TRANSLATØRFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSLATØRFORENINGEN"

Transkript

1 TRANSLATØRFORENINGEN Etablering af netværk mellem translatørvirksomheder Translatørnetværk Får du noget for dine annoncekroner? Er du synlig i telefonbogen? Taler du med dine kolleger? Har du råd til elektroniske værktøjer? Kommer dine kunder af sig selv? Siger du nej til større opgaver? Har du overvejet at danne netværk med nogle af dine translatørkolleger? Hvad er et netværk? Hvordan gør man? Denne pjece er ment som inspiration, et "kick" eller opmuntring til translatører som kunne tænke sig et udvidet kollegialt fællesskab på det praktiske, men også på det økonomiske plan. Vi håber at vi kan medvirke til at translatører gennem udvikling af egne og fælles samarbejdsformer kan opnå større faglig tilfredsstillelse og øget økonomisk udbytte. Indhold Netværk mellem translatørvirksomheder Markedsføringsnetværk Markedsføringsstrategi Ledelse Produktionsnetværk Tilbud og prisfastsættelse Styringsmodellen Forsikring og ledelse Find andre interesserede Et taleksempel Økonomi i produktionsnetværket Netværk mellem translatørvirksomheder Ønsker du en større kundekreds, en større omsætning, et større overskud eller at kunne betjene den eksisterende kundekreds bredere, samtidig med at du bevarer den nuværende lille virksomheds overskuelighed, er netværkstanken en overvejelse værd. Udgangspunktet for et netværk er at den enkelte translatørvirksomhed bevares, og at der ikke ændres på ejerforholdene. Enkeltmandsvirksomheder kan samarbejde med interessentskaber og med aktieselskaber - det betyder ikke noget for gennemførelsen af et netværk. Samtidig er det samarbejdet i netværket der skal medvirke til at realisere de forretningsmål, man som enkeltstående translatørvirksomhed har svært ved at nå. Det kan være at komme med i EU-licitationer samt at udnytte de muligheder der ligger i udviklingen inden for edb og informationsteknologien, men som et enkeltmandsfirma kan have svært ved at finansiere. Man kan danne netværk med to forskellige formål:

2 Markedsføringsformål Produktionsformål Med et markedsføringsformål søger man gennem fælles markedsføring og eventuel fælles profil at opnå en større omsætning i de enkelte tilsluttede virksomheder. Samtidig kan man synliggøre translatører og deres faglige niveau i forhold til andre oversættere for på denne måde at forhøje markedsandelen. Med et produktionsformål søger man at skabe grundlag for at få og udføre opgaver der overstiger den enkelte virksomheds kapacitet for derigennem at forøge den enkelte virksomheds omsætning. Endvidere kan man drage nytte af fælles indkøb, serviceydelser og administration for at opnå økonomiske besparelser. Begge formål kan forenes i samme netværk, ligesom et markedsføringsnetværk kan tænkes hen ad vejen at udvikle sig til et produktionsnetværk. Markedsføringsnetværk Den centrale opgave for et markedsføringsnetværk er at markedsføre virksomhederne i netværket. Markedsføringen kan ske på mange niveauer og med forskellig intensitet. Translatørforeningen er et eksempel på et markedsføringsnetværk. Foreningen har en fælles annonce i telefonbøgerne som fortæller kunderne, at de vælger en statsautoriseret translatør når de vælger en fra Translatørforeningen. Endvidere findes en database på Translatørforeningens hjemmeside med en fortegnelse over foreningens medlemmer. Det er karakteristisk for markedsføring på foreningsniveau og netværksniveau at de er generelle og neutrale i forhold til det enkelte medlem. For Translatørforeningens vedkommende fokuseres meget naturligt på statsautorisationen. Er der ønske om en kraftigere profilering med vægt på særlige områder eller kvalifikationer, må markedsføringen ske uden for foreningens regi. Markedsføringen må naturligvis også ske uden for foreningens regi i det omfang der ønskes skabt en yderligere konkurrence i forhold til andre medlemmer af foreningen. Desuden er nogle translatørvirksomheder sammensat af medlemmer af Translatørforeningen, af Translatørforbundet og af ikke organiserede. En forudsætning for at disse virksomheder kan deltage i et markedsføringsnetværk, er at det sker uden for foreningens rammer. Eksempler på markedsføringsnetværk uden for translatørbranchen er ejendomsmæglerbranchen. De enkelte ejendomsmæglerkontorer er selvstændige virksomheder som indgår i kæder, såsom Home, RealGruppen og Nybolig. Kæderne står for den fælles markedsføring i form af for eksempel tv-reklamer, profilannoncer og områdeaviser. Et andet nyere eksempel er advokatnetværket Ret og Råd, som har profileret sig stærkt gennem de sidste par år. En forudsætning for at kunne markedsføre en gruppe er at de har et fælles kendetegn. Man må vælge en fælles betegnelse eller et fælles navn, og denne betegnelse/navn må være ens layoutet. Det betyder at brevpapir, annoncer, visitkort, facadeskilte med videre skal have samme udseende. Man kan dog godt under en fælles betegnelse have individuelle firmabetegnelser. Derudover kan man forestille sig, at der i et givet netværk stilles kvalitative eller andre krav der er en del af den markedsføringsprofil man anvender. Markedsføringssamarbejdets omfang inden for translatørnetværk må afspejle gruppens størrelse og sammensætning, herunder geografisk og sproglig dækning. Det nærmere indhold fastsættes af deltagerne efter fælles overenskomst. Markedsføringsstrategi I et markedsføringsnetværk skal der løbende udarbejdes markedsføringsstrategier. Det vil være nærliggende, at forslag til strategier og gennemførelsen af markedsføringen lægges ud til en markedsføringsvirksomhed. Derfor vil en væsentlig opgave for ledelsen i et markedsføringsnetværk være at vælge samarbejdspartner. omfatter som minimum bogholderi og mødeadministration i netværket. Er markedsføringsindsatsen og antallet af deltagende virksomheder betydeligt, kan der blive tale om indkøb, lokaler med videre. Med en begrænset markedsføringsaktivitet og et begrænset antal deltagere i netværket kan administrationen varetages af en eller flere af de translatørvirksomheder der deltager i netværket. Med et stort antal opgaver kan det være mere hensigtsmæssigt med en særskilt administration. Ledelse Der skal i et markedsføringsnetværk etableres en ledelse der har kompetence til at fastlægge markedsføringsomfanget, til at indgå aftaler med markedsføringsvirksomheder og til at godkende den konkrete udformning af de enkelte tiltag. Denne kompetence bør nærmere være afgrænset i den aftale der er indgået mellem netværkets parter. Ledelsen skal have ansvaret for de aktiviteter der er nødvendige for netværkets drift, herunder administration samt optagelse og udelukkelse af netværksdeltagere.

3 Den konkrete udformning af ledelsesstrukturen vil bero på netværkets markedsføringsomsætning og deltagerkredsens størrelse. Jo større omsætning og jo flere deltagere der er i netværket, jo mere formaliseret struktur skal der til. Der skal fastsættes regler for ind- og udtræden af netværket samt for den økonomiske hæftelse i forbindelse med ind- og udtræden. Der er i princippet ingen begrænsning i antallet af deltagere i et markedsføringsnetværk, men man kan forestille sig, at et givet netværk vil begrænse sin repræsentation i hver by/bydel/geografisk område med henblik på at begrænse konkurrencen inden for netværket. Ud over at tiltræde det koncept markedsføringsnetværket arbejder under, må der antageligt stilles nogle kvalitets- og kvalifikationskrav til netværksdeltagerne, for eksempel vedrørende eksisterende kundekreds, arbejdsform, omsætning, "anciennitet", teknologi, forsikringsdækning med videre. Produktionsnetværk Et produktionsnetværk handler om samarbejde om enkeltopgaver og større eller mindre opgavemængder. Et produktionsnetværk kan give tilbud på opgaver som den enkelte translatørvirksomhed ikke vil kunne klare alene. Det er vigtigt at understrege, at et produktionsnetværk ikke blot er en anvisningsordning hvor man får ordre på skift. Et produktionsnetværk er netop sammensat således at næsten alle medvirkende virksomheder vil være involveret i løsningen af alle de store opgaver, netværket påtager sig. Netværket har måske mere tilfælles med underleverandørsituationen, bortset fra at alle deltagere i et netværk er ligestillede. Det betyder, at et produktionsnetværk skal rette sig mod bestemte typer af opgaver, måske inden for et enkelt eller få sprog, for eksempel EU, edb, informationsteknologi eller jura. Tilbud og prisfastsættelse Der må nødvendigvis udarbejdes tilbud, herunder priser og vilkår. Det betyder, at der må udpeges en eller flere personer i netværket, der kan udarbejde tilbud. Dette kan enten være personer knyttet til de enkelte medvirkende translatørvirksomheder eller ansatte i en særlig fælles netværksvirksomhed. Valget må afhænge af den omsætning der er i netværket. I tilknytning til tilbudsorganisationen må der være fastlagt nogle generelle pris- og leveringsvilkår for tilbud af forskellig karakter. Endelig må der fastlægges en kompetencestruktur for godkendelse af tilbud. Styringsmodellen Styringsmodellen må fastlægges af de enkelte netværk. Der må for hvert projekt udpeges en koordinator der står for kundekontakt, fordelingen af delopgaverne, fastlæggelse af terminologi, kvalitetskontrol og som står for samling af slutproduktet med videre. Det kan være en person med tilknytning til en af netværksdeltagerne eller en ansat i en særlig fælles netværksenhed. Styringsmodellen må blandt andet afhænge af omfanget af deltagende virksomheder og af den præsterede omsætning inden for de "store projekter". omfatter i det mindste bogholderi og mødeadministration i netværket. Er netværksomsætningen betydelig kan der blive tale om indkøb, lokaler med videre. I det hele taget afhænger administrationsomfanget af omsætningen i netværket. Med et lille antal fællesopgaver i netværket kan administrationen varetages af en eller flere af de translatørvirksomheder der deltager i netværket. Med et stort antal opgaver kan det være mere hensigtsmæssigt med en særskilt administration. Dette er især tilfældet hvis opgaveantallet betinger en centraliseret tilbuds- og styringsmodel. Omsætningen skal imidlertid være betydelig for at kunne dække sådanne særskilte funktioner, idet der i hvert fald på styringssiden skal være dækning for alle sprog i netværket. Forsikring og ledelse Når man opretter netværk skal man afklare om der er brug for en særlig forsikringsdækning som følge af opgavernes størrelsesorden og mulige økonomiske rækkevidde. Et produktionsnetværk skal have en ledelse der har kompetence til at beslutte, om der skal gives tilbud på en given opgave og vilkårene for tilbuddet. Ledelsen skal også have kompetence til at indgå aftaler med kunder, ligesom ledelsen skal have kompetence til at afgøre spørgsmål om forvaltningen af styringsmodellen og de fastsatte kvalitetsnormer. Ledelsen skal have ansvaret for de aktiviteter der er nødvendige for netværkets drift, herunder administration samt optagelse og udelukkelse af netværksdeltagere. Ledelseskompetencen kan være nærmere afgrænset i den aftale der er indgået mellem netværkets parter. Den konkrete udformning af ledelsesstrukturen må bero på netværkets fælles omsætning. Jo større omsætning og jo flere deltagere i netværket, jo mere formaliseret struktur er der brug for. Der skal fastsættes regler for ind- og udtræden af netværket samt for den økonomiske hæftelse i forbindelse med ind- og udtræden.

4 Når først et netværk er etableret, vil nye deltagere normalt kun kunne optages når der er grundlag for det i omsætningen. Enten fordi en deltager er udtrådt, eller fordi omsætningen i netværket er steget. Beslutning om nye netværksdeltagere må træffes af netværkets ledelse. For nye deltagere må der fastsættes krav til kvalitet og kvalifikationer, krav til den kapacitet der kan stilles til rådighed for fællesskabet, samt krav til vedkommendes forsikringsdækning. Der må fastlægges en procedure for vurdering af om disse krav er opfyldt, svarende til proceduren i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Kvalifikationskravene kunne relateres til eksisterende kundekreds, arbejdsform, omsætning og erfaring ud over uddannelse. Det skal overvejes om der skal stilles økonomiske garantier i forbindelse med indtræden til dækning af eventuelt fremtidigt underskud i netværket. For medlemmerne af netværket skal der antageligt opstilles vilkår for udtræden, for eksempel om "opsigelsesvarsel" og færdiggørelse af igangværende eller accepterede ordrer, ligesom der skal opstilles regler for udelukkelse, når de vilkår, man måtte have fastsat for deltagelse i netværket, ikke længere er opfyldt. I forbindelse med udtræden må der eventuelt fastsættes erstatningsregler ved manglende opfyldelse af forpligtelser. Find andre interesserede Basis for at danne et netværk er naturligvis at flere har den samme interesse. Det handler altså om at få kontakt med kolleger som nærer det samme ønske om at forsøge sig med et samarbejde. Hvis man ikke allerede har kontakt med nogle interesserede, vil den nærliggende mulighed være at annoncere efter emner i Translatørforeningens elektroniske blad Translatøren, at kontakte medlemmer i medlemsdatabasen på Translatørforeningens hjemmeside, eller eventuelt via kontakt til sekretariatet. Når først man har fundet sammen, vil det første trin være at kortlægge omfang, ønsker og behov for samarbejde og finde et fælles niveau at starte på. Når dette ligger fast, skal der indhentes tilbud på annoncering, logo, brevpapir, teknologi med videre. Samtidig er det også nødvendigt at finde en struktur for samarbejdet. I den forbindelse må det anbefales at søge professionel bistand fra en advokat. Denne vil kunne rådgive om hvad der ud fra samarbejdets omfang vil være den bedste juridiske konstruktion. Et simpelt markedsføringsnetværk, alene med fælles annoncering og logo, vil uden problemer kunne drives i foreningsform, hvorimod et produktionsfællesskab med fælles lokaler med videre vil kræve en mere indgående regulering, for eksempel i form af en interessentskabskontrakt. Det er vigtigt for at samarbejdet lykkes, at det på forhånd er fastlagt hvilke regler der skal regulere det indbyrdes forhold. Der tænkes her især på regler for indtræden og udtræden, den daglige drift, kompetenceforhold og styring og fordeling af økonomien. Når omfanget og strukturen for netværkets samarbejde er fastlagt kan det egentlige samarbejde begynde. Et taleksempel Lad os forestille os at 10 translatører i et lokalområde beslutter sig for at starte et markedsføringsnetværk. De beslutter sig for at drive samarbejdet som en forening med et minimum af administration. Samarbejdet skal som udgangspunkt kun vedrøre præsentation og annoncering. De enkelte translatører har en årsomsætning mellem og kroner og har hidtil anvendt mellem og kroner på egen markedsføring. Et sandsynligt startbudget ville være: Advokatbistand, vedtægt kr. Stiftende generalforsamling kr. Udarbejdelse af fælles logo kr. I alt kr. Ekstraordinært startkontingent pr. translatør vil altså være kroner. Driftsbudget år 1: Annoncering, fagbog kr. Annoncering, 2 lokalbøger kr. Annoncering, 2 tidsskrifter 4 gange kr. Brevpapir med fælles logo og individuelle adresser for kr. 5 timer pr. uge á kr. I alt kr. Bidrag 1. år pr. translatør (1/10) kr. Hvis man foretrækker det, kan man vælge at lade bidraget være omkostningsbestemt. Den enkelte translatør vil så skulle betale et bidrag beregnet som forholdet mellem sin egen og netværkets samlede omsætning. Forholdsmæssigt bidrag kan dog give store forskelle i bidragsstørrelsen for de enkelte deltagere. Det kan udjævnes ved at der betales et fast grundbidrag, og at kun resten betales efter omsætning. Ovennævnte talskitser er hentet i virkelighedens verden, men må nok siges at illustrere den skrabede model, og skal her blot tjene som eksempel på opstilling af et budget. Det er selvfølgelig vigtigt at netværket i

5 forbindelse med fastlæggelse af samarbejdets omfang indhenter konkrete priser på de enkelte elementer i markedsføringssamarbejdet. Økonomi i produktionsnetværket Hvis netværkets samarbejde også skal omfatte produktion, vil der være utallige variationer for omfanget af det økonomiske fællesskab. Man kunne tænke sig produktionsmodellen hvor de enkelte deltagere forudsattes at bibeholde deres nuværende arbejdssted, materiel med videre. Denne model vil økonomisk til en vis grad svare til markedsføringsmodellen. Derudover kunne man forestille sig at netværket investerede i forskellige former for intern telekommunikation, for eksempel edb-netværk til drift af selve produktionsnetværket. I den udvidede samarbejdsmodel med et egentligt kontorfællesskab vil den enkeltes bidrag afhænge yderligere af krav til lokalestørrelse, beliggenhed, indretning, fællesteknik administration med mere. Hvor mange økonomiske ressourcer man vil lægge i netværksfælleskabet, er altså nøje forbundet med fællesskabets omfang. Både ressourcer og omfang må være genstand for nøje overvejelse, inden man starter samarbejdet.

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere