Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 27. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 27. marts 2014"

Transkript

1 2. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 27. marts 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Kaj Kirk, Thisted kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Jens Otto Størup, NT Nicolai B. Sørensen, NT Ole Schleemann, NT Lars Vitnes Thomsen, NT (punkt 2) Signe Klintgaard Korać, NT (punkt 4) Afbud Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Morten Lem, Rebild kommune Godkendelse af referat fra den 25. februar 2014 Referatet af bestyrelsesmødet den 25. februar 2014 blev godkendt Hovedtal for regnskab 2013 Hovedtallene for det forventede regnskab 2013 blev præsenteret på bestyrelsesmødet.

2 Frem mod bestyrelsesmødet den 25. april 2014 arbejdes der videre med regnskabet, herunder fordeling på finansieringsenheder (kommuner og region) for såvel bustrafik som flextrafik. Orienteringen blev taget til efterretning Finansiering og arbejdsdeling i NTs Flextrafik Flexhandicap (handicapkørsel) blev etableret over hele landet i 1993 som et tilbud om kollektiv trafik til svært bevægelseshæmmede. Trafikselskaberne er forpligtigede til at tilbyde handicapkørsel j.v.f. lov om trafikselskaber. I NT har kørselsordningen været evalueret i forbindelse med implementering og iværksættelsen af koordineret kørsel i Ved strukturreformen i 2007 blev kørselsordningen igen evalueret, da der skulle ske en harmonisering af den daværende handicapkørsel i NT, VAFT og Århus Amt. Disse evalueringer har ikke afstedkommet nogen grundlæggende ændringer i det tilbud om handicapkørsel, som tilbydes borgerne i Nordjylland. I samarbejde med konsulentvirksomheden BDO har NT, Frederikshavn og Hjørring Kommune, i 2013 gennemført et projekt (visitationsprojektet), hvor formålet bl.a. er at evaluere Flexhandicap i forhold til finansieringsmodel og ansvarsfordeling mellem NT og kommunerne. Projektet har været et vigtigt indsatspunkt i NTs Flextrafikplan. Projektet har bestyrket NT i, at tiden er løbet fra den måde som Flexhandicap er organiseret og finansieret. Derfor forslås at omlægge arbejdsdelingen mellem kommunerne og NT i forhold til Flexhandicap (bestiller/udfører model), og den generelle finansieringsmodel for hele NT s Flextrafik. Indledningsvist skal det slås fast, at udfordringerne ikke handler om det samlede serviceniveau eller størrelse af finansieringen af Flextrafikken, men derimod om ansvarsfordeling og hvordan omkostningerne til Flextrafikken fordeles mellem ejerne. Nedenfor gennemgås kortfattet udfordringer og løsningsforslag. Arbejdsdeling vedr. Flexhandicap I NTs flextrafik løses en lang række opgaver på specialkørselsområdet for kommunerne og Region Nordjylland. Kørselsordningerne er inddelt i 7 kørselstyper. Fælles for 6 ud af 7 kørselsordninger er, at det alene er kommunen eller Regionen, der forestår visitering og fastsætter serviceniveauet i forhold til den enkelte borger. For Flexhandicap er arbejdsdelingen af historiske grunde anderledes. Her er NT involveret i både visiteringsprocessen og fastsættelse af serviceniveauet for den enkelte borger. Det forslås, at arbejdsdelingen mellem NT og kommunerne for Flexhandicap tilpasses, således at arbejdsdelingen svarer til de øvrige kørselsordninger for Flextrafik, hvor kommunerne har det fulde ansvar for den enkelte borgers visitering og serviceniveau. Dette er i Side 2 af 14

3 tråd med den almindelige arbejdsdeling mellem NT og kommunerne. Tilpasningen foreslås realiseret fra Finansieringsmodel Omkostninger til Flextrafik betales 100 % af kommuner og Region Nordjylland. Ligesom for NTs busdrift består omkostningerne grundlæggende af kørselsomkostninger og administrationsomkostninger, fratrukket passagererindtægter. For Flextrafikken færdig-faktureres kommuner og Region månedsvist. Bidraget til NTs administration faktureres på samme måde månedsvist ud fra en fastsat prisliste for, hvor meget de enkelte kørselsordninger trækker på NT opgjort pr. tur. Problemet er, at finansieringsmodellen er konstrueret på en måde, hvor evt. over- og underskud på de administrative udgifter fordeles (som en residual) på Flexhandicap. Modellen har bl.a. den ulempe, at administrationsomkostninger til Flexhandicap varierer fra år til år afhængig af, om der er under- eller overskud og uden sammenhæng med, hvad de reelle administrations-omkostninger faktisk er for Flexhandicap. Dette er uhensigtsmæssigt og heller ikke i overensstemmelse med NTs vedtægter, hvor det forudsættes at: Udgifterne til administration og call-center fordeles på alle ordninger der indgår i den samordnede kørsel, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af trafikselskabets bestyrelse. Uhensigtsmæssigheden skyldes også, at det alene er kommunerne, der dækker udgifterne til Flexhandicap. Før 2007 blev alle udgifter til Flexhandicap delt mellem kommunerne og Nordjyllands Amt. I overensstemmelse med NT s forretningsplan forventer NT fra 2015 at tilbyde selvbetjening for kørselsordningerne Flextur og Flexhandicap, således at passagererne selv kan bestille deres kørsel på NTs hjemmeside. Telefonisk betjening via call-center udgør en stor del af den samlede omkostningsstruktur for Flextrafik. Da selvbetjening er væsentligt billigere for NT, er det nødvendigt at tilpasse prislisten for kommunernes og regionens bidrag til NT. Dette gøres samtidig med, at finansieringsmodellen tilpasses som beskrevet ovenfor. Det forslås at ændre den nuværende finansieringsmodel således, at den bringes i overensstemmelse med NTs vedtægter. Konkret indebærer det, at udgifter til Flexhandicap fra 2015 fordeles på samme måde som for øvrige kørselsordninger i kommunerne, samt at prislisten for Region Nordjylland og kommuners betaling, revideres i overensstemmelse med vedtægterne. Økonomiske konsekvenser De samlede indtægter til NT fra kommunerne og Region Nordjylland vil ikke blive påvirket af en ny finansieringsmodel. Tværtimod forventer NT at kunne gennemføre administrative besparelser på Flextrafikken på ca. 1,4 mio. kr, som følge af ændret ansvarsfordeling mellem NT og kommunerne samt den generelle vækst på Flextrafikområdet. Dog vil finansieringsmodellen ændre fordelingen mellem kørselsordningerne i Flextrafikken og dermed påvirke omkostningsfordelingen internt i den enkelte kommune, fordi NT fakturer omkostningerne direkte ud til den enkelte fagforvaltning og/eller institution. Side 3 af 14

4 Overordnet set betyder ændringen, at Flexhandicap bliver billigere for kommunerne, og Flextur bliver lidt dyrere. Af denne grund forslås at sende indstillingen i høring. Det skal noteres, at kommunerne har mulighed for at påvirke administrations-omkostningerne for Flextur positivt, ved at lade telefoniske bestillinger overgå til selvbetjening, hvor administrationsomkostningen er væsentligt lavere. Denne mulighed tilbydes kommunerne fra Beslutningsprocessen NT har forlagt ovenstående udfordringer og løsningsforslag for NTs strategigruppe i november (NTs strategigruppe består af repræsentanter for kommunerne og Regionen på direktørniveau). Strategigruppen er enige i den beskrevne udfordring og det løsningsforslag, der er fremlagt. Det er NTs bestyrelse, der i sidste ende beslutter, hvorledes Flexhandicap skal organiseres, og hvordan finansieringsprincipperne er for NTs Flextrafik. Den almindelige kollektive trafik er budgetmæssigt er forankret i kommunernes tekniske område. Da Flextrafikken spænder over alle fagforvaltninger i kommunerne, har NT s strategigruppe anbefalet at sende forslaget i høring i kommunaldirektørgruppen og i Region Nordjylland. Følgende proces foreslås: Fremlæggelse af høringsoplæg i Styregruppen for Flextrafik Godkendelse af høringsoplæg i NT s strategigruppe Præsentation af høringsoplæg for NT s bestyrelse Høringsperiode i Region Nordjylland og kommunaldirektør-gruppen Endelig beslutning i NT s bestyrelse. Orienteringen blev taget til efterretning, forslaget sendes i høring, og der træffes beslutning på bestyrelsesmødet den 25. april Godkendelse af køreplaner gældende fra 29. juni 2014 Den 29. juni 2014 er der køreplanskifte for alle NTs ruter og for ruter, der administreres af Midttrafik, og kører i Nordjylland. Der henvises til de detaljerede oplysninger om de enkelte ruter herunder henvendelser og bemærkninger fra kunder og høringsparter på portalen på NTs hjemmeside: NTs trafikplan udstikker de overordnede rammer for arbejdet med køreplanerne. Generelt er sigtet med trafikplanen at tiltrække flere kunder til den kollektive trafik og optimere udnyttelsen af de regionale og kommunale ressourcer ved at erstatte dårligt belagt buskørsel med Flextur og i stedet anvende ressourcerne til mere buskørsel, hvor der er flere potentielle rejsende. Side 4 af 14

5 Det overordnede tema ved forberedelsen af køreplanerne for har dels været at gennemføre reduktioner i kørselsomfanget på de regionale ruter, og dels - for de lokale ruters vedkommende - at tilpasse kørslen til større ændringer af ringetider grundet den nye skolereform, der fører til ændringer af skoledagen. I forbindelse med budgetlægningen for 2014 vurderede NT, at Regionens udgifter til at opretholde uændret aktivitetsniveau på de regionalt finansierede busruter ville være 10,3 mio. kr. højere i 2014 end i Stigningen skyldes dels en forventet prisstigning ved genudbud af kørslen (mange af de regionale ruter har været udbudt i efteråret 2013), idet de nuværende kørselskontrakter blev indgået i 2006, hvor priserne i Nordjylland lå betydeligt under niveauet på landsplan. Dels skyldes stigningen, at muligheden for cross border leasing er bortfaldet, hvilket regionerne og kommunerne dog bliver kompenseret for via bloktilskuddet fra staten. På baggrund heraf vedtog Regionsrådet, som led i budgetforliget for 2014, at der gennemføres reduktioner i infrastruktur-tilskuddet til Nordjyske Jernbaner med 8 mio. kr. i 2014, og at der gennemføres reduktioner på 2,8 mio. kr. i 2014 på de regionalt finansierede busruter. De foreløbige vurderinger forud for NTs regnskab 2013 har efterfølgende vist, at omkostningsudviklingen i 2013 har været lavere end forudsat. Derfor er det den seneste vurdering, at der er mulighed for, at regionen kan overholde budget 2014, selvom ikke alle reduktioner bliver gennemført. På den baggrund er det besluttet, at besparelsen på regionalruterne reduceres til ca. 2,3 mio. kr. i 2014 i stedet for 2,8 mio. kr., og derved kan nogle af indsigelserne fra køreplanhøringen imødekommes. Opsummeret er følgende konkrete tiltag værd at fremhæve: Der gennemføres besparelser på de regionalt finansierede busruter, og i den forbindelse nedlægges dårligt benyttede ture primært aften og weekend, idet der satses på at opretholde serviceniveauet for uddannelsessøgende og pendlere. Desuden gennemføres besparelser på regionale ruter, der kører parallelt med tog eller X Bus. Mariagerfjord Kommune arbejder på at finde finansiering til at udvide serviceniveauet for busbetjeningen for ca. 1,0 mio. kr. Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn og Thisted kommuner forventer at kunne tilpasse køreplanerne til ændrede ringetider indenfor et uændret budget. Aalborg Kommune foretager flere omlægninger af busbetjeningen med en forventet uændret økonomi. Brønderslev, Morsø, Rebild og Vesthimmerlands Kommuner forventer at finde besparelser ved færre hjemkørsler fra skolerne om eftermiddagen og ved øvrige reduktioner af serviceniveauet Læsø Kommune har køreplanskifte sammen med færgen ved årsskiftet. Nordjyske Jernbaner har køreplanskifte sammen med DSB medio december Der er planlagt sporarbejder i Nordjylland, som vil medføre midlertidige køreplanændringer for DSB og Nordjyske Jernbaner fra 20. juni til 20. august samt i efterårsferien Side 5 af 14

6 På mange ruter resterer køreplanspørgsmål, som afklares i samarbejde med kommunerne, Regionen og entreprenørerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at blive reduceret med ca køreplantimer årligt (1,5 %), hvilket ventes at medføre en nettobesparelse på 6,6 mio. kr. årligt. I den forbindelse ventes et fald på skønsmæssigt rejser årligt (0,2 %). Køreplanforslagene blev godkendt, og administrationen blev bemyndiget til at afklare de resterende køreplanspørgsmål i samarbejde med kommunerne, Regionen og entreprenørerne Redegørelse vedr. bybusser med bremserevne under krav Nordjyllands Politi gennemførte i perioden marts en kontrol af bremser på lastbiler og bybusser i Aalborg Øst. Fem ud af ti bybusser og 27 ud af 30 lastbiler levede ikke op til kravene, idet busserne havde en uens bremsevirkning på trækakslen (skævbremsning), der lå udover de tilladte 30 %. De berørte bybusser tilhører Arriva A/S og City-Trafik A/S, der udfører kørslen med Aalborgs by- og metrobusser. Arriva fik kontrolleret 5 busser, hvoraf bremserne var i orden på de 4, og City-Trafik fik kontrolleret mindst 5 busser, hvoraf bremserne var i orden på de 2. 3 af City- Trafiks busser blev således ikke godkendt pga. skævbremsning, og én af disse busser fik efterfølgende klippet nummerpladerne på garageanlægget. Fejlene på de berørte busser er udbedret, og busserne er efterfølgende blevet synet og godkendt. NTs administration blev kontaktet af medierne vedr. resultatet af kontrollen, og der blev omgående taget kontakt til de to busentreprenører. NT tager selvsagt sager af denne karakter, hvor der skabes tvivl om sikkerheden for passagerer, chauffører og øvrige trafikanter, meget alvorligt. Ansvaret for busmateriellet ligger hos busentreprenørerne, og det er et klart krav og en klar forventning, at entreprenørerne udelukkende anvender busmateriel, der overholder gældende sikkerhedsregler og love. Endvidere er en sådan omtale, uanset væsentligheden af eventuelle sikkerhedsmæssige brister, ødelæggende for den kollektive trafiks image. På baggrund af episoden har administrationen udbedt sig en redegørelse fra de to entreprenører dels vedr. den pågældende razzia, dels med krav om en beskrivelse af, hvordan entreprenørerne løbende vil sikre sig, at materiellet er i en stand, så det til enhver tid kan gennemgå et syn uden anmærkninger. Hvad angår procedurer for vedligeholdelse og service fremgår det af redegørelsen fra Arriva A/S, at selskabet bremsetester deres busser i Aalborg hver sjette uge, og at deres chauffører er meget hurtige til at meddele fejl på busserne, hvis de oplever, at en bus ikke bremser kor- Side 6 af 14

7 rekt. Set i lyset af den pågældende episode, vil Arriva skærpe deres indsats yderligere, hvis det på nogen måde kan øge det drifts- og sikkerhedsmæssige på by- og metrobusserne i Aalborg. Af redegørelsen fra City-Trafik A/S fremgår, at som en opfølgning på episoden, vil alle busser blive bremsetestet inden udgangen af uge 11, dvs. senest den 16. marts. Endvidere oplyser City-Trafik, at kontrol af bussernes bremser indgår i vedligeholdelsesprogrammet, hvor busserne serviceres for hver km. Fremover vil City-Trafik indlægge som fast procedure i vedligeholdelsen, at busserne også skal bremsetestes på synshallens bremsestand, hvilket sker efter aftale med synshallen. Orienteringen blev taget til efterretning Vinterdæk på NTs busser Spørgsmålet om vinterdæk på NTs busser blev igen i januar genstand for en stor pressedækning med omtale i stort set alle nyhedsmedier. Historierne tog for alvor fart fredag den 17. januar og dagene derefter, hvor vi i Nordjylland oplevede et stort snefald og en kraftig vind. Billeder af busser, der var kørt i grøften og hjul som snurrede rundt i sneen, forstærkede naturligvis den faglige og følelsesmæssige reaktion hos passagerer, politikere, dækeksperter mv. I januar måneds debat omkring vinterdæk på NTs busser blev der sat spørgsmålstegn ved den tilgang, som NT og de øvrige trafikselskaber i Danmark praktiserer. Hovedtrækkene i denne praksis er, at trafikselskaberne ikke stiller krav om bestemte dæktyper sommer eller vinter til tunge køretøjer. Hvad angår krav til lette køretøjer inden for flextrafikken har NT i 2014 valgt at følge den linie, som de øvrige jyske og fynske trafikselskaber har anlagt. Denne linie indebærer, at trafikselskabet stiller krav om anvendelse af vinterdæk til lette køretøjer i vinterperioden. Lovgivning på området Der er ingen lovgivning i Danmark omkring vinterdæk til hverken lette eller tunge køretøjer. I 2010 tog daværende transportminister spørgsmålet omkring lovregulering af området op som opfølgning på et forløb, der ligner det, som vi har været vidne til i Nordjylland i år. På baggrund af et indslag i DR i november 2010 om, at bybusser i København ikke gør brug af vinterdæk, bad transportministeren om en redegørelse fra Trafikstyrelsen. I december 2010 offentliggjorde Trafikstyrelsen sit notat, som blev fulgt op af en politisk høringsproces. Enden på dette blev, at man opretholdt det frie valg og sikrede en grundig information til borgerne om fordele og ulemper ved forskellige dæktyper. Side 7 af 14

8 Som nævnt har vi oplevet det samme forløb i år, hvor Trafikstyrelsen efter pressedækningen i januar på ny blev sat til at undersøge, om der var kommet ny viden til eller om dækproducenterne havde udviklet nye og forbedrede dæktyper til den danske vinter. I slutningen af januar forelå et nyt notat fra Trafikstyrelsen, som konkluderer: Trafikstyrelsen har den opfattelse, at der ikke er behov for regulering. Den nordjyske presse har dækket offentliggørelsen af Trafikstyrelsens nye notat og dets konklusioner. I denne dækning tyder noget på, at der stadig arbejdes politisk med at indføre en lovregulering af området. Baggrunden for NTs tilgang Sammen med de øvrige trafikselskaber har NT haft den tilgang, at vi følger de vurderinger og anbefalinger, som trafikstyrelsen offentliggør. Vi betragter Trafikstyrelsen som det ekspert- og vidensgrundlag, som vi kan lægge til grund for vores beslutninger. Trafikstyrelsen skelner klart mellem trafiksikkerhed og fremkommelighed. Hvad angår trafiksikkerheden beskriver følgende citat hovedessensen i Trafikstyrelsen analyse: Der er ikke belæg for at antage, at evt. krav om brug af vinterdæk i vinterperioden vil øge trafiksikkerheden. For så vidt angår tunge køretøjer gælder der desuden det forhold, at "Lastbil- og busdæk... formodentlig [har] har bedre egenskaber på sne end personbildæk på grund af det større dæktryk. Der er ingen trafikselskaber, som i udbudsvikår/kontrakter stiller krav om vinterdæk til tunge køretøjer. Det forhold ville formentlig være anderledes, hvis der var en klar dokumentation for en effekt for trafiksikkerheden. I så fald ville der nok også være en lovgivning på området. I forhold til fremkommeligheden på de steder og dage, hvor der er sneglatte veje, har de egentlige vinterdæk en fordel sammenholdt med almindelige dæk (sommer eller helårsdæk). Det er også Trafikstyrelsens vurdering. Det krav om vinterdæk, som NT og de øvrige jyske og fynske trafikselskaber stiller til lette køretøjer, betyder, at dette problem omkring fremkommelighed er minimeret i vinterperioden i flextrafikken. Da flextrafikkens biler ofte skal færdes på villaveje, hvor der ikke nødvendigvis er offentlig snerydning og saltning, giver det ud fra et fremkommelighedssynspunkt god mening at have et krav om vinterdæk til lette køretøjer. På busområdet kan en konsekvens af trafikselskabernes tilgang være, at fremkommeligheden ikke er optimal på de dage, hvor der er sneglatte veje af den grund, at bus vognmanden ikke har valgt et egentligt vinterdæk til vinterperioden. Hvilke dæk kører bus vognmændene på? Da NT ikke har krav om vinterdæk i vores kontrakter, ligger vi ikke inde med viden om, hvilke dæktyper som vognmændene faktisk bruger om vinteren. Som opfølgning på mediedæknin- Side 8 af 14

9 gen i januar har vi lavet en undersøgelse blandt vores vognmænd. Inden vi kunne lave undersøgelsen måtte vi definere, hvad vi mener med vinterdæk, hvilket viste sig at være en øvelse i sig selv. Trafikstyrelsen indkredser i deres nye notat vinterdæk med følgende beskrivelse Ifølge de internationale regler (EU og ECE) om dæk, skal dæk, som fabrikanten ønsker markedsført som vinterdæk, mærkes MS (Mud and Snow). Der er ikke særlige præstationskrav til disse. Noget tyder derfor på, at der en relativ bred definition, som vi i undersøgelsen kaldte MS dæk. Trafikstyrelsen beskriver så yderligere, at der findes MS dæk, som også bærer et specielt symbol (tre bjergtinder og et snekrystal). Dette symbol signalerer, at dækket opfylder nogle præstationskrav målt på sne. Dette dæk kaldes MS dæk +. Konklusionen på vores undersøgelse er, at alle NTs vognmænd på busområdet som minimum kører med MS dæk. Derudover kører godt halvdelen med MS dæk+. I tilbagemeldingerne fra vognmændene begrunder de valget af MS dæk + med, at de ofte kører på veje ude på landet, hvor der ikke ryddes alt for godt, og hvor vejene hurtigt fyger til. I sådanne situationer er det nødvendigt at have et dæk med særlige præstationskrav (= fremkommelighed) i sne, specielt på trækakslen. Økonomien i at indføre et krav om vinterdæk Hverken i Trafikstyrelsen eller hos NT er der foretaget beregninger af, hvilke økonomiske konsekvenser det vil få at indføre et udbuds- eller lovkrav om vinterdæk til tunge køretøjer. Udfaldet af en sådan beregning vil afhænge rigtig meget af, hvilken definition af vinterdæk som anlægges. Trafikstyrelsens vurderer i deres nye notat, at mange tunge køretøjer allerede har MS mærkede dæk monteret på drivakslen i dag. Det bekræfter NTs undersøgelse til fulde. Anlægges denne brede definition af vinterdæk får et udbuds- eller lovkrav formentlig ikke nogen større økonomisk konsekvens. Anlægges derimod en smallere definition af vinterdæk med store præstationskrav i sne af hensyn til fremkommeligheden, ja så vil den økonomiske konsekvens givetvis være noget større. Konklusion NT er ikke ekspert på dæk til hverken tunge eller lette køretøjer, og vi ønsker heller ikke at være det. I enighed med de øvrige trafikselskaber læner vi os op af de vurderinger og analyser, som Trafikstyrelsen laver med jævne mellemrum. Trafikstyrelsens seneste opdatering af et notat om vinterdæk giver ikke anledning til at ændre vores praksis for tunge køretøjer. Det vil dog være ønskeligt med en yderligere afklaring omkring, hvilke dækmærker og -typer, som eksperterne mener, er bedst egnede til den danske vinter. Dette vil være en god guide for NTs vognmænd, når de skal vælge dæk og vil også forebygge en ofte unuanceret debat i pressen, som rammer den kollektive trafiks image, når sneen falder. Side 9 af 14

10 Orienteringen blev taget til efterretning. Der ikke ændres på NTs praksis, som læner sig op af Trafikstyrelsens vurderinger, hvor der er krav om bestemte dæktyper til lette køretøjer (flextrafikken), og hvor der ikke er krav til bestemte dæktyper til tunge køretøjer (bus). NT arbejder for en afklaring af spørgsmålet omkring vinterdæk til tunge køretøjer Heldekorering af busser samt anvendelse af gulv som reklameplads Entreprenørerne har i henhold til NTs kontrakter mulighed for at sælge reklamepladser til virksomheder mv. i og på bussen. Det drejer sig om buslangsider, bagenden af bussen, hængeskilte samt nyheder og reklamer på infoskærme i 2/3 af visningstiden i bussen. Entreprenørerne benytter ofte eksterne salgspartnere til dette. Indtægterne for dette modtager entreprenørerne selv, og det vurderes, at salget af reklameplads på og i busserne er medvirkende til at holde kontraktpriserne nede til gavn for NTs og dermed ejerkredsens økonomi. NT har desuden givet tilladelse til, at op til 4 busser kan heldekoreres. Entreprenører og salgspartnere har ytret ønske om at udvide antallet af busser med heldekoreringer samt benytte gulve og sæder i busserne som reklamepladser. Heldekorering af busser Der er mulighed for at heldekorere busser. Det vil sige, at entreprenøren eller dennes salgspartner anvender en større del af bussen, end den entreprenøren selv råder over. Ved heldekorering er der således tale om, at hele bussen anvendes som medie. Nedenstående foto viser en heldekoreret bus. Ved heldekorering af busser er det tidligere blevet besluttet i NTs bestyrelse, at området administreres således, at reklamen både skal overholde marketingloven, det almene reklame- Side 10 af 14

11 kodeks samt kommunalretlige principper om neutralitet og saglighed. Derfor vil det ikke være muligt at reklamere for følgende og tilsvarende organisationer: Arbejdsgiverorganisationer Fagforeninger Religiøse bevægelser Politiske partier og bevægelser, valgte medlemmer eller opstillede kandidater. Heldekorering kan dermed anvendes, når der er tale om enten NTs egne produkter eller generelle, almengyldige formål. Som et eksempel kan nævnes en reklame for Aalborg Universitet (billedet), større lokale turistmål, et bibliotek, en boligforening og lignende. I den tidligere beslutning indgår endvidere en begrænsning på antallet af heldekorerede busser, hvilket betyder, at der højest må køre 4 heldekorerede busser ad gangen heraf højest 2 i Aalborg by- og metrobusser og 2 på regionalruter mv. Der er ønske om, at dette antal udvides til 10 i alt. Der udarbejdes en såkaldt "barteraftale" mellem NT og de pågældende salgsbureauer, der beskriver, hvilken modydelse NT får pr. heldekoreret bus. Barteraften er en byttehandel, hvor ingen af parterne skal have penge på bordet, men blot bytter en ydelse for en anden. Pt. er værdien pr. helfoliering sat til kr. pr. bus pr. år, som NT får i kredit, når NT indrykker reklamer i de medier, som salgsbureauet ellers råder over, og som indgår i aftalen. Værdien pr. helfoliering er fastlagt ud fra værdien af de reklamepladser, som NT afstår på den pågældende bus plus et goodwill-tillæg. Derudover aftales rabatter på indrykninger på øvrige medier hos det pågældende salgsbureau ud over værdien af helfolieringerne. Gulv og sæder som reklamepladser I dag må hverken gulve eller sæder i busser på NTs ruter benyttes som reklamepladser af NT eller entreprenørerne, men der er et ønske om, at dette ændres, da der er et stigende behov for kreative reklameløsninger. Hvis der skal åbnes for at benytte gulve og sæder som reklamepladser, skal de overholde marketingloven og det almene reklamekodeks på lige vilkår med de reklamer på hængeskilte og infoskærme, der allerede er i busserne. Der er desuden en række krav til placering, maksimale størrelser mv. Også hér vil reklamerne indgå som en del af barteraftalen (byttehandlen) med de eksterne salgsbureauer, så værdien af gulv/sæde som medieplads omregnes til en værdi pr. placering, som NT til gengæld kan indrykke reklamer for på det pågældende salgsbureaus øvrige medier. Som det fremgår af indstillingen foreslås, at der gives mulighed for, at entreprenørerne kan sælge reklamer på gulve i 20 busser, og at der ikke gives mulighed for, at sæder i busserne benyttes som reklameplads, da dette vurderes at være et for opsigtsvækkende medie, og at reklamernes indhold i for høj grad vil blive associeret med NT. Samtidig vurderes det, at flere reklamer i øjenhøjde udover på infoskærme og hængeskilte vil være til gene for kunderne. Side 11 af 14

12 Hvad angår gulvreklamer skal de være lavet i et materiale til formålet, som ikke løsner sig eller på anden måde udgør en snublefare for kunderne. Gulvreklamerne må have en maksimal størrelse på 1,5 x 1,5 meter eller 1,5 meter i diameter. Antallet af busser med heldekorering udvides fra 4 til 10, hvoraf der højest må køre 5 heldekorerede busser på by- og metrobusruter i Aalborg og højest 5 busser på regionalruter mv., og der gives mulighed for, at entreprenørerne kan sælge reklamer på gulve i 20 busser, hvoraf højest halvdelen må køre på by- og metrobusruter i Aalborg og højest halvdelen på regionalruter mv Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Anvendelse af gasbusser på rute 73 Status for buskørsel til Aalborg Lufthavn Status på rejsekort Passagerpulsen Aalborg Letbane: Rullende pressemøde 1. april og borgermøde 10. april Eventuelt Ingen punkter Kommende sager Foreløbigt regnskab 2013 (overdragelse til revision) - april Økonomirapport 1/2014 og forudsætninger for budget maj Godkendelse af budgetforslag og repræsentantskabsmøde - juni Side 12 af 14

Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014, kl. 9.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg

Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014, kl. 9.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Mødelokale 1 og 2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 27. marts 2014. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg

Bestyrelsesmøde hos NT den 27. marts 2014. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 27. marts 2014 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Mødelokale 1 og 2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 27. marts 2014 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 0-101-2-09 8. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016 0-101-2-09 31. maj 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014 0-101-2-09 27. november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009

Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Nordjyllands Trafikselskab Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Jørn K. Kristensen Brønderslev Kommune jorn.k.kristensen@99454545.dk Orla Pedersen Frederikshavn Kommune orpe@frederikshavn.dk

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016 0-101-2-09 5. april 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Otto Kjær Larsen Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 0-101-2-09 11. juni 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

En lovpligtig opgave. 9 i Lov om trafikselskaber:

En lovpligtig opgave. 9 i Lov om trafikselskaber: En lovpligtig opgave 9 i Lov om trafikselskaber: Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert 4. år en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 0-101-2-09 18. september 2013/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg i stedet for Birgitte Josefsen, Region Nordjylland

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 4. november 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 4. november 2016 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 4. november 2016 0-101-2-09 4. november 2016/OS Deltagere Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014 23. juni 2014/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Mødelokale 1 og 2 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra 25. april

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014

Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Økonomirapport 3-2014 udgør den tredje budgetopfølgning for 2014 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Et resumé af. Trafikplan for Nordjylland 2009-12. - side -

Et resumé af. Trafikplan for Nordjylland 2009-12. - side - Et resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 - side - Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Udgiver: Nordjyllands Trafikselskab Tekst og grafik: Tetraplan A/S og NT Redigeret af: Journalist Tinka

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan Punkt 4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020 2017-019031 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar til

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere