I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual"

Transkript

1 Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen, Ballerup kommune, version 3

2 Manual Introduktion At følge med i patientens fodspor mellem sektorerne ved en udskrivelse eller en indlæggelse er lærerigt. Sundhedssystemet er komplekst. De udfordringer frontpersonalet står i daglig, må man se det med egne øjne for at kunne forstå dem. Fokus er at se på sikkerheden for patienten særligt den ældre medicinske borger, der er afhængig af hjælp fra begge sektorer. Formålet er, at ledere, risikomanagers eller andre med interesse for patientsikkerhed kan observerer hele forløb og opdage hændelser, der måske aldrig ville være blevet rapporteret, da de enkelte handlinger ikke fremstår som utilsigtede hændelser, men det er forløbet som helhed. At følge patienten åbner derfor op for utrolig meget viden, som kan hjælpe os i arbejdet med at sikrer kvaliteten i forløbene. Strukturelt giver metoden mulighed for mere generelt at se organisation fra et patient- og pårørendeperspektiv i forhold til fx skriftlig og mundtlig kommunikation, ventetid, skiltning, fysiske rammer, logistik m.v. Samtidig har man mulighed for at se, hvordan patientsikkerhed indgår i de kliniske procedurer, fx i forhold til patientidentifikation, medicinering eller håndhygiejne. Det anbefales at både én leder og én risikomanager fra hver sektor går med. Man observerer bestemt ikke det samme, hvilket giver et nuanceret og brugbart billede i det efterfølgende analysearbejde. Inden start skal der aftales om et bestemt område skal observeres eller om det er helt åbent. Erfaring viser at åbenhed giver mange observationer, som på den ene side kan være svære at håndterer, men på den anden side åbner op for ikke kendte perspektiver. Forudsætningen for at gå 'I patientens fodspor' er, at det sker etisk forsvarligt. Patienten må ikke føle sig presset til at blive fulgt og skal have mulighed for at sige fra når som helst. Ledelser og medarbejdere i involverede afdelinger skal vide, at formålet er læring, så de ikke oplever sig kontrolleret eller udstillet. At gå 'I patientens fodspor' er grundlæggende baseret på gensidig tillid mellem alle involverede. Udgangspunktet er observerende og man kan evt. supplere med spørgsmål undervejs til patienten eller personalet, hvis man har behov for uddybelse. Det vigtigste er dog at være neutral, stille og reflekterende. Planlægning og gennemførelse Fra kommune til hospital: 1. Der planlægges et tidspunkt, hvor fodsporet skal gås. Ca. 3 timer kan i mange tilfælde være rigeligt. Det er hensigtsmæssigt at fodsporet gås af risikomanager fra hospital og risikomanager fra kommunen, og deltagelse af relevante områdeledere fra både kommune og hospital. 2. Det er vigtigt at lave en aftale med medarbejderne/områdeledere hvor fodsporet skal gås. Dette kan først gøres, når patientforløbet er en realitet. 3. Den kommunale risikomanager informerer på forhånd sine institutioner, og beder dem kontakte hende den pågældende dags morgen, når en klient skal indlægges på hospitalet. Det er vigtigt at have aftalt et fokus på forhånd. Fx er det vigtigt at gøre klart, hvilke dokumenter man ønsker at se. 4. Når der meldes en klient kører deltagerne af sted. Hvis borgeren bliver indlagt med ambulance kan man med fordel kører direkte til hospitalet. I mange tilfælde vil det være Akutmodtagelsen, hvor patienten modtages og spørgsmålene fra guiden stilles. Inden besøget afsluttes drøftes fundene med personalet på den modtagne afdeling. Sammenfattende er det vigtigt at give en umiddelbar tilbagemelding, gerne med vægt på hvad man som leder vil gå videre med. Som afrunding er det også en god ide at sige tak til såvel patienten som de involverede medarbejdere. 2

3 Fra hospital til kommune: 1. Der planlægges et tidspunkt ca. 3 timer, hvor fodsporet skal gås. Det er hensigtsmæssigt at fodsporet gås af risikomanager fra hospital og risikomanager fra kommunen, og deltagelse af relevante områdeledere fra både hospital og kommune. 2. Det er vigtigt at lave en aftale med medarbejderne/områdeledere hvor fodsporet skal gås. Dette kan først gøres, når patientforløbet er en realitet. 3 Hospitalets risikomanager informerer på forhånd sine afdelinger og beder dem kontakte hende den pågældende dags morgen, når en patient skal udskrives til kommunen. Det er vigtigt at have aftalt et fokus på forhånd. Der er vigtigt, at gøre klart, hvilke dokumenter man ønsker at se. 4 Når der meldes en patient kører deltagerne til plejehjem eller patientens eget hjem i kommunen, hvor patienten modtages og spørgsmålene fra guiden stilles. Inden besøget afsluttes drøftes fundene med personalet/lederen på plejecentret eller den ansvarlige i hjemmeplejen. Sammenfattende er det vigtigt at give en umiddelbar tilbagemelding, gerne med vægt på hvad man som leder vil gå videre med. Som afrunding er det også en god ide at sige tak til såvel patienten som de involverede medarbejdere. Etiske og juridiske aspekter Patienten skal informeres grundigt om hvad metoden indebærer, og skal ikke føle sig presset til at sige ja. Det skal være klart for patienten, at han/hun på ethvert tidspunkt i forløbet kan sige fra. Lederen eller risikomanageren skal også selv tage initiativ til at trække sig tilbage, hvis situationen kræver det. Som sundhedsfaglig person har man tavshedspligt i forhold til personidentificerbare oplysninger. Dette gælder også for andre deltagere, der ikke har en sundhedsprofessionel baggrund. Informeret samtykke er nødvendigt, hvis journaloplysninger skal bruges i analysearbejdet. Hvis der udarbejdes en skriftlig tilbagemelding, må der ikke indgå personidentificerbare oplysninger om patienten. Efter Efterfølgende gives en mundtlig og skriftlig tilbagemelding til afdelingen om erfaringerne fra at gå I patientens fodspor, gerne med betoning af ros samt eventuelle tiltag, der kan eller vil blive iværksat. Forslag til fokusområder Er den skriftlige information præcis og entydig? Har patienten/klienten fået skriftligt materiale med planer for, hvad der skal ske? Har patienten/klienten og evt. de pårørende læst materialet? Føler patienten/klienten og evt. de pårørende sig trygge og godt forberedte på, hvad der skal ske? Er henvisningen fra praktiserende læge eller vagtlæge fyldestgørende? Er sygeplejepapirerne, herunder advis fyldestgørende? Er epikrisen/udskrivningsbrevet fra hospitalet fyldestgørende? Foreligger der en genoptræningsplan, hvis behov for dette? Er den mundtlige kommunikation præcis og entydig? Kan patienten/klienten og evt. de pårørende forklare, hvad der skal ske, og føler de sig trygge ved situationen? Er der ro om situationen? Har medarbejdere i hjemmeplejen og på hospitalet talt sammen forud for en indlæggelse eller udskrivelse? Har den praktiserende læge eller vagtlægen talt med visitator forud for en indlæggelse? Er der afholdt udskrivningssamtale med patienten/klienten og evt. de pårørende? Er der enighed mellem hjemmepleje/plejecenter og hospital om patientens/klientens behov efter udskrivelsen? 3

4 Er der overblik over patientens medicin? Kender patienten/klienten sin medicin navn, dosis, indikation og eventuelle risici? Kender medarbejderne patientens/klientens medicin? Er patienten/klientens og evt. de pårørende fortrolige med medicineringen? Har patienten/klienten en liste over sin aktuelle medicin? Medbringer patienten/klienten sin egen medicin ved indlæggelsen? Er der for nylig sket ændringer i patientens/klientens medicin? Er medicinlisten tilbagesubstitueret til den medicin, som patienten/klienten fik ved indlæggelsen? Får patienten (ny) medicin med hjem fra sygehuset, eller er den allerede i hjemmet? Får patienten medgivet recepter på ny medicin ved udskrivelsen? Får patienten nok (ny) medicin hjem fra hospitalet, indtil recepter kan indløses eller dosispakket medicin er (re)etableret? Hvis patienten/klienten får dosispakket medicin er der taget hånd om dette? Synes der umiddelbart at være risiko for medicineringsfejl? Er der aftalt transport af patienten? Er den valgte form for transport siddende eller liggende acceptabel for patienten/klienten? Er patienten/klienten tryg ved den hjælp, der bliver givet i forbindelse med transporten? Sker transporten på en sikker måde (får patienten hjælp med sikkerhedsselen; bliver kørestolen spændt fast)? Er der overblik over, hvor patienten/klienten skal køres hen, samt om der er nogen til at modtage patienten/klienten? Kan patienten/klienten have en pårørende med under transporten? Er ventetid og transporttid acceptabel for patienten/klienten? Er relevant udstyr på plads? Er udstyr og hjælpemidler på plads i hjemmet, når patienten/klienten bliver udskrevet? Er udstyr og hjælpemidler parat på afdelingen, når patienten/klienten bliver indlagt? Er patientsikkerhed og risikostyring integreret, så utilsigtede hændelser bliver forhindret? Er der kontinuitet i overgangen mellem sektorerne? Er der udtalte eller ikke-udtalte uenigheder og bekymringer i overgangen mellem sektorerne for hhv. patient/klient, pårørende eller medarbejdere? Er kommunikationen mellem involverede medarbejdere præcis og entydig? Er kommunikationen mellem patient/klient, pårørende og involverede medarbejdere præcis og entydig? Er mulige risici drøftet (især faldhændelser)? Bliver patientens navn og cpr-nummer tjekket? Bliver patienten opfordret til at reagere, hvis noget ikke går som forventet? Ved patienten, hvem han/hun skal kontakte, hvis noget ikke går som ventet? Er der afbrydelser, der forstyrrer medarbejdere og/eller patient og pårørende? Bliver patienten oplyst om, hvordan han/hun selv kan være med til at forebygge fejl? Andet 4

5 1. Sammenfatning af fodsporet : 2. Analyse af det/de vigtigste problemer, der blev afdækket under fodsporet Problem 1 Beskrivelse af problemet. Vanlig praksis Hvad plejer man at gør i den pågældende situation? Identifikation af huller i patientsikkerhedssystemet Med afsæt i problemet spørges hvorfor og svares fordi, indtil det ikke længere giver mening. Herved afdækkes de ikke umiddelbart synlige huller i patientsikkerhedssystemet. Patientsikkerhedsrisiko Beskrivelse af den egentlige risiko, der potentielt kunne udløse en utilsigtet hændelse. Handlingsplan Mål Hvem gør hvad hvornår? Ressourcer Hvordan monitoreres effekten? Opfølgning Handlingsplan: Ansvarlig: Tidsplan: Forslag til monitorering: 5

6 3. Liste over øvrige problemer, der fremkom under fodsporet 4. Den gode historie succes med patientsikkerhed til potentiel udbredelse på hele hospitalet eller i kommunen 5. Ledelsens kommentarer, herunder eventuel evaluering af processen 6. Liste over teamet, der gik fodsporet 7. Tidsforbrug 8. Baggrundsmateriale og litteratur 6

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere