Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017"

Transkript

1 Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender at forslag til ny model på tosprogsområdet 2017 godkendes med henblik på høring, jf. bilag 2 at forslaget fremsendes i 4 ugers høring, jf. udsendelsesliste i bilag 3 Beslutning: Godkendt. Et flertal bestående af: Tina French Nielsen, Hans Thorup, Jan Nymark Thaysen, Lisbeth Lauritsen, Helle Frederiksen og Jørgen Hein godkender indstillingen, og ønsker at sende sagen i høring. Per Clausen vurderer ikke, at det aktuelt er nødvendigt at ændre den nuværende model og mener ikke, at tidspunktet er det rette til omfattende forandringer og ønsker derfor ikke modellen sendt i høring. kl Side 1 af 6

2 Sagsbeskrivelse Resume Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag til en ny model på to-sprogsområdet til godkendelse med henblik på fire ugers intern høring. Forslaget, der er vedlagt i bilag 2, er udarbejdet på baggrund af udvalgets beslutning på mødet 5. april 2016 og med udgangspunkt i analysen af to-sprogsområdet, som Skoleudvalget godkendte på mødet den 21. juni På dette møde besluttede Skoleudvalget endvidere, at en ny model skal omfatte hele tosprogsområdet og ikke alene modtagelse af udenlandske børn og unge, og at der i skoleåret 2016/17 sættes øget fokus på, at elever i modtageklasser overføres til almenområdet efter senest 12 måneder. På udvalgets møde den 4. oktober 2016 blev endvidere fastlagt 10 principper, som forslaget er opbygget på grundlag af. Beskrivelse af forslaget Baggrund og det politiske afsæt Forslaget tager afsæt i den politiske ambition om en bedre integration af udenlandske borgere, gennem en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale forvaltningsområder. Skoleudvalget ønsker, at de udenlandske børn og unge integreres i lokalsamfundet og i de lokale børnefællesskaber efter princippet om distriktets børn på distriktets skoler og fællesskaber for alle. Integrationspolitikkens pejlemærker udgør rammen sammen med følgende overordnede politiske målsætninger, der er fastlagt i Strategi for modtagelse af flygtninge : Familier boligplaceres i det omfang det er muligt i permanent bolig fra starten, Boligplacering i hele Aalborg Kommune og Udnytte stærke lokalmiljøer for at fremme integration Skolevæsnets indsats er således en del af en fælles kommunal indsats for, at nytilkomne flygtninge får en god modtagelse og integration. 10 principper Modellen er bygget op omkring følgende 10 principper: 1. Alle børn og unge i den skolesøgende alder til og med 14 år indskrives som udgangspunkt på distriktsskolen 2. Alle tosprogede elever på 14 år og derover indskrives enten på distriktsskolen eller på UngAUC 3. Distriktsskolen har ansvaret for at tilvejebringe modtagelsestilbud til nyankomne tosprogede elever, der har behov for det. 4. Det tilstræbes at tosprogede elever indskrevet på distriktsskolen maksimalt går i modtagelsestilbud i 12 måneder 5. Alle medarbejdere har mulighed for at få faglig vejledning, sparring og kompetenceudvikling løbende efter behov 6. På udvalgte skoler opbygges og vedligeholdes særlige kompetencer inden for fagfeltet 7. Ressourcerne følger de tosprogede elever, der har behov for dansk som andetsprog (herefter benævnt dsa) og fordeles efter objektive kriterier 8. Der afsættes en pulje til arbejdet med børn og unge, hvis emotionelle udfordringer kræver særlige indsatser 9. Der sættes særligt fokus på forældreinddragelse og integration af familier i skolens liv 10. Der arbejdes med makkerforløb for tosprogede elever Skoleindskrivning Skoleindskrivningen sker som udgangspunkt på distriktsskolen. Der gælder dog frit skolevalg undtaget for sent ankomne flygtninge over 14 år som vurderes at have behov for et særligt tilrettelagt undervisningsforløb i regi af UngAUC. kl Side 2 af 6

3 Skoleleder indkalder forældre og barn til indskrivningsmøde med deltagelse af relevante fagpersoner. Formålet med indskrivningsmødet er en indledende afdækning af barnets faglige og sproglige forudsætninger som grundlag for skolelederens beslutning om barnets undervisningstilbud i samarbejde med forældre og fagpersoner. Skolen hvor eleven er indskrevet har pligt til at udarbejde en individuel undervisningsplan som grundlag for elevens undervisning. Organisering af undervisningen Undervisningen organiseres og tilrettelægges på den enkelte skole efter reglerne om undervisning i dsa fastsat i bekendtgørelsen herom og ud fra den konkrete elevgruppe og elevernes individuelle behov. Det betyder, at undervisningen kan tilrettelægges som: En integreret del af den almindelige undervisning Enkeltmandsundervisning, Basishold, Modtageklasse, Udvidet modtageklasse (14+), Tokulturel klasse Eller som en kombination heraf. Basisundervisningen som ydes på basishold, i modtageklasse eller som enkeltmandsundervisning tilstræbes at have en varighed på max 12 måneder. Der er forskningsmæssigt belæg for, at det har en positiv betydning for de tosprogede elevers udbytte af undervisningen, at basisundervisningen er tidsbegrænset til mellem 6 og 12 måneders varighed, og at det er fysisk placeret samme sted som almentilbuddet. Det har således en positiv indvirkning på nyankomne tosprogede elever, at de inden for de første måneder opnår en tæt relation til den almene undervisning. DUS Indsatsen i DUS skal overordnet understøtte alle elevers alsidige, personlige udvikling med fokus på følgende kerneområder i det pædagogiske arbejde: personlig udvikling social udvikling sprog og kommunikation sundhed, bevægelse og motorisk udvikling kulturelle udtryksformer og værdier naturen For tosprogede er der herudover fokus på elevernes og familiernes integration i det danske samfund. Det sker eksempelvis gennem sprogstøtte, udvikling af forældresamarbejdet og ved at indgå i samarbejde med skolen om elevens integrationsproces og udvikling. Dansk som andetsprog (dsa) kompetenceskoler 15 dsa kompetenceskoler med hver tilknyttet 2-4 skoler har til opgave at understøtte og vejlede i opgaven på tosprogsområdet inden for eksempelvis indskrivningssamtaler, introduktionsforløb, aktionslæringsforløb, mesterlæreforløb, forløb om forældresamarbejde, didaktisk vejledning, udslusning fra basisundervisning og modersmål som ressource. Dsa kompetenceskolerne får ressourcer til dsa-vejleder og to-kulturelle medarbejdere og kompetenceudvikles efter behov. Læring og Pædagogik Læring og Pædagogik har til opgave at drive faglige netværk for medarbejdere på tosprogsområdet, at koordinere samarbejdet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (overgange og nye flygtninge) samt at koordinere modersmålsundervisningen. Derudover har Læring og Pædagogik også til opgave at kunne understøtte og vejlede skolerne i relation til de nævnte opgaver på dsa kompetenceskolerne. kl Side 3 af 6

4 Kompetenceudvikling Der iværksættes kompetenceudvikling rettet mod fag, pædagogiske aktiviteter og kultur med henblik på, at alle skoler får de fornødne kompetencer til at kunne skabe rammer for dels basisundervisning på skolen (undervisning, trivsel, forældresamarbejde) og kunne løfte opgaven med at alle lærere og pædagoger inddrager dsa som dimension i undervisningen med udgangspunkt i viden om sprogbaseret undervisning/aktiviteter. Ledelsesopgaven Ledelsen viser retning og sætter ambitiøse og klare mål for tosprogede elever. Der opstilles mål og principper, som er kendte af alle medarbejdere og forældre på skolen. Ledelsen har bl.a. ansvar for, at skolen anlægger et funktionelt sprogsyn og skaber en kultur hvor dsa- ressourcepersoner bringes i spil og med tydelige krav om, at dsa indgår i årsplaner og inddrages i undervisning og DUS af alle pædagogiske medarbejdere. Tildelingsmodel Følgende principper lægges til grund for en ny tildelingsmodel: Pengene følger de tosprogede elever Pengene fordeles på baggrund af elevernes behov Dsa kompetenceskoler får en grundtildeling Alle skoler får en elevtildeling i forhold til skolens andel af tosprogede elever Der afsættes en pulje i PPR til særlige indsatser for traumatiserede elever Grundtildelingen til dsa kompetenceskoler er differentieret i tre takster afhængigt at antallet at tosprogede elever med behov for dsa-undervisning. UngAUC, der er dsa kompetenceskole for alle overbygningsskoler, får en særskilt tildeling. Elevtildelingen til den enkelte skole er baseret på antallet af tosprogede elever med behov for dsaundervisning. Elevtildelingen gives i op til tre år pr. elev og differentieres i én takst for op til og med 10 tosprogede elever med behov for dsa undervisning og en lidt lavere takst for den 11. elev og derover. Tidsplan Forslag til ny model på tosprogsområdet sendes i fire ugers høring i perioden 18. november til 16. december, hvorefter endelig vedtagelse af modellen forventes at kunne ske på Skoleudvalgets møde den 17. januar. I første halvår af 2017 arbejdes med implementering af modellen, hvor elever overflyttes fra nuværende modtageklasser til distriktsskolen, medarbejdere på tosprogsområdet omplaceres til nye stillinger på distriktsskolerne. Derudover arbejdes med kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere med sigte på, at skolerne er bedst muligt klædt på til at løfte opgaverne på tosprogsområdet fra 1. august Økonomiske konsekvenser Med ny model på tosprogsområdet fordeles økonomien på området efter elevernes behov i højere grad end i dag, hvor alle tosprogede elever, uanset om de vurderes at have et specielt behov, udløser en ressource. Den samlede økonomiske ramme på området med budget 2017 fastholdes uændret. Tildelingsmodellen består primært af to elementer: grundtildeling og elevtildeling. Grundtildeling tildeles dsa kompetenceskoler og elevtildeling tildeles alle skoler. Der er afsat fast ramme til dels til grundtildelingen dels til elevtildelingen. Den samlede grundtildeling vil således ligge fast. Ligeledes vil også rammen for den samlede elevtildeling ligge fast, hvorimod tildelingen pr. elev til den enkelte skole vil variere afhængig af det samlede antal tosprogede elever. Således vil tildeling pr. elev reguleres fra år til år i tilfælde af at det samlede antal tosprogede elever ændrer sig. Denne regulering er lagt ind som et styringselement i modellen. Personalemæssige konsekvenser Ændringen i tosprogsmodellen, hvor eleverne bliver indskrevet på distriktsskolen forventes at medføre behov for omplacering af et antal medarbejdere. I det/de første år forventes det, at det frie skolevalg vil formindske omplaceringen, da en del elever formentlig vil fortsætte på den skole, hvor de hidtil har gået i modtageklasse. Besparelsen på tosprogsområdet på 6,5 mio. kr. samt tilførslen på 3 mio. kr. til flygtningeopgaven vil betyde, at der samlet set vil ske en reduktion af antallet af medarbejdere på tosprogsområdet. kl Side 4 af 6

5 Aalborg Kommune vil i størst mulig omfang tage hensyn til den enkelte medarbejders ønsker i forbindelse med forflyttelser som følge af ny model på to-sprogsområdet. Såfremt der opstår overtallighed i forbindelse med den ændrede model, vil Skoleforvaltningen undersøge mulighederne for omplacering i forvaltningen eller hvis dette ikke er muligt i hele Aalborg Kommune. I tilfælde af overtallighed vil Skoleforvaltningen følge de vedtagne principper i tryghedsaftalen. Lovgrundlag Folkeskoleloven 5, stk. 6 og stk. 7 Bekendtgørelse nr 1053 af 29/06/2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog Bekendtgørelse nr 689 af 20/06/2014 om folkeskolens modersmålsundervisning Bilag 2. Udkast til ny model på tosprogsområdet 3. Høringsbrev og udsendelsesliste kl Side 5 af 6

6 Bilag: Skoleudvalget Bilag 2 - Ny model på tosprogsområdet.pdf Bilag 3 - Udsendelsesliste PowerPoint - Ny model på to-sprogsområdet SKU pptx PowerPoint To sprogsmodel.pptx kl Side 6 af 6

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.11.2016 Beslutninger 07.04.2015 Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Skoleudvalget finder, at den nuværende beløbsramme som minimum modsvarer behovet;

Læs mere

Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet. Skoleudvalget 4. oktober 2016

Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet. Skoleudvalget 4. oktober 2016 Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet Skoleudvalget 4. oktober 2016 Overordnede politiske målsætninger Integrationspolitikken og Strategi for modtagelse af flygtninge Familier boligplaceres

Læs mere

Ny model på to-sprogsområdet SKU

Ny model på to-sprogsområdet SKU Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.01.2017 Høringssvar bredt samlet - Opbakning til distriktets børn på distriktets skole - Bekymring for ressourcetildelingsmodellen i sig selv og koblet med besparelsen

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet Punkt 22. Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet 2017-006385 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten Servicetjek af integrationen på skoleområdet og herunder, at rapporten

Læs mere

Ny model på tosprogsområdet 2017

Ny model på tosprogsområdet 2017 Aalborg Kommune, 17. januar 2017 Ny model på tosprogsområdet 2017 1 BAGGRUND I forlængelse af Integrationspolitikken godkendte byrådet en strategi for modtagelse af flygtninge i april 2015. Den nye model

Læs mere

Ny model på tosprogsområdet

Ny model på tosprogsområdet Ny model på tosprogsområdet Aalborg Kommune, 17. november 2016 1 BAGGRUND I forlængelse af Integrationspolitikken godkendte byrådet en strategi for modtagelse af flygtninge i april 2015. Den nye model

Læs mere

Godkendelse af servicetjek af tosprogsområdet for Skolevæsenet i Aalborg Kommune

Godkendelse af servicetjek af tosprogsområdet for Skolevæsenet i Aalborg Kommune Punkt 12. Godkendelse af servicetjek af tosprogsområdet for Skolevæsenet i Aalborg Kommune 2017-006385 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten Servicetjek af af tosprogsområdet for Skolevæsenet

Læs mere

Ny model på tosprogsområdet 2017

Ny model på tosprogsområdet 2017 Aalborg Kommune, 17. januar 2016 Ny model på tosprogsområdet 2017 1 BAGGRUND I forlængelse af Integrationspolitikken godkendte byrådet en strategi for modtagelse af flygtninge i april 2015. Den nye model

Læs mere

Det samme gør sig gældende for manglende integrationspædagoger i DUS.

Det samme gør sig gældende for manglende integrationspædagoger i DUS. 16. december 2016 Høringssvar vedr. forslag til model på to-sprogsområdet 2016 Ref.: Høringsbrev af 18. november 2016 MED-udvalget på Langholt Skole er betænkelige ved den foreslåede model for to-sprogsområdet.

Læs mere

Derfor kan det være meget svært at oparbejde en høj faglighed omkring tosprogsområdet. Det kan derfor være omkostningsfuldt at løse opgaven.

Derfor kan det være meget svært at oparbejde en høj faglighed omkring tosprogsområdet. Det kan derfor være omkostningsfuldt at løse opgaven. Til Skoleudvalget Aalborg Kommune. Høringssvar vedr. ny model på tosprogsområdet. Att. Ruth Magnussen. Overordnet Nørholm skole er en skole der ligger i et område med meget få lejeboliger. Det vil derfor

Læs mere

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse

Læs mere

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet - Orientering om status for arbejdet Statistisk del af analysen Vi undersøger tosprogsområdet med udgangspunkt i eksisterende data om eleverne i folkeskolerne:

Læs mere

Høringssvar; Tosprogsmodellen

Høringssvar; Tosprogsmodellen #BREVFLE Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Filstedvejens Skole 15. december 2016 Høringssvar; Tosprogsmodellen Filstedvejens Skolebestyrelse og MED-udvalg afgiver hermed høringssvar i

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse flygtninge

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse flygtninge Punkt 3. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse flygtninge 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter temaemnet og tilkendegiver, i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i

Læs mere

Servicetjek af integrationen på skoleområdet September 2017

Servicetjek af integrationen på skoleområdet September 2017 Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Servicetjek af integrationen på skoleområdet September 2017 Indhold Indledning...4 Politiske beslutninger siden 2015... 5 Om

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 17.11.2016 kl. 08.30-13.00 Godthåbsgade 8, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning

Læs mere

Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever

Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever Punkt 6. Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever 2018-030078 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, grundlaget for en fordelingsmodel for sprogligt

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Aktuel viden om integration, der lykkes

Aktuel viden om integration, der lykkes Aktuel viden om integration, der lykkes BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland Fredag 10. juni kl. 9.00 10.00 Mette Steen og Birgitte Bækgaard Side 1 Disposition 1. Den aktuelle

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

NOTAT: Evaluering af ny organisering af modtagelsestilbud til nyankomne børn med flygtninge- og indvandrerbaggrund

NOTAT: Evaluering af ny organisering af modtagelsestilbud til nyankomne børn med flygtninge- og indvandrerbaggrund Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 281730 Brevid. 2922411 Ref. SU NOTAT: Evaluering af ny organisering af modtagelsestilbud til nyankomne børn med flygtninge- og indvandrerbaggrund 12. oktober 2018 Indledning

Læs mere

Høringssvar angående ny model på tosprogsområdet

Høringssvar angående ny model på tosprogsområdet Sønderholm den 1/12 2016 Høringssvar angående ny model på tosprogsområdet Sønderholm Skoles MED-udvalg vil pege på at den foreslåede ressourcetildelingsmodel er stærkt problematisk for skoler med få tosprogede

Læs mere

Velkommen til Dansk Som Andetsprog (DSA) på Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune

Velkommen til Dansk Som Andetsprog (DSA) på Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune Velkommen til Dansk Som Andetsprog (DSA) på Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune Jf. Folkeskolelovens bestemmelser tilbyder Aabybro Skole dansk som andetsprog til tosprogede børn, som har fået opholdstilladelse

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune?

Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune? Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune? Strategi, samarbejde og erfaringer fra en kommunal konsulent Vinie Hansen, pædagogisk og administrativ konsulent i Greve Kommune siden 2001 Folkeskolelærer siden

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Forvaltning: Dato: Sendes til: 1. Baggrund

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Forvaltning: Dato: Sendes til: 1. Baggrund Notat Vedrørende: Basisundervisning i dansk som andetsprog forslag til løsning på udfordring ift. skoleplacering af elever på 14 år og derover Sagsnavn: Udenlandske børn i folkeskolerne i Randers Sagsnummer:

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger Samlet Overskrift økonomi () Fagdelt undervisning 539,5 Parametrene udgør i alt: - Grundtildeling (pr. klassetrin) 112,8 - Elevtildeling (klassetrinsafhængig tildeling pr. elev) 338,1 - Holdtildeling (afhængig

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang handlemuligheder

Læs mere

Greve Kommunes integrationspolitik

Greve Kommunes integrationspolitik Greve Kommunes integrationspolitik Fra Migration til Integration Konference den 2. oktober 2011 Om Greve Kommune Ca. 47.000 indbyggere 10 folkeskoler 5.948 folkeskole 944 tosprogede Ca. 15,8% af alle Ca.

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny model på tosprogsområdet.

Høringssvar vedr. forslag til ny model på tosprogsområdet. #BREVFLE Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Nibe Skole 13. december 2016 Høringssvar vedr. forslag til ny model på tosprogsområdet. Skolebestyrelsen på Nibe Skole har drøftet sagsfremstillingen

Læs mere

Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge Til Ministeriet for Børn, undervisning og Ligestilling DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 8.4.2016 Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

ulig model for fordeling af lever med sproglige udfordringer

ulig model for fordeling af lever med sproglige udfordringer ulig model for fordeling af lever med sproglige udfordringer KU 12.06.2018 SKU 12. juni 2018 Byrådets beslutning 9.10.17 "Byrådet godkendte rapporten Servicetjek af integrationen på skoleområdet. Sagen

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Analyse tosprogsområdet for 6 til 25-årige

Analyse tosprogsområdet for 6 til 25-årige Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Analyse tosprogsområdet for 6 til 25-årige Juni 2016 Tid Almen klasse Almenklasse evt. skift til Distriktsskole Indskrivning

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune (Ændringer er markeret med gult) Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat om oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever NOTAT Dato: 13. oktober 2011 Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august velkomst og kort om dagens program

Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august velkomst og kort om dagens program Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august 2016 - velkomst og kort om dagens program Undervisning af tosprogede børn i Randers Kommune - rammer og praksis samt præsentation af Sprogbroen Den lovgivningsmæssige

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene

Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene 2017-029282 Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at og Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 20.12.2016 kl. 08.30-11.00 Godthåbsgade 8, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse af arbejdet med Skoleudvalgets profil

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af indførelse af samfundsfag i 7. klasse

Godkendelse af 2. behandling af indførelse af samfundsfag i 7. klasse Punkt 9. Godkendelse af 2. behandling af indførelse af samfundsfag i 7. klasse 2017-042293 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender en af de to beskrevne modeller for indførelse af samfundsfag

Læs mere

Bilag til sagsfremstilling vedr. organisatorisk placering af de ældste tosprogede elever i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag til sagsfremstilling vedr. organisatorisk placering af de ældste tosprogede elever i Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag til sagsfremstilling vedr. organisatorisk placering af de ældste tosprogede elever i Faaborg-Midtfyn Kommune Kommentarer fra Tingagerskolen: Vi kan se mange fordele ved model A på den lange bane

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling.

Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling. Punkt 7. Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling. 2011-63361. Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender Mål og principper for den gode overgang i

Læs mere

Ressourcetildelingsmodeller (3 TIL 6 ÅR)

Ressourcetildelingsmodeller (3 TIL 6 ÅR) Ressourcetildelingsmodeller BASISUNDERVISNING I DANSK SOM ANDETSPROG (3 TIL 6 ÅR) Kortlægning Visitation Ugennemsigtige tildelingskriterier Tildeling sker en gang årligt ud fra børnegrundlaget pr. 1/1

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge

Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge Dagsorden Dato: Mandag den 19. marts 2018 Tidspunkt: 6:30 Sted: Leen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Klassedannelse skoleåret 2018-2019... 2 Bilagsoversigt...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år.

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Oktober 2018. Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Stevns kommune har i de senere år fået en del flere tosprogede børn. PPR og talehøreteamet ønsker at disse børn tilbydes bedre støtte i

Læs mere

Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service

Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service Punkt 7. Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service 2017-055395 Skoleforvaltningen indstiller til godkendelse i at en ny bevillingsmodel til teknisk service på skolerne skal give en besparelse

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Skoleudvalget. Mødet den , kl. 13:00. Godthåbsgade 8, mødelokale 2

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Skoleudvalget. Mødet den , kl. 13:00. Godthåbsgade 8, mødelokale 2 AALBORG BYRÅD Mødet den 21.01.2014, Godthåbsgade 8, mødelokale 2 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. s opgaver, ansvar og kompetencefordelingsplan.... 3 3. Skoleforvaltningens økonomi.... 6 4. Gennemgang

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

Godkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse

Godkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse Punkt 2. Godkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse 2018-026210 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at principper for skoleledelse

Læs mere

Oust Mølle Skolen Aftalemål 2017

Oust Mølle Skolen Aftalemål 2017 Oust Mølle Skolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service Punkt 4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne

Læs mere

Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm.

Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm. Punkt 4. Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm. 2018-059920 Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets og Familieog Socialudvalgets

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle

Læs mere

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme Notatark Emne: Bilag 1- Skolernes ramme 25. september 2018 - Sagsnr. 18/13609 - Løbenr. 238334/18 1.1 Retningslinjer for frit skolevalg 1 I henhold til folkeskolelovens 36 er der frit skolevalg således,

Læs mere

MODTAGEUNDERVISNING LÆRING OG TRIVSEL. Dansk som andetsprog. Arbejdsgruppens anbefalinger til organisering maj 2016

MODTAGEUNDERVISNING LÆRING OG TRIVSEL. Dansk som andetsprog. Arbejdsgruppens anbefalinger til organisering maj 2016 MODTAGEUNDERVISNING Dansk som andetsprog Arbejdsgruppens anbefalinger til organisering maj 2016 LÆRING OG TRIVSEL Indhold Indledning... 3 Lovgivning... 3 Holbæk hidtidig praksis modtageklasser... 4 Holbæk

Læs mere

G01 15/1416 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2015 følgende:

G01 15/1416 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2015 følgende: Analyse på skole og dagtilbudsområdet 17.01.00.G01 15/1416 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2015 følgende: Norddjurs Kommune har

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner. 28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever SKU

Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever SKU Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever SKU 06.11.2018 Politisk beslutning Byrådet godkendte rapporten Servicetjek af integration på skoleområdet. Sagen oversendes

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Åben dagsorden Dato: Onsdag den 21. marts 2018 Tidspunkt: 17:30 Sted: Byrådssalen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Klassedannelse skoleåret 2018-2019... 2 Bilagsoversigt...

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 7 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Abildgårdskolen Skoleår: 07/08 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling

Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling Punkt 13. Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling 2014-36438 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS

Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS 2017-027206 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 2. behandling af Fælles mål for DUS. Beslutning: Godkendt. Helle Frederiksen

Læs mere

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune K-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere