Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg"

Transkript

1 Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer heri. Finansministeriet, Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

2 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag A Aftale om reguleringsordning... 1 Bilag B Fælles erklæring om nye lønsystemer... 6 Bilag C Aftale om kontraktansættelse af chefer... 8 Bilag D Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage Bilag E En styrket indsats for fastholdelse af seniorer på statens arbejdspladser Bilag F Attraktive arbejdspladser gennem samarbejde om kompetenceudvikling og arbejdsmiljø Bilag G Fællesoverenskomster/fælles regelsæt Bilag H Plustid Bilag I Aftale om kontrolforanstaltninger Bilag J Styrkelse af anvendelse af nye lønsystemer på erhvervsskoleområdet Bilag K Resultatet af forhandlingerne mellem COII og Finansministeriet vedr. lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Bilag L Gruppevise omklassificeringer mv. på OAO-området Bilag M Omklassificeringer på COII-området Bilag N Omklassificeringer på AC-tjenestemandsområdet... 61

3 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag A AFTALE OM REGULERINGSORDNING Noter til reguleringsordningen for aftaleperioden 2008, 2009 og 2010 Statistikgrundlaget for reguleringsordningen Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Lønudviklingen for fortjeneste i alt pr. time opgøres for perioden 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007, 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 og 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Danmarks Statistiks lønindeks for den statslige sektor. Lønudviklingen for fortjeneste i alt pr. time opgøres for perioden 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007, 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 og 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Fortjeneste i alt er inklusive lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsbidrag, gene- og overtidstillæg, men eksklusive feriepenge og andre uregelmæssige betalinger såsom efterreguleringer i forbindelse med overenskomstfornyelse. Eventuelle efterfølgende korrektioner i ovennævnte statistikker fra Danmarks Statistik skal indarbejdes i den nærmest følgende regulering, jf. principperne i bilag til brev fra Finansministeriet til KTO og CFU af 25. januar Modifikation af Danmarks Statistiks lønindeks for den statslige sektor For perioderne 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 og 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 anvendes alternative beregnede indeks fra Danmarks Statistiks, hvor effekten af kommunalreformen er elimineret. 1 Neutralisering af midler fra 3-partsaftalen Udmøntede midler fra 3-partsaftalen til seniorordninger og voksenelevløn skal neutraliseres i reguleringsordningen. Neutralisering af kompensation for personalegoder Virkningen på reguleringsordningen af kompensation for personalegoder (0,20 pct. pr. 1/4 2009) neutraliseres. 1 I indekset er overført personale fra kommunerne til staten i forbindelse med kommunalreformen udeladt af det statistiske grundlag.

4 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag A Bemærkninger Hvis procenten til anvendelse (e) er negativ, nedsættes de generelle lønstigninger tilsvarende. Forhøjes ATP-bidraget ud over den kendte forhøjelse pr. 1. januar 2009, foretages et fradrag i nærmest følgende udmøntning fra reguleringsordningen (e). Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringen udgør af lønsummen. Er provenuet af reguleringsordningen ikke tilstrækkeligt, fradrages det resterende i nærmeste aftalte generelle lønforbedringer.

5 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag A Reguleringsordning pr. 1. april 2008 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige sektor fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal Stigning, private sektor: Stigning, statslige sektor: Reguleringsordningen pr. 1. april : Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c)) a pct. b pct. c pct. d pct. Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2008 med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte fra august 2006 til og med 1. april 2008: [d * 100/(100 + (153,2/148,1-1) * 100 * 1,5 + 3,36)] * 0,8 e pct. hvor 3,36 er de aftalte forbedringer pr. 1. april 2008 Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ ]. 2 Lig med e (0,10 pct.) året før.

6 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag A Reguleringsordning pr. 1. april 2009 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige sektor fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal Stigning, private sektor: Stigning, statslige sektor: Reguleringsordningen pr. 1. april : Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c)) a pct. b pct. c pct. d pct. Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2009 med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte fra august 2007 til og med 1. april 2009: [d * 100/(100 + (DS- indeks 3.08/DS-indeks ) * 100 * 1,5 + s)] * 0,8 e pct. hvor s er de aftalte forbedringer pr. 1. april 2009, inkl. aftalt kompensation for personalegoder i den private sektor Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ ]. 3 Lig med e året før.

7 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag A Reguleringsordning pr. 1. april 2010 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige sektor fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Stigning, private sektor: Stigning, statslige sektor: Reguleringsordningen pr. 1. april : a pct. b pct. c pct. Modregning for forbedringer i staten i perioden plus en korrektion på 0,2 pct.point vedr. aftalt kompensation for personalegoder i den private sektor pr. 1. april 2009: (a - (b - c) + 0,2) d pct. Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2010 med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte fra august 2008 til og med 1. april 2010: [d * 100/(100 + (DS-indeks 3.09/DS-indeks ) * 100 * 1,5 + s)] * 0,8 e pct. hvor s er de aftalte forbedringer pr. 1. april 2010 Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ ]. 4 Lig med e året før.

8 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag B FÆLLES ERKLÆRING OM NYE LØNSYSTEMER Fælles erklæring om nye lønsystemer Finansministeren og CFU s forhandlingsudvalg har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne drøftet funktionaliteten af de nye lønsystemer. Det er afgørende vigtigt, at den lokale løndannelse fungerer i praksis, og der er derfor enighed om følgende: 1. Parterne har et fælles ansvar for, at de nye lønsystemer anvendes i overensstemmelse med de indgåede aftaler, og at intentionerne bag de nye lønsystemer efterleves i praksis. Den lokale løndannelse skal bidrage til at understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløsningen og den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet. Samtidig bør den lokale løndannelse medvirke til at understøtte den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse samt at løse de ubalancer, der kan opstå mellem personalegrupper i en offentlig sektor, der skal tilpasse sig en dynamisk samfundsudvikling. 2. Udgangspunktet for de nye lønsystemer er, at den lokale løndannelse fastlægges lokalt på den enkelte institution. En forudsætning for dette er, at den fornødne forhandlings- og aftaleret er til stede på det lokale niveau. På denne baggrund er parterne enige om, at forhandlings- og aftaleretten i videst muligt omfang skal delegeres til det lokale niveau. 3. Den lokale løndannelse sker inden for rammerne af institutionernes økonomi. Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Den lokale løndannelse normeres således ikke af en af parterne centralt aftalt minimumeller maksimumpulje. Den lokale løndannelse normeres heller ikke gennem centrale

9 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag B direktiver fra én af parterne om kun at udmønte tillæg som engangsvederlag, varige tillæg eller lignende. Engangsvederlag indgår som en del af de nye lønsystemer. Der kan lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger. Åremålstillæg og ulempegodtgørelser ydes som honorering for midlertidighed i ansættelsen, henholdsvis konkrete ulemper, der er knyttet til opgavevaretagelsen. Der kan herudover forhandles lokal løndannelse. Departementerne og andre overordnede myndigheder kan komme med vejledende udmeldinger til institutionerne om deres anvendelse af nye lønsystemer. De enkelte organisationer kan tilsvarende komme med vejledende udmeldinger til tillidsrepræsentanterne. 4. Det er vigtigt at den lokale løndannelse kommer til at virke alle steder. Parterne er herunder indstillet på ved overenskomstforhandlingerne at optage forhandling om en aftale om, hvordan man bedre kan understøtte anvendelsen af de nye lønsystemer på uddannelsesinstitutionerne, herunder om der er alternative udmøntningsformer, der passer bedre til disse institutioners behov. Parterne er desuden enige om løbende at drøfte funktionaliteten af de nye lønsystemer. Erklæring fra Finansministeriet I tilknytning til fælleserklæringen erklærer Finansministeriet vedr. pkt. 3., at en overordnet myndighed efter almindelige regler om forholdet mellem myndigheder om nødvendigt kan komme med bindende udmeldinger til institutionerne. Finansministeriet forventer, at der kun i særlige tilfælde vil være behov herfor.

10 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C AFTALE OM KONTRAKTANSÆTTELSE AF CHEFER Der er mellem AC/CFU og Personalestyrelsen enighed om et nyt cheflønsystem der træder i kraft 1. januar Systemet indeholder følgende elementer (som skal nærmere beskrives i en aftale): Generelt Kontraktansættelse er fremover den eneste ansættelsesform for nyansatte chefer (undtaget stillinger, der er klassificeret i lønramme 37 og derover i udenrigstjenesten, ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret, hjemmeværnet og Beredskabskorpset, samt stillinger som biskop og provst). Aftalen træder i kraft 1. januar Topcheftillæg for ansatte på kontrakt bortfalder (for trin 3 og 4 integreres det i basislønnen). Muligheden for at konvertere merarbejde til faste tillæg bortfalder. Der afsættes midler til et topchef projekt i perioden. Midlerne udmøntes 1. oktober Professorer undtages fra cheflønspuljen pr. 1. april Der tages forbehold for de nødvendige ændringer i ansættelsesformcirkulæret. Dækningsområde Administrative chefstillinger, som p.t. er klassificeret i lr Aftalen gælder for chefstillinger i departementer, styrelser og direktorater. Aftalen gælder ikke for de i bilag 1 nævnte stillinger i Cirkulære om aftale om chefløn af 13. august 2003 samt for stillinger omfattet af Cirkulære om aftale om tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42. Ansættelse og kontraktforhold Vilkårene for ansættelse (herunder evt. åremålsvilkår) aftales mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte chef inden for rammerne af en rammeaftale om kontraktansættelse. Kontraktansættelse kan være: o tidsubegrænset o på åremål

11 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C For tidsubegrænsede stillinger gælder: o Det kan aftales, at opsigelsesvarslet fra ansættelsesmyndighedens side kan være længere end 6 måneder, dog maksimalt 12 måneder. o I tilfælde af uansøgt afsked, der ikke skyldes chefens væsentlige misligholdelse, ydes en fratrædelsesgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør efter 1 års ansættelse 4 måneders løn. Herefter forhøjes godtgørelsen med 2 måneders løn for hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt 12 måneders løn. For stillinger besat på åremål gælder: o Åremålsvilkårene fastlægges i overensstemmelse med Cirkulære om åremålsansættelse og Cirkulære om aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål. o Der er ikke mulighed for at aftale længere opsigelsesvarsler. Fratrædelsesgodtgørelse ydes efter reglerne i åremålsaftalen. Lønvilkår Lønfastsættelsen skal afspejle ansættelsesperioden og de øvrigt aftalte kontraktvilkår. Lønfastsættelsen skal i øvrigt ske under hensyntagen til den enkelte stillings organisatoriske niveau og ansvarsområder samt chefens kvalifikationer. Grundlønnen aftales mellem ansættelsesmyndigheden og chefen inden for rammerne af nedenstående basislønskala: Trin 4 Trin 3 Trin 2 Trin Der kan herudover mellem ansættelsesmyndigheden og chefen aftales varige og midlertidige tillæg. Der kan ydes engangsvederlag, som fastsættes af ansættelsesmyndigheden efter forhandling med chefen. Engangsvederlag kan ydes som honorering af særlig indsats, resultatløn og honorering af medarbejde. Grundløn og tillæg reguleres med de almindelige reguleringsprocenter. Aftaler om tillæg kan indgås i forbindelse med tiltrædelsen. Herudover kan forhandling finde sted en gang årligt, hvis en af kontraktens parter anmoder om

12 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C forhandling. Forhandling kan ske oftere, hvis det er aftalt i kontrakten, eller hvis der i øvrigt er enighed mellem parterne om at optage forhandling. Pension Indbetaling af pensionsbidrag af den samlede løn sker efter de regler, der i øvrigt er fastsat i de relevante fællesoverenskomster, organisationsaftaler, overenskomster, mv. Pensionsforholdene beskrives i et protokollat. Mellem ansættelsesmyndigheden og chefen kan der aftales en højere pensionsprocent. 1/3 af pensionsbidraget anses som chefens egetbidrag. Mellem ansættelsesmyndigheden og chefen kan det aftales, at pensionsbidraget fra 16,8 % og opefter kan udbetales som løn. Øvrige vilkår For chefer omfattet af rammeaftalen er der ingen højeste arbejdstid. Chefen er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om ferie, barsel, adoption, omsorgsdage og barns 1. sygedag. Chefen er omfattet af de til enhver tid gældende regler om tjenesterejser, arbejdsredskaber mv. Funktionærlovens regler om efterløn gælder. Den enkelte kontrakt underskrives af ansættelsesmyndigheden og chefen. Der kan aftales nærmere regler for genforhandling af kontrakten. Afgørelse af tvister Enhver tvist vedrørende fortolkningen af den individuelle kontrakt søges bilagt ved forhandling mellem ansættelsesmyndigheden og chefen. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, fortsættes forhandlingen mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation. Kan der heller ikke her opnås enighed, kan enhver af parterne anmode rammeaftalens parter om at fortsætte forhandlingen. Kan der ikke opnås enighed, kan enhver af rammeaftalens parter forlange, at sagen afgøres af en faglig voldgift. Orientering og statistik Ansættelsesmyndigheden orienterer den forhandlingsberettigede organisation ved indsendelse af kopier af indgåede kontrakter og tillægsaftaler. Der udarbejdes med nærmere aftalte intervaller institutionsniveauopdelt lønstatistik.

13 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C Nuværende ansatte Kontorchefer kan fra 1. januar 2009 vælge at overgå. Øvrige chefer kan fra 1. januar 2010 vælge at overgå. Åremålsansatte kan overgå til kontraktansættelse, når åremålet udløber. For tjenestemænd, som opnår ansættelse inden for rammeaftalens dækningsområde, kan ansættelsesmyndigheden tillade, at tjenestemandsansættelsen opretholdes.

14 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag D AFTALE OM BARSEL, ADOPTION OG OMSORGSDAGE Der foretages følgende ændringer i aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage: I 5 ændres følgende: Som nyt stk. 3 indsættes: Stk. 3. En registreret partner har tilsvarende i forbindelse med barnets fødsel ret til orlov med løn i indtil 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen, under forudsætning af at partnerne forud for fødslen har samlevet i mindst 2½ år. Efter aftale med arbejdsgiveren kan de 2 uger placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Stk. 3 bliver til stk. 4. Stk. 4 bliver til stk erstattes af følgende: 6. Moderen og faderen har hver ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov efter barsellovens 9. Stk. 2. Herudover har den ansatte ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov. Hvis begge forældre er omfattet af denne aftale, kan der dog højst udbetales løn i 6 uger til forældrene tilsammen. Forældrene kan vælge at dele de 6 uger mellem sig. Stk. 3. Adoptanter har hver ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov efter barsellovens 9, jf. 8, stk. 7. Stk. 4. Herudover har en adoptant ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov. Hvis begge adoptanter er omfattet af denne aftale, kan der dog højst udbetales løn i 6 uger til adoptanterne tilsammen. Adoptanterne kan vælge at dele de 6 uger mellem sig. Stk. 5. Faderen/den anden adoptant har ret til at placere lønnet forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen.

15 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag D I 11, stk. 3, indsættes følgende: 6) når en ansat holder lønnet orlov efter 5, stk. 3. I 20 ændres og tilføjes følgende: Stk. 1 ændres til: Stk. 1. En ansat skal efter anmodning dokumentere tidspunktet for forventet eller stedfunden fødsel. Som nyt stk. 3 indsættes: Stk. 3. En ansat skal efter anmodning dokumentere, at betingelserne i 5, stk. 3, er opfyldt. Stk. 3 bliver til stk. 4. Stk. 4 bliver til stk erstattes af følgende: 21. Aftalen har virkning fra 1. april Samtidig ophæves aftale af 21. december 2006 om barsel, adoption og omsorgsdage. Stk. 2. Det er en forudsætning for retten til orlov med løn efter 5, stk. 3, at fødslen sker eller forventedes at ske den 1. april 2008 eller senere. Stk. 3. Det er en forudsætning for retten til lønnet forældreorlov efter 6, stk. 1 4, at fødslen eller modtagelsen sker eller forventedes at ske den 1. april 2008 eller senere. I tilfælde, hvor denne betingelse ikke er opfyldt, finder reglerne i 6 og 7 i aftalen af 21. december 2006 om barsel, adoption og omsorgsdage fortsat anvendelse. Stk. 4. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til den 1. april, dog tidligst til den 1. april 2011.

16 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E EN STYRKET INDSATS FOR FASTHOLDELSE AF SENIORER PÅ STATENS ARBEJDSPLADSER Finansministeriet og CFU er enige om, at et centralt indsatsområde for statens arbejdspladser de kommende år er at fastholde seniorer i job. Den høje andel af ældre medarbejdere, der vil gå på pension, og de kommende små ungdomsårgange, øger bl.a. behovet for at fastholde flere seniorer længere, hvis der også fremover skal være hænder nok til at løse opgaverne med både kvalitet og effektivitet. Forskellige forhold har betydning for, hvornår en ansat vælger at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Seniorer, arbejdsvilkår og arbejdspladser er forskellige. Fastholdelse af seniorer kalder derfor på løsninger, der giver mulighed for at tage hensyn til såvel den enkelte ansattes som arbejdspladsens behov. Aftalen styrker de statslige arbejdspladsers muligheder for at fastholde seniorer. Det sker ved at fastlægge fleksible rammer for fastholdelsesindsatsen og ved i perioden at udmønte 222 mio. kr. fra trepartsaftalerne indgået mellem regeringen og de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC i en ordning, der øger arbejdspladsernes muligheder for at fastholde seniorer. Målet med aftalen er samlet at udvide rammerne for fastholdelse og en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 1. Aftale om senior- og fratrædelsesordninger Finansministeriet og CFU er enige om i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger at implementere initiativet vedrørende seniorsamtaler fra trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO og AC. FTF forudsættes at indgå i udmøntningen. Som følge heraf indsættes der i 1 et nyt stk. 3 med følgende ordlyd: I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal ældre medarbejdere have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejdernes ønsker og forventninger til deres arbejdsliv på kortere og længere sigt. Herudover er parterne enige om at implementere følgende ændringer i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger:

17 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E 3 stk. 1 ændres til: Etablering af seniorordning med aftrapning i tid forudsætter, at den ansatte i sammenlagt 10 år har været ansat inden for staten og folkekirken mv. 9 stk. 1: Aldersgrænserne på 65 år og 67 år fjernes og sidste punktum ændres til: Tillægget bortfalder dog fra måneden efter, at den ansatte har opnået den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Herudover fjernes aldersgrænserne på 65 år og 67 år i stk stk. 1: Aldersgrænserne på 65 år og 67 år fjernes. 13 stk. 1: Aldersgrænserne på 65 år og 67 år fjernes, så bestemmelsen lyder: Ansættelsesmyndigheden kan bevillige tjenestemænd en årlig ydelse som supplement til pensionen indtil den enhver tid gældende folkepensionsalder. 14 stk. 1 ændres til: Ansættelsesmyndigheden kan tillægge tjenestemænd op til 4 års ekstraordinær pensionsalder. Herudover ændres stk. 2 nr. 1 til: 1) ved ydelse af til og med 2 års pensionsalder kan der ydes 3-6 måneders løn. Endvidere ophæves stk. 3, det tidligere stk. 4 ændres til stk. 3, og der indsættes et nyt stk. 4 med følgende ordlyd: Hvis 70-års grænsen i tjenestemandslovens 29 ophæves, bortfalder aldersgrænsen på 70 år. 17 stk. 2: Første punktum ændres til: Ansættelsesmyndigheden kan indbetale op til 4 års ekstraordinært pensionsbidrag (såvel egetbidrag som arbejdsgiverbidrag). Der indsættes endvidere et nyt stk. 3 med følgende ordlyd: Hvis 70-års grænsen i overenskomsterne ophæves, bortfalder aldersgrænsen på 70 år. Der er endvidere aftalt en række redaktionelle ændringer. Eksisterende individuelle aftaler indgået i henhold til rammeaftalen om senior- og fratrædelsesordninger videreføres uændret. 2. Udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer Ved trepartsforhandlingerne er der til det statslige område afsat 222 mio. kr., der kan bidrage til at fastholde flere seniorer længere tid i job. Finansministeriet og CFU er enige om, at de afsatte midler ved udmøntningen skal bidrage til at fastholde seniorer, som ellers ville have forladt arbejdsmarkedet, og dermed øge udbuddet af arbejdskraft. Parterne har i aftalen om udmøntning af trepartsmidlerne taget udgangspunkt i den gennemsnitlige fratrædelsesalder for statens ansatte i dag.

18 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E Parterne har aftalt, at de afsatte midler anvendes til en seniorbonus til ansatte, der har nået den aftalte alder for retten til seniorbonus. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2009 til 31. december Afhængig af den ansattes fratrædelsestidspunkt kan en ansat modtage seniorbonus op til tre gange. De ansatte har efter de aftalte retningslinjer ret til at veksle hver seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag eller til et antal seniordage. Ordningen skønnes at have en fastholdelseseffekt på 7 pct. Ordningens indhold fremgår af Protokollat vedr. udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer. Trepartsmidlernes virkning på reguleringsordningen forudsættes neutraliseret. For at følge anvendelsen af midlerne er parterne enige om at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for Personalestyrelsen og CFU. Gruppen har til opgave at udarbejde en informationspjece om den nye seniorbonus og øvrige muligheder for at fremme fastholdelsen af seniorer at iværksætte en evaluering af anvendelsen af trepartsmidlerne i 2010 Der er enighed om, at initiativerne efter nærmere aftale finansieres af Fonden til fremme af udvikling af statens arbejdspladser. 3. Ændringer i samarbejdsaftalen Parterne er enige om i samarbejdsaftalen at implementere følgende initiativer fra trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO og AC. FTF forudsættes at indgå i udmøntningen. pkt. 13: pkt. 15: Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af personalepolitikken Tilbud om særlige medarbejderudviklingssamtaler til ældre medarbejdere Aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner ændres derfor pr. 1. april 2008 for så vidt angår seniorer: I 5 stk. 2 indsættes efter første punktum følgende: Personalepolitikken skal fastlægge arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer. 5 stk. 5 ændres til: Samarbejdsudvalget skal ligeledes fastlægge retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler og i tilknytning hertil tilbud om seniorsamtaler. Samarbejdsudvalget skal desuden fastlægge retningslinjer for anvendelsen af midler fra kompetencefonden.

19 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Implementering af trepartsaftalerne Bilag E Som en del af den foreliggende aftale om fastholdelse af seniorer på det statslige overenskomstområde har aftaleparterne implementeret følgende i initiativer i trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO og AC og trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og FTF (i kolonnerne angives initiativernes nr. i aftalerne samt de til initiativerne hørende faktaark. Der angives en * i FTF-kolonnen, hvis FTF i faktaarket forudsættes at indgå i udmøntningen af et initiativ i LO/AC-aftalen): LO/AC FTF Faktaark VII.15a/b Nye virkemidler i seniorpolitikken Der afsættes en pulje til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer i job, herunder til oprettelse af stillinger til seniorer. Implementeret i protokollat til aftalen om senior- og fratrædelsesordninger 15 * VII.16 Tilbud om særlige medarbejderudviklingssamtaler til ældre medarbejdere I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal ældre medarbejdere have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejdernes ønsker og forventninger til deres arbejdsliv på kortere og længere sigt. Implementeret i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger og i Samarbejdsaftalen. 13 * VII.17 Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af personalepolitikken Arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer skal klart fremgå af personalepolitikken. Implementeret i Samarbejdsaftalen.

20 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E 5. Protokollat vedr. udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer 1. Protokollatet dækker ansatte, der er omfattet af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger. 2. For at styrke fastholdelsen af ældre medarbejdere har: alle ansatte omfattet af ACs forhandlingsområde ret til en seniorbonus, når de fylder 64 år. alle ansatte omfattet af COIIs/OCs/LCs og OAOs forhandlingsområde ret til en seniorbonus, når de fylder 62 år. Dog har følgende særlige grupper omfattet af OAOs forhandlingsområde ret til en seniorbonus, når de fylder 60 år: Lager- og handelsarbejdere (pkat 136) Specialarbejdere (pkat 200, 214, 248, 603, 700, 714) Køkkenmedhjælpere (pkat 221, 721) Rengøringsassistenter/sanitører (pkat 247, 296, 747, 896, 917) Derefter ydes en seniorbonus, hvert ekstra år den ansatte fortsætter. En ansat vil dog maksimalt kunne få seniorbonus 3 gange. Seniorbonussen størrelse fremgår af nedenstående tabel: Tabel 1: Størrelse af seniorbonus Seniorer ansat på COIIs/OCs/LCs forhandlingsområde ACs forhandlingsområde OAOs forhandlingsområde Andel af samlede 2,9 pct. 3,0 pct. 3,2 pct. faste løn 3. Ret til seniorbonus indtræder, når den ansatte opfylder det aftalte alderskriterium. Ansatte, der ved aftalens ikrafttræden allerede opfylder alderskriteriet, får ved førstkommende fødselsdag ret til seniorbonus. Det betyder eksempelvis, at en ansat, der er 62 år den 1. januar 2009 og opfylder det alderskriterium, der er knyttet til vedkommendes overenskomstområde, opnår ret til sin første seniorbonus, når vedkommende fylder 63 år.

21 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E 4. Fra rettens indtræden udbetales seniorbonussen ved den første mulige lønudbetaling efter, den ansatte har fremsat ønske herom. Fremsætter den ansatte i løbet af det år, der løber fra rettens indtræden, ikke ønske om udbetaling eller ønske om at veksle, jf. nedenstående, udbetales seniorbonussen til den ansatte ved dette års udløb. 4. Den ansatte har ret til: at veksle op til den fulde seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag at veksle seniorbonus til antal seniordage i henhold til bilag 1 5. Ordningen om opnåelse af ret til seniorbonus gælder fra 1. januar 2009 til 31. december 2011 og ophører uden opsigelse.

22 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag 1 Veksling af seniorbonus Den ansatte har ret til: at veksle op til den fulde seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag at veksle seniorbonus til et antal seniordage, jf. tabel 1 Bilag E Tabel 1: Antal dage den ansatte har ret til at veksle til Alder Antal seniordage Særlige grupper på OAOs forhandlingsområde Ansatte på COIIs/OCs/LCs og OAOs forhandlingsområde Ansatte på ACs forhandlingsområde 60 år 62 år 64 år år og derover 63 år og derover 65 år og derover 1 6 Note: Særlige grupper omfatter: Lager- og handelsarbejdere, Specialarbejdere, Køkkenmedhjælpere og Rengøringsassistenter/sanitører, jf. ovenstående. For fuldtidsansatte svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt. Omregnet til timer svarer 4 seniordage til 29,6 timer (4 * 7,4) og 6 seniordage til 44,4 timer (6 * 7,4) for en fuldtidsansat. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan indgå aftale om, at den ansatte kan veksle yderligere seniorbonus til seniordage. En ansat kan fremsætte ønske om at veksle seniorbonus til seniordage eller ekstraordinært pensionsbidrag indtil udløbet af det år, der løber fra rettens indtræden. Fremsætter den ansatte i løbet af dette år ikke ønske om at veksle, udbetales seniorbonussen til den ansatte ved dette års udløb. Veksling til ekstraordinært pensionsbidrag Beløbet indbetales på den bidragsdefinerede pensionsordning (arbejdsmarkedspension, kapitalpension eller ratepension), der er eller måtte blive oprettet for den ansatte. For ansatte der ikke allerede har en bidragsdefineret pensionsordning tilknyttet sin ansættelse, kan beløbet af ansættelsesmyndigheden indbetales på en privattegnet pensionsordning. Beløbet indbetales ved førstkommende lønkørsel, efter at retten er indtrådt for den ansatte.

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer December 2008 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 033-12 J.nr. 10-331-45 PKAT nr. se nedenfor Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2011 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme,

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008

OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008 OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008 Staten side 3 Kommunerne side 10 Regionerne side 16 Ja til overenskomstaftalerne side 22 - anbefaling fra medlemmer af DM s hovedbestyrelse Nej til overenskomstaftalerne side

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag A Aftale om reguleringsordning... 1 Bilag B Principper for omlægning af grundbeløb... 5 Bilag C Serviceeftersyn af de overenskomst-

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere