Fødevareøkonomisk Institut Maj 2012 Jørgen Dejgård Jensen. Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareøkonomisk Institut Maj 2012 Jørgen Dejgård Jensen. Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab"

Transkript

1 Fødevareøkonomisk Institut Maj 2012 Jørgen Dejgård Jensen Anvendelse af Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab til analyser af samspil mellem økonomi, beskæftigelse og eksternaliteter i dansk landbrug og fødevareindustri Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab Formålet med nærværende notat er at give en oversigt over modelberedskabet på Fødevareøkonomisk Institut, med særligt henblik på at belyse mulighederne for anvendelse af modelsystemet til kvantitative analyser af økonomiske konsekvenser, perspektiver og muligheder i forbindelse med alternative scenarier for samspillet mellem landbrug, fødevareindustri, miljø og natur i Danmark. Fødevareøkonomisk Institut har over en årrække udviklet et system af økonomiske modeller, som kan anvendes til analyser af forskellige økonomiske aspekter i relation til landbrugssektoren. Modelsystemet omfatter: en række bedriftsorienterede modeller, som kan belyse forskellige case landbrugsbedrifters økonomiske tilpasning under alternative forudsætninger, fx indførelse af bestemte teknologier, pesticidfri dyrkning, ændringer i sædskifte mv. (fx Rasmussen, 2007, Ørum et al., 2008) en sektormodel (ESMERALDA), som belyser økonomiske konsekvenser af ændrede rammebetingelser for landbrugssektoren som helhed, for forskellige delsektorer og for forskellige geografiske områder i Danmark (Jensen, 2001, 2010) en national makroøkonomisk generel ligevægtsmodel (AAGE), som især har sin styrke i beskrivelsen af samspillet mellem landbruget og de øvrige erhvervssektorer i Danmark (Adams et al., 2002) en europæisk orienteret økonomisk model (AGMEMOD), som fokuserer på fremskrivninger af markedsudviklingen (produktion, forbrug, handel) for de væsentligste landbrugsprodukter i de 27 EU medlemslande (Bartova et al., 2007) en global økonomisk model (GTAP), som fokuserer på handel mellem forskellige dele af verden (herunder mellem Danmark og de respektive lande) og betydningen af alternative politikker i forskellige dele af verden. Modellen repræsenterer hele samfundsøkonomien i de respektive lande (herunder såvel primær, forarbejdnings og serviceerhverv), dog med en relativ høj detaljeringsgrad for landbrugssektoren (Yu & Jensen, 2008) Herudover besidder Fødevareøkonomisk Institut en betydelig erfaring indenfor økonomisk værdisætning af eksternaliteter som fx miljø og naturforbedringer (fx Olsen, 2009), som er væsentlige i forhold til vurdering af de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser af fx ændret regulering eller investeringer i ny, miljøvenlig teknologi. 1

2 Som det således fremgår, har de forskellige modeller deres styrker på forskellige områder, og valget af model til en konkret analyseopgave afhænger af de spørgsmål, som modelanalysen skal besvare. Igennem en række forskningsprojekter er der arbejdet med sammenkobling af to eller flere modeller, således at der muliggøres sammenhængende analyser på forskellige niveauer, fx detaljerede analyser for landbrugssektoren (ESMERALDA), sammenkædet med aggregerede analyser for samfundsøkonomien (AAGE), eller globalt orienterede analyser af fx liberaliseringer af den internationale handel med landbrugsvarer, sammenkædet med mere detaljerede analyser af konsekvenserne af sådanne liberaliseringer for dansk økonomi og for forskellige dele af dansk landbrug. Ved sådanne integrerede analyser anvendes beregningsresultater fra én model (fx internationale varepriser eller indenlandske faktorpriser) som input til en anden model, enten sekventielt (dvs. énvejs flow af resultater) eller iterativt. En oversigt over det eksisterende modelberedskab og de relevante modelkoblinger er givet i figur 1. Fuldt optrukne pile angiver koblinger som har været afprøvet i konkrete analyser, mens stiplede pile angiver koblinger, som principielt er mulige og relevante, men som der hidtil ikke har været arbejdet med. Landbrug Samfundsøkonomi Internationalt niveau Nationalt niveau AGMEMOD (EU model) Fremskrivning af priser og produktion ESMERALDA Dansk udbud, efterspørgsel og priser, alle sektorer Landbrugsproduktion og faktorforbrug Prisforhold GTAP (Global model) AAGE Globalt udbud, efterspørgsel og priser, alle sektorer Regionalt/lokalt niveau Teknologi stød, detailregulering mv. Produktion, priser, struktur Teknologi stød, detailregulering mv. Bedriftsniveau Bedrifts Bedriftsmodel Bedrifts model model Figur 1. Fødevareøkonomisk Instituts eksisterende landbrugsrelaterede økonomiske modeller I forhold til Natur og Landbrugskommissionens arbejde vurderes navnlig ESMERALDA og AAGEmodellerne at være relevante, hvorfor disse beskrives nærmere nedenfor. Modellering af dansk landbrugs økonomi og samspil med eksterne effekter 2

3 ESMERALDA er en økonometrisk sektormodel, som beskriver produktion, faktorforbrug, arealanvendelse, husdyrhold mv. i dansk landbrug, fordelt på 36 produktionsgrene, heraf 25 arealanvendelser og 11 husdyrproduktioner. Modellen kan beregne ændringer i disse variable som følge af fx ændrede pris eller tilskudsforhold, ændrede miljøreguleringer mv. Modellen bygger på en database bestående af individuelle bedriftsdata fra GLR/CHR registrene for 2006, som er berigede med estimerede økonomiske data. Disse bedrifter kan grupperes (til maksimalt ca. 15 bedriftsgrupper) vilkårligt, afhængig af analysernes formål (fx i driftsformer, størrelsesgrupper, geografiske grupperinger, eller kombinationer heraf), og der kan således opnås beregningsresultater for hver af disse grupper (Jensen 2001, 2010). For de op til 15 typebedrifter beregner modellen de driftsøkonomisk optimale tilpasninger af produktion, faktorforbrug, areal, antal dyr mv. til ændringer i bedrifternes økonomiske rammevilkår, fx pris eller støtteforhold, eller restriktioner på produktion eller faktoranvendelse. Tilpasninger for de respektive typebedrifter kan så efterfølgende fordeles ud på de underliggende bedrifter i GLR/CHR datamaterialet, og derved give en rumlig beskrivelse af tilpasningen til disse rammevilkårsændringer. Modellering af landbrugets samspil med det omgivende miljø har været genstand for en række forskningsaktiviteter gennem årene, via udvikling af satellitmodeller til tidligere versioner af ESMERALDA for bl.a. kvælstofudvaskning (Schou et al., 2000, Andersen et al., 1999, Wier et al., 2001) metan, lattergas og ammoniak (Andersen et al., 2001, Jensen et al., 2006, Wier et al, 2002) og pesticidforbrugets påvirkning af biodiversitet og grundvandskvalitet (Jacobsen et al, 2008, Henriksen et al., 2007). Luftforurening som metan, lattergas og ammoniak er i disse sammenhænge modelleret ved hjælp af emissionskoefficienter, som er knyttet til fx antal dyr, hektar eller produceret mængde i de respektive produktionsgrene, men forudsættes at være ens på tværs af bedriftstyper og regioner. Modellering af kvælstofs og pesticiders påvirkning af vandmiljøet forudsættes derimod at bygge på udvaskningsfunktioner, som afhænger af bl.a. jordtype og sammensætning af kunst og husdyrgødning. Det er umiddelbart vurderingen, at denne modellering vil kunne overføres til den seneste version af ESMERALDA, om end der kan være behov for opdatering af de eksisterende emissionskoefficienter, bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling. Den seneste version af ESMERALDA bygger som nævnt på individuelle bedriftsoplysninger fra GLR/CHRregistrene, og det er muligt at foretage modelberegninger for forskellige grupperinger af landbrugsbedrifter. Hvis det eksempelvis er muligt at udpege bedrifter, som ligger i områder med særligt sårbar biodiversitet, vil det således være muligt at vurdere effekter af tiltag som er målrettet sådanne geografiske områder (Rygnestad et al., 2002). ESMERALDA vil således kunne anvendes til at beregne produktions, indtjenings, beskæftigelses og miljømæssige konsekvenser af alternative tiltag til fx mere miljø og naturvenlig jordbrugsproduktion, fx generelle eller geografisk målrettede kvælstofkvoter generelle eller geografisk målrettede restriktioner på pesticidanvendelsen geografisk målrettede restriktioner på arealanvendelse og/eller husdyrtæthed Modellering af samspil mellem landbrug, fødevareindustri og eksternaliteter i Danmark Fødevareøkonomisk Instituts AAGE model beskriver den danske samfundsøkonomi, med særligt fokus på bl.a. landbrugssektorens interaktion med andre erhverv, såvel bagudrettet via landbrugets efterspørgsel efter råvarer og tjenesteydelser som fremadrettet gennem landbrugets leverancer af afgrøder, mælk og 3

4 slagtedyr til forarbejdning og distribution (Adams et al., 2002). Herudover beskriver modellen interaktionen mellem erhvervene gennem deres indvirkning på pris og løndannelsen. I forhold til eksempelvis et indgreb i forhold til svineproduktionen kan modellen vise, hvorledes den ændrede produktion i den primære svinesektor påvirker produktion og beskæftigelse i bl.a. slagterisektoren, i foderstof sektoren og i tjenesteerhverv, som leverer tjenesteydelser til landbruget, men også hvordan en ændret efterspørgsel efter bl.a. arbejdskraft og kapital i disse erhverv påvirker løndannelsen og prisdannelsen på investeringsgoder og dermed de indirekte effekter på andre sektorer, som ikke umiddelbart har relation til svineproduktionen. Modellen bygger på Nationalregnskabets input output tabeller og er en såkaldt generel ligevægtsmodel, som beregner tilpasninger til fx ændringer i eksport efterspørgsel efter danske varer, ændringer i økonomisk politiske rammevilkår eller større teknologiske ændringer. Modellen kan således bl.a. anvendes til beregninger af landbrugsafledte effekter på produktion og beskæftigelse i øvrige erhverv. Det vil endvidere være muligt at udvikle AAGE modellen til at beskrive samspillet mellem erhvervenes aktivitet og luftforureningen ved at tilknytte emissionskoefficienter for emissioner til luft, som fx drivhusgasser (Christoffersen & Jacobsen, 2006). Øvrige relevante modeller i Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab Udover de to nationalt orienterede modeller opererer Fødevareøkonomisk Institut som nævnt med en række øvrige modelværktøjer med andre fokusområder. Selv om ESMERALDA og AAGE umiddelbart forekommer mest oplagte til analyser i relation til Natur og Landbrugskommissionens arbejde, så kan de øvrige modelværktøjer bidrage bl.a. til fastlæggelse af beregningsforudsætninger, som fx internationale prisforhold eller teknologiske muligheder. AGMEMOD er en model til fremskrivning af de europæiske (herunder Danmarks) landbrugssektorers udvikling år frem, herunder udvikling i produktion, forbrug, import og eksport og priser i hvert land. Modellen vil således kunne anvendes til at etablere plausible prisforudsætninger for alternative beregningsscenarier, i fx en 2020 fremskrivning (Bartova et al., 2007). GTAP er et database og modelsystem, som principielt beskriver økonomien i alle verdens lande/regioner, samt interaktionen mellem de forskellige økonomier gennem bl.a. handel i et givet år (2007 i den nyeste version). Systemet er udviklet af en stor international kreds af forskere og omfatter produktion, videre forarbejdning, forbrug, international handel og faktorforbrug (arbejdskraft, kapital, jord og naturressourcer), fordelt på 57 varer/sektorer for hele verden, repræsenteret ved over 100 individuelle lande eller grupper af lande (Yu & Jensen, 2008). Modellen er bl.a. velegnet til at vurdere effekter af større strukturelle ændringer i rammerne for international handel, fx internationale handelsaftaler, reformer af landbrugspolitik mv. FOI arbejder desuden med forskellige bedriftsmodeller, bl.a. modeller for driftsøkonomisk optimering af planteproduktionen under hensyntagen til fx ændrede miljøkrav (Ørum et al., 2008), og modeller for bedrifternes udnyttelse af ny teknologi eller nye produktionsmetoder (Rasmussen, 2007), og disse værktøjer kan være et udgangspunkt for sådanne mere detaljerede modelleringsindsatser, fx vurdering af de potentielle effekter af nye teknologier, dyrkningssystemer eller detaljerede kvotereguleringer. 4

5 Samlet set dækker Fødevareøkonomisk Instituts model og analyseberedskab således en række værktøjer, som vil kunne bidrage til økonomiske vurderinger af omkostninger og gevinster ved alternative tiltag. For alle modellernes vedkommende vil der dog være behov for et større eller mindre omfang af modeltilpasning i forhold til konkrete analyseopgaver, som fx indarbejdelse af effekterne af nye former for tiltag, modellering af de typer effekter, som ønskes belyst mv. Modellerne har generelt et positivt deskriptivt udgangspunkt og er således fortrinsvis anvendelige til besvarelse af hvad nu hvis spørgsmål, fx beregning af de sektor eller samfundsøkonomiske meromkostninger som følge af skærpet miljøregulering, eller borgernes opfattelse af de miljømæssige gevinsters værdi elementer, som er centrale i forhold til fx cost benefit analyser af alternative tiltag. Litteraturhenvisninger Adams P., Andersen L. & Jacobsen L B (2002) Structural Forecast for the Danish Economy using the Dynamic AAGE Model, FOI rapport nr. 133 Andersen F.M., Werner M., Jensen J.D., Jensen T.S., Henriksen G.T., Olsen A., Illerup J.B., Nielsen C. & Winther M. (2001) Environmental Satellite Models for ADAM: Climate change, acidification and eutrophication, Statistics Denmark Andersen J.M., Bruun H.G., Jensen J.D., Wier M., Sørensen P.B., Rolev A M., Conley D., Hertel O., Frohn L.M. & Asman W.A.H., (2000) Agenda 2000 Økonomiske og miljømæssige konsekvenser af markedsordningerne i EU s landbrugsreform, Faglig rapport fra DMU, nr Bartova L., M'barek R. (AGMEMOD Partnership): Impact Analysis of CAP Reform on the Main Agricultural Commodities. Report I AGMEMOD Summary Report. JRC Scientific and Technical Report. EUR Number: EN/1. 11/2007, Christoffersen L.B. og Jacobsen L B. (2006) Landbruget og det landbrugsindustrielle kompleks det seneste årtis udvikling i betydningen for produktion, økonomi og miljøet, kapitel 2 i Fødevareøkonomisk Institut: Landbrugets økonomi H.J. Henriksen, J. Kjær, W. Brüsch, L B. Jacobsen, J.D. Jensen, D. Grinderslev and P. Andersen (2007) Environmental benefits and social costs an example of combining Bayesian networks and economic models for analysing pesticide management instruments, Nordic Hydrology vol ), pp Jacobsen L B., Jensen J.D., Hauch J., Topping C.J. & Andersen M. (2008) Pesticide Reducing Instruments an Interdisciplinary Analysis of Effectiveness and Optimality, chapter 24 in Chalifour N.J., Milne J.E., Ashiabor H., Deketelaere K. & Kreiser (eds) Critical Issues in Environmental Taxation International and Comparative Perspectives, vol. V., Oxford University Press Jensen J.D. (2001) A regional Econometric Sector Model for Danish Agriculture A Documentation of the Regionalized ESMERALDA Model, FOI rapport nr

6 Jensen J.D. (2010) Geografiske mønstre i landbrugets økonomiske forhold: Etablering af en kombineret database for primære landbrugsbedrifter, FOI dokumentation 2010/01 Jensen T.S., J.D. Jensen, B. Hasler, J.B. Illerup, F.M. Andersen (2006) Environmental sub models for a macroeconomic model: Agricultural contribution to climate change and acidification in Denmark, Journal of Environmental Management Olsen, S. B. (2009). Choosing between internet and mail survey modes for choice experiment surveys considering non market goods. Environmental and Resource Economics, 44(4), Rasmussen S. (2007) Agricultural Sector Modelling A Micro based approach based on mathematical programming, FOI working paper nr 10/2007 Rygnestad H., Jensen J.D., Dalgaard & Schou S.S. (2002) Cross achievements between policies for drinking water protection. Journal of Environmental Management, vol. 64, pp Schou J.S., Skop E. & Jensen J.D. (2000) Integrated agri environmental modelling: A costeffectiveness analysis of two nitrogen tax instruments in the Vejle Fjord watershed, Denmark, Journal of Environmental Management, vol 58, no. 3, Marts 2000 Wier M., B. Hasler, J.M. Andersen & J.D. Jensen (2001) Environmental and economic effects of a fall in cereal prices in the EU Internal Market the Case of Denmark, Environmental and Resource Economics, 20 (1), September Yu W. & Jensen H.G. (2008) Modelling Agricultural Domestic Support in China: Recent policy reversals and two future scenarios, FOI working paper nr. 04/2008 Ørum J.E., Boesen M.V., Jørgensen L.N. & Kudsk P. (2008) Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en reduceret pesticidanvendelse i dansk landbrug en beskrivelse af udviklingen fra , FOI rapport nr

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark (IFRO rapport 230)

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark (IFRO rapport 230) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøudvalget, Europaudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 208, MIU Alm.del Bilag 249, EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste?

Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Ammoniak i

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Bilagsrapport i projektet EUs landbrugsordninger og pesticidpolitikken

Bilagsrapport i projektet EUs landbrugsordninger og pesticidpolitikken Bilagsrapport i projektet EUs landbrugsordninger og pesticidpolitikken Bilagsrapport 4 Beskrivelse af politikscenarier Helle Ørsted Nielsen (DMU/AU) Berit Hasler (DMU/AU) Lars-Bo Jacobsen (FØI/KU) Chris

Læs mere

Analyse af vejafgifter for lastbiler og afledte regionale effekter - Implementering af en SCGE model Jeppe Rich, Lektor

Analyse af vejafgifter for lastbiler og afledte regionale effekter - Implementering af en SCGE model Jeppe Rich, Lektor Analyse af vejafgifter for lastbiler og afledte regionale effekter - Implementering af en SCGE model, Lektor jhr@ctt.dtu.dk AUC 2006 11-09-2006 Indhold vorfor er analyser af denne art interessant? vad

Læs mere

Byudvikling, klimaændringer og oversvømmelsesrisiko

Byudvikling, klimaændringer og oversvømmelsesrisiko Byudvikling, klimaændringer og oversvømmelsesrisiko Per Skougaard Kaspersen*, Nanna Høegh Ravn, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Henrik Madsen, Martin Drews *PhD student Climate Change and Sustainable Development

Læs mere

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB/ DC E 15. Januar 2014 Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet Berit Hasler, Seniorforsker I samarbejde

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

A3: Driftsmæssige reguleringer

A3: Driftsmæssige reguleringer Virkemidler til reduktion af N-udvaskningsrisiko A3: Driftsmæssige reguleringer Foto: Jørgen Eriksen. Foto: Jørgen Eriksen. Omlægning af malkekvægbrug til medfører typisk reduktion i kvælstofudvaskningen.

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Målrettede eller generelle politiske virkemidler? Økonomiske analyser i geografisk perspektiv. Hild Rygnestad, Jørgen D. Jensen og Tommy Dalgaard

Målrettede eller generelle politiske virkemidler? Økonomiske analyser i geografisk perspektiv. Hild Rygnestad, Jørgen D. Jensen og Tommy Dalgaard Målrettede eller generelle politiske virkemidler? Økonomiske analyser i geografisk perspektiv Hild Rygnestad, Jørgen D. Jensen og Tommy Dalgaard SJFI Working Paper no. 17/2000 Målrettede eller generelle

Læs mere

Økonomiske og miljømæssige. af markedsordningerne i EU s landbrugsreform. Agenda 2000. Faglig rapport fra DMU, nr. 308

Økonomiske og miljømæssige. af markedsordningerne i EU s landbrugsreform. Agenda 2000. Faglig rapport fra DMU, nr. 308 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Agenda 2000 Økonomiske og miljømæssige konsekvenser af markedsordningerne i EU s landbrugsreform Faglig rapport fra DMU, nr. 308 [Tom side] Miljø-

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

DEN DANSKE PELSSEKTOR

DEN DANSKE PELSSEKTOR DEN DANSKE PELSSEKTOR Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Den danske pelssektor er Danmark mest konkurrencedygtige erhverv. Danmark

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen?

Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen? Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen? På mange områder er landbrugets udvikling forudbestemt! Landbruget følger nogle udviklingstendenser, som er globale, eller som er sikre historiske og vedvarende.

Læs mere

Scenarieberegning af konsekvenser for landbrug ved grænseværdi for nitrat

Scenarieberegning af konsekvenser for landbrug ved grænseværdi for nitrat Scenarieberegning af konsekvenser for landbrug ved grænseværdi for nitrat Brian Jacobsen Fødevareøkonomisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 22 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand Natur & Landbrugskommissionens visioner Jørn Jespersen Formand Medlemmer af NLK Jørn Jespersen (formand), direktør for brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi Birgitte Sloth, professor i økonomi og

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Christian Bugge Henriksen Adjunkt, Institut for Jordbrug og Økologi Anita Monty, E-læringskonsulent, IT Learning Center Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

Nabotjek af kvælstof- og fosforregulering

Nabotjek af kvælstof- og fosforregulering Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 163 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Nabotjek af kvælstof- og fosforregulering 1 09-12-2015 Analysens elementer En beskrivelse af EU-direktiver,

Læs mere

Høring: Materiale fra workshop om livscyklusvurdering af biomasse til energi og transport

Høring: Materiale fra workshop om livscyklusvurdering af biomasse til energi og transport Side 1 af 5 Notat Til Energistyrelsen; Jakob Møller Fra Mads Helleberg Dorff Christiansen, Thomas Holst Cc Niels Peter Nørring, Søren Korsholm Dato 23. april 2013 Høring: Materiale fra workshop om livscyklusvurdering

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Scenarier for afvikling af landbrugsstøtten

Scenarier for afvikling af landbrugsstøtten Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. sa EUU alm. del - Bilag 160,FLF alm. del - Bilag 149 Offentligt Scenarier for afvikling af landbrugsstøtten Direktør Søren E. Frandsen Fødevareøkonomisk

Læs mere

Nye vitaminer... ... finder du her! Efter- og videreuddannelse ved. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Nye vitaminer... ... finder du her! Efter- og videreuddannelse ved. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Efter- og videreuddannelse ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Nye vitaminer...... finder du her! I foråret 2009 udbydes følgende

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg

Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg Hans Peter Olsen Miljøstyrelsen Natur- og Miljøkonferencen, 21. maj 2014 Temaer Den store sammenhæng Arealregulering Anlægsreguleringen Adskillelse af arealregulering

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af Hansen, Jens

Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af 01-07-08 Hansen, Jens Publication date:

Læs mere

Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering?

Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering? Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering? Svend Christensen Institutleder, professor Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) Københavns Universitet Målrette

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Norsminde

Pilotområdebeskrivelse Norsminde Pilotområdebeskrivelse Norsminde Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O.,

Læs mere

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder university of copenhagen Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder Gylling, Morten Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Danish Research Institute of Food Economics Rolighedsvej 25 DK-1958 Frederiksberg C (Copenhagen) Tlf: +45 35 28 68 73 Fax: +45 35 28 68

Læs mere

Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse

Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse 1. Danske Planteavlskongres 2004 Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse Farm economic potential for a reduced and environmental-friendly use of pesticides Jens Erik

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden

Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Kommentarer til de skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer i Økonomi og Miljø, 2015

Kommentarer til de skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer i Økonomi og Miljø, 2015 Kommentarer til de skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer i Økonomi og Miljø, 2015 Af formandskabet for Det Miljøøkonomiske Råd Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Eirik S. Amundsen, Michael

Læs mere

Renewable energy in the transport sector using biofuels as energy carriers

Renewable energy in the transport sector using biofuels as energy carriers Renewable energy in the transport sector using biofuels as energy carriers Biobrændstof til transport miljøbelastning, sundhedseffekter og velfærdsøkonomi Pia Frederiksen Afdeling for systemanalyse Danmarks

Læs mere

A Scenario Based Decision Support System for Integrated Coastal Zone Management in a Climate Change Perspective. Henning Sten Hansen

A Scenario Based Decision Support System for Integrated Coastal Zone Management in a Climate Change Perspective. Henning Sten Hansen AScenarioBasedDecisionSupportSystemfor IntegratedCoastalZoneManagementina ClimateChangePerspective HenningStenHansen DoctoralDissertation September2012 Denne afhandling er af det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

Det store potentiale i dansk landbrug

Det store potentiale i dansk landbrug Det store potentiale i dansk landbrug Hvad skal vi gøre? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk - Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem

Læs mere

Københavns Universitet. Landbrugets økonomi 2006 Jensen, Jørgen Dejgård. Publication date: 2006

Københavns Universitet. Landbrugets økonomi 2006 Jensen, Jørgen Dejgård. Publication date: 2006 university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets økonomi 2006 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Miljøøkonomi. Vi producerer mere med mindre. Highlights:

Miljøøkonomi. Vi producerer mere med mindre. Highlights: Miljøøkonomi 21. maj 2014 Vi producerer mere med mindre Highlights: De seneste tal for landbrugets markbalancer for kvælstof og fosfor (2011) bekræfter, at der er sket en afkobling mellem landbrugsproduktion

Læs mere

Tolvmandssektionens mission, vision og strategi en langsigtet, erhvervsorienteret udviklingsplan for landbrugserhvervet i Danmark

Tolvmandssektionens mission, vision og strategi en langsigtet, erhvervsorienteret udviklingsplan for landbrugserhvervet i Danmark Tolvmandssektionen Tolvmandssektionens mission, vision og strategi en langsigtet, erhvervsorienteret udviklingsplan for landbrugserhvervet i Danmark Tolvmandssektionens mission Tolvmandssektionens mission

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold

Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold Miljøvurderingsdag 2011 Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold Anja Wejs, PhD stud. E-mail: wejs@plan.aau.dk Lov om Miljøvurdering, Bilag 1 vedr. 7 stk 2 Den sandsynlige væsentlige indvirkning

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking. Uffe Jørgensen. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking. Uffe Jørgensen. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking Uffe Jørgensen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 2012 Forudsætninger Effekten på nitratudvaskning af yderligere biomasseproduktion og/eller

Læs mere

Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af fosforregulering i landbruget et empirisk studie

Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af fosforregulering i landbruget et empirisk studie Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af fosforregulering i landbruget et empirisk studie Line Block Hansen, Århus Universitet, lbc@dmu.dk Formålet med denne artikel er, at analysere hvordan en afgift

Læs mere

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen og Jørgen Windolf Institut for Bioscience Aarhus Universitet Næringsstoffer fra land

Læs mere

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Principper i en dansk klimalov

Principper i en dansk klimalov AARHUS UNIVERSITET Principper i en dansk klimalov NOAH s & INFORSE Europe s debatmøde den 11.10.2012 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Aarhus University, Business and Social Sciences - Department

Læs mere

Det store potentiale i dansk landbrug

Det store potentiale i dansk landbrug Det store potentiale i dansk landbrug Hvad skal vi gøre? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk - Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem

Læs mere

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Rammevilkår, så landbruget klarer krisen Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Konkurrenceevne Vi skal være konkurrencedygtige, hvis vi skal være her! Hvad er det for en verden

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Hvad driver væksten?

Hvad driver væksten? Hvad driver væksten? Syddansk Vækstforum 18. november 2011 Nikolaj Malchow-Møller, professor, PhD Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Syddansk Universitet Har vi et vækstproblem? Få OECD lande har

Læs mere

Sådan værdisættes god økologisk tilstand! - hvornår er omkostningerne ved et bedre vandmiljø for høje?

Sådan værdisættes god økologisk tilstand! - hvornår er omkostningerne ved et bedre vandmiljø for høje? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Sådan værdisættes god økologisk tilstand! - hvornår er omkostningerne ved et bedre vandmiljø for høje? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare-

Læs mere

en økonomisk disciplin med fokus på Sammenhænge mellem miljø og økonomi. Frembringelsen af forurening via produktion og forbrug.

en økonomisk disciplin med fokus på Sammenhænge mellem miljø og økonomi. Frembringelsen af forurening via produktion og forbrug. Jørgen Birk Mortensen Økonomisk Institut Miljøøkonomi en økonomisk disciplin med fokus på eksternaliteter offentlige goder betydningen af ejendomsret. Sammenhænge mellem miljø og økonomi. Frembringelsen

Læs mere

Den finansielle sektors vision for landbruget

Den finansielle sektors vision for landbruget Natur- og Landbrugskommissionen Børsgade 4 1215 København K Sendt til: nlkom@nlkom.dk 25. juli 2012 Den finansielle sektors vision for landbruget Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet vil

Læs mere

4,5. Øvrige arealer (byer, veje, skove mv.) Areal til konventionel fødevareproduktion Areal til økologisk fødevareproduktion Areal til ny skov 3,5

4,5. Øvrige arealer (byer, veje, skove mv.) Areal til konventionel fødevareproduktion Areal til økologisk fødevareproduktion Areal til ny skov 3,5 BAGGRUNDSNOTAT: Udviklingen i udbytter, fodereffektivitet, gødningsforbrug og arealudtag ved fremskrivning af danskk landbrug til Tommy Dalgaard Institutt for Agroøkologi, Aarhus Universitet 212 1 Som

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

EU s landbrugspolitik under forandring 1992-2013

EU s landbrugspolitik under forandring 1992-2013 1 EU s landbrugspolitik under forandring 1992-2013 Carsten Daugbjerg Professor of Public Policy Director, Policy and Governance Program, Crawford School of Public Policy, The Australian National University

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Grundvandskort, KFT projekt

Grundvandskort, KFT projekt HYACINTS Afsluttende seminar 20. marts 2013 Grundvandskort, KFT projekt Regionale og lokale forskelle i fremtidens grundvandsspejl og ekstreme afstrømningsforhold Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen GEUS

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer August 2014 (Version 3.0) Kolofon Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Gartneriets økonomi 1995-99 med særligt henblik på omkostninger til pesticider og biologisk bekæmpelse

Gartneriets økonomi 1995-99 med særligt henblik på omkostninger til pesticider og biologisk bekæmpelse Gartneriets økonomi 1995-99 med særligt henblik på omkostninger til pesticider og biologisk bekæmpelse Henrik Bolding Pedersen og Steffen Møllenberg SJFI Working Paper no. 17/2001 Gartneriets økonomi 1995-99

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

BNBO: Arealkortlægning

BNBO: Arealkortlægning BNBO: Arealkortlægning Om kortlægningen Kortlægningen identificerer og beskriver arealer indenfor BNBO med under landbrugsmæssig drift og giver en overordnet klassifikation af de øvrige områder. Herudover

Læs mere

Kandidat i Jordbrug, Natur og Miljø

Kandidat i Jordbrug, Natur og Miljø Kandidat i Jordbrug, Natur og Miljø En uddannelse med fokus på jordbrug, klima, vandmiljø, biodiversitet, naturressourcer og samfund A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Læs mere