Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses."

Transkript

1 DDA Datamateriale ØD-undersøgelsen i Århus kommune Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen Siune og Palle Svensson PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55,DK-5230 Odense M. 1. udgave, Hvis der under udarbejdelse af en publikation (dvs. enhver cirkuleret skriftlig fremstilling) er anvendt datamateriale, som er stillet til rådighed gennem DDA, bør såvel den oprindelige dataindsamler som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. 'Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 som oprindeligt blev indsamlet af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen Siune og Palle Svensson. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0319). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren).' Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til den oprindelige dataindsamler. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0319: ØD-undersøgelsen i Århus kommune Primærundersøgere: Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen Siune og Palle Svensson. DDA-0319, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (843 respondenter, 48 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (46 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen Siune og Palle Svensson, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i juni 1980 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Ralph Bjørn Eriksen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0319: ØD-undersøgelsen i Århus kommune Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umid-

3 delbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Det skal understreges, at nærværende publikation er et teknisk orienteret produkt, som er nødvendigt for analyse af det beskrevne materiale. Derimod kan man ikke umiddelbart af randfordelingerne i de enkelte variable læse sig til, hvordan den danske befolkning forholder sig til de i undersøgelsen stillede spørgsmål, eller hvordan undersøgte karakteristika er fordelt i befolkningen. Randfordelingerne i kodebogen er uvægtede marginaler, som viser fordelingerne hos den gruppe, der faktisk blev udspurgt - og som ikke nødvendigvis uden en vægtning er repræsentativ. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV februar 1983 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: ØD-undersøgelsen i Århus Kommune 1977 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): politologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: ØD, holdning til; økonomisk demokrati, holdning til; medejendomsret, medbestemmelse og medindflydelse; indkomstfordeling; formuefordeling; ØD-forslag; LO's ØD-forslag; Socialdemokratiets ØD-forslag; DA's ØD-forslag; Venstres ØD-forslag. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-00319: ØD-undersøgelsen i Århus Kommune Primærundersøgere: Jacob A. Buksti, Ole P. Kristensen, Karen Siune og Palle Svensson. DDA-0319, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv, datamateriale (843 respondenter, 48 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (46 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0319. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0319. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Buksti, Jacob A. ÅU: Institut for Statskundskab. Universitetsparken, DK-8000 Århus C. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Buksti, Jacob A.; Kristensen, Ole P.; Siune, Karen; Svensson, Palle; ÅU: Institut for Statskundskab. Universitetsparken, DK-8000 Århus C. Opdragsgiver: Arbejdernes Fællesorganisation; Amaliegade, DK-8000 Århus C. Økonomisk sponsor: Arbejdernes Fællesorganisation; Amaliegade, DK-8000 Århus C. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen er et forsøg på at kortlægge befolkningens grundlæggende holdning til begrebet ØD, mere omfattende end de attituder der måles f.eks. gennem direkte spørgsmål som 'Er De for eller imod ØD?'. Selve undersøgelsen indeholder spørgsmål, der har til formål at måle : 1) svarpersonens almindelige holdning til forskellige elementer bag ØD-forslagene, elementer som f.eks. medejendomret, medbestemmelse, medindflydelse, ligelig formuefordeling og indkomstfordeling. 2) svarpersonens præferencer og særlige stillingtagen til selve

8 udformningen af konkrete ØD-ordninger. 3) svarpersonens faktiske viden om de forskellige ØD-forslag - primært LO/socialdemokratiets forslag, sekundært DA's og og Venstres. 4) svarpersonens opfattede egen viden, samt hvorfra de har erhvervet deres viden. Undersøgelsen blev gennemført ved udsendelse af et spørgeskema til 1508 tilfældigt udtrukne personer i Århus Kommune. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1508 enheder i oprindelig stikprøve; 665 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): 843. Yderligere oplysninger: Svarprocenten er således 55,9 %. Datasættets størrelse: 843 respondenter; 48 variable pr. respondent; 1 kort pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 40 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; område, kommune, landsdel, etc. Populationen hvorfra stikprøven blev udtrukket var geografisk afgrænset til Århus Kommune og aldersmæssigt afgrænset til personer på 20 år og derover. På dataindsamlingstidspunktet bestod populationen af ca personer. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse adresser blev tilfældigt udvalgt af Århus Kommune efter tilladelse fra Indenrigsministeriet. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Aarhus. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: En rykker indeholdende et nyt spørgeskema blev udsendt efter ca. 1 måned til de personer, der ikke svarede i første omgang. Registreringen af de manglende svar fandt sted via følgebrevet, idet den fuldstændige anonymitet blev overholdt, gennem den fremgangsmåde der anvendes ved folketingsvalgene. Svarene blev returneret i dobbelte kuverter, hvoraf kun den yderste var identificerbar, hvilket betyder, at såsnart kuverten er åbnet, forsvinder muligheden for at identificere svarpersonen. Vægtning: Vægtningskriterier: Materialet er ikke vægtet. BETINGELSER VED REANALYSE

9 Nuværende datarepræsentation: oprindelige skemaer; enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og BMD-P. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Buksti, Jacob A. Engdraget 57, DK-2500 Valby. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Buksti, Jacob; Kristensen, Ole P.; Siune, Karen og Svensson, Palle; ØD-undersøgelsen i Århus Kommune. Arbejdernes Fællesorganisation i Aarhus; Analyseresultater (skalaer, index, etc.): analyseresultater er ikke arkiveret. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Beskæftigelse: respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status. Respondenten: antal ansatte på virksomheden, antal underordnede samt evt. arbejdsløshed indenfor de sidste 3 år samt dennes varighed. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Sociale klasse: respondenten: egen bedømmelse. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed); arbejdsgiverforeninger. INDLEDNING Denne undersøgelse blev oprindeligt foretaget af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen Siune og Palle Svensson, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet for Arbejdernes Fællesorganisation i Århus.

10 Undersøgelsen blev gennemført ved udsendelse af et spørgeskema til 1508 tilfældigt udtrukne personer i Århus kommune, hvoraf 843 eller 55,9 % besvarede dette. Undersøgelsen er et forsøg på at kortlægge befolkningens grundlæggende holdning til begrebet ØD (økonomisk demokrati), mere omfattende end de attituder, der måles fx gennem direkte spørgsmål som 'Er De for eller imod ØD?' og den har til formål at måle: 1) svarpersonens almindelige holdning til forskellige elementer bag ØD-forslagene, fx medejendomsret, medbestemmelse, medindflydelse, ligelig formue- og indkomstfordeling; 2) svarpersonens præferencer og særlige stillingtagen til selve udformningen af konkrete ØD-ordninger; 3) svarpersonens faktiske viden om de forskellige ØD-forslag, primært LO/socialdemokratiets forslag sekundært Dansk Arbejdsgiverforenings og Venstres; 4) svarpersonens opfattede egen viden, samt hvorfra denne viden er erhvervet. Fra donor modtog DDA en SPSS datafil samt tilhørende dokumenmentation i form af spørgeskema og en SPSS listning af randfordelingerne på de enkelte variable. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt, det vil sige oparbejdning af data fra en SPSS datafil til en OSIRIS datafil samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (319) og respondentens sekvensnummer indenfor datafilen. Med hensyn til manglende data opfylder materialet DDA's standard, hvilket betyder, at koden 9 (henholdsvis 99,999 osv.) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel. Desuden har DDA rekodet blanke i datafilen til koden 9 samt rekodet fejlkoder til koden 7 (henholdsvis 77, 777 osv.). Kategorien 'passer ikke', der har koden 8 (henholdsvis 88, 888 osv.), er overført fra undersøgelsens oprindelige dokumentation og svarer til irrelevant. KODEBOG

11 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-Studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 319 for alle respondenter. V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 3 Sekvensnummer Denne variabel indeholder et firecifret løbenummer, begyndende med V0003 IDENTIFIKATIONSNUMMER start 7, bredde 4 Identifikationsnummer Denne variabel indeholder et firecifret løbenummer inden for intervallet V0004 FØDSELSÅR start 11, manglende data: = 60 Spm. 1: Hvilket år er du født?

12 Uoplyst svarprocent: 90 V0005 KØN start 13, manglende data: = 9 Spm. 2: Er du mand eller kvinde?

13 Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 90 V0006 ANSÆTTELSESFORHOLD start 14, manglende data: = 99 eller >=77 Spm. 3: Er du selvstændig, privat eller offentlig ansat? Selvstændig Privat ansat arbejder Privat ansat funktionær Offentligt ansat arbejder Offentligt ansat funktionær- og tjenesteman Husmoder Studerende Pensionist Andet Rekodet fejlkode Uoplyst svarprocent: 91 V0007 VIRKSOMHEDSTYPE start 16, manglende data: = 99 eller >=77 Spm. 4: Hvilken type af virksomhed arbejder/arbejdede du i? Landbrug og fiskeri m.m Bygge- og anlægsvirksomhed Handel og kontor Transport Servicevirksomhed og liberale erhverv Næringsmiddelindustri Tekstil-beklædnings og læderindustri Grafiske fag Jern- og metalindustri Anden industri Andet Rekodet fejlkode Passer ikke Uoplyst svarprocent: 62 V0008 ANTAL ANSATTE

14 start 18, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 5: Hvor mange ansatte er der på virksomheden? personer personer personer personer Over 200 personer Rekodet fejlkode Passer ikke Uoplyst svarprocent: 59 V0009 ANTAL UNDERORDNEDE start 19, manglende data: = 99 eller >=77 Spm. 6: Har du nogen underordnede? Hvis ja, hvor mange? Ingen underordnede underordnet underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede underordnede Rekodede fejlkoder Passer ikke Uoplyst svarprocent: 60

15 V0010 FAGFORENINGSMEDLEMSKAB start 21, manglende data: = 9999 eller >=7777 Spm. 7: Er du medlem af en fagforening eller en arbejdsgiverforening? Hvis ja, hvilken? Ikke medlem af nogen fagforening eller arbejdsgiverforening Bageri-, konditori- og Mølleriarbejdernes Forbund i Danmark Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark Centralorganisationen for Telefonstanden i Danmark Chaufførernes Forbund i Danmark Dansk Beklædningsarbejderforbund Dansk Bogbinder- og kartonnagearbejderfor Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvand forbund Dansk El-forbund Dansk Frisør Forbund Dansk Lokomotivmandsforbund Dansk Mejeristforbund Dansk Metalarbejderforbund (se også 7) Dansk Slagteriarbejderforbund Dansk Textilarbejder Forbund Dansk Typograf Forbund Dansk Kommunalarbejder Forbund Gastronomisk Landsforbund Grafisk Kartel (formodentlig Dansk Typogr - se også 28) Husligt Arbejderforbund Kristelig dansk Fællesforbund Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Malerforbundet i Danmark Murerforbundet i Danmark Sadelmager- og Tapetsererforbundet i Danm Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) Tjenerforbundet i Danmark Tobaksarbejderforbundet i Danmark Træindustriarbejderforbundet i Danmark Bibliotekarforbundet Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation (BUPL) Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Kandidatforbund Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF) Danmarks Lærerforening Dansk Formandsforening Dansk Funtionærforbund Dansk Hospitalsforbund Dansk Ingeniørforening Dansk Jernbaneforbund Dansk Journalistforbund

16 Dansk Magisterforening Dansk Postforbund Dansk Post- og Telegrafforening Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Dansk Teknisk Lærerforening Danske Apoteksassistenters Forening Danske Apoteksdefektricers Forening Danske Bankfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Fysioterapeuter Danske Socialpædagogers Landsforbund Den almindelige danske lægeforening Den danske Toldetatsforening Foreningen af Arbejdsledere i Danmark Foreningen af danske Civiløkonomer (FDC) Foreningen af Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien Fællesrådet for danske Tjenestemandsog Funktionærforeninger Gymnasieskolernes Lærerforening Handels- og Kontorfuntionærernes Forbund i Danmark (HK) Handelsskolernes Lærerforening Landssammenslutningen af hospitalslaboranter Maskinmestrenes Forening Pædagogisk Medhjælperforbund Sammenslutningen af Firmafunktionærer Statstjenestemændenes Centralorganisation I Teknisk Landsforbund Åndssvageforsorgens Personaleforbund Billedkunstnernes Forbund Danmarks Aktive Handelsrejsende Dansk Skipperforening af Dansk Tandlægeforening Ingeniør-Sammenslutningen Arbejdsgiverforeningen af Hoteller og Restauranter Dansk Arbejdsgiverforening Smedemesterforeningen af Danmarks Dame- og Herrefrisørmestres Fællesorganisation Rekodede fejlkoder Passer ikke Uoplyst svarprocent: 67 V0011 MEDLEMSTID start 25, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. 8: Hvor længe har du været medlem af denne forening?

17 Mindre end 1/2 år /2 til 2 år Mere end 2 år Passer ikke Uoplyst svarprocent: 50 V0012 ANCIENNITET start 26, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. 9: Hvor længe har du været ansat i den nuværende stilling? Mindre end 1 år år Mere end 5 år Passer ikke Uoplyst svarprocent: 60 V0013 FAGLIG UDDANNELSE start 27, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 10: Har du en faglig uddannelse? Ufaglært Specialarbejderuddannelse Håndværksmæssig, kontor/handel Mellemlang uddannelse (folkeskolelærer, laborant e.l.) Lang uddannelse (fra højere læreanstalt) Andet Rekodede fejlkoder Uoplyst svarprocent: 81 V0014 SKOLEUDDANNELSE start 28, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 11: Hvilken skoleuddannelse har du? Folkeskole (7.-9. klasse) Mellemskole-, realeksamen eller 10. klasse

18 Studentereksamen/HF Andet Rekodede fejlkoder Uoplyst svarprocent: 89 V0015 ARBEJDSLØSHEDSPERIODER start 29, manglende data: = 9 Spm. 12: Har du været uden arbejde inden for de sidste tre år? Hvis ja, hvor længe har du været uden arbejde (sammenlagt)? Nej (har ikke været uden arbejde de sidste tre år) Mindre end 1 måned måneder måneder Mere end 24 måneder Passer ikke Uoplyst svarprocent: 80 V0016 KLASSEDELT SAMFUND start 30, manglende data: = 9 Spm. 13: Nogle mener, der eksisterer forskellige samfundsklasser i Danmark, mens andre ikke mener, der eksisterer forskellige samfundsklasser i Danmark. Hvad mener du selv? Der eksisterer forskellige samfundsklasser i Danmark Der eksisterer ikke forskellige samfundsklas i Danmark Ved ikke Uoplyst svarprocent: 90 V0017 TILHØRER KLASSE start 31, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 14: Føler du selv, at du tilhører en bestemt samfundsklasse?

19 Ja Nej - gå til spm. 16 (V19) Rekodede fejlkoder Uoplyst svarprocent: 88 Overholdelse af filteret i V17 er kontrolleret og der har sig at være fejl for 26 respondenter i V18. I følge spm. 14 (V17) skulle 161 filtreres fra, men filteret overholdes kun for 135 af disse (kodet irrelevant i V18). V0018 SAMFUNDSKLASSE start 32, manglende data: = 9 eller >=7 FILTER: V17 Spm. 15: Føler du selv, at du tilhører en bestemt samfundsklasse? Hvis ja, hvilken samfundsklasse føler du, at du tilhører? Arbejderklassen Middelklassen Overklassen Ved ikke Rekodet fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0019 PARTITILHØRSFORHOLD start 34, manglende data: = 99 eller >=77 Spm. 16: Hvordan stemte du ved sidste valg? Socialdemokratiet Radikale Venstre Konservative Folkeparti Retsforbundet SF Kommunisterne Pensionistpartiet Centrum-demokraterne Kristeligt Folkeparti Venstre Venstresocialisterne Fremskridtspartiet Stemte ikke Havde ikke valgret Rekodede fejlkoder

20 Uoplyst svarprocent: 87 Nu kommer der en række påstande, som du kan erklære dig enig eller uenig i. V0020 SKÆV FORMUEFORDELING start 36, manglende data: = 9 Spm. 17: Den eksisterende skævhed i formuefordelingen skal formindskes Enig Uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0021 SIN EGEN LYKKES SMED start 37, manglende data: = 9 Spm. 18: Enhver er sin egen lykkes smed Enig Uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0022 ARBEJDSGIVER BEDST start 38, manglende data: = 9 Spm. 19: Arbejdsgiverne ved bedre end arbejderne, hvad der er bedst for den enkelte virksomhed Enig Uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0023 MEDINDFYLDELSE/ØK. MAGT

21 start 39, manglende data: = 9 Spm. 20: Medarbejderne på en virksomhed kan ikke få reel medindflydelse på virksomheden uden, at de har økonomisk magt Enig Uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0024 MEDINDFLYDELSE/BESLUTN. start 40, manglende data: = 9 Spm. 21: På den enkelte virksomhed træffes der ofte uheldige beslutninger, som ikke ville være blevet truffet, hvis medarbejderne havde haft større indflydelse Enig Uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 90 V0025 INDFL. PÅ EGEN ARB.SIT. start 41, manglende data: = 9 Spm. 22: Den enkelte bør have afgørende indflydelse på sin egen arbejdssituation Enig Uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 90 V0026 LØNTILBAGEHOLDENHED start 42, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 23: Hvis lønmodtagerne skal vise løntilbageholdenhed, så skal de også have medejendomsret til virksomhederne

22 Enig Uenig Ved ikke Rekodede fejlkoder Uoplyst svarprocent: 89 V0027 SAMFUNDSHENSYN VISES AF start 43, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvordan sikrer man sig bedst, at der ved investeringer i erhvervslivet tages samfundshensyn Ved at overlade beslutningen herom til: Arbejdsgiverne En bankbestyrelse En demokratisk valgt forsamling Andet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 Næsten alle politiske partier har fremsat forslag om, hvordan man kan øge lønmodtagernes medejendomsret i virksomhederne. Skønt forslagene er meget forskellige, må vi forvente, at der bliver gennemført en ordning til fremme af lønmodtagernes medejendomsret i virksomhederne. Der opstilles nedenfor nogle forskellige muligheder for udformning af en sådan ordning, hvor du bedes anføre, hvad du foretrækker. V0028 LET FLYTNING AF ANDEL start 44, manglende data: = 9 Spm. 25: Foretrækker du: En ordning, hvor det er let at tage sin andel med ved skift fra en arbejdsplads til en anden En ordning, hvor medarbejderandelen er knyttet til en bestemt virksomhed Ved ikke Uoplyst svarprocent: 87 V0029 MEDARBEJDERE BÆRE TAB

23 start 45, manglende data: = 9 Spm. 26: Foretrækker du: En ordning, hvor tab af medarbejdernes indskudte midler (fx. ved konkurs) alene bæres af de lønmodtagere, der arbejder ved den pågældende virksomhed En ordning, hvor evt. tab bæres af alle lønmodtagere i fællesskab i hele landet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 87 V0030 INVESTERING I EGEN VIRK. start 46, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 27: Foretrækker du: En ordning, hvor alle medarbejdernes indskudte midler forbliver i den virksomhed, hvor vedkommende arbejder En ordning, hvor en del af midlerne kan investeres i oprettelse af nye arbejdspladser i andre virksomheder Ved ikke Rekodet fejlkode Uoplyst svarprocent: 86 V0031 MEDINDFLYDELSE V. PLENUM start 47, manglende data: = 9 Spm. 28: Foretrækker du: En ordning, hvor den enkelte medarbejder skal møde op på virksomhedens generalforsamling (e.l.) for at kunne udnytte sin medindflydelse, som han/hun har gennem sin ande i virksomheden En ordning, hvor medarbejderne i fællesskab udøver indflydelsen via demokratisk valgte repræsentanter Ved ikke Uoplyst svarprocent: 86

24 V0032 KUN PRIVAT ANSATTE start 48, manglende data: = 9 Spm. 29: Foretrækker du: En ordning, hvor kun de privat ansatte får medejendomsret til virksomhederne En ordning, hvor alle lønmodtagere, altså både privat ansatte og offentligt ansatte, får medejendomsret Ved ikke Uoplyst svarprocent: 86 V0033 VIRKSOMHEDERNE KAN FORH. start 49, manglende data: = 9 Spm. 30: Foretrækker du: En ordning, hvor virksomhederne kan sige nej til at lade lønmodtagerne få medejendomsret En ordning, hvor virksomhederne skal give adgang for medarbejderindskud i virksomheden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 87 V0034 ANDEL I FORHOLD TIL LØN start 50, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 31: Foretrækker du: En ordning, hvor lønmodtagernes andel i medejendomsretten står i forhold til deres løn (stor løn, stor andel og mindre løn, mindre andel) En ordning, hvor alle lønmodtagere er lige og får samme andel i medejendomsretten Ved ikke Rekodet fejlkode Uoplyst svarprocent: 86

25 V0035 MULIGT AT FJERNE INDSKUD start 51, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 32: Foretrækker du: En ordning, hvor medarbejderindskuddet (eller dele af det) kan trækkes ud til den enkelte lønmodtager efter en kortere årrække (fx. 5-7 år) En ordning, hvor medarbejderindskuddet først kan trækkes ud ved pensionering Ved ikke Rekodede fejlkoder Uoplyst svarprocent: 86 De følgende spørgsmål vedrører de forslag om ØD, der er fremlagt fra forskellig side. V0036 OMFATTES AF LO/SOC-ØD start 52, manglende data: = 9 Spm. 33: Hvem omfattes af LO/socialdemokratiets ØD-forslag? Alle lønmodtagere Kun privat ansatte lønmodtagere Kun ansatte i aktieselskaber Kun de der selv vil Ved ikke Uoplyst svarprocent: 87 V0037 HVEM BESTEMMER LO/SOC-ØD start 53, manglende data: = 9 Spm. 34: Hvem skal ifølge LO/socialdemokratiets ØD-forslag bestemme over de ØD-penge, der vil være placeret i den enkelte virksomhed/din virksomhed? Fagforeningen Folketinget Du og dine kolleger/ansatte på virksomheden Central fond Ved ikke

26 Uoplyst svarprocent: 87 V0038 PLAC. AF PENGE,LO/SOC-ØD start 54, manglende data: = 9 Spm. 35: Hvordan tænker man sig i LO/socialdemokratiets ØD-forslag, at ØD-pengene skal placeres? Alle går til central fond /3 bliver i den enkelte virksomhed Alle bliver i den enkelte virksomhed Den enkelte virksomhed kan selv bestemme om den vil have ØD-penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 86 V0039 PLAC. AF PENGE, DA start 55, manglende data: = 9 Spm. 36: Hvordan tænker man sig i arbejdsgiverforeningens ØD-forslag pengene placeret? Alle går til central fond /3 bliver i den enkelte virksomhed Alle bliver i den enkelte virksomhed Den enkelte virksomhed kan selv bestemme om den vil have ØD-penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 84 V0040 PLAC. AF PENGE, VENSTRE start 56, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvordan tænker man sig i Venstres ØD-forslag pengene placeret? Alle går til central fond /3 bliver i den enkelte virksomhed Alle bliver i den enkelte virksomhed Den enkelte virksomhed kan selv bestemme om den vil have ØD-penge

27 Ved ikke Uoplyst svarprocent: 83 V0041 VED NOK OM ØD start 57, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 38: Føler du, at du ved nok om de forskellige ØDforslag? Ja Nej Ved ikke Rekodet fejlkode Uoplyst svarprocent: 89 V0042 VIDEN FRA AVISER start 58, manglende data: = 9 Spm. 39: Hvorfra har du din viden om LO/socialdemokratiets ØD-forslag? Aviser Nej Ja Uoplyst svarprocent: 100 V0043 VIDEN FRA RADIO start 59, manglende data: = 9 Spm. 39: Hvorfra har du din viden om LO/socialdemokratiets ØD-forslag? Radio Nej Ja Uoplyst svarprocent: 100

28 V0044 VIDEN FRA FJERNSYN start 60, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 39: Hvorfra har du din viden om LO/socialdemokratiets ØD-forslag? Fjernsyn Nej Ja Rekodet fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 V0045 VIDEN FRA NABOER,VENNER start 61, manglende data: = 9 Spm. 39: Hvorfra har du din viden om LO/socialdemokratiets ØD-forslag? Naboer, venner e.l Nej Ja Uoplyst svarprocent: 100 V0046 VIDEN ANDETSTEDS FRA start 62, manglende data: = 9 Spm. 39: Hvorfra har du din viden om LO/socialdemokratiets ØD-forslag? Andetsteds fra Nej Ja Uoplyst svarprocent: 100 V0047 INGEN VIDEN start 63, manglende data: = 9 eller >=7

29 Spm. 39: Hvorfra har du din viden om LO/socialdemokratiets ØD-forslag? Har ingen viden Nej Ja Rekodet fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 V0048 INTERESSE FOR POLITIK start 64, manglende data: = 9 Spm. 40: Vil du sige, at du selv er meget interesseret i politik, noget, eller kun lidt interesseret i politik? Meget Noget Kun lidt Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. K. W. Redder, Socialforskningsinstituttet

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. K. W. Redder, Socialforskningsinstituttet DDA-040 ------- Datamateriale ------------- Arbejdsundersøgelsen, 1973 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af K. W. Redder, Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-0326 -------- Datamateriale ------------- Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Laursen,

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere