materiellet. Det bør fremgå af aftalen, om der i lejeperioden skal foretages vedligeholdelse af materiellet, og om vedligeholdelse udføres af lejer eller udlejer. Og i det tilfælde, hvor det er lejer, der står for vedligeholdelsen, skal det specificeres, om der er særlige krav eller standarder, der skal overholdes. Forsikringsforhold: Som nævnt ovenfor forekommer det ofte, at udlejer stiller krav om, at lejer holder materiellet forsikret i lejeperioden. Derfor skal der i aftalen tages stilling til forsikringsspørgsmålet - både i forhold til skader på materiellet (personskade) og ved tyveri eller anden bortkomst. Misligholdelse: Det skal fremgå af aftalen, hvad parterne opfatter som misligholdelse af lejekontrakten. Ud over åbenlyse tilfælde af misligholdelse som for eksempel at lejer ikke betaler lejen, bør tilfælde som lejers konkurs, videreudlejning til tredjemand og manglende vedligeholdelse medtages under dette punkt. side 4

5 Aflevering af maskinen: Der kan naturligvis opstå en tvist om, hvorvidt maskinen på afleveringstidspunktet er i en dårligere stand, end hvad udlejer måtte kunne forvente. I så fald vil det være formålstjenligt, hvis kontrakten indeholdt en bestemmelse, der afgør, hvordan der skal udpeges en uvildig skønsmand til vurdering af maskinens stand. Lejers forhold ændres Der kan forekomme situationer, hvor lejers forhold ændres enten i lejeperioden eller efter lejeperioden, og hvor materiellet fortsat er i lejers varetægt. Ændringer kan for eksempel være, at lejers virksomhed sælges, lejer går konkurs, lukker sin virksomhed ned eller blot vælger ikke at tilbagelevere det lejede. Når der er tale om en lejekontrakt, ligger det i sagens natur, at ejerskabet til materiellet er udlejers, og at lejer kun har rådigheden over genstanden i henhold til de vilkår, der er aftalt i kontrakten. Men for god ordens skyld bør det skrives ind i lejekontrakten, at udlejer er ejer af det udlejede materiel. Konkurs Hvis det ikke er aftalt, at lejers konkurs betragtes som misligholdelse af lejeaftalen, har konkursboets kurator mulighed for at vælge at fortsætte lejeaftalen ved at indtræde i lejeaftalen. Udlejer kan kræve, at kurator hurtig tager stilling til, om konkursboet vil indtræde i lejeforholdet. Hvis konkursboet indtræder, fraviges eventuelle opsigelsesvarsler i den oprindelige lejekontrakt mellem udlejer og lejer, og det er til enhver tid muligt for konkursboet at ophæve aftalen med en måneds varsel. Udlejer kan i tilfælde af opsigelse fra konkursboets side kræve erstatning for eventuelt tab som følge af en tidligere opsigelse. Udlejer stilles bedst, hvis kontrakten udformes således, at udlejer selv er herre over, hvorvidt man ønsker at opretholde et arrangement med lejer (lejers konkursbo), efter denne er gået konkurs, og det kan gøres ved, at det indføjes i kontrakten, at lejers konkurs betragtes som en hæveberettigende misligholdelsesgrund. Skal man udleje til alle og må udlejer kræve at lejer køber forbrugsvarer hos udlejer? Spørgsmålet må besvares ud fra konkurrenceretlige overvejelser. Såfremt man som udlejer har en dominerende stilling på markedet for udlejningsmaskiner, kan det være, at man bliver pålagt at leje ud til alle, der kan dokumentere en berettiget interesse i at leje netop den maskine. I disse sager er det altid vanskeligt at bedømme ens stilling på markedet, da produktafgrænsningen ikke altid er nem. Alle maskiner, der kan substituere hinanden hører typisk til samme marked. Har man en dominerende stilling dvs. typisk en markedsandel på i hvert fald over 30 procent - er man forpligtet til at behandle alle ens samhandelspartnere (her: lejerne) ens, og udlejer må ikke tvinge lejeren til at købe forbrugsvarer hos sig (koblingssalg). Omvendt kan man altså slutte, at såfremt man ikke indtager en dominerende stilling på markedet, er der fri adgang til valg af samarbejdspartnere og til at foretage koblingssalg. Dansk Erhverv udarbejder ikke kontrakter for medlemmerne, men yder gerne telefonisk vejleding, og skulle denne artikel give anledning til spørgsmål eller bemærkning, står Dansk Erhverv naturligvis til rådighed. Henvendelse kan rettes til Martin Jørgensen eller Sven Petersen. Bemærk at artiklen ikke kan betragtes som juridisk rådgivning, og Dansk Erhverv kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle aftaler, der udarbejdes på baggrund af denne artikel. side 5

6 Fremgang fortsætter i 2011 Af chefkonsulent Mira Lie Nielsen, Dansk Erhverv Svag afslutning på 2010: Dansk økonomi er i genopretning - og en forsat fremgang er helt afgørende for mange af landets virksomheder. Genopretningen af økonomien foregår dog langsomt og derfor har flere økonomiske indikatorer haft tendens til at tage to skridt frem for næste måned at gå et tilbage. Samtidig sluttede 2010 med en noget overraskende negativ vækst på halv procent i 4. kvartal Den negative vækst skabte bekymring da dansk økonomi i 2011 ikke ville være begunstiget af en lang række indenlandske forhold, som understøttede genopretningen i Udover det historisk lave renteniveau, den positive offentlige forbrugsvækst samt et højt offentligt investeringsniveau, så steg husholdningernes reale disponible indkomster(bl.a. pga. de lave boligrenter, men også pga. skattereformen i forårspakke 2.0), men det var alligevel ikke nok til at sikre væksten hele året. Gassen gik altså ud af væksten i slutningen af året, men 2010 endte dog samlet set med et plus på 2,1 procent. 2011, hvad nu? Starten på 2011 har været positiv og optimisme præger generelt de økonomiske vurderinger af konjunktursituationen. Især er det positivt at ledighedskurven synes knækket, hvilket øger forbrugernes lyst til at spendere, og virksomhedernes tro på fremtiden ser også ud til at have fået et ordentligt ryk opad. Denne udvikling er meget vigtig, da bl.a. det offentlige forbrug i 2011 i bedste fald have et neutralt vækstbidrag, og dermed er vækstansvaret hos eksporten, bruttoinvesteringerne samt privatforbruget. Eksporten: I 2010 steg eksporten med 3,6 procent vækst der bl.a. var drevet af en stærk vækst på de nære eksportmarkeder (Sverige og Tyskland). Herudover var den faldende Euro i 1. halvår 2010 til stor gavn for eksporten. I 2011 ventes eksporten også at stige, men vil dog presses af aftagende vækst på eksportmarkederne, hvilket alt andet lige vil svække de danske afsætningsmuligheder. Modsat er verdenshandlen fortsat stigende, hvilket øger eksportmulighederne. Bruttoinvesteringerne: Bruttoinvesteringerne svinger meget med konjunkturerne, og har derfor været hårdt ramt af den økonomiske afmatning. Investeringsniveauet i 2010 var således 20 procent lavere end i Samlet set forventer Dansk Erhverv at investeringerne vil stige i Det er primært stigende erhvervsinvesteringer, som vil øge det samlede investeringsniveau, men også forskudte offentlige investeringer fra 2010 vil bidrage positivt. Privatforbruget: Det offentlige- og private forbrug udgør knap 80 procent af den danske økonomi. I fravær af bidrag fra det offentlige forbrug - grundet det danske konsolideringsbehov - så er fortsat vækst i privatforbruget helt afgørende for økonomien som helhed med. Det danske privatforbrug steg beskedent i 2010 med 2,2 procent til trods for høj fremgang i de disponible indkomster, se figur 1. I 2011 ventes ingenlunde den samme fremgang i de disponible indkomster, stigende renter og et generelt stigende prisniveau vil tværtom have en udhulende effekt på husholdningernes købekraft. Dette taler ikke for en markant fremgang i privatforbruget, men knækket på ledighedskurven og opsparede købsbehov vurderes at opveje det negative og give en beskeden fremgang i familiernes forbrug. Figur 1. Privatforbrugets udvikling, 2002K1-2010K4 side 6

7 Man skal huske på, at vækstforudsigelser vedrørende det private forbrug sjældent kan karakterises som en videnskab, men er nærmere psykologisk betinget. Den beskedne fremgang i 2010 skyldtes således at forbrugerne valgte at spare en relativ større andel af deres indkomst op. I takt med at økonomien forbedrer sig og optimismen stiger, så kan man forvente at forbrugerne vil bruge flere af deres penge. Stigende optimisme i industrien. Danmarks Statistik udarbejder månedligt en konjunkturindikator, som måler temperaturen i 3 vigtige erhvervsgrupperinger i Danmark; privat service, industrien samt i bygge- anlægssektoren. indikatoren giver en kvalitativ vurdering af såvel de faktiske forhold samt forventningerne til de kommende 3 måneder. Udviklingen i virksomhedernes egne forventninger fortæller hvorledes virksomhederne bedømmer den fremtidige økonomiske situation og kan benyttes som en indikator for, hvordan den samlede økonomi udvikler sig de i kommende måneder. Industrien i fremgang: Det er især en fremgang i industrivirksomhedernes ordrebeholdning som skaber fornyet optimisme. Den stigende ordrebeholdning øger således industriens forventninger til produktionen i de kommende måneder, ligesom dette har reduceret deres færdig-varelagre. Dette er alt sammen med til at tegne billedet af en industri i fremgang. Udover et konjunkturbarometer på vej i den rette retning, så viser den danske økonomi som nævnt andre tegn på bedring. Ledigheden synes at have toppet, hvilket blandt andet begynder at afspejle sig i en forbedret forbrugertillid. Herudover er salget af varebiler steget betydeligt det seneste år, hvilket er en god indikator for at aktiviteten i de indenlandske virksomheder er stigende. De begyndende positive tendenser til trods, så forventer Dansk Erhverv 2011 til at blive et økonomisk mellemår med forholdsvis beskedne vækstrater men trods alt et år med fremgang. Efter et tøvende 2010, så viser forventningsniveauet en stigende tendens i Industrien ramte således et nettotal på +9 i april 2011 jf. figur 2. Dette er det højeste niveau siden før krisen. Industrien og serviceerhvervene følger pænt hinanden, hvorimod den meget konjunkturfølsomme bygge- og anlægssektor fortsat befinder sig et stykke under frysepunktet. Figur 1. Konjunkturbarometer, 2005K1-2010K4 side 7

8 Dokumentation af delmaskiner Der skal medfølge en brugsanvisning maskiner, når de markedsføres i EU. Og EU s reviderede maskindirektiv betyder, at der nu er særlige krav til den dokumentation, som skal ledsage de såkaldte delmaskiner. Det nye maskindirektiv, som trådte i kraft ved udgangen af 2009, indebar flere ændringer i forhold til tidligere - her under nye definitioner for maskiner, delmaskiner og dokumentationskrav for delmaskiner. En delmaskine defineres som en samling, der næsten er en maskine, men som ikke alene kan sikre en bestemt anvendelse. Et drivsystem er for eksempel en delmaskine. Delmaskinenen er kun beregnet til at skulle indkorpo reres eller forbindes med andre maskiner, delmaskiner eller udstyr med henblik på at udgøre en maskine. Delmaskiner må ikke CE-mærkes, men ved levering skal de følges af en såkaldt indkorpore rings erklæring og en monteringsvejledning udformet efter reglerne. Indkorpore rings-erklæringen skal udfærdiges på samme måde som en brugsanvisning, og den skal indeholde følgende oplysninger: Delmaskinefabrikantens firmanavn og fulde adresse og eventuelt dennes repræsentants navn og adresse Navn og adresse på den person, som har bemyndigelse til at samle den relevante tekniske dokumentation, og som skal være etableret i Fællesskabet. Monteringsvejledningen for delmaskiner er rettet til fabrikanten af den færdige maskine og skal kunne forstås af vedkommende. Monteringsvejledningen skal omfatte en beskrivelse af vilkårene for at sikre en korrekt samling med den endelige maskine, uden at sikkerheden og sundheden bringes i fare. Monterings vejledningen skal udformes på et af de officielle fællesskabssprog, der er godkendt af fabrikanten af den maskine, som delmaskinen skal inkorporeres i, eller af dennes repræsentant. Indkorporeringserklæring og monteringsvejledning for delmaskiner skal endelig indgå i det tekniske dossier for den færdige maskine. Fakta: Det nye maskindirektiv trådte i kraft d. 29. december Direktivet er implementeret i dansk lovgivning via Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler, mere præcist via bestemmelserne i kapitel 2. Maskindirektivet henvender sig til virksomheder, der producerer, importerer, markedsfører eller bruger maskiner og delmaskiner. Direktivet beskriver bl.a. de overordnede krav, som produkterne skal leve op til, hvordan man skal dokumenterer produkternes overensstemmelse med kravene og de mærkningsregler, som produkterne er omfattet af. Beskrivelse og identifikation af delmaskinen inklusive: generisk betegnelse, funktion, model, type, serienummer og handelsbetegnelse. Et afsnit, der indeholder en erklæring om, hvilke af de væsentlige krav i maskindirektivet og evt. andre relevante direktiver, der finder anvendelse og er opfyldt, og at den relevante tekniske dokumentation er udarbejdet i overens stemmelse med reglerne. En forpligtelse til at fremsende relevant dokumentation om en delmaskine. Forpligtelsen omfatter fremsendelsesmåden og berører ikke de ophavsrettigheder, som delmaskinens fabrikant har. En erklæring om, at delmaskinen ikke må tages i brug, før den færdige maskine er blevet erklæret i overensstemmelse med maskindirektivet. Sted og dato for erklæringen. Identitet og underskrift på den person som har bemyndigelse til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten eller dennes repræsentant. side 8

9 Vareforsikring en absolut vigtig overvejelse i forbindelse med transport af varer For at undgå tab i forbindelse med skader på gods under transport, er det vigtigt for køber henholdsvis sælger, at sørge for fornøden forsikring. Transportørens ansvar kan nemlig ikke forventes at dække tabet fuldt ud i alle situationer. Af advokat Ramus Køie, Dansk Erhverv I internationale samhandelsforhold vil parterne ofte aftale enten at sælger skal forestå transporten af varerne til køber eller at køber skal forestå afhentning af varerne hos sælger. Ofte anvendes en af de kendte Incoterms 2010 klausuler til fastlæggelse af leveringsstedet og dermed reguleringen af den køberetlige risikoovergang ( risikoen for varens hændelige undergang overgår typisk ved levering ) - samt hvilken part der skal bære transportomkostningerne. Uanset om det konkret måtte være køber eller sælger, der indgår transportaftalen som følge af den aftalte Incoterm, vil en af parterne bære den køberetlige risiko for varernes beskadigelse, undergang eller bortkomst og for forsinkelse, mens godset er under transport. Den part, der således bærer risikoen, vil også være den part som efterfølgende vil være berettiget til at rejse et krav på skadeserstatning mod transportøren i tilfælde af, at beskadigelse, bortkomst eller forsinkelse opstår imens godset er i transportørens varetægt. Imidlertid er det i denne forbindelse meget vigtigt at være opmærksom på det forhold, at der kan være betydelig forskel på størrelsen af risikobærerens potentielle tab og så den erstatning som samme vil være berettiget til at modtage fra den skadevoldende transportør. Begrænsning af ansvar Fælles for de gældende transportlovgivninger (som alle er baseret på internationale transportkonventioner) og som vedrører henholdsvis sø-, vej-, luft- og jernbanetransport er nemlig, at transportøren er berettiget til at begrænse sit erstatningsansvar, idet disse lovgivninger indeholder erstatningsbegrænsninger relateret til det transporterede antal eller vægt. Ved international landevejstransport er erstatningsbeløbet således ca. 70 kr. pr. kilo. Får man som køber transporteret bare en relativ værdifuld vare dækker transportørens erstatningsansvar næppe det lidte tab. Står man således i en situation, hvor man kan konstatere, at det potentielle tab vil være større end den potentielle erstatning fra den skadevoldende transportør, bør man som transportkøber/risikobærer overveje behovet for tegning af en vareforsikring som fuldt ud dækker ens potentielle tab. Til brug herfor findes en række internationalt anerkendte og standardiserede vareforsikringspolicer ( Institute Cargo Clauses A-C ). Transport- eller speditionsvirksomheden, som den transportkøbende virksomhed handler med, vil ofte kunne være behjælpelig med tegning af en sådan behørig forsikringsmæssig dækning, men det er vigtigt, at man som transportkøber selv gør opmærksom på problemstillingen, idet man ikke kan gå ud fra, at varesælgeren/- køberen eller transportøren har sørget for en vareforsikring. Vidste du at... ansættelsesretlig rådgivning er en telefonopringning væk?... Dansk Erhvervs Hotline kan træffes alle hverdage kl på tlf side 9

10 Nye regler om arbejdsmiljø Reglerne om virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed blev ændret 1. oktober Målet med de nye regler er at gøre arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne tidssvarende, enklere, mere effektivt og mindre tidskrævende. Lovændringen indebærer ingen ændring i reglerne om arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktioner. Det er således fortsat arbejdsgiveren, der har ansvaret for at sikre, at virksomheden opfylder kravene til et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Fleksibel organisering Det vil blive muligt for virksomhederne at organisere deres arbejdsmiljøarbejde, så det passer til ledelsesstrukturer og en række andre af virksomhedens behov. Det ny-indførte begreb nærhedsprincippet er med til at afgøre, hvor mange arbejdsmiljøgrupper der skal være på virksomheden. For mange virksomheder vil det betyde en reduktion i antallet af grupper og arbejdsmiljørepræsentanter. side 10

11 Brug APV en til at arbejde systematisk med jeres arbejdsmiljø Når I udarbejder arbejdspladsvurdering (APV), får I set på alle væsentlige forhold i jeres arbejdsmiljø og får lagt en handlingsplan for, hvordan og hvornår eventuelle arbejdsmiljøproblemer skal løses. Overblikket fra jeres APV hjælper til at målrette, planlægge og prioritere arbejdsmiljøinitiativerne altså at arbejde systematisk med forbedringer i arbejdsmiljøet. En APV skal i øvrigt være skriftlig, gennemføres hvert tredje år eller ved væsentlige ændringer - som eksempelvis flytning - medarbejderne skal inddrages, i virksomheder med 10 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøorganisationen også inddrages, og endelig skal APV en være tilgængelig for alle medarbejdere - og Arbejdstilsynet. I vælger selv, hvordan I vil udarbejde en APV. I kan for eksempel benytte jer af afdelingsmøder, spørgeskemaer og runderinger. Det skal blot sikres, at I får gennemgået jeres arbejdsmiljø og fundet ud af, om der er forhold, som skal forbedres. Det kan for eksempel vise sig, at indeklimaet ikke er tilfredsstillende, at nogle medarbejdere har for dårlige arbejdsstillinger, eller at nogle medarbejdere mangler sikkerhedssko. Søg mere information og redskaber til at udarbejde APV er hos arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Erhverv og hos Branchearbejdsmiljørådene (www.bar-web.dk). I skal samtidig forholde jer til, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som forårsager sygefravær. De tiltag, I sætter i søen, skal fremgå af en handlingsplan, hvor I beskriver problemet, hvordan I løser det, hvornår det skal være løst, hvem som er ansvarlig for at løse det og endelig dato for, hvornår I følger op på, om problemet er løst. Forening Aktivitet Dato Status Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA) Brancheforeningen for Gear & Gearmotorer (BGG) Generalforsamling 24/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik (BHP) Generalforsamling 31/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) Medlemsmøde 27/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Personligtarbejdsmiljø (BPA) Års medlemsmøde Sept Kun for BPA medlemmer Dansk Værktøjsmaskiner Forening (DVF) Generalforsamling Sept Kun for DVF medlemmer Fotobranchens Leverandørforening (FOTO) Genvindings Industrien (GI) Medlemsmøde 26/ Kun for GI medlemmer Grafisk Fags Leverandør Forening Kemikaliebranchen (KEMI) Strategiseminar / Leverandørforeningen for Elværktøj og Havebrugsmaskiner (LTEH) Medlemsmøde 18/ / Kun for LTEH medlemmer Professionel Elektronik (PE) Julefrokost Bestyrelsesmøde Generalforsamling Dec / / Kun for PE Kun for PE Kun for PE Foreningen af danske VVS-grossister (Rørforeningen) BRF Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV) VOV golfarrangement 19/ Andre er velkomne mod deltagerbetaling VVS og EL-Tekniske Leverandørs Forening (VELTEK) side 11

12 Offentlige udbud? Dansk Erhverv tilbyder elektronisk overvågning af offentlige udbud via Tenders Electronic Daily Dansk Erhverv kan via overvågningssystemet Tenders Electronic Daily (TED Alert) tilbyde vores medlemmer en direkte hurtig adgang til alle offentlige udbud, der bliver publiceret efter EU s udbudsdirektiver. Overvågningssystemet muliggør, at du til en fordelagtig pris kan være opdateret omkring de udbud, som er interessante for din virksomhed. TED Alert Service På baggrund af din virksomheds behov opbygges en søgeprofil i Dansk Erhvervs online system, hvorefter vi vil sørge for, at du modtager alle relevante udbud pr. fax eller samme dag, som de offentliggøres. Du skal blot udvælge hvilke produktgrupper og lande, der er væsentlige for din virksomhed. Priser For medlemmer af Dansk Erhverv er opstarten af et abonnement gratis, så med overvågning af offentlige udbud via TED Alert betaler du kun for de udbud, du modtager. Priserne er: Komplet udbud via 41,25 kr. Komplet udbud via fax: 57,75 kr. Resumé af udbud via 16,50 kr. Resumé af udbud via fax: 24,75 kr. Hvis du vælger at modtage resumé af udbud, kan du rekvirere det komplette udbud for henholdsvis 24,75 kr. pr. eller 33 kr. pr. fax. Der er ingen minimumsgrænse for antallet af udbud, men du kan vælge at sætte et maksimum. Kontakt os i dag Hvis du ønsker mere information om TED Alert, er du velkommen til at sende en mail til eller ringe på tlf.: Du kan ligeledes læse mere om servicen på vores hjemmeside Dansk Erhverv Teknik Plus udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K telefon: fax: side 12

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2015

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2015 Konjunkturundersøgelse 215 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Den samlede konjunkturindikator for 215 viser en stigning til 2,5 i forhold til 1,5 i forrige kvartal. Det er den største vækst

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2017

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2017 Konjunkturundersøgelse kvartal Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikatoren for kvartal stiger med,2 i forhold til forrige kvartal og lander på 3, Det er fjerde kvartal i træk

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Automatisk igangsætning

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2013

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2013 Konjunkturundersøgelse 213 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Den samlede konjunkturindikator stiger i 213 til,6 fra -,8 i forrige kvartal De positive takter er bredt funderet - alle variable

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere