AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde"

Transkript

1 Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger Schoonderbeek Hansen, Thomas Rosendal, Jan Rijkhoff, Mathilde Fahlberg (stud.rep. Medier og Journalistik), Signe Nygaard Pedersen (stud.rep. Musikvidenskab og Dramaturgi), Rikke Viderup Jakobsen (stud.rep. Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi), Ida Hvenegård Tolstrup (observatør, stud.rep. Tysk og Romanske Sprog), Lise Brinck (stud.rep. Semiotik, Lingvistik, Lektiologi og Cognitive Science), Emilie Christiansen (suppleant, Informationsvidenskab og Digital design), Morten Stenger (suppleant, Nordisk) Birgitte Stougaard, Kristine Ørnsholt (VEST), Peter Bakker, Sanne O. Larsen (Suppleant, Engelsk), Lars Kiel Bertelsen Fraværende: Med afbud: Jonas Christiansen (stud.rep. Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi), Julie Raimensborg (Informationsvidenskab og Digital design), Pia Rasmussen, Jakob Steensig Fraværende uden afbud: Ditte Gaarde Engebjerg (stud.rep. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur), Astrid Harboe Odgaard (stud.rep. Engelsk), Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 24. februar 2016 Ref: KL Side 1/17 1. Konstituering af nyt Studienævn 2. Godkendelse af referat og dagsorden (Beslutningspunkt) 2.1 Godkendelse af referat og dagsorden 2.2 Prodekanen status på arbejdsgruppernes arbejde 3. Studiemiljø (Drøftelsespunkt) 4. Lektiologis status (Meddelelsespunkt) 5. Evalueringspolitik (Drøftelsespunkt/Beslutningspunkt) 6. Indkomne sager (Beslutningspunkt) 7. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 8. Evaluering af intern censur (Drøftelsespunkt) 9. Opfølgning af afrapporteringsprocedure (Beslutningspunkt) 10. Uddannelsessamarbejder (Meddelelsespunkt/Drøftelsespunkt) 11. Meddelelser 11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 Tværgående studienævnskonference for alle studienævnsmedlemmer på AU Studienævnet fællesdrev Revision af Bemærkninger til Prøveform 2 for profilfag- profilvalgfagseksaminer Kommenteringssvar vedr. undervisning, oplæring og vejledning i ansvarlig forskningspraksis på bachelor og kandidatuddannelserne Specialeforberedende profilvalgfag Præcisering af forudsætningskrav til HUM-fag Dekanatsgodkendelse af studieordninger 11.3 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med behandling af studieordning fra IT-didaktisk design 11.4 Meddelelser til og fra VEST Side 2/ Evt. 13. Introduktion til Nævnets arbejde ved Formand, Næstformand og studienævnssekretæren 1. Konstituering af nyt Studienævn Det nye Studienævn konstitueres som første punkt på Studienævnsmødet. Nævnet har tradition for at konstituere det nye Nævn på januarmødet således det er konstitueret forud for studienævnsmødet i februar. De hidtidige erfaringer med denne konstitueringsform har vist at det nye Nævn bliver konstitueret uden deltagelse af de nye medlemmer (Næstformanden vurderer at eksamenspres i januar er grunden til at de nye studienævnsrepræsentanter ikke har deltaget i konstitueringen på trods af invitationer). Det vurderes ligeledes at indkaldelsen af et ekstraordinært studienævnsmøde, et rent konstitueringsmøde, heller ikke vil sikre en høj deltagelse. Dette er begrundelsen for at Studienævnet ved IKK forsøger med konstituering af det nye nævn som en del af første møde i det nye Nævn på trods af at det er i uoverensstemmelse med den gældende forretningsorden. Det vurderes at denne konstitueringsform vil sikre den højeste deltagelse. Konstitueringen følger Studienævnets plan for konstituering, jf. Konstituering af nyt Studienævn: 1. Formanden orienterer de kommende medlemmer om Nævnets arbejde. Næstformanden Formanden og studienævnssekretæren har afholdt informationsmøde for studenterrepræsentanterne d. 8. februar kl hvor Nævnets arbej-

3 de blev gennemgået og efter dagens møde gentages informationsmødet for de medlemmer der ikke deltog i mødet d. 8. februar. 2. Evaluering af det gamle Nævns arbejde: Nævnet er tilfreds med Nævnets hidtidige arbejde. 3. Fastsættelse af mødeplan: Mødeplanen godkendes (møderne afvikles onsdage kl med formøde for studenterrepræsentanterne kl ): o (24. februar 2016) o 30. marts 2016 o 27. april 2016 o 25. maj 2016 o 22. juni 2016 o 31. august 2016 o 28. september 2016 o 26. oktober 2016 o 23. november 2016 o 7. december 2016 o 14. december Valg af ny næstformand blandt studenterrepræsentanterne: Signe Nygaard Pedersen vælges til næstformand. Mathilde Fahlberg udpeges til substitutnæstformand. 5. Forretningsudvalg. Nævnet har på mødet 16. december 2015 udpeget Morten Breinbjerg som deltager i F2016 (fra februar). Leonardo Cecchini er udpeget som VIP-suppleant. Side 3/17 2. Godkendelse af referat og dagsorden (Beslutningspunkt) 2.1 Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden godkendes med følgende forklaring: Punkt 6 Indkomne sager udgår. Forretningsudvalget har ikke indstillet sager til afgørelsen på studienævnsmødet. På dagsordenen findes et punkt efter Punkt 12 Evt. Introduktion til Nævnets arbejde ved Formand, Næstformand og studienævnssekretæren er et tilbud til nye medlemmer af Nævnet og ligger, hvis der er behov for mødet, i umiddelbar forlængelse af studienævnsmødet, dvs. efter kl Referat, SN-møde, godkendes I forbindelse med referatet bedes Nævnet venligst bemærke at Punkt 6 og Punkt 8 i referatet fra Studienævnsmødet har været til skriftlig godkendelse i Nævnet som led i Nævnets høringssvar ang. Ny tilvalgsstruktur og Rapport fra Specialearbejdsgruppen. 2.2 Prodekanen status på arbejdsgruppernes arbejde Prodekanen Niels Overgaard Lehmann giver en status om de forskellige arbejdsgruppers arbejde:

4 Over tid har de udfordringerne som arbejdsgrupperne adressere bevæget sig ind i en trekant af økonomi, fremdrift og kvalitet. Efter høringerne i bla. Nævnet er arbejdsgrupperne blevet bedt om at færdiggør rapporterne. Prodekanen vil på baggrund af de endelige rapporter udarbejde ledelsesmæssige indstillinger og disse vil efterfølgende kommer forbi studienævnet. Status på specialefristerne: indføres fra E2016. Prodekanen beklager at det er meget sent for de studerende der står foran at skulle skrive speciale i E2016. Det forventes at profileringssemesteret er afsluttet i december. Prodekanen anser stadig Specialet som et svendestykke, hvilket betyder at der skal være 6 måneder til skrivningen. Da Kandidatuddannelser skal kunne afvikles på 22 måneder vil dette betyde at 3. semester vil blive taget i brug i forbindelse med specialeforberedelsen. Prodekanen vil overveje mulighederne vedr. en instruks der fastsætte tidspunkt seneste mulige afslutning af projektorienterede forløb. Uddannelsesophold skal stadig være muligt. Prodekanen oplyses om at eksempelvis ambassader har et minimumkrav for praktikophold på 6 måneder - og ambassadepraktikken er, udover at være meget eftertragtet, standardskabende for de studerendes opfattelse af praktikforløb. Nævnet oplyser at vejledning vedr. praktikophold i E2016 er afholdt og at der i den forbindelse ikke er vejledt om særlige maksimaltider for projektorienterede forløb. Prodekanen understreger at bøden der udløses hvis AU ikke overholder studietidsmodellen er så stor at tiltag der skal sikre hurtig gennemførsel, herunder også eventuelle stramninger vedr. projektorienterede forløb, også vil gælde for igangværende studerende. Side 4/17 3. Studiemiljø (Drøftelsespunkt) Indstilling: Nævnets medlemmer bringer inspiration fra oplæggene samt drøftelsen med tilbage til deres respektive Uddannelsesnævn. Nævnets medlemmer bedes forud for mødet meddele studienævnssekretæren om der findes fagudvalg på deres uddannelser. Nævnet beder studenterrepræsentanterne, på et kommende formøde, drøfte om der er er behov for at lave fællesmøder for fagudvalgene på IKK. Kvalitetssikringen og udviklingen af gode studiemiljøer har Nævnets fortsatte bevågenhed, ikke mindst i forlængelse af Uddannelsesdagen på Godsbanens fokus på studiemiljøskabende studenterorganisationer. Nævnet har i den forbindelse inviteret Helene Boe Lorenz og Rebecca Østvand Matthiesen, begge medlemmer af Engelsk Kultur- og Fagudvalg Anglia, til en drøftelse af studenterorganisationers betydning for et godt studiemiljø. Helene Boe Lorenz og Rebecca Østvand Matthiesens oplæg:

5 Anglia fungerer som et fagudvalg og arbejder fora t skabe et godt studiemiljø gennem kulturelle, sociale og faglige arrangementer. Faglige problemstillinger der drøftes i fagudvalget kan efterfølgende bæres ind i Uddannelsesnævnet. Anglia er hovedudvalget (og tager sig af det faglige), men har mange underudvalg som varetager de sociale arrangementer. Anglia er tovholder for al det sociale på studiet. RUS-reception holdes udenfor RUS-ugen. Apollo står for RUS-arrangementet. Side 5/17 Nævnets drøftelse; Hvad gør afdelingen for at understøtte Anglia? Lene og Rebecca: Afdelingen giver en lille årlig økonomisk støtte til foreningen, ved arrangementerne sælges kage og kaffe hvilket også giver lidt til økonomien, men det er samarbejdet med VIP erne der er det vigtigt - underviserne stiller velvilligt op til arrangementer. Julefrokost (250 personer sidste år - både studerende og VIP ere) er med til at skabe et sammenhold i afdelingen. Rekruttering af nye medlemmer sker ved at man tager fat i RUS erne, de mange underudvalg gør at der er noget for alle. Der laves ligeledes meget PR for arrangementerne. Nævnet spørger til ideer til at igangsættes et fagudvalg - især i forhold til de fagligheder der ikke har et fagudvalg? Lene og Rebecca: Det er vigtigt at afdelingslederen er villig til samarbejdet og er åben for en lille økonomisk hjælp. Det er også vigtigt at tage fat i tutorforeningen - et samarbejde der tager udgangspunkt i tutorerne er oplagt for disse har allerede vist et engement og en villighed til at arbejde for studiemiljøet m.m. Det er en vigtig del af fagudvalgets arbejde at det både står for de faglige og de sociale arrangementer. Der skal ikke kun være etn fagligt, men også et socialt sigte. Det er det aktivistiske fremfor det faglige der skal være i centrum - derfor kan man også forestille sig at flere mindre fagligheder går sammen om et fælles fagudvalg. Ledelsen i afdelingen, herunder fagudvalgene, skal have en armslængde til Studenterorganisationerne. Ledelsen skal støtte, men der skal være en armslængde. Enkelte fagudvalg, eksempelvis Nordisk, er fagudvalgsmedlemmerne observatører på Uddannelsesnævnene og har et fast punkt på UN-dagsordenen Nævnet henstiller til at studenterrepræsentanterne drøfter om der er ønske om et fællesmøde for fagudvalg på IKK. 4. Lektiologis status (Meddelelsespunkt) Prodekanen giver en status på Lektiologi. Lektiologi er ikke lukket. Der har været problemer med sikring af underviser i forbindelse med Rådgivnings- og Støtteenheden ændrede status, men de involverede RSE-medarbejdere er nu frikøbt til at varetage undervisningen på Lektiologi. 5. Evalueringspolitik (Drøftelsespunkt/Beslutningspunkt) Indstilling:

6 Nævnets drøftelse af Forslag til revision af evalueringspolitik.ikk sendes til skriftlig godkendelse i Nævnet. Dette sker for at drøftelsen kan udgøre Nævnets kommenteringssvar på forslaget til revision af evalueringspolitikken på IKK. Kommentarerne fremsendes derefter til Prodekanen. Side 6/17 Prodekanen gæster Nævnet for at drøfte Forslag til revision af evalueringspolitik. Prodekanens oplæg: Institutionsakkrediteringen sætter nye rammer for studieledelse, den såkaldte evidensbaserede studieledelse hvor dokumentation af tal og standardprocesser gør det muligt at sammenligne på tværs af fag, instituttet og fakulteter. Prorektor Berit Eika holder dog fast i at den evidensbaserede studieledelse skal være meningsfyldt således det ikke bare bliver en talopgørelser uden indhold. Den reviderede evalueringspolitik opsætter rammerne for evalueringen, en fælles evalueringspolitik for fakultetet på baggrund af de tidligere politikker der har været på de enkelte fakulteter. Politikken sætter rammerne og institutterne og afdelingerne kan lave evalueringerne indenfor disse rammer. Politikken sætter dog et formalistisk krav - evalueringen skal ske elektronisk og tre overordnede AU-spørgsmål skal med i alle evalueringer. For at sikre en fleksibilitet i den digitale evaluering er det underviser der evt. i samarbejde med de studerende udvælger en række spørgsmål fra en spørgsmålsbank og tilknytter disse til evalueringen af det enkelte kursus. Studienævnet kan dog også bede om at få spørgsmål med til en tværgående gennemlysning af særlige udvalgte emner. Alle fire fakulteter lægger spørgsmål ind i banken. Default for evalueringer på Arts err Arts egne spørgsmål, men man kan søge på spørgsmål fra andre fakulteter. Systemet giver ikke mulighed for tilføjelse af ad hoc-spørgsmål, men evalueringspolitikken giver mulighed for at underiser kan lave supplerende evalueringer i eks. Blanckboard. Man behøves ikke at evaluere alle kurser, men hvis ikke alt evalueres skal der laves en turnusplan således alle kurser evalueres med jævne mellemrum. Institutlederne skal pålægge underviserne at lave evalueringerne. Nævnets drøftelse: Et fornuftigt papir under de givne omstændigheder. Der gives en vis manøvrerum til at lave kursusspecifikke evalueringer. Og det er fint at der er mulighed for en turnus så lokale evalueringskulturer kan fastholdes. Men politikken bør også eksplicitere hvorledes evalueringerne ikke kun bliver et orienteringsredskab op i systemet, men også rettes mod den faglige udviklingsproces og kvalitetssikring. Det er vigtigt at evalueringerne er tæt på kurserne, men det er uklart hvad AUspørgsmålene bruges til. Det kan blive et problem hvis der kommer for mange overordnede spørgsmål inden de studerende når frem tl de kursusnære spørgsmål.

7 For den enkelte studerende er evalueringen vigtig, ikke kun med sigte på at kvalitetssikre det netop overståede kursus. Man vil gerne evaluere et kursus for man kan netop får underviserne senere og dermed få gavn af evalueringen. Dermed får de studerende øjnene op for formålet med evalueringen. Nævnet henstiller til at der skrives et kort (1-2 sider) evalueringsbeskrivelse til underviserne og de studerende - en kort opsamling på evalueringspolitikken. Nævnets medlemmer har ligeledes et ønske om et introduktionsmøde til de menige VIP ere når evalueringssystemet ibrugtages. Nævnet har ikke en entydig holdning til en obligatorisk midtvejsevaluering, men studenterrepræsentanterne fastholder et ønske om midtvejsevalueringer - disse kan nemlig have umiddelbar indflydelse på det kursus de følger. Det foreslås at de enkelte fagligheder beskriver hvorledes de bruger evalueringen i forbindelsen med kvalitetsarbejdet. Nævnet påpeger distinktionen mellem eksamen og evaluering. Evaluering af undervisningen går ud på at afdække om undervisningen gør det muligt for de studerende at indløse de kvalifikationer som fordres i forbindelse med eksamen - og dette kan formenligt først ske efter eksamen er afviklet. Nævnet peger på at undervisernes stemme i forbindelse med evalueringerne er fraværende. Prodekan: Underviserstemmen kommer i spil i forbindelse med eksempelvis Uddannelsesnævnenes og i de kollegiale organers behandling af evalueringerne. Dvs. undervisningsstemmen komme med i den efterfølgende aggregering af evalueringerne. Nævnet peger på at det er meget vigtigt at alle evalueringerne får en fælleskultur. En implementering skal ske på fagniveau - det skal skabes af afdelingslederne og disse skal have timer til rådighed til at tilbyde til de VIP ere der vil stå for udviklingen af en sådan kultur. Forskning i kursusevalueringer peger på en dokumenterbar partiskhed til fordel for mandlige undervisere - man bør være opmærksom på dette. Studielederen påpeger en asymmetri mellem hvad systemet og hvad de studerende har behov for. Man kan bruge evalueringen som et fremdriftsmiddel - systemet ønske er at måle tilfredsheden med det enkelte kursus for at gøre det bedre, den studerende ønsker at komme videre til næste semester. Erasmus Mundus har adresseret udfordringen med evalueringskommunikationen mellem studenter og underviser ved at hver hold stiller med to studerende som gengiver alle studerendes holdninger overfor underviseren på det pågældende kursus. Prodekanen: Der vil være et form for AU-opfølgning (der er lovet en efterfølgende evaluering). Side 7/17 Opsummering: Der er brug for en udfoldelse af opfølgningsprocessen.

8 Splittet om der skal være mulighed for en turnusmulighed. Et forslag er at give mulighed for at alle kurser evalueres (samtalen mellem underviser og studerende), men kun kurser efter en turnusplan kommer frem til Uddannelsesnævnene. Midtvejsevalueringen er vigtig for de studerende. Der bør udformes en etisk kode for hvorledes evalueringsmaterialet benyttes - særligt med sigte på at evalueringsmaterialet går op i systemet. Side 8/17 6. Indkomne sager (Beslutningspunkt) Udgår. Forretningsudvalg har ikke fremsendt sager til afgørelse på studienævnsmødet. 7. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. På nuværende tidspunkt er der følgende emner på listen forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (i vilkårlig rækkefølge): Uddannelsesudvikling, herunder hvordan Nævnet bliver bedre til at tage ejerskab for nye uddannelser Fortsat fokus på studiemiljø og stress Internationaliseringsarrangementer på alle fagligheder (Indstilling fra Temadagen ) (evt. februarmødet) Forslag om drøftelse af konceptet bag bachelorprojektet. Kan man tænke i andre typer af udprøvninger for bachelorprojektet (eksamensformer, der er indtænkt i undervisningen eller lignende). (Pia Rasmussen, ) ECTS-byrde på Tilvalg. Nævnet ønsker at dette fokus også medtages i de igangværende Tilvalgsdrøftelser. Kommunikation mellem Praktiksteder og AU: Praktikstederne skal fremsende deres opslag meget tidligere. Skal dette udbredes fra centralt hold. Gruppeeksaminer, hvordan vurderes det individuelle bidrag i en gruppeeksamen? UJS siger at man kun må vurdere på de individuelle bidrag. Hvis der skal stilles et krav til sammenhængskraft i en gruppeopgave skal det indskrives i kvalifikationsbeskrivelse. (Jakob Isak Nielsen) Diskussion af omfang og tanker af og tanker med resumé og abstract. Om resumé/abstract på studieportalen: (foreslået på studieordningsrevisionsmødet d. 9. december) Forkortelse af specialeperioden. Speciale, eksamensformer og brugen af eksamensformer på de enkelte fagligheder. BA-projektet, eksamensformer og brugen af eksamensformer på de enkelte fagligheder. Valg binder-politikken.

9 Afventer oplæg fra Uddannelsesudvalget: Etårige specialer: Nævnet ønsker en diskussion af mulighederne for etårige specialer. Drøftelsen koordineres med Uddannelsesudvalget og Institutledelsens arbejde med samme. Side 9/17 Nye forslag: Oprettelse af en portal hvorigennem studerende kan komme i kontakt med erhvervslivet udenfor AU. Vejen fra AU og ud skal smøres så den bliver lettere. (Inger Schoonderbeek Hansen) Ønske om drøftelse af karaktergivningen på forskellige fagligheder. (Ane Hejlskov Larsen) 8. Evaluering af intern censur (Drøftelsespunkt) Indstilling: Nævnets evaluering af ordningen samt gode ideer til eventuelle forbedringer sendes efterfølgende til skriftlig godkendelse i Nævnet. Evaluering og ideer sendes efterfølgende til Studieleder. I forbindelse med indførelsen af nye retningslinjer for intern censur i januar 2015 blev det aftalt, at retningslinjerne skulle evalueres efter et år. I den forbindelse har fungerende Studieleder Lars Kiel Bertelsen givet følgende oplæg til en drøftelse i Nævnet: I januar 2015 indførte vi på IKK nye retningslinjer for brugen af intern censur. Samtidig blev det annonceret, at ordningen ville blive evalueret med henblik på eventuelle justeringer efter et års tid. Dette år er nu gået, og vi vil derfor bede studienævnet gennemføre denne status over ordningen. Det bør understreges, at ordningen blev indført som det første element i ressourceeffektiviseringen af vore uddannelser, og at ordningen alene på BA-uddannelserne har leveret 13 pct. af de VIP-arbejdstimer, vi i fællesskab skal finde for at vi også efter dimensioneringens fulde indfasning kan levere den bedst mulige undervisning for færre mandskabsressourcer. Der er altså tale om en ganske effektiv besparelse, som ikke vil blive rullet tilbage (fordi vi så skal finde de mange arbejdstimer på den ordinære undervisning). Samtidig er det klart, at der kan være behov for justeringer af ordningen og måden, den forvaltes på rundt på afdelingerne. Vi håber derfor at I vil bidrage til evalueringen med jeres viden om ordningen og gode idéer til eventuelle forbedringer. Studieleder giver en kort introduktion før Nævnets drøftelse. Retningslinjen er en ledelsesbeslutning, men der er åbenhed for en justering. Er der noget der kan gøres smartere indenfor rammerne af retningslinjen ovenpå de to gennemløb? Nævnets drøftelse:

10 Medievidenskab og Journalistik har lavet en høring i afdelingen for at kortlægge erfaringer med retningslinjen. Retningslinjens regler og undtagelser bliver opfattet som forholdsvis komplicerede. Fastholdelse af to bedømmere når der er tale om ikke-bestået opgaver. Man laver en stikprøve for at finde niveauet. En anonymisering af opgaverne så underviser ikke kender navnet på den studerende. Der peges på at man som underviser kan sige at man er tvivl om alle opgaver - det er afdelingslederne der skal sørge for at det ikke er alle opgaver der skal vurderes af to. Det vil give planlægningsproblematikker hvis der er mange opgaver der kommer videre til medbedømmer. Man kan dog sende et eksempel af tvivlsopgaverne videre for at få lagt et niveau. LICS har hverken oplevet færre eller flere klager. Det fungerer som det skal. Nye undervisere skal have støtte til deres vurderinger. På Nordisk er der en kollega med når der er tale om en dumpning. Det samme er tilfældet når der er nye eksamen i nye forløb. Underviserne savner dog den faglige udveksling mellem kollegaerne som opstår i den fælles votering. Der kommer faglig sparring mellem underviserne, men også mellem underviser og studerende gennem mundtlig eksamen. Informationsvidenskab og Digital design ønsker at fastholde en mulighed for at afdelingslederen kan give ok til at tillade intern censur, dvs. to personer til vurdering. Litteraturhistories største kritik er at den naturlige sparring mellem underviserne er forsvundet. De studerende har ikke meldt det som et problem. Unge VIP ere vil gerne fortsat have mulighed for at får intern censur på opgaverne. Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi taler for en anonymisering af opgaverne når der kun er en læser. Der er dog problematisk at der ikke er oprettet dobbeltprotokoller - der er derfor ikke mulighed for systemunderbygning af at en medlæser. De studerende stoler på at underviserne gør som de skal. Nævnet efterspørger tal på om der er sket en ændring i karaktergivningen på kurser der tidligere havde intern censur, men som nu har ingen censur. Mette Quist oplyser at de kommende studieledertal vil give mulighed for at lave denne sammenligning. Afdelingslederne bedes derfor kontakte uddannelseskonsulenterne for at få tal på konkrete eksaminer. Side 10/17 9. Opfølgning af afrapporteringsprocedure (Beslutningspunkt) Indstilling: Nævnet tiltræder ændringen af indsamlingspraksis vedr. afrapporteringer. Nævnet indsamler til stadighed status på forskellige tiltag hos faglighederne og Uddannelsesnævnene, et eksempel kan være den månedlige status på uddannelsessamarbejder. Der stilles forsalg om at denne indsamling og afrapportering i udgangspunktet er skriftlig. Baggrunden for den skriftlige indsamling er ønsket om at frigøre tid på Stu-

11 dienævnsmøderne ved at arbejdet med afrapporteringen flyttes fra møderne til tiden mellem møderne: Nævnets medlemmer skal forud for mødet og senest på en dato aftalt med studienævnssekretæren, indsende skriftlig status i forbindelsen med afrapporteringen. Der sættes ingen begrænsning på mængden af tekst der sendes til studienævnssekretæren. Hvis der ikke er indkommet skriftligt materiale fra en faglighed forud for møde tilbydes denne en tidsmæssigt begrænset mundtlig afrapportering på studienævnsmødet (1,5-3 minutter afhængig af emnet). Side 11/17 Nævnet tilslutter sig forslaget. 10. Uddannelsessamarbejder (Meddelelsespunkt/Drøftelsespunkt) Indstilling: Statusindsamlingen indgår i styregruppen vedr. uddannelsessamarbejdes videre arbejde. Nævnet ønsker, på baggrund af en kort skriftlig status fra de enkelte Uddannelsesnævn, et overblik over Uddannelsesnævnenes og faglighedernes arbejde med uddannelsessamarbejder. Herunder bedes Uddannelsesnævnene overveje om der positive faglige udviklinger eller faglige udfordringer der bør drøftes på Nævnet i løbet af semesteret. Medier og Journalistik Informationsvidenskab og Digital design Musikvidenskab og Dramaturgi Æstetik og Kultur og Kunsthistorie Som tidligere meldt ind. SG-samarbejde med SG- på forskellige semestre. Også problematikker med samlæsninger med tilvalg. Der arbejdes samtidigt med mere langsigtede samlæsningsmuligheder. Samlæsning mellem Medievidenskab og DRAMUS. Kunsthistorie: Udpegning af mulige samarbejder, men understreger, at vi helst ikke vil skulle lave alt om på én gang! Muligheder på BA: Valgfag 4. sem. genoptage samarbejdet med de øvrige æst. fag, og/eller fx engelsk (specifik ide om et engelsksproget forløb om køn) BA-projekt: videreudvikle samarbejdet m ÆK SG: Samlæsning med andre fag muligt, men vi skal være opmærksom på risikoen for kvalitetsforringelse/flere dumpninger. Nye

12 undervisningsformater nødvendige. Pernille/Jacob deltager i arbejdsgruppe herom. HUM-fag: arbejde med færre kurser/større hold Side 12/17 Interne besparelser: Mulighed for 'Diakron' samlæsning på tværs af uddannelsen (fx fra BA-KA) semester: På sigt (når dimensioneringen slår igennem) vil det være relevant at reducere til ét hold på fx 2. Semester VK2, måske på alle discipliner på 1. og 2. semester. Stor potentiel timereduktion her. Muligheder på KA: Generalisere og videreudvikle workshopmodellen sammen m fx ÆK og Litteraturhistorie Fast udbud af fælles KA valgfag sammen m fx Engelsk (på engelsk!) Profil-fag: arbejde med færre kurser/større hold Speciale: Undersøge nye vejledningsformater. ÆK: Muligheder på BA: Valgfag 4. Semester gerne med kasernen eller endnu bredere valgfagssamarbejde. SG samarbejde på kasernen er igangsat ved en gruppe af undervisere, Jørn Erslev Andersen er ÆKs repræsentant. BA-projekt: samarbejde med Kunsthistorie evalueres og genudbydes evt med ændringer. Her kunne man også tænke i en bredere kasernekontekst. Muligheder på KA Samarbejde med Nordisk (A-linje) - At de obligatoriske fag (Temastudium og Æstetisk teori og analyse) på ÆKs KA indgår som valgfag for de studerende på kulturformidlingslinjen på Nordisk - at de obligatoriske fag på kulturformidlingslinjen på Nordisk kan indgå som temastudium for de studerende på ÆKs KA. - At dele af "Kulturelle begivenheder" og Samtidskunst og - kultur (20 ECTS) kan samarbejde. - At forløbet kultur- og organisationsanalyse (10 ECTS) indgår

13 som modul i a-linjens forløb om projektstyring (problem med semesterplaceringen) Temastudium og Æstetisk teori og analyse kan udbydes til andre KA-studerende på kasernen (1. Semester, KA) Kultur- og organisationsanalyse (praktikforberedende) kan følges af andre fag op til projektorienteret forløb (placering pt fra slut april til primo juni på KA, 3. semester, et kondenseret kursus på 10 ECTS) Side 13/17 Projektarbejdsformen på KA er meget vigtig for ÆK at bibeholde. Interne besparelser: Mulighed for øget samlæsning mellem tilvalg og henholdsvis BA/KA Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur Tidligere forslag står ved magt. Valgfag på KA og SG på BA. Spørgsmål: Valgfagssamarbejde på KA - vil man have forret til kurser på egen faglighed. Organisationsanalyse i samarbejde med Dramaturgi. Fjernundervisning på 3. kandidatsemester Emneprojekt på 4. semester på tværs af kasernen Engelsk Tysk og Romanske Sprog Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi Speeddating peger på samarbejde med Litteraturhistorie - tegn på udvikling. Udfordring, samarbejder skal være på Engelsk. Størstedelen af samarbejdet er med BSS. Afdelingslederen har haft drøftelser med Lingvistik. Studium Generale - hvem skal der laves synergier med. Samme som sidst. Mere indhold i SG - hvad er mulighederne skal drøftes. Afdelingslederkredsen taler sammen om valgfag, laver valgfagspuljer. Samarbejder mellem ÆK og Nordisk. Semiotik, Lingvistik, Lektiologi og Cognitive Sciensce -

14 11. Meddelelser 11.1 Meddelelser til og fra Studieleder - Side 14/ Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand Tværgående studienævnskonference for alle studienævnsmedlemmer på AU Nævnet har modtaget en invitation fra Prorektor Berit Eika til en tværgående studienævnskonference for alle studienævnsmedlemmer på AU d. 14. marts kl Omdrejningspunktet for konferencen er studienævnsarbejdet med særligt fokus på: Studienævnenes rolle i kvalitetsarbejdet i en institutionsakkrediteringskontekst Videndeling om dispensationspraksis og best practice særligt ind i fremdriftsreformen II Nævnets medlemmer bedes tilmelde sig konferencen via dette link: Tilmeldingsfristen er 1. marts Studienævnet fællesdrev Studienævnets fællesdrev udgør en af hjørnestenene i Nævnets arbejde, drevet udgør arkivet over Nævnets hidtidige arbejde, men er også platform for det igangværende arbejde såsom deling af dagsorden og bilag til studienævnsmøderne. Nye medlemmer er tildelt adgang, men for at Nævnets medlemmer har adgang til drevet hjemmefra er der behov for en opsætning af jeres egne computere. I Bilag finder I vejledning i adgang til drevet samt vpn-oprettelse til både PC og Mac. Bemærk venligst at dagsorden og bilag, grundet de nye studenterrepræsentanter, udsendes som vedhæftninger i forbindelse med februarmødet. Fra og med martsmødet sker deling af dagsorden og bilag på fællesdrevet Revision af Bemærkninger til Prøveform 2 for profilfag- profilvalgfagseksaminer På studienævnsmødet blev en række prøveformer godkendt som Profilfags- og profilvalgfagseksaminer. På baggrund af praksisændring i forbindelse med eksamensafviklingen som følge af Dekanatets Hyrdebrev 2015 har det været nødvendigt at ændre bemærkningsteksten vedr. Prøveform 2 således forudsætningskravet til disse nu er: Denne prøveform forudsætter, at en studerende har brugt et forsøg Kommenteringssvar vedr. undervisning, oplæring og vejledning i ansvarlig forskningspraksis på bachelor og kandidatuddannelserne

15 Nævnet har afviklet en skriftlig kommentering vedr. undervisning, oplæring og vejledning i ansvarlig forskningspraksis på bachelor og kandidatuddannelserne. Den skriftlige kommentering havde deadline d. 17. februar kl Side 15/ Specialeforberedende profilvalgfag Studielederne på IKK og IKS har givet tilladelse til et ekstra profilvalgfag i E2016, Tina Bering Keidings profilvalgfag Specialeforberedende profilvalgfag Præcisering af forudsætningskrav til HUM-fag Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund har ønsket en præcisering af formuleringerne af forudsætningskravet i forbindelse med Prøveform 1 i de HUM-fag hvortil der ønskes deltagelseskrav. Ændringen har ikke indholdsmæssige betydning, men præcisere at det er underviser der i forbindelse med undervisningens start skal præcisere hvilke krav der stilles til tilfredsstillende deltagelse. Følgende bemærkning vil fremover blive brugt i forbindelse med Prøveform 1 til HUM-fag hvortil der er tilknyttet et tilmeldingskrav: Forudsætning for indstilling til prøven er regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer. Med aktiv og tilfredsstillende forstås, at den studerende deltager tilfredsstillende i fagets undervisningsaktiviteter. Underviseren præsenterer ved semesterstart de undervisningsaktiviteter, den studerende forventes at deltage i og hvilke krav, der stilles til en tilfredsstillende deltagelse Dekanatsgodkendelse af studieordninger Hermed Dekanatets godkendelse af de indstillede studieordningsændrings- og revisionsforsalg fra Studienævnets møde 9. december. Bemærk venligst at en række ændringsforslag ikke er godkendt: Bilag 1.2: It-didaktisk design Bilag 1.29: Produkt- og designudvikling Bilag 1.42: KA i Musikvidenskab Bilag KA i Musikvidenskab Bilag 1.16: BA i Kunsthistorie Bilag 1.41: KA-tilvalg Nordisk (bemærk venligst at denne ændring sigter mod en godkendelse i 2017 Dekanatet forventer at godkende den i 2017) Baggrunden for afslaget af de ovenstående forslag er at de alle vil udløse nye studieordninger. Dette skyldes at ændringsforslagene gælder titelændringer i discipliner eller udskiftning af discipliner m.m, dette vil udløser nye studieordninger. Dekanatet har i forbindelse med Hyrdebrev 2016 ønsket et minimum af nye studieordninger. Afvisningen gælder derfor alene de dele af ønskerne der udløser nye studieordninger hvis der er ændringsønsker indenfor de enkelte ikke-godkendte

16 ændringsønsker der ikke udløser nye studieordninger kan de ikke-nystudieordningsudløsende ændringer implementeres i 2016-revisionen. Tal venligst med jeres sagsbehandler om godkendelserne. Side 16/ Meddelelser fra Uddannelsesnævnene Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med behandling af studieordning fra IT-didaktisk design Under behandling af studieordningsrevisioner på Studienævnsmødet 9. december 2015 blev der stillet spørgsmål til baggrunden for ønsket om ændringer af enkelte dele af Studieordningen for Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design: Hvorfor ønsker IT-didaktisk design at tilpasse sig den almindelige 3.- semestersstruktur mht. profilfag, m.m.? Hvad har været logikken bag udvælgelsen af de discipliner der skulle væk for at give plads til profileringssemesteret? Arne Kjær har svaret følgende på Studienævnets spørgsmål: I forhold til nævnets spørgsmål, har vi følgende kommentarer: Vi har ønsket at have et fuldt profilfagssemester for at de studerende får mulighed for, dels udlandsophold, dels projektorienteret forløb begge dele uden det går ud over gennemførelsen. Den nye studieordning betyder, at vi har flyttet et fag fra 2. Semester til 1. Semester (digitale medier), da vi finder det vigtigt at få disse introduceret allerede på 1. Semester, at vi har oprettet de decideret metodefag (10 ECTS) på 2. Semester, det var tidligere en del af 3. Semesters faget (20 ECTS) og det spiller godt sammen med resten af 2. Semester, at den resterende del af 3. Semester og 1. Semester er gentænkt til et nyt 1. Semesterforløb (20 ECTS) 11.4 Meddelelser til og fra VEST Tilvalgsdagen gik godt. Der kom mellem studerende. Tallene for de enkelte tilvalg kan rekvireres hos VEST. U-days afholdes i denne uge. Hjælp venligst U-days-deltagerne hvis de har behov for vejvisning. Det engelsksprogede specialeseminar var en succes. Der er stor søgning til specialeseminarene og man vil fremover gøre plads til flere deltagere. Studentervejlederne har årgangsmøde på 2. KA-semester. 12. Evt.

17 13. Introduktion til Nævnets arbejde ved Formand, Næstformand og studienævnssekretæren Der afholdes en kort introduktion til Nævnets arbejde efter det ordinære studienævnsmøde. Side 17/17

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 16.12.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek

Læs mere

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 16. februar 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.11.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Thomas Rosendal Nielsen, Ane Hejlskov Larsen, Tore

Læs mere

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER EFTERÅRET 2015 Jeg overtog denne opgave for 5 dage siden... så jeg samler op på samtaler, jeg ikke har deltaget i. Derfor: Hjælp mig, hvis jeg overser

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 09.12.20125 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed:

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: 14.15 16.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26.08.2015, kl. 9.00-15.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 31.08.2016 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Tore Rye Andersen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.06.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl Ordinært studienævnsmøde 2015-9 den 7. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Lokale 4206-125 Referat Til stede: Lene Kühle, Karen Gram-Skjoldager, Thomas Schwarz

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 27.04.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. FEBRUAR 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.09.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 18.12.2013 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 Studienævnsmøde, Institut for Æstetik og Kommunikation REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært møde 2014-2 den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund REFERAT Til stede: Claus Møller Jørgensen, Kirstine Nielsen, Mette Svart Kristiansen, Petter Bugge, Ole Høiris,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET

HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Referat fra nr. 8 i Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation Kandidatstudienævn for Sprog og Erhvervskommunikation Tid: den 19. maj 2011 kl. 12.30 Sted: K102 Gitte Stavad Andersen Specialkonsulent

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 15.04.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted:

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. APRIL 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde afholdt:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund De to studienævn ved Institut for Kultur og Samfund har vedtaget følgende evalueringspolitik for alle bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. april 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Anja Jørgensen,

Læs mere

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 24. FEBRUAR 2010 Forum: Møde afholdt: Studienævnsmøde Tirsdag den 23. februar ØSTER FARIGMAGSGADE 5

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Tanja Louise Rasmussen, Stine Rath Hansen (suppleant), Gry Drejer Tittmann (suppleant)

Fraværende: Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Tanja Louise Rasmussen, Stine Rath Hansen (suppleant), Gry Drejer Tittmann (suppleant) Møde den: 26. februar 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Morin (modul D), Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Sanne

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede:

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen orienterings- og

Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen orienterings- og Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi Referat af møde nr. 1 i Fagstudienævnet for Psykologi Tid: Mandag den 6. februar 2017 kl. 9.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

Velkommen til arbejdet. Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Velkommen til arbejdet. Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Det Teknisk Fakultet for IT og Design Velkommen til arbejdet som medlem af et studienævn under Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vejledning til studienævnsmedlemmer

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 24. august 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 24. august 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 24. august 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Sanne Lorentzen

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 29. marts 2017, kl Fredrik Nielsens Vej 4, Mødelokale 2.3 Seminar i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 29. marts 2017, kl Fredrik Nielsens Vej 4, Mødelokale 2.3 Seminar i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Møde den: 29. marts 2017, kl 8.15-15.00 Fredrik Nielsens Vej 4, Mødelokale 2.3 Seminar i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt.

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt. Møde den: 4. november Rektoratets mødelokale Møde i udvalget for Uddannelse Referat Til stede: Berit Eika, Peder Østergaard, Tom Vindbæk Madsen, Aske Dahl Sløk, Liza Strandgaard, Kristian Thorn, Christian

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1.

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1. Møde den: 12. november 2010 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Malou Juelskjær, Anne Morin, Kirstine Louise Mei Petersen, Erik Storrud, Bue Bohr, Morten Høyer

Læs mere

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk Referat af UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Den 27. maj 2013 kl. 13-16 i lokale D219 Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn,

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.)

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.) Ekstraordinært møde for Studienævnet ved DPU Møde: torsdag den 9. februar Sted: A011 Tidsrum: 11-15 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikuddannelserne),

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13 SYDDANSK UNIVERSITET almo Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 30. september 2013 Til stede: Rineke Brouwer, Ågot Møller Grøntved,

Læs mere

Studienævn for Farmaci

Studienævn for Farmaci DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studienævn for Farmaci Den 13. april 2015 SN/JK Deltagere: Medlemmer af studienævn: Kim Brøsen, Catalin Maria Frydendal, Stina Schultz

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Referat fra studienævnsmødet den 27. maj 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Afbud: John Kuada, Rasmus Lindgaard Christensen, Christine

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Odontologisk studienævn. Referat fra møde i studienævnet. Onsdag den 26. januar 2005 kl

Odontologisk studienævn. Referat fra møde i studienævnet. Onsdag den 26. januar 2005 kl Odontologisk studienævn Referat fra møde i studienævnet Onsdag den 26. januar 2005 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Referat og sekretær: Afbud. Eigil Kirkegaard (formand),og Dorte Haubek (næstformand),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde Teologi d. 9. marts 2016

Referat af Studienævnsmøde Teologi d. 9. marts 2016 Referat af Studienævnsmøde Teologi d. 9. marts 2016 Til stede: Jakob Engberg (stedfortrædende studienævnsformand), Anders-Christian Jacobsen (suppleant), Else K. Holt (suppleant), Søren Jensen (næstformand),

Læs mere