5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale."

Transkript

1 UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES FORBUND gældende for voksenelever i erhvervsuddannelsen som mejerist 1. Dækningsområde For elever, som ved uddannelsesaftalens begyndelse: er fyldt 22 år, og det sidste år forud har været beskæftiget inden for mejeriindustrien, eller er fyldt 25 år, og har haft 3 års forudgående beskæftigelse inden for mejeriindustrien, eller er fyldt 25 år, og ikke har haft forudgående beskæftigelse inden for mejeriindustrien, har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. Hvor der henvises til overenskomsten, er eleverne omfattet af fællesoverenskomsten for mejeripersonale og chauffører. 2. Arbejdstid Arbejdstiden fastsættes i henhold til 1 i overenskomsten. 3. Løn Stk. 1. Der ydes begyndelsesløn for mejeriarbejdere. Stk. 2. For elever, der ved uddannelsesaftalens begyndelse er fyldt 25 år, og som ikke har haft forudgående beskæftigelse inden for mejeriindustrien, er der i indtil 6 måneder adgang til at yde disse en løn svarende til satsen for sidsteårselever.

2 UDDANNELSESBOG AFSNIT: 2. Stk. 3. Der ydes søgnehelligdagsgodtgørelse i henhold til bilag I til overenskomsten. Stk. 4. Lønudbetalingen følger de bestemmelser, som i øvrigt er gældende for virksomheden. 3. Tillæg mv. Der ydes tillæg mv. i henhold til 4 og 5 i fællesoverenskomsten. 4. Fridage og frit valg Der ydes fridage i henhold til 13 i overenskomsten. 5. Juleaftensdag Med virkning fra og med 2002 er den 24. december hel fridag. Såfremt der er lidt et indtægtstab, ydes normal løn (timeløn) jf. bestemmelserne i overenskomstens Ferie Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til ferieloven samt i henhold til den inden for arbejdsgiverforeningen gældende feriekortordning. Elever er endvidere omfattet af lovens Sygdom, barsel og ulykke Elever er omfattet af bestemmelserne overenskomstens Pension og gruppelivsforsikring Elever er omfattet af bestemmelserne i i overenskomsten. 9. Opsigelse Elever er omfattet af bestemmelserne omkring indgåelse og opsigelse af uddannelsesaftaler, hvilket betyder at en uddannelsesaftale i princippet er uopsigelig fra begge parters side. Der henvises til lov om erhvervsuddannelser.

3 UDDANNELSESBOG AFSNIT: Særlige bestemmelser vedrørende skoleperioder Stk. 1. Elever, der er skolehjemsberettigede, ydes kost og logi under skoleperioder. Stk. 2. Elever er under ophold på teknisk skole principielt afgivet til skolen, og der er derfor ingen arbejdspligt i disse perioder. Heller ikke på eventuelle skolefridage, som skal indhentes gennem ekstra undervisning inden for skoleperioden. Under ferier fra teknisk skole f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse, har elever, såfremt der arbejdes på virksomheden, pligt til at arbejde på de hverdage, der indgår i ferien, idet disse dage tillægges skoleperioden. 11. Varighed Nærværende aftale træder i kraft den 1. marts Aftalen kan siges op med 3 måneders varsel til ophør den 1. april, dog tidligst 1. marts 2014.

4 UDDANNELSESBOG AFSNIT: 4. Aflønning af voksenelever med elevløn i den første del af uddannelsesperioden I henhold til lønaftalens Nr. 3, stk. 2, er der adgang til at aflønne voksenelever, som forud for uddannelsesaftalens indgåelse ikke har haft forudgående beskæftigelse inden for mejeriindustrien, med en løn svarende til satsen for sidsteårs elever i indtil 6 måneder. For at AUB kan godkende en sådan aftale, skal vedlagte ansøgningsblanket benyttes.

5 AFSNIT: UDDANNELSESBOG Dato: Til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Blanket som benyttes for godkendelse af voksenelev, der aflønnes med elevløn i den første del af uddannelsesperioden. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Dansk Funktionærforbund og Fagligt Fælles Forbund, har i fælles lønaftale fastsat, at for elever, som ved uddannelsesaftalens begyndelse er fyldt 25 år og som ikke har haft forudgående beskæftigelse inden for mejeriindustrien, er der i indtil 6 måneder adgang til at yde en løn, svarende til satsen for 3. års elever. Mejerifagets FællesUdvalg giver hermed samtykke til, at Elevens navn CPR-nr. kan aflønnes efter ovennævnte betingelser, såfremt det over for AUB dokumenteres, at elevens beskæftigelse i det sidste år forud for uddannelsesaftalens indgåelse, ikke har været inden for mejeriindustrien. Dokumentation i form af kopi af lønsedler eller lignende for de sidste 12 måneder er vedlagt. Dato CVR-nr. / SE-nr. Tlf.nr. Kontaktperson Arbejdsgiverens stempel og underskrift Blanketten sendes sammen med voksenansøgningsblanket og kopi af uddannelsesaftalen til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

6 UDDANNELSESBOG AFSNIT: 6. Lønrefusion og løntilskud til voksenelever i erhvervsuddannelsen som mejerist Lønrefusion Under skoleophold yder AUB lønrefusion efter en særlig sats, som er gældende for voksne elever. Betingelsen for at opnå refusion efter denne sats er imidlertid, at eleven ved uddannelsesaftalens begyndelse er fyldt 25 år og aflønnes med begyndelseslønnen for mejeriarbejdere. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, er den normale AUB-sats gældende, jf. efterfølgende oversigt. Løntilskud For elever, der er fyldt 25 år, har virksomheden mulighed for at søge et løntilskud på kr. 30,00 pr. time under praktikopholdet på virksomheden. Tilskuddet gives i de første 2 år af uddannelsesperioden. Det er de regionale jobcentre (www.jobnet.dk), der fastsætter rammerne for udbetalingen, og reglerne kan derfor være afvigende fra region til region. Der skal i øvrigt henvises til bekendtgørelse om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

7 AFSNIT: UDDANNELSESBOG 7. Oversigt over beskæftigelses- og alderskrav, som forudsætning for aflønning som voksenelever Alderskrav ved uddannelsens start Beskæftigelseskrav ved uddannelsens start Adgang til følgende aflønning Refusionssats under skoleophold Uddannelsens længde 22 år 1 års mejerirelevant beskæftigelse Begyndelsesløn som mejeriarbejder Fra kr Kr pr. uge 3 år 25 år Ansat på mejerivirksomhed Begyndelsesløn som mejeriarbejder Kr pr. uge 3 år Første 6 måneder: Løn som 3. års elev Kr pr. uge 25 år Ikke ansat på mejerivirksomhed Resterende Uddannelsestid: Begyndelsesløn som mejeriarbejder pr. uge 3 år 25 år 2 års fuldtidsbeskæftigelse i mejerifaget Begyndelsesløn som mejeriarbejder Kr pr. uge 2 år

8 AFSNIT: 8UDDANNELSESBOG 8. I medfør af 68, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 1. Arbejdsgivere, der indgår en aftale om erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse med voksne inden for områder med gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse få tilskud til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i praktiktiden i virksomheden. 2. Arbejdsmarkedsstyrelsen fastsætter retningslinier for vurdering af fagområder eller stillingsbetegnelser, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Stk. 2. Regionsdirektøren udarbejder ud fra retningslinjerne efter stk. 1, en liste over fagområder eller stillingsbetegnelser, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder i beskæftigelsesregionen. På dette grundlag fastsættes, hvilke uddannelser arbejdsgivere kan få tilskud til. Stk. 3. Beskæftigelsesregionen offentliggør to gange om året senest den 30. juni og 31. december en oversigt over de uddannelser, der i de følgende 12 måneder berettiger til tilskud efter Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få tilskud, at aftalen er indgået med en person, der 1) ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år, og 2) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med erhvervsuddannelse eller overstiger erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Stk. 2. Der kan dog ydes tilskud, hvis en person har afsluttet en uddannelse som nævnt i stk. 1, nr. 2, og personen 1) er omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og har været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år, eller 2) er omfattet af 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år. Stk. 3. En uddannelsesaftale om gennemførelse af uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent m.v. kan ikke give grundlag for tilskud, hvis personen har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler på social- og sundhedsområdet indgået mellem FOA Fag og Arbejde og KL/Danske Regioner. 4. Uddannelsen skal på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indgår aftale om uddannelse med personen, være omfattet af de områder, der jf. 2, stk. 3, er berettiget til støtte. 5. Uddannelsesaftalen skal opfylde betingelserne, der er fastsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om maritime uddannelser 2, nr. 5.

9 AFSNIT: 9UDDANNELSESBOG Arbejdsgiveren skal betale en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst, og lønnen skal mindst svare til den laveste løn, en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område. På ikke-overenskomstdækkede områder skal arbejdsgiveren betale en løn, der mindst svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder. 7. Tilskuddet udgør 30 kr. pr. time under praktikopholdet hos arbejdsgiveren. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 gives i op til de første 2 år af uddannelsesaftaleperioden. 8. Afgørelse om tilskud efter denne bekendtgørelse foretages af det jobcenter, hvor praktikstedet er beliggende. Arbejdsgiveren sender ansøgning om tilskud via beskæftigelsesregionen til jobcenter. Stk. 2. Beskæftigelsesregionen tager alene stilling til, hvorvidt der er midler inden for den afsatte bevilling til at imødekomme ansøgningen. Herefter sendes ansøgningen videre til staten i jobcentrene, som tager stilling til, hvorvidt betingelserne for at yde tilskud i øvrigt er opfyldt. 9. Ansøgningen indsendes på en blanket, der kan fås i jobcentret eller hentes elektronisk på og skal indeholde en erklæring fra virksomheden om, at betingelserne er opfyldt. Stk. 2. Ansøgningen skal indsendes senest 1 måned efter, at uddannelsesaftalen er påbegyndt. Stk. 3. Hvis ansøgningen indsendes på et senere tidspunkt, vil afgørelsen om ydelse af tilskud blive truffet på baggrund af, om betingelserne for ydelse af tilskud jf. 3, 4 og 5 var opfyldt på det tidspunkt, hvor uddannelsesaftalen blev indgået, og tilskud vil kun kunne ydes for den resterende tilskudsperiode. 10. Jobcenteret udbetaler tilskuddet månedsvis bagud på grundlag af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet. Anmodningen skal indgives på en blanket, der kan fås i jobcenteret eller hentes elektronisk på dk. Tilskud kan udbetales for fuld overenskomstmæssig arbejdstid, sædvanligvis 37 ugentlige timer. Stk. 2. Anmodningen om udbetaling af tilskud skal indeholde oplysning om arbejdsgiverens navn, cvr-nummer, adresse og telefonnummer på praktikstedet, nemkontonummer eller kontonummer i et pengeinstitut, praktikantens navn og cpr-nummer, og det antal arbejdstimer, for hvilke der er udbetalt løn m.v. Stk. 3. Hvis anmodningen er modtaget af staten i jobcenteret senest den 15. i en måned, udbetales tilskuddet til arbejdsgiveren inden den 15. i den følgende måned. Stk. 4. Arbejdsgiveren skal erklære, at virksomheden til samme praktikpladsophold ikke har modtaget eller vil modtage offentlig støtte efter andre regler, herunder fx efter reglerne om sygedagpenge eller modtagelse af en økonomisk præmie eller bonus efter 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. 11. Tilskud efter denne bekendtgørelse ydes inden for rammerne af EU's de minimisstøtteordning. 12. Klage over jobcenterets afgørelser kan af virksomheden indbringes for beskæftigelsesankenævnet inden 4 uger. 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009 og har virkning for alle uddannelsesaftaler, der er indgået og modtaget i driftsregionen på denne dato eller senere.

10 AFSNIT: 10UDDANNELSESBOG 10. Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 22. juni 2009 / Kim Svendsen-Tune MARIE HANSEN

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T

F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646 overenskomst 2012 2014 pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde DI nr. 794646 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST 2012-2014 for Pædagogmedhjælpere

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Golf 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 2013-2015 Golfoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TANDTEKNIKERE 2012 2014

OVERENSKOMST FOR TANDTEKNIKERE 2012 2014 OVERENSKOMST FOR TANDTEKNIKERE 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (DDL) og Serviceforbundet Faglig Puls DI nr. 794640 VERENSKOMST 2012 2014 OVERENSKOMST 2012-2014 for tandteknikere mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles Forbund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere