KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé I 1. kvartal 2010 har TV 2 et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 104 mio. kr., mens TV 2s nichekanaler mv. har et overskud før skat på 81 mio. kr. Underskuddet før skat på 23 mio. kr. er steget med 14 mio. kr. fra et underskud på 9 mio. kr. i 1. kvartal Omsætningen på 473 mio. kr. er steget med 2% svarende til 10 mio. kr. Tvreklameomsætningen på 258 mio. kr. er faldet med 6% svarende til 18 mio. kr. i 1. kvartal Tv-abonnementsomsætningen udgør 160 mio. kr. og er steget med 8% svarende til 12 mio. kr. Driftsomkostningerne er øget med 34 mio. kr. i 1. kvartal 2010 sammenholdt med 1. kvartal Stigningen skyldes primært øgede programinvesteringer på nichekanalerne, en forskydning i programomkostningerne forårsaget af tidligere sæsonstart på hovedkanalen og almindelig løn- og prisudvikling. Den kommercielle seerandel for TV 2-koncernen faldt med 4,0 procentpoint fra 60,7% i 1. kvartal 2009 til 56,7% i 1. kvartal Den øgede konkurrence på tv-markedet rammer TV 2s hovedkanal og den kommercielle seerandel for hovedkanalen faldt med 5,6 procentpoint sammenholdt med 1. kvartal Nichekanalerne (TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 News) har samlet vundet 1,6 procentpoint i forhold til samme periode i Den nettorentebærende gæld er øget med 103 mio. kr. til 762 mio. kr. ultimo marts 2010 i forhold til 31. december Stigningen skyldes primært arbejdskapitalinvesteringer på 92 mio. kr. mod en tilsvarende stigning på 62 mio. kr. i 1. kvartal Forventningerne til 2010 er uændrede. I forhold til 2009 forventes et større underskud på hovedkanalen (363 mio. kr.) og et moderat større overskud på nichekanalerne (336 mio. kr.). Resultatet er i større grad afhængigt af udviklingen i tv-reklamemarkedet og mindre grad af udviklingen i tv-abonnementsmarkedet. Det er TV 2s første eksterne kvartalsrapport, og rapporten er ikke revideret. Kontaktpersoner: Finansdirektør Peter Normann tlf Kvartalsrapporten kan rekvireres på Side 1 af 15

2 Hovedtal (urevideret) TV 2 KONCERNEN 1. kvartal Året Mio.kr Ændring 2009 Resultatopgørelse Omsætning 473,0 463,3 9, ,3 Driftsomkostninger -470,2-436,3-33, ,4 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 2,8 27,0-24,2 127,9 Af- og nedskrivninger -32,0-31,9-0,1-138,0 Resultat før finansielle poster (EBIT) -29,2-4,9-24,3-10,1 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 12,5 5,2 7,3 13,2 Finansielle poster, netto -5,9-9,4 3,5-29,8 Resultat før skat -22,6-9,1-13,5-26,7 Skat 8,1 3,3 4,7 13,4 Resultat -14,5-5,8-8,7-13,3 Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat -3,4-1,4-2,0-1,1 Totalindkomst -17,9-7,2-10,7-14,4 Balance Aktiver i alt 1.876, ,6 124, ,9 Materielle aktiver 703,3 682,9 20,4 728,9 Investeringer i materielle aktiver, netto 3,7 8,7-5,0 77,2 Arbejdskapital 487,3 425,9 61,4 395,2 Egenkapital 583,5 608,6-25,1 601,4 Netto rentebærende gæld Rentebærende gæld primo -659,3-621,8-37,5-621,8 Likviditet fra driften -7,7 15,6-23,2 90,7 Ændringer i arbejdskapitalen -92,1-61,6-30,5-36,5 Udbytte/investeringer i finansielle aktiver, netto 5,1 5,6-0,5 3,2 Anlægsinvesteringer, netto*) -7,6-13,1 5,5-94,9 Likviditetstræk -102,3-53,5-48,8-37,5 Rentebærende gæld ultimo -761,6-675,3-86,3-659,3 Nøgletal EBIT-margin -6,2-1,1-0,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) -2,5-0,5-0,9 Egenkapitalandel 31,1 34,7 33,4 Egenkapitalforrentning -2,4-0,9-2,2 Gennemsnitligt antal ansatte Antal fastansatte ultimo perioden Udsendelsestimer Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Side 2 af 15

3 Ledelsesberetning Kapitalberedskab og EU-omstruktureringsplan Som konsekvens af finansielle problemer modtog TV 2 i 2008 et midlertidigt statslån. Som betingelse for statslånet stillede EU-Kommissionen krav om, at der blev udarbejdet en omstruktureringsplan, der skulle sikre et bæredygtigt TV 2 og sikre, at der ikke fremover ville være behov for statslån. Omstruktureringsplanen for TV 2 blev fremsendt til godkendelse i EU-Kommissionen i februar Et af elementerne i omstruktureringsplanen er salget af TV 2s og DRs sendenet samt det fælles driftsselskab Broadcast Service Danmark A/S. Salgsprocessen pågår og søges gennemført hurtigst muligt. Tidsplanen for godkendelse af EU-omstruktureringsplanen er fortsat usikker, men TV 2 og staten søger godkendelsesproceduren fremmet mest muligt. I perioden frem til godkendelsen og implementeringen af omstruktureringsplanen vil TV 2 kunne trække på statslige kreditfaciliteter. Pr. 31. marts 2010 har TV 2 trukket 219 mio. kr. på statslånet, hvilket er en stigning på 2 mio. kr. i forhold til ultimo 2009 som følge af rentetilskrivning. Ved regnskabsaflæggelsen har bestyrelse og direktion lagt til grund, at omstruktureringsplanen gennemføres i en form, som vil sikre, at TV 2 kan fortsætte driften som en going concern. Kvartalsrapporten er aflagt under forudsætning heraf. Periodens resultat I 1. kvartal 2010 er resultatet før skat -23 mio. kr. mod -9 mio. kr. i 1. kvartal 2009, hvilket er 14 mio. kr. dårligere. Resultatudviklingen skyldes primært faldende reklameomsætning (-18 mio. kr.) og øgede omkostninger (31 mio. kr.), som delvist opvejes af højere tvabonnementsomsætning (12 mio. kr.) og øvrig omsætning (16 mio. kr.). Resultat af kapitalandele bidrager positivt med 7 mio. kr. Udvikling i resultat før skat Mio. kr. Resultat før skat 1. kvartal Tv-reklameomsætning -18 Tv-abonnementsomsætning 12 Øvrig omsætning 16 Omkostninger -31 Resultat af kapitalandele 7 Resultat før skat 1. kvartal I 1. kvartal 2010 er TV 2s hovedkanal underskudsgivende med 104 mio. kr. mod 88 mio. kr. i samme periode i Hovedkanalens resultat er påvirket af den faldende Side 3 af 15

4 reklameomsætning og den skærpede konkurrence på tv-markedet. TV 2 består primært af public service aktivitet (hovedkanalen) og sekundært andre, mindre aktiviteter i moderselskabet (f.eks. TV 2 NET, udlejning af master og merchandising). Resultatet før skat i 1. kvartal 2010 på nichekanalerne (Zulu, Charlie, Film og News) er 71 mio. kr. mod 77 mio. kr. i 1. kvartal Prisstigningerne på nichekanalerne igennem de seneste år har krævet en øget investering i programfladen. Desuden er fordelingen af programomkostningerne over året ændret fra 2009 til Resultatet af øvrige aktiviteter er forbedret med 8 mio. kr. til 10 mio. kr. sammenholdt med 1. kvartal Øvrige aktiviteter består af øvrige datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventures mv. Resultatforbedringen skyldes primært et bedre resultat fra TV 2 Sport A/S, hvor 1. kvartal 2010 forventes at være årets bedste kvartal. Aktiviteters bidrag til koncernen før skat 1. kvartal Mio. kr Ændring 2009 TV 2 (hovedkanal) Nichekanaler (Zulu, Charlie, Film og News) Øvrige aktiviteter Resultat før skat Der er synergier mellem de forskellige aktiviteter. Omkostninger allokeres til aktiviteter i henhold til gældende transfer pricing aftaler justeret for koncerninterne avancer f.eks. cross promotion. Omsætning Omsætningen er 473 mio. kr. og er øget med 10 mio. kr. i 1. kvartal 2010 svarende til 2,1% i forhold til 1. kvartal Omsætning 1. kvartal Mio. kr Ændring Pct. TV-reklameomsætning ,4 Tv-abonnementsomsætning ,3 Netomsætning ,0 Øvrig omsætning ,7 Omsætning i alt ,1 Tv-reklameomsætningen er 258 mio. kr. og er regnskabsmæssigt faldet med 6,4% svarende til 18 mio. kr. i forhold til 2009 (salgsmæssigt udgør faldet 2,0%). Tvreklameomsætningen udgør 55% af den samlede omsætning mod 60% i Tvreklameomsætningen er fortsat negativt påvirket af den økonomiske afmatning og TV 2s faldende seerandel. TV-reklamemarkedet er faldet med 8% i 1. kvartal TV 2s andel af tv-reklamemarkedet er øget fra 56,5% i 1. kvartal 2009 til 59,0% i 1. kvartal Side 4 af 15

5 Tv-abonnementsomsætningen er steget med 12 mio. kr. til 160 mio. kr. svarende til 8,3% i 1. kvartal Stigningen skyldes primært prisstigninger og en stigende penetration bl.a. som følge af det analoge sluk. Netomsætningen er 23 mio. kr. og er øget med 6 mio. kr. svarende til 34%. Stigningen er primært sket på bannerannoncer og Sputnik. Øvrig omsætning er 32 mio. kr. og er øget med 10 mio. kr. i forhold til 2009, hvilket primært kan henføres til øgede mastelejeindtægter. Driftsomkostninger og afskrivninger De samlede driftsomkostninger udgør 470 mio. kr. mod 436 mio. kr. i samme periode i Programomkostningerne er øget med 25 mio. kr., idet sæsonen på hovedkanalen er startet tidligere end sidste år samt øgede investeringer i programfladen på nichekanalerne som følge af gennemførte prisstigninger. Personaleomkostninger er steget 6% som følge af overenskomstmæssige lønreguleringer, øgede netaktiviteter, fratrædelse af medarbejdere og øgede uddannelsesomkostninger. Driftsomkostninger 1. kvartal Mio. kr Ændring Programomkostninger Udsendelsesomkostninger Salgs- og administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Personaleomkostninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Af og nedskrivninger udgør 32 mio. kr. og er på niveau med sidste år. Investeringer i første kvartal udgør 4 mio. kr. mod 9 mio. kr. sidste år. Resultatet for 1. kvartal 2010 indeholder alene ordinære afskrivninger. Ingen langfristede aktiver er vurderet værdiforringede i perioden. Finansielle poster og kapitalandele Finansielle omkostninger netto udgør 6 mio. kr. og er 4 mio. kr. lavere end sidste år. Forbedringen skyldes lavere renteniveau og kursreguleringer. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder udgør 12 mio. kr. og er 7 mio. kr. bedre end i Stigningen skyldes primært en øget resultatandel fra TV 2 Sport A/S. Balance Pr. 31. marts 2010 udgør balancesummen mio. kr., hvilket er 124 mio. kr. mere end pr. 31. marts 2009, hvor balancesummen udgjorde mio. kr. Stigningen skyldes primært øget binding i materielle aktiver bl.a. som følge af udbygning af sendenettet samt øget arbejdskapital. Side 5 af 15

6 Balancen 1. kvartal Mio. kr Ændring Aktiver i alt Investering i materielle aktiver, netto Arbejdskapital Netto rentebærende gæld I 1. kvartal 2010 er der en stigning i arbejdskapitalen på 92 mio. kr. i forhold til pr. 31. december Der er sæsonsvingninger i arbejdskapitalen, som typisk øges i 1. kvartal. Stigningen kan primært henføres til øget lagerbinding (65 mio. kr.) i danske programmer og sportsrettigheder. Til sammenligning var der i 1. kvartal 2009 en stigning i programlageret på 95 mio. kr. Arbejdskapital 1. kvartal Mio. kr Ændring Ændring Programlager Tilgodehavender Leverandører I alt Egenkapital Egenkapitalen udgør pr. 31. marts mio. kr. og er påvirket negativt af værdiregulering af sikringsinstrumenter (kursregulering af rentesikring på lån) med 3 mio. kr. og periodens resultat med -15 mio. kr. Egenkapitalforrentningen er 2,4% mod -0,9% i 1. kvartal Egenkapital Mio. kr Egenkapital, primo Periodens totalindkomst Egenkapital, ultimo Forventninger til 2010 TV 2 fastholder forventningerne til 2010, som beskrevet i årsrapporten for 2009: En lavere kommerciel seerandel på TV 2s hovedkanal end i 2009 (45,6% i 2009) En moderat lavere tv-reklameomsætning end i 2009 (1.219 mio. kr. i 2009) En moderat højere tv-abonnementsomsætning end i 2009 (618 mio. kr. i 2009) Et større underskud før skat på hovedkanalen end i 2009 (363 mio. kr. i 2009) Et moderat større overskud før skat på nichekanalerne mv. end i 2009 (336 mio. kr. i 2009) Forventningerne er i større grad afhængige af udviklingen i reklamemarkedet og mindre grad af udviklingen i tv-abonnementsmarkedet. Side 6 af 15

7 Ændringer i bestyrelsen På generalforsamlingen den 28. april 2010 blev Palle Smed valgt til bestyrelsen. Han afløser Frank Jensen. Seerandele Kommerciel seerandel (seerunivers år) TV 2-familiens kommercielle seerandel (blandt de årige) var 56,7% i 1. kvartal 2010, og faldt således med 4 procentpoint i forhold til 1. kvartal TV 2s hovedkanal havde i 1. kvartal 2010 en kommerciel andel på 43,9% og tabte 5,6 procentpoint sammenlignet med 1. kvartal Nichekanalerne vandt samlet 1,6 procentpoint og gik fra 11,1 procentpoint til 12,7 procentpoint. Det var særlig TV 2 Charlie og TV 2 News, som fortsatte fremgangen med 0,6 og 0,8 procentpoint. TV3-kanalerne steg med 3,2 procentpoint i 1. kvartal Det skyldes hovedsagelig etableringen af TV3 Puls, der startede den 23. marts 2009, og som opnår en tilvækst på 2,4 sharepoint. SBS TV har en fremgang på 1,3 procentpoint, som kan henføres til stigende seerandel på Kanal 5. Kommerciel seerandel (21-50 år) i procent 1. kvartal Hele året Kanalfamilier TV 2 (ekskl. TV 2 FILM) 56,7 60,7 57,9 TV3-kanalerne 21,9 18,7 21,5 SBS TV 16,4 15,1 14,8 Discovery 2,7 3,2 3,2 MTV 0,6 0,7 0,6 TV 2 Sport 1,8 1,6 2,0 I alt Kilde: TNS Gallup TV-meter Kommerciel seerandel (21-50 år) i procent blandt TV 2s kanaler 1. kvartal Hele året TV 2 hovedkanalen 43,9 49,5 45,6 TV 2 Zulu 5,9 5,7 6,1 TV 2 Charlie 2,8 2,2 2,5 TV 2 NEWS 4,0 3,2 3,6 I alt 56,7 60,7 57,9 Kilde: TNS Gallup TV-meter Almindelige seerandele - 3 år+ Side 7 af 15

8 I 1. kvartal 2010 havde TV 2-kanalerne 37,1% af tv-seningen i seeruniverset 3 år+ (38,3% inklusiv TV 2 SPORT). Det er et fald på 1,7 procentpoint i forhold til 1. kvartal TV 2s hovedkanal faldt med 3,2 procentpoint, mens nichekanalerne steg med 1,5 procentpoint. DR-kanalernes andel af seningen steg fra 29,4% til 29,5%, hvilket er sammensat af et fald på hovedkanalen DR 1 på 3,5 procentpoint og fremgang på de fire nichekanaler (DR Update, DR Ramasjang, DR K, DR HD) med 3,6 procentpoint. TV 3-kanalerne steg med 1,4 procentpoint, og SBS TV og TV 2 SPORT steg med 0,6 procentpoint og 0,1 procentpoint. Seerandel (3 år+) i procent 1. kvartal Hele året Kanalfamilier TV 2-kanalerne (inkl. TV 2 FILM) 37,1 38,8 38,6 DR kanalerne 29,5 29,4 27,4 TV3-kanalerne 9,2 7,8 9,4 SBS TV 6,9 6,3 6,4 TV 2 Sport 1,2 1,1 1,4 Øvrige 16,1 16,6 16,8 I alt Kilde: TNS Gallup TV-meter Unikke besøgende på tv2.dk Antallet af ugentlige unikke besøgende på websitet er vokset med 21% i 1. kvartal 2010, og der er nu mere end 1,5 millioner brugere om ugen. Væksten er bl.a. drevet af Vejret.tv2.dk, der har nydt godt af vintervejret i årets første måneder, men også Go morgen Danmarks site, tvtid.tv2.dk og nyhederne.tv2.dk har oplevet fremgang. Antal unikke besøgende pr. uge på tv2.dk 1. kvartal Hele året Antal unikke besøgene Status på retssager TV 2 er part i en række retssager, herunder, bl.a.: Statsstøttesagerne om støtte til TV 2 i perioden Højesteretssag vedrørende TV 2s priser og betingelser Erstatningssager anlagt af SBS Broadcasting og Viasat Rednings- og omstruktureringsstøtte Side 8 af 15

9 Højesteretssagen vedrørende TV 2s priser og betingelser er berammet til februar Herudover er der ikke sket væsentlige ændringer i status på retssagerne siden aflæggelsen af årsrapporten for Der henvises til beskrivelse af retssagerne i årsrapporten for Nærtstående parter I 1. kvartal 2010 har der været almindelige driftsmæssige transaktioner mellem TV 2- selskaberne, joint ventures og associerede selskaber. Den danske stat bevilgede i 2008 et lån til TV 2. Pr. 31. marts 2010 er der trukket 219 mio. kr. på lånet inkl. tilskrevne renter i 1. kvartal 2010 på 2 mio. kr. Anvendt regnskabspraksis I TV 2-koncernen indgår ud over moderselskabet TV 2 DANMARK A/S de syv 100% ejede datterselskaber: TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S, TV 2 RADIO A/S, TV 2 WORLD A/S, TV 2 BIB A/S, TV 2 DTT A/S samt EAST PRODUCTION A/S. Kvartalsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Der er med virkning fra 1. januar 2010 implementeret nye og ændrede internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Implementeringen har ikke påvirket regnskabsaflæggelsen for TV 2 DANMARK A/S. Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. Bilag Bilag 1: Totalindkomstopgørelse Bilag 2: Balance Bilag 3: Egenkapitalopgørelse Bilag 4: Pengestrømsopgørelse Side 9 af 15

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 31. marts 2010 for TV 2 DANMARK A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Odense, den 28. april 2010 Direktion Merete Eldrup Peter Normann Flemming Rasmussen adm. direktør finansdirektør koncerndirektør for salg og marketing Bestyrelse Lars Liebst Tine Roed Bodil Nyboe Andersen formand næstformand Frank Jensen Steffen Kjærulff-Schmidt Flemming Østergaard Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant Side 10 af 15

11 Bilag 1 Totalindkomstopgørelse 1. kvartal Året Mio.kr Tv-reklameomsætning 258,2 275, ,1 Tv-abonnementsomsætning 159,9 147,6 617,9 Netomsætning 23,4 17,4 87,9 Øvrig omsætning 31,5 22,5 135,4 Omsætning i alt 473,0 463, ,3 Programomkostninger -240,9-216, ,1 Udsendelsesomkostninger -28,0-31,8-127,2 Salgs- og administrationsomkostninger -30,2-27,6-135,8 Lokaleomkostninger -14,0-12,4-52,8 Personaleomkostninger -157,1-148,1-583,5 Omkostninger i alt -470,2-436, ,4 Resultat før af- og nedskrivninger 2,8 27,0 127,9 Afskrivninger -32,0-31,9-136,8 Nedskrivninger 0,0 0,0-1,2 Resultat før finansiering -29,2-4,9-10,1 Andel af resultat i associerede virksomheder og joint ventures 12,5 5,2 13,2 Finansielle indtægter 4,2 4,0 5,9 Finansielle udgifter -10,1-13,4-35,7 Resultat før skat -22,6-9,1-26,7 Skat af resultat 8,1 3,3 13,4 Periodens resultat -14,5-5,8-13,3 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -4,6-1,9-1,5 Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 1,2 0,5 0,4 Totalindkomst -17,9-7,2-14,4 Side 11 af 15

12 Bilag 2 Aktiver Koncern Mio.kr Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Andele filmproduktioner 4,2 6,4 4,2 Øvrige immaterielle rettigheder 1,4 0,0 1,6 Immaterielle aktiver 5,6 6,4 5,8 Grunde og bygninger 244,9 226,5 246,4 TV-teknisk udstyr 168,8 133,6 185,2 Inventar og driftsmateriel 23,7 86,3 26,8 Materielle aktiver under udførelse 0,3 21,9 1,1 Sendenet 265,6 214,6 269,4 Materielle aktiver i alt 703,3 682,9 728,9 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 7,0 8,4 7,0 Kapitalandele i joint ventures 189,6 170,7 182,9 Andre værdipapirer og kapitalandele 3,1 3,1 3,0 Udskudt skatteaktiv 13,3 0,0 3,9 Andre langfristede aktiver i alt 213,0 182,2 196,8 Langfristede aktiver i alt 921,9 871,5 931,5 Kortfristede aktiver Lagerbeholdning Forudbetalinger programmer 306,3 325,4 262,9 Programmer, udsendelsesklare 222,7 171,0 201,1 Lagerbeholdning i alt 529,0 496,4 464,0 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 330,6 300,4 336,6 Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint ventures 40,5 37,8 22,4 Andre tilgodehavender 22,2 20,7 34,5 Tilgodehavende selskabsskat 0,0 0,7 0,0 Periodeafgrænsningsposter 19,9 21,1 6,7 Tilgodehavender i alt 413,2 380,7 400,2 Likviditet 12,2 3,0 2,2 Kortfristede aktiver i alt 954,3 880,1 866,4 Aktiver i alt 1.876, , ,9 Side 12 af 15

13 Bilag 2 Passiver Koncern Mio.kr Egenkapital Aktiekapital 210,0 210,0 210,0 Reserve for sikringstransaktioner -9,2-6,1-5,8 Overført resultat 382,8 404,7 397,2 Egenkapital i alt 583,5 608,6 601,4 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat 0,0 5,8 0,0 Kreditinstitutter 194,3 196,8 194,3 Prioritetsgæld 78,4 0,0 0,0 Forudbetalinger, brugsretter mv. 64,0 8,5 66,0 Gæld, associerede virksomheder, programtilladelse 64,7 84,6 64,1 Langfristede forpligtelse i alt 401,4 295,7 324,4 Kortfristede forpligtelser Kortfristet andel af gæld, programtilladelser 23,4 19,2 19,8 Statslån 219,4 210,9 217,5 Kreditinstitutter 193,6 166,8 165,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 225,2 223,0 263,8 Gæld til associerede selskaber 4,6 0,0 2,3 Hensatte forpligtelser 1,0 0,0 1,0 Periodeafgrænsningsposter 45,6 44,5 26,6 Anden gæld 178,5 182,9 175,3 Kortfristede forpligtelser i alt 891,3 847,3 872,1 Forpligtelser i alt 1.292, , ,5 Passiver i alt 1.876, , ,9 Side 13 af 15

14 Bilag 3 Egenkapitalopgørelse Koncern Mio.kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital pr ,0-4,7 410,5 615,8 Årets totalindkomst - -1,1-13,3-14,4 Egenkapital ,0-5,8 397,2 601,4 Periodens totalindkomst - -3,4-14,5-17,9 Egenkapital pr ,0-9,2 382,7 583,5 I alt Egenkapitalopgørelse Koncern Mio.kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat I alt Egenkapital pr ,0 0,0 387,6 597,6 Årets totalindkomst - -4,7 22,9 18,2 Egenkapital ,0-4,7 410,5 615,8 Periodens totalindkomst - -1,4-5,8-7,2 Egenkapital pr ,0-6,1 404,7 608,6 Side 14 af 15

15 Bilag 4 Pengestrømsopgørelse Koncern Mio.kr Driftens likviditetsvirkning Resultat før skat -22,6-9,1-26,7 Reguleringer 25,4 36,2 152,7 Ændring i driftskapital -92,1-61,6-36,5 Pengestrømme fra drift før finansielle poster -89,3-34,5 89,5 Finansielle indbetalinger 4,2 4,0 5,9 Finansielle udbetalinger -7,6-9,2-25,7 Pengestrømme fra ordinær drift -92,7-39,7 69,7 Betalt skat 0,0 0,0 0,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter -92,7-39,7 70,4 Køb af immaterielle aktiver -3,9-4,4-18,9 Køb af materielle aktiver -3,7-8,7-77,2 Salg af materielle aktiver 0,0 0,0 1,1 Kapitalindskud i associerede virksomheder 0,0 0,0-2,7 Udbytte 5,1 5,6 5,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -2,6-7,5-91,8 Optagelse/afdrag på langfristede gældsforpligtelser 0,0 0,0-18,9 Optagelse/afdrag på banklån 79,4-1,2-3,2 Forudbetalinger, langfristet del -2,0-1,5-6,1 Optagelse af statslån 0,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 77,4-2,7-28,2 Ændring i likviditet -17,8-49,9-49,6 Likviditet pr ,6-113,9-114,0 Likviditet pr ,4-163,8-163,6 Likviditet 12,2 3,0 2,2 Kreditinstitutter -193,6-166,8-165,8 Likviditet pr ,4-163,8-163,6 Side 15 af 15

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017.

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2018 Resumé I første kvartal af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 34 mio.kr. mod 15 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 39,0 % og er steget

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 Resumé I de første tre kvartaler af 2010 har TV 2 et overskud før skat på 25 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 67 mio.kr. i samme periode 2009. Salg af sendenet medfører en

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Resumé TV 2 har et resultat før finansielle poster (EBIT) på 246 mio.kr. mod 247 mio.kr. i 2017 i de første ni måneder af 2018. EBIT i 3. kvartal 2018 er 96 mio.kr.

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Resumé TV 2 har i 3. kvartal et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2010. Væksten i tv-reklameomsætningen er væsentligt aftaget

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010 Resumé I 1. halvår 2010 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 37 mio.kr. i 1. halvår 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 157

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. HALVÅRSRAPPORT FOR 2018 Resumé I 1. halvår af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 150 mio.kr. mod 172 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 38,7 % og er steget 1,9 procentpoint

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler af 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2012 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger på 45 mio.kr. til implementering

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 111 mio.kr. mod 44 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket af engangsomkostninger på

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 Resumé TV 2 har i første halvår et overskud før skat på 170 mio.kr. mod 13 mio.kr. i samme periode. Resultatforbedringen skyldes en øget omsætning, færre store sportsbegivenheder

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 83 mio.kr. mod 165 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger

Læs mere

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %).

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %). KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2019 Resumé I første kvartal af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 21 mio.kr. mod 34 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,4 % og er steget

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %). HALVÅRSRAPPORT FOR 2019 Resumé I 1. halvår af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 163 mio.kr. mod 150 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,3 % og er steget 1,6 procentpoint

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %). KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2019 Resumé I 1.-3. kvartal 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 259 mio.kr. mod 246 mio.kr. i 2018. EBIT i 3. kvartal 2019 er 96 mio.kr., hvilket svarer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Side 1 af 17 Odense, 27. august 2009 HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Resumé TV 2 har et overskud før skat på 37 mio.kr. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 140 mio.kr., mens TV 2s nichekanaler mv. har

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 26. september 2019 Årsregnskabsmeddelelse 2018/19 for Dantax

Læs mere

1. kvartalsrapport for Dantax A/S

1. kvartalsrapport for Dantax A/S 1. kvartalsrapport for Dantax A/S 36591528 25. oktober 2017 Per Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indsendelsesoplysninger...3 Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse 1. juli

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TELE Greenland A/S Halvårsrapport 1. halvår

TELE Greenland A/S Halvårsrapport 1. halvår Halvårsrapport 1. halvår - 2017 Hoved- og nøgletal *) Løbende 12 mdr. TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1H 2017 1H 2016 Ændring i % Resultatopgørelse mio. kr. (medmindre andet er

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere