SOCIALE FORHOLD OG ARBEJDSVILKÅR FOR VOGNMÆND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALE FORHOLD OG ARBEJDSVILKÅR FOR VOGNMÆND"

Transkript

1 GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME SOCIALE FORHOLD OG ARBEJDSVILKÅR FOR VOGNMÆND UNDERSØGELSE Resumé Undersøgelsen giver en analyse af de sociale forhold og arbejdsvilkår for erhvervschauffører, der er ansat i vejgodstransportsektoren. Den koncentrerer sig om de grundlæggende sociale spørgsmål, som opstår i denne del af transportsektoren, herunder køre- og hviletid og praktiske aspekter, der indvirker direkte på chaufførers livskvalitet, f.eks. ansættelsesordninger og indkomstniveau. Efter en overordnet analyse af den retlige ramme, som omfatter den EU-lovgivning, der er relevant for vejgodstransportens sociale dimension, beskrives resultaterne af høring af aktører og chauffører. IP/B/TRAN/FWC/ /Lot1/C2/SC PE DA

2 Dette dokument blev bestilt af Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg. FORFATTERE TRT Trasporti e Territorio Srl - Alessio Sitran, Enrico Pastori ANSVARLIG ADMINISTRATOR Piero Soave Europa-Parlamentet Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik B-1047 Bruxelles REDAKTIONEL BISTAND Nóra Révész SPROGUDGAVER Originalsprog: EN Oversættelser: DE og FR OM REDAKTØREN Man kan skrive til følgende -adresse for at kontakte temaafdelingen eller abonnere på dens månedlige nyhedsbrev: Redaktionen afsluttet i april, Den Europæiske Union, Dette dokument er tilgængeligt på internettet på: ANSVARSFRASKRIVELSE De synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, er udelukkende forfatterens ansvar og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. Eftertryk og oversættelse til ikkekommercielle formål er tilladt, forudsat at kilden angives, og udgiveren underrettes på forhånd og tilsendes et eksemplar.

3 Sociale forhold og arbejdsvilkår for vognmænd SAMMENDRAG Denne undersøgelses formål er at levere informationer til drøftelserne i Parlamentet af sociale forhold og arbejdsvilkår for erhvervschauffører i vejgodstransportsektoren, idet der gives en oversigt over den relevante EU-lovgivning på dette område og et resume af de resultater, der er opnået gennem høringsprocessen, som har involveret aktører (fagforeninger) og chauffører i nogle medlemsstater. Undersøgelsen indeholder en dybtgående analyse af de mest hastende spørgsmål og tendenser, der berører erhvervschaufførernes sociale forhold og arbejdsvilkår. Den forsøger at identificere faktorer, som man skal være mere opmærksom på for at iværksætte en effektiv håndhævelsesstrategi, der sikrer bedre overholdelse af chaufførers sociale rettigheder, hvilket igen sikrer dem bedre leve- og arbejdsvilkår. På det område giver undersøgelsen et opdateret faktuelt grundlag for drøftelserne og indeholder de konklusioner og anbefalinger, der er formuleret af forfatterne i deres tidligere undersøgelse for Europa- Parlamentet om håndhævelse af EU-lovgivning på det sociale område inden for vejtransportvirksomhed 1. EU-lovgivning med indvirkning på chaufførers sociale forhold og arbejdsvilkår Undersøgelsen beskriver i hovedtræk EU's nuværende retlige ramme, der gælder for de sociale aspekter (arbejds-, køre- og hviletid) og adgangen til markedet for vejgodstransportvirksomhed (vejtransportpakken), idet den tager årsagen til den lovgivningsmæssige udvikling i betragtning, der er foretaget på europæisk plan inden for disse to områder. På grund af vejgodstransportaktiviteternes mobile og internationale art har undersøgelsen set nærmere på andre EU-love, der, selv om de ikke oprindeligt og var udarbejdet specielt til vejgodstransportsektoren, dog har stor indvirkning på sociale forhold og arbejdsvilkår. Chaufførers sociale forhold og arbejdsvilkår: en vurdering Kernen i undersøgelsen er rettet mod vurderingen af chaufførers sociale forhold og arbejdsvilkår. I analysen er der hovedsageligt anvendt resultater af de høringsprocesser, der var rettet imod relevante aktører (nationale fagforeninger og to europæiske sammenslutninger) og chauffører. Dette har resulteret i både kvalitative og kvantitative informationer vedrørende de spørgsmål, der mest direkte påvirker erhvervschaufførers arbejdsmiljø og levestandard. Siden liberaliseringsprocessen startede i 1990'erne har vejgodstransportsektoren oplevet nogle radikale ændringer. Den stadig større åbning af det europæiske marked har været den førende faktor, der har ændret ikke kun den måde, hvorpå vejgodstransportsektoren tidligere var organiseret og struktureret, men også tjenesternes art og omkostninger. Disse ændringer blev endnu tydeligere, efter at EU blev udvidet med 12 nye medlemsstater ad to omgange, i 2004 og i Som undersøgelsen har vist, har liberaliseringsprocessen imidlertid ikke været ledsaget af en parallel proces med social harmonisering inden for ansættelses- og arbejdsvilkår. 1 Anført nedenfor, se note 8. 3

4 Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik Tværtimod er der inden for disse en generel og skarpt nedadgående tendens for både hjemmehørende og ikkehjemmehørende erhvervschauffører 2. Der er fortsat store forskelle på markedsstrukturerne inden for beskæftigelse og det sociale område samt håndhævelsesmekanismernes effektivitet blandt EU-medlemsstater. Disse uligheder skaber huller, der kan føre til, at transportvirksomheder anspores til at benytte sig af illoyal konkurrence og social dumping (såsom f.eks. "postkasseselskaber", anvendelse af chauffører, der hævder at være selvstændige, præstationsbaserede beskæftigelsesordninger) i stedet for at skabe muligheder for social og økonomisk vækst. Disse uretfærdige praksisser er tegn på en mere generel tilbagegang for standarden inden for chaufførerhvervet, f.eks. et værre og værre arbejdsmiljø og tilbagegang for indkomstniveau, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, jobkrav og levestandard. Desuden skal det understreges, at de ovenfor nævnte illoyale praksisser og misbrug som nævnt ovenfor også bidrager stærkt til den stigende usikkerhed med hensyn til chaufførernes leve- og arbejdsvilkår, som det fremgår af høringsresultaterne og eksemplerne, der er beskrevet i denne undersøgelse for nogle medlemsstater. Disse resultater understøttes af feedback fra både aktører og chauffører. Som det fremgår af de indsamlede data, ser aktører især arbejdsmiljøet (herunder et højere diskriminationsniveau mellem chauffører fra hhv. EU15 og EU12), jobkrav (herunder en højere fleksibilitetsgrad for opgaver såvel som en større mængde ikkekørselsaktiviteter) og indkomstniveau (f.eks. et fortsat faldende lønniveau for chauffører) som de sociale elementer i vejgodstransportsektoren, der er blevet forværret mest i løbet af de sidste fem år. Figur 1: Elementer, der er blevet forværret mest i løbet af de sidste fem år Deteriorated sharply Deteriorated 2 1 Neither deteriorated nor improved Improved 0 Working environment Income levels Non-standard working hrs Working hrs Job demands Skilled work Kilde: Forfatternes indsamling af data. Chauffører gentager aktørernes opfattelse og perspektiv ved at lægge særlig vægt på et fald i lønniveauet, som efterfølges af en stigning i antallet af arbejdstimer, en forværring af arbejdsmiljøet og manglende tilgængelighed til og sikkerhed på parkeringsområder. Chauffører fra EU15 er især berørt af denne nedadgående tendens, som de hævder navnlig skyldes transportselskabernes anvendelse af billigt personale fra Østeuropa. 2 Ikkehjemmehørende chauffører er chauffører, der arbejder fra et andet land end deres eget. 4

5 Sociale forhold og arbejdsvilkår for vognmænd Figur 2: Chaufførers vurdering af de aspekter, der er blevet mest forværret i løbet af de sidste fem år 18% 10% 21% Working environment Income levels 5% 5% 23% 28% Working hours Job demands Skilled work Accessibility and security of parking areas Others Kilde: Forfatternes indsamling af data. Ifølge aktørerne er håndhævelse et særligt problematisk område, hvor det ville være ønskeligt at opfordre EU til at gribe ind med det formål at iværksætte mere effektive kontrolmekanismer i medlemsstaterne mod de transportvirksomheder, der er ansvarlige for illegale og illoyale ansættelsespraksisser. Det er nødvendigt med en større harmonisering af håndhævelsespraksisser, sanktioner og straffe i EU-medlemsstaterne på dette område for at løse problemerne i forbindelse med de nuværende rammer, hvor håndhævelsesstandarder er tydeligt forskellige, eller hvor håndhævelse ikke får den samme prioritet i alle EU-medlemsstater. Tabel 1: Yderlige kritiske spørgsmål, der er identificeret af aktører med hensyn til sociale forhold og arbejdsvilkår i vejgodstransportsektoren 3 Problem Ulovlige/uretfærdige beskæftigelsesordninger, der skaber social dumping (herunder "postkasseselskaber") Vigtighedsgrad ***** Manglende håndhævelse og kontrol ***** Social harmonisering i EU27-medlemsstaterne er langt fra opfyldt **** Ulovlige cabotageaktiviteter **** Hviletidens og dertil indrettede faciliteters kvalitet *** Køre- og hviletid ** Kilde: Forfatternes indsamling af data baseret på resultaterne af aktørernes høring. 3 Værdierne for "vigtighedsgraden" er blevet kvalitetsmæssigt fastlagt af undersøgelsens forfattere på grundlag af, hvor vigtige lovgivningsmæssige indgreb anses for at være.. Disse værdier afspejler ikke en vurdering af vigtigheden af hvert enkelt punkt, men snarere en prioritering af fremtidig handling. Da den eksisterende lovgivning vedrørende køre- og hviletid overholdes grundlæggende og håndhæves til en vis grad, er behovet for yderligere indgreb på disse områder mindre hastende i sammenligning med de andre punkter, der blev identificeret af chauffører og aktører. 5

6 Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik De vigtigste konklusioner Konsekvensen af sådanne overvejelser og en vigtig konklusion på denne undersøgelse er, at den retning, hvori vejgodstransportmarkedet har udviklet sig siden liberaliseringsprocessens start i 1990'erne, ikke har medført konvergens mellem øget konkurrence og en parallel proces med social harmonisering i EU-medlemsstaterne inden for ansættelses- og arbejdsvilkår for vejgodstransportarbejdere. Forskellene i arbejdsmæssige og sociale markedsstrukturer i EU-landene er stadig store, og særligt i tilfælde af svage eller ineffektive håndhævelsesmekanismer kan dette føre til uretfærdige transportselskabers udøvelse af praksisser med illoyal konkurrence og social dumping. Dette bidrager negativt til den nuværende nedadgående tendens, som vejgodstransporten sektoren lider under i dag. Igen er håndhævelse en central foranstaltning, ved hjælp af hvilken målet om harmoniserede arbejdsvilkår kan nås, sammen med en fælles forståelse og anvendelse af de relevante forordninger, der understøttes af en mere ensartet definition af overtrædelser og de dertil hørende straffe. Resumé af anbefalingerne Undersøgelsens resultater understøtter en række anbefalinger, som kan udgøre en vis vejledning for specifikke områder, hvor yderligere forbedringer af erhvervschaufførernes sociale forhold og arbejdsvilkår kan være nødvendige. På den baggrund anbefaler forfatterne at fokusere på følgende områder: Styrkelse af håndhævelsesmekanismer i medlemsstaterne. Dette vil kræve, at eksisterende kontrol- og håndhævelsesmekanismer blev øget og gjort mere effektive, og kan omfatte udarbejdelse af et ad hoc-håndhævelsesdirektiv til støtte for anvendelsen af forordningerne (EF) nr. 1071/2009 og 1072/2009. Endvidere kan håndhævelsesforanstaltninger være rettede imod arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i vejgodstransportsektoren, såsom forordning (EF) nr. 593/2008 (Rom I-forordningen), f.eks. gennem fælles kontroller, der gennemføres af vejhåndhævelses- og arbejdsmyndigheder. Indførelse af vurderinger af effekten af håndhævelsen. Disse kan indføres med det formål at styrke håndhævelsen af EU-lovgivningen betydeligt, mens medlemsstaterne opfordres til at påtage sig deres ansvar på dette område. Disse bør ledsage ethvert lovforslag med henblik på at evaluere og vurdere de konsekvenser, som de gennemførte foranstaltninger vil have for, at forslaget kan håndhæves, efter at EU-lovgivningen træder i kraft. Indførelse af rapporteringsmekanismer for anvendelsen af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere. Håndhævelse kan gøres mere effektiv, hvis den støttes af konstant opdaterede data og information om status for gennemførelsen af de forskellige normer. Dette kan være tilfældet såvel for direktiv 96/71/EF om udstationering arbejdstagere ved at medtage en bestemmelse for en rapporteringsmekanisme i forordning (EF) nr. 1072/2009, der fastsætter, at hver medlemsstat skal informere Kommissionen om anvendelsen af direktiv 96/71/EF, som det fremtidige direktiv om håndhævelse vedrørende udstationering af 6

7 Sociale forhold og arbejdsvilkår for vognmænd arbejdstagere - hvortil der er fremsat et forslag 4,der for tiden drøftes i forbindelse med dets førstebehandling i Europa-Parlamentet Forbedring af samarbejdet mellem medlemsstaterne og mellem forskellige myndigheder i den samme medlemsstat. Dette kan nås ved at lette udveksling af information og bedste praksis, fremme uddannelse af retshåndhævelsespersoner og støtte samordnede uddannelsesprogrammer. Endvidere kan det også omfatte udvidelse af kompetencer for organet for forbindelserne inden for EU, som fastsat i direktiv 2006/22/EF. Udvidelse af anvendelsen af cabotageregler til direktiv 96/71/106. Dette kan kræve en ændring af forordning (EF) nr. 1072/2009 med det formål at fjerne undtagelser og gøre det lettere at håndhæve cabotagereglerne. Oprettelse af et europæisk register for transportselskaber. Dette register vil omfatte en sortliste over de selskaber, der har vist sig at være ansvarlige for illegale eller illoyale praksisser. Det kan indgå i det risikoklassificeringssystem, som medlemsstaterne skal indføre med hensyn til virksomheder, der krænker EU-regler om køre- og hviletid. Udover de ovennævnte forslag foreslås der yderligere anbefalinger med det mål at fortsætte overvågnings- og benchmarkingarbejdet med hensyn til parkeringsområders kvalitet (herunder halvårlige undersøgelser, der måler erhvervschaufførers holdninger om og opfattelser af deres erhverv og deres arbejds- og levevilkår) og at gennemføre oplysningskampagner med det mål at informere chauffører om parkeringsområder, der er lettilgængelige, af god kvalitet og sikre. Disse kampagner bør også være rettet imod den vedvarende kønsmæssige ubalance i vejgodstransportsektoren. 4 EP, EMPL, Betænkning (2012/0061(COD) (Ordfører MEP Danuta Jazlowiecka). 7

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken UNDERSØGELSE

Læs mere

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union UNDERSØGELSE Dette dokument

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 31.7.2013 2013/0081(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 5 1.1 Definition... 5 1.2 Historisk udvikling... 5 1.3 Statistik... 6 1.4 Udfordringer... 8 2 Cabotageudvalget... 10 2.1 Processen i udvalgsarbejdet... 11 3 Regelgrundlag...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2003/0172(COD) 9. januar 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere