Forbrugsbidrag: MWh 435,00 398,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugsbidrag: MWh 435,00 398,00"

Transkript

1 Varmeforsyning: (momsregistreret virksomhed) Driftsbidrag: Består af forbrugsbidrag, afkølingsbidrag, abonnementsbidrag og effektbidrag. Forbrugsbidrag: MWh 435,00 398,00 Afkølingsbidrag: Der betales et tillægsbidrag på 1% af MWh afregningen: MWh 4,35 3,98 pr. grad, som afkølingen på årsbasis er mindre end 30 grader. Abonnementsbidrag (pr. måler) 775,00 800,00 Effektbidrag (pr. m 2 bolig/erhvervsareal efter BBR) m 2 14,40 15,00 Lavenergihuse og huse med jordvarme m 2 7,20 7,50 Der ydes normalt ikke reduktion for bolig- og erhvervsarealer, der opvarmes med andet end fjernvarme. Der ydes normalt ikke reduktion for bolig- og erhvervsarealer uden varmeinstallationer, dog således, at der for større uopvarmede erhvervsarealer normalt kun medtages et areal svarende til det tilstødende fjernvarmeopvarmede areal. For erhvervsareal opvarmet til under 18 grader C kan effektbidraget reduceres: under 7gr.C : 0,25 x normalt effektbidrag 7 gr.c -14 gr. C : 0,50 x normalt effektbidrag 15 gr.c - 17 gr.c: 0,75 x normalt effektbidrag Ved specielle varmeforbrugere kan varmeeffekt omregnes til bygningsareal med faktoren 5 kw pr. 100 m 2. Slutafregning: Den endelige afregningspris for regnskabsåret er et vejet gennemsnit af priserne i de enkelte måneder vægtet efter månedens graddage (inkl. varmt brugsvand) i normalåret. De enkelte måneders vægte er: Januar 15% Maj 6% September 4% Februar 14% Juni 3% Oktober 7% Marts 13% Juli 3% November 10% April 10% August 2% December 13% 1

2 Tilslutningsbidrag: Består af investeringsbidrag, stikledningsbidrag og byggemodningsbidrag. Lavenergihuse og huse udelukkende opvarmet med varmepumper, som har fået dispensation fra fra tilslutningspligten, betaler kun byggemodningsbidrag. Investeringsbidrag : Enfamiliehuse bolig 5.500, ,00 Tofamilie-, kæde- og rækkehuse bolig 4.125, ,00 Etageboliger bolig 3.120, ,00 Ældreboliger bolig 2.325, ,00 Ungdomsboliger bolig 1.715, ,00 Erhvervsejendomme, institutioner m. v. Der betales efter antal m² bolig/erhvervsareal efter BBR : m² 20,50 22,00 Ved specielle varmeforbrugere kan varmeeffekt omregnes til bygningsareal med faktoren 5 kw pr. 100 m². Stikledningsbidrag : Betales efter stikledningslængde på egen grund til grundskel. Op til 30 m , ,00 Forlænget stikledning ud over 30 m m 600,00 625,00 Der betales ikke for stikledning i "koteletben" For stikledning alene op til 30 m (uden varmeaftag) , ,00 For stikledning ud over 30 m betales ovenfor nævnte priser Hvor fjernvarmen etableres eller renoveres i eksisterende områder, gives en opgravningsrabat, hvis tilslutning sker samtidig med, at fjernvarmeledningen udføres: Rabat såfremt man tilsluttes som forbruger, 5.000, ,00 Rabat såfremt man kun får stikledning , ,00 I byggemodningsområder gives ikke rabat. Rabat til konvertering fra elvarme til fjernvarme 5.000, ,00 Byggemodningsbidrag: For nybyggeri i byggemodninger og udstykninger og på tomme grunde, der ikke tidligere har været bebygget med opvarmet byggeri betales byggemodningsbidrag Enfamiliehuse bolig , ,00 Tofamilie-, kæde- og rækkehuse bolig 9.450, ,00 Etageboliger bolig 7.500, ,00 Ældreboliger bolig 7.050, ,00 2 Ungdomsboliger bolig 5.900, ,00

3 Erhvervsejendomme, institutioner m. v. Der betales efter antal m² bolig/erhvervsareal, som der er mulighed for at bygge. m² 22,50 25,00 Ved specielle varmeforbrugere kan varmeeffekt omregnes til bygningsareal med faktoren 5 kw pr. 100 m². Betaling: Ved byggemodninger og udstykninger, såvel private som kommunale, hvor der skal udføres hovedledningsnet, betales byggemodningsbidraget, når hovedledningen er etableret. Resten betales inden udførelse af stikledning. Af private udstykkere kræves sikkerhedsstillelse for hele tilslutningsbidraget, forinden hovedledningsarbejdet påbegyndes. 3

4 Vandforsyning: (momsregistreret virksomhed) Driftsbidrag: består af fast bidrag, m 3 -bidrag og statsafgift Fast bidrag: Fast bidrag (antal enheder fastlægges efter målerstørrelse) pr. enhed 600,00 600,00 Målerstørrelse Qn 1,5 og 2,5-1 enhed 600,00 600,00 Målerstørrelse Qn 6-4 enheder 2.400, ,00 Målerstørrelse Qn 10-7 enheder 4.200, ,00 Målerstørrelse Dn 50 -*)13 enheder 7.800, ,00 Målerstørrelse Dn 100 -*)60 enheder , ,00 *)der kan for disse målerstørrelser indgås serviceaftale Bidrag for sprinklerstik (betales efter dimension på stik ): Stikledning <Ø90 mm - 5 enheder 3.000, ,00 Stikledning Ø 90 mm og Ø110 mm - 10 enheder 6.000, ,00 Stikledning Ø 125 mm og Ø160 mm - 20 enheder , ,00 Stikledning > Ø160 mm - 40 enheder , ,00 M 3 -bidrag: Forbrug m 3 /år pr. m 3 4,90 5,38 Forbrug over m 3 /år pr. m 3 2,00 2,15 Statsafgift: Af ledningsført vand: pr. m 3 5,00 5,00 Ubebyggede grunde med indlagt vand: Betaler fast bidrag + evt. vandforbrug. Refusion ved merforbrug af vand: Der ydes ingen refusion ved vandspild fra synlige installationer (toilet, tappesteder, ventiler, kølemaskiner m.v.) Ved vandspild fra ikke-synlige installationer refunderes m 3 -bidraget for den del af vandspildet, som overstiger normal- forbruget + 25%. Tillægget på 25% beregnes til dækning af omkostninger og administration. 4

5 Der beregnes statsafgift af ledningsført vand for den fulde vandmængde, idet vandet er leveret gennem måler, og afgift skal afregnes efter målt forbrug af Vandforsyningen. Afgiften af vandspild fra brud på skjulte vandinstallationer kan dog eftergives for ejendomme til boligformål for det vandspild, der vedrører normalforbruget tillagt 300 m 3 Ved vandspild fra ikke-synlige installationer (f.eks. skjulte rørledninger) ydes der refusion for vandafledningsbidraget, såfremt det skønnes, at vandet ikke er tilledt offentlig kloakanlæg. Tilslutningsbidrag: Omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledningsnet Byzone bebyggelse eller landsby (bymæssig bebyggelse): Parcel med 1 lejlighed , ,00 Tillæg pr. lejlighed ud over én på samme matr.nr. 50 % 6.050, ,00 Erhverv: For de første påbegyndte m 2 grundareal betales , ,00 For yderligere grundareal betales 50% heraf pr. påbegyndt m , ,00 Erhverv, bidrag til stikledningsnet (betales efter dimension på stikledning): 32, 40, 50 eller 63 mm stikledning 6.900, ,00 75 mm stikledning 9.400, ,00 90 mm stikledning , , mm stikledning , , mm stikledning , , mm stikledning , ,00 større end 200 mm stikledning , ,00 Afbrydelse af stikledning 4.900, ,00 Etablering af sprinklerstik efter regning efter regning Udenfor bymæssig bebyggelse: (vurderes i hvert enkelt tilfælde) Enfamiliehus , ,00 Erhverv (herunder landbrugsejendomme) , ,00 + bidrag til stikledningsnet som anført under erhverv ovenfor Overtagelse af private almene vandforsyningsanlæg, (80% af tilslutningsbidrag): Parcel med 1 lejlighed 9.680, ,00 Tillæg pr. lejlighed ud over én på samme matr. nr. 50 % 4.840, ,00 Landbrug i byzone eller landsby 9.680, ,00 5

6 Erhverv: Erhverv, bidrag betales efter grundareal, max m 2 For de første påbegyndte m 2 grundareal betales 9.680, ,00 For yderligere grundareal betales 50% heraf pr. påbegyndt m 2 max m , ,00 Enfamiliehus eller landbrug udenfor bymæssig bebyggelse , ,00 Kommunal overtagelse af private almene vandforsyningsanlæg skal i hvert enkelt tilfælde afgøres i Byrådet. Grundlag for fastsættelse af tilslutningsbidrag: Boliger (herunder også sommerhuse): Tilslutningsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledningsnet (herunder stophane). Stikledning føres frem til skel. Ved enfamiliehus udenfor bymæssig bebyggelse forstås en ejendom, som er beliggende mere end ca. 100 m fra samlet bebyggelse. For blokbebyggelser, rækkehuse, andelsboliger m.v. på samme matr.nr. betales kun tilslutningsbidrag for lejligheder. Der betales ikke tilslutningsbidrag for fælles faciliteter (f.eks. møderum, festlokaler og lignende). Erhverv: Som erhvervsejendomme regnes ejendomme som f.eks. industri, håndværksvirksomheder, skoler, institutioner, hoteller, kontorer, butikker, landbrug og lignende. Ejendomme med både bolig og erhverv: For boligdelen betales tilslutningsbidrag efter boligantal, som for ejendomme udelukkende med boliger. For erhvervsdelen betales tilslutningsbidrag efter det grundareal, der svarer til erhvervsarealets størrelse (etagearealet divideret med bebyggelsesprocenten). Det samlede tilslutningsbidrag skal som minimum udgøre et beløb svarende til bidraget for en erhvervsejendom af samme størrelse. Landbrugsejendomme: Landbrugsejendomme defineres i denne sammenhæng som ejendomme, hvorpå der er landbrugspligt. 6

7 Stikledningsnet føres frem til skel til ejendommen (det matr. nr. hvorpå stuehus og landbrugsbygninger er beliggende). Landejendomme i byzone eller landsby betaler som for enfamiliebolig, samt et bidrag til stikledningsnet. 7

8 Spildevand (momsregistreret virksomhed) Driftsbidrag: Består af fast bidrag og m³-bidrag I m 3 -bidraget er inkluderet en statsafgift, der er afhængig af stofudledningerne fra renseanlæggene. I det åbne land opkræves statsafgiften særskilt efter kvaliteten af spildevandsrensning. Offentlig kloak: (vandafledningsbidrag, inkl. statsafgift): Antallet af faste bidrag fastlægges efter antal stik med spildevandsafledning. Størrelsen af det faste bidrag er bestemt som 30 x m 3 -bidraget Fast bidrag, 30 x m 3 -bidrag pr. stik 500,00 500,00 M³-bidrag pr. m 3 20,00 24,00 Privat kloak - bundfældningstank ( septiktank): Fast bidrag for tømning og behandling på renseanlæg (ekskl. statsafgift) Tømning én gang hvert år - helårshuse (max. 3 m³) pr. boligenhed 375,00 375,00 Tømning én gang hvert år - sommerhuse med helårsstatus (max. 3 m³) pr. boligenhed 375,00 375,00 Tømning én gang hvert andet år - sommerhuse (max. 3 m³) pr. boligenhed 187,50 187,50 Tømning én gang hvert år (over 3 m³) pr. boligenhed 500,00 500,00 Statsafgift opkræves ud fra vandforbruget og efter typen af spildevandsrensning: Nedsivning i godkendte nedsivningsanlæg pr. m 3 0,50 0,50 Udledning til dræn, vandløb, sø eller andet vådområde med biologisk rensning pr. m 3 1,60 1,60 Andre tilfælde pr. m 3 3,80 3,80 Gebyr hvis tanken ikke kan tømmes - ikke er frilagt eller tilgængelig: Gebyr for forgæves kørsel 1. gang 100,00 100,00 Gebyr for forgæves kørsel 2. gang 200,00 200,00 Privat kloak - samletank: For spildevand opsamlet i en tæt samletank betales årligt kloakbidrag for behandling på renseanlæg (inkl. statsafgift): M 3- bidrag 8 pr. m 3 10,00 12,00

9 Det opsamlede spildevand skal afleveres på Søholt Renseanlæg. Grundejer betaler selv tømning og transport til renseanlæg. Tilslutningsbidrag : Omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledningsnet. Tilslutningsbidraget er et standardbidrag, der fastsættes efter antal boligenheder. Bidraget reguleres efter et af Danmarks Statistik udgivet omkostningsindeks. For beboelsesejendomme svarer en bolig til en boligenhed. For erhvervsejendomme svarer 800m 2 grundareal til en boligenhed. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene. For erhvervsejendomme i landzone med store grundarealer fastsættes det bidragspligtige grundareal ud fra bygningernes størrelse og en skønnet bebyggelsesprocent. Ejendom med mulighed for afledning af regnvand pr. boligenhed , ,00 Ejendom uden mulighed for afledning af regnvand pr. boligenhed , ,00 Tilslutningsbidraget opkræves, når der foreligger mulighed for at tilslutte en ejendom. 9

10 Affald (momsregistreret virksomhed) Renovationsbidrag: Består af grundtakst, indsamlings- og behandlingstakst Grundtakst: Alle ejendomme, som er tilsluttet renovationen pålignes en grundtakst. Ejendomme med mere end én bolig- og/eller erhvervsenhed pålignes yderligere en halv grundtakst for hver enhed ud over én. Grundtakst 640,00 680,00 Indsamlings- og behandlingstakst: Rest-affald: volumen: tømmes: Beholder 80/ 90 liter 14. dag * (kun eksisterende) pr. år 380,00 424,00 Beholder 140 liter 14. dag * pr. år 520,00 564,00 Beholder 190 liter 14. dag * pr. år 840,00 884,00 Beholder 220/240 liter 14. dag * pr. år 1.060, ,00 Beholder 360 liter 14. dag * (kun eksisterende) pr. år 1.660, ,00 Container 400 liter 14. dag * pr. år 1.660, ,00 Container 600/660 liter 14. dag * pr. år 1.880, ,00 Container 770/800 liter 14. dag * pr. år 2.136, ,00 Sække 100 liter 14. dag * pr. år 450,00 494,00 * Ved anden tømningshyppighed f.eks. ugetømning, ændres den årlige afgift i forhold til det faktiske antal planlagte tømninger. F.eks betales sommerhustømning med 75% af den årlige afgift. Der kan tilmeldes én beholder pr. ejendom Flere beholdere kun efter særlig aftale med Forsyningsafdelingen /affald. Tømning af ekstra affaldssæk 100 liter pr. afhentn. 16,00 20,00 Tillæg for foring af containere (efter eget ønske) pr. afhentn. 8,00 10,00 Tillæg for specialafhentning pr. afhentn. 32,00 160,00 Ekstra tilkørsel mandag - fredag pr. afhentn. 64,00 80,00 Ekstra tilkørsel lørdag - søndag pr. afhentn. 620,00 680,00 Stål-Container og moloksystem - størrelse er eget valg efter behov: Transport og tømning aftales med vognmand *) pr. tømning dagspris dagspris Behandling pr. tons 620,00 650,00 * Pris reguleres årlig 1. april i ht. kontrakt Papirindsamling Beholder 140 liter tømmes 12 gange årligt pr. år 100,00 100,00 Container 600 liter tømmes 12 gange årligt pr. år 300,00 300,00 Container 600 liter tømmes 26 gange årligt 10 pr. år 600,00 650,00

11 Udgifter til papirindsamling via genbrugsøer dækkes af grundtaksten. Andre gebyrer m.v. Tilslutningsafgift pr. ejd. 220,00 220,00 Ændringsgebyr pr. ejd. 60,00 100,00 Udbringningsgebyr pr. adr. 304,00 300,00 Tillæg til tømmepris for ekstra afhentning (f.eks. ved fejlsortering) pr. stk. 100,00 100,00 Vaskegebyr pr. stk. 110,00 110,00 Salg af nye beholdere, containere og kompostere pr. stk. dagspris dagspris Salg og tilbagekøb af brugte 2-hjulede beholdere pr. stk. 80,00 80,00 Salg og tilbagekøb af brugte 4-hjulede containere pr. stk. 480,00 240,00 Salg af brugte sækkestativer pr. stk. 80,00 80,00 Affaldscenter Tandskov (ACTA): Behandlingstakster: (inkl. statslig affaldsafgift) Affald til forbrænding pr. tons 620,00 650,00 Affald til deponering pr. tons 620,00 732,00 Asbest pr. tons 620, ,00 Forsortering, affald med indhold til forbrænding og deponering pr. tons 1.040, ,00 Fejlsorterede læs pr. tons 1.480, ,00 Let metalforurenet jord pr. tons 480,00 udgår Statslige affaldsafgifter udgør : Affald til forbrænding: pr. tons 330,00 330,00 Affald til deponering: pr. tons 375,00 375,00 Affald til genanvendelse: Haveaffald til kompostanlæg pr. tons 96,00 100,00 Træstød til flisning pr. tons 124,00 dagspris Emballagetræ til genanvendelse pr. tons 124,00 dagspris Landbrugsfolie pr. tons dagspris dagspris Gips pr. tons dagspris dagspris Gulvtæpper pr. tons dagspris dagspris Planglas - med/uden rammer pr. tons dagspris dagspris PVC-affald pr. tons dagspris dagspris Autoruder pr. stk dagspris dagspris Plastkofangere pr. stk dagspris dagspris Forsortering: affald til genanvendelse, haveaffald, trærødder og brokker (modtages kun efter aftale). pr. tons 400,00 dagspris 11

12 Materialer til anvendelse på ACTA (modtages kun efter aftale): Afdækningsjord pr. tons 0,00 dagspris Rene sorterede teglbrokker pr. tons 0,00 dagspris Overskudsjord: Uforurenet jord til "jordtip" pr. tons 8,00 dagspris Jord til "jordhotel", arealet udlejet til privat entreprenør, der forestår drift og opkrævning pr. tons - - Salg af genanvendelige materialer: Kompost afhentet på lastbil pr. m3 40,00 dagspris Kompost afh. på 1 akslet trailer, ved egen læsning (u/ maskine) pr. læs 20,00 0,00 Kompost afh. på 2 akslet trailer, ved egen læsning (u/ maskine) pr. læs 32,00 0,00 Flis afhentet på lastbil pr. m3 64,00 dagspris Flis afhentet på 1 akslet trailer pr. læs 44,00 0,00 Flis afhentet på 2 akslet trailer pr. læs 84,00 0,00 Knust byggeaffald pr. tons 36,00 udgår Neddelte trærødder til brændsel pr. tons dagspris dagspris Containerpladsen: Der er kun adgang til containerpladsen for køretøjer incl. trailere med en samlet tilladt totalvægt på højst kg. Vejeboden: (kontraktlige vejninger) Vejning inkl. vejeseddel pr. vejning 40,00 40,00 Vejning inkl. vejeseddel og papirarbejde pr. vejning 80,00 80,00 Mindstetaksten, når der afregnes efter vægt pr. læs 80,00 80,00 Med mindre andet er aftalt skal der ske kontantbetaling for faktura mindre end pr. læs 240,00 240,00 Affaldscenter Tietgensvej ACTI: Genbrugsterminal: Pap, papir, emballage-plast, flamingo til genanvendelse 0,00 0,00 Makulering ( opkræves kun ved leverancer over 50 l) pr. 50 ltr. 20,00 udgår Makulering (ved mindre leverancer opkræves minimum) pr. levering 8,00 udgår Salg af genanvendelige materialer: Granuleret flamingo pr. sæk dagspris dagspris Flamingo "chips" pr. sæk dagspris dagspris Salg af emballage: Plastsække til plastfolie i ruller af 10 stk 12 pr. rulle dagspris dagspris

13 Plastsække til plastfolie i ruller af 25 stk pr. rulle dagspris dagspris Stativ til plastsække til plastfolie pr. stk. dagspris dagspris Transparente plastsække til brug på containerpladserne pr. rulle dagspris dagspris Containerpladsen: Der er kun adgang til containerpladsen for køretøjer incl. trailere med en samlet tilladt totalvægt på højst kg. Miljøbilen - "Mille-Jø" erhvervskunder: Emballage: 0,1 liters kanyleboks pr. stk dagspris dagspris 1.0 liters flaske pr. stk dagspris dagspris 2,5 - - pr. stk dagspris dagspris 5,0 - - pr. stk dagspris dagspris 25,0 - dunke pr. stk dagspris dagspris 100,0 - "apotekerfad" pr. stk dagspris dagspris Papkasser til kviksølvsholdige lyskilder pr. stk dagspris dagspris Destruktion: 0,1 liter kanyleboks pr. stk dagspris dagspris 1,0 liter kanyler/medicin pr. stk dagspris dagspris 2,5 - - pr. stk dagspris dagspris 5,0 - - pr. stk dagspris dagspris Kviksølvholdig affald pr. stk dagspris dagspris 25 liter dunke - fotovæske pr. stk dagspris dagspris 100 liter spændelågsfade i plast Ifl. dek./ Ifl. dek./ 200 liter spændelågsfade i metal regning fra regning fra Kviksølvsholdige lyskilder Kommune- Kommune- Usorteret affald kemi kemi Gebyr: Afhentningsgebyr pr. faktura 30,00 30,00 Betalingsgebyr pr. faktura 20,00 20,00 13

14 Generelt for varme-, vand-, spildevands- og affaldsopkrævninger: Betalingsbetingelser: 1. rate +/- årsafregning fra året før 10. marts 2. rate 11. maj 3. rate 10. september Hver måned udsendes opfølgning på nye forbrugere og flyttere Gebyrer: 1. rykker - momsfrit op til 250,00 250,00 2. rykker - momsfrit op til 250,00 250,00 Lukning (uanset om lukning finder sted eller ej) 1) 500,00 500,00 Genoplukning 1) 500,00 500,00 1) Hertil kommer ekstra omkostninger efter regning, f.eks. til låsesmed Manglende selvaflæsning pr.aflæserkort 50,00 50,00 Ændring af opkrævning fra 1 årlig regning til 3 a conto rater (senest dato for ændring er 10. marts, 75,00 75,00 derefter kan ændring først ske fra efterfølgende år) Aflæsning af måler efter bestilling 75,00 75,00 Aflæsning af måler ej indsendt aflæsning 200,00 200,00 Udeblivelse fra aftale 200,00 200,00 Flytteopgørelse 75,00 75,00 14

1. udgave, december Prisoversigt

1. udgave, december Prisoversigt Prisoversigt 2010 Fjernvarme Forbrug pr. MWh 398,00 338,00 Afkølingsbidrag: (1% af MWh-forbruget pr. grad afkølingen på årsbasis er < 28 C) Abonnementsbidrag: (pr. måler) 800,00 825,00 Effektbidrag pr.

Læs mere

3. udgave marts 2011. Prisoversigt

3. udgave marts 2011. Prisoversigt Prisoversigt 2011 Fjernvarme Forbrugsbidrag: (1/6-2010 - 31/12-10 219,00 kr. pr MWh) kr. pr. MWh 338,00 398,00 Afkølingsbidrag: kr. pr.(mwh x C) 3,38 3,98 Der betales et tillægsbidrag på 1% af forbruget

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2017 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2017 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2018 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2018 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

UDKAST til Takster 2014

UDKAST til Takster 2014 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-319,85 * Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012 PRISER vand & afløb 1. januar 2012 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 21. november 2011 og godkendt af Billund Byråd d. 13. december 2011. Vær opmærksom

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7 TAKSTBLAD 2014 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 3 Tømningsordning for septiktanke... 4 Renovation... 5 Renovation... 6 Renovation, erhverv... 7 Gebyrer... 8 Varme Driftsbidrag: Priser

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms Takstblad 2013 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms Takstblad 2011 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand. Årsopgørelsen Se alle vores 2015-priser på.

Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand. Årsopgørelsen Se alle vores 2015-priser på. Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand VARME Pris pr. 1. jan. 2014 Pris pr. 1. jan. 2015 Forbrugsbidrag: Uden Med Uden Med Pris, kr. pr. GJ *110,62 *138,28 *100,52 *125,65 Årsopgørelsen

Læs mere

TILSLUTNINGSBIDRAG EL

TILSLUTNINGSBIDRAG EL Pr. Boligenhed/Erhverv TILSLUTNINGSBIDRAG EL 1. januar 2016 Erhverv og Parcelhuse (ikke over 25A) Jf. 4.1.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i

Læs mere

TAKSTBLAD 2014. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2014. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand Takster er gældende til d. 31. december 2014 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms.

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Prisliste 2018. VAND Afregning af vandforbrug med måler 2017 2018 Afregning af vandforbrug består af forbrugsafgift og målerleje Forbrugsafgiftvinkl. Statsafgift kr./ m 3 21,00 19,00 Målerleje, fast beløb

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside. TAKSTBLAD 2015 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Vand TAKSTER VAND. Tilslutningsbidrag Boliger: Kr. excl. moms Kr. inkl. moms. Eksisterende områder: Nye områder:

TAKSTBLAD 2016 Vand TAKSTER VAND. Tilslutningsbidrag Boliger: Kr. excl. moms Kr. inkl. moms. Eksisterende områder: Nye områder: TAKSTBLAD 2016 Vand Takster er gældende til d. 31. december 2016 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Tilslutningsbidrag Boliger: Kr. excl. moms

Læs mere

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler Affald - private Renovationsprisen er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr. Fast gebyr Parcelhuse 700,00 875,00 Etageboliger 490,00 612,50 Kollegieværelser/enkeltværelser 350,00

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms.

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Prisliste 2017. VAND Afregning af vandforbrug med måler 2016 2017 Afregning af vandforbrug består af forbrugsafgift og målerleje Forbrugsafgiftvinkl. Statsafgift kr./ m 3 20,00 21,00 Målerleje, fast beløb

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Vand Takster er gældende til d. 31. december 2015 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej Glostrup T:

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej Glostrup T: Prisliste 2016 Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup T: 4320 8020 www.glostrupforsyning.dk Vandforsyning Alle priser er inkl. Moms Afregning af vandforbrug med måler

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. TAKSTBLAD 2018 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

12 m³ maxicontainer - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 2

12 m³ maxicontainer - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 728,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * 2 Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -308,00-319,85-319,85-319,85-319,85 * 2 Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 196,00

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71 TAKSTBLAD 2017 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00 TAKSTBLAD 2016 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Takstblad. Takster er gældende til den 31. december 2017

Takstblad. Takster er gældende til den 31. december 2017 2017 Takstblad Takster er gældende til den 31. december 2017 Indhold Drikkevand.................................................... 3 Tilslutningsbidrag Boliger, eksisterende områder.............................

Læs mere

Prisblad 2013. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2013

Prisblad 2013. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2013 Prisblad 2013 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.1 - opdateret 4. juni 2013 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [2] 1 GENERELT 4 2 FORBRUGSPRISER 5 2.1 Varde Vandforsyning

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 910,00 910,00 x Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-385,00-385,00 x Sommertillæg for

Læs mere

2010 and Takster - V

2010 and Takster - V Takster - Vand 2010 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Anholt Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme.

TAKSTBLAD 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme. TAKSTBLAD 2015 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme.dk TILSLUTNINGSBIDRAG: Investeringsbidrag Afgiftspligtigt bolig-

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2017 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2017. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2008 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 731,00 Qn 6 973,00 Qn 10 1.947,00

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 INDHOLD Elpriser 4 Varmepriser 5 Vandpriser 6 Spildevandspriser 7 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11 PRISER 2017 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 3 Spildevand... 6 Tømningsordning for septiktanke... 7 Renovation... 8 Renovation, erhverv...11 Serviceydelser og gebyrer...12 Kerteminde Forsyning Varme

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Takstblad 2015-2016. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (01.05.15 30.04.16)

Takstblad 2015-2016. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (01.05.15 30.04.16) Takstblad Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 2015-2016 (01.05.15 30.04.16) 2 Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbidrag:... 4 Betaling for tilslutning i kr.:... 4 Investeringsbidrag:... 4 Stikledningsbidrag:...

Læs mere

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014.

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Side 1 af 3 Fjernvarmetarif. Ekskl. moms kr. Inkl. Moms kr. Forbrugsbidrag pr. MWh. 377,00 471,25 NOX afgift pr. MWh. (Statsafgift)

Læs mere

Prisblad 2014. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Prisblad 2014. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Prisblad 2014 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 1.0 - opdateret 17. oktober 2013 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2014 ver. 1.0 [2] 1 GENERELT 4 2 VARDE VANDFORSYNING A/S 5 2.1 Forbrugspriser

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2012. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person.

Læs mere

Dagrenovationsordning

Dagrenovationsordning Takstblad 2014 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning,

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2013. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald Privatkunder PRISER 2018 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for vand 2018 på www.provas.dk under Om Provas / Tal og fakta. Opkrævning af vandafgifter sker

Læs mere

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Takstblad 2015 Det koster vandet 52,64 kr. pr. m 3 Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Den samlede pris for vand og udledning af spildevand

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke Renovation, erhverv... 10

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke Renovation, erhverv... 10 TAKSTBLAD 2016 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 5 Tømningsordning for septiktanke... 6 Renovation... 7 Renovation, erhverv... 10 Gebyrer... 11 Varme Driftsbidrag: Priser Priser Varmeforbrug

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms.

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Oversigt over takster og gebyrer DRIKKEVAND: Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.519,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.868,00 5.868,00 Stikledningsbidrag,

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5 m³ 2,5 m³ kr./måler/år 559,00 698,70 Fast bidrag for

Læs mere

Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk

Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk Driftsbidrag for perioden 1/10 2013 til 30/9 2014: Beløb Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/stikledning 675,00 Kubikmeter afgift 3,75 Afgift af ledningsført vand + bidrag til drikkevandsbeskyttelse 6,13

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Takstblad 2016. Indholdsfortegnelse

Takstblad 2016. Indholdsfortegnelse Takstblad 2016 Indholdsfortegnelse Sidetal Renovationsordning 2-4 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3-4 Vandforsyning 5-7 Spildevand 8-10 Gebyrer 11 Priseksempel 12 Betalingsbetingelser

Læs mere

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. Vand kr./m³ 6,00 15,66*) kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr.

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. Vand kr./m³ 6,00 15,66*) kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr. Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2015 Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S Driftsbidrag ( 13) Vand kr./m³ 6,00 15,66*) Abonnement ( 13 fast årligt

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Priser Vand og afløb 2015

Priser Vand og afløb 2015 Priser Vand og afløb 2015 Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5m³ 2,5m³ kr./måler/år 552,00 690,00 Fast bidrag for

Læs mere

Fjernvarmepriser. Tarifblad nr Gældende pr

Fjernvarmepriser. Tarifblad nr Gældende pr Tarifblad nr. 142. Gældende pr. 11.07.2016 Fjernvarmepriser Forbrugsbidrag Pr. MWh-forbrug 375,00 468,75 Pr. kwh-forbrug 0,375 0,46875 Motivationstarif: Ved fremløbstemperatur over 65 C: For hver 1 C returløbstemperaturen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Takster. Aalborg Forsyning, Vand A/S. Seneste godkendte 1. januar 2014 kr. Takstændring. 1. januar 2015 kr. Abonnement (pr. måler)

Takster. Aalborg Forsyning, Vand A/S. Seneste godkendte 1. januar 2014 kr. Takstændring. 1. januar 2015 kr. Abonnement (pr. måler) Aalborg Forsyning, Vand A/S Takster Abonnement (pr. måler) Seneste Qn 1,5 m 3 1) 925,00 975,00 Qn 2,5 m 3 2) 1.300,00 1.400,00 Qn 6,0 m 3 2.900,00 3.100,00 Qn 10,0 m 3 4.600,00 4.900,00 Qn 15,0 m 3 8.000,00

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Abonnement pr. måler 592,00 740,00. Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. moms inkl. moms m³ 2,95 3,

Abonnement pr. måler 592,00 740,00. Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. moms inkl. moms m³ 2,95 3, Prisen på drikkevand Fast bidrag Abonnement pr. måler 592,00 740,00 Variabelt bidrag Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. inkl. 0-50.000 m³ 2,95 3,69 50.000-100.000 m³ 2,74 3,43 Over 100.000 m³ 2,53

Læs mere

Abonnement pr. måler 600,72 750,90. KR. PR. M 3 KR. PR. M 3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 2,95 3,

Abonnement pr. måler 600,72 750,90. KR. PR. M 3 KR. PR. M 3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 2,95 3, PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 600,72 750,90 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 2,95 3,69 50.000-100.000 m³ 2,74 3,43 Over 100.000 m³ 2,53 3,16 AFGIFTER - FÆLLES

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 1 Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 4 2. ANLÆGSBIDRAG...

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere