Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation"

Transkript

1 Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

2 Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I kr prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift - tilskud Befordring af elever Jordforsyning Ubestemt formål Faste ejendomme og fritidsområder Fælles formål (ydelsesstøtte og lejetab) Beboelses- og erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturplads (Myndh.) Materielgården Materielgårdens drift Km.veje, stier og pladser Grønne områder og naturpladser Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Ældreboliger Budgetforudsætninger PTU 2

3 Overblik Plan og Teknikudvalget I kr prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Det brugerfinansierede område Renovation Dagrenovation Haveaffald Glas, papir og pap Genbrugsstationer Administration Overordnede bemærkninger Der vil blive udarbejdet budgetforslag til version 2 på Det brugerfinansierede område. Budgetforudsætninger PTU 3

4 Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Forudsætninger Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Til budget 2015 forventes der en besparelse på el-udgiften, idet der er sket udskiftning af ca. 800 kviksølvlamper til LED. Besparelsen i 2015 estimeret til 0,250 mio. kr. og i 2016 og ,350 mio. kr. stigende til 0,375 i Dette kræver anlægsinvesteringer, som igangsættes i Vejbelysning (nr ) Forventet mindre vedligeholdelse p.g.a. ændrede armaturer til LED-belysning 0,050 mio. kr. Afledt drift (nr ) I forbindelse med forventet etablering af cykelsti Hårlev-Hellested blev der afsat til grøn vedligholdese og snerydning. Projektet bliver ikke til noget foreløbigt. Mindreudgift -0,100 mio. kr. I alt mindreudgift -0,150 mio. kr. Delpolitikområde: Vintertjeneste I budget 2015 vil præventiv saltning delvist blive udført i eget regi af materielgården. Eksterne entreprenører vil skulle udføre vintertjeneste som vil omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært på gamle amtsveje samt snerydningsruterne stort set i samme antal som i dag. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Ved hjemtagelse af saltning forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Budgetforudsætninger PTU 4

5 Kollektiv Trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Forudsætninger Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for 2014 baseret på køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Der er i budgettet indregnet regulering for tidligere år med -0,915 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i årene Herudover er der reguleret i forhold til planlagte køretimer. Endvidere er der afsat budget til handicapkørsel, åben ordning samt rejsekort, heri er indregnet reguleringer fra tidligere år med 0,042 mio. kr. Der er i alt budget på 10,1 mio. kr. til de forskellige ordninger. Mindreudgiften på -2,783 mio. kr. i 2016, skyldes ændret fordelingsnøgle hos MOVIA. I 2017 og frem udgør mindreudgiften -2,283 mio. kr. Der skal ske udbud af den kollektive trafik i 2015/2016 og hvilken effekt dette får, vides ikke på nuværende tidspunkt. Mindreforbrug i alt -2,783 mio. kr. i 2016 og -2,283 mio. kr. fra 2017 og frem. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio 2015 vedr. befordring af elever. Kontrakten er forlænget til medio Budgetforudsætninger PTU 5

6 Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Forudsætninger Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til Budgetforudsætninger PTU 6

7 Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Forudsætninger Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. Pedelkorps Teknisk justering af indtægterne på grund af fremskrivningsprocenten samt ændrede timer/normering i forbindelse med salg af ejendomme. Mindreindtægt på 0,247 mio. kr. Netto afvigelse på 0,247 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Nogle af ejendommene er solgt i 2014, men der er stadig ejendomme, der står til salg eller vil blive sat til salg i Boligkontoret Danmark varetager administrationen af øvrige udlejningsejendomme. Fremadrettet skal vi ikke budgetterer med forrentning af vores udlejningsboliger. Budgettet skal fjernes og udgør netto -0,057 mio. kr. -0,057 mio. kr. ved forrentning af udlejningsboliger. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Tilretning af budget på ejendomme til salg /solgt i alt -0,051 mio. kr. Mindreudgifter i alt -0,051 mio. kr. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Budgetforudsætninger PTU 7

8 Faste ejendomme og fritidsområder Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde. Budgetforudsætninger PTU 8

9 Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Forudsætninger Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Fra 2015 vil præventiv saltning ligeledes blive udført af personale fra Materielgården. Der er tilført midler til drift og vedligehold af blomstersøjler/kummer i Hårlev, Algade i Store Heddinge samt cykelsti Store Heddinge/Rødvig. Afledt drift til vedligeholdelse af Algade og cykelsti St. Heddinge- Rødvig. Beløbet til afledt drift er budgetteret 2 gange derfor tilbageføres -0,225 mio. kr. Ændring på -0,225 mio. kr. Budgetforudsætninger PTU 9

10 Ældreboliger Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for 2015, hvilket er indarbejdet. Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. Herudover er der ydelsesstøtte til private ældreboliger. Ældreboligerne beliggende på Stevnsvej 3B-S er solgt mindreindtægt/mindreudgift på i alt 1,203 mio. kr. Mindreudgift til ydelsesstøtten til private ældreboliger på -0,035 mio. kr. I henhold til KB-sag nr. 395 den 21. maj 2015 forventes lejetabet at kunne nedsættes med -0,2 mio. kr. i 2016 stigende til -0,8 mio. kr. i 2019 i takt med at der sker afhændelse af ældreboligerne. I alt afvigelse 0,968 mio. kr. i 2016, stigende med 0,200 mio. kr. pr. år indtil Budgetforudsætninger PTU 10

11 Det brugerfinansierede område - Renovation Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Forudsætninger Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via Stevns Forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Ultimo 2013 var aftalen om kørsel af affald i udbud. Ny entreprenør startede op 1. maj Budgettet er tilrettet i forhold til dette udbud. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Delpolitikområde: Haveaffald Afhentning af haveaffald er budgetlagt på baggrund af indgået aftale med vognmænd for en 4-årig periode, som udløber 31. december 2013 samt forventet mængde haveaffald til behandling. Ordningen er forlænget i to år til og med 31. december Der vil således skulle være udbud i Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Aftale om afhentning af papir har ligeledes været i udbud i 2013 med virkning fra 1. maj Der sker et samlet udbud på afhentning af dagrenovation samt papir. Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas og flasker centrale steder rundt i kommunen forsætter. Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Budgetforudsætninger PTU 11

12 Det brugerfinansierede område - Renovation Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Stevns Kommune har besluttet at indføre klippekortsmodel (betaling pr. besøg) for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Opkrævning sker via Stevns Forsyning udgiften hertil er ikke kendt ved budgetvedtagelsen. Budgetforudsætninger PTU 12

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Budgetbemærkninger. Drift/refusion Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.22 Jordforsyning -1.176-1.179-1.179-1.179

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 186-209) 186 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Hovedoversigt til budget 2015

Hovedoversigt til budget 2015 Hovedoversigt til budget 2015 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.119-9.674 Heraf refusion -1 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 34 Erhverv- og Kulturudvalget 49 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015-17 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2014 og overslagsårene 2015-17. Forslaget behandles første gang i Byrådet den 26. august

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis UDKAST INDHOLD Kommuneoplysninger Side 3 Borgmesterens forord Side 4 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side 5 Side 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Økonomisk oversigt og

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Basisbudget 2016-2019

Basisbudget 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 1 Basisbudget 2016-2019 Byrådets budgetseminar den 27. august 2015 27. august 2015 Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1 Indhold Overblik/ Budgetopfølgning 3... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik og Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere