Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr."

Transkript

1 Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme gebyr for virksomheder med 2 og 40 ansatte, at det er lovligt at opkræve forskelligt gebyr for administration af private husstande og virksomheder, og at kommunens definition af erhvervsaffald ikke er i strid med de gældende regler Statsforvaltning Hovedstadens brev til en borger STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E Ved af 6. marts 2007 har De klaget til Indenrigsog Sundhedsministeriets departementschef over, at Hillerød Kommune kvæler små virksomheder med enorme erhvervsaffaldsgebyrer. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 16. marts 2007 videresendt klagen til statsforvaltningen. De har anført, at kommunen opkræver gebyr på kr. for firmaer bestående af 1 mand og kr. for firmaer bestående af 2 eller flere personer. De har anført, at det svarer til, at et firma bestående af 1 mand skal lægge 3 kr. til sin timepris, mens firmaet med 2 mand skal lægge ca. 5 kr. på i tillæg, og et firma bestående af 40 personer skal lægge 25 øre på pr. time. De har endvidere anført, at der ikke opkræves et tilsvarende gebyr i nabokommunerne, hvorfor De mener, at gebyret er konkurrenceforvridende. Hillerød Kommune har fremsendt udtalelser i sagen ved breve af 26. april 2007 og 21. august 2007, som De har kommenteret i breve af 1. juni 2007 og 5. oktober 2007, hvori De er fremkommet med yderligere klagepunkter vedrørende Hillerød Kommunes erhvervsaffaldsgebyr KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /122 SAGSBEHANDLER:JEIKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Statsforvaltningen har gennemgået sagen og opdelt besvarelsen af Deres klage i følgende fire klagepunkter: 1) Kan eller skal kommunen opkræve affaldsgebyr 2) Differentiering af erhvervsaffaldsgebyr 3) Differentiering af administrationsgebyr 4) Definition af erhvervsaffald.

2 Statsforvaltningen skal vedrørende de enkelte klagepunkter udtale følgende: ad 1) Hillerød Kommune har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald. Statsforvaltningen kan til orientering oplyse, at kommunen har pligt til at finansiere udgifterne ved erhvervsaffaldsordningen ved opkrævning af gebyr, da erhvervsaffaldsudgifter ikke kan finansieres ved opkrævning af kommunale skatter. Ad 2) Efter statsforvaltningens opfattelse er det ikke i strid med miljøbeskyttelseslovgivningens regler at opkræve det samme gebyr for erhvervsvirksomheder med 2 og med 40 ansatte. Ad 3) Hillerød Kommune er efter statsforvaltningens opfattelse berettiget til at opkræve forskelligt gebyr for administration af affaldsordninger af private husstande og af erhvervsvirksomheder. Ad 4) Hillerød Kommunes definition af erhvervsaffald findes ikke at være i strid med miljøbeskyttelseslovgivningens regler. Nedenfor gives en nærmere redegørelse for sagen og en begrundelse for statsforvaltningens udtalelse. Sagsfremstilling Hillerød Kommune har ved brev af 26. april 2007 indsendt en udtalelse i sagen. Kommunen har anført, at principperne for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret er i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens 48. Ved fastsættelse af gebyret har kommunen haft som mål, at gebyret skal være retfærdigt ved, at størrelsen af gebyret skal afspejle tilbudet, som den enkelte virksomhed har til rådighed, at gebyret skal være let at administrere, samt at det skal være gennemskueligt for brugerne. Kommunen har besluttet, at stort set alle virksomheder skal bidrage til dækning af kommunens affaldsudgifter. Baggrunden herfor er, at gebyret dækker fællesomkostninger til administration, og at alle kan benytte kommunens affaldsordninger. Kommunen har henvist til, at det afgørende ikke er den faktiske anvendelse af ordningen, SIDE 2

3 men at den stilles til rådighed for alle. Alle virksomheder skal således betale et grundgebyr. Den øvrige del af gebyret er differentieret efter branchetilhørsforhold på baggrund af kommunens årlige brugerundersøgelser, der viser hvor meget de forskellige brancher belaster genbrugsstationen med. Gebyret afspejler således så vidt muligt den enkelte virksomhedskategoris belastning af affaldsordningerne. Kommunen har anført, at det ikke kan undgås, at enkelte virksomheder indenfor hver virksomhedskategori betaler for meget eller for noget, de ikke anvender, og andre virksomheder for lidt i forhold til den faktiske anvendelse. De har i brev af 1. juni 2007 kommenteret kommunens udtalelse. De har blandt andet anført, at det fremgår af miljøbeskyttelsesloven, at kommunen kan opkræve et gebyr, og at det ikke må være private, der betaler for virksomheder eller omvendt. De har endvidere anført, at baggrunden for gebyret er forkert, hvilket De nærmere har redegjort for. De har herunder anført, at der er en forskel på gebyret til administration på henholdsvis 520 kr. og 260 kr., selv om det koster det samme at sende et girokort, uanset om der står et stort eller lille beløb på girokortet. De har tillige anført, at der ikke er foretaget flere interviews i weekenden, hvor halvdelen af pladsens brugere kommer, og det er private. Endelig har De anført, at det affald, som de små håndværkere kommer med, i stort set alle tilfælde er privat affald og ikke eget affald, idet de små håndværkere som en service for kunderne tager kundens gamle vinduer med til genbrugsstationen. Hillerød Kommune har i brev af 21. august 2007 anført, at De har ret i, at der i miljøbeskyttelseslovens 48 anføres, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte gebyr til dækning af udgifter, og ikke at kommunalbestyrelsen har pligt til det. Kommunen har anført, at kommunalbestyrelsen imidlertid har pligt til at sikre, at der ved opkrævning af et samlegebyr ikke sker krydssubsidiering mellem de forskellige brugergrupper, dvs. at private husstande f.eks. ikke må betale for erhverv og omvendt. Kommunen har vedrørende fordelingen af affaldsomkostninger oplyst, at de samlede omkostninger til drift af genbrugsstationen som indgår i fællesordningen i Vest- SIDE 3

4 forbrændings regi i 2007 er budgetteret til kr. Ifølge brugerundersøgelsen i maj 2006 kommer erhverv med 27,2 % af affaldet. I gebyrberegningen er det rundet op til 30 % og ikke ned til 25 % på grund af tidligere års undersøgelser. Erhvervsdelen af de samlede omkostninger til drift af genbrugsstationen beløber sig til kr. Derudover har kommunen udgifter til indsamling af farligt affald både på genbrugsstationen og i I/S Vestforbrænding samt planlægning, etablering, administration af indsamlings- og anvisningsordninger, indsamling og registrering af affaldsdata samt udarbejdelse af affaldsregulativer, affaldsplaner og informationsmateriale. Kommunens samlede udgifter til erhvervsaffald udgør som tidligere anført kr. Kommunen har oplyst, at små virksomheder uden ansatte og som ikke er i bygge- og anlægssektoren kun betaler ½ administrationsgebyr. Det er begrundet i, at denne type virksomheder sjældent eller aldrig skønnes at benytte kommunens affaldsordninger. Kommunen har endvidere oplyst, at husstande ikke betaler så højt administrationsbeløb som erhverv. Det skyldes, at administrationsudgifter rettet til husstande og erhverv ikke kan fordeles jævnt ud på den samlede gruppe af husstande og erhverv, da det vedrører forskellige ydelser. Desuden betaler private borgere ikke pr. indbygger men pr. husstand differentieret ud fra boligtype. Kommunen har vedrørende brugerundersøgelsen på genbrugsstationen anført, at undersøgelsen er foretaget jævnt over hele ugen, da det ville give et skævt billede af fordelingen mellem erhverv og husstande, hvis der var taget flere interviews i weekenden end på hverdagene. Kommunen har bekræftet, at det er korrekt, at der er en fejl i rapporten om brugerundersøgelsen, idet der er anført, at der er registreret tons affald, hvor der skulle have stået kg., hvilket også fremgår af tabellen lige over teksten. Kommunen har afslutningsvis vedrørende tastberegningen anført, at tallene efter kommunens overbevisning er korrekt udregnet ud fra de principper, der ligger til grund for gebyrberegningen. Vedrørende spørgsmålet om husstands- eller erhvervsaffald har kommunen anført, at kommunen definerer affald, der kommer på en firmabil som erhvervsaffald, da det relaterer sig til affald fra en erhvervsaktivitet. Kommunen har anført, at affaldet kan komme fra nedrivning eller re- SIDE 4

5 novering i en privat bolig, men byggefirmaet påtager sig typisk ansvaret og betaling for at bortskaffe affaldet i forbindelse med deres arbejde. De har i brev af 5. oktober 2007 fastholdt, at det er forkert, når byrådsmedlemmer i pressen anfører, at kommunen er pålagt at opkræve erhvervsaffaldsgebyr, og at det ikke er noget, som de kan fravælge. De anmoder endvidere om, at der tages stilling til, om der må være forskel på administrationsgebyrets størrelse for en virksomhed og for en privat. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Ad 1) Kan eller skal kommunen opkræve erhvervsaffaldsgebyr. Ifølge 45, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 1 forestår kommunalbestyrelsen bortskaffelsen af affald. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen fastsætte gebyrer til dækning af udgifter til 1) planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, herunder anvisningsordninger, samt til sortering, indsamling af affald m.v. og til etablering og drift af virksomheder og anlæg for oparbejdning af affald og affaldsbortskaffelse, jf. dog 50 a, 2) indsamling og registrering af oplysninger, jf. 47, og 3) forskudsvis dækning af planlagte investeringer på affaldsområdet, jf. dog 50 a. Stk. 2. Der kan opkræves et samlet gebyr for de ordninger m.v., som kommunalbestyrelsen har iværksat. Kommunen har således pligt til at sørge for, at kommunens borgere og virksomheder kan komme af med deres affald, og kommunen har hjemmel til at opkræve gebyr til dækning af udgifterne herved. Statsforvaltningen har alene kompetence til at påse, at kommunerne ikke handler i strid med lovgivningen. Når kommunen har ret til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, handler Hillerød Kommune ikke retstridigt ved at 1 Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse SIDE 5

6 anvende denne hjemmel, uanset om kommunen har pligt til at benytte sig af hjemlen eller ej. Statsforvaltningen kan i øvrigt oplyse, at kommunen ikke alene har ret men også pligt til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, jf. Karsten Revsbech, lærebog i miljøret, 2. udgave, side 282 og 284. Det anføres heri, at bortskaffelse af erhvervsaffald ikke kan skattefinansieres, men må finansieres ved gebyrer, hvilket han nærmere har begrundet ud fra almindelige kommunalretlige regler. Ad 2) Differentiering af erhvervsaffaldsgebyret Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens 43, at enhver, der frembringer, opbevarer, behandler eller bortskaffer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. Hovedprincippet i miljøbeskyttelsesloven er således, at det er forureneren, som skal betale for forureningen. Følgende fremgår endvidere af forarbejderne til miljøbeskyttelseslovens 48, som er citeret ovenfor, den daværende 47 (FT samling, tillæg A): Fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet skal ske således, at der over et vist tidsrum tilstræbes en dækning af de faktiske omkostninger, som er forbundet med det samlede bortskaffelsessystem. I gebyrerne kan indregnes samtlige de omkostninger, som er forbundet med den enkelte kommunes håndtering og bortskaffelse af affald. Efter den hidtidige fortolkning af miljøbeskyttelsesloven har kommunerne i princippet skullet føre separate regnskaber for hver enkelt af de foranstaltede renovationsordninger. Dette har i takt med affaldsordningernes udbygning til ikke kun at omfatte indsamling af dagrenovation medført en uforholdsmæssig stor ressourceanvendelse til gebyradministration. I stk. 2 er der derfor indsat en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen af hensyn til en forenkling af gebyradministrationen kan opkræve et samlet gebyr til dækning af udgifterne til håndtering og bortskaffelse m.v. af affald. Ved fastsættelsen af et samlet gebyr kan kommunalbestyrelsen tage udgangspunkt i de samlede kommunale omkostninger på affaldsområdet og fordele dem efter gennemsnitsbetragtninger. Kommunalbestyrelsens fastsættelse af et samlet gebyr for virksomheder, grundejere eller borgere skal dog fortsat inden for rimelige grænser svare til den ydelse, som leveres eller stilles til rådighed for SIDE 6

7 den enkelte bruger, der ud fra en gennemsnitsbetragtning må antages at have gavn af ordningen. En forudsætning for anvendelse af ovennævnte fremgangsmåde ved gebyrfastsættelsen er, at kommunalbestyrelsen samtidig udarbejder en detaljeret redegørelse for beregningen af gebyrernes størrelse og forudsætningerne herfor. Endvidere må kommunalbestyrelsen med jævne mellemrum, f.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af budgetter for det efterfølgende år, revidere beregningsforudsætninger og gebyrernes størrelse. Ovennævnte gebyrfastsættelse er i øvrigt ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan differentiere gebyrstørrelserne, afhængig af den faktiske benyttelse, eller pålægge virksomheder, grundejere eller borgere et ekstra gebyr, såfremt kommunale regulativfastsatte sorterings krav eller retningslinier for affaldsbortskaffelsen ikke overholdes. Statsforvaltningen finder ikke, at Hillerød Kommunes fastsættelse af erhvervsaffaldsgebyrer ifølge de foreliggende oplysninger er i strid med ovennævnte regler i miljøbeskyttelsesloven. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at kommunen har foretaget undersøgelser af, i hvilket omfang henholdsvis private borgere og de enkelte erhvervsvirksomheder inden for forskellige erhvervsgrupper anvender genbrugsstationen og fastsat gebyrernes størrelse i forhold hertil. Statsforvaltningen finder således ikke, at De har sandsynliggjort, at kommunens beregning af gebyrernes størrelse er behæftet med fejl. Statsforvaltningen finder heller ikke, at kommunens foretagelse af interviews jævnt fordelt over hele ugen er i strid med ovenanførte regler. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at kommunen kan differentiere gebyrernes størrelse inden for de enkelte brugergrupper i forhold til gennemsnitsbetragtninger om omfanget af benyttelsen af affaldsordningen. Hillerød Kommune har derfor efter statsforvaltningens opfattelse ikke handlet i strid med miljøbeskyttelseslovens regler ved at opkræve erhvervsaffaldsgebyr med kr. for virksomheder med 1 ansat og kr. for virksomheder med mere end 1 ansat for bygge- og anlægsvirksomheder, idet kommunen må være berettiget til at lægge til grund, at større virksomheder skal af med mere affald end mindre virksomheder. SIDE 7

8 Miljøbeskyttelseslovgivningen stiller ikke krav til omfanget af differentieringen, hvorfor kommunen må være berettiget til at vælge i hvor stort et omfang, man vil differentiere gebyrernes størrelse, herunder at der ikke er forskel på størrelsen af gebyret for en virksomhed med 2 ansatte og en virksomhed med 40 ansatte. Ad 3) Differentiering af administrationsgebyr Det fremgår endvidere af forarbejderne til miljøbeskyttelseslovens 48 (lovforslagets 47) at bestemmelsen er en videreførsel af den tidligere lovs 62 a, stk. 7, hvor f.eks. almindelige grundejere (parcelhusejere o.lign.) og erhvervsvirksomheder holdes adskilt. Det fremgår af Miljøstyrelsens Vejledning 4/1994 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald i afsnittet om Samlegebyrer, at bestemmelsen i den nuværende 48, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at opkræve et samlegebyr til dækning af de samlede omkostninger til flere ordninger for en samlet ensartet brugergruppe. Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med miljøbeskyttelseslovgivningens regler, at Hillerød Kommune opkræver forskelligt administrationsgebyr af private husstande og erhvervsvirksomheder Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at udgifterne til administration af affaldsordningen for private husstande og for erhvervsvirksomheder ifølge kommunens oplysninger er af forskelligt omfang, da affaldstilbudet vedrører forskellige ydelser. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at miljøbeskyttelsesloven ifølge ovennævnte forarbejder til miljøbeskyttelseslovens 48 og vejledning om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald forudsætter, at der fastsættes forskellige gebyr for erhvervsvirksomheder og almindelige husejere. Ad 4) Definition af erhvervsaffald Miljøbeskyttelsesloven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser har ikke defineret, hvad der skal forstås ved erhvervsaffald. Statsforvaltningen finder ikke, at Hillerød Kommunes praksis for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr er i strid med de gældende regler. SIDE 8

9 Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at kommunen opkræver betaling for affaldsordningen af virksomhederne efter registreringen i CVR-registret, hvilket statsforvaltningen tidligere i afgørelse af 21. marts 2005 har fundet ikke er ulovligt. Kopi af afgørelsen vedlægges til orientering. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at brugerundersøgelsen på genbrugsstationen foretages ud fra, om affaldet afleveres af en firmabil eller en privat bil, hvilket er den måde, som det må anses for muligt at administrere undersøgelsen på. Statsforvaltningen skal bemærke, at det forhold, at et firmas affald oprindeligt kommer fra en privat bolig i forbindelse med nedrivning eller renovering, efter statsforvaltningens opfattelse ikke i sig selv kan indebære, at det ikke kan betragtes som erhvervsaffald. Udtalelsen vil blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Jette Eikrem Fuldmægtig SIDE 9

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: 11-10- 2007 Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.:

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen.

2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. 2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen finder, at bevillingen af nødhjælp lovligt kunne finde sted, at borgmesteren

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere