Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,"

Transkript

1 !!"

2 # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien Holstebro, Regionspsykiatrien Horsens, Regionspsykiatrien Randers, Regionspsykiatrien Viborg og på Århus Universitetshospital, Risskov. På de matrikler (Herning, Viborg og Århus Universitetshospital, Risskov), hvor der er børne- og ungdomspsykiatri, er den døgndækkede akutte modtagefunktion fælles for børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Psykiatriplanen for Region Midtjylland lægger op til, at der i hospitalsplanlægningen arbejdes videre med integration af fælles modtageenheder for det somatiske og psykiatriske hospitalsområde. Således planlægges der i henhold til psykiatriplan og akutplan for Region Midtjylland etableret 5 fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland placeret på Århus Universitetshospital, i Regionspsykiatrien Randers, Regionspsykiatrien Viborg, Regionspsykiatrien Horsens og Hospitalsenheden Vest. #' $( &( % % Placeringen af de psykiatriske funktioner tager udgangspunkt i regionens akutplan og psykiatriplan. Psykiatriplanen udstikker blandt andet de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, på 6 matrikler i regionen: Regionspsykiatrien Holstebro Regionspsykiatrien Herning Regionspsykiatrien Viborg Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Horsens Århus Universitetshospital, Risskov På Region Midtjyllands øvrige to matrikler med psykiatriske afdelinger i Regionspsykiatrien Skive og Regionspsykiatrien Silkeborg modtages patienter udelukkende til ambulant behandling i Silkeborg fra 1. juli 2009 og i Skive fra 1. januar Århus Universitetshospital, Risskov udgør i dag rammen om varetagelsen af de højt specialiserede funktioner, og sådan er det også tænkt for fremtidens psykiatri i Region Midtjylland. Fordelingen af specialfunktioner i nærværende ansøgning følger den nuværende placering:

3 Samtlige regionsfunktioner tænkes placeret på Århus Universitetshospital, Risskov 5 regionsfunktioner tænkes placeret i Regionspsykiatrien Herning, og der tænkes placeret en enkelt regionsfunktion i hhv. Regionspsykiatrien Viborg og i Regionspsykiatrien Holstebro Én regionsfunktion; Komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser er organisatorisk placeret på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus i tilknytning til somatikken, men hører i specialemæssig henseende til i psykiatrien (se også afsnit 3.1 og 3.3) De højt specialiserede funktioner, Region Midtjylland søger om at varetage, varetages på det indholdsmæssige plan allerede i dag på Århus Universitetshospital, Risskov. Der er i dag overvejelser om ændring af organisering af Århus Universitetshospital, Risskov, således at organiseringen i endnu højere grad understøtter specialiseringen. Derudover pågår der, med henblik på integration i den kommende Hospitalsenhed Vest, et arbejde vedrørende fusionering af regionspsykiatrierne i Herning og Holstebro. ) #' $( Jf. Region Midtjyllands psykiatriplan og sundhedsplan vægtes samarbejdet på tværs af specialer højt i de kommende år, og specialet vil qua de fælles akutmodtageenheder, som er undervejs, få udbygget samarbejdet med de somatiske specialer. Det psykiatriske speciale samarbejder med en række andre specialer, herunder anæstesiologi med intensivniveau 2, kirurgi, neurologi, intern medicin og børne- og ungdomspsykiatri. Ift. visse specialfunktioner samarbejdes der jf. specialevejledningen for psykiatri ydermere tæt med hhv. endokrinologi, geriatri, gynækologi & obstetrik samt neurokirurgi. Herudover samarbejdes der med almen praksis og kommunerne. * + Hovedfunktionerne varetages allerede i dag af Regionspsykiatrien Holstebro, Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien Viborg, Regionspsykiatrien Randers, Regionspsykiatrien Horsens og Århus Universitetshospital, Risskov. Regionsfunktionerne, Region Midtjylland ansøger om at varetage, findes allerede i dag på de hospitaler, hvortil der ansøges om varetagelsen. De højt specialiserede funktioner, Region Midtjylland ansøger om at Århus Universitetshospital, Risskov skal varetage, varetages allerede i dag på matriklen. )

4 , - Overordnet set ventes fremtiden at byde på stadigt stigende efterspørgsel efter psykiatriske ydelser. Denne stigende efterspørgsel vil Region Midtjylland efterkomme ved at udbygge såvel omfang som differentiering og specialisering af primært ambulante ydelser. Mennesker med psykisk sygdom har ofte også sygdomme af somatisk karakter. I tråd med Region Midtjyllands psykiatriplan og specialevejledningen for psykiatri vil samarbejdet med det somatiske sygehusvæsen blive styrket i årene der kommer, ligesom psykiatriske behandleres viden om somatiske sygdomme skal skærpes. Det skal bl.a. foregå ved større inddragelse af neurovidenskaben og psykofarmakologien. Et eksempel herpå er et eksisterende samarbejde mellem psykiatri, neurologi og neuroradiologi, der har som formål, at få kortlagt intracerebrale forhold. Med henblik på at imødekomme én af de grupper af patienter, man i de kommende år forventer stigninger indenfor, får Region Midtjylland i løbet af adgang til 15 nye retspsykiatriske sengepladser. Jf. psykiatriplanen er der nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at udrede det gerontopsykiatriske område. Udredningens formål er at undersøge om der i Region Midtjylland fremover bør være en gerontopsykiatrisk indsats med udgangspunkt i 3 afdelinger i stedet for 2 afdelinger under hensyntagen til den demografiske udvikling, behandlingens kvalitet samt aldersgruppens særlige behov. Med henblik på opnåelse af øget sammenhæng og specialisering af behandlingsindsatsen i psykiatrien i Region Midtjylland igangsættes tiltag, der styrker sammenhængen i behandlingen mellem den ambulante og den stationære behandling. Således arbejdes der hen imod en faglig specialisering af behandlingsindsatsen, ligesom Region Midtjylland arbejder på at styrke samarbejdet med kommunerne på det gerontopsykiatriske felt. Generelt er der i Region Midtjylland fokus på øget specialisering af behandlingsindsatsen - bl.a. har hovedfunktionerne samlet patienterne i diagnoserelaterede afsnit. Psykiatrien i Region Midtjylland planlægger en proces, som har til formål at styrke universitetshospitalsfunktionen, bl.a. med henblik på en styrkelse af samarbejdet mellem forskningsenheden og behandlingsenhederne. Herunder forventes et øget samarbejde mellem funktionsniveauerne. Et andet formål med processen er forberedelse af psykiatrien i Region Midtjylland til at indgå i Det Nye universitetshospital i Skejby. Psykiatrien i Region Midtjylland er også i gang med en analyse af behovet for såvel ambulant som stationært at øge behandlingskapaciteten med det formål fra 1. januar 2010, at kunne imødekomme kravet om behandling inden for 2 måneder. Endvidere analyseres behovet for nye tilbud i form af såvel flere senge til specialiseret behandling som flere ambulante tilbud til ikke-psykotiske patienter. *

5 $% % #' $% Jf. beskrivelsen i afsnit 1.2 varetages hovedfunktionerne allerede i dag på samtlige 6 matrikler i Region Midtjylland. #'. ' $% Specialevejledningens krav ift. hovedfunktionsniveauet vedrørende mulighed for telefonisk kontakt til en speciallæge i psykiatri er opfyldt, ligesom der er mulighed for assistance i form af videokonference. Kravet om samarbejde med andre specialer er opfyldt, idet der i forhold til hovedfunktionsniveauet samarbejdes med bl.a.: Anæstesiologi med intensivniveau 2 Kirurgi Neurologi Intern medicin herunder bl.a. endokrinologi Børne- og ungdomspsykiatri,

6 ) % % 0 1,.! 2 ) 3 %. Jf. beskrivelsen i afsnit 1.2 samt bilag 2a ansøges der om, at Region Midtjylland kan varetage regionsfunktioner på de afdelinger, hvor regionsfunktionerne allerede i dag varetages. I fordelingen er der taget højde for hhv. antal patienter og antal speciallæger, ligesom fordelingen er sket under hensyntagen til funktionernes kompleksitet samt sikring af høj faglig kvalitet i varetagelsen af funktionerne. Varetagelsen af regionsfunktioner på matriklerne i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien Viborg, Regionspsykiatrien Holstebro og på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus foregår i tæt samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov. Som beskrevet i afsnit 1.2 varetages samtlige regionsfunktioner på Århus Universitetshospital, Risskov. Følgende regionsfunktioner varetages jf. bilag 2a af Regionspsykiatrien Herning: Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre Kompliceret skizofreni og andre psykoser Komplicerede affektive lidelser Komplicerede somatoforme lidelser Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge Regionsfunktionen Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed varetages jf. bilag 2a af Regionspsykiatrien i Viborg, og regionsfunktionen Traumatiserede flygtninge varetages af Regionspsykiatrien i Holstebro. Jf. Region Midtjyllands psykiatriplan er behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser under indlæggelse pr. 1. januar 2009 blevet samlet i ét specialiseret regionsdækkende sengeafsnit under Center for Spiseforstyrrelser, som organisatorisk er placeret under Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Risskov. Center for Spiseforstyrrelser behandler patienter uanset alder, og varetager både regionsfunktionen og den højt specialiserede funktion vedrørende patienter med spiseforstyrrelser (se specialeansøgning for børne- og ungdomspsykiatri). Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, som udelukkende varetager elektiv og ambulant behandling, er registreret som en psykiatrisk afdeling, men er ledelsesmæssigt en del af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Neurocentret. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik har siden 2005 behandlet patienter med somatiseringstilstand og relaterede lidelser. Behandlingen var indtil 2008 forskningsbaseret, men fra 2008/09 er det aftalt, at afdelingen skal behandle 130 patienter fra denne gruppe pr. år. Halvdelen skal være fra Region Midtjylland, de resterende fra Region Syddanmark og Region Nordjylland. /

7 Fra medio 2008 har Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik endvidere haft et behandlingstilbud til patienter med hypokondri / helbredsangst under opbygning. Når tilbuddet er i fuld drift, skal der modtages mindst 80 patienter om året. Der vil også blive modtaget patienter fra andre regioner. Funktionen Alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd er, jf. skrivelse fra Sundhedsstyrelsen 5. maj 2009, tilføjet som regionsfunktion. Funktionen varetages i Region Midtjylland på Regionspsykiatrien Herning og Århus Universitetshospital, Risskov. ) 4 % Region Midtjylland har et befolkningsgrundlag på 1,2 mio. indbyggere. Vedrørende de regionsfunktioner, som alene Århus Universitetshospital, Risskov ansøger om varetagelsen af, er befolkningsgrundlaget 1,2 mio. Vedrørende regionsfunktioner, som er delt mellem 2 matrikler, er befolkningsgrundlaget ift. Århus Universitetshospital, Risskov , mens befolkningsgrundlaget ift. hhv. Regionspsykiatrien Viborg, Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro er Vedrørende regionsfunktionen Komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser, som ansøges varetaget på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, er patientgrundlaget Jylland og Fyn ca. 2,7 mio. borgere - eftersom der er indgået aftale med Region Syddanmark og Region Nordjylland om, at afdelingen modtager patienter med somatoforme og relaterede lidelser til specialiseret behandling (se afsnit 3.3). )) 3. % Vedr. volumen Vedrørende volumenangivelser i bilag 2b: Med mindre andet er angivet, er angivelserne af volumen og aktivitet i bilag 2b baseret på de i specialevejledningen anførte tal, hvor det antages at Region Midtjyllands 1,2 mio. indbyggere som helhed svarer til omtrent ¼ af de i specialevejledningen angivne patientantal. Angivelserne af antal patienter ift. regionsfunktionen Traumatiserede flygtninge er baseret på 2008-taltræk fra Region Midtjyllands interne ledelsesinformationssystem InfoRM. Specialevejledningens krav Som det fremgår af bilag 2a opfylder Region Midtjylland kravene til varetagelse af samtlige regionsfunktioner med undtagelse af funktionen på matriklen i Regionspsykiatrien Viborg (se nedenfor). Kravet til døgndækning er ikke opfyldt i forhold til regionsfunktionen Komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser (liaison-psykiatri). Ud fra en speciallægefaglig betragtning kan der i forhold til denne specialfunktion ses bort fra kravet, eftersom der ikke er behov for døgndækning af denne funktion. Således anses kravene i forhold til varetagelse af denne funktion som værende opfyldt. Specialevejledningens krav til assistance fra en speciallæge i psykiatri i løbet af kort tid samt kravet om adgang til særlig kompetence i hhv. psykoterapi og psyko-

8 farmakologi er opfyldt for samtlige matrikler, der ansøger om varetagelse af regions-funktioner. Desuden samarbejdes der med de i specialevejledningen anførte øvrige specialer, ligesom der er adgang til relevant udstyr og relevante faciliteter. Nedenfor er i forhold til Regionspsykiatrien Viborg beskrevet, hvordan der kompenseres med hensyn til kravet i specialevejledningen om, at der skal være 3 speciallæger til at varetage hver specialfunktion. Viborg Der er 2 speciallæger til at varetage Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed. Der etableres i løbet af 2009 et øget og struktureret samarbejde mellem Regionspsykiatrien i Viborg og Retspsykiatrisk afdeling ved Århus Universitetshospital, Risskov bl.a. omkring visitation af patienter. Desuden benyttes videokonference til at kompensere i tilfælde, hvor der er behov for faglig eller volumenmæssig assistance fra den anden tilsvarende funktionsvaretagelse på Århus Universitetshospital, Risskov, ligesom der er mulighed for at benytte konsultation med speciallægerne, tilknyttet Århus Universitetshospital, Risskov. Konkret iværksættes der i foråret 2009 en flerstrenget indsats med det formål, at rekruttere flere speciallæger til de psykiatriske funktioner. Tiltagene vil bl.a. have fokus på det for speciallæger attraktive kendetegn, at der på arbejdspladsen er et frugtbart, fagligt miljø med gode muligheder for såvel specialisering og videreuddannelse som forskning. Region Midtjylland anser dermed Regionspsykiatrien Viborg som kvalificeret til at varetage Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed. Som det fremgår af bilag 2b opfylder Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser kravene til specialfunktionen: Udover de 3 speciallæger er 1½ psykolog tilknyttet den kliniske funktion. Der er desuden periodevist tilknyttet læger og psykologer til det kliniske arbejde i forbindelse med forskningsprojekter, hvor behandlingen evalueres. Afdelingen har herudover diverse forskere ansat. Afdelingen råder over højtspecialiseret psykoterapeutisk ekspertise og har anvendt psykoterapeutisk behandling igennem flere år. Der findes også psykofarmakologisk ekspertise, som suppleres med eksterne konsulenter fra den øvrige psykiatri. )* 6 ' Der søges ikke om funktioner, varetaget i et formaliseret samarbejde. ), 7% % 5

9 * $ % * 3 $. % Jf. beskrivelsen i afsnit 1.2 og bilag 2a ansøges der om, at Århus Universitetshospital, Risskov kan varetage størsteparten af de højt specialiserede funktioner, som allerede i dag varetages på matriklen: Behandling af sædelighedskriminelle jf. lovgivning Diagnostik og behandling af særligt komplicerede seksuelle forstyrrelser, herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer og i forbindelse med vold, incest og lignende Diagnostik og behandling af særligt komplicerede psykiatriske sygdomme hos oligofrene Diagnostik og behandling og neurorehabilitering af særligt kompliceret psykiatrisk sygdom i forbindelse med neurologisk lidelse og neurotraumer (ekskl. demens) Diagnostik og behandling af særligt komplicerede spiseforstyrrelser Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser Diagnostik og behandling af særligt kompliceret skizofreni Diagnostik og behandling af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter Diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge Følgende højt specialiserede funktioner ansøger Region Midtjylland ikke om varetagelse af: Katastrofepsykiatri: Varetages på Rigshospitalet Særligt farlige psykotiske patienter jf. lov om tvang i psykiatrien: Varetages i Region Sjælland/Sikringen Vurdering af indikation for kønsskifteoperation: Varetages på Rigshospitalet Diagnostik og behandling af døve psykiatriske patienter: Varetages på Psykiatrisk Center Ballerup Vurdering med henblik på psykokirurgi jf. lov om tvang i psykiatrien: Varetages på Rigshospitalet Patienter fra Region Midtjylland med ovenstående 5 diagnoser behandles jf. allerede gældende aftaler på hospitaler i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. Disse aftaler konfirmeres i forsommeren 2009 med henblik på fortsat gyldighed inden for ansøgningsperioden med hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. Jf. afsnit 3.1 er behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser blevet samlet under Center for Spiseforstyrrelser, som behandler patienter uanset alder (der henvises til specialeansøgningen for børne- og ungdomspsykiatri). "

10 * 4 % Region Midtjylland har et befolkningsgrundlag på 1,2 mio. indbyggere. Det er aftalt med Region Nordjylland, at patienter inden for nedenstående højt specialiserede funktioner sendes til Region Midtjylland. Således medregnes Region Nordjyllands befolkningsgrundlag på indbyggere i forhold til varetagelsen af følgende funktioner: Behandling af sædelighedskriminelle jf. lovgivning Diagnostik og behandling af særligt komplicerede seksuelle forstyrrelser, herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer og i forbindelse med vold, incest og lignende Diagnostik og behandling af særligt komplicerede psykiatriske sygdomme hos oligofrene Diagnostik og behandling og neurorehabilitering af særligt kompliceret psykiatrisk sygdom i forbindelse med neurologisk lidelse og neurotraumer (ekskl. demens) Diagnostik og behandling af særligt komplicerede spiseforstyrrelser Diagnostik og behandling af særligt kompliceret skizofreni Diagnostik og behandling af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter Diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge Region Midtjylland ansøger om varetagelse af funktionen Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser på baggrund af Region Midtjyllands befolkningstal alene. *) 3 $ % På Århus Universitetshospital, Risskov findes allerede i dag den nødvendige ekspertise, ligesom det nødvendige patientgrundlag i forhold til varetagelse af de højt specialiserede funktioner er til stede. Vedr. volumen Angivelserne af volumen og aktivitet i bilag 2b er baseret på de i specialevejledningen anførte tal, hvor det antages at Region Midtjyllands 1,2 mio. indbyggere som helhed svarer til omtrent ¼ af de i specialevejledningen angive patientantal. I forhold til de højt specialiserede funktioner, som Region Midtjylland varetager for Region Nordjylland, udgør volumenangivelsen 1/3 af de i specialevejledningen angivne patientantal. Angivelserne af antal patienter ift. den højt specialiserede funktion Traumatiserede flygtninge er baseret på 2008-træk fra Region Midtjyllands interne ledelsesinformationssystem InfoRM. Specialevejledningens krav Det fremgår af bilag 2b, at der minimum er 3 speciallæger til at varetage hver af de højt specialiserede funktioner, Region Midtjylland søger om varetagelsen af.!

11 Specialevejledningens krav til assistance fra speciallæge i psykiatri i løbet af kort tid samt kravet om adgang til særlig kompetence i hhv. psykoterapi og psykofarmakologi er opfyldt i forhold til de højt specialiserede funktioner, Region Midtjylland ansøger om varetagelsen af. Desuden samarbejdes der med de i specialevejledningen anførte øvrige specialer, ligesom der er adgang til relevant udstyr og relevante faciliteter. Samtlige krav i forhold til varetagelse af højt specialiserede funktioner inden for det psykiatriske speciale er således opfyldt på Århus Universitetshospital, Risskov vedrørende de højt specialiserede funktioner, Region Midtjylland søger om. ** 6 ' Følgende funktion, som søges varetaget på Århus Universitetshospital, Risskov søges varetaget på Aalborg Psykiatriske Hospital i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov: Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser. Se ansøgningen fra Region Nordjylland *, 7%$ %

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Psykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet Med vedtagelsen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialevejledning for Psykiatri

Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Nordjylland Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Århus Universitetshospital Risskov

Århus Universitetshospital Risskov Århus Universitetshospital Risskov Masterplan for funktion, opgaver og organisering August 2010 Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund for og formål med masterplanen...5

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Forslag til fordeling af specialefunktioner i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri

Forslag til fordeling af specialefunktioner i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af:niels Aagaard/Jane V. Møller/Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Jane.Moeller@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/1597

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne)

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) Bilag 1 Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan 2015-19 Region Midtjylland har den 27. april 2015 sendt Spareplan 2015-2019 i høring.

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere