Forbrugsbidrag: MWh 435,00 398,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugsbidrag: MWh 435,00 398,00"

Transkript

1 Varmeforsyning: (momsregistreret virksomhed) Driftsbidrag: Består af forbrugsbidrag, afkølingsbidrag, abonnementsbidrag og effektbidrag. Forbrugsbidrag: MWh 435,00 398,00 Afkølingsbidrag: Der betales et tillægsbidrag på 1% af MWh afregningen: MWh 4,35 3,98 pr. grad, som afkølingen på årsbasis er mindre end 30 grader. Abonnementsbidrag (pr. måler) 775,00 800,00 Effektbidrag (pr. m 2 bolig/erhvervsareal efter BBR) m 2 14,40 15,00 Lavenergihuse og huse med jordvarme m 2 7,20 7,50 Der ydes normalt ikke reduktion for bolig- og erhvervsarealer, der opvarmes med andet end fjernvarme. Der ydes normalt ikke reduktion for bolig- og erhvervsarealer uden varmeinstallationer, dog således, at der for større uopvarmede erhvervsarealer normalt kun medtages et areal svarende til det tilstødende fjernvarmeopvarmede areal. For erhvervsareal opvarmet til under 18 grader C kan effektbidraget reduceres: under 7gr.C : 0,25 x normalt effektbidrag 7 gr.c -14 gr. C : 0,50 x normalt effektbidrag 15 gr.c - 17 gr.c: 0,75 x normalt effektbidrag Ved specielle varmeforbrugere kan varmeeffekt omregnes til bygningsareal med faktoren 5 kw pr. 100 m 2. Slutafregning: Den endelige afregningspris for regnskabsåret er et vejet gennemsnit af priserne i de enkelte måneder vægtet efter månedens graddage (inkl. varmt brugsvand) i normalåret. De enkelte måneders vægte er: Januar 15% Maj 6% September 4% Februar 14% Juni 3% Oktober 7% Marts 13% Juli 3% November 10% April 10% August 2% December 13% 1

2 Tilslutningsbidrag: Består af investeringsbidrag, stikledningsbidrag og byggemodningsbidrag. Lavenergihuse og huse udelukkende opvarmet med varmepumper, som har fået dispensation fra fra tilslutningspligten, betaler kun byggemodningsbidrag. Investeringsbidrag : Enfamiliehuse bolig 5.500, ,00 Tofamilie-, kæde- og rækkehuse bolig 4.125, ,00 Etageboliger bolig 3.120, ,00 Ældreboliger bolig 2.325, ,00 Ungdomsboliger bolig 1.715, ,00 Erhvervsejendomme, institutioner m. v. Der betales efter antal m² bolig/erhvervsareal efter BBR : m² 20,50 22,00 Ved specielle varmeforbrugere kan varmeeffekt omregnes til bygningsareal med faktoren 5 kw pr. 100 m². Stikledningsbidrag : Betales efter stikledningslængde på egen grund til grundskel. Op til 30 m , ,00 Forlænget stikledning ud over 30 m m 600,00 625,00 Der betales ikke for stikledning i "koteletben" For stikledning alene op til 30 m (uden varmeaftag) , ,00 For stikledning ud over 30 m betales ovenfor nævnte priser Hvor fjernvarmen etableres eller renoveres i eksisterende områder, gives en opgravningsrabat, hvis tilslutning sker samtidig med, at fjernvarmeledningen udføres: Rabat såfremt man tilsluttes som forbruger, 5.000, ,00 Rabat såfremt man kun får stikledning , ,00 I byggemodningsområder gives ikke rabat. Rabat til konvertering fra elvarme til fjernvarme 5.000, ,00 Byggemodningsbidrag: For nybyggeri i byggemodninger og udstykninger og på tomme grunde, der ikke tidligere har været bebygget med opvarmet byggeri betales byggemodningsbidrag Enfamiliehuse bolig , ,00 Tofamilie-, kæde- og rækkehuse bolig 9.450, ,00 Etageboliger bolig 7.500, ,00 Ældreboliger bolig 7.050, ,00 2 Ungdomsboliger bolig 5.900, ,00

3 Erhvervsejendomme, institutioner m. v. Der betales efter antal m² bolig/erhvervsareal, som der er mulighed for at bygge. m² 22,50 25,00 Ved specielle varmeforbrugere kan varmeeffekt omregnes til bygningsareal med faktoren 5 kw pr. 100 m². Betaling: Ved byggemodninger og udstykninger, såvel private som kommunale, hvor der skal udføres hovedledningsnet, betales byggemodningsbidraget, når hovedledningen er etableret. Resten betales inden udførelse af stikledning. Af private udstykkere kræves sikkerhedsstillelse for hele tilslutningsbidraget, forinden hovedledningsarbejdet påbegyndes. 3

4 Vandforsyning: (momsregistreret virksomhed) Driftsbidrag: består af fast bidrag, m 3 -bidrag og statsafgift Fast bidrag: Fast bidrag (antal enheder fastlægges efter målerstørrelse) pr. enhed 600,00 600,00 Målerstørrelse Qn 1,5 og 2,5-1 enhed 600,00 600,00 Målerstørrelse Qn 6-4 enheder 2.400, ,00 Målerstørrelse Qn 10-7 enheder 4.200, ,00 Målerstørrelse Dn 50 -*)13 enheder 7.800, ,00 Målerstørrelse Dn 100 -*)60 enheder , ,00 *)der kan for disse målerstørrelser indgås serviceaftale Bidrag for sprinklerstik (betales efter dimension på stik ): Stikledning <Ø90 mm - 5 enheder 3.000, ,00 Stikledning Ø 90 mm og Ø110 mm - 10 enheder 6.000, ,00 Stikledning Ø 125 mm og Ø160 mm - 20 enheder , ,00 Stikledning > Ø160 mm - 40 enheder , ,00 M 3 -bidrag: Forbrug m 3 /år pr. m 3 4,90 5,38 Forbrug over m 3 /år pr. m 3 2,00 2,15 Statsafgift: Af ledningsført vand: pr. m 3 5,00 5,00 Ubebyggede grunde med indlagt vand: Betaler fast bidrag + evt. vandforbrug. Refusion ved merforbrug af vand: Der ydes ingen refusion ved vandspild fra synlige installationer (toilet, tappesteder, ventiler, kølemaskiner m.v.) Ved vandspild fra ikke-synlige installationer refunderes m 3 -bidraget for den del af vandspildet, som overstiger normal- forbruget + 25%. Tillægget på 25% beregnes til dækning af omkostninger og administration. 4

5 Der beregnes statsafgift af ledningsført vand for den fulde vandmængde, idet vandet er leveret gennem måler, og afgift skal afregnes efter målt forbrug af Vandforsyningen. Afgiften af vandspild fra brud på skjulte vandinstallationer kan dog eftergives for ejendomme til boligformål for det vandspild, der vedrører normalforbruget tillagt 300 m 3 Ved vandspild fra ikke-synlige installationer (f.eks. skjulte rørledninger) ydes der refusion for vandafledningsbidraget, såfremt det skønnes, at vandet ikke er tilledt offentlig kloakanlæg. Tilslutningsbidrag: Omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledningsnet Byzone bebyggelse eller landsby (bymæssig bebyggelse): Parcel med 1 lejlighed , ,00 Tillæg pr. lejlighed ud over én på samme matr.nr. 50 % 6.050, ,00 Erhverv: For de første påbegyndte m 2 grundareal betales , ,00 For yderligere grundareal betales 50% heraf pr. påbegyndt m , ,00 Erhverv, bidrag til stikledningsnet (betales efter dimension på stikledning): 32, 40, 50 eller 63 mm stikledning 6.900, ,00 75 mm stikledning 9.400, ,00 90 mm stikledning , , mm stikledning , , mm stikledning , , mm stikledning , ,00 større end 200 mm stikledning , ,00 Afbrydelse af stikledning 4.900, ,00 Etablering af sprinklerstik efter regning efter regning Udenfor bymæssig bebyggelse: (vurderes i hvert enkelt tilfælde) Enfamiliehus , ,00 Erhverv (herunder landbrugsejendomme) , ,00 + bidrag til stikledningsnet som anført under erhverv ovenfor Overtagelse af private almene vandforsyningsanlæg, (80% af tilslutningsbidrag): Parcel med 1 lejlighed 9.680, ,00 Tillæg pr. lejlighed ud over én på samme matr. nr. 50 % 4.840, ,00 Landbrug i byzone eller landsby 9.680, ,00 5

6 Erhverv: Erhverv, bidrag betales efter grundareal, max m 2 For de første påbegyndte m 2 grundareal betales 9.680, ,00 For yderligere grundareal betales 50% heraf pr. påbegyndt m 2 max m , ,00 Enfamiliehus eller landbrug udenfor bymæssig bebyggelse , ,00 Kommunal overtagelse af private almene vandforsyningsanlæg skal i hvert enkelt tilfælde afgøres i Byrådet. Grundlag for fastsættelse af tilslutningsbidrag: Boliger (herunder også sommerhuse): Tilslutningsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledningsnet (herunder stophane). Stikledning føres frem til skel. Ved enfamiliehus udenfor bymæssig bebyggelse forstås en ejendom, som er beliggende mere end ca. 100 m fra samlet bebyggelse. For blokbebyggelser, rækkehuse, andelsboliger m.v. på samme matr.nr. betales kun tilslutningsbidrag for lejligheder. Der betales ikke tilslutningsbidrag for fælles faciliteter (f.eks. møderum, festlokaler og lignende). Erhverv: Som erhvervsejendomme regnes ejendomme som f.eks. industri, håndværksvirksomheder, skoler, institutioner, hoteller, kontorer, butikker, landbrug og lignende. Ejendomme med både bolig og erhverv: For boligdelen betales tilslutningsbidrag efter boligantal, som for ejendomme udelukkende med boliger. For erhvervsdelen betales tilslutningsbidrag efter det grundareal, der svarer til erhvervsarealets størrelse (etagearealet divideret med bebyggelsesprocenten). Det samlede tilslutningsbidrag skal som minimum udgøre et beløb svarende til bidraget for en erhvervsejendom af samme størrelse. Landbrugsejendomme: Landbrugsejendomme defineres i denne sammenhæng som ejendomme, hvorpå der er landbrugspligt. 6

7 Stikledningsnet føres frem til skel til ejendommen (det matr. nr. hvorpå stuehus og landbrugsbygninger er beliggende). Landejendomme i byzone eller landsby betaler som for enfamiliebolig, samt et bidrag til stikledningsnet. 7

8 Spildevand (momsregistreret virksomhed) Driftsbidrag: Består af fast bidrag og m³-bidrag I m 3 -bidraget er inkluderet en statsafgift, der er afhængig af stofudledningerne fra renseanlæggene. I det åbne land opkræves statsafgiften særskilt efter kvaliteten af spildevandsrensning. Offentlig kloak: (vandafledningsbidrag, inkl. statsafgift): Antallet af faste bidrag fastlægges efter antal stik med spildevandsafledning. Størrelsen af det faste bidrag er bestemt som 30 x m 3 -bidraget Fast bidrag, 30 x m 3 -bidrag pr. stik 500,00 500,00 M³-bidrag pr. m 3 20,00 24,00 Privat kloak - bundfældningstank ( septiktank): Fast bidrag for tømning og behandling på renseanlæg (ekskl. statsafgift) Tømning én gang hvert år - helårshuse (max. 3 m³) pr. boligenhed 375,00 375,00 Tømning én gang hvert år - sommerhuse med helårsstatus (max. 3 m³) pr. boligenhed 375,00 375,00 Tømning én gang hvert andet år - sommerhuse (max. 3 m³) pr. boligenhed 187,50 187,50 Tømning én gang hvert år (over 3 m³) pr. boligenhed 500,00 500,00 Statsafgift opkræves ud fra vandforbruget og efter typen af spildevandsrensning: Nedsivning i godkendte nedsivningsanlæg pr. m 3 0,50 0,50 Udledning til dræn, vandløb, sø eller andet vådområde med biologisk rensning pr. m 3 1,60 1,60 Andre tilfælde pr. m 3 3,80 3,80 Gebyr hvis tanken ikke kan tømmes - ikke er frilagt eller tilgængelig: Gebyr for forgæves kørsel 1. gang 100,00 100,00 Gebyr for forgæves kørsel 2. gang 200,00 200,00 Privat kloak - samletank: For spildevand opsamlet i en tæt samletank betales årligt kloakbidrag for behandling på renseanlæg (inkl. statsafgift): M 3- bidrag 8 pr. m 3 10,00 12,00

9 Det opsamlede spildevand skal afleveres på Søholt Renseanlæg. Grundejer betaler selv tømning og transport til renseanlæg. Tilslutningsbidrag : Omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledningsnet. Tilslutningsbidraget er et standardbidrag, der fastsættes efter antal boligenheder. Bidraget reguleres efter et af Danmarks Statistik udgivet omkostningsindeks. For beboelsesejendomme svarer en bolig til en boligenhed. For erhvervsejendomme svarer 800m 2 grundareal til en boligenhed. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene. For erhvervsejendomme i landzone med store grundarealer fastsættes det bidragspligtige grundareal ud fra bygningernes størrelse og en skønnet bebyggelsesprocent. Ejendom med mulighed for afledning af regnvand pr. boligenhed , ,00 Ejendom uden mulighed for afledning af regnvand pr. boligenhed , ,00 Tilslutningsbidraget opkræves, når der foreligger mulighed for at tilslutte en ejendom. 9

10 Affald (momsregistreret virksomhed) Renovationsbidrag: Består af grundtakst, indsamlings- og behandlingstakst Grundtakst: Alle ejendomme, som er tilsluttet renovationen pålignes en grundtakst. Ejendomme med mere end én bolig- og/eller erhvervsenhed pålignes yderligere en halv grundtakst for hver enhed ud over én. Grundtakst 640,00 680,00 Indsamlings- og behandlingstakst: Rest-affald: volumen: tømmes: Beholder 80/ 90 liter 14. dag * (kun eksisterende) pr. år 380,00 424,00 Beholder 140 liter 14. dag * pr. år 520,00 564,00 Beholder 190 liter 14. dag * pr. år 840,00 884,00 Beholder 220/240 liter 14. dag * pr. år 1.060, ,00 Beholder 360 liter 14. dag * (kun eksisterende) pr. år 1.660, ,00 Container 400 liter 14. dag * pr. år 1.660, ,00 Container 600/660 liter 14. dag * pr. år 1.880, ,00 Container 770/800 liter 14. dag * pr. år 2.136, ,00 Sække 100 liter 14. dag * pr. år 450,00 494,00 * Ved anden tømningshyppighed f.eks. ugetømning, ændres den årlige afgift i forhold til det faktiske antal planlagte tømninger. F.eks betales sommerhustømning med 75% af den årlige afgift. Der kan tilmeldes én beholder pr. ejendom Flere beholdere kun efter særlig aftale med Forsyningsafdelingen /affald. Tømning af ekstra affaldssæk 100 liter pr. afhentn. 16,00 20,00 Tillæg for foring af containere (efter eget ønske) pr. afhentn. 8,00 10,00 Tillæg for specialafhentning pr. afhentn. 32,00 160,00 Ekstra tilkørsel mandag - fredag pr. afhentn. 64,00 80,00 Ekstra tilkørsel lørdag - søndag pr. afhentn. 620,00 680,00 Stål-Container og moloksystem - størrelse er eget valg efter behov: Transport og tømning aftales med vognmand *) pr. tømning dagspris dagspris Behandling pr. tons 620,00 650,00 * Pris reguleres årlig 1. april i ht. kontrakt Papirindsamling Beholder 140 liter tømmes 12 gange årligt pr. år 100,00 100,00 Container 600 liter tømmes 12 gange årligt pr. år 300,00 300,00 Container 600 liter tømmes 26 gange årligt 10 pr. år 600,00 650,00

11 Udgifter til papirindsamling via genbrugsøer dækkes af grundtaksten. Andre gebyrer m.v. Tilslutningsafgift pr. ejd. 220,00 220,00 Ændringsgebyr pr. ejd. 60,00 100,00 Udbringningsgebyr pr. adr. 304,00 300,00 Tillæg til tømmepris for ekstra afhentning (f.eks. ved fejlsortering) pr. stk. 100,00 100,00 Vaskegebyr pr. stk. 110,00 110,00 Salg af nye beholdere, containere og kompostere pr. stk. dagspris dagspris Salg og tilbagekøb af brugte 2-hjulede beholdere pr. stk. 80,00 80,00 Salg og tilbagekøb af brugte 4-hjulede containere pr. stk. 480,00 240,00 Salg af brugte sækkestativer pr. stk. 80,00 80,00 Affaldscenter Tandskov (ACTA): Behandlingstakster: (inkl. statslig affaldsafgift) Affald til forbrænding pr. tons 620,00 650,00 Affald til deponering pr. tons 620,00 732,00 Asbest pr. tons 620, ,00 Forsortering, affald med indhold til forbrænding og deponering pr. tons 1.040, ,00 Fejlsorterede læs pr. tons 1.480, ,00 Let metalforurenet jord pr. tons 480,00 udgår Statslige affaldsafgifter udgør : Affald til forbrænding: pr. tons 330,00 330,00 Affald til deponering: pr. tons 375,00 375,00 Affald til genanvendelse: Haveaffald til kompostanlæg pr. tons 96,00 100,00 Træstød til flisning pr. tons 124,00 dagspris Emballagetræ til genanvendelse pr. tons 124,00 dagspris Landbrugsfolie pr. tons dagspris dagspris Gips pr. tons dagspris dagspris Gulvtæpper pr. tons dagspris dagspris Planglas - med/uden rammer pr. tons dagspris dagspris PVC-affald pr. tons dagspris dagspris Autoruder pr. stk dagspris dagspris Plastkofangere pr. stk dagspris dagspris Forsortering: affald til genanvendelse, haveaffald, trærødder og brokker (modtages kun efter aftale). pr. tons 400,00 dagspris 11

12 Materialer til anvendelse på ACTA (modtages kun efter aftale): Afdækningsjord pr. tons 0,00 dagspris Rene sorterede teglbrokker pr. tons 0,00 dagspris Overskudsjord: Uforurenet jord til "jordtip" pr. tons 8,00 dagspris Jord til "jordhotel", arealet udlejet til privat entreprenør, der forestår drift og opkrævning pr. tons - - Salg af genanvendelige materialer: Kompost afhentet på lastbil pr. m3 40,00 dagspris Kompost afh. på 1 akslet trailer, ved egen læsning (u/ maskine) pr. læs 20,00 0,00 Kompost afh. på 2 akslet trailer, ved egen læsning (u/ maskine) pr. læs 32,00 0,00 Flis afhentet på lastbil pr. m3 64,00 dagspris Flis afhentet på 1 akslet trailer pr. læs 44,00 0,00 Flis afhentet på 2 akslet trailer pr. læs 84,00 0,00 Knust byggeaffald pr. tons 36,00 udgår Neddelte trærødder til brændsel pr. tons dagspris dagspris Containerpladsen: Der er kun adgang til containerpladsen for køretøjer incl. trailere med en samlet tilladt totalvægt på højst kg. Vejeboden: (kontraktlige vejninger) Vejning inkl. vejeseddel pr. vejning 40,00 40,00 Vejning inkl. vejeseddel og papirarbejde pr. vejning 80,00 80,00 Mindstetaksten, når der afregnes efter vægt pr. læs 80,00 80,00 Med mindre andet er aftalt skal der ske kontantbetaling for faktura mindre end pr. læs 240,00 240,00 Affaldscenter Tietgensvej ACTI: Genbrugsterminal: Pap, papir, emballage-plast, flamingo til genanvendelse 0,00 0,00 Makulering ( opkræves kun ved leverancer over 50 l) pr. 50 ltr. 20,00 udgår Makulering (ved mindre leverancer opkræves minimum) pr. levering 8,00 udgår Salg af genanvendelige materialer: Granuleret flamingo pr. sæk dagspris dagspris Flamingo "chips" pr. sæk dagspris dagspris Salg af emballage: Plastsække til plastfolie i ruller af 10 stk 12 pr. rulle dagspris dagspris

13 Plastsække til plastfolie i ruller af 25 stk pr. rulle dagspris dagspris Stativ til plastsække til plastfolie pr. stk. dagspris dagspris Transparente plastsække til brug på containerpladserne pr. rulle dagspris dagspris Containerpladsen: Der er kun adgang til containerpladsen for køretøjer incl. trailere med en samlet tilladt totalvægt på højst kg. Miljøbilen - "Mille-Jø" erhvervskunder: Emballage: 0,1 liters kanyleboks pr. stk dagspris dagspris 1.0 liters flaske pr. stk dagspris dagspris 2,5 - - pr. stk dagspris dagspris 5,0 - - pr. stk dagspris dagspris 25,0 - dunke pr. stk dagspris dagspris 100,0 - "apotekerfad" pr. stk dagspris dagspris Papkasser til kviksølvsholdige lyskilder pr. stk dagspris dagspris Destruktion: 0,1 liter kanyleboks pr. stk dagspris dagspris 1,0 liter kanyler/medicin pr. stk dagspris dagspris 2,5 - - pr. stk dagspris dagspris 5,0 - - pr. stk dagspris dagspris Kviksølvholdig affald pr. stk dagspris dagspris 25 liter dunke - fotovæske pr. stk dagspris dagspris 100 liter spændelågsfade i plast Ifl. dek./ Ifl. dek./ 200 liter spændelågsfade i metal regning fra regning fra Kviksølvsholdige lyskilder Kommune- Kommune- Usorteret affald kemi kemi Gebyr: Afhentningsgebyr pr. faktura 30,00 30,00 Betalingsgebyr pr. faktura 20,00 20,00 13

14 Generelt for varme-, vand-, spildevands- og affaldsopkrævninger: Betalingsbetingelser: 1. rate +/- årsafregning fra året før 10. marts 2. rate 11. maj 3. rate 10. september Hver måned udsendes opfølgning på nye forbrugere og flyttere Gebyrer: 1. rykker - momsfrit op til 250,00 250,00 2. rykker - momsfrit op til 250,00 250,00 Lukning (uanset om lukning finder sted eller ej) 1) 500,00 500,00 Genoplukning 1) 500,00 500,00 1) Hertil kommer ekstra omkostninger efter regning, f.eks. til låsesmed Manglende selvaflæsning pr.aflæserkort 50,00 50,00 Ændring af opkrævning fra 1 årlig regning til 3 a conto rater (senest dato for ændring er 10. marts, 75,00 75,00 derefter kan ændring først ske fra efterfølgende år) Aflæsning af måler efter bestilling 75,00 75,00 Aflæsning af måler ej indsendt aflæsning 200,00 200,00 Udeblivelse fra aftale 200,00 200,00 Flytteopgørelse 75,00 75,00 14

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Dagrenovationsordning

Dagrenovationsordning Takstblad 2014 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning,

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere