Udskrift af Arbejdsrettens dom af 27. oktober 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 27. oktober 2005"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 27. oktober 2005 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Nisbeth) mod Prima Tagdækning A/S Kroghsvej Toreby L (advokat Helle Nøhr Larsen) Dommer: Børge Dahl. Sagen drejer sig om, hvorvidt Prima Tagdækning A/S har begået brud på overenskomsten dels ved at have modregnet en bøde pålagt selskabet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven i to ansattes krav på løn m.v. og dels ved i ansættelseskontrakterne at have medtaget nogle vilkår om modregning i løn og de ansattes erstatningsansvar over for virksomheden. PARTERNES PÅSTANDE Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt påstand om, at indklagede, Prima Tagdækning A/S, har begået brud på gældende overenskomst og til Fagligt Fælles Forbund skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod indeholdende efterbetaling af ,75 kr. i manglende løn, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag, rejsegodtgørelse og kørselspenge til Fagligt Fælles Forbund, og således at efterbetalingsbeløbene tillægges procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato til betaling sker. Prima Tagdækning A/S har principalt påstået frifindelse og subsidiært frifindelse mod betaling af ,75 kr. SAGSFREMSTILLING Ved tiltrædelsesoverenskomst af 29. maj 1990 tiltrådte Prima Tagdækning A/S med virkning fra den 1. juni 1990 den til enhver tid gældende overenskomst mellem Specialarbejderforbundet i Danmark og Entreprenørforeningen (Bygge- og anlægsoverenskomsten).

2 - 2 Bygge- og anlægsoverenskomsten 2000 indeholder i 37 nærmere bestemmelser om lønudbetaling. Det står ikke i bestemmelsen noget omer modregningsadgang for arbejdsgiveren, og det gør der heller ikke i den af Dansk Byggeri og BAT udarbejdede ansættelsesbevisformular. I overenskomstens 54 hedder det om redskaber og værktøj bl.a.: 1. Alle redskaber og alt værktøj leveres af arbejdsgiveren i god og brugbar stand, men skal af arbejderne behandles med omhu. 2. For bevislig skødesløs behandling kan vedkommende arbejder gøres ansvarlig. 4. Arbejdsgiveren leverer på forlangende værktøjskasse med lås. Tagdækning 8. De udleverede effekter (værktøj m.v.), som forbliver virksomhedens ejendom, skal opbevares i en af virksomheden udleveret værktøjskasse med lås eller lignende, og medarbejderne er pligtige til i alle tilfælde, hvor de forlader arbejdspladsen, at opbevare værktøj m.v. i denne kasse eller lignende. Hvis denne forholdsregler ikke iagttages, er medarbejderne erstatningspligtige for bortkomne effekter (værktøj m.v.). I overenskomstens 38 om oplysninger om ansættelsesforholdet er der bestemmelser om ansættelsesbevis og i stk. 3 om manglende overholdelse af oplysningspligten: Såfremt arbejdstageren ikke har modtaget oplysninger om ansættelsesforholdet, jf. stk. 1 og 2 i, i forbindelse med udløbet af de anførte tidsfrister, kan spørgsmålet behandles efter overenskomstens Regler om behandling af faglig Strid. Er de ovennævnte oplysninger udleveret til arbejdstageren senest 15 dage efter, at berettiget krav herom er rejst over for vedkommende arbejdsgiverorganisation, kan bod ikke pålægges arbejdsgiveren, medmindre der foreligger systematisk brud på aftalen om arbejdsgiverens oplysningspligt. I Protokollat 1 om arbejdsmiljø til overenskomsten hedder det bl.a.: Parterne er endvidere enige om, at medarbejderne har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt inden for deres arbejdsområde. Såfremt en medarbejder på trods af virksomhedens instruktion og tilstedeværelsen af det nødvendige sikkerhedsudstyr alligevel tilsidesætter klare og

3 - 3 velkendte arbejdsmiljøregler, skal dette betragtes om et alvorligt brud på ansættelsesforholdet, der i givet fald kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser. I overenskomsten findes ikke bestemmelser om de ansattes ansvar for firmabil eller for bøder pålagt arbejdsgiveren. Ansættelsesbevisformularen udarbejdet af Dansk Byggeri og BAT indeholder heller ikke vilkår derom eller om værktøj eller arbejdsmiljø. I januar 2002 blev Kim Hansen og Erik Spelling ansat hos Prima Tagdækning A/S som tagdækkere. Deres ansættelseskontrakter indeholder bl.a. følgende bestemmelser om ansvar: Firmabil: Såfremt medarbejdere er chauffør på en af virksomhedens varebiler, må der kun køres i virksomhedens tjeneste, og der skal føres kørselsregnskab efter virksomhedens regler. Hvis det konstateres, at der køres privat i bilerne, er det afskedigelsesgrundlag uden varsel. Såfremt offentlige myndigheder stiller krav overfor virksomheden på grund af overtrædelse af ovennævnte, vil virksomheden uden videre søge erstatning eller foretage modregning i medarbejderens løn. Sikkerhed: Love i forbindelse med sikkerhed på arbejdspladsen skal overholdes. De hjælpemidler, arbejdsgiver stiller til rådighed, skal benyttes. Såfremt dette ikke sker, er det afskedigelsesgrundlag uden varsel. Eventuelle pålagte bøder, som virksomheden får, fordi medarbejderen ikke har overholdt loven, vil blive modregnet i lønnen eller vil blive inddrevet ad retlig vej. Andre forhold Håndværktøj udleveres mod behørig kvittering. Såfremt værktøjet bortkommer, erstatter medarbejderen dette. Ved Retten i Skjerns dom af 12. august 2003 blev Prima Tagdækning A/S idømt en bøde på kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med henvisning til bl.a. arbejdsmiljølovens 83 og 86 om objektivt arbejdsgiveransvar.. Retten fandt, at Kim Hansen og Erik Spelling den 3. oktober 2002 som ansatte hos Prima Tagdækning A/S ikke havde udført deres arbejde fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at overtrædelserne kunne tilregnes dem. Det blev lagt til grund, at Kim Hansen og Erik Spelling havde påsvejset tagpap langs yderkanten af et fladt tag i 8 meters højde uden brug af rækværk eller faldsikkerhedsudstyr. Dette var sket, uanset at Prima Tagdækning A/S havde ført en streng sikkerhedspolitik med indskær-

4 - 4 pelse af sikkerhedsreglerne over for de ansatte. Der var ikke i anledning af forholdet rejst tiltale mod Kim Hansen og Erik Spelling. Kim Hansen og Erik Spellings ansættelse hos Prima Tagdækning A/S ophørte efter egen opsigelse til udgangen af uge 33, Da Prima Tagdækning A/S undlod at udbetale løn m.v. til Kim Hansen og Erik Spelling for arbejde udført i uge 33, rejste SiD ved brev af 26. september 2003 krav over for Prima Tagdækning A/S om betaling heraf. Ved brev af 6. oktober 2003 til SiD afviste Prima Tagdækning A/S kravet med henvisning til, at Retten i Skjern ved dom af 12. august 2003 havde pålagt selskabet en bøde, som alene skyldtes Kim Hansen og Erik Spellings forsømmelser. Det hedder i brevet bl.a.: Grunden til tilbageholdelsen af løn er, at de to tidligere medarbejdere groft har tilsidesat sikkerhedsreglerne. Alt sikkerhedsudstyr var på taget og trods det, har de undladt at benytte det. Prima Tagdækning A/S havde overholdt alle sikkerhedsregler. Sagen kort beskrevet: Der var opsat sikkerhedsrækværk på bygningens murkroner (tagkant) samt opgangsstillads. Da tagfladen var færdig, skulle sikkerhedsrækværket naturligvis nedtages. De to medarbejdere fik at vide, at de skulle starte med nedtagningen af rækværket længst væk fra opgangsstilladset, og når holderne til rækværket var nedtaget, skulle der brændes en strimmel tagpap på, der hvor disse havde været monteret. Dette arbejde skulle udføres med en sikkerhedssele. Denne arbejdsmetode er 100% korrekt, hvilket arbejdstilsynet også bekræftede i retten. De to medarbejdere havde også fulgt disse instrukser på nær den 3. oktober 2002, hvor arbejdstilsynet kom på byggepladsen og konstaterede, at de ikke havde taget deres seler

5 - 5 på, efter at de var kommet på taget igen efter en pause. Sikkerhedsselerne lå få meter fra dem på taget, hvilket også bekræftes i arbejdstilsynets rapport. Sagen kom for retten i Skjern, og de to medarbejdere bekræftede da også i retten, at de godt vidste, at de skulle have sikkerhedssele på, og det havde de også haft under hele forløbet. Det skal her nævnes, at arbejdet var næsten færdigt, hvilket også fremgår af foto taget af arbejdstilsynet. Medarbejderne forklarede, at de efter en pause lige var kommet på taget og havde glemt at tage deres seler på. Prima Tagdækning A/S blev dømt til at betale kr ,50 + omkostninger til egen advokat. Prima Tagdækning A/S gør alt for at undgå ulykker, men kan ikke hvert et sekund stå og se, hvad hver mand foretager sig. Denne sag viser også, at sikkerhedsreglerne er overholdt fra firmaets side, men at de to medarbejdere har tilsidesat firmaets sikkerhedsregler samt arbejdsmiljøregler, hvilket de også har erkendt. Efter at arbejdstilsynet havde kontaktet Prima Tagdækning A/S om denne sag, blev der straks udsendt en advarsel til disse to medarbejdere. Denne advarsel er ligeledes underskrevet af medarbejderne, hvor det igen blev understreget, at såfremt denne overtrædelse medførte en bøde, forbeholdt firmaet sig retten til at stille krav om betaling med henvisning til ansættelseskontrakten. Prima Tagdækning A/S har den 12. september 2003 fået en opkrævning på kr ,50 fra Politimesteren i Ringkøbing. Vi mangler fortsat at få faktura fra vor advokat, og når det samlede krav kendes, vil dette blive søgt inddrevet hos de to tidligere ansatte. Da bøden alene overstiger det tilbageholdte beløb, kan der ikke være tale om brud på overenskomsten, som De fremfører i Deres brev af 26. september FORKLARINGER

6 - 6 Kim Hansen har bl.a. forklaret, at bestemmelserne i hans og Erik Spellings ansættelseskontrakter om ansvar for firmabil, håndværktøj og bøder pålagt selskabet ikke blev drøftet nærmere i forbindelse med deres ansættelse. Det er korrekt som beskrevet i Skjern Retsdom og i Prima Tagdæknings brev til SiD, at han og Erik Spelling på et tidspunkt den 3. oktober 2002 under deres arbejdede undlod at benytte sikkerhedsliner, selv om sikkerhedsrækværket var fjernet, hvilket de vidste var i strid med de gældende regler. Normalt brugte de sikkerhedsliner, når det var påbudt, men efter frokostpausen havde de glemt at tage dem på. Linerne, som de havde brugt tidligere på dagen, befandt sig på taget. Prima Tagdækning A/S havde stillet alt foreskrevet sikkerhedsudstyr til rådighed for dem, og arbejdslederen, Finn Thomsen, havde instrueret dem om bla. brug heraf. De fik en advarsel, idet Finn Thomsen sagde til dem: Det er noget skidt I har lavet. Lad det ikke ske igen. Han hørte herefter ikke mere til sagen, før han konstaterede, at Prima Tagdækning A/S havde tilbageholdt hans løn for den sidste uge, han var ansat i selskabet. Kurt Nielsen har forklaret, at han er indehaver af og direktør i Prima Tagdækning A/S, som han etablerede i Bestemmelserne i Kim Hansens og Erik Spellings ansættelseskontrakter om de ansattes ansvar for firmabil, bøder pålagt virksomheden og værktøj er standardbestemmelser, som siden 1990 erne har været indeholdt i ansættelseskontrakterne for tagdækker-e hos Prima Tagdækning A/S. Bestemmelserne er indsat for at fremhæve vigtigheden af overholdelsen af sikkerhedsreglerne mv. Medarbejderne skal være klar over, at det koster at bære sig forkert ad. I praksis har Prima Tagdækning A/S ikke tidligere krævet betaling af de ansatte efter bestemmelserne. Det skulle snarere være en hævet pegefinger end faktisk anvendes.?? Hvis firmabiler benyttes til privat kørsel, risikerer virksomheden at komme til at efterbetale moms af bilerne og at blive pålagt bøde. Samtidig bliver den pågældende ansatte indtægtsført af værdien af fri bil. Hensigten med bestemmelsen om ansvar for bortkommet værktøj har været at ramme gentagen skødesløs omgang med værktøjet. De ansatte skal derimod ikke erstatte værktøj, som er forsvundet efter indbrud i aflåste firmabiler. Bestemmelsen om værktøj skal således forstås i overensstemmelse med overenskomstens 54.

7 - 7 I forbindelse med nyansættelser er kopi af ansættelseskontrakterne blevet sendt til SiD, uden at de her omhandlede bestemmelser har givet anledning til indsigelser. Prima Tagdækning A/S gør meget for at sikre overholdelse af sikkerhedsreglerne. Virksomheden har alt krævet sikkerhedsudstyr. Hver enkelt medarbejder har fået udleveret og gennemgået en APV-mappe om sikkerhedsforanstaltninger. Virksomheden afholder sikkerhedsmøder i arbejdstiden, og de ansatte får indskærpet, at sikkerhedsreglerne skal overholdes. Virksomheden er to gange tidligere blevet dømt for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i sager, som svarer til den, som blev behandlet ved Retten i Skjern. Jørgen Hansen har forklaret, at han blev ansat som tagdækker hos Prima Tagdækning A/S i 1996, og at han fra 1997 til i år har været tillidsmand. Bestemmelserne i Kim Hansens og Erik Spellings ansættelseskontakter er standardbestemmelser, og at de har været anvendt i hvert fald siden han blev ansat. SiD har kendt kontrakterne. PARTERNES ARGUMENTER Klager har anført, at det strider mod overenskomstens 37 og arbejdsmiljøprotokollatet at modregne en bøde, virksomheden og den alene er idømt, i en ansats løn. Løn skal udbetales til tiden. Modregning kan kun ske i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og fradrag af en virksomhedsbøde i lønnen er ikke en ansættelsesretlig konsekvens, som kan komme på tale efter arbejdsmiljøprotokollatet.? formålet med objektivt virksomhedsansvar ville blive underløbet, hvis virksomheden skulle kunne kræve bøden refunderet af en ansat, som i praksis kun bliver tiltalt for groft? eller forsætlige overtrædelser og kun, såfremt der samtidig rejses tiltale mod arbejdsgiveren, hvormed bemærkes, at bødeniveauet for ansættelsesovertrædelser har ligget omkring kr., jf. nærmere Folketingstidende , tillæg A, s ff. Noget sådant er da også i strid med straffelovens 50, stk. 3: Den bødefældte kan ikke kræve bøden betalt eller erstattet af andre, som ifølge forarbejderne, Folketingstidende , tillæg A, s ff, udelukker en juridisk person, der er idømt en bøde, fra at gøre? mod en ansat, som virksomheden anser for ansvarlig. Sidste punktum i ansættelseskontraktens vilkår om firmabil er overenskomststridigt, fordi det tillægger virksomheden en modregningsret over for lønnen, som er videregående end efter dansk rets almindelige regler. Nøjagtig lønudbetaling til tiden har en sådan betydning, at den virksomhedsmæssige pligt dertil ikke kan fra fraviges ved individuel aftale med lønmodtagerne. Videregående modregningsret end efter dansk rets almindelige regler må derfor anses for

8 - 8 stridende mod overenskomsten, hvis adgangen ikke udtrykkeligt er hjemlet i overenskomsten. Det er ikke tilfældet med det foreliggende vilkår. Bestemmelsen i ansættelseskontrakterne om de ansattes ansvar for bortkommet værktøj er i strid med overenskomstens 54, efter hvilken bestemmelse de ansatte alene kan gøres ansvarlig i tilfælde af skødesløs behandling, eller hvis værktøjet ikke opbevares forskriftsmæssigt. Uansat hvordan bestemmelsen efter Kurt Nielsens opfattelse er tiltænkt anvendt i praksis, er den efter sin formulering i strid med overenskomsten. Ved udmålingen af bod skal det tillægges betydning, at der er tale om en grov omgåelse af lovgivningen og af overenskomsten. SiD har ikke forholdt sig nærmere til ansættelseskontrakterne, blot fordi disse måtte være blevet fremsendt til orientering af Prima Tagdækning A/S. Kontraktbestemmelserne er ikke blevet forhandlet med SiD. Overenskomstens 38 er uden relevans for en tvist som den foreliggende. Indklagede har anført, at den foretagne modregning og bestemmelsen i ansættelseskontrakterne om de ansattes ansvar for bøde pålagt Prima Tagdækning A/S ikke kan anses for o- verenskomststridig. Bøden idømt ved Retten i Skjerns dom af 12. august 2003 skyldes alene Kim Hansens og Erik Spellings uforsvarlige adfærd, hvorimod det intet har været at bebrejde Prima Tagdækning A/S. I ansættelseskontrakterne er fastsat bestemmelse om den ansattes betaling af bøder pålagt Prima Tagdækning A/S, eventuelt i form af modregning, hvis bøden skyldes, at den ansatte ikke har overholdt lovgivningen. Bestemmelsen er ikke urimelig, og det vil ikke være i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Bestemmelsen er heller ikke i strid med lovgivningen, herunder straffelovens 50, stk. 3, som ikke er til hinder for en aftalebestemmelse om, at dem, der ikke har skyld, kan modregne over for den skyldige. Modregningen er ikke i strid med overenskomstens egne bestemmelser. I Protokollat 1 om arbejdsmiljø er det tværtimod anført, at tilsidesættelse af klare og velkendte arbejdsmiljøregler kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser, hvilket netop omfatter modregning af erstatningskrav i lønnen, jf. Lars Svenning Andersen: Funktionærret (2004) s Modregning er i øvrigt en ret så lempelig sanktion, idet den kun overfører? på den ansatte. Bestemmelsen i ansættelseskontakterne om de ansattes ansvar for uretmæssig brug af firmabiler er ikke overenskomststridig, allerede fordi der ikke i overenskomsten findes bestemmelser herom. Konsekvensen af, at en enkelt firmabil anvendes til ikke-erhvervsmæssig

9 - 9 kørsel, kan være, at indklagede bliver pålagt at betale moms for samtlige firmabiler. Det er derfor klart væsentlig misligholdelse, hvis en ansat kører privat i en firmabil. Bestemmelsen er sagligt begrundet og er ikke urimelig, og det vil ikke være i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Bestemmelsen i ansættelseskontrakterne om de ansattes ansvar for bortkommet værktøj er, henset til Kurt Nielsens forklaring om, hvorledes bestemmelsen skal forstås, og hvordan den har været praktiseret, i overensstemmelse med overenskomstens 54. Uanset om den foretagne modregning og de omtvistede bestemmelser i ansættelsesaftalerne må anses for overenskomststridige, bør Prima Tagdækning A/S fritages for betaling af bod, idet Prima Tagdækning A/S har været i god tro. SiD har siden begyndelsen af 1990 erne har kendt til bestemmelserne, uden at det har givet anledning til indsigelser. Bestemmelserne har i første række været ment som en indskærpelse, og bortset fra anvendelsen af sikkerhedsbestemmelsen i denne sag har de aldrig været brugt. Sikkerhedsbestemmelsen er udformet på grundlag af et protokollat med en ordlyd, som læst i lyset af den juridiske teori hjemler modregningsret, hvorefter protokollatet i hvert fald efterlader en sådan fortolkningstvist, at bod ikke bør idømmes. Hertil kommer, at overenskomstens bestemmelser om, at arbejdsgiver inden for 15 dage fra det tidspunkt, hvor der er rejst et berettiget krav, kan tilrette et ansættelsesbevis og dermed undgå bod, må forstås på den måde, at der ved tvister om, hvilke bestemmelser der må indgå i et ansættelsesbevis, må ske en afklaring af denne tvist, således at arbejdsgiveren herefter har 15 dage fra det tidspunkt, hvor der foreligger en afgørelse om, hvilke bestemmelser der må indgå i en ansættelseskontrakt til at berigtige eventuelle fejl og mangler, så der i nærværende sag først kan kræves bod, såfremt indklagede efter udløbet af 15-dages fristen (fra der foreligger en afgørelse) fortsat ikke har berigtiget eventuelle fejl og mangler. ARBEJDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT Den overenskomstmæssige pligt for arbejdsgiver til betaling af rette løn i rette tid er af en så afgørende betydning for overenskomstforholdet, at begrænsninger i denne pligt udover hvad der følger af almindelige regler, som overenskomsten må antages at knytte an til skal være udtrykkeligt hjemlet i overenskomsten. Medtagelse af videregående begrænsninger i arbejds-

10 - 10 giverens ansættelseskontrakter uden hjemmel i overenskomsten vil indebære et brud på overenskomsten. Der er ikke i overenskomsten, herunder arbejdsmiljøprotokollatet, som må forstås i lyset af dansk rets almene og ufravigelige retsprincipper, noget grundlag for at anse modregning i løn af en arbejdsmiljøbøde, som er idømt virksomheden, for hjemlet i overenskomsten. Sikkerhedsvilkåret i firmaets ansættelseskontrakter har således ikke den fornødne hjemmel i overenskomstgrundlaget. Firmaet har derfor begået overenskomstbrud ved at medtage vilkårene i ansættelseskontrakterne og ved at gennemføre modregning i løn som sket. Arbejdsretten tager herefter klagers påstand om efterbetaling til følge. Sidste punktum i ansættelseskontrakternes vilkår om firmabil tillægger firmaet en modregningsret, som går udover, hvad der følger af dansk rets almindelige regler. Da vilkåret ikke har nogen støtte i overenskomsten, indebærer også dette vilkårs medtagelse i ansættelseskontrakterne et overenskomstbrud. Når der i en overenskomst er særlige vilkår om arbejdstagernes erstatsningsansvar for nærmere angivne forhold, vil fravigelse heraf i ansættelseskontrakter til skade for arbejdstager uden udtrykkelig hjemmel i overenskomsten være i strid med denne, og medtagelse af et sådant vilkår i en arbejdsgivers ansættelseskontrakter vil udgøre et overenskomstbrud. Der er i ansættelseskontrakternes vilkår om håndværktøj givet firmaet en videregående ret til erstatning for bortkommet værktøj end, hvad der er hjemlet i overenskomstens 54. Firmaet har således også begået overenskomstbrud ved at medtage dette vilkår i ansættelseskontrakterne. De begåede overenskomstbrud er ikke omfattet af overenskomstens 38, stk. 3, hvorfor spørgsmålet om bod skal afgøres efter arbejdslovens almindelige regler. Overenskomstgrundlaget er ikke udformet på en måde, som gør de begåede overenskomstbrud forståelige og undskyldelige. Det forhold, at ansættelseskontrakterne i andet øjemed er sendt til SiD-afdelingen kan heller ikke tillægges betydning ved afgørelsen af spørgsmålet om bod, ligesom det forklarede om meningen med vilkårene heller ikke kan tillægges betydning. Det er derimod af betydning, at de overenskomststridige vilkår kun har været benyttet i nærværende sag over for to medarbejdere. På denne baggrund finder Arbejdsretten, at firmaet bør idømmes en bod på kr.

11 - 11 Thi kendes for ret: Prima Tagdækning A/S skal til Fagligt Fælles Forbund efterbetale ,75 kr. i manglende løn, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag, rejsegodtgørelse og kørselspenge med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato til betaling sker. Prima Tagdækning A/S skal endvidere til Fagligt Fælles Forbund betale en bod på kr. I sagsomkostninger skal Prima Tagdækning A/S betale kr. til Arbejdsretten. De idømte beløb skal betales inden 14 dage fra afsigelsen af denne dom. Børge Dahl

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Aktuel jura fra Arbejdstilsynet. v/ Lene Eisby

Aktuel jura fra Arbejdstilsynet. v/ Lene Eisby Aktuel jura fra Arbejdstilsynet v/ Lene Eisby Emner 1. Nye bødetakster for overtrædelse af arbejdsmiljøloven 2. Hvem har arbejdsgiveransvaret? - og hvad med konsortier og joint-ventures? 3. Den ansattes

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdsgiverens ansvar Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdstagerens ansvar Arbejdsmiljølovens 28 Ansatte har en strafbelagt pligt til at medvirke til at arbejdsgivere kan overholde

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere