Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg."

Transkript

1 Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk, at de fleste af ændringerne først har virkning for skatteåret udg. af kompendiet udkommer januar : Bundskat Bundskatten nedsættes i 2010 til 3,76 pct : Mellemskat Mellemskatten ophæves helt fra og med : Topskat Topskatten udgør uændret 15 pct. i Til gengæld forhøjes indkomstgrænsen for, hvornår der skal betales topskat, så den i 2010 udgør kr. Endvidere indføres der fra 2010 et bundfradrag på kr. for ugifte og kr. for ægtepar i positiv nettokapitalindkomst, der skal medregnes til topskattegrundlaget. 7.4: Personfradrag Personfradraget udgør kr. i ( kr. for børn og unge under 18 år). 7.5: Skatteloft Skatteloftet sænkes til 51,5 pct. i Nedsættelsen med 7,5 pct.enheder fra 59 pct. er en tilpasning af skatteloftet i overensstemmelse med nedsættelsen af bundskatten (1,5 pct.enhed) og ophævelsen af mellemskatten (6 pct.enheder) : Bil Der indføres fra 2010 et miljøtillæg, der tillægges den skattepligtige værdi af fri bil til rådighed (firmabil), jf. LL 16, stk. 4. Miljøtillægget udgør den årlige ejerafgift for bilen. Hvis bilen ikke er omfattet af reglerne om ejerafgift, udgør miljøtillægget den årlige vægtafgift for bilen.

2 : Telefon De hidtidige regler for beskatning af fri telefon bortfalder pr. 1. januar : Hjemmearbejdsplads Fra 2010 skal alle der har privat rådighed over en computer, adgang til og brug af internet eller en telefon, der er betalt af virksomheden, beskattes af kr., der medregnes til den personlige indkomst (multimediebeskatning), jf. LL 16, stk. 12. Indkomstbeløbet beskattes ligesom lønindkomst og rubriceres som A-indkomst med deraf følgende oplysnings- og indeholdelsespligt for arbejdsgiveren. For personer, der omfattes af multimediebeskatningen, vil skatten af indkomstbeløbet blive trukket løbende over året i forbindelse med arbejdsgiverens indeholdelse af skat af lønindkomsten i forbindelse med lønudbetalingen : Positiv aktieindkomst Skattesatsen på aktieindkomst over kr. nedsættes i 2010 til 42 pct. Dermed afskaffes den højeste progressionsgrænse. Skemaet skal derfor rettes som følger: Beskatning af aktionær Beskatning af aktionær og selskab (samlet) Aktieindkomst under progressionsgrænsen < kr. (2010) 28 pct. (endelig skat), jf. PSL 8 a, stk pct. Aktieindkomst over progressionsgrænsen > kr. (2010) 42 pct., jf. PSL 8 a, stk. 2, 1. pkt. 56,50 pct : Negativ aktieindkomst 2. afsnit rettes til som følger:

3 I henhold til PSL 8 a, stk. 5, beregnes der negativ skat, når aktieindkomsten samlet er negativ. Den negative skat beregnes med 28 pct. af beløb, der ikke overstiger progressionsgrænsen (< kr. (2010)) og med 42 pct. af resten (> kr. (2010)) : Samlevende ægtefæller afsnit rettes til som følger: Hvis den ene ægtefælle har negativ aktieindkomst, der nominelt overstiger den anden ægtefælles positive aktieindkomst, foretages først modregning. Af det negative nettobeløb beregnes herefter negativ skat på 28 pct. af beløb, der ikke overstiger kr. (2010), og 42 pct. af et overskydende beløb. Har begge ægtefæller negativ aktieindkomst, fordeles det dobbelte grundbeløb på kr. (2010) forholdsmæssigt mellem ægtefællerne, jf. PSL 8 a, stk. 6. Negativ skat, der ikke kan modregnes i den skattepligtiges øvrige skatter, fradrages i ægtefællens skatter, og et resterende beløb fremføres til modregning i de følgende års skatter, herunder ægtefællens skatter : Beskatning af næringsaktier Ifølge lov nr. 525/2009 skal selskaber fremover anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på bl.a. næringsaktier, jf. ABL 23, stk. 5, i den formulering, der er fastsat i 1, nr. 31, i lov nr. 525 af 12. juni Lovændringen har virkning fra og med indkomståret I samme lovs 22, stk. 11, er det fastsat, at anskaffelsessummen for aktierne skal anvendes som værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 ved ændring af realisationsprincippet til lagerprincippet på næringsaktier. Der er ikke lovhjemmel til at vælge at anvende realisationsprincippet. For personer vil der som hidtil normalt være valgfrihed mellem realisationsprincippet og lagerprincippet. 12.5: Selskaber Den nuværende sondring i relation til ejertiden ophæves, og beskatningen vil i stedet afhænge af graden af ejerskab, jf. lov nr. 525/2009. Afsnit 12.5 erstattes derfor af følgende skema:

4 Kategori Indhold Beskatning Datterselskabsaktier Aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. ABL 4 A, stk. 1. Gevinster er skattefrie, tab er ikke fradragsberettigede, jf. ABL 8. Koncernselskabsaktier Aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter SEL 31 eller kan sambeskattes efter SEL 31 A, jf. ABL 4 B, stk. 1. Gevinster er skattefrie, tab er ikke fradragsberettigede, jf. ABL 8. Egne aktier Aktier, som selskabet selv ejer i sig selv. Gevinster er skattefrie, tab er ikke fradragsberettigede, jf. ABL 10. Porteføljeaktier Aktier, der ikke er datterselskabs-, koncernselskabsaktier eller egne aktier (residualkategori). Gevinster er skattepligtige, jf. ABL 9, stk. 1. Tab er fuldt fradragsberettiget hvis selskabet anvender lagerprincippet, jf. ABL 9, stk. 2. Hvis selskabet anvender realisationsprincippet, er tabsfradraget kildeartsbegrænset, jf. ABL 9, stk : Tab Afsnittet ændres som følger: Ved den skattemæssige behandling af personers tab på aktier, er det afgørende, om aktierne er optaget til handel på et reguleret marked (afsnit ) eller ej (afsnit ) : Unoterede aktier Overskriften ændres til: "Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked". Afsnittet ændres som følger:

5 HR: Tab ved afståelse af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL 13, stk. 1. U1: Hvis aktierne aktier i den skattepligtiges ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked, behandles tabet efter 13 A (afsnit ), jf. ABL 13, stk. 2. U2: Tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser behandles altid efter reglerne i 13 A (afsnit ), jf. ABL 13, stk. 3. Tabet fradrages i aktieindkomsten. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, og denne negative skat modregnes i den skattepligtiges slutskat, jf. PSL 8 a, stk. 5 (kapitel ) : Børsnoterede aktier Overskriften ændres til: "Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked". Afsnittet ændres som følger: Tab ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, fradrages i summen af indkomstårets udbytter, gevinster og afståelsessummer efter LL 16 B, jf. ABL 13 A, stk : Avanceopgørelsen Reglerne om anvendelse af realisationsprincippet eller lagerprincippet er ændret ved lov nr. 525/2009. Efter de nye regler skal selskaber normalt anvende lagerprincippet. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret : Avanceopgørelsen Selskaber skal fra og med indkomståret 2010 som udgangspunkt anvende lagerprincippet i stedet for realisationsprincippet, jf. KBL 25, stk : Lagerprincippet I punktopstillingen ændres "børsnoterede obligationer" til "obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked".

6 14.3.3: Parcelhusreglen Parcelhusreglen er blevet udvidet ved lov nr. 525/2009 5, nr. 9, der indsatte et nyt stk. 8 i EBL 8. Med ændringerne sikres, at en ejer, der må flytte på plejehjem før en udstykningssag er afsluttet, skattemæssigt behandles på samme måde som en ejer, der bebor ejendommen efter afslutningen af en udstykningssag : Afskrivningsberettigede bygninger I U2 ændres "fondsbørs" til "reguleret marked", jf. lov nr. 462/2009 5, nr. 1. Ændringen har virkning pr. 1. januar 2010, jf. lovens 20, stk : Genvundne afskrivninger AL 21, stk. 6, er ophævet, jf. lov nr. 525/2009 2, nr. 6. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2010, jf. lovens 22, stk. 2. Sidste afsnit formuleres derfor som følger: Som genvundne afskrivninger kan højst beskattes de foretagne afskrivninger, jf. AL 21, stk. 2, sidste pkt. For personer beskattes beløbet som personlig indkomst, jf. PSL 3, stk : Blandet benyttede aktiver I skemaet indsættes følgende: U3: Multimedier (computer, telefon m.v.), jf. VSL 1, stk. 3, 5. pkt.

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Fredag den 20. marts 2009 sendte Skatteministeriet lovforslag om skattereformen i høring.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2010/2011 tatsautoriserede revisorer Jan Grevelund og eif Åhl Petersen vendborgvej 83 5260 dense lf. +45 66 12 11 12 ax +45 65 91 26 45 www.rogr.dk atser og beløbsgrænser 2010/2011,

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere