NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Eva Stricker Schønnemann /esq Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2013 at gennemføre en forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2009 for erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej. Den forudgående høring fandt sted fra den 3. september til den 1. oktober I forbindelse med høringen modtog grundejere, virksomheder, naboer og andre interessenter debatoplægget Forudgående høring af kommuneplanændring. Debatoplægget indeholdt et oplæg til fremtidig anvendelse af området, en beskrivelse af Kommunalbestyrelsens ønsker for området, fire spørgsmål som Kommunalbestyrelsen ønskede borgernes hjælp til at besvare samt en opfordring til at indsende idéer, forslag og bemærkninger. Der indkom syv høringssvar i forbindelse med den forudgående høring. I det følgende resumeres høringssvarene. Til hvert høringssvar er knyttet By-og Teknikforvaltningens bemærkninger og eventuelle forslag til 1. Georg Varling, Frejasvej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris, ejer af ejendommen Gungevej 13 Besvarer de fire spørgsmål, som er stillet i debatoplægget: A. Synes, at det er uhensigtsmæssigt at blande boliger og erhverv i områderne omkring Gungevej og Arnold Nielsens Boulevard, og nævner, at der er erhvervsvirksomheder, som er flyttet til området netop, fordi der ikke er boliger i området. B. Udtrykker, at Gungehusskolens udvidelse er ham lidt uvedkommende, men foreslår, at en eventuel fremtidig udvidelse af skolen sker på skolens boldbane, og at skolen benytter boldbanen på Gungevej 4 som erstatning. Der kunne anlægges en smal sti fra skolen til boldbanen gennem ejendommene Gungevej 3 og 5. C. Mener ikke umiddelbart, at boldbanen på Gungevej 4 er rimeligt udnyttet i dagtimerne og foreslår, at banen halveres, så halvdelen af ejendommen (den sydligste del) kan udnyttes til erhverv.

2 D. Udtrykker stor utilfredshed med ejendommen Gungevej 17, som fremstår som et spøgelseshus med meterhøjt ukrudt og knuste vinduer. Mener, at der bør stilles krav om vedligeholdelse af ejendommen Gungevej 17. Der bør dog ikke gives mulighed for boliger på ejendommen, og det forudses, at mulighed for boliger på ejendommen vil møde massiv modstand fra virksomhedsejerne på Gungevej. A. I Kommuneplan 2009 er erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej udlagt til blandet byområde. I oplægget til nye kommuneplanrammer, som er fremlagt under den forudgående høring, udlægges ejendommene omkring Gungevej og Arnold Nielsens Boulevard til udelukkende erhverv, mens de ejendomme, som ligger umiddelbart op til eksisterende boligbebyggelse fastholdes til blandet byområde. Det nye i oplægget er således ikke, at der udlægges områder til blandet byområde, men at der udlægges områder alene til erhverv. Et blandet byområde vil sige et område, hvor der kan bygges blandet bolig og erhverv, etagebolig, tæt-lav bolig, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, administration, fritidsanlæg og kulturinstitutioner. Det er ikke forvaltningens hensigt at de ejendomme, som i kommuneplanen udlægges til blandet byområde, i en ny lokalplan skal udlægges til boligformål. Det er tanken, at ejendommene udlægges til funktioner, som godt kan ligge ved siden af boliger, uden at boligerne er generet af støj, lugt og lignende. Det kan bl.a. være offentlige formål samt kontorog serviceerhverv. På den måde sikres en bufferzone mellem områdets produktions- og værkstedserhverv og de eksisterende, omkringliggende boligområder. B. Hvis Gungehusskolens elever skal benytte boldbanen på Gungevej 4, som deres primære boldbane, vil det højst sandsynligt skabe en del uhensigtsmæssig fodgængertrafik over Gungevej. Selv ved anlæggelse af en sti gennem ejendommene Gungevej 3 og 5, vil eleverne skulle krydse Gungevej for at komme til boldbanen. Det vil kræve en trafikregulering, som vil være til gene for erhvervsvirksomhederne på Gungevej. Det er ikke undersøgt om, ejerne af de to erhvervsejendomme vil afstå areal til en sådan sti. C. Udlæg af boldbanen på Gungevej 4 til erhverv er ikke til hinder for, at banen kan opdeles, så halvdelen af banen kan udnyttes til erhverv, mens den anden halvdel fastholdes til boldspil mv. Hvis ejendommen opdeles, er den dog ikke stor nok til at rumme en fodboldbane med de dimensioner, banen har i dag eller med de dimensioner, som er mindstemål for en fodboldbane ifølge DBUs fodboldlovs 1. D. Krav om vedligeholdelse af ejendommen Gungevej 17 kan ikke reguleres i kommuneplanen, men sker via byggelovens 14, stk.1.

3 Ejendommen Gungevej 17 er omfattet af Lokalplan 224. Lokalplanen udlægger ejendommen til boligformål i form af etageboligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse. Der er således allerede i dag mulighed for at opføre boliger på ejendommen. Ejer af Gungevej 17, Jehovas Vidners Rigssalsforening, ønsker dog at opføre rigssale og enkelte boliger på ejendommen. De afventer derfor en ny lokalplan, som giver mulighed for offentlige formål mv. på ejendommen. At dele af området i kommuneplanen fastholdes som blandet byområde betyder ikke nødvendigvis at disse områder skal udlægges til boligformål i en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i oplægget til nye kommuneplanrammer, men høringssvaret tages med i overvejelserne om regulering af anvendelser i en ny lokalplan for området. 2. Erik Ebdrup, Grand Ejendomme, Vestre Havneplads 10, 4400 Kalundborg, ejer af ejendommen Høvedstensvej 27 Spørger til: A. Hvilke tanker, der ligger bag opdelingen af området i blandet byområde og erhverv B. Hvad de to betegnelser medfører A. Som beskrevet i debatoplægget er størstedelen af området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet byområde. Området har de seneste år gennemgået en positiv udvikling, som peger på, at det fortsat er attraktivt som erhvervsområde. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at udlægge dele af området til erhvervsområde uden mulighed for at indpasse boliger og offentlige formål. De områder, der stadig er udlagt til blandet byområde i oplægget til ny anvendelse, er de områder, som ligger umiddelbart op til eksisterende boligbebyggelse. Et blandet byområde vil sige et område, hvor der kan bygges blandet bolig og erhverv, etagebolig, tæt-lav bolig, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, administration, fritidsanlæg og kulturinstitutioner. Det vil sige funktioner, som godt kan ligge ved siden af boliger, uden at boligerne er generet af støj, lugt og lignende. På den måde sikres en bufferzone mellem områdets rene erhvervsdele og de eksisterende, omkringliggende boligområder. Ydermere ønsker Kommunalbestyrelsen at sikre, at ejendommene øst for Gungehusskolen kan anvendes til offentlige formål (f.eks. en udvidelse af skolen), hvis der i fremtiden bliver mulighed og behov for det. Derfor er ejendommene øst for skolen også udlagt til blandet byområde i oplægget til nye kommuneplanrammer.

4 B. Oplægget til nye anvendelser er et forslag til ændring af kommuneplanrammerne, som fastlægger rammer for en ny lokalplan. De områder der udlægges til blandede byområder i kommuneplanen, kan fastlægges til blandet bolig og erhverv, etagebolig, tæt-lav bolig, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, administration, fritidsanlæg og kulturinstitutioner i lokalplanen. De områder, der udlægges til erhverv, kan fastlægges til erhvervsformål i lokalplanen. Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til 3. E/F Bibliotekvej v/administrator for Fuglebakkevej 88-90, Frederiksberg A/S, Bjarne Nygaard, Landlystvej 58, 2650 Hvidovre Er ikke interesserede i, at ejendommene syd for Bibliotekvej udlægges til boliger, idet de mener, at det vil forringe ejerforholdene væsentligt, såfremt lejlighederne i fremtiden kun kan sælges til boligformål. Tanken med at udlægge ejendommene syd for Bibliotekvej til boligformål var, at en ny tæt-lav boligbebyggelse i sammenhæng med boligbebyggelsen Bredalsparken kunne udgøre en fin afslutning på Bredalsparken mod hjørnet af Arnold Nielsens Boulevard og Bibliotekvej. De fire ejendomme syd for Biblioteksvej kan dog også opfattes som sammenhængende med erhvervsområdet, og med den skala og åbne karakter mod vejen bebyggelsen har i dag, udgør den en fin fortsættelse af rækkehusene i den østlige ende af Bibliotekvej. At dele af området i kommuneplanen fastholdes som blandet byområde betyder ikke nødvendigvis, at disse områder skal udlægges til boligformål i en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i oplægget til nye kommuneplanrammer, men høringssvaret tages med i overvejelserne om arealanvendelsen i en ny lokalplan for området. 4. Jehovas Vidner v/kristian Pedersen, Ndr. Strandvej 151 A, 3140 Alsgårde, ejere af ejendommen Gungevej 17 Jehovas Vidner forholder sig positivt til oplægget til nye anvendelser, der giver mulighed for opførelse af et rigssalscenter på Gungevej 17.

5 Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til 5. Kroppedal Museum v/mads Johnsen, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup Museet har foretaget en arkivalsk kontrol og fundet, at fodboldbanen på Gungevej 4 samt Gungehusskolens fodboldbane ligger i et område, hvor der i de seneste år er foretaget udgravninger af bebyggelser fra oldtiden. Senest i forbindelse med Ringstedbanen ca. 850 m nordvest for fodboldbanerne. Kroppedal Museum har desuden i 2007 anbefalet en arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med musikskole og nye boliger i Risbjergområdet ca. 600 m fra fodboldbanerne. Kroppedal Museum vurderer, at der sandsynligvis findes væsentlige, jordfaste fortidsminder på fodboldbanerne og anbefaler derfor at der foretages arkæologiske forundersøgelser i henhold til Museumslovens 26, stk. 2 inden eventuelle jord- /anlægsarbejder på banerne. Krav om foretagelse af arkæologiske forundersøgelser kan ikke reguleres i kommuneplanen. Forvaltningen vurderer derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i oplægget til nye kommuneplanrammer. Ved en eventuel ændring af anvendelsen af boldbanerne vil museet blive kontaktet med henblik på en vurdering af behovet for og bevilling til udførelse af prøvegravninger. 6. Skolebestyrelsen på Gungehusskolen v/formand Dorte Bastian og næstformand Lise-Lotte Rasmussen A. Synes, at det er foruroligende, at Kommunalbestyrelsen vil udlægge fodboldbanen på Gungevej 4 til erhverv, idet der er begrænset adgang til udearealer omkring Gungehusskolen, særligt efter at skolen er udvidet. Der henvises til den nye folkeskolereform, hvor der bl.a. er fokus på bevægelse og idræt. B. Påpeger, at der er store udfordringer med cykel- og bilparkering ved skolen. Bestyrelsen mener, at parkeringsproblematikken vil forværres, såfremt ejendommene omkring Gungehusskolen udlægges til offentlige formål. A. At fodboldbanen på Gungevej 4 udlægges til erhverv i kommuneplanen og i en ny lokalplan betyder ikke nødvendigvis, at banen nedlægges som boldbane. Ejendommen er kommunalt ejet og kan anvendes til boldbane så længe, der er behov for det. Udlæggelse til erhverv betyder dog, at banen kan anvendes til erhverv, skulle der i fremtiden blive mulighed for

6 det. På den måde er banen ikke sikret som boldbane, hvis den udlægges til erhverv. B. Uanset hvilke offentlige formål, der eventuelt i fremtiden etableres på ejendommene øst for Gungehusskolen, vil det være et krav, at der anlægges det nødvendige antal parkeringspladser, således at parkering kan foregå indenfor ejendommene. Der burde derfor ikke opstå gener i forbindelse med parkering ved eventuelle fremtidige offentlige formål på ejendommene øst for skolen. Såfremt ejendommen Arnold Nielsens Boulevard 64B indgår i et eventuelt fremtidigt område til offentlige formål, vil der desuden være mulighed for vejadgang til området fra Arnold Nielsens Boulevard. Når Kommunalbestyrelsen ønsker at udlægge erhvervsejendommene øst for skolen til offentlige formål, er det i øvrigt bl.a. for at undgå tung trafik til og fra erhvervsejendomme på Høvedstensvej. Skolebestyrelsen på Gungehusskolen, Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen ønsker alle, at bevare boldbanen på Gungevej 4 som boldbane. Det er oplyst, at Rosenhøj Boldklub og Lejerbo Boldklub bruger boldbanen mandage, onsdage og fredage fra og tirsdage og torsdage fra , og at det er ikke muligt at anvise alternative banetider til klubberne i området. Efter sammenlægning med Sønderkærskolen er Gungehusskolen blevet en væsentlig større skole, og såfremt boldbanen nedlægges, vil det have konsekvenser for elevernes mulighed for at bevæge sig i pauserne. Den nye folkeskolereform vedtager, at folkeskoleelever skal bevæge sig mere i løbet af en skoledag. Selvom meget bevægelse kan placeres inde på skolen, er det ikke optimalt for elevernes mulighed for fysisk aktivitet, at udearealerne reduceres. Forvaltningen vurderer, at boldbanen bør fastholdes som rekreativt område i kommuneplanen og ikke udlægges til erhverv, som det er beskrevet i oplægget til nye kommuneplanrammer. Forvaltningen vurderer ikke, at den del af høringssvaret, som omhandler parkering, giver anledning til ændringer i oplægget til nye kommuneplanrammer. 7. Mogens Voss, Skårupvej 55, 2650 Hvidovre Anmoder om en åben og fordomsfri behandling af Jehovas Vidners ønske om at opføre et rigssalscenter på ejendommen Gungevej 17 og påpeger, at Jehovas Vidners arbejde mange steder betragtes som samfundsgavnligt. Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-06-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Forslag til LOKALPLAN 2014-7 Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Plan og Erhverv. Slagelse Kommuneplan 2009-2020. Hvidbog

Plan og Erhverv. Slagelse Kommuneplan 2009-2020. Hvidbog Plan og Erhverv Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hvidbog Offentlighedsfase 4. juli - 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Oversigt over samtlige høringssvar side 6 Gennemgang og vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 75. Centerområde ved Bækkeskovvej

Forslag til Lokalplan nr. 75. Centerområde ved Bækkeskovvej Forslag til Lokalplan nr. 75 Centerområde ved Bækkeskovvej Juni 2007 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Redegørelse Indledning Samlet lokalplanlægning for bolig- og centerområde ved

Læs mere

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL GULDBORGSUND KOMMUNE FEBRUAR 2009 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere