Mål og Midler Kommunale ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og Midler Kommunale ejendomme"

Transkript

1 Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer. På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret 2014: Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige toiletter, beboelsesejendomme, kasernebygningerne og ledigblevne ejendomme, som skal sælges. I 2014 vil der være fokus på følgende områder: Målrettet driftsøkonomisk styring af politikområdets ejendomme Afhændelse af ledigblevne ejendomme. Målrettet indsats for håndtering af de budgetmæssige forhold - i forbindelse med tomgangsdrift - og afhændelse af ledigblevne ejendomme. Kontraktstyringsenheden Viborg Kommune har etableret en kontraktstyringsenhed, der har til opgave at sikre, at kontrakterne overholdes. I 2014 vil der være fokus på: kontrol, tilsyn og opfølgning med kvaliteten af opgavens udførelse Kontrol og tilsyn i forhold til kontraktens vilkår i øvrigt, eks. vedr. arbejdsmiljø og personale Dialog med leverandørerne generelt. Byfornyelse Viborg Kommune har p.t. igangværende byog områdefornyelsesprojekter i Hvam, Ørum, Klejtrup, Vammen og Viborg. Der er fremsendt ansøgning på områdefornyelsesprojekt i Karup, som forventes godkendt inden sommerferien 2013, og endelig forventes opstart af 1 til 3 nye projekter i Møldrup, Stoholm og evt. Rødkærsbro. Pulje til byfornyelse i landsbyerne Der forventes udarbejdet en revideret strategi for udmøntning af byfornyelsesmidlerne til landsbyerne. Midlerne skal anvendes til forskønnelse af de mindre byer (alle byer bortset fra Viborg og Bjerringbro) Det er meddelt tilsagn om statsstøtte på 7.4 mio. kr. og sammen med kommunens andel er der således 12.3 mio.kr. til indsats i forhold til nedrivning og forskønnelse af bygninger og oprydning i landdistrikterne. Derudover meddeles der kontant støtte til bevaringsværdige lejeboliger efter byfornyelseslovens kap. 3 og 5, og til bevaringsværdige andels- og ejerboliger efter kap. 4. I andet kvartal forestås præmiering af smukke bygninger. Såfremt der iagttages nye bygninger, der skal sikres bevaret, indberettes disse til SA- VE-systemet, og der foretages relevant sagsbehandling på sager fremsendt fra Kulturarvsstyrelsen

2 Målsætninger og indsatsområder Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet. Byrådet har formuleret målsætninger for Kommunale Ejedomme, som er en del af bemærkningerne til budgettet. Disse målsætninger ses nedenfor. Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for Kommunale Ejendomme. MÅLSÆTNINGER Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder: vilkårene for infrastrukturen fastholdes og forbedres Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed: bygninger og tilknyttede arealers kvalitet og sikkerhed skal sikres Det er Byrådets målsætning, at vi skal medvirke til, at det globale klima ikke forringes

3 Effektmål i Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet Udbygning af sociale relationer samt fysisk forskønnelse i landsbyerne Igangsætning af to områdefornyelsesprojekter i Viborg Kommune. Udbygning af sociale relationer i landsbyer med områdefornyelse. Projektperioden er 5-årig med evaluering i Tilfredsstillende rengøringskvalitet på kommunens institutioner Evaluering i Se også effektsmålsskabelon. Kontraktstyringsenheden oplever IKKE at skulle give karakteren 3- eller derunder i kontraktperioden Karaktergivningen henviser til den løbende kvalitetskontrol, se mere herom i effektmålsskabelon. Økonomisk ansvarlig udlejning af kommunens udlejningsejendomme (kontraktudløb ) Det sikres, at driftsomkostningerne på udlejning som minimum kan dækkes af lejeindtægterne

4 ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i kr. og i 2014-priser Resultat Byggegrunde, jordforsyning * Beboelse, udlejning ** Erhvervsejendomme, udlejning Andre faste ejendomme Administrationsbygninger, Rengøringsenheden Øvrige *** I alt

5 Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent) -3% Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L) % 26% -24% -7% % Byggegrunde, jordforsyning * Beboelse, udlejning ** Erhvervsejendomme, udlejning Andre faste ejendomme Administrationsbygninger, Rengøringsenheden Øvrige *** Bemærkning: er realiseret forbrug er det oprindelige budget tet til vedligeholdelse af bygningerne er efter 2010 overført til det nye politikområde under Økonomiudvalget - "Ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk)"

6 forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Regnskab Regnskab 2012 Mængde 2013 Faste ejendomme (pris pr. kvm.) (antal kvm.) 2014 Totale nettoudgifter i kr. Regnskab Beboelse - drift og vedligehold (kvm) Beboelse - lejeindtægter (kvm) Erhvervsejendomme - drift og vedligehold (kvm) Erhvervsejendomme - lejeindtægter (kvm) Andre faste ejendomme - drift og vedligeholdelse (kvm) Andre faste ejendomme - lejeindtægter (kvm) Miljøbeskyttelse (pris pr. toiletbygning) (antal toiletbygninger) 80 - Fælles formål (offentlige toiletter) Rengøringsenheden (pris pr. time) (antal timer) 50 - Rengøringsenheden - drift (timer) Rengøringsenheden - indenfor kontrakt -indtægter (timer) Rengøringsenheden - udenfor kontrakt -indtægter (timer) Øvrige nettoudgifter I alt

7 Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L) Totale nettoudgifter i kr. Regnskab Jordforsyning 02 -Boligformål - drift Boligformål - lejeindtægt Erhvervsformål - drift Erhvervsformål - lejeindtægt Ubestemte formål - drift Ubestemte formål - lejeindtægt Faste ejendomme 10 - Fælles formål Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri - drift Driftsikring af boligbyggeri - lejeindtægt -269 Fritidsfaciliteter 35 - Andre fritidsfaciliteter Rengøringsenheden 50 - Rengøringsenheden - salg af varer og produkter -7-1 Kontraktstyring - rengøring 50-4% pulje -812 Øvrige nettoudgifter I alt

8 Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde Kommunale ejendomme: Antallet af ejendomme udgør omkring 76, hvoraf de 18 er tilført i Selvom Byrådet har besluttet at sælge ud af ejendomme, som har tjent et rent boligformål, så kommer der nye ejendomme til i form af nedlagte institutioner. Der er budgetteret med færre udgifter på driften af ejendomsmassen i 2014 end det har kostet i Ejendomme i tomgangsdrift: Der er tilført 2,9 mill. til genopretning af ubalance vedr. kommunale ejendomme i tomgangsdrift. Offentlige toiletter: Der er budgetteret med færre udgifter på driften af de offentlige toiletter i 2014 end det har kostet i Forbruget på driften af toiletterne er naturligvis størst i Viborg og Bjerringbro på grund af den højere benyttelse. Rengøringsenheden: Timeprisen for rengøring har over flere år været uændret. Udbud af rengøring: Der er afsat 2,4 mill. til drift af kontraktstyringsenheden og til den centrale pulje på 4%. Det fremgår dog ikke af tabeloversigten, idet beløbet er indeholdt i fælles formål. De der står som mindreforbrug er allerede afsatte midler fra 4% puljen. Væsentlige ændringer i budgettet Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt som grundlag for budgetlægningen. Jordforsyning: Jord som på et senere tidspunkt skal byggemodnes udlejes til jordbrugsformål, så vidt det er muligt. Det forventes at give en samlet nettoindtægt på kr. efter betaling for omkostninger til ejendomsskatter m.v. Kommunale ejendomme: Til den bygningsmæssige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, er der afsat 10 kr. pr. kvm. Der er indtægter ved udlejning af de fleste af ejendommene til bolig- og erhvervsformål. Ejendomme i tomgangsdrift: Udgiften på ejendomme som er udbudt til salg bogføres på kommunale ejendomme.. Tilsvarende bogføres udgiften på ejendomme som ikke længere benyttes til deres oprindelige benyttelsesformål på kommunale ejendomme indtil de evt. overgår til et nyt offentligt formål. Offentlige toiletter: Der drives i alt 26 offentlige toiletter. Heraf er 9 beliggende i Viborg og 1 i Bjerringbro. Rengøringsenheden: Rengøringsenheden er efter udbudsrunden indskrænket til kun at omfatte Rådhuset og ca. 7 medarbejdere. Timeprisen har været fastholdt i en årrække på 199,25. De timepriser som indgår i tabellen udvikling i pris og mængde i dette dokument er omregnet til 2014 niveau. Fastholdelse af timeprisen over en periode hvor udgiftsniveauet har været stigende, afdækker således en reel prisnedsættelse / effektivisering

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Integrationsafdelingen

Integrationsafdelingen Integrationsafdelingen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Helle Nygaard Jensen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1.

Læs mere

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008 Ældrecentret Lysbjergparken Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune Budget 2012 2015 Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL... 18 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD...

Læs mere