Arbejdsrettens dom af 30. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 30. april 2013"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 30. april 2013 i sag nr : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for DSV Road A/S Dommere: Poul Dahl Jensen (næstformand og retsformand), Henrik Lind, Asger Tue Pedersen, Laurits Rønn, Peter Stenholm, Arne Sørensen og Mads Øland. Indledning Sagen angår, hvorvidt DSV Road A/S skal tilbagebetale beløb, som selskabet har trukket i lønnen til A, B og C, der var ansat som chauffører i selskabet. Hvis den foretagne modregning er uberettiget, skal der endvidere tages stilling til, om modregningen indebærer et bodspådragende overenskomstbrud, og i givet fald hvor stor boden skal være. Parternes påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for 3F, har nedlagt påstand om, at DSV Road A/S til 3F skal efterbetale kr. for forbundets medlemmer A, B og C. Beløbet tillægges sædvanlig procesrente fra beløbets normale forfaldstid til betaling sker. Klager har endvidere påstået, at DSV Road A/S skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat alvorlig bod til 3F. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DI for DSV Road A/S, har påstået frifindelse over for begge påstande. Sagens omstændigheder A, B og C var ansat som lastvognschauffører hos DSV i afdelingen for olie- og benzindistribution i Hedehusene.

2 2 DSV udsendte den 10. juni 2011 en Chauffør Info til de ansatte i DSV s to afdelinger i henholdsvis Esbjerg og Hedehusene. Det hedder heri bl.a.: Som altid skal start- og -sluttider på jeres dagsrapporter stemme overens med start og sluttid ifølge den digitale tachograf i bilen eller jeres køreskive for jer der kører i en skivebil. Der er ingen der afholder deres pauser i forlængelse af arbejdsdagen. Førerkortet skal tages ud af tachograf ved arbejdstids ophør. Derudover skal der skrives på dagsrapporten med klokkeslæt, hvis man er på værksted med bilen eller der er lavet andet end det man plejer. I anledning af den udsendte Chauffør Info udbad 3F sig ved brev af 14. juni 2011 et møde, da teksten ifølge 3F var i strid med overenskomsten. Mødet blev afholdt den 21. juni 2011, og ifølge referatet fra mødet blev det fra DSV s side på mødet præciseret, at tachografen skal aktiveres som det første, og alt papirarbejde skal være afsluttet, inden førerkortet tages ud. DSV iværksatte en systematisk gennemgang af lønudbetalinger tilbage fra 1. januar 2011, der var sket på grundlag af de dagsrapporter, som chaufførerne havde udfyldt og afleveret til brug for lønberegningen, og sammenholdt det antal timer, der var udbetalt løn for, med tachografens udvisende. Gennemgangen viste, at der på grundlag af dagsrapporterne var betalt løn for flere timer, end der var registreret arbejdstid på tachografen. I løbet af juli/august 2011 foretog DSV herefter uden forudgående drøftelse med de ansatte eller deres tillidsrepræsentanter et løntræk hos flere af de ansatte chauffører i begge afdelinger, heriblandt A, B og C. Der blev afholdt en lokalforhandling vedrørende det foretagne løntræk den 6. september 2011 mellem DSV og 3F, Næstved. Det hedder i referatet bl.a.: "På mødet d.d. drøftedes firmaets holdning til at modregne chaufførerne bagud til 1/1-11. Firmaet fastholdt at det var bevist at ch. havde skrevet for mange timer på dagssedlerne. 3F fastholdte at det var firmaets opgave at kontrollere de enkelte ch. og ved hver lønudbetaling sikre det er regulært hvorfor 3F ikke vil acceptere de p.t. foretagne modregninger. Firmaet fastholdt, at sagen, såfremt 3F vil fortsætte denne, vil blive ført tilbage til ansættelsesdatoen.

3 3 Enighed kunne ikke opnås, 3F undersøger og vender tilbage senest 14 dage fra d.d. om hvorvidt sagen stoppes eller køres videre i organisationerne." Der blev afholdt et mæglingsmøde den 4. oktober 2011 mellem DSV og 3F, hvor enighed ikke kunne opnås. 3F forbeholdt sig ret til at videreføre sagen. Den 13. oktober 2011 blev der indgået forlig vedrørende de ansatte chauffører i Jylland og Fyn. Forliget er indgået af prokurist Flemming Jessen på vegne af DSV og tillidsmand Finn Jensen på vegne af 8 chauffører. Forligsteksten er sålydende: Endelig afgørelse og afslutning af sagerne vedr. Q8 chauffører som er ansat i Jylland og Fyn i forbindelse med modregnet timer. Følgende chauffører skal reguleres, da det ved gennemgang sammen med tillidsmand Finn Jensen er afgivet en fyldestgørende forklaring på afvigelserne: Løn nr Ernst Petersen: 12,73 timer til udbetaling, hvilket er hvad der tidligere er blevet trukket, sagen hermed endelig afsluttet. Løn nr Helge Kristensen: 30 normal timer udbetales til endelig afslutning af sagen. Løn nr Ole Mathiesen: 28,72 timer udbetales, hvilket svarer til det der er modregnet, sagen hermed endelig afsluttet. Løn nr Kjeld Nielsen: 26,73 timer udbetales, hvilket er hvad der tidligere er trukket, sagen hermed endelig afsluttet. Løn nr Tommy Stoltenberg: 25 normaltimer udbetales til fuld og endelig afslutning af sagen. Løn nr Tino Christiansen sagen lukkes ved at Tino får udbetalt 50 % af det beløb han er blevet modregnet. Løn nr Ralf Kramer sagen afsluttes ved at Ralf får udbetalt 50 % af det beløb han er blevet modregnet. Der er i dag aftalt at parterne afslutter sagerne om modregning af Q8 chauffører ved tilbageregulering efter ovenstående. Samtlige chauffører er ringet op af Finn Jensen og Flemming Jessen, hvor telefonen har været på medhør og alle chauffører har tiltrådt og accepteret ovenstående til fuld og endelig afgørelse af sagerne. Hermed er alle sagerne vest for Storebælt lukket til fuld og endelig afgørelse."

4 4 Det fremgår af forliget, at chaufførerne fik tilbageført mellem 50 pct. og 100 pct. af de beløb, som DSV tidligere havde trukket i deres løn. For så vidt angår chaufførerne øst for Storebælt (afdelingen i Hedehusene), blev der afholdt fællesmøde den 24. oktober På baggrund af forliget for så vidt angår chaufførerne vest for Storebælt blev mødet suspenderet på, at DSV skulle afholde et møde med tillidsrepræsentanten til gennemgang af lønafregningen. I en intern mail af 2. november 2011 til Gil Azubal, DSV, meddelte Flemming Jessen, DSV, at der mellem ham og tillidsmand Tommy Jensen var indgået forlig vedrørende chaufførerne på Sjælland. Det fremgår af mailen bl.a.: "Endelig afgørelse og afslutning af som vedr. chauffører ansat til kørsel med Q8 på Sjælland. Der er d.d. er indgået aftale mellem tillidsmand Tommy Jensen og Flemming Jessen om at lukke sagerne vedr. Q8 chauffører som er ansat på sjælland ved at virksomheden tilbageregulerer 50 % af de timer som er trukket i hver segment normaltimer, overtid 1. overtid 2. holddrift, samt ubekvem arbejdstid.... Hermed er sagerne øst for Storebælt lukket til fuld og endelig afgørelse." Forliget omfattede ikke A, B og C, der ikke længere var ansat i DSV. Landsorganisationen i Danmark sendte den 22. november 2011 et brev til Dansk Arbejdsgiverforening. Det hedder i brevet bl.a.: "Med henvisning til fællesmøde i ovennævnte sag den 24. oktober 2011, har Fagligt Fælles Forbund anmodet om, at sagen genoptages til fællesmøde. Tillidsrepræsentanten har sikret, at et overvejende antal af chaufførerne har fået tilbagereguleret tilgodehavende timer/løn, men der tilbagestår fortsat at blive tilbagereguleret for chaufførerne, A, B og C samt eventuelt tidligere ansatte chauffører. Endvidere udestår spørgsmålet om bod. Forbundet har bedt Landsorganisationen videreføre sagen under hovedorganisationens medvirken, og vi skal under henvisning hertil anmode om, at der snarest belejligt afholdes fællesmøde i sagen."

5 5 Fællesmøde blev herefter afholdt den 22. december 2011, og det hedder i referatet fra mødet bl.a.: "For god ordens skyld bemærkes, at mødet tillige er en genoptagelse af det fællesmøde som blev afholdt og suspenderet den 24. oktober Sagen forhandles og arbejdstagersiden fastholdt den rejste klage i sin helhed. Arbejdsgiversiden afviste den rejste klage i sin helhed og henviste i øvrigt til fællesmødereferatet af 24. oktober Enighed kunne således ikke opnås og arbejdstagersiden tog forbehold for at videreføre sagen for Arbejdsretten." Der er under sagen bl.a. fremlagt en lang række dagsrapporter, der er manuelt udfyldt af den enkelte chauffør bl.a. med angivelse af arbejdsdagens start- og sluttidspunkt og underskrevet af kørselslederen. Endvidere er der fremlagt en lang række tachografudskrifter. I et brev af 20. januar 2012 fra branchedirektør Anne Windfeldt Trolle, ATL, til Jørgen Aarestrup, 3F, er anført følgende: Anvendelsen af den digitale tachograf i relation til lønafregning I fortsættelse af organisationsmøde den 7. december 2011 skal jeg hermed som lovet vende tilbage med ATL s opfattelse af, hvordan udskrifter fra den digitale tachograf kan anvendes i relation til lønafregning. Det fremgår af ATL overenskomstens 9, stk. 8, litra f, at: Lønafregning skal foretages på formularer, som angiver arbejdsgiverens CVR-nr., navn og adresse og lønmodtagerens CPR-nr. og navn og oplyser om arbejdstidens begyndelse og afslutning de enkelte dage i lønperioden, antallet af normaltimer og overtimer samt overenskomstmæssige tillæg i forbindelse med indtjeningen. Lønspecifikationerne skal være så detaljerede, at lønafregningen kan checkes. Der har hidtil mellem parterne været enighed om, at den registrering der skal ligge til grund for lønberegningen og lønspecifikationen kan være dagsedler, ugeskemaer og kørselsrapporter.

6 6 For så vidt angår tachografregistreringer, er det ATL s opfattelse, at registreringerne fra tachografen også kan anvendes ved lønberegningen, men naturligvis således, at lønafregningen fortsat kan checkes. Det betyder rent praktisk, at tachografregistreringerne sjældent vil kunne stå alene som grundlag for lønafregningen, da der ofte udføres arbejde, som tachografen ikke kan registrere. Det mest hensigtsmæssige er derfor også at give medarbejderen adgang til på dertil indrettede dagsedler eller lignende at kunne notere sit arbejde i overensstemmelse med hidtidig praksis. I situationer, hvor en virksomhed konstaterer, at der er uoverensstemmelser mellem en chaufførs arbejdstid ifølge de dagsrapporter, vedkommende udfylder, og den arbejdstid, der følger af den digitale tachografs registreringer, er det ATL s opfattelse, at virksomheden bør undersøge differencen nærmere ved at tage en dialog med medarbejderen herom. Er der fortsat uenighed må arbejdsgiverens opfattelse lægges til grund, indtil sagen måtte være endelig afklaret via mægling eller faglig voldgift. Ved protokollat af 28. februar 2012 blev parterne enige om, at der til overenskomstens 9, stk. 8, litra f tilføjes følgende tekst som 2. afsnit: Såfremt elektroniske overvågningssystemer som f.eks. den digitale techograf, comlog mv. anvendes, kan disse, under forudsætning af at 1. afsnit af nærværende bestemmelse er opfyldt, danne grundlag for lønafregning, forudsat at den enkelte medarbejder har mulighed for på en nem og overskuelig måde, at kontrollere registreringernes rigtighed samt manuelt påføre eventuelle ændringer. Forklaringer Forhandlingssekretær i 3F, Jørgen Aarestrup, har forklaret bl.a., at chaufførernes køre/hviletider kontrolleres af digitale tachografer, som har erstattet de tidligere fartskrivere. Tachografen registrerer køretider og andre ting, men kun når førerkortet er sat i. Alle chauffører har et førerkort, og når lastbilen eksempelvis er på værksted, har også værkstedet et kort. Ifølge køre/hviletidsreglerne skal det fremgå af tachografen, hvad en chauffør har foretaget sig. Såfremt førerkortet ikke har været isat, kan man foretage manuelle tilføjelser til tachografen. Der kan sagtens være situationer, hvor kortet ikke er isat, eksempelvis når chaufføren venter på, at lastbilen kommer tilbage. Arbejdstiden vil heller ikke fremgå af tachografen, når

7 7 chaufføren f. eks. er på kursus, møde eller lignende. Der har været en hel del eksempler på, hvor en chauffør har udført arbejde, inden førerkortet sættes i, og efter at kortet sidst på arbejdsdagen er taget ud. Ifølge lovgivningen skal chauffører foretage en manuel registrering, hvis arbejdet ikke registreres af tachografen. Politiet har dog stillet sig tilfreds med anden registrering, men som udgangspunkt skal registreringen foretages i den digitale tachograf. Inden overenskomstfornyelsen i 2012 var der mellem 3F og ATL enighed om, at lønafregningen skulle foretages på grundlag af dagssedler. Overenskomstparterne har anerkendt den udvikling, der er på området. Anledningen til ændringen af overenskomsten i 2012 var en sag med Dantra A/S, som havde fået tachografer, hvor 3F lige ville skabe sig nogle erfaringer inden forhandlingen af en overenskomst. Bl.a. viste erfaringen, at man skulle have mulighed for at kunne påføre timer manuelt, hvilket det vedtagne protokollat mellem parterne af 28. februar 2012 sikrer. Såfremt tachografen skal danne grundlag for lønafregning, skal chaufføren nemt kunne registrere andre timer. Der havde været flere møder om sagen. De forlig, som de lokale tillidsmænd har indgået med DSV, angår kun tilbagebetalingen til chaufførerne. De to forlig omfatter ikke bodsspørgsmålet. Det har de lokale tillidsmænd slet ikke kompetence til. 3F har på alle møder fastholdt den principielle klage og har forbeholdt sig at videreføre sagen. Tommy Jensen, tillidsmand i afdelingen i Hedehusene, har forklaret bl.a., at han kom til DSV i Der var ikke tidligere instruktioner om, at start- og sluttidspunkter i dagsrapporter skulle stemme overens med tiderne i den digitale tachograf, som det fremgår af Chauffør Info af 10. juni 2011, som kom kort før, der blev foretaget et løntræk. Dagsrapporterne, hvor man påførte mødetider og sluttider, gav udtryk for den arbejdstid, som man skulle have løn for. Førerkortet skulle sættes i tachografen, når man satte sig ind i lastbilen, men der lå arbejde både før og efter, som ikke blev registret af tachografen. Det, der lå uden for, påførtes i stedet på dagsrapporten. Det blev ikke registreret manuelt i tachografen. Når han mødte på arbejde, tog han sit arbejdstøj på og udførte papirarbejde. Papirarbejdet bestod i at planlægge ruten og se, hvilke produkter og hvilke mængder han skulle have på bilen. Det kunne variere meget, hvor lang tid det tog, men det kunne godt tage 30 minutter. De specificerede ikke på dagsrapporterne, at de havde brugt forberedelsestid. Det blev påført på dagsrapporten, når han f. eks. ventede på, at en bil kom tilbage fra ruten. Når der var nyansatte, talte han med dem om registreringen i dagsrapporterne. Fremgangsmåden har der aldrig før været anmærkninger ved.

8 8 Han så det ikke som noget problem, at de anvendte dagsrapporter til arbejdstidsregistrering. Arbejdsgiveren havde ikke vejledt dem om noget andet. Han blev modregnet for ca. 40 timer for januar, februar og marts Timerne blev trukket, uden at han på forhånd havde fået orientering herom. Han vidste kun, at der skulle foretages en lønkontrol. DSV foretog bare løntrækket, uden at han blev advaret eller bedt om at kommentere det forinden. Efterfølgende kunne han se, at han bl.a. var blevet trukket for en dag, hvor han havde siddet i møde. Fællesmødet blev suspenderet på, at der skulle foretages beregninger af arbejdstiden. Han fik efterfølgende materiale tilsendt, og lavede på baggrund heraf beregninger for hver dag. Han så bl.a. på dagsrapporterne, om chaufførerne havde påført noget særligt. Chaufførerne gav ham fuldmagt til at indgå forlig, således at 50 % af den trukne løn blev tilbagebetalt. Han mente, at de kunne føre dokumentation for alle timerne, men chaufførerne følte sig presset økonomisk, og julen stod for døren. Det var et forlig, for hurtigt at få lukket sagen i forhold til løntrækket. Der ville ikke efterfølgende komme yderligere tilbagebetalingskrav. Forliget blev ikke indgået på A, B og Cs vegne, da havde fratrådt deres stillinger. Han var ikke længere tillidsmand for dem. Finn Jensen har forklaret bl.a., at han har været tillidsmand siden 2005 for afdelingen i Esbjerg. Han modtog ikke Chauffør Infoen af 10. juni 2011, men chaufførerne havde fået den. 8-9 chauffører ringede til ham, efter at de var blevet trukket i løn. En chauffør var blevet trukket så meget i løn, at han ikke fik udbetalt nogen løn i 2 lønningsperioder. Det var foregået på samme måde i Esbjerg, som det var forklaret af Tommy Jensen vedrørende Hedehusene. Han ringede til Flemming Jessen, som sagde, at det DSV under lønkontrollen havde konstateret, at arbejdstidsregistreringerne og tachografen ikke stemte overens. Han talte også med direktør Orla Hansen. De havde et møde, hvor han udbad sig dokumentation fra DSV. DSV afviste at tilbagebetale beløbene, mens de forhandlede. Uanset om der var anført noget særligt i dagsrapporterne, var beløbene trukket i henhold til tachograf-oplysningerne. Der var f.eks. blevet trukket for timer, der var brugt på tilsætning af additiver, hvor arbejdstiden kun fremgik af dagsrapporten. De forhandlede om tilbagebetaling og blev enige om, hvor meget den enkelte chauffør skulle have tilbagebetalt bl.a. på baggrund af dokumentationen for, hvad arbejdstiden var brugt til. Chaufførerne var meget sure, men de blev enige om at lukke sagen på den måde.

9 9 Der var nogle få chauffører, som havde store økonomiske problemer. Formuleringen "lukket til fuld og endelig afgørelse" henviste til spørgsmålet om lønkravene. Spørgsmålet om bod talte de ikke om. DSV s krav om, at arbejdstiden i tachografen og dagsrapporterne skulle være ens, var noget nyt, som DSV først meldte ud i Chauffør Info den 10. juni Indtil da havde de altid opgjort arbejdstiden på grundlag af dagsrapporterne og de start- og sluttidspunkter, der var angivet heri. A har forklaret bl.a., at blev ansat som benzinchauffør hos DSV i januar Han blev oplært af en anden chauffør, der instruerede ham i, at han i dagsrapporten skulle skrive møde- og sluttidspunkt. Hvis der var noget særligt, skulle det skrives på dagsrapporten. Han satte først førerkortet i, når han startede lastbilen. Der var omklædning og papirarbejde, inden han kom til lastbilen, f. eks. planlægning af aflæsningssteder, og efterfølgende, hvor man f. eks. noterede, hvis der havde været tvivlspørgsmål på adresserne. Der var således arbejdstid både først og sidst på arbejdsdagen, som ikke blev registreret på tachografen. Han husker ikke, at han har fået udleveret en miniguide over tachografen. Det var normal kutyme at skrive timerne på dagsrapporten, og ikke manuelt skrive dem i tachografen. Han blev trukket i løn efter sommerferien, uden at han fik noget at vide på forhånd. Han havde fået en fyreseddel i sommerferien. Han ringede til Flemming Jessen og oplyste, at han ikke havde fået løn. Flemming Jensen ringede tilbage og oplyste, at de arbejdede på sagen. Han blev ikke bedt om dokumentation. Han lavede en opgørelse af timer med fagforeningen, hvor han redegjorde for timer, som ikke fremgik af tachografen. Han havde eksempelvis på et tidspunkt skrevet 2 ½ time på, hvor han kørte lastbilen ud til værkstedet, hvor en taxa skulle komme og hente ham. Da der ikke stod en taxa og ventede, ringede han i stedet til sin kone, som kom og hentede ham. Ledelsen havde været enig i, at han kunne skrive timerne på dagsrapporten. Hans dagsrapporter er attesteret og dermed godkendt af den daglige leder. B har forklaret bl.a., at han kørte lastbil for DSV i næsten 7 måneder, hvor han kørte benzin til tankstationer. Han har kørt lastbil i 14 år og kendte til reglerne om køre/hviletid. Han havde fået oplæring i køreskiver, og fik efterfølgende et kursus i tachograf. Han skulle lægge dagsrapporten i en postkasse, når han kørte hjem. Han skrev mødetid og sluttidspunkt på. Det var aldrig blevet påpeget af DSV, at arbejdstidsregistreringen skulle foregå på en anden måde. Han gik til fagforeningen, da han ikke fik løn. Han rettede ikke henvendelse til DSV.

10 10 Lønchef i DSV Gil Azubal har forklaret bl.a., at der blev gennemført en lønkontrol, hvor de havde foretaget sammenligning af de timer, der var betalt løn for, med den arbejdstid, der var registreret på tachografen. De konstaterede, at der var uregelmæssigheder i olieafdelingen. De så på den løn, der var udbetalt siden januar Han så på start- og sluttidspunkter i tachograferne. Han koncentrerede sig ikke om det, der var skrevet i dagsrapporterne. Lønnen blev udbetalt i overensstemmelse med satsen i overenskomsten, men ud fra de timer, der fremgik af tachografen. Et løntræk blev som udgangspunkt foretaget på en gang for at undgå inddrivelsesproblemer, hvis folk fratrådte. Det forekom, at det modregnede beløb havde en sådan størrelse, at der ikke kom nogen løn til udbetaling. Direktør i DSV Orla Hansen har forklaret bl.a., at DSV på tidspunktet havde 300 ansatte både nationalt og internationalt. Olieafdelingen udførte arbejde med udkørsel af olie og benzin. Det var ikke et arbejde, som krævede noget ekstraordinært. Der var noget papirarbejde, men ikke noget særligt. DSV går meget op i, at arbejdet udføres i overensstemmelse med køre/hviletidsreglerne, og tachografen skal anvendes i overensstemmelse med reglerne. Hver måned tager DSV en udskrift af chaufførers tachografer, og ved afvigelser i strid med reglerne sender de et brev til chaufførerne. I forbindelse med oprettelsen af førerkort sendes et brev ud til chaufføren. Brevet er et standardbrev med en miniguide om tachografen. Der stod endvidere noget herom i chaufførhåndbogen. Princippet i dagsrapporten er, at den skal udarbejdes i henhold til overenskomsten, men udbetaling af løn kan ske alene på grundlag af tachografoplysninger. Fra det tidspunkt en chauffør møder på arbejde, er han omfattet af køre/hviletidsreglerne. 99 % af al arbejdstiden bliver ved korrekt brug registreret på tachografen, men ikke f. eks. når chauffører er på kursus. DSV lavede en sammenligning af timerne i forhold til tachografen og dagsrapporten, som viste, at der var nogle problemer med olieafdelingen. Det var påfaldende, at olieafdelingen var den eneste med uoverensstemmelserne. DSV indskærpede de gældende regler med Chauffør Info af 10. juni Det var ikke noget nyt, men bare en indskærpelse af, hvad der allerede gjaldt. De konstaterede uregelmæssigheder i olieafdelingen måtte mødes med et løntræk, og så måtte man efterfølgende korrigere, hvis der var dokumentation for timetallet. De var indstillet på at gå tingene igennem med tillidsmændene og ville indgå en aftale for at få sagen lukket. DSV ønskede at få ro på arbejdspladsen hurtigst muligt. Flemming Jessen gennemgik dagsrapporterne, og de ringede efterfølgende til de enkelte chauffører for at spørge, om de kunne tiltræde aftalen. Flemming Jessen havde fået mandat til at forhandle. Det var afgørende

11 11 for DSV, at forligene i Esbjerg og i Hedehusene var til fuld og endelig afgørelse også for så vidt angår spørgsmålet om bod. Hvis et forlig ikke lukkede sagen, ville de ikke have haft nogen interesse i en forligsmæssig løsning. Parternes argumenter Klager, Landsorganisationen i Danmark for 3F, har navnlig anført, at DSV har foretaget et uberettiget løntræk for flere chauffører, herunder A, B og C. 3F har anslået, at der i alt er foretaget et løntræk for 1100 timer, svarende til ca kr., og at ca kr. er tilbageført efter de indgåede forlig. DSV har ved forligene med de fortsat ansatte chauffører erkendt, at løntrækket var helt eller delvist uberettiget. De foretagne løntræk skete pr. automatik alene på baggrund af oplysningerne fra tachograferne uden hensyn til arbejdstidsregistreringen i de godkendte dagsrapporter, og modregningen blev gennemført uden forinden at drøfte det med chaufførerne eller blot at orientere chaufførerne om det. Chaufførerne har anvendt dagrapporter til at påføre arbejdstiden, hvilket var i overensstemmelse med overenskomsten, og det var også den almindelige fremgangsmåde på arbejdspladsen. Tachografens udvisende er ikke bevis for den ansattes reelle arbejdstid. Efter bevisførelsen kan det således lægges til grund, at der på dette tidspunkt var arbejdstid, som ikke blev registreret på tachografen. Det forhold, at chaufførerne har anvendt tachografen på en sådan måde, at der ikke i overensstemmelse med køre/hviletidsreglerne blev registreret al arbejdstid på tachografen, giver ikke DSV grundlag for at se bort fra den arbejdstid, der fremgår af dagsrapporterne, men ikke af tachografen. DSV har ikke dokumenteret, at chaufførerne har skrevet flere timer på dagsrapporterne, end de har arbejdet. DSV har hele tiden været i besiddelse af oplysninger om, at start- og sluttidspunkt på dagssedlerne og på tachografen ikke var det samme, men har først påtalt det ved Chauffør Info den 10. juni Alligevel modregner DSV med virkning for arbejdstimer, som de ansatte har indberettet på dagsrapporterne tilbage fra 1. januar 2011 og i god tro fået udbetalt løn for. Den foretagne modregning er materielt uberettiget, og den betyder, at de ansatte ikke har fået udbetalt overenskomstmæssig løn. Dette udgør et alvorligt brud på overenskomsten. Det er det samlede tilbageholdte lønbeløb, der bør indgå i afgørelsen af bodens størrelse, og ikke kun de beløb, der uberettiget er modregnet over for A, B og C. De to forlig omfatter alene de andre chaufførers tilbagebetalingskrav, og det ligger uden for de lokale tillidsrepræsentanter kompetence at råde over bodsspørgsmålet. Med de to forlig er der således alene gjort fuldt og endeligt op med de andre chaufførers tilbagebetalingskrav, men ikke med spørgsmålet om bod

12 12 i relation til den uberettigede modregning, som de andre chauffører havde været udsat for. Boden bør derfor udmåles også i forhold til de løntræk, som DSV foretog hos de chauffører, hvis tilbagebetalingskrav der er indgået forlig om. Det er skærpende, at modregningen er sket alene på grundlag af tachografens udvisende, at modregningen sker uvarslet og uden høring af de ansatte, og at den gennemføres ad én gang med den virkning, at nogle ansatte får inddraget hele lønnen. På den baggrund bør boden fastsættes til ikke under kr. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DI for DSV Road A/S, har navnlig anført, at den foretagne modregning er berettiget. Reglerne om køre/hviletid foreskriver, at en chaufførs arbejdstid skal registreres på tachografen. Der er ingen undtagelse til denne forpligtelse. DSV tager køre/hviletidsreglerne meget alvorligt, og chaufførerne er blevet instrueret i, at køre/hviletidsreglerne skal overholdes. Det er derfor den ansatte, der har bevisbyrden, hvis han vil have løn for arbejdstid, der ikke er registreret på tachografen. Denne bevisbyrde er ikke løftet for så vidt angår A, B og C, og det må derfor lægges til grund, at de har skrevet for mange timer på de dagsrapporter, der har dannet grundlag for den oprindelige lønberegning. Da fejlen stammer fra de ansattes egne angivelser, har de ikke modtaget lønnen i god tro, og DSV er derfor berettiget til at modregne i den ansattes lønkrav for at få dækning for selskabets konnekse modkrav på tilbagebetaling af for meget udbetalt løn. Såfremt Arbejdsretten måtte komme til, modregningen var uberettiget, har indklagede gjort gældende, at der ikke er hjemmel til at pålægge DSV en bod. Den foretagne modregning udgør ikke et brud på parternes overenskomst, eftersom overenskomsten ikke indeholder regler om adgangen til at foretage modregning. DSV har foretaget lønberegning i overensstemmelse med overenskomstens lønbestemmelser, og chaufførerne har dermed oppebåret overenskomstmæssig løn. Sagen angår alene, hvorvidt de løntræk, som DSV har foretaget, har været berettigede eller ej. Sagens reelle hovedspørgsmål er således, hvorvidt der ud fra almindelige retsgrundsætninger om modregning er sket en misligholdelse af det individuelle ansættelsesforhold. Såfremt Arbejdsretten måtte finde, at bod er forskyldt, kan boden kun angå de sager, som ikke er forligsmæssigt løst. Forligene er således indgået til fuld og endelig afgørelse af sagerne, og dette omfatter også spørgsmålet om bod. Den bod, der i givet fald skal udmåles, kan således kun angå den modregning, der er sket vedrørende A, B og C. Ved bodsfastsættelsen må der

13 13 tages hensyn til, at det er chaufførernes tilsidesættelse af reglerne om betjening af tachografen, som har foranlediget sagen. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Ad spørgsmålet om tilbagebetaling For hver arbejdsdag udfyldte benzin- og oliechaufførerne i DSV Road A/S en dagsrapport med angivelse af start- og sluttidspunkt for arbejdsdagen. Efter at rapporten var blevet underskrevet af den daglige leder, blev den afleveret til DSV og lagt til grund ved opgørelse af arbejdstid og beregning af løn. Det er et hovedspørgsmål under sagen, om den opgørelse af arbejdstid og beregning af løn, der er sket på grundlag af dagsrapporterne for perioden fra 1. januar 2011 til udsendelsen af Chauffør Info den 10. juni 2011, kan tilsidesættes og i stedet erstattes af den (kortere) arbejdstid, der kunne aflæses på den digitale tachograf. Efter bevisførelsen er det ubetænkeligt at lægge til grund, at det i den pågældende periode ikke var al arbejdstid for benzin- og oliechaufførerne i DSV, der blev registreret på tachografen. Chaufførerne havde således også arbejdstid, der ikke fremgik af tachografen. Den arbejdstid, der var registreret på tachografen, var dermed ikke udtryk for den reelle arbejdstid, men kun for en del af den. Dette har DSV for så vidt også erkendt med de indgåede forlig, hvor man for denne periode har anerkendt en arbejdstid ud over det, der fremgik af tachografen. Herefter, og idet DSV heller ikke på anden måde har godtgjort, at A, B og C skulle have skrevet for mange arbejdstimer på de dagsrapporter, der har dannet grundlag for den oprindelige lønberegning i perioden, tager Arbejdsretten klagers betalingspåstand til følge. Ad spørgsmålet om overenskomstbrud og bod Den foretagne modregning med et ikke eksisterende modkrav indebærer, at de pågældende chauffører ikke har fået overenskomstmæssig løn. Dette udgør et overenskomstbrud. Pligten til at betale korrekt løn er af afgørende betydning, og brud på denne pligt må som udgangspunkt anses for bodspådragende. Der er intet grundlag for at fravige dette udgangspunkt i denne sag.

14 14 Arbejdsretten finder, at der ved bodsudmålingen navnlig må tages hensyn til følgende forhold: Efter Arbejdsrettens opfattelse burde det have stået klart for DSV, at selskabet ikke uden videre kunne bruge tachografens udvisende som bevis for den reelle arbejdstid og på dette grundlag tilsidesætte den arbejdstid, der var indberettet i dagsrapporterne, og at en tilsidesættelse under alle omstændigheder måtte forudsætte en drøftelse med de ansatte forinden. Endvidere er den måde, modregningen blev gennemført på, kritisabel. Den skete uvarslet, og ved modregningen blev hele eller en stor del af lønnen for den pågældende lønningsperiode tilbageholdt. Endelig må der lægges vægt på omfanget af den uberettigede modregning. Selv om DSV i forhold til de fleste ansatte til fuld og endelig afgørelse har indgået forlig om hel eller delvis tilbagebetaling af de foretagne løntræk, finder Arbejdsretten, at klager ikke har givet afkald på at gøre bodsansvar gældende for modregningen i disse sager, hvor der er indgået forlig om de ansattes tilbagebetalingskrav. Ved udmåling af boden kan der således tages hensyn til det samlede omfang af den uberettigede modregning, dog således at de krav, der endnu ikke er betalt ( kr.), må indgå med større vægt ved fastsættelsen af bodens størrelse end de krav, der blev forligt og tilbagebetalt kort tid efter den uberettigede modregning. Efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder finder Arbejdsretten, at DSV Road A/S skal betale en bod på kr. til 3F. Thi kendes for ret: DSV Road A/S skal inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom til Fagligt Fælles Forbund betale kr. for forbundets medlemmer A, B og C. Beløbet tillægges sædvanlig procesrente fra beløbets normale forfaldstid til betaling sker. DSV Road A/S skal endvidere inden samme frist betale en bod på kr. til Fagligt Fælles Forbund. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Dansk Arbejdsgiverforening for DI for DSV Road A/S inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten.

15 15 Poul Dahl Jensen

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i sag nr. A2007.885: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. april 2016

Arbejdsrettens dom af 20. april 2016 Arbejdsrettens dom af 20. april 2016 I sag nr.: AR2013.0679 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 i sag nr. A2005.210: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for B6 A/S Tranåsvej 33 9300 Sæby (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings og Takstnævn Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt regionerne har ret til modregning af allerede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2016.0017: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Byggeri for Idealcombi A/S CVR nr. 25 82 93 28 (overenskomstchef, advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere