Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning."

Transkript

1 Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51

2 Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen Tekniske data

3 Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø P50/51 P50 P51 EN MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Website: 3

4 Tillykke med Deres nye Morsø pilleovn! Morsø, som er den største udbyder på det danske marked, har siden 1853 fremstillet brændeovne af den højeste kvalitet. Hvis De blot følger omstående instruktioner, er vi sikre på, at De også vil få nytte og glæde af Deres nye ovn i mange år. Side nr 1.0 Opstilling af Deres morsø pilleovn Før opstilling Placering, montering og installation Ovnens placering/afstandskrav Skorstenen Skorstensfejer Eksempel på skorstens installationer Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn Generelt Pilleovnens opbygning Træpiller Sikkerhedsanordninger Betjeningsdisplay og Betjeningstaster Betjening og programmering af deres pilleovn Funktioner og drift af deres ovn Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen Rengøring Beskrivelser af alarmer Information og problemer Garantibetingelser Ansvar Reservedele El diagram Tekniske data 39 Prøvningsattest - skal følge ovnen Den danske Brændeovnsbekendgørelse trådte ikraft den 1. januar I forbindelse med indførelsen af Brændeovnsbekendgørelsen er det et krav, at der med pillebrændeovnen følger en prøvningsattest, der er udstedt af det akkrediterede prøvningsinstitut, der har udført miljøafprøvningen på ovnen. Prøvningsattesten er vedlagt i ovnen og skal opbevares af ejeren og følge ovnen i ovnens levetid. Efter installation af pilleovnen og godkendelse af en skorstensfejer skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten som dokumentation på, at ovnen opfylder miljøkravene i henhold til Brændeovnsbekendgørelsen. Ekstra tilbehør Til Morsø ovnene tilbydes et omfattende skorstens-, gulvplade- og tilbehørsprogram, der kan lette den daglige betjening og vedligeholdelse af Deres Morsø ovn. 4

5 1.0 Opstilling af Deres Morsø Ovn 1.1 Før opstilling I tilfælde af spørgsmål bedes du rette henvendelse til din Morsø-forhandler. Klargør det sted, hvor pilleovnen skal installeres i henhold til de lokale, de nationale og europæiske bestemmelser. En forkert installation eller en dårlig vedligeholdelse (som ikke er i overensstemmelse med det, der er beskrevet i denne vejledning) kan medføre skader på personer eller genstande. Hvis dette er tilfældet er Morsø fritaget for ethvert civilt eller strafretligt ansvar forbundet hermed. Før den elektriske pilleovn tilsluttes elnettet, skal skorstenssystemet tilsluttes Beskyttelsesgitteret, som sidder indvendigt i pillemagasinet, må aldrig fjernes. Der skal være tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor pilleovnen skal installeres. Installationen, den elektriske tilslutning, funktionskontrollen og vedligeholdelsen skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale. 1.2 Placering, montering og installation Pilleovnens placering i beboelsesrummet er bestemmende for at kunne opvarme rummet ensartet. Før det besluttes, hvor pilleovnen skal opstilles, skal der tages højde for følgende: Forbrændingsluften må ikke komme fra en garage eller et rum uden ventilation eller udluftning, men skal komme fra et frit rum eller udefra. Det er forbudt at installere pilleovnen i et soveværelse, i et badeværelse eller et vådrum, og hvor der allerede er installeret et andet varmeapparat uden selvstændig lufttilstrømning (kamin, brændeovn, osv.). Det er forbudt at opstille ovnen i omgivelser med eksplosiv atmosfære. Det er bedst at installere pilleovnen i et stort og centralt beliggende rum i huset for at sikre en maksimal cirkulation af varmen. Strømtilslutningen skal forsynes med en jordforbindelse (hvis den medfølgende ledning ikke er tilstrækkelig lang til at nå stikkontakten, skal der benyttes en forlængerledning, som placeres langs gulvet). Pilleovnen skal placeres på et sted, hvor der er tilstrækkelig lufttilførsel til pilleforbrændingen (der skal være ca. 50 m 3 /h luft til rådighed) i henhold til installationsbestemmelserne og i henhold til det pågældende lands gældende bestemmelser. Rumvolumen må ikke være under 30 m3. Luftristene på pilleovnen må ikke blokkeres VIGTIGT! INSTALLATION OG MONTERINGEN AF PILLEOVNEN SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE 5

6 Rummet skal være: gjort klart, så der er passende forhold for driften af pilleovnen forsynet med et passende røggas skorstenssystem forsynet med en strømforsyning på 230V 50Hz (EN 73-23) forsynet med udvendig udluftning (minimumssektion på 100 cm ² ) forsynet med en CE-overensstemmende jordforbindelse. Pilleovnen skal tilsluttes en ENKEL aftrækskanal (skorsten) eller et vertikalt indvendigt eller udvendigt rør i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Røgen kommer fra forbrænding af træpiller, og hvis den kommer i berøring med vægge, kan den sode dem. Det er strengt forbudt at sætte et gitter for enden af skorstenen, da det vil kunne føre til dårlig funktion af pilleovnen. Der skal altid anvendes godkendte røgrør og -samlinger med passende tætningspakninger i silikone, som garanterer røgkanalernes tæthed. For tilslutningen i skorstenen må der ikke benyttes mere end 3 styk 90 -bøjninger, og de må ikke anvendes mere end 2-3 m vandret. 1.3 Ovnens placering/afstandskrav Kun når ovnen placeres op ad brandbart materiale, stilles der krav til afstand. Deres nye ovn kan placeres som angivet på godkendelsesskiltet på ovnens bagside, når væggene er udført i brændbart materiale. P50 P51 6

7 Min. afstand til brandbart materiale: Opstilling Ovn type Afstand A Afstand B Afstand C Afstand foran ovn Normal Retvinklet Hjørnemontering Morsø P50/51 uisoleret røgrør Morsø P50/51 uisoleret røgrør 25 mm. 100 mm mm mm. Af hensyn til varmecirkulation, rengøring og evt. indvendig rensning af ovn, anbefales afstand til murværk at være cm. Et lag tapet bliver normalt, når det er påsat murværk, betragtet som ikke-brændbart materiale. Møbleringsafstand Afstand til brandbart materiale foran ovnen er 650 mm. Med hensyn til møbleringsafstand skal afstand til brandbart materiale overholdes, men man bør dog vurdere, om møbler og andet vil blive udtørret af at stå tæt på ovnen. En pilleovn bliver varm under fyring. Der skal derfor udvises en fornøden forsigtighed, specielt i.f.m. børns kontakt med ovnen. På gulvet Sker opstillingen på brændbart gulv, skal de nationale og lokale bestemmelser overholdes med hensyn til størrelsen på et ikke brændbart underlag, der skal dække gulvet under ovnen. Man bør naturligvis sikre sig, at underlaget kan bære ovnens og evt. stålskorstenens vægt. 1.4 Skorstenen En moderne effektiv ovn stiller større krav til Deres skorsten. Lad derfor skorstensfejeren vurdere skorstenen. Skorstenens lysning skal følge de nationale og lokale bestemmelser. En for stor skorstenslysning bevirker, at der bruges for meget energi på at få opvarmet skorstenen til et acceptabelt træk. Er der tale om en muret skorsten med større lysning, skal der isætte en isolerende skorstensforing med den rigtige diameter. Herved opnås et forøget træk og tillige en bedre fyringsøkonomi. Der stilles ingen krav til nogen bestemt skorstenshøjde, men den skal være så høj, at trækforholdene er i orden og røgen ikke generer. Som hovedregel er trækforholdene tilfredsstillende, når skorstenen er 4 meter over ovnen og er ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider bør toppen af skorstenen aldrig være lavere end husets tagryg eller tagets højeste punkt. Morsø anbefaler et skorstenstræk på minimum 10 pa. En stålskorsten beregnet til pillebrændeovne giver generelt det bedste skorstenstræk. Det vil sige en isoleret stålskorsten med en diameter på 80 mm. Hvis lokale bestemmelser tillader det, kan ovnen tilsluttes en skorsten, hvortil der i forvejen er tilsluttet et andet lukket ildsted ( f.eks. en anden brændeovn eller oliefyr ). Men bemærk at en brændeovn ikke må tilsluttes samme skorsten som nye kondenserende oliefyr. Er De i tvivl bedes De kontakte Deres skorstensfejer. Man skal være opmærksom på eventuelle krav til placering af røgrør, hvis to eller flere ildsteder tilsluttes samme skorsten. Brændeovnen må aldrig tilsluttes en skorsten, hvor et gasfyr er tilsluttet. 7

8 Skorsten og røgrør skal forsynes med renselemme. Størrelsen på renselemme i skorsten skal mindst svare til skorstenens lysningsareal. Skorstenen skal være tilgængelig for udvendigt eftersyn, og der skal være mulighed for adgang til renselemme og til skorstenen, hvis den skal renses fra toppen (eks. stålskorstene). 1.5 Skorstensfejer Det kan, som nævnt, være klogt at rådføre sig med den lokale skorstensfejer inden opstilling af ovnen. Under alle omstændigheder skal skorstensfejeren underrettes, når pilleovnen er opstillet. Skorstensfejeren foretager et check af installationen, og der aftales fejningsterminer. Hvis skorstenen ikke har været i brug i nogen tid, bør den undersøges for revnedannelser, fuglereder m.v., inden den igen tages i brug. Eksempeler på skorstens installationer: Skorstens installation, Eksempel 1 Isoleret skorsten Regnhætte T-stykke til kondensvand Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk Ved denne installationstype skal skorstenen være isoleret, da hele skorstenen er monteret udenfor beboelsen. Nederst på skorstenen er der monteret et T-stykke med indbygget inspektionsprop. 8

9 Skorstens installation, Eksempel 2 Regnhætte T-stykke til kondensvand Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk Denne installationstype kræver isoleret skorsten på den udvendige del af skorstenen. Indvendig kan der benyttes både isoleret og uisoleret skorsten. Vær dog opmærksom på afstand til brændbart materiale. Hvis der benyttes isoleret skorsten kan skorsten (og dermed ovn stilles tættere opad brændbar væg. Gennem brændbare bygningsdele skal skorstenen være isoleret. I ovnens nederste del er der monteret et T-stykke med inspektionsprop. 9

10 Skorstens installation, Eksempel 3 Regnhætte Isoleret skorsten Ikke isoleret rør T-stykke til kondensvand T-stykke til kondensvand Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk Denne installationstype har ikke behov for en isoleret skorsten til det stykke, som befinder sig indvendigt i boligen. Til det udvendige stykke er det påbudt at benytte et isoleret rør. På nederst del af røgkanalen indvendigt i boligen er der monteret et T-stykke med inspektionsprop 10

11 Skorstens installation, Eksempel 4 Isoleret skorsten Maks. 2-3 m H > 4 mt 3-5% hældning T-stykke til kondensvand H > 1,5 mt T-stykke til kondensvand Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk Denne installationstype har ikke behov for en isoleret skorsten til det stykke, som befinder sig indvendigt i boligen. Til det udvendige stykke er det påbudt at benytte et isoleret rør. På underdelen af røgkanalen indvendigt i boligen er der monteret et T-stykke med inspektionsprop, men også udenfor er der monteret et andet T-stykke, således at strækningen kan inspiceres. Det frarådes at installere en 90 bøjning som første stykke, da asken på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for pilleovnens træk. 11

12 Skorstens installation, Eksempel 5 Regnhætte Dækplade 45 bøjning T-stykke til kondensvand Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk Denne installationstype har ikke behov for en isoleret skorsten, da en del af røgkanalen er monteret indvendigt i boligen og den anden del indvendigt i en allerede eksisterende skorsten. Husk kun at anvende godkendt foringsrør. I ovnens underste del er der monteret et T-stykke med inspektionsprop. Det frarådes at installere en 90 bøjning som første stykke, da asken på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for pilleovnens træk. Bemærk her brugen af 2 styk 45 -bøjninger, således at det sikres, at asken falder ned i T-stykket med inspektionsprop. 12

13 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn 2.1 Generelt Pilleovnen skal installeres i et tørt miljø. Da den er styret af et elektronisk printkort, er forbrændingen fuldstændig automatisk og kontrolleret. Printkortet regulerer optændingsfaserne, 5 effekt trin, nedslukning og garanterer således en sikker funktion. Størstedelen af den aske, som skabes under forbrændingen af piller falder via brændskålen, som anvendes til forbrændingen, ned i askeskuffen. Kontrollér i alle tilfælde dagligt brændskålen, da ikke alle piller har høj standard og kan derfor efterlade rester, som er vanskelige at fjerne. Glasset er forsynet med et særlig rudeskyl til selvrengøring af det. Det kan dog ikke undgås, at der dannes en let grålig patina på glasset efter nogle timers funktion. 2.2 Pilleovnens opbygning Pillesnegl 2. Gløderør 3. Brændskål 4. Røggaskanal 5. Varmeveksler i varmebestandigt stål 6. Pillemargasin 7. Røgvender 8. Røggas aftræksrør På ovenstående tegning ses de indvendige dele i en pilleovn. Efter at have fyldt magasinet (7) påfyldes træpiller via pillesneglen (1) i brændskålen (3). Tændingen sker ved hjælp af gløderøret (2), som opvarmer luften, 13

14 2.3 Træpiller Træpiller er fremstillet af savsmuld og træspåner. Materialet må ikke indeholde stoffer som f.eks. lim, lak eller syntetiske stoffer. Træet udsættes under fremstillingen for et højt tryk og presses gennem en hullet matrice. Takket være det høje tryk, opvarmes savsmuldet og aktiverer træets naturlige bindemidler. Træpillerne beholder således deres form uden at tilføje bindemidler. Træpillernes brændværdi varierer efter typen af træ og kan overstige det naturlige træs brændværdi med halvanden til to gange. De cylinderformede træpiller har en diameter på 6 mm. og en variabel længde på mellem 10 og 30 mm. Massefylden for træpiller er ca. 650 kg/m³ På grund af det lave vandindhold (8-10 %) har de et højt energiindhold. Træpiller skal i alle tilfælde transporteres og opbevares tørt. Ved kontakt med fugt svulmer de op og bliver ubrugelige. De vigtigste europæiske kvalifikationscertificeringer for træpiller er DIN og Ö-norm M7135. De garanterer at følgende overholdes: Længde Diameter Vægtfylde Brændværdi mm. 6 mm. 650 kg/m³ 4.9 KWh/kg Restfugtighed 6-10 % Askeindhold under 1.5 % Optimale pillediameter til P30-P31 er 6 mm. Der må ikke benyttes træpiller med større diamenter (8 mm.). 2.4 Sikkerhedsanordninger Pilleovnen er forsynet med de mest moderne sikkerhedssystemer, således at der i tilfælde af fejl i en af de enkelte dele eller ved fejl i røggasaftrækket ikke kan ske skader på ovnen eller beboelsesrummet. I alle tilfælde vil pillerne øjeblikkeligt holde op med at falde ned, hvis der opstår et problem, og slukningen aktiveres. Den tilhørende alarm vil blive vist på displayet. Der findes yderligere detaljer herom i kapitlet tilegnet alarmer. Åbn aldrig lågen, når pilleovnen er i funktion. BRANDFARE!!! Pilleovnen må ikke anvendes med åben låge eller med beskadiget glas. BRANDFARE!!! Under pilleovnens funktion sker der en kraftig opvarmning af overfladerne, glasset, håndtaget og rørene. Berør derfor kun disse dele under funktionen med passende beskyttelsesanordninger. 14

15 Tænd ikke pilleovnen uden først at have udført det daglige eftersyn, som beskrevet i kapitlet VEDLIGEHOLDELSE i denne brugervejledning. Læg aldrig tøj til tørre på pilleovnen. Eventuelle tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand BRANDFARE!!! Følg omhyggeligt vedligeholdelsesprogrammet. Sluk ikke pilleovnen ved at afbryde den fra elnettet. Brug altid tast 3 Rengør ikke pilleovnen, før den og asken er helt afkølet. Pilleovnen må kun forsynes med kvalitetspiller med en diameter på 6 mm, som beskrevet i det respektive kapitel. Pilleovnen fungerer ikke med almindeligt træ. Pilleovnen må ikke benyttes som forbrændingsanlæg. Skulle der opstå skorstensbrand i.f.m. fejlbetjening af ovnen afbrydes strømmen til ovnen, og brandvæsnet kontaktes. 15

16 2.5 Fjernbetjening, display og betjeningstaster Der medfølger: 1. 1 stk. fjernbetjening 2. 1 stk. vægbeslag for fjernbetjening 3. 2 stk. AAA batterier 4. 1 stk. Kabel for direkte styring af ovn Isætning af batterier: Plastikklappen bag på fjernbetjeningen afmonteres og batterierne monteres. Monter igen plastikklappen. Den hvide ledning kan bruges, hvis batterierne er døde. Ledningen monteres i siden af fjernbetjeningen og bagpå ovnen i modtageren. 16

17 Betjeningstast 1: Betjeningstast 2: Betjeningstast 3: Betjeningstast 4: Betjeningstast 5: Betjeningstast 6: Betjeningstast 7: Sænke varmeeffekt (eks. trin5-trin4-...) Hæve varmeeffekt (eks. trin1-trin2-...) Tænd og sluk Temperatur sænkning Temperatur forøgelse Ændring af pillefødning Multifunktionstast 2.6 Betjening og programmering af deres pilleovn Pilleovnen er forsynet med forskellige funktioner, som er tilgængelige i de enkelte programmeringsmenuer. Nogle af dissse menuer er tilgængelige for brugeren, andre er beskyttet af password, og er kun tilgængelige for teknisk service personale. Menuerne er følgende: Menu 01 SET UR Menu 02 SET TID Menu 03 VALG SPROG Menu 04 SE INDSTILLINGER Menu 05 STATUS OVN Menu 06 TIMER I DRIFT Menu 07 BANK DATA (passwordbeskyttet) Menu 08 RESET TIMER (passwordbeskyttet) Menu 09 TILPAS PROGRAM (passwordbeskyttet) Menu 10 VALG FORMEL (passwordbeskyttet) Menu 01 SET UR Indstilling af ur For at indstille uret skal følgende gøres: 1. Afbryd strømmen til pilleovnen ved at slukke for hovedafbryderen bag på ovnen. Herved nulstilles ovnen. Tryk på kontakten igen for at tænde ovnen. 2. Displayet vil først vise teksten SLUT RENSNING og bagefter OFF 3. Tryk på betjeningstast 7, INDSTIL UR MENU vises. Bekræft med betjeningstast Displayet vil nu vise DAG UR. Med betjeningstasterne 1 og 2 indstilles aktuelle ugedag. (01 = mandag, 02 = tirsdag osv).bekræft med betjeningstast På displayet vises skriften TIMER UR og det nuværende tidspunkt: Indstil time tallet med betjeningstasterne 1 eller 2 og bekræft med betjeningstast Dersefter vises skriften MINUTTER UR på displayet. Indstil minutter med betjeningstasterne 1 eller 2 og bekræft med betjeningstast 7. 17

18 7. Displayet vender tilbage til udgangspunktet 01 SET UR menuen. 8 Tryk tast 3 for at komme ud af menuen. Menu 02 SET TID Indstilling af timer Med timeren kan pilleovnens tænding og slukning programmeres for hver dag i ugen med op til to uafhængige tidsintervaller. (PROGRAM 1 og PROGRAM 2) Eksempel med 2 ufhængige tidsintevaller: For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Tryk tast 7. Displayet viser MENU 01: SET UR. 2. Tryk tasten 7 en gang: Displayet viser MENU 02 SET TID 3. Tryk på tasten 7 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. De linier, som vises på displayet, svarer hver til et program. Hvis den sorte streg på displayet ved øverste kant ikke er tændt, er timeren ikke aktiv. Beskrivelse af program linier: Beskrivelse Indstillelige værdier START PROG-1 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters interval STOP PROG-1 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters interval DAG PROG-1 Mellem On/Off for dagene 01 til 07 (mandag til søndag) POWER PROG-1 Fra 01 til 05 TEMP RUM PROG-2 Fra 7 til MAn (MAn betyder at føleren sættes ud af funktion) START PROG-2 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters interval STOP PROG-2 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters inerval DAG PROG-2 Mellem On/Off for dagene fra 01 til 07 (mandag til søndag) POWER PROG-2 Fra 01 til 05 TEMP RUM PROG-2 Fra 7 til MAn (MAn betyder at føleren sættes ud af funktion) 18 START PROG STOP PROG DAG PROG POWER PROG SET TEMP PROG Denne parameter viser tidspunktet for tænding Denne parameter viser tidspunktet for slukning (det skal være mindst 60 minutter fra start). Med denne parameter besluttes det, på hvilke dage det ønskes at programmet er aktivt. For at indstille denne parameter skal neden stående procedure følges: Indstil ved hjælp af tast 5 den ønskede dag (dagene er 1, 2, osv.) og vælg med tast 4 værdien ON OFF: Hvis der vælges OFF, vil den indstillede programmering ikke blive aktiveret på den i forvejen ønskede dag. Hvis der vælges ON vil programmeringen være aktiv, på den valgte dag. Denne parameter angiver effekttrinnet som ovnen vil starte på. Denne parameter angiver den ønskede rumtemperatur.

19 Eksempel på programeret drift med 2 ufhængige tidsintevaller: Lad os antage, at vi ønsker at tænde ovnen kl.06:00 og slukke kl.08:30 (PROGRAM 1) og efterfølgende tænde ovnen igen kl.16:00 og slukke kl. 22:00 (PROGRAM 2). Det gøres med følgende indstillinger: Fremkald viste skærmbillede som beskrevet side 17. Indstil det ønskede starttidspunkt for PROGRAM 1 ved hjælp af piletasterne 1 eller 2. Tryk på tasten 7 for at bekræfte og fortsætte til næste programlinie. I tilfælde af fejl, tryk på tast 7 for at gå et skridt tilbage. Indstil det ønskede stoptidspunkt for PROGRAM 1 ved hjælp af piletasterne 1 eller 2. Tryk på tasten 7 for at bekræfte og fortsætte til næste programlinie Nu skal det besluttes, på hvilke dage det ønskes, at de ovenfor udførte programmeringer skalvære aktive. Lad os antage, at PROGRAM 1 er aktiv mandag og onsdag, mens det er inaktiv alle øvrige dage. De programmeringer, der skal udføres er følgende: Indstil med piletasten 2 den dag, hvor PROGRAM 1 skal være aktiv (i dette tilfælde mandag). Indstil nu med piletasten 1 værdien ON/OFF som bestemmer aktiveringen eller deaktiveringen af PROGRAM 1 ( i dette tilfælde ON, dvs tændt programmering). Kort sagt, pilleovnen tændes mandag kl 6.00 og slukkes kl 8.30 Tirsdag tændes pilleovnen ikke 19

20 Onsdag tændes pilleovnen kl 6.00 og slukkes kl 8.30 Torsdag tændes pilleovnen ikke Fredag tændes pilleovnen ikke Lørdag tændes pilleovnen ikke Søndag tændes pilleovnen ikke Bekræft med tast 7 for at gå til næste program linje Nu skal effekttrinnet for PROGRAM 1 vælges 20

21 Indstil det ønskede effekttrin for PROGRAM 1 ved hjælp af piletasterne 1 eller 2. I dette tilfælde trin 1. Tryk på tasten 7 for at bekræfte og fortsætte til næste programlinie Nu skal den ønskede rum temperatur vælges uafhængig af den før valgte temperatur under manuel drift. Så snart denne temperatur er nået, vil ovnen gå over i MODUL eller ECO STOP, hvis klimakomfort er aktiveret. Vælg den ønskede temperatur for PROGRAM 1 med piletasterne 1 eller 2 og bekræft med tast 7 Nu er PROGRAM 1 udført. Udfør samme programmering for PROGRAM 2 med andre parametervædier. Ønsker man ikke at benytte det øvrige PROGRAM kontrollerer at alle dage står i OFF under DAG PROG-2 og forlad menuen ved at trykke to gange på tasten 3. VIGTIGT! NÅR TIMER FUNKTIONEN BENYTTES, SKAL DU REGELMÆSSIG SIKRE DIG, AT BRÆND- SKÅLEN ER REN, SÅ DEN AUTOMATISK TÆNDING OG FORBRÆNDING VIRKER KOR- REKT Menu 03 VALG SPROG Valg af sprog For at instille sprog skal følgende udføres: 1. Afbryd strømmen til pilleovnen ved at slukke for hovedafbryderen bag på ovnen. Herved nulstilles ovnen. Tryk på kontakten igen for at tænde ovnen. 2. Displayet vil først vise teksten SLUT RENSNING og bagefter OFF 3. Tryk på tast 7. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 4. Tryk tast 1 to gange: Displayet viser MENU 03: VALG SPROG 5. Tryk på tast 7 for at få adgang: Displayet viser det valgte sprog. 6. Vælg med tasterne 1 og 2 det ønskede sprog, bekræft med tryk på tast 7. (Danish = Dansk) 7. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til hovedmenuen. De tilgængelige sprog kan variere efter typen af FirmWare udgave. 21

22 Menu 04 SE INDSTILLINGER Indstillinger I denne menu kan de parameterværdier, som er indstillet i printkortet, kontrolleres. Denne menu benyttes, når service teknikeren skal finde ud af, hvilke parametre, der er indstillet i pilleovnen for dermed at foretage ændringer til forbedring af pilleovnens funktion. For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Tryk på tast 7. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tast 1 tre gange: Displayet viser MENU 04: SE INDSTIL. 3. Tryk på tast 7 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Gennemløb ved hjælp af tast 7 for at vise de indstillede parametre. 5. Blad frem til sidste parameter for automatisk at vende tilbage til MENU 04: SE INDSTIL. 6. Tryk på tast 6 for at vende tilbage til hovedmenuen. 7. Tryk på tast 3 for at komme ud af menuen. Antal omdrejninger på røgsugerens blæser Røggas temperatur Status på pille snegl (0: stoppet, 1: i bevægelse) Status på ovn Menu 05 STATUS Drift status I denne menu kan den optimale indstilling af pilleovnens vigtigste parametre samt nogle værdier, som kendetegner den optimale funktion af ovnen kontrolleres. For at få adgang til menuen skal følgende procedure udføres. 1. Tryk på tast 7. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tast 1 fire gange: Displayet viser MENU 05: STATUS OVN 3. Tryk på tast 7 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Bekræft med tast 7 for at vende tilbage til MENU 05: STATUS OVN. Denne menu kan benyttes, hvis der skal rekvireres support via telefon og teknikeren skal finde ud af, hvad der evt. er i vejen med pilleovnen. 5. Tryk på tast 7 for at vende tilbage til hovedmenuen. 6. Tryk på tast 3 for at komme ud af menuen. 22

23 Menu 06 TIMER DRIFT Antal drift timer Under menupunktet TIMER DRIFT vises pilleovnens samlede antal driftstimer. Det kan være, at driftstimerne i nogle tilfælde ikke er blevet nulstillet, dvs. at der vises tal som 5000/15000/ Det er service teknikernes opgave at sørge for at nulstille tallene ved første tænding. Det betyder ikke, at pilleovnen allerede har fungeret i alle de timer, det er blot en indstilling, som er givet under testudførselsen inden ovnen emballeres og sendes. For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Tryk på tast 7. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tast 1 fem gange: Displayet viser MENU 06: TIMER I DRIFT. 3. Tryk på tast 7 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til MENU 06: TIMER I DRIFT 5. Tryk på tast 3 for at komme ud af menuen. Menuer med passwordbeskyttelse De sidste 4 menuer (MENU 07-10) er passwordbeskyttet og må kun benyttes af autoriseret personale. VIGTIGT! GARANTIEN BORTFALDER HVIS MAN SKAFFER SIG ADGANG TIL PASSWORDBESKYT- TEDE MENUER ELLER VIDEREGIVER ADGANGSKODE TIL ANDRE 23

24 2.7 Funktioner og drift af deres ovn MODUL FASEN Under driftfasen (Drift) er pilleovnens mål at nå rumtemperaturindstillingen. Så snart denne temperatur nås, slår pilleovnen over i fasen MODUL.Det er den fase, hvor brændstofforbruget er mindst, og konvektionsblæser kører med lavere hastighed. MODUL og effekttrin 1 er ens. Ændring af effekttrin Tryk på tasten 1 for at ændre effekten og indstil den ønskede effekt fra 1 til 5 med piletasterne 1 og 2. Ved øgning af effekten øges pilleforbruget og konvektionsblæserhastighed. Effektens indstilling kan ikke ændres under fasen MODUL. Først når ovnen er i normal drift vil ovnen skifte til andre effekttrin. Klima Komfort Med dette program opretholder ovnen temperaturen i et valgt område. For at få adgang til KLIMA KOMFORT holdes tast 4 nede i et par sekunder. Når den ønskede rumtemperatur er nået, slår ovnen over i MODUL og siden hen i ECO STOP, hvor ovnen slukker helt ned. Graden valgt i denne menu er ikke rumtemperaturen, men det antal grader, som rumtemperauren skal falde under den valgte rumtemperatur inden der genstartes. For at aktivere KLIMA KOMFORT tryk på tast 1 og sæt værdien på 1 til 20 ( C). Det anbefales at KliMA KOM- FORT værdien sættes til minimum 3 C og at ovnen mellem start og stop kører 45 minutter eller mere. Det er for at beskytte ovnens gløderør der ellers vil blive slidt for hurtigt. OFF betyder at KLIMA KOMFORT er deaktiveret Værdien er i dette tilfælde blevet sat til 2 KLIMA KOMFORT er nu aktiveret og fungerer på følgende måde: Værdien bestemmer hvornår ovnen igen skal starte. Eksempel: Set temp. rum 21 C KLIMA KOMFORT værdi 2 C. Ovnen vil nu slukke ved ca. 21 C og tænde igen når temperaturen er ca. 17 C (21 C-2 C = 19 C) Ovnen slår over i MODUL fasen når rumtemperatur nås. Hvis temperaturen holdes på de 21 C i nogle minutter vil ovnen påbegynde nedslukningsfasen 24

25 Efter at ovnen er slukket ned, vil der stå ECO STOP i displayet. Den vil blive i denne tilstand til temperaturen falder til ca. 17 C, hvorefter ovnen igen vil starte op. BEMÆRK: Ovnen kan slukke og starte mange gange i løbet af dagen. Dette vil betyde mere slid på gløderøret. Gløderøret er ikke omfattet af garantien! Ændring af rumtemperaturens indstilling Drift med medfølgende rumtemperaturføler Hvis den medfølgende rumtemperaturføler anvendes, vil rumtemperaturen blive vist på displayet. For at indstille den ønskede temperatur, tryk på tasten 4 for at få adgang til den pågældende menu og indstil værdien med tasterne 1 og 2 fra 7 C til NAn (NAn betyder at føleren sættes ud af funktion). Så snart set-temperaturen nås, vises teksten MODUL på displayet og pilleovnen nedsætter pilleforbruget til et minimum ved at sænke opvarmningseffekten, svarende til effekttrin 1. 25

26 Automatisk påfyldning af snegl For at påfylde sneglen automatisk (når pilleovnen tages i brug første gang eller hvis magasinet er løbet tør) skal følgende udføres: 1. Afbryd strømmen til pilleovnen ved at slukke for hovedafbryderen bag på ovnen. Herved nulstilles ovnen. Tryk på kontakten igen for at tænde ovnen. 2. Displayet vil først vise teksten SLUT RENSNING og bagefter OFF 3. Tryk på tast 7. Teksten MENU01: SET UR vises 4. Tryk på tast 6. Displayet viser SNEGL 0. Sneglen er slukket 5. Tryk på tast 2 for at aktivere sneglen. Tryk tast 1 for at deaktivere. Sneglen er startet 6. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til hovedmenuen. Lad indstillingen SNEGL 1 være aktiv, indtil der falder piller ned i brændskålen. Gentag om nødvendig flere gange, indtil det kan ses, at pillerne falder ned i brændskålen. BEMÆRK: Dette kan kun udføres, når pilleovnen står på SLUT RENSNING eller SLUK VIGTIGT! Efter at have påfyldt sneglen, skal brændskålen tømmes, før pilleovnen tændes. 26

27 Allerførste tænding af pilleovnen Før pilleovnen tændes, skal følgende procedure udføres: 1. Kontrollér at anlægget er tilsluttet en skorsten, der er godkendt af skorstensfejeren. 2. Sæt strømkablet i stikkontakten. 3. Stil afbryderen bag på ovnen på 1 4. Fyld piller i pillemagasinet, som der lever op til kvalitetskravene (se side 14) 5. Påfyld sneglen som beskrevet under Automatisk påfyldning af snegl 6. Tryk på tast 3. Nu udfører pilleovnen optændingsfasen. På displayet vises følgende tekster: START AFVENTER FLAMME FLAMME ANERKENDT DRIFT Under driften skal følgende indstillinger kontrolleres: INDSTILLING AF EFFEKT TRIN (se side 23) INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR (se side 24) Oversigt over drift faser FASER SLUT RENSNING START AFVENTER FLAMME FLAMME ANDERKEND I DRIFT MODUL ECO STOP T ON AFVENTER/ GENSTART/ NEDKOLER VARM ROG OFF BESKRIVELSER Pilleovnen befinder sig i slukningsfase, afkølingsfasen er endnu ikke afsluttet. Optændingsfasen er begyndt. Der fyldes piller i brændskålen. Gløderøret er ved at tænde pillerne. Flammen er kraftig i brændskålen. Pilleovnen har afsluttet optændingsfasen, nu kan effekt trinet ændres. Set-værdien for rumtemperatur er nået. Klima komfort funktionen er aktiveret, den indstillede temperatur er nået. Pilleovnen er slukket. Rumtemperaturen er afbrudt Pilleovnen befinder sig i en afkølingsfase, venter på at røggas temperaturen afkøles. NEDKOLER - hvor efter den selv går i genstart. Pilleovnen har overskredet den maksimale røggas temperatur og vil forsøge at komme under ved automatisk at ændre effekt trinet til P1. Pilleovnen er slukket. 27

28 Fjernbetjening til pilleovnen Som udgangspunkt leveres deres pilleovn med en fjernbetjening der er indstillet og klar til brug. Fjernbetjeningen kan i sjældne tilfælde falde ud og holde op med at fungere korrekt, som følge af interferens mellem to signaler med ens frekvenser fra andre apparater (mobiltelefoner, satelit modtagere m.m.) Følgende procedure kan genoprette forbindelsen: Sluk ovnen og afbryd strømkablet til ovnen Tryk samtidig på de to piletaster (tast 1 og 2) på fjernbetjeningen i cirka 3 sekunder Tryk på piletast 2 for at vælge tilslutning til frekvens modtager (ovnen). Vælg enhed 0, 1, 2, 3 Tilslut strømmen til ovnen igen Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen Hvis proceduren resulterer i at forbindelsen mellem ovn og fjernbetjening genoprettes, så vises UNIT LOADED 0, 1, 2, 3 på fjernbetjeningens display. Fjernbetjeningen benytter 2 stk. AAA batterier. Ved batteriskift tages klappen bag fjernbetjeningen af og batterierne kan derefter nemt skiftes. Nye batterier isættes og klappen til fjernbetjeningen sættes på igen. Henstillinger Sluk pilleovnen i tilfælde af svigt eller dårlig funktion ved hjælp af tast 3. Tilfør ikke piller i brændskålen manuelt. Ophobning af uforbrændte piller i brændskålen og under brændskål efter mislykkede tændingsforsøg skal fjernes, før der udføres en ny optænding. Anbring aldrig andet brændsel i pillemagasinet og brændskålen end træpiller. Pilleovnen må kun tændes med det automatiske tændingssystem. VIGTIGT! Under drift bliver ovnens overflader varme! Benyt derfor altid handsker ved berøring af disse, eksempelvis ved påfyldning af pillemagasinet. 28

29 3.0 Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen 3.1 Rengøring (SERVICE INTERVALLER SE SIDE 41) For at sikre optimal funktion og sikkerhed af deres pilleovn er det nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse og rengøring Før det kan gøres skal man sikre sig at: Alle pilleovnens dele er afkølede Gløder er slukket og asken er fuldstændig kold Pilleovnens hovedafbryder står på 0 Træk strømkablet ud af stikkontakten for hindre utilsigtede strømføring. VIGTIGT! Følg Opmærksomt følgende vejledninger for rengøring! Manglende overholdelse kan medføre funktionsproblemer for pilleovnen Rengøringsoversigt Dele/hyppighed Hver dag 2-3 dag 30 dage dage Hver sæson Brændskål (s.29) Askeskuffe (s.29) Glasrude (s.33) Røgledeplade (s.30) Røgkanal (s.31) Glassnor (s.33) Skorsten (s.7) Brændkammer (s.30) Støvsugning af pillemagasin (s.33) Rengøring af overflader Brug en klud opvredet i vand eller mild sæbevand til rengøring af de lakerede metaldele. Brug af aggressive rengøringsmidler eller fortyndingsmidler skader pilleovnens overflader. Rengøring af brændskål før hver tænding Det skal kontrolleres, at brændskålen, hvor forbrændingen finder sted, er ren, og at slagger og rester ikke tilstopper hullerne i bunden af brændskålen. Derved garanteres en optimal forbrænding i pilleovnen. Dermed forhindres eventuelle overophedninger, som kan forårsage farveændringer i lakken eller afskalninger på lågen og sågar manglende tænding. Brændskålen kan vendes forkert, det er vigtigt at hullet til gløderøret vender ind imod gløderøret og ligger plant. Husk også at rengøre under brændskål 29

30 Kun en ren og intakt brændskål kan sikre en problemfri funktion af pilleovnen. Under driften kan der dannes aflejringer, som omgående skal fjernes. Det er let at se hvornår brændskålen skal rengøres! Det er tilstækkeligt at kaste et blik på den. Ren brændskål med alle huller synlige Brændskål med huller tilstoppet af aske. Skal rengøres Den skal rengøres dagligt før hver manuel opstart. Ved en mindre rengøring kan brændskålen forblive i pilleovnen, men hvis resterne er vanskelige at fjerne, skal brændskålen tages ud og slaggeren skrabes af. Mængden og konsistensen af asken afhænger af den anvendte pillekvalitet, selv ved et nyt parti træpiller af samme mærke kan der opstå forskelle under forbrændingen, så det giver mere eller mindre aske. Med en korrekt daglig rengøring kan pilleovnen yde og brænde optimalt og dermed forhindre fejlfunktioner, som i længden kan kræve indgreb fra en tekniker for at få pilleovnen til at fungere optimalt igen. Tømning af askeskuffe Askeskuffen tømmes efter 2-3 dages drift, afhængig af brugslængden og kvalitet af træpillerne. Lang tids brug og dårlig træpille kvalitet medfører mere aske. Askeskuffe Brændskål Rist 30

31 Rengøring af røgledepladen Efter længere tids brug af pilleovnen kan der afsættes sod og aske på oversiden af røgledepladen. Det er meget individuelt hvor meget sodlag, der dannes og hvor hurtigt det sker. Hvis forbrændingen ikke er indstillet korrekt eller hvis der er benyttet træpiller af en dårlig kvalitet fremskyndes soddannelsen. På røgledepladen er der nederst et aflangt hul, hvor akse og sod kan falde ned i brændkammeret og dermed afhjælpe akse og sod aflejringer. Tag eventuelt røgledepladen helt ned og kontrollere for soddannelse på bagsiden af røgledepladen. Fjern evt. sod med en børste. Rengøring af de ildfaste sten i brændkammeret Pilleovnens brændkammer består af ildfaste sten fremstillet af vermiculite. Stenene er kendetegnet ved at yde en høj varmemodstand og have en fremragende isoleringsevne. Stenenes fremtoning fortæller meget om forbrændingen: lyse og sodfrie sten indikerer god forbrænding hvorimod mørke og snavsede sten indikerer dårlig forbrænding. De ildfaste sten har ikke behov for nogen særlig vedligeholdelse. De skal kun støves af med en pensel, hvis man ønsker at fjerne den aske der har aflejret sig under forbrændingen. Det frarådes: at benytte slibende svampe eller lignede til at fjerne mere resistente slagger med, da det kan skade tykkelsen på stenene og skabe kritiske brudpunkter. at støvsuge direkte med støvsugerrøret at bruge våde klude til rengøring af stenene Stenene er varmebestandige men ikke stødfaste. Håndtér derfor stenene forsigtigt, hvis de flyttes. Efter nogle timer kan stenene få lette krakkeleringer. Dette er fuldstændigt normalt, da flammerne skraber nogle mikrofurer i stenene uden at de beskades. Stenene kan holde i meget lang tid, hvis man udviser forsigtighed under rengøring. 31

32 Pilleovnen er et fyringsanlæg for fast brændsel og det anbefales at den ses efter og serviceres af kvalificeret personale mindst en gang om året ved sæsonens begyndelse. Denne vedligeholdelse har til formål at kontrollere og sikre, at alle komponenter fungerer optimalt. Det anbefales at indgå en årlig kontrakt om vedligeholdelse af produktet med installatøren/ forhandleren/skorstensfejeren. Rengøring af røgkanal Efter længere tids brug af pilleovnen afsættes sod og aske i pilleovnens røgkanaler. Det skal med passende mellemrum fjernes. Skorstensfejeren er forpligtet til at rense skorsten, men med mindre der foreligger en aftale om rensning af selve pilleovnes røgkanaler bliver de ikke renset. Fremgangsmåde Sørg for at ovnen er slukket og fuldstændig kold. Træk strømkablet ud af stikkontakten. Man kan skaffe sig adgang til pilleovnens røgkanaler fra 3 steder: gennem højre inspektionsklap gennem venstre inspektionsklap fra skorstenens bundstykke ( enten røgrenseklap eller aftagelig bundprop på T stykke) Når der er adgang fra disse steder fjernes sod vha en børste og støvsuger. Adgang til inspektionsklap 32

33 Låget til pille magasinet løftes. De 4 bolte der fastgør sidepanelerne til ovnen løsnes. Derved kan panelerne løftes af. Adgang til røgkanalerne opnås ved at løsne de fjederpåvirkede bolte der holder inspektionsklapperne på plads. Inspektionsklapper og pakning afmonteres. Adgang til inspektionshuller, højre og venstre side Sod fjernes fra de blotlagte inspektionshuller til røgkanalerne. Efter endt regøring samles ovnen igen. Når man skal montere inspektionsklapperne igen skal man benytte ny pakning. Derved sikres forsegling. Adgang til røgkanal ved røgafgangsstuds Ved at benytte et skorstenssystem, der afsluttes med et T-stykke med bundprop og evt. røgrenseklap, er det muligt herigennem at børste og støgsuge røgkanal ved røgafgangsstuds 33

34 Glassnor til døre Med tiden vil pakningerne i lågen blive slidt og bør, for at undgå løbsk forbrænding, udskiftes efter behov. Brug original Morsø pakningssnor. Glasrude Ved optimal forbrænding afsættes der ingen, eller kun lidt sod, på det keramiske glas. Bliver glasset sodet grundigt til ved fejlbetjening/indstilling, kan det let fjernes med Morsø Glasrens. Glasset skal være koldt, når denne rengøring finder sted. Med tiden kan der opståen grå gennemsigtig hinde på indersiden af glasset som ikke kan fjenes. Det anbefales at bruge Morsø Glasrens. Støvsugning af pillemagasinet Cirka en gang om måneden støvsuges pillemagasinet for træsmuller. 34

35 3.2 Beskrivelser af Alarmer AL01 BLACK OUT Alarm Årsag Afhjælpning AL02 ALARM ROG SENSOR AL03 ALARM LAV FLAMME AL04 ROGSUG DEFEKT ALO5 MANGLER TÆNDING Manglende spænding under driftfasen Røggasføleren fungere ikke korrekt Pillemagasinet er tomt/dårlige træpiller/skorstensfejl Røggassugerens omdrejningstæller fungerer ikke eller er ikke tilsluttet korrekt. Ventilatoren er blokkeret. Pillemagasinet er tomt. Tryk på tast 3 for at slukke og tænde for pilleovnen igen. (kontroller el-tilslutning) Ret henvendelse til din Morsø forhandler hvis problemet vedvarer. Ret henvendelse til din Morsø forhandler Kontrollér, om der er træpiller i magasinet Ret henvendelse til din Morsø forhandler Kontrollér, om der er træpiller i pillemagasinet. AL06 MANGLER PILLER AL07 RESET TERMISK Mangelfuld indstilling af træpiller og træk i optændingsfasen. Gløderøret til tænding er defekt eller ikke i position Pillemagasinet er tomt Sneglen påfylder ikke piller For få træpiller eller for stor lufttilførsel Termisk føler med manuel tilkobling/genkobling er aktiveret. Konvektionsblæser defekt Forbrændingen i brændskål er ikke optimal Ret henvendelse til din Morsø forhandler Ret henvendelse til din Morsø forhandler Kontrollér, om der er træpiller i pillemagasinet. Tøm pillemagasinet for at kontrollér, om der er faldet genstande ned i det, som kan hindre korrekt funktion af sneglen. Ret henvendelse til din Morsø forhandler hvis problemet vedvarer. Reset termisk føler ved at trykke på knappen bag på ovnen (se side 35) Ret henvendelse til din Morsø forhandler Sluk pilleovnen, rengør brændskål og regulér forbrændingen 35

36 AL08 MANGLER UNDERTRYK AL12 FEJL RPM ROG ALARM TILSTAND SNEGL VARM ROG (advarsel ikke en alarm) Forbrændingskammeret er snavset/skorsten er blokeret Røggas ventilator kører med mindst 15 % færre omdrejninger end angivet i programlinjen Sneglen tilfører ikke træpiller Forbrændingen er ikke optimal. pilleovnen/rør/røg- Rengør rør Ret henvendelse til din Morsø forhandler Ret henvendelse til din Morsø forhandler Sluk pilleovnen, rengør brændskålen og regulér forbrændingen Konvektionsblæser er defekt Ret henvendelse til din Morsø forhandler Reset alarmen ved at trykke på OK på displayet. Gentag optændingsfasen efter afkølingsfasen. Skru beskyttelseshætten af og tryk på knappen for at resette termostaten for termisk alarm. Gentag optændingsfasen efter afkølingsfasen 3.3 Information og problemer For enhver information eller i tilfælde af problemer bedes du henvende dig til din forhandler eller til det tekniske servicecenter. Det er de eneste personer, som kan besvare enhver forespørgsel eller om nødvendigt gribe direkte ind. VIGTIGT! OVNEN SKAL RENGØRES FØR HVER AFHJÆLPNING 36

37 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved fremstillingen af Morsø pilleovnen udvises der stor opmærksomhed over for de enkelte komponenter for således at beskytte både brugeren og installatøren mod eventuelle uheld. Det henstilles derfor til det autoriserede personale efter ethvert indgreb på pilleovnen at være særligt opmærksomme på elektriske forbindelser. Installationen skal udføres af autoriseret personale. Personalet skal udstede en overensstemmelseserklæring for anlægget til køberen. Køberen skal påtage sig hele ansvaret for den endelige installation og den deraf følgende korrekte funktion af den installerede pilleovn. Der skal også tages højde for alle de nationale, regionale, provins- og kommunale love og bestemmelser, som findes i det land, hvor pilleovnen er installeret. Morsø har intet ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af sådanne sikkerhedsforskrifter. Denne brugervejledning er en integreret del af produktet: sørg for, at den altid følger pilleovnen også i tilfælde af overdragelse til en anden ejer eller bruger, eller hvis den flyttes til et andet sted. Hvis brugervejledningen beskadiges eller bortkommer, skal du anmode om at nyt eksemplar hos din Morsø forhandler. Ved installationen skal brugeren informeres om: Pilleovnen - især dens udvendige overflader når under funktionen meget høje temperaturer ved berøring. Håndtér den med forsigtighed for at undgå forbrændinger. Pilleovnen er udformet til at fungere under et hvilket som helst klimatisk forhold. Ved meget ugunstige forhold (vind, frost) kan der aktiveres sikkerhedssystemer, som får ovnen til at slukke. Hvis dette sker, skal din Morsø forhandler kontaktes. Deaktivér under ingen omstændigheder sikkerhedssystemerne. Denne pilleovn skal anvendes til det brug, den udtrykkeligt er blevet fremstillet til. Brug aldrig ovnen som forbrændingsanlæg eller til hvilket som helst andet brug, som afviger fra det, den er fremstillet til. Ethvert kontraktligt ansvar og ansvar uden for kontrakt for producenten for skader på personer, dyr eller genstande, som skyldes installationsfejl, justerings- eller vedligeholdelsesfejl eller ukorrekt brug er udelukket. Der må ikke benyttes andre brændstoffer end træpiller. Brug ikke flydende tændvæsker. Kontrollér efter at have fjernet emballagen fra pilleovnen, at indholdet er intakt og komplet. Alle de elektriske komponenter, som pilleovnen består af, må udelukkende udskiftes med originaldele af en autoriseret tekniker. Der skal udføres vedligeholdelse af ovnen mindst en gang om året, og den skal fastsættes i tide sammen med den tekniske service. Foretag ikke nogen ændringer på pilleovnen uden tilladelse. Af sikkerhedsgrunde skal følgende huskes: Det er forbudt at lade børn eller andre ikke myndige personer bruge ovnen uden bistand Rør ikke ved ovnen, hvis du har bare fødder, eller har våde legemsdele. Det er forbudt at ændre sikkerhedsanordningerne eller indstillingen uden tilladelse eller anvisninger fra Morsø 37

38 3.4 Garantibetingelser Morsø takker for den tillid, du har vist os ved at købe vores pilleovn. Som køber opfordres du til at: læse vejledningerne for installation, brug og vedligeholdelse af pilleovnen. læse nedenstående garantibetingelser. Den begrænsede garanti dækker fejl i fremstillingsmaterialerne, når blot produktet ikke har lidt skader forårsaget af ikke korrekt brug, forsømmelse, forkert tilslutning, ulovlige ændringer, installationsfejl. Følgende er ikke dækket af garanti: Ildfaste sten i vermiculite lågens glas fiberpakningerne lakeringen brændskålen varmelegemet eventuelle skader, som skyldes en uhensigtsmæssig installation og/eller håndtering af pilleovnen og/eller forsømmelser fra brugerens side. Brug af dårlig træpillekvalitet eller et hvilket som helst andet materiale kan beskadige pilleovnens komponenter og således medføre bortfald af garantien for disse komponenter og af producentens ansvar. Det anbefales derfor at anvende piller, som opfylder de krav, der er opstillet i det respektive kapitel. Alle skader i forbindelse med transport anerkendes ikke. Det anbefales derfor at kontrollere varen grundigt ved modtagelsen og omgående at underrette forhandleren om enhver eventuel skade. 3.5 Ansvar Ved leveringen af denne brugervejledning frafalder Morsø ethvert civilt eller strafferetligt ansvar for ulykker, som skyldes manglende delvis eller hel overholdelse af de anvisninger, som findes heri. Morsø frafalder ethvert ansvar for ukorrekt brug fra brugerens side af brændeovnen, for ændringer og/eller ikke autoriserede reparationer og brug af ikke originale reservedele. Producenten frafalder ethvert direkte eller indirekte civilt eller strafferetligt ansvar som skyldes: Dårlig vedligeholdelse Manglende overholdelse af de anvisninger, som findes i denne brugervejledning Brug, som ikke stemmer overens med sikkerhedsforskrifterne Installation, som ikke er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det pågældende land. Installation, som er blevet udført af ikke kvalificeret og ikke uddannet personale. Ændringer og reparationer, som ikke er blevet autoriseret af producenten. Brug af ikke originale reservedele. Ekstraordinære begivenheder. Ikke egnede skorstensforhold. 38

39 3.6 Reservedele Brug udelukkende originale reservedele. Vent ikke på, at komponenterne slides af brug, før de udskiftes. Udskift en slidt komponent, før den er helt ødelagt for at hindre uheld, som skyldes brud på den slidte komponent. 3.7 EL diagram 39

40 4.0 Tekniske Data Ovn model Morsø P50/51 Nominel drifteffekt (kw) 6.8 Reduceret drifteffekt (kw) 3.0 CO emission (ved 13 % O2) (%), nominel drifteffekt 0,014 CO emission (ved 13 % O2) (%), reduceret drifteffekt Virkningsgrad (%), nominel drifteffekt 89 Virkningsgrad (%), reduceret drifteffekt 90 Røgtræk, minimum (Pa.) 10 Brændsel Træpiller, dia. 6 mm Røggasmasseflow (g/s) 5.1 Middel Røggastemperatur i aftræksstudsen ( C) 208 Forbrug af forbrændingsluft ved maks. effekt (m³/h) 15 Effektforbrug under drift (W) 60 Wh (effekttrin 5) Nominel spænding (V) 230 Nominel frekvens (Hz) 50 Vægt af P50 (kg) 140 Vægt af P51 (kg) 110 Alle måledata i henhold til prøvestandard EN Prøvning er foretaget hos akkrediteret prøvningsinstitut. Morsø P50/51 pilleovn er fremstillet i henhold til direktiverne: 89/106 CEE konstruktionsmaterialer 73/23 CEE elektrisk sikkerhed 2006/42/ CEE maskiner 2004/108 CEE elektromagnetisk kompatibilitet samt i henhold til følgende standarder: EN EN EN EN 292 EN 294 EN 349 EN EN EN EN

41 5.0 Serviceintervaller Morsø anbefaler at din pilleovn bliver serviceret efter 2000 driftstimer. Eller 1 gang om året, hvis ovnen har kørt mindre end de 2000 timer TIMER DRIFT Antal drift timer Under menupunktet TIMER DRIFT vises pilleovnens samlede antal driftstimer. 1. Tryk på tast 7. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tast 1 fem gange: Displayet viser MENU 06: TIMER I DRIFT. 3. Tryk på tast 7 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til MENU 06: TIMER I DRIFT 5. Tryk på tast 3 for at komme ud af menuen. 41

Morsø P30/31. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P30/31. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P30/31 Opstillings- og betjeningsvejledning www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 Klargøring af pilleovn med side afgang Fjern de små sammenhæftninger som vist på illustrationen til venstre Afmonter venstre side panel som vist i afsnit 4.2. og fjern det

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA SERENA ILARIA Samling og montering af side beklædning ILARIA SERENA Uden side beklædning Kakkel /Glas monterings sider SERENA kakler ILARIA glas Skrue de 2 skruer af så

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

3310 Koksovn DS/EN 13240

3310 Koksovn DS/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning 3310 Koksovn DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler.

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler. Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY Hjørnekakler. RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

DK Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for pillebrændeovnsmodellerne - STUFE AIR

DK Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for pillebrændeovnsmodellerne - STUFE AIR DK Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for pillebrændeovnsmodellerne - STUFE AIR FABRIKANTERKLÆRING Udstedt i henhold til lov nr. 449 af 27.12.97 og finansministeriets cirkulære nr. 57/E af 24.02.1998

Læs mere

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning 1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som er den

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Rengøringsmanual Milena

Rengøringsmanual Milena Milena Vedligeholdelse og rengøring: Før der foretages nogen form for vedligeholdelse/rengøring tages følgende forholdsregler: - Sørg for at hovedafbryder på bagsiden står på O. - Sørg for at alle dele

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning. Morsø 1126. DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

Opstillings- og betjeningsvejledning. Morsø 1126. DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1126 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres es nye morsø ovn. morsø,,

Læs mere

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn.

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL LISA 07

RENGØRINGSMANUAL LISA 07 RENGØRINGSMANUAL LISA 07 Samling og montering af kakler Løsn de 4 skruer så pille magasin låget kan løftes op. Pas på Data kablet. Skru de 4 skruer af så top hjørnerne i aluminium kan løftes af. Skru de

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for Pilleovne - Konvektion & Air Plus

Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for Pilleovne - Konvektion & Air Plus Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for Pilleovne - Konvektion & Air Plus DK FABRIKANTERKLÆRING Udstedt i henhold til lov nr. 449 af 27.12.97 og finansministeriets cirkulære nr. 57/E af 24.02.1998

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

IT MANUALE D USO E MANUTENZIONE PER MODELLI CON TECNOLOGIA RDS DE PELLETHEIZÖFEN MIT RDS TECHNOLOGIE GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

IT MANUALE D USO E MANUTENZIONE PER MODELLI CON TECNOLOGIA RDS DE PELLETHEIZÖFEN MIT RDS TECHNOLOGIE GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG IT MANUALE D USO E MANUTENZIONE PER MODELLI CON TECNOLOGIA RDS (Per modelli con scheda FLASH) EN USER AND MAINTENANCE MANUAL FOR STOVES WITH RDS TECHNOLOGY (For model with FLASH memory card) FR MANUEL

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning

Opstillings- og betjeningsvejledning Opstillings- og betjeningsvejledning 1710 DS/EN 13240 SINTEF 110-0237 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `06 MONICA `06 7 TASTES DISPLAY

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `06 MONICA `06 7 TASTES DISPLAY RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `06 MONICA `06 7 TASTES DISPLAY I den følgende manual vil der kun være illustrationer af FRANCESCA 06 da MONICA 06 ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovnkorpus. RENGØRING

Læs mere

3110 & 3140 DS 887 godkendt

3110 & 3140 DS 887 godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning 3110 & 3140 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning Tillykke med din nye pillebrænder. For at få mest mulig glæde af din nye pillebrænder er det vigtigt, at du gennemlæser denne betjeningsvejledning

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 9000 serien Design Knud Holscher DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brochure til model HR100-HRV120

Brochure til model HR100-HRV120 Brochure til model HR100-HRV120 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: Før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb, skal der tages følgende forholdsregler: Sørg for, at liniens hovedafbryder er afbrudt.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Morsø 9000 Indsatsovn

Morsø 9000 Indsatsovn På grund af den tertiære lufttilførsel er røgledepladen fastmonteret på bagsiden af ovnen. Ildfast materiale Ildfaste vermiculiteplader er med til at sikre en høj forbrændingstemperatur og kan nemt holde

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING Inspire 40 Inspire 45 Inspire 55 Inspire 55H www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere