Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg"

Transkript

1 Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer heri. Finansministeriet, Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

2 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag A Aftale om reguleringsordning... 1 Bilag B Fælles erklæring om nye lønsystemer... 6 Bilag C Aftale om kontraktansættelse af chefer... 8 Bilag D Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage Bilag E En styrket indsats for fastholdelse af seniorer på statens arbejdspladser Bilag F Attraktive arbejdspladser gennem samarbejde om kompetenceudvikling og arbejdsmiljø Bilag G Fællesoverenskomster/fælles regelsæt Bilag H Plustid Bilag I Aftale om kontrolforanstaltninger Bilag J Styrkelse af anvendelse af nye lønsystemer på erhvervsskoleområdet Bilag K Resultatet af forhandlingerne mellem COII og Finansministeriet vedr. lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Bilag L Gruppevise omklassificeringer mv. på OAO-området Bilag M Omklassificeringer på COII-området Bilag N Omklassificeringer på AC-tjenestemandsområdet... 61

3 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag A AFTALE OM REGULERINGSORDNING Noter til reguleringsordningen for aftaleperioden 2008, 2009 og 2010 Statistikgrundlaget for reguleringsordningen Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Lønudviklingen for fortjeneste i alt pr. time opgøres for perioden 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007, 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 og 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Danmarks Statistiks lønindeks for den statslige sektor. Lønudviklingen for fortjeneste i alt pr. time opgøres for perioden 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007, 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 og 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Fortjeneste i alt er inklusive lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsbidrag, gene- og overtidstillæg, men eksklusive feriepenge og andre uregelmæssige betalinger såsom efterreguleringer i forbindelse med overenskomstfornyelse. Eventuelle efterfølgende korrektioner i ovennævnte statistikker fra Danmarks Statistik skal indarbejdes i den nærmest følgende regulering, jf. principperne i bilag til brev fra Finansministeriet til KTO og CFU af 25. januar Modifikation af Danmarks Statistiks lønindeks for den statslige sektor For perioderne 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 og 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 anvendes alternative beregnede indeks fra Danmarks Statistiks, hvor effekten af kommunalreformen er elimineret. 1 Neutralisering af midler fra 3-partsaftalen Udmøntede midler fra 3-partsaftalen til seniorordninger og voksenelevløn skal neutraliseres i reguleringsordningen. Neutralisering af kompensation for personalegoder Virkningen på reguleringsordningen af kompensation for personalegoder (0,20 pct. pr. 1/4 2009) neutraliseres. 1 I indekset er overført personale fra kommunerne til staten i forbindelse med kommunalreformen udeladt af det statistiske grundlag.

4 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag A Bemærkninger Hvis procenten til anvendelse (e) er negativ, nedsættes de generelle lønstigninger tilsvarende. Forhøjes ATP-bidraget ud over den kendte forhøjelse pr. 1. januar 2009, foretages et fradrag i nærmest følgende udmøntning fra reguleringsordningen (e). Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringen udgør af lønsummen. Er provenuet af reguleringsordningen ikke tilstrækkeligt, fradrages det resterende i nærmeste aftalte generelle lønforbedringer.

5 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag A Reguleringsordning pr. 1. april 2008 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige sektor fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal Stigning, private sektor: Stigning, statslige sektor: Reguleringsordningen pr. 1. april : Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c)) a pct. b pct. c pct. d pct. Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2008 med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte fra august 2006 til og med 1. april 2008: [d * 100/(100 + (153,2/148,1-1) * 100 * 1,5 + 3,36)] * 0,8 e pct. hvor 3,36 er de aftalte forbedringer pr. 1. april 2008 Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ ]. 2 Lig med e (0,10 pct.) året før.

6 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag A Reguleringsordning pr. 1. april 2009 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige sektor fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal Stigning, private sektor: Stigning, statslige sektor: Reguleringsordningen pr. 1. april : Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c)) a pct. b pct. c pct. d pct. Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2009 med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte fra august 2007 til og med 1. april 2009: [d * 100/(100 + (DS- indeks 3.08/DS-indeks ) * 100 * 1,5 + s)] * 0,8 e pct. hvor s er de aftalte forbedringer pr. 1. april 2009, inkl. aftalt kompensation for personalegoder i den private sektor Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ ]. 3 Lig med e året før.

7 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag A Reguleringsordning pr. 1. april 2010 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige sektor fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Stigning, private sektor: Stigning, statslige sektor: Reguleringsordningen pr. 1. april : a pct. b pct. c pct. Modregning for forbedringer i staten i perioden plus en korrektion på 0,2 pct.point vedr. aftalt kompensation for personalegoder i den private sektor pr. 1. april 2009: (a - (b - c) + 0,2) d pct. Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2010 med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte fra august 2008 til og med 1. april 2010: [d * 100/(100 + (DS-indeks 3.09/DS-indeks ) * 100 * 1,5 + s)] * 0,8 e pct. hvor s er de aftalte forbedringer pr. 1. april 2010 Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ ]. 4 Lig med e året før.

8 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag B FÆLLES ERKLÆRING OM NYE LØNSYSTEMER Fælles erklæring om nye lønsystemer Finansministeren og CFU s forhandlingsudvalg har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne drøftet funktionaliteten af de nye lønsystemer. Det er afgørende vigtigt, at den lokale løndannelse fungerer i praksis, og der er derfor enighed om følgende: 1. Parterne har et fælles ansvar for, at de nye lønsystemer anvendes i overensstemmelse med de indgåede aftaler, og at intentionerne bag de nye lønsystemer efterleves i praksis. Den lokale løndannelse skal bidrage til at understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløsningen og den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet. Samtidig bør den lokale løndannelse medvirke til at understøtte den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse samt at løse de ubalancer, der kan opstå mellem personalegrupper i en offentlig sektor, der skal tilpasse sig en dynamisk samfundsudvikling. 2. Udgangspunktet for de nye lønsystemer er, at den lokale løndannelse fastlægges lokalt på den enkelte institution. En forudsætning for dette er, at den fornødne forhandlings- og aftaleret er til stede på det lokale niveau. På denne baggrund er parterne enige om, at forhandlings- og aftaleretten i videst muligt omfang skal delegeres til det lokale niveau. 3. Den lokale løndannelse sker inden for rammerne af institutionernes økonomi. Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Den lokale løndannelse normeres således ikke af en af parterne centralt aftalt minimumeller maksimumpulje. Den lokale løndannelse normeres heller ikke gennem centrale

9 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag B direktiver fra én af parterne om kun at udmønte tillæg som engangsvederlag, varige tillæg eller lignende. Engangsvederlag indgår som en del af de nye lønsystemer. Der kan lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger. Åremålstillæg og ulempegodtgørelser ydes som honorering for midlertidighed i ansættelsen, henholdsvis konkrete ulemper, der er knyttet til opgavevaretagelsen. Der kan herudover forhandles lokal løndannelse. Departementerne og andre overordnede myndigheder kan komme med vejledende udmeldinger til institutionerne om deres anvendelse af nye lønsystemer. De enkelte organisationer kan tilsvarende komme med vejledende udmeldinger til tillidsrepræsentanterne. 4. Det er vigtigt at den lokale løndannelse kommer til at virke alle steder. Parterne er herunder indstillet på ved overenskomstforhandlingerne at optage forhandling om en aftale om, hvordan man bedre kan understøtte anvendelsen af de nye lønsystemer på uddannelsesinstitutionerne, herunder om der er alternative udmøntningsformer, der passer bedre til disse institutioners behov. Parterne er desuden enige om løbende at drøfte funktionaliteten af de nye lønsystemer. Erklæring fra Finansministeriet I tilknytning til fælleserklæringen erklærer Finansministeriet vedr. pkt. 3., at en overordnet myndighed efter almindelige regler om forholdet mellem myndigheder om nødvendigt kan komme med bindende udmeldinger til institutionerne. Finansministeriet forventer, at der kun i særlige tilfælde vil være behov herfor.

10 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C AFTALE OM KONTRAKTANSÆTTELSE AF CHEFER Der er mellem AC/CFU og Personalestyrelsen enighed om et nyt cheflønsystem der træder i kraft 1. januar Systemet indeholder følgende elementer (som skal nærmere beskrives i en aftale): Generelt Kontraktansættelse er fremover den eneste ansættelsesform for nyansatte chefer (undtaget stillinger, der er klassificeret i lønramme 37 og derover i udenrigstjenesten, ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret, hjemmeværnet og Beredskabskorpset, samt stillinger som biskop og provst). Aftalen træder i kraft 1. januar Topcheftillæg for ansatte på kontrakt bortfalder (for trin 3 og 4 integreres det i basislønnen). Muligheden for at konvertere merarbejde til faste tillæg bortfalder. Der afsættes midler til et topchef projekt i perioden. Midlerne udmøntes 1. oktober Professorer undtages fra cheflønspuljen pr. 1. april Der tages forbehold for de nødvendige ændringer i ansættelsesformcirkulæret. Dækningsområde Administrative chefstillinger, som p.t. er klassificeret i lr Aftalen gælder for chefstillinger i departementer, styrelser og direktorater. Aftalen gælder ikke for de i bilag 1 nævnte stillinger i Cirkulære om aftale om chefløn af 13. august 2003 samt for stillinger omfattet af Cirkulære om aftale om tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42. Ansættelse og kontraktforhold Vilkårene for ansættelse (herunder evt. åremålsvilkår) aftales mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte chef inden for rammerne af en rammeaftale om kontraktansættelse. Kontraktansættelse kan være: o tidsubegrænset o på åremål

11 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C For tidsubegrænsede stillinger gælder: o Det kan aftales, at opsigelsesvarslet fra ansættelsesmyndighedens side kan være længere end 6 måneder, dog maksimalt 12 måneder. o I tilfælde af uansøgt afsked, der ikke skyldes chefens væsentlige misligholdelse, ydes en fratrædelsesgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør efter 1 års ansættelse 4 måneders løn. Herefter forhøjes godtgørelsen med 2 måneders løn for hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt 12 måneders løn. For stillinger besat på åremål gælder: o Åremålsvilkårene fastlægges i overensstemmelse med Cirkulære om åremålsansættelse og Cirkulære om aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål. o Der er ikke mulighed for at aftale længere opsigelsesvarsler. Fratrædelsesgodtgørelse ydes efter reglerne i åremålsaftalen. Lønvilkår Lønfastsættelsen skal afspejle ansættelsesperioden og de øvrigt aftalte kontraktvilkår. Lønfastsættelsen skal i øvrigt ske under hensyntagen til den enkelte stillings organisatoriske niveau og ansvarsområder samt chefens kvalifikationer. Grundlønnen aftales mellem ansættelsesmyndigheden og chefen inden for rammerne af nedenstående basislønskala: Trin 4 Trin 3 Trin 2 Trin Der kan herudover mellem ansættelsesmyndigheden og chefen aftales varige og midlertidige tillæg. Der kan ydes engangsvederlag, som fastsættes af ansættelsesmyndigheden efter forhandling med chefen. Engangsvederlag kan ydes som honorering af særlig indsats, resultatløn og honorering af medarbejde. Grundløn og tillæg reguleres med de almindelige reguleringsprocenter. Aftaler om tillæg kan indgås i forbindelse med tiltrædelsen. Herudover kan forhandling finde sted en gang årligt, hvis en af kontraktens parter anmoder om

12 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C forhandling. Forhandling kan ske oftere, hvis det er aftalt i kontrakten, eller hvis der i øvrigt er enighed mellem parterne om at optage forhandling. Pension Indbetaling af pensionsbidrag af den samlede løn sker efter de regler, der i øvrigt er fastsat i de relevante fællesoverenskomster, organisationsaftaler, overenskomster, mv. Pensionsforholdene beskrives i et protokollat. Mellem ansættelsesmyndigheden og chefen kan der aftales en højere pensionsprocent. 1/3 af pensionsbidraget anses som chefens egetbidrag. Mellem ansættelsesmyndigheden og chefen kan det aftales, at pensionsbidraget fra 16,8 % og opefter kan udbetales som løn. Øvrige vilkår For chefer omfattet af rammeaftalen er der ingen højeste arbejdstid. Chefen er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om ferie, barsel, adoption, omsorgsdage og barns 1. sygedag. Chefen er omfattet af de til enhver tid gældende regler om tjenesterejser, arbejdsredskaber mv. Funktionærlovens regler om efterløn gælder. Den enkelte kontrakt underskrives af ansættelsesmyndigheden og chefen. Der kan aftales nærmere regler for genforhandling af kontrakten. Afgørelse af tvister Enhver tvist vedrørende fortolkningen af den individuelle kontrakt søges bilagt ved forhandling mellem ansættelsesmyndigheden og chefen. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, fortsættes forhandlingen mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation. Kan der heller ikke her opnås enighed, kan enhver af parterne anmode rammeaftalens parter om at fortsætte forhandlingen. Kan der ikke opnås enighed, kan enhver af rammeaftalens parter forlange, at sagen afgøres af en faglig voldgift. Orientering og statistik Ansættelsesmyndigheden orienterer den forhandlingsberettigede organisation ved indsendelse af kopier af indgåede kontrakter og tillægsaftaler. Der udarbejdes med nærmere aftalte intervaller institutionsniveauopdelt lønstatistik.

13 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C Nuværende ansatte Kontorchefer kan fra 1. januar 2009 vælge at overgå. Øvrige chefer kan fra 1. januar 2010 vælge at overgå. Åremålsansatte kan overgå til kontraktansættelse, når åremålet udløber. For tjenestemænd, som opnår ansættelse inden for rammeaftalens dækningsområde, kan ansættelsesmyndigheden tillade, at tjenestemandsansættelsen opretholdes.

14 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag D AFTALE OM BARSEL, ADOPTION OG OMSORGSDAGE Der foretages følgende ændringer i aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage: I 5 ændres følgende: Som nyt stk. 3 indsættes: Stk. 3. En registreret partner har tilsvarende i forbindelse med barnets fødsel ret til orlov med løn i indtil 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen, under forudsætning af at partnerne forud for fødslen har samlevet i mindst 2½ år. Efter aftale med arbejdsgiveren kan de 2 uger placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Stk. 3 bliver til stk. 4. Stk. 4 bliver til stk erstattes af følgende: 6. Moderen og faderen har hver ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov efter barsellovens 9. Stk. 2. Herudover har den ansatte ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov. Hvis begge forældre er omfattet af denne aftale, kan der dog højst udbetales løn i 6 uger til forældrene tilsammen. Forældrene kan vælge at dele de 6 uger mellem sig. Stk. 3. Adoptanter har hver ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov efter barsellovens 9, jf. 8, stk. 7. Stk. 4. Herudover har en adoptant ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov. Hvis begge adoptanter er omfattet af denne aftale, kan der dog højst udbetales løn i 6 uger til adoptanterne tilsammen. Adoptanterne kan vælge at dele de 6 uger mellem sig. Stk. 5. Faderen/den anden adoptant har ret til at placere lønnet forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen.

15 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag D I 11, stk. 3, indsættes følgende: 6) når en ansat holder lønnet orlov efter 5, stk. 3. I 20 ændres og tilføjes følgende: Stk. 1 ændres til: Stk. 1. En ansat skal efter anmodning dokumentere tidspunktet for forventet eller stedfunden fødsel. Som nyt stk. 3 indsættes: Stk. 3. En ansat skal efter anmodning dokumentere, at betingelserne i 5, stk. 3, er opfyldt. Stk. 3 bliver til stk. 4. Stk. 4 bliver til stk erstattes af følgende: 21. Aftalen har virkning fra 1. april Samtidig ophæves aftale af 21. december 2006 om barsel, adoption og omsorgsdage. Stk. 2. Det er en forudsætning for retten til orlov med løn efter 5, stk. 3, at fødslen sker eller forventedes at ske den 1. april 2008 eller senere. Stk. 3. Det er en forudsætning for retten til lønnet forældreorlov efter 6, stk. 1 4, at fødslen eller modtagelsen sker eller forventedes at ske den 1. april 2008 eller senere. I tilfælde, hvor denne betingelse ikke er opfyldt, finder reglerne i 6 og 7 i aftalen af 21. december 2006 om barsel, adoption og omsorgsdage fortsat anvendelse. Stk. 4. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til den 1. april, dog tidligst til den 1. april 2011.

16 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E EN STYRKET INDSATS FOR FASTHOLDELSE AF SENIORER PÅ STATENS ARBEJDSPLADSER Finansministeriet og CFU er enige om, at et centralt indsatsområde for statens arbejdspladser de kommende år er at fastholde seniorer i job. Den høje andel af ældre medarbejdere, der vil gå på pension, og de kommende små ungdomsårgange, øger bl.a. behovet for at fastholde flere seniorer længere, hvis der også fremover skal være hænder nok til at løse opgaverne med både kvalitet og effektivitet. Forskellige forhold har betydning for, hvornår en ansat vælger at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Seniorer, arbejdsvilkår og arbejdspladser er forskellige. Fastholdelse af seniorer kalder derfor på løsninger, der giver mulighed for at tage hensyn til såvel den enkelte ansattes som arbejdspladsens behov. Aftalen styrker de statslige arbejdspladsers muligheder for at fastholde seniorer. Det sker ved at fastlægge fleksible rammer for fastholdelsesindsatsen og ved i perioden at udmønte 222 mio. kr. fra trepartsaftalerne indgået mellem regeringen og de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC i en ordning, der øger arbejdspladsernes muligheder for at fastholde seniorer. Målet med aftalen er samlet at udvide rammerne for fastholdelse og en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 1. Aftale om senior- og fratrædelsesordninger Finansministeriet og CFU er enige om i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger at implementere initiativet vedrørende seniorsamtaler fra trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO og AC. FTF forudsættes at indgå i udmøntningen. Som følge heraf indsættes der i 1 et nyt stk. 3 med følgende ordlyd: I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal ældre medarbejdere have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejdernes ønsker og forventninger til deres arbejdsliv på kortere og længere sigt. Herudover er parterne enige om at implementere følgende ændringer i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger:

17 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E 3 stk. 1 ændres til: Etablering af seniorordning med aftrapning i tid forudsætter, at den ansatte i sammenlagt 10 år har været ansat inden for staten og folkekirken mv. 9 stk. 1: Aldersgrænserne på 65 år og 67 år fjernes og sidste punktum ændres til: Tillægget bortfalder dog fra måneden efter, at den ansatte har opnået den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Herudover fjernes aldersgrænserne på 65 år og 67 år i stk stk. 1: Aldersgrænserne på 65 år og 67 år fjernes. 13 stk. 1: Aldersgrænserne på 65 år og 67 år fjernes, så bestemmelsen lyder: Ansættelsesmyndigheden kan bevillige tjenestemænd en årlig ydelse som supplement til pensionen indtil den enhver tid gældende folkepensionsalder. 14 stk. 1 ændres til: Ansættelsesmyndigheden kan tillægge tjenestemænd op til 4 års ekstraordinær pensionsalder. Herudover ændres stk. 2 nr. 1 til: 1) ved ydelse af til og med 2 års pensionsalder kan der ydes 3-6 måneders løn. Endvidere ophæves stk. 3, det tidligere stk. 4 ændres til stk. 3, og der indsættes et nyt stk. 4 med følgende ordlyd: Hvis 70-års grænsen i tjenestemandslovens 29 ophæves, bortfalder aldersgrænsen på 70 år. 17 stk. 2: Første punktum ændres til: Ansættelsesmyndigheden kan indbetale op til 4 års ekstraordinært pensionsbidrag (såvel egetbidrag som arbejdsgiverbidrag). Der indsættes endvidere et nyt stk. 3 med følgende ordlyd: Hvis 70-års grænsen i overenskomsterne ophæves, bortfalder aldersgrænsen på 70 år. Der er endvidere aftalt en række redaktionelle ændringer. Eksisterende individuelle aftaler indgået i henhold til rammeaftalen om senior- og fratrædelsesordninger videreføres uændret. 2. Udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer Ved trepartsforhandlingerne er der til det statslige område afsat 222 mio. kr., der kan bidrage til at fastholde flere seniorer længere tid i job. Finansministeriet og CFU er enige om, at de afsatte midler ved udmøntningen skal bidrage til at fastholde seniorer, som ellers ville have forladt arbejdsmarkedet, og dermed øge udbuddet af arbejdskraft. Parterne har i aftalen om udmøntning af trepartsmidlerne taget udgangspunkt i den gennemsnitlige fratrædelsesalder for statens ansatte i dag.

18 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E Parterne har aftalt, at de afsatte midler anvendes til en seniorbonus til ansatte, der har nået den aftalte alder for retten til seniorbonus. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2009 til 31. december Afhængig af den ansattes fratrædelsestidspunkt kan en ansat modtage seniorbonus op til tre gange. De ansatte har efter de aftalte retningslinjer ret til at veksle hver seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag eller til et antal seniordage. Ordningen skønnes at have en fastholdelseseffekt på 7 pct. Ordningens indhold fremgår af Protokollat vedr. udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer. Trepartsmidlernes virkning på reguleringsordningen forudsættes neutraliseret. For at følge anvendelsen af midlerne er parterne enige om at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for Personalestyrelsen og CFU. Gruppen har til opgave at udarbejde en informationspjece om den nye seniorbonus og øvrige muligheder for at fremme fastholdelsen af seniorer at iværksætte en evaluering af anvendelsen af trepartsmidlerne i 2010 Der er enighed om, at initiativerne efter nærmere aftale finansieres af Fonden til fremme af udvikling af statens arbejdspladser. 3. Ændringer i samarbejdsaftalen Parterne er enige om i samarbejdsaftalen at implementere følgende initiativer fra trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO og AC. FTF forudsættes at indgå i udmøntningen. pkt. 13: pkt. 15: Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af personalepolitikken Tilbud om særlige medarbejderudviklingssamtaler til ældre medarbejdere Aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner ændres derfor pr. 1. april 2008 for så vidt angår seniorer: I 5 stk. 2 indsættes efter første punktum følgende: Personalepolitikken skal fastlægge arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer. 5 stk. 5 ændres til: Samarbejdsudvalget skal ligeledes fastlægge retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler og i tilknytning hertil tilbud om seniorsamtaler. Samarbejdsudvalget skal desuden fastlægge retningslinjer for anvendelsen af midler fra kompetencefonden.

19 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Implementering af trepartsaftalerne Bilag E Som en del af den foreliggende aftale om fastholdelse af seniorer på det statslige overenskomstområde har aftaleparterne implementeret følgende i initiativer i trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO og AC og trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og FTF (i kolonnerne angives initiativernes nr. i aftalerne samt de til initiativerne hørende faktaark. Der angives en * i FTF-kolonnen, hvis FTF i faktaarket forudsættes at indgå i udmøntningen af et initiativ i LO/AC-aftalen): LO/AC FTF Faktaark VII.15a/b Nye virkemidler i seniorpolitikken Der afsættes en pulje til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer i job, herunder til oprettelse af stillinger til seniorer. Implementeret i protokollat til aftalen om senior- og fratrædelsesordninger 15 * VII.16 Tilbud om særlige medarbejderudviklingssamtaler til ældre medarbejdere I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal ældre medarbejdere have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejdernes ønsker og forventninger til deres arbejdsliv på kortere og længere sigt. Implementeret i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger og i Samarbejdsaftalen. 13 * VII.17 Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af personalepolitikken Arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer skal klart fremgå af personalepolitikken. Implementeret i Samarbejdsaftalen.

20 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E 5. Protokollat vedr. udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer 1. Protokollatet dækker ansatte, der er omfattet af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger. 2. For at styrke fastholdelsen af ældre medarbejdere har: alle ansatte omfattet af ACs forhandlingsområde ret til en seniorbonus, når de fylder 64 år. alle ansatte omfattet af COIIs/OCs/LCs og OAOs forhandlingsområde ret til en seniorbonus, når de fylder 62 år. Dog har følgende særlige grupper omfattet af OAOs forhandlingsområde ret til en seniorbonus, når de fylder 60 år: Lager- og handelsarbejdere (pkat 136) Specialarbejdere (pkat 200, 214, 248, 603, 700, 714) Køkkenmedhjælpere (pkat 221, 721) Rengøringsassistenter/sanitører (pkat 247, 296, 747, 896, 917) Derefter ydes en seniorbonus, hvert ekstra år den ansatte fortsætter. En ansat vil dog maksimalt kunne få seniorbonus 3 gange. Seniorbonussen størrelse fremgår af nedenstående tabel: Tabel 1: Størrelse af seniorbonus Seniorer ansat på COIIs/OCs/LCs forhandlingsområde ACs forhandlingsområde OAOs forhandlingsområde Andel af samlede 2,9 pct. 3,0 pct. 3,2 pct. faste løn 3. Ret til seniorbonus indtræder, når den ansatte opfylder det aftalte alderskriterium. Ansatte, der ved aftalens ikrafttræden allerede opfylder alderskriteriet, får ved førstkommende fødselsdag ret til seniorbonus. Det betyder eksempelvis, at en ansat, der er 62 år den 1. januar 2009 og opfylder det alderskriterium, der er knyttet til vedkommendes overenskomstområde, opnår ret til sin første seniorbonus, når vedkommende fylder 63 år.

21 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E 4. Fra rettens indtræden udbetales seniorbonussen ved den første mulige lønudbetaling efter, den ansatte har fremsat ønske herom. Fremsætter den ansatte i løbet af det år, der løber fra rettens indtræden, ikke ønske om udbetaling eller ønske om at veksle, jf. nedenstående, udbetales seniorbonussen til den ansatte ved dette års udløb. 4. Den ansatte har ret til: at veksle op til den fulde seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag at veksle seniorbonus til antal seniordage i henhold til bilag 1 5. Ordningen om opnåelse af ret til seniorbonus gælder fra 1. januar 2009 til 31. december 2011 og ophører uden opsigelse.

22 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag 1 Veksling af seniorbonus Den ansatte har ret til: at veksle op til den fulde seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag at veksle seniorbonus til et antal seniordage, jf. tabel 1 Bilag E Tabel 1: Antal dage den ansatte har ret til at veksle til Alder Antal seniordage Særlige grupper på OAOs forhandlingsområde Ansatte på COIIs/OCs/LCs og OAOs forhandlingsområde Ansatte på ACs forhandlingsområde 60 år 62 år 64 år år og derover 63 år og derover 65 år og derover 1 6 Note: Særlige grupper omfatter: Lager- og handelsarbejdere, Specialarbejdere, Køkkenmedhjælpere og Rengøringsassistenter/sanitører, jf. ovenstående. For fuldtidsansatte svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt. Omregnet til timer svarer 4 seniordage til 29,6 timer (4 * 7,4) og 6 seniordage til 44,4 timer (6 * 7,4) for en fuldtidsansat. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan indgå aftale om, at den ansatte kan veksle yderligere seniorbonus til seniordage. En ansat kan fremsætte ønske om at veksle seniorbonus til seniordage eller ekstraordinært pensionsbidrag indtil udløbet af det år, der løber fra rettens indtræden. Fremsætter den ansatte i løbet af dette år ikke ønske om at veksle, udbetales seniorbonussen til den ansatte ved dette års udløb. Veksling til ekstraordinært pensionsbidrag Beløbet indbetales på den bidragsdefinerede pensionsordning (arbejdsmarkedspension, kapitalpension eller ratepension), der er eller måtte blive oprettet for den ansatte. For ansatte der ikke allerede har en bidragsdefineret pensionsordning tilknyttet sin ansættelse, kan beløbet af ansættelsesmyndigheden indbetales på en privattegnet pensionsordning. Beløbet indbetales ved førstkommende lønkørsel, efter at retten er indtrådt for den ansatte.

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 1 ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ Finansministeriet og CFU er enige om, at attraktive arbejdspladser,

Læs mere

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag A Aftale om reguleringsordning... 1 Bilag B Fælles erklæring om nye lønsystemer... 6 Bilag C Aftale om kontraktansættelse

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Aftale 1. Indledning....5 2. Anvendelsesområde...5

Læs mere

Informations- møde om OK08

Informations- møde om OK08 Informations- møde om OK08 Februar 2008 Velkomst og indledning v/ Lisbeth Lollike Program Velkomst og indledning Økonomi og løn Barsel, barns 2. sygedag, plustid Senior, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø

Læs mere

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer December 2008 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Læs hele forliget og hent plancher på

Læs hele forliget og hent plancher på Offentligt Ansattes Organisationers gennemgang af hovedpunkterne i forliget mellem CFU og Finansministeriet for perioden 1. april 2008 31. marts 2011 Rammen s. 4 Rammen OKO8 s. 4 Generelle lønstigninger

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE Finansministeriet Aftale om kompetenceudvikling 2011 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 022-11 J.nr. 10-610-27 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og

Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 BILAG TIL FORLIG MELLEM

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Finansministeriet, Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg 18. februar 2008 RESULTATET

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger CIR nr 9394 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 11-347-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 9 CIR nr 9394 af 29/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 2a Den fulde tekst Cirkulære om aftale om senior-

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 25. februar Modst.nr J.nr

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 25. februar Modst.nr J.nr Cirkulære om aftale om Kompetencefonden 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 009-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Aftale 1. Indledning...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015

Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015 Cirkulære om aftale om Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015 2016 Cirkulære af 15. juni 2016 Modst. nr. 025-16 J.nr. 2015-1621-0014 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning...

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Resultatpapir. om fornyelse fra 1. april 2008 af. organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere

Resultatpapir. om fornyelse fra 1. april 2008 af. organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere Resultatpapir om fornyelse fra 1. april 2008 af organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere (HK) Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og HK/STAT afsluttet den 27. februar

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 007-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Sundhedskartellet Tid 13-06-2008 Sted Emne Deltagere Regionernes Hus Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer CIR nr 9011 af 21/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-400-10 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at:

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: 1(1 Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til 0.18 med kommentarer KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: sikre et

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere