Fødevareøkonomisk Institut Maj 2012 Jørgen Dejgård Jensen. Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareøkonomisk Institut Maj 2012 Jørgen Dejgård Jensen. Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab"

Transkript

1 Fødevareøkonomisk Institut Maj 2012 Jørgen Dejgård Jensen Anvendelse af Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab til analyser af samspil mellem økonomi, beskæftigelse og eksternaliteter i dansk landbrug og fødevareindustri Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab Formålet med nærværende notat er at give en oversigt over modelberedskabet på Fødevareøkonomisk Institut, med særligt henblik på at belyse mulighederne for anvendelse af modelsystemet til kvantitative analyser af økonomiske konsekvenser, perspektiver og muligheder i forbindelse med alternative scenarier for samspillet mellem landbrug, fødevareindustri, miljø og natur i Danmark. Fødevareøkonomisk Institut har over en årrække udviklet et system af økonomiske modeller, som kan anvendes til analyser af forskellige økonomiske aspekter i relation til landbrugssektoren. Modelsystemet omfatter: en række bedriftsorienterede modeller, som kan belyse forskellige case landbrugsbedrifters økonomiske tilpasning under alternative forudsætninger, fx indførelse af bestemte teknologier, pesticidfri dyrkning, ændringer i sædskifte mv. (fx Rasmussen, 2007, Ørum et al., 2008) en sektormodel (ESMERALDA), som belyser økonomiske konsekvenser af ændrede rammebetingelser for landbrugssektoren som helhed, for forskellige delsektorer og for forskellige geografiske områder i Danmark (Jensen, 2001, 2010) en national makroøkonomisk generel ligevægtsmodel (AAGE), som især har sin styrke i beskrivelsen af samspillet mellem landbruget og de øvrige erhvervssektorer i Danmark (Adams et al., 2002) en europæisk orienteret økonomisk model (AGMEMOD), som fokuserer på fremskrivninger af markedsudviklingen (produktion, forbrug, handel) for de væsentligste landbrugsprodukter i de 27 EU medlemslande (Bartova et al., 2007) en global økonomisk model (GTAP), som fokuserer på handel mellem forskellige dele af verden (herunder mellem Danmark og de respektive lande) og betydningen af alternative politikker i forskellige dele af verden. Modellen repræsenterer hele samfundsøkonomien i de respektive lande (herunder såvel primær, forarbejdnings og serviceerhverv), dog med en relativ høj detaljeringsgrad for landbrugssektoren (Yu & Jensen, 2008) Herudover besidder Fødevareøkonomisk Institut en betydelig erfaring indenfor økonomisk værdisætning af eksternaliteter som fx miljø og naturforbedringer (fx Olsen, 2009), som er væsentlige i forhold til vurdering af de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser af fx ændret regulering eller investeringer i ny, miljøvenlig teknologi. 1

2 Som det således fremgår, har de forskellige modeller deres styrker på forskellige områder, og valget af model til en konkret analyseopgave afhænger af de spørgsmål, som modelanalysen skal besvare. Igennem en række forskningsprojekter er der arbejdet med sammenkobling af to eller flere modeller, således at der muliggøres sammenhængende analyser på forskellige niveauer, fx detaljerede analyser for landbrugssektoren (ESMERALDA), sammenkædet med aggregerede analyser for samfundsøkonomien (AAGE), eller globalt orienterede analyser af fx liberaliseringer af den internationale handel med landbrugsvarer, sammenkædet med mere detaljerede analyser af konsekvenserne af sådanne liberaliseringer for dansk økonomi og for forskellige dele af dansk landbrug. Ved sådanne integrerede analyser anvendes beregningsresultater fra én model (fx internationale varepriser eller indenlandske faktorpriser) som input til en anden model, enten sekventielt (dvs. énvejs flow af resultater) eller iterativt. En oversigt over det eksisterende modelberedskab og de relevante modelkoblinger er givet i figur 1. Fuldt optrukne pile angiver koblinger som har været afprøvet i konkrete analyser, mens stiplede pile angiver koblinger, som principielt er mulige og relevante, men som der hidtil ikke har været arbejdet med. Landbrug Samfundsøkonomi Internationalt niveau Nationalt niveau AGMEMOD (EU model) Fremskrivning af priser og produktion ESMERALDA Dansk udbud, efterspørgsel og priser, alle sektorer Landbrugsproduktion og faktorforbrug Prisforhold GTAP (Global model) AAGE Globalt udbud, efterspørgsel og priser, alle sektorer Regionalt/lokalt niveau Teknologi stød, detailregulering mv. Produktion, priser, struktur Teknologi stød, detailregulering mv. Bedriftsniveau Bedrifts Bedriftsmodel Bedrifts model model Figur 1. Fødevareøkonomisk Instituts eksisterende landbrugsrelaterede økonomiske modeller I forhold til Natur og Landbrugskommissionens arbejde vurderes navnlig ESMERALDA og AAGEmodellerne at være relevante, hvorfor disse beskrives nærmere nedenfor. Modellering af dansk landbrugs økonomi og samspil med eksterne effekter 2

3 ESMERALDA er en økonometrisk sektormodel, som beskriver produktion, faktorforbrug, arealanvendelse, husdyrhold mv. i dansk landbrug, fordelt på 36 produktionsgrene, heraf 25 arealanvendelser og 11 husdyrproduktioner. Modellen kan beregne ændringer i disse variable som følge af fx ændrede pris eller tilskudsforhold, ændrede miljøreguleringer mv. Modellen bygger på en database bestående af individuelle bedriftsdata fra GLR/CHR registrene for 2006, som er berigede med estimerede økonomiske data. Disse bedrifter kan grupperes (til maksimalt ca. 15 bedriftsgrupper) vilkårligt, afhængig af analysernes formål (fx i driftsformer, størrelsesgrupper, geografiske grupperinger, eller kombinationer heraf), og der kan således opnås beregningsresultater for hver af disse grupper (Jensen 2001, 2010). For de op til 15 typebedrifter beregner modellen de driftsøkonomisk optimale tilpasninger af produktion, faktorforbrug, areal, antal dyr mv. til ændringer i bedrifternes økonomiske rammevilkår, fx pris eller støtteforhold, eller restriktioner på produktion eller faktoranvendelse. Tilpasninger for de respektive typebedrifter kan så efterfølgende fordeles ud på de underliggende bedrifter i GLR/CHR datamaterialet, og derved give en rumlig beskrivelse af tilpasningen til disse rammevilkårsændringer. Modellering af landbrugets samspil med det omgivende miljø har været genstand for en række forskningsaktiviteter gennem årene, via udvikling af satellitmodeller til tidligere versioner af ESMERALDA for bl.a. kvælstofudvaskning (Schou et al., 2000, Andersen et al., 1999, Wier et al., 2001) metan, lattergas og ammoniak (Andersen et al., 2001, Jensen et al., 2006, Wier et al, 2002) og pesticidforbrugets påvirkning af biodiversitet og grundvandskvalitet (Jacobsen et al, 2008, Henriksen et al., 2007). Luftforurening som metan, lattergas og ammoniak er i disse sammenhænge modelleret ved hjælp af emissionskoefficienter, som er knyttet til fx antal dyr, hektar eller produceret mængde i de respektive produktionsgrene, men forudsættes at være ens på tværs af bedriftstyper og regioner. Modellering af kvælstofs og pesticiders påvirkning af vandmiljøet forudsættes derimod at bygge på udvaskningsfunktioner, som afhænger af bl.a. jordtype og sammensætning af kunst og husdyrgødning. Det er umiddelbart vurderingen, at denne modellering vil kunne overføres til den seneste version af ESMERALDA, om end der kan være behov for opdatering af de eksisterende emissionskoefficienter, bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling. Den seneste version af ESMERALDA bygger som nævnt på individuelle bedriftsoplysninger fra GLR/CHRregistrene, og det er muligt at foretage modelberegninger for forskellige grupperinger af landbrugsbedrifter. Hvis det eksempelvis er muligt at udpege bedrifter, som ligger i områder med særligt sårbar biodiversitet, vil det således være muligt at vurdere effekter af tiltag som er målrettet sådanne geografiske områder (Rygnestad et al., 2002). ESMERALDA vil således kunne anvendes til at beregne produktions, indtjenings, beskæftigelses og miljømæssige konsekvenser af alternative tiltag til fx mere miljø og naturvenlig jordbrugsproduktion, fx generelle eller geografisk målrettede kvælstofkvoter generelle eller geografisk målrettede restriktioner på pesticidanvendelsen geografisk målrettede restriktioner på arealanvendelse og/eller husdyrtæthed Modellering af samspil mellem landbrug, fødevareindustri og eksternaliteter i Danmark Fødevareøkonomisk Instituts AAGE model beskriver den danske samfundsøkonomi, med særligt fokus på bl.a. landbrugssektorens interaktion med andre erhverv, såvel bagudrettet via landbrugets efterspørgsel efter råvarer og tjenesteydelser som fremadrettet gennem landbrugets leverancer af afgrøder, mælk og 3

4 slagtedyr til forarbejdning og distribution (Adams et al., 2002). Herudover beskriver modellen interaktionen mellem erhvervene gennem deres indvirkning på pris og løndannelsen. I forhold til eksempelvis et indgreb i forhold til svineproduktionen kan modellen vise, hvorledes den ændrede produktion i den primære svinesektor påvirker produktion og beskæftigelse i bl.a. slagterisektoren, i foderstof sektoren og i tjenesteerhverv, som leverer tjenesteydelser til landbruget, men også hvordan en ændret efterspørgsel efter bl.a. arbejdskraft og kapital i disse erhverv påvirker løndannelsen og prisdannelsen på investeringsgoder og dermed de indirekte effekter på andre sektorer, som ikke umiddelbart har relation til svineproduktionen. Modellen bygger på Nationalregnskabets input output tabeller og er en såkaldt generel ligevægtsmodel, som beregner tilpasninger til fx ændringer i eksport efterspørgsel efter danske varer, ændringer i økonomisk politiske rammevilkår eller større teknologiske ændringer. Modellen kan således bl.a. anvendes til beregninger af landbrugsafledte effekter på produktion og beskæftigelse i øvrige erhverv. Det vil endvidere være muligt at udvikle AAGE modellen til at beskrive samspillet mellem erhvervenes aktivitet og luftforureningen ved at tilknytte emissionskoefficienter for emissioner til luft, som fx drivhusgasser (Christoffersen & Jacobsen, 2006). Øvrige relevante modeller i Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab Udover de to nationalt orienterede modeller opererer Fødevareøkonomisk Institut som nævnt med en række øvrige modelværktøjer med andre fokusområder. Selv om ESMERALDA og AAGE umiddelbart forekommer mest oplagte til analyser i relation til Natur og Landbrugskommissionens arbejde, så kan de øvrige modelværktøjer bidrage bl.a. til fastlæggelse af beregningsforudsætninger, som fx internationale prisforhold eller teknologiske muligheder. AGMEMOD er en model til fremskrivning af de europæiske (herunder Danmarks) landbrugssektorers udvikling år frem, herunder udvikling i produktion, forbrug, import og eksport og priser i hvert land. Modellen vil således kunne anvendes til at etablere plausible prisforudsætninger for alternative beregningsscenarier, i fx en 2020 fremskrivning (Bartova et al., 2007). GTAP er et database og modelsystem, som principielt beskriver økonomien i alle verdens lande/regioner, samt interaktionen mellem de forskellige økonomier gennem bl.a. handel i et givet år (2007 i den nyeste version). Systemet er udviklet af en stor international kreds af forskere og omfatter produktion, videre forarbejdning, forbrug, international handel og faktorforbrug (arbejdskraft, kapital, jord og naturressourcer), fordelt på 57 varer/sektorer for hele verden, repræsenteret ved over 100 individuelle lande eller grupper af lande (Yu & Jensen, 2008). Modellen er bl.a. velegnet til at vurdere effekter af større strukturelle ændringer i rammerne for international handel, fx internationale handelsaftaler, reformer af landbrugspolitik mv. FOI arbejder desuden med forskellige bedriftsmodeller, bl.a. modeller for driftsøkonomisk optimering af planteproduktionen under hensyntagen til fx ændrede miljøkrav (Ørum et al., 2008), og modeller for bedrifternes udnyttelse af ny teknologi eller nye produktionsmetoder (Rasmussen, 2007), og disse værktøjer kan være et udgangspunkt for sådanne mere detaljerede modelleringsindsatser, fx vurdering af de potentielle effekter af nye teknologier, dyrkningssystemer eller detaljerede kvotereguleringer. 4

5 Samlet set dækker Fødevareøkonomisk Instituts model og analyseberedskab således en række værktøjer, som vil kunne bidrage til økonomiske vurderinger af omkostninger og gevinster ved alternative tiltag. For alle modellernes vedkommende vil der dog være behov for et større eller mindre omfang af modeltilpasning i forhold til konkrete analyseopgaver, som fx indarbejdelse af effekterne af nye former for tiltag, modellering af de typer effekter, som ønskes belyst mv. Modellerne har generelt et positivt deskriptivt udgangspunkt og er således fortrinsvis anvendelige til besvarelse af hvad nu hvis spørgsmål, fx beregning af de sektor eller samfundsøkonomiske meromkostninger som følge af skærpet miljøregulering, eller borgernes opfattelse af de miljømæssige gevinsters værdi elementer, som er centrale i forhold til fx cost benefit analyser af alternative tiltag. Litteraturhenvisninger Adams P., Andersen L. & Jacobsen L B (2002) Structural Forecast for the Danish Economy using the Dynamic AAGE Model, FOI rapport nr. 133 Andersen F.M., Werner M., Jensen J.D., Jensen T.S., Henriksen G.T., Olsen A., Illerup J.B., Nielsen C. & Winther M. (2001) Environmental Satellite Models for ADAM: Climate change, acidification and eutrophication, Statistics Denmark Andersen J.M., Bruun H.G., Jensen J.D., Wier M., Sørensen P.B., Rolev A M., Conley D., Hertel O., Frohn L.M. & Asman W.A.H., (2000) Agenda 2000 Økonomiske og miljømæssige konsekvenser af markedsordningerne i EU s landbrugsreform, Faglig rapport fra DMU, nr Bartova L., M'barek R. (AGMEMOD Partnership): Impact Analysis of CAP Reform on the Main Agricultural Commodities. Report I AGMEMOD Summary Report. JRC Scientific and Technical Report. EUR Number: EN/1. 11/2007, Christoffersen L.B. og Jacobsen L B. (2006) Landbruget og det landbrugsindustrielle kompleks det seneste årtis udvikling i betydningen for produktion, økonomi og miljøet, kapitel 2 i Fødevareøkonomisk Institut: Landbrugets økonomi H.J. Henriksen, J. Kjær, W. Brüsch, L B. Jacobsen, J.D. Jensen, D. Grinderslev and P. Andersen (2007) Environmental benefits and social costs an example of combining Bayesian networks and economic models for analysing pesticide management instruments, Nordic Hydrology vol ), pp Jacobsen L B., Jensen J.D., Hauch J., Topping C.J. & Andersen M. (2008) Pesticide Reducing Instruments an Interdisciplinary Analysis of Effectiveness and Optimality, chapter 24 in Chalifour N.J., Milne J.E., Ashiabor H., Deketelaere K. & Kreiser (eds) Critical Issues in Environmental Taxation International and Comparative Perspectives, vol. V., Oxford University Press Jensen J.D. (2001) A regional Econometric Sector Model for Danish Agriculture A Documentation of the Regionalized ESMERALDA Model, FOI rapport nr

6 Jensen J.D. (2010) Geografiske mønstre i landbrugets økonomiske forhold: Etablering af en kombineret database for primære landbrugsbedrifter, FOI dokumentation 2010/01 Jensen T.S., J.D. Jensen, B. Hasler, J.B. Illerup, F.M. Andersen (2006) Environmental sub models for a macroeconomic model: Agricultural contribution to climate change and acidification in Denmark, Journal of Environmental Management Olsen, S. B. (2009). Choosing between internet and mail survey modes for choice experiment surveys considering non market goods. Environmental and Resource Economics, 44(4), Rasmussen S. (2007) Agricultural Sector Modelling A Micro based approach based on mathematical programming, FOI working paper nr 10/2007 Rygnestad H., Jensen J.D., Dalgaard & Schou S.S. (2002) Cross achievements between policies for drinking water protection. Journal of Environmental Management, vol. 64, pp Schou J.S., Skop E. & Jensen J.D. (2000) Integrated agri environmental modelling: A costeffectiveness analysis of two nitrogen tax instruments in the Vejle Fjord watershed, Denmark, Journal of Environmental Management, vol 58, no. 3, Marts 2000 Wier M., B. Hasler, J.M. Andersen & J.D. Jensen (2001) Environmental and economic effects of a fall in cereal prices in the EU Internal Market the Case of Denmark, Environmental and Resource Economics, 20 (1), September Yu W. & Jensen H.G. (2008) Modelling Agricultural Domestic Support in China: Recent policy reversals and two future scenarios, FOI working paper nr. 04/2008 Ørum J.E., Boesen M.V., Jørgensen L.N. & Kudsk P. (2008) Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en reduceret pesticidanvendelse i dansk landbrug en beskrivelse af udviklingen fra , FOI rapport nr

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 625, 2007 Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Udredning for udvalg nedsat af Finansministeriet og Miljøministeriet:

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Projekt forløb/indhold

Projekt forløb/indhold Projektbeskrivelse Projekttitel Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede oversvømmelser af punktkildeforureninger i Kystzonen (KIMONO) Baggrund KIMONO beskriver udviklingen

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Miljøministeriet Kolofon Titel: Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Emneord: Samfundsøkonomiske analyser;

Læs mere

Bønder som klimahelte. Kan og vil landbruget bidrage?

Bønder som klimahelte. Kan og vil landbruget bidrage? politica, 43. årg. nr. 4 2011, 459-477 Karin Hilmer Pedersen og Gert Tinggaard Svendsen Bønder som klimahelte. Kan og vil landbruget bidrage? Kan og vil landbruget bidrage til reduktion af drivhusgasser?

Læs mere

International handel og CO 2 -udledning

International handel og CO 2 -udledning 28. april 2005 L:\TEKST\FORLAG\JMU\epf 2001\slutrapport.doc/jp International handel og CO 2 -udledning af Jesper Munksgaard, akf Lise-Lotte Pade, akf Manfred Lenzen, The University of Sydney akf forlaget

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-89-8 Udgivet af: Det Etiske Råd 2010 Grafisk

Læs mere

2. Modellen og dens brug

2. Modellen og dens brug 2. Modellen og dens brug Kapitel 2. Modellen og dens brug 11 ADAM er en empirisk makroøkonomisk model af den danske økonomi. En makroøkonomisk model er en forenklet, matematisk beskrivelse af de centrale

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Den tidligere teoridannelse omkring landbrugets indkomstproblem samt påvirkningen af den fælles landbrugspolitik i Europa.

Den tidligere teoridannelse omkring landbrugets indkomstproblem samt påvirkningen af den fælles landbrugspolitik i Europa. The Royal Veterinary and Agricultural University Food and Resource Economic Institute Unit of Economics Working Papers 2001/2 Den tidligere teoridannelse omkring landbrugets indkomstproblem samt påvirkningen

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Archived at http://orgprints.org/15396 Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Naturkapital og bæredygtig udvikling* Økonomiske forsøg på at præcisere begrebet bæredygtig udvikling er bl a kendetegnet ved, at natur opfattes som kapital, der frembringer en række serviceydelser, som

Læs mere