Dialogen om de ledige hænder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogen om de ledige hænder"

Transkript

1 1 Dialogen om de ledige hænder et aktuelt billede på FOAs lokale og centrale erfaringer med den nye beskæftigelsesindsats Omlægning af beskæftigelsesindsatsen Jobcentrenes nye indsats Værdikampen om rettigheder Tvang eller vejledning Rekruttering kræver målrettet indsats Den lokale dialog og samarbejde Nyt reformkrav fra regeringen

2 2 Dialogen om de ledige hænder Med denne avis er det målet at få et samlet billede af beskæftigelsesindsatsen lokalt i FOA. Samtidig giver vi et første overblik over vores indsats under de nye rammer, som politisk er blevet skabt gennem de sidste 6 år. Politiske rammer, som betød nye og strammere regler overfor de ledige, samtidig med at systemerne for de ledige i a-kasserne blev lagt sammen med kommunernes indsats for kontanthjælpsmodtagere i de nye jobcentre. Styringen af indsatsen blev samtidig ændret. Fra et system, hvor fagforeninger og arbejdsgivere gennem de regionale arbejdsmarkedsråd havde et lokalt styringsansvar, så fik de nye lokale og regionale råd nu kun en rådgivende rolle overfor kommunernes indsats i jobcentrene. FOA tog den fagpolitiske udfordring op, efter regeringens reform om Flere i arbejde i Hovedbestyrelsen i FOA besluttede at vi aktivt skulle gå ind i de nye lokale og regionale beskæftigelsesråd for at sikre vores indflydelse. Derudover blev der besluttet et fælles projekt mellem forbund og a-kasse. Dette projekt skulle sikre, en bedre og mere styrket formidlingsindsats overfor vores medlemmer, derudover et godt samarbejde med de nye jobcentre om medlemssager, og en ny dialog med kommunerne om deres brug af ekstraordinært ansatte. Avisen her er ikke en opsamling på det fælles beskæftigelsesprojekt, men i højere grad en status på de enkelte afdelingers vurdering og indsats. Metoden har været, at der i de enkelte afdelinger er blevet lavet et interview med de beskæftigelsesansvarlige. De fulde interview kan læses på FOA-net under punktet Fagligt Stof/Beskæftigelsespolitik. Afdelingernes bidrag viser, at omlægningerne efter reformen har haft stor fagpolitisk betydning. Både i forhold til hvilke prioriteringer af indsatsen, der ligger fra de enkelte kommuner. Men også hvad angår den praktiske indsats og muligheder for de ledige medlemmer. Ligesom det i samarbejdet om at fastholde vores medlemmer ved sygdom m.m. opleves problemer i samarbejdet med mange jobcentre. Det er håbet at avisen kan bidrage til at skabe fremadrettet debat om vores videre indsats. Samtidig ligger der også mange erfaringer, gode som dårlige, hvor det er vigtigt at de kan deles mellem afdelinger. Som en opfølgende aktivitet, afholdes der i efterårets løb arbejdsmøder med nøglepersoner fra FOA-afdelingerne i hver enkelt region. Her sættes der fokus på arbejdet med de nye muligheder for dialogen med kommunerne om den lokale rekrutteringsindsats. Ved arbejdsmøderne vil det være naturligt at de lokale erfaringsdiskussioner indgår. FOAs centrale beskæftigelsesteam September 2008 Indhold Læs de fulde afdelingsinterview Vi må sikre dialogen Politisk kommentar af Mona Striib side 3 Region Nordjylland Interviews med FOAafdelinger side 4-5 Region Midtjylland Interviews med FOAafdelinger side 6-7 Region Syddanmark Interviews med FOAafdelinger side 8-9 Region Hovedstaden & Sjælland Interviews med FOAafdelinger side FOAs særlige interesseområder Artikler om ledigheden, flexjob m.m. side Fremtidige beskæftigelsesemner Artikler om aktuelle debatemner side FOAs rekrutteringsindsats Dialog om flere i hænder side 16 I foråret blev alle afdelinger tilbudt at deltage i et interview om de lokale beskæftigelsespolitiske opgaver. Der var en række nøglespørgsmål som erfaringer fra samarbejdet med jobcentrene, samarbejdet med kommunerne, egne aktiviteter i øvrigt. Her i avisen er kun bragt udpluk af de enkelte interview. De fulde interview kan læses på FOA-net under: Fagligt Stof/Beskæftigelsespolitik. Dialogen om de ledige hænder Avisen er udgivet af: FOA Fag og Arbejde, Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Tlf Ansvarshavende: Mona Striib Redaktion: Ole Jensen og Hans Brinkmann (DJ) Produktion: Pjec1heden Layout: Joe Anderson/Grafoa Tryk: FOA Oplag: 1.000

3 3 Vi må sikre dialogen Beskæftigelsesindsatsen har fået en høj placering i den politiske debat, ikke på grund af en stor arbejdsløshed, men nærmest det modsatte, nemlig at der er for få ledige og problemer med at få besat stillinger med kvalificeret personale. Et problem som vi jo også kender indenfor FOAs faggrupper. Men det er skuffende, når vi ser hvordan de seneste års løsningsforslag mest har bygget på ideologiske og kortsigtede økonomiske modeller. Vi har set flere reformer sat i verden, nærmest for reformernes egen skyld, hvor der oftest har manglet dokumentation for deres positive resultater. Et eksempel er Strukturreformen, da de selvstændige amter blev til færre og statslig styrede regioner, og kommunerne også blev samlet i færre men til gengæld større kommuner. I denne reform lå samtidig en udlægning af hele det statslige AF-system til nye kommunale jobcentre, hvor de ledige fra a-kasserne skulle betjenes sammen med alle grupper af kontanthjælpsmodtagere. Avisen her viser glimrende gennem interview med ansvarlige fra FOA-afdelingerne, at de foreløbige erfaringer med de nye jobcentre ikke har betydet bedre betjening af de mennesker, som på den ene eller måde har brug for en offentlig støtte. Et er at rammerne med oprettelsen af de nye jobcentre er ændret, men noget andet er det indhold der bydes på. Her har regeringen løbende gennemført lovreformer, færre rettigheder og flere krav, f.eks. senest kravet om mindst 4 ugentlige jobansøgninger. Samtidig ses at reglerne for de unge skal være ens, uanset om de kommer fra en a- kasse eller fra kontanthjælpssystemet, ligesom tilbud og muligheder for de ledige i stedet er erstattet af et større egetansvar og sanktioner, hvis man ikke tager ethvert job der måtte byde sig. Dagens politiske dagsorden opfatter jo nærmest overførelsesindkomster i sig selv som et problem der begrænser udbuddet af arbejdskraft. De politiske ønsker har været begrænsninger i adgangen, sammen med et større pres på dem, som modtager overførelsesindkomster. Herhjemme har vi ellers set a-kasserne og hele det sociale system som noget positivt, der skulle være med til at sikre en anerkendelse af alle som lige medborgere. Et system som var med til at undgå for store forskelle på fattige og rige, og sikre alles mulighed for at fungere som ligeværdige borgere. Arbejdsmarkedskommissionen, som blev nedsat i slutningen af sidste år for at komme med langsigtede bud, er nu blevet afbrudt et år tidligere i deres arbejde. I stedet skal de her i august måned fremlægge udspil til, hvordan der kan sikres færre på overførelsesindkomster. Indholdet i dette udspil vil blive afkortning af dagpengeperioden, skrappere aktivering og begrænsninger i de ældres muligheder for at forlade arbejdsmarkedet. Altså umiddelbart forslag der skal fjerne eller forhindre ledige i at modtage ydelse. Dermed er der tale om uacceptable nedskæringer. FOA deltager aktivt i reformdebatten, hvor vi også sammen med den øvrige fagbevægelse indgår i Trepartsforhandlinger. Her vil indgå de mange lokale erfaringer, og der vil blive peget på behovet for forbedringer i både rammer og indhold. F.eks. må mulighed for uddannelse og en bedre revalideringsindsats styrkes, så de ledige sikres reel mulighed for at bestride de ledige job der er. Ligeledes må den golde indsatsstyring bremses til fordel for at sikre de lokale behov dækket. En forbedret indsats overfor de ledige, er en langt mere farbar vej for at løse rekrutteringen. Derfor arbejder vi i FOA også med helt konkrete alternativer til at løse rekrutteringsopgaven. I al sin enkelthed bygger det på, at vi i god dialog med de enkelte kommuner forsøger aftalt en flerårig indsats. Vi vil være med til skabe et samspil og koordinering mellem kommunen, FOA, de enkelte arbejdspladser, jobcentret og de lokale uddannelsesinstitutioner. Derfor afholder vi i efteråret en række regionale arbejdskonferencer. Gennem denne målrettede indsats regner vi med, ikke bare at sikre flere hænder, men også flere uddannede hænder. Debatten om vores indsats er vigtig, der er al mulig grund til, at vi udover at diskutere de aktuelle reformer, også diskuterer den fremadrettede ny indsats. For dermed kan vi nemlig sammen med kommunerne praktisk påvise, at den golde udvikling med, at true og presse de ledige, kan erstattes af en nødvendig støtte og vejledning, ikke bare af de ledige, men også det nødvendige samspil som i dag er fraværende i beskæftigelsesindsatsen. Her kan vi i FOA praktisk være med til at gøre en forskel. Mona Striib Næstformand i FOA

4 4 Region Nord FOA Brønderslev Formidling Afdelingen har ikke etableret en egentlig formidling af arbejde til medlemmerne, men har aftalt med a-kassen, at det skal startes som en fælles opgave for a-kasse og faglig afdeling. Vores formidling skal foregå i tilknytning til det lokale beskæftigelsesråd, siger Hanne Christensen, som er formand for afdelingens Social- og sundhedssektor og har ansvaret for arbejdsmarkedspolitikken. Skærpet tone Før Kommunalreformen havde FOA Brønderslev et samarbejde med kommunen omkring behandlingen af sygemeldte medlemmer. Men det har stået på standby et stykke tid nu. Der er kommet en snert af mistillid, og det går ud over samarbejdet. Vi ser mange af vores medlemmer gå ned med flaget, og tonen overfor de syge er blevet skærpet. De syge får stoppet deres dagpenge med begrundelser, vi aldrig har set før. De bliver sendt ud i frit fald allerede inden det er afklaret, hvilken kategori de egentlig hører til, siger Hanne Christensen. Samarbejdet fungerer Jobcentret i Brønderslev er et rent kommunalt pilotprojekt, hvor samarbejdet med afdelingen fungerer godt. Vi har et godt samarbejde med jobcentret på alle områder. I det lokale beskæftigelsesråd er der bred repræsentation fra både fagforeninger og arbejdsgivere, det giver en god dialog, og det er givtigt at være med i, siger Hanne Christensen. FOA Hjørring Svært at rekruttere FOA har forsøgt at bidrage til rekruttering af ledige fra andre fagforeninger, men uden det store held. Vi lagde mange kræfter i det, det handlede jo om at få rekrutteret til området. Men det kom aldrig til at køre, fordi de andre fagforeninger ikke henviste deres medlemmer til os. Det viste sig, at det var svært at få tværfagligheden til at fungere, måske fordi fagforeningerne gerne ville holde på deres medlemmer, siger afdelingskasserer Erik H. Andersen. Ekstraordinært ansatte Afdelingen brugte 2007 til at klæde tillidsrepræsentanterne på til at håndtere diskussionen om ekstraordinært ansatte på arbejdspladserne, men i takt med den faldende ledighed er der blevet færre ekstraordinært ansatte i kommunen. Situationen er helt anderledes end for 2 år siden, men spørgsmålet er på dagsordenen i den nye kommunes HSU, hvor de arbejder på at lave en aftale med kommunen om brugen af ekstraordinært ansatte, siger Erik H. Andersen. Det Regionale Beskæftigelsesråd - beskåret indflydelse Kasserer i Hjørring afdeling Erik H. Andersen, er formand for det Regionale Beskæftigelsesråd i Region Nordjylland. Så FOA har muligheden for at få indflydelse på den regionale beskæftigelsespolitik. Men Kommunalreformen har ændret vilkårene for arbejdet i beskæftigelsesrådet. Det Regionale Beskæftigelsesråd har ikke de samme kompetencer som før, og vi har ikke penge til en regional indsats. Beskæftigelsesrådet er amputeret, og skal nu kun overvåge jobcentrenes arbejde, siger Erik H. Andersen. Som formand for RBR forsøger han i stedet at komme i dialog med de lokale beskæftigelsesråd. Dialogmøderne med de lokale råd flytter noget, jeg prøver at pege på de muligheder der er nu. F.eks. er revalideringsindsatsen faldende, samtidig med at flere og flere er syge. Eller tag overledigheden blandt kvinder, det skal man gøre noget ved. Det Regionale Beskæftigelsesråd kan være koordinerende og samle op på de gode lokale erfaringer, siger Erik H. Andersen. Han fremhæver, at der er et fortrinligt samarbejde med både FTF og AC lokalt. Der er fodslag mellem hovedorganisationerne, det er en forudsætningen for at få indflydelse, siger han. FOA Thisted Morsø Rekrutterer fra industrien Der mangler folk især til sosu-området. Vi diskuterer det jævnligt med de andre fagforeninger, og vi har et meget tæt samarbejde med de to kommuner om rekruttering af nye medarbejdere, siger formanden for afdelingen Ulla Vestergaard. Da der blevet fyret folk på Royal Greenlands fabrik på Mors, var FOA med på et fyraftensmøde, hvor kommunen præsenterede jobmulighederne i Morsø kommune. Vi var med for at fortælle om løn- og arbejdsvilkårene på ældreområdet i kommunen. I Thisted har Oticon varslet fyringer, og her regner vi også med at være med til at forsøge at rekruttere nogen af de fyrede til sosu-området, siger Ulla Vestergaard. Hun oplever ikke, at rekruttering på tværs af fagforeningerne er en barriere. Det er mest folk fra 3F, og dem deler vi hus med. Det er bare over på den anden side af gangen, hvis der er problemer. Ingen af os forsøger at holde på medlemmer, der hører til hos den anden. Medlemmerne skal der hen, hvor de kan hjælpes, siger hun. Syge bliver udliciterede Arbejdet med sygemeldte på jobcentret i Thisted udliciteret til en anden aktør. Desværre har jobcentret en idé om, at de mål ministeren har udstukket, først og fremmest skal opfyldes, siger Ulla Vestergaard. På Mors har kommunalbestyrelsen bevilget 12 mio. kr., så jobcentret kunne ansætte syv nye medarbejdere til at løse problemerne med sygesagerne. Men trods det, er det ikke lykkedes at få det til at fungere endnu, siger hun. Uformel kontakt til borgmesteren Afdelingens samarbejde med jobcentret på Mors har skabt voldsomme problemer. Det er som om medarbejderne lukker af over for os. De har ingen forståelse for, hvilken rolle fagbevægelsen skal spille i samarbejdet, siger Ulla Vestergaard. Afdelingen forsøger at løse problemerne ved direkte kontakt til borgmesteren. Tidligere var der tradition for at FOA jævnligt mødtes uformelt med borgmesteren, det har vi nu taget op igen. Meget kan løses, hvis man sætter sig direkte over for hinanden, siger Ulla Vestergaard. Ligger under for ministermål De lokale beskæftigelsesesråd ligger lidt for meget under for ministerens mål, mener Ulla Vestergaard. Jeg kan ikke forstå, at ministermål og penge skal være styrende. I stedet burde indsatsen tilpasses de lokale behov, siger hun. Det er så som så med vores indflydelse. LBR kan råde og vejlede, men kommunen kan gøre, som de lyster. Alligevel er der en vis lydhørhed for vores synspunkter, fordi fagbevægelsen er respekteret. Men i sidste ende, så skal tingene passe i kommunens kram, og jobcentrene skal leve op til målkravene, siger hun. Samarbejdet de faglige organisationer imellem er til gengæld veletableret og fungerer godt, mener Ulla Vestergaard. FOA Frederikshavn Formidling og vikarkorps I FOA Frederikshavn er en arbejdsgruppe i fuld gang med at lave forslaget til en regelret jobformidling for afdelingen, sådan som FOA centralt har stukket ud som opgave. Jeg forventer, at afdelingen kan lave en egentlig formidlingsaftale med Frederikshavns kommune, så snart afdelingen er klar med sit udspil, siger formanden Mona Pedersen. Det er især ældreområdet, der er i fokus, fordi det er her kommunen mangler arbejdskraft, siger Mona Pedersen. Sideløbende arbejder kommunen på at oprette et internt vikarkorps på ældreområdet. En idé som FOA støtter. Det er en god idé, og jeg regner med, at vi forhandler en aftale om formidling og om vikarkorps samlet. Vi har nogle krav omkring løn- og arbejdsforhold for vikarkorpset, som vi skal

5 5 jylland have forhandlet, siger Mona Pedersen. Mangler overblik over ekstraordinært ansatte Afdelingen har besluttet at få kortlagt omfanget og brugen af ekstraordinært ansatte. Vi har ikke statistik over, hvor de bliver brugt. Og jeg har min tvivl om, at tillidsrepræsentanterne altid bliver hørt, når der kommer ekstraordinært ansatte, selvom de efter loven skal høres, siger hun. I kommunens MED-udvalg har man aftalt et loft, så der højst må ansættes en ekstra for hver fire ordinært ansatte. Ret til fuld tid Selvom Frederikshavn kommune har besluttet, at alle ansatte kan få fuldtidsarbejde, så betyder det ikke, at de bliver tilbudt heltidsjob. Hvis man f.eks. har 30 timer i område øst, så kan tilbuddet være at vikariere 7 timer i vest. Det giver ikke det samme som en rigtig fuldtidsstilling. Men kommunen er ved at erkende, at de mange deltidsstillinger er et problem. Man er begyndt at diskutere, om det er rimeligt at lave stillinger på f.eks. 21 timer, siger Mona Pedersen. Diskussionen har også affødt positive oplevelser. Det er lykkedes at presse nogle arbejdsgivere til at opnormere folk til fuld tid. Det er medlemmer, som kun er ansat 25 timer og har fået supplerende understøttelse, men som det meste af tiden alligevel arbejder næsten fuld tid. Så der er bevægelse, men der er stadig alt for mange deltidsstillinger, siger hun. Fingeraftryk på beskæftigelsespolitikken Arbejdet i det lokale beskæftigelsesråd udvikler sig positivt, vurderer Mona Pedersen. Det var lidt svært i starten, men nu bliver vi, på LO-siden, hørt. Vi har alle muligheder for at sætte dagsordenen. Selvfølgelig kan tingene gøres bedre, men når vi ser på, hvad vi egentlig har nået, så kan vi se, at vores forslag er blevet hørt og brugt, så fingeraftrykkene er der, siger hun. FOA Mariagerfjord 3 job i hånden A-kassen i FOA Mariagerfjord følger jobsituationen i området nøje. De ledige medlemmer bliver henvist til de job, der allerede er slået op. Man satser på, at hver ledig får 3 job i hånden efter mødet med afdelingen. Der er meget få ledige i området og stor mangel på arbejdskraft i Mariagerfjord kommune. Ved starten af året var der 6 fuldtidsledige og 20 delvis ledige i afdelingen. Ledige søger væk Mange af medlemmer søger væk fra FOAs arbejdsområder og over i andre erhverv. Dem der bliver ledige søger andre steder hen. Mange ønsker ikke at blive i faget. Dels er nogle ved at få skavanker og ved at være nedslidt, så de ikke kan varetage de tunge job i f.eks. ældreplejen. Dels er det psykiske arbejdsmiljø forværret, færre hænder fører til mere stress, og folk får det dårligere. Lederne ved ikke, hvor de skal skaffe folk fra, siger Aase Quist, næstformand i FOA Mariagerfjord. FOA Aalborg Formidling via kontakter I FOA Aalborg har man ikke satset på at opbygge en egentlig jobformidling, i stedet bruger afdelingen de kontakter, den har opbygget med arbejdsgiverne ud i kommunerne. Kommunerne ringer, hvis de har et job, som skal besættes. Det kan også handle om, at en arbejdsgiver skal have besat et mindre antal timer, så formidler vi kontakten til en af vore deltidsansatte, som vi ved er interesseret. Det går også den anden vej: Hvis vi står med et medlem, som står for at falde ud af dagpengesystemet, så kontakter vi arbejdspladser, hvor vi ved, der er en mulighed, siger Kim Jacobsen, kasserer i FOA Aalborg. Rotationsprojekter mangler afløsere Udfordringen nu er at skaffe kvalificeret erstatningspersonale til efteruddannelsesprojekterne, siger Kim Jacobsen. Det seneste eksempel, er fra Vesthimmerlands Kommune, hvor 84 pædagogmedhjælpere har fået tilbud om en PGU-uddannelse. Afdelingens opgave er både at motiverer medlemmerne til at tage uddannelsen, samtidig skal vi forsøge at skaffe de nødvendige afløsere, siger han. Fagligt samarbejde Afdelingen arbejder med rekruttering fra andre brancher. Vi har arbejdet en del med andre fagforeninger for at få dem til at motivere deres medlemmer til et brancheskift. F.eks. har 3F lige fået penge til et forløb for nogle af deres medlemmer, som vil være portører. Her har afdelingen været med og fortalt om mulighederne, siger Kim Jacobsen. Det er dejligt at de faglige organisationer er nået til en forståelse for, at det kan være rigtigt for nogle medlemmer at skifte branche, siger han. Jobcentrene Samarbejdet med jobcentret i Aalborg foregår gennem LO i Aalborg. Her mødes byens a-kasser med jobcenterchefen 5-6 gange om året for at diskutere samarbejdet. Men derudover har LBR bevilget penge til netværkskonferencer, hvor sagsbehandlere fra både a-kasser og jobcenter mødes nogle gange om året. Det er positivt, at dem der sidder med sagerne i hverdagen mødes og får afklaret deres roller efter reformen. Det giver en bedre forståelse og et personkendskab, så man kan ringe sammen, når der opstår et behov. Det kommer kun medlemmerne til gode, siger Kim Jacobsen. Der er etableret et lignende netværk i Vesthimmerland kommune. Og der er et udmærket samarbejde med jobkonsulenterne i Jammerbugt kommune. Til gengæld fungerer det ikke særlig godt med den sidste kommune i afdelingens område, Rebild. Det er svært at få det bedste ud af det med en kommune, hvor det kun handler om at få folk hurtigst muligt i arbejde. De anerkender ikke, at fagbevægelsen har en rolle at spille. F.eks. forstår de ikke, hvorfor vi skal være med, når vores medlemmer er til opfølgningssamtaler, siger Kim Jacobsen.

6 6 Region Midt over alligevel. Det giver problemer med at afklare, hvor kompetencen ligger, siger Marianne Christensen. FOA Herning Interne vikarbureauer I Herning kommune og på Regionshospital Vest har man lavet egne vikarbureauer. Dem opfordrer afdelingen deres ledige til at melde sig til. Vi gør de ledige opmærksom på det og opfordrer dem til at melde sig til de to vikarordninger, siger Marianne Christensen. Det var tanken med Herning kommunes vikarbureau, at det skulle besættes med stillinger på fuldtid. Det så vi gerne, men medlemmerne har ikke været interesseret. I stedet er det deltidsansatte, der får suppleret op med vikariater, siger formanden Marianne Christensen. Desuden supplerer en del af medlemmerne deres deltidsjob ved at arbejde gennem private vikarbureauer. Det er jo ikke en fantastisk service Samarbejdet med de nye jobcentre går ikke særlig godt, vurderer de i FOA Herning. Vi samarbejder, der hvor vi skal. Men medlemmerne oplever ikke, at det er en fantastisk service de får. Centrene har haft svært ved at finde deres ben i den nye struktur. Det halter, fordi mange af de gode medarbejdere rejser, og det er svært at få lært nye op, siger Marianne Christensen. I Ringkøbing-Skjern kommune har man udliciteret sygedagpengesagerne til et privat firma. Det er problematisk, fordi firmaet ikke har myndigheden, så kommunen skal ind Mere snak end handling FOA Herning deltager i arbejdet i de lokale beskæftigelsesråd i kommunerne: Kommunerne giver udtryk for, at de gerne vil noget med LBR. Men det bliver mere til snak end handling. De siger de gerne vil lytte, men når jobcentret ikke fungerer, så er det svært at få realiseret vores idéer til en løsning, siger Marianne Christensen. De nye beskæftigelsesråd er jo kun rådgivende, og det er et klart tab. Vi havde mere indflydelse på både initiativerne og økonomien i de gamle råd, siger hun. Kommuner har tabt overblikket Mens der i LBR er brugt en del tid på at diskutere manglen på arbejdskraft og muligheden for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, så har spørgsmålet om brug af andre aktører slet ikke været oppe i rådene. Kommunerne bruger andre aktører, uden at vi kender omfanget. Vi har for lidt styr på andre aktører. Selvom det er et oplagt emne for LBR, så sker der ikke meget, fordi kommunerne har tabt overblikket over området, siger Marianne Christensen. henvendelser fra arbejdsgiverne om jobs, end der er ledige. Derfor gik afdelingen til de andre fagforeninger, for at trække folk fra deres områder over. Det lykkedes, og det har ført til, at vi i LO-kasserne har lavet en aftale om formidling på tværs af fagområder. Det er nødvendigt, at a-kasserne er i dialog om det, så vi undgår at bureaukratisere jobskift. Medlemmerne skal ikke opleve det som en barrierer, at der er forskellige akasser, siger faglig sekretær Hanne Tinggaard. Samtidig er der mange FOA-medlemmer, som ønsker at skifte job, de kan hente hjælp i afdelingen. Vi har stadig utrolig mange jobskift, og jobformidlingen handler også om at give service til de medlemmer, som ønsker at skifte branche, siger Hanne Tinggaard. Den direkte vej FOAs formand og kommunens socialdemokratiske borgmester mødes fast i en fokusgruppe. Mødet er formaliseret med et skriftligt kommissorium. Under fokusgruppen bliver der nedsat ad hoc-grupper med folk fra forvaltningen og FOA, som behandler de konkrete forslag og problemer. Det har vi gode erfaringer med, der er en direkte vej til borgmesteren. Den direkte dialog betyder hurtig afklaring, siger Hanne Tinggaard. Den svære fastholdelse FOA Randers Fagligt samarbejde om jobskift I Randers har FOA flere Selvom kommunerne, som afdelingen dækker, er blevet større efter Kommunalreformen, så er de ikke blevet bedre til at fastholde ansatte, som ikke længere kan klare deres job. Vi prøver at arbejde med det, men kommunerne er ikke blevet bedre til f.eks. at revalidere til egne jobs, mens det går bedre med flexjobs. Det sværeste er, at de sagsbehandlere, vi samarbejdede med før, er spredt for alle vinde, siger Hanne Tinggaard. Den kommunale del af jobcentret er stadig rimeligt uopdyrket land. De kommunale har en anden tilgang til samarbejdet end det gamle AF-system havde. De er ikke vant til at skulle samarbejde med fagbevægelsen. Men vi ser det, som en opgave, der skal løses, siger hun. LBR: Dialogen skal ind under huden FOA Randers er med i de lokale beskæftigelsesråd i de 4 kommuner, afdelingen dækker. Selvom de også er meget forskellige, så er det et arbejdsmarkedspolitisk arbejde, der skal gøres. Samarbejdsaftaler der bliver indgået af nogen, som ikke samarbejder til hverdag, ender ofte i skuffen. Samarbejdet skal ind under huden, det handler om at få skabt en naturlig dialog, siger Hanne Tinggaard. FOA Skive Bytter medlemmer Vi har en aftale med de andre a-kasser, der betyder at vi kontakter hinanden, både med job og for at høre om der er muligheder for vores medlemmer andre steder. På den måde bytter vi medlemmer. Selvom vi mister medlemmer på den konto, så er det sekundært, hvilken fagforening de står i, vores fornemste opgave er at skaffe medlemmerne arbejde, siger a-kasseleder Kurt Veile. Pres for fuld tid Flere og flere på supplerende dagpenge er gået op i tid og afmeldt som deltidsledige. Situationen på arbejdsmarkedet har presset kommunen til at give flere timer, og så har vi brugt enhver lejlighed til at presse arbejdsgiverne for det, siger Kurt Veile. Pædagogmedhjælperne har dog ikke nydt godt af den udvikling. De resterende deltidsledige er næsten alle pædagogmedhjælpere. Her er kommunen mere svag i koderne, måske fordi de ikke endnu har problemer med at få besat stillinger på ned til 8-10 timer. Det kan være en del bliver besat med studerende, siger han. Godt samarbejde med jobcenter Den formelle samarbejdsaftale mellem jobcentret og LO er endnu ikke på plads. Men FOA Skive har et udmærket uformelt samarbejde med centret. Samarbejdet bygger videre på de gode kontakter, vi havde til AF før reformen. Men vi har jo det luksusproblem, at vi ikke har så mange ledige. Så samarbejdet handler mest om sygemeldte, siger Kurt Veile. De lokale beskæftigelsesråd fungerer rimeligt godt. Selvfølgelig har vi ikke samme magt som i de gamle råd, men kommunen er langt hen ad vejen lydhør, siger Kurt Veile. FOA Århus Formidling ikke højeste prioritet Når arbejdsgiverne henvender sig, så arbejder akasse og faglig afdeling sammen om at finde nogen, som matcher jobbet, siger næstformand Inge Jensen Pedersen. Men situationen er vendt, der er flere henvendelser, end der er ledige. Formidlingsarbejdet er ikke det højest prioriterede i faglig afdeling. A-kassen bruger de nye elektroniske redskaber, men vi har ingen store planer om at forsøge at løse rekrutteringsproblemer på den måde, siger hun. Omfattende aftale Vi havde tidligt øje for, at der var brug for en rekrutteringsindsats. Derfor har vi sat ind og fået aftalt en meget omfattende rekrutteringspakke med magistraten i Århus, siger Inge Jensen Pedersen. Aftalen omfatter 10 punkter, som tilsammen skal løse ældresektorens rekrutteringsproblemer, hvor der er mindst 100 ubesatte stillinger om året. Aftalen betyder flere fuldtidsstillinger med løntillæg, til dem som går op i tid. Rotationsprojekter med uddannelse, flere elevpladser, oprettelse af vikarkorps og aftalte vilkår for vikaransættelser. Uuddannede skal tilbydes en uddannelse

7 7 jylland senest efter 2 år, og der er voksenløn under uddannelsen. Der er en aftale om seniorordninger, og desuden har alle uddannede i ældresektoren fået et ekstra løntrin. Alle elementerne i aftalen hænger sammen og betinger hinanden, siger Inge Jensen Pedersen. Samarbejdet skal genskabes Det nye jobcenter har haft problemer med at komme fra start. På sygedagpengeområdet har vi mærket, at det er et nyt system. Vi har oplevet meget skiftende medarbejdere på jobcentret, de er rykket rundt. Det har betydet manglende kontinuitet, og det har de sygemeldte lidt under, siger hun. Der begynder at danne sig en klarere ramme, gennem LO-aftalen arbejder vi på at få et tættere samarbejde mellem a-kasse og jobcenter. Vi skal have genskabt samarbejdet, som det var i det gamle system, siger Inge Jensen Pedersen. FOA Horsens Flere fordele ved interne vikarer FOA Horsens har lavet aftaler om interne vikarkorps med både Hedensted og Horsens kommuner. Medlemmerne arbejder på deres egen arbejdsplads, det er bedre end at hente folk hos vikarbureauerne. Dem der er med i vikarordningen bliver opnormeret. De byder selv ind på de vag- ter de vil tage. Frivillighed giver et bedre arbejdsklima end når folk bliver presset til ekstra vagter, siger næstformand Kirsten Jensen. Privatiseret myndighed FOA er med i en paraplyaftale, som LO har lavet med den kommunale del af jobcentrene i de 2 kommuner. Aftalen dækker behandlingen af sygesager, flexjob mv. Aftalen dækker også de private aktører, som har budt ind på kommunale områder som sygeopfølgning og flexjob. Det er jo sådan, at kommunerne nu lægger myndighedsopgaver ud til private, siger Kirsten Jensen. Afdelingen bruger mange kræfter på at deltage ved opfølgningen i sygesager. Det handler om at bevare medlemmets tilknytning til arbejdsmarkedet, det er en del af rekrutteringen, siger hun. Den dårlige samvittighed Der eksisterer ingen aftaler med kommunerne om ekstraordinært ansatte på FOAs område. Det hænger delvis sammen med, at der ikke er ret mange med løntilskud. Men det er min dårlige samvittighed, jeg tror at det er på tide, at jeg kommer ud og får lavet en aftale. Det skal være sådan, at dem der kommer i arbejde med løntilskud skal være målrettet mod at få en sosu-uddannelse, siger Kirsten Jensen. Sæt beksæftigelsesrådene fri Kirsten Jensen sidder i de lokale beskæftigelsesråd i begge kommuner. Der er alt for mange ministerkrav, det en skam at rådene er pålagt så mange centrale krav. Beskæftigelsesrådene skulle sættes fri og have større handlefrihed. Der er krav, som vi ikke kan opfylde, ganske enkelt fordi vi ingen ledige har. F.eks. skal vi sætte rotationsprojekter i gang, men det er umuligt, når vi ikke har nogen at rotere med, siger hun. FOA SilkeborgSkanderborg Jobtræning ude af hænde Vi må konstatere, at det er blevet sværere at lave aftaler efter Kommunalreformen. Vi arbejder nu på at få genoprettet den gamle aftale, hvor fagforeningen kom ud og godkendte hver enkel jobtræningsplads. Det fungerede godt og det gav os lige lejlighed til at præsentere fagforeningen, siger arbejdsmarkedspolitisk ansvarlig May-Britt Stormly. Vi har ikke den samme føling med området, nu kan andre aktører også lave jobtræningsaftaler, det er gledet os lidt af hænde, siger hun. 2 ud af 3 på deltid Der er stadig alt for mange deltidsstillinger i kommunen. Vi bruger bevidst Trepartsaftalen til at forsøge at presse arbejdsgiverne til at give flere timer til dem, der er på supplerende dagpenge. Hvis de ikke giver dem flere timer, så skal de jo søge andre fuldtidsjob, siger May-Britt Stormly. Og så sætter afdelingen spørgsmålet om flere fuld- tidsstillinger på dagsordenen, hele tiden. Tvivlsomme aktører Afdelingen havde god glæde af et coach-projekt, som FOA Randers har kørt frem til slutningen af Men nu triller vi tommelfingre, vi har ikke ledige nok til selv at banke en kursusaktivitet op. I stedet ser vi, at jobcentret køber vejledningspladser til vores medlemmer hos kristelig akasses Jobvision. Det er ikke tilfredsstillende fagpolitisk set, og så er de ikke så effektive, som vi var i vores coach-projekt, siger MayBritt Stormly. Der er også andre aktører på håndteringen af langtidssygemeldte. Kommunen har udliciteret opgaven til et privat firma. Det samarbejde er hårdt, selvom kommunen har den øverste myndighed, så er det ikke tilfredsstillende med en anden aktør. Det går ud over vores sygemeldte medlemmer, siger hun. Svingende samarbejde med jobcentret Vi har et godt samarbejde med jobcentercheferne. Sagsbehandlerne er mere blandet, nogle er fleksible, andre følger lovens bogstav, siger May-Britt Stormly. Beskæftigelsesrådet er i tæt dialog med Silkeborg kommunes arbejdsmarkedsudvalg. Rådet er fuldt besat, og det kniber sjældent med at finde gode idéer. Arbejdsmarkedsudvalget virker lydhøre og deltager ofte i LBRmøderne, siger May-Britt Stormly. medlemmer, og jobcentret er et rent kommunalt pilotprojekt. Her er der ikke tradition for samarbejde med de faglige organisationer. Det er svært at lave aftaler, men vi har besluttet, at der skal rykkes, selvom det er tungt, siger May-Britt Stormly. FOA Viborg Rekruttering Afdelingen har ingen deciderede aftaler om at formidle folk fra andre fag. Men der kommer en del fra især 3F og HK, som enten starter i vikariater eller på uddannelsen. Selvom vi ikke har aftaler på området, så er det noget, der jævnligt bliver debatteret i de forskellige udvalg i LO, f.eks. i a-kasseudvalget, siger afdelingskasserer Gert Erik Boller. Afdelingen har holdt nogle offentlige møder for at rekruttere til området. Det har især været med fokus på mulighederne for at blive dagplejer. Trods det mangler der stadig dagplejere. Derfor har vi sagt, at kommunen må gøre mere. De må se på proceduren for at blive godkendt, og måske skal der være et rekrutteringstillæg. Man kunne også tilbyde nye dagplejere, at de fik en PGU efter nogle års ansættelse, siger han. Mangler tradition Situationen i Skanderborg er helt anderledes, det er et lille beskæftigelsesråd på 12 Svær fødsel for aftale med jobcentret FOA er med i LO s samar- bejdsaftale med jobcentret. Aftalen omfatter både forsikrede og ikke forsikrede ledige. Men aftalen er først faldet endelig på plads i starten af 2008, og er først ved at komme fra start. Det har været meget lange og seje forhandlinger. Det var et spørgsmål om, hvor meget indflydelse de faglige organisationer skulle have. Men det er endt med en tilfredsstillende aftale, som kan bruges i arbejdet, siger Gert Erik Boller. Godt klima i beskæftigelsesråd Gert Erik Boller sidder i det lokale beskæftigelsesråd. Selvom det kun er rådgivende, så mener han, at det stadig giver plads for indflydelse. Det er for tidligt at gøre op endnu, men der er en vilje til at tage hensyn til det, vi kommer med som faglige organisationer, selvom det ligger uden for kompetencen, siger han. LBRs formand er samtidig formand for kommunens beskæftigelsesudvalg. Han er mere lyttende end snakkende. Vi kan se, at det vi rejser bliver rejst i udvalget, så kommunen har ikke sat sig tungt på LBR, siger Gert Erik Boller.

8 8 Region Syd FOA Esbjerg Syge skal på banen igen Afdelingen har udviklet projekt På banen igen, som skal hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde. Projektet er støttet af det lokale beskæftigelsesråd. Det er et fastholdelsesprojekt for sygemeldte, som er på vej ud. Vi har set, hvordan sygemeldte hurtigt får endnu flere problemer, sygefraværet stjæler deres kompetencer, og de risikerer at blive marginaliseret. I stedet tager vi udgangspunkt i respekt for folks kompetencer og forsøger at afdække dem, siger formanden for FOA Esbjerg, Alis Boesen. Afdelingen ville egentlig lave en aftale med kommunerne om jobformidling. Men det ville være et forkert signal i en situation, hvor vi ikke har nogen ledige at formidle. Når situationen vender, laver vi en aftale og jeg er ikke i tvivl om, at kommunerne gerne vil. Afdelingen samarbejder med både Esbjerg og Vejen kommuner om rekruttering til FOAs område. Manglen på arbejdskraft har gjort kommunerne alvorligt interesseret, de har forstået, at det er en fælles interesse og en fælles opgave. Alis Boesen mener, at der er en gruppe af unge stærke kontanthjælpsmodtagere, som der aldrig er blevet taget hånd om. Det kræver en ekstraordinær indsats, de skal måske bruge et halvt år mere. De skal tilbage i en situation, hvor der forventes noget af dem. Det er vigtigt at FOA bliver inddraget så tidligt som muligt for at undgå, at de ryger i svinget. Afdelingen har netop fået bevilget penge fra Integrationsministeriet til et forløb for indvandrerkvinder. Samarbejdet med jobcentrene er godt. På banen igen har givet god omtale og et konkret samarbejde med jobcentret. Jeg arbejder meget på, at de skal se FOA som en væsentlig del af helheden for deres arbejde. Hun sidder i de lokale beskæftigelsesråd i begge kommuner. Rådene fungerer. LOgruppen får den indflydelse, de vil have. Men det kræver, at vi er blivet enige om at tage indflydelsen, og det har taget sin tid. Det er især Fredericia kommune, som er optaget af det. Vi bruger også nogen tid på sygemeldte, men vi har lagt det ud til tillids- og sikkerhedsrepræsentanterne, som deltager i rundbordsamtaler m.m. Vi har ikke som afdeling mulighed for at være med ude på arbejdspladserne hver gang. Med få ledige er afdelingens kontakt med jobcentrene begrænset omkring de ledige. Men vi kan se, at sygesagerne bliver syltet. Der er stor udskiftning blandt medarbejderne i jobcentrene. Medlemmerne oplever, at de må starte forfra flere gange med nye sagsbehandlere. Det går bedre i Fredericia, derfor er vi som afdeling gået i dialog med jobcentret i Middelfart for at få forbedret samarbejdet. FOA Lillebælt Tysk arbejdskraft efter bogen Manglen på sosu-personale har fået Fredericia kommune til at kigge mod syd. Kommunen har kørt en kampagne for at få tysk personale. I april starter tyskere på sprogskole. Planen er, at de til december skal være klar til at gå fuldt ind i arbejdet. Vi har lavet aftaler med kommunen om vilkårene for de tyske ansatte, så det kører helt efter bogen, siger næstformand Marianne Andersen. Kommunerne har kørt en række projekter om fastholdelse af medarbejdere og tidlig indsats overfor sygemeldte. FOA Svendborg Mænd i omsorgsfag FOAs fællestillidsrepræsentant på et plejecenter i Svendborg, har sammen med centerlederen taget initiativ og udviklet et projekt Mænd i omsorgsfag. Projektet har fået støtte fra en fælles FOA og KL pulje. Projektgruppen har selv lavet materialerne, og holder møder og seminarer for at rekruttere mænd. De 2 små kommuner på Langeland og Ærø har sat gang i nogle forforløb for især kontanthjælpsmodtagere. Men det er ikke noget vi har været involveret i, kommunerne har desværre lavet dem uden at inddrage os, det er ærgerligt, siger afdelingsformand Lisa Pihl Jensen. Til gengæld er FOA Svendborg involveret i et stort projekt i Svendborg kommune, hvor kommunen har nedsat en stribe grupper, som er i gang med at samle idéer og lave handlingsplaner for en bred indsats, der både skal rekruttere og fastholde medarbejdere. Udmøntningen af Trepartsaftalen om fuld tid, er ikke kommet så godt i gang endnu. Men da aftalen blev annonceret, var Svendborg kommune hurtig til at lave en undersøgelse af, hvor mange i sosu-sektoren, der var interesseret. Der var 125, som gerne ville gå fra deltid til fuldtid, og de 106 har fået deres ønske opfyldt. FOA Svendborg havde aftaler med de gamle kommuner i området om brugen af ekstraordinært ansatte. Det er vigtigt at få lavet aftaler med de nye kommuner, selvom problemet ikke er så presserende, da der er ikke så mange i aktivering nu. Afdelingen har startet sin egen aktørvirksomhed. Der er behov for at gøre noget omkring sygemeldinger og fastholdelse. Problemerne vokser, derfor har vi startet egen aktørvirksomhed. Afdelingen har søgt penge hos det lokale beskæftigelsesråd til FOA fremtid og arbejde, som har afholdt 2 kurser for sygemeldte. Lisa Pihl Jensen sidder i beskæftigelsesrådet i Svendborg. Samarbejdet fungerer meget godt, når vi tager på den lidt lette måde. Men der er oplysninger vi ikke får, og kommunen går lidt let hen over, hvad der sker på jobcentret. Det er som om LBR bare er noget, der skal overstås. Arbejdet bliver ikke lettere af, at de kommuner, afdelingen dækker, har organiseret tingene forskelligt. Selvom vi har partnerskabsaftale med jobcentrene via LO, så fungerer det ikke optimalt. Til gengæld har vi et godt samarbejde mellem de faglige organisationer i LBR. Vi har formøder sammen med LO konsulenten og er enige, når vi går til LBR-møderne. FOA Sønderjylland Aftaler om fuldtidsjob Sosu-sektoren har lavet aftale med Aabenraa kommune om fuldtidsstillinger. Aftalen giver dem, der ønsker det, ret til fuldtidsjob. Den har betydet, at en del medlemmer har fået flere timer. Vi vil forsøge at få lignende aftaler med de andre kommuner også, siger arbejdsmarkedspolitisk ansvarlig Grethe Jespersen. Både de 3 kommuner afdelingen dækker og jobcentrene arbejder på at rekruttere tysk arbejdskraft. Vi ser også, hvordan tysk sundhedspersonale tager danskkurser i Tyskland, allerede inden de kontakter kommunerne. Så det er helt sikkert noget der kommer, allerede nu er der mange tyskere, der pendler langt op i landet for at arbejde. Løn- og arbejdsvilkårene for sundhedspersonale er betydeligt bedre her end i Tyskland. Afdelingens arbejde med fastholdelse ligger i et sekretariat med 3 ansatte. Vi bruger det meste af vores dage med at tage os af vores sygemeldte. Vi har mange der er blevet syge af nedslidning, og en del går ned med depressioner, siger Grethe Jespersen. En del af de sygemeldte ender med at få flexjob. Men afdelingen har konstateret en kraftig stigning i antallet af pensioner. Kommunerne bevilger kun pension, hvis der ikke er den mindste arbejdsevne tilbage. Når så mange får pension, er det fordi, de er slidt fuldstændigt ned. De sidste måneder af 2007, havde vi lige så mange der fik pension som i hele Samarbejdet i beskæftigelsesrådene fungerer godt. Vi har haft temadage sammen med kommunens arbejdsmarkedspolitiske udvalg. Det er godt, fordi vi får en fornemmelse af, hvor politikerne er. Det har vist sig, at vi er enige om, hvad der skal fokuseres på. Vi har bestemt indflydelse på beslutningerne, og vi har en god dialog også med arbejdsgiverne. De vil gerne deltage i formøderne om konkrete emner. Og samarbejdet mellem fagforeningerne også FTF er rigtig godt.

9 9 danmark FOA Kolding Rekrutteringsprojekt med tam tam Det lokale beskæftigelsesråd har sat en rekrutteringskampagne i gang, for at skaffe arbejdskraft til især sosu-området og dagplejen. Det er et projekt til 1 mio. kr., hvor der kører busser og alt muligt tam-tam. Det handler om at få nye folk ind på området, nu hvor vi vender vores egne ledige i døren, siger næstformand Jens Lund. Alle der opfylder kravene kan få voksenelevløn i Kolding kommune. Der er ingen aftale med kommunen om, hvor mange ekstraordinært ansatte, der kan være på arbejdspladserne. På sosu-området arbejder folk ordinært, hvis de kan, og på daginstitutionerne er der ikke så mange ekstraordinære tilbage. Vi har haft en del snakker med kommunen om det, men det er en kæmpeopgave, hvis man skal afdække omfanget. Den opgave ligger og venter. Afdelingen har undersøgt, hvor mange af medlemmerne på sosu-området, som ønsker fuldtidsjobs. Det har vist sig at være forsvindende få. Mens der på daginstitutionerne er mange pædagogmedhjælpere, der gerne vil have fuld tid. Men det ser ud til, at det ikke kan lade sig gøre. Reglerne er meget gummiagtige, og institutionerne har valgt de mange deltidsstillinger for at få hverdagen til at hænge sammen. Så det ser ikke realistisk ud at konvertere til fuldtidsstillinger. Sygedagpenge er et massivt problem. Lovgivningen er strammet, kommunen var tidligere mere fleksibel, nu kører de striks efter loven. Der mangler 36 socialrådgivere i kommunen, det giver lange sagsbehandlingstider, og vi bruger mange ressourcer på at følge op og rykke. Vi har eksempler på sager, der har kørt i 3 år. Det er ikke tilfredsstillende at skulle bruge ressourcer på at holde dem til ilden. De nye beskæftigelsesråd er uden indflydelse. De gamle råd havde både penge og pligt til at efteruddanne og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Vi lavede rapporter 4 gange om året, der tegnede et billede af fremtidige behov i amtet. Nu har vi én rapport om året for hele region Syddanmark, det kan vi ikke bruge til noget. Hele opgaven med at overvåge udviklingen er pillet ud. Vi er et rådgivende organ for kommunens beskæftigelsesudvalg, og det tager de meget bogstaveligt. LBR fungerer da, det betyder ikke så meget så længe, der ingen ledighed er. Men når det vender, så er der ingen ordentlig overvågning af arbejdsmarkedet. Der er ikke nogen, som er klar til at forholde sig til det, når ledigheden stiger. FOA Odense Alternativ til vikarbureauer Vi har tæt kontakt med arbejdspladserne, som rin- ger, hvis de skal bruge folk. Vores tillidsrepræsentanter ringer også, hvis de er i bekneb for folk. Vi har kontakt til jobcentrene, og vores a-kasse lokalenhed er også med på banen. Hellere bruge os end vikarbureauer, vi er et alternativ og supplement, siger Jørgen Borup, faglig sekretær og arbejdsmarkedspolitisk ansvarlig. Det regionale beskæftigelsesråd har lavet en analyse om beskæftigelsessituationen på sosu-området. Det er et af værktøjerne, som der også er brug for i andre sektorer, som mangler arbejdskraft. RBR har sammen med jobcentrene sat gang i en kampagne for at skaffe arbejdskraft til sosu-området. Den har foreløbig kørt på Fyn, men skal bredes ud i hele regionen. På social- og sundhedsområdet er der mange ufaglærte, som har arbejdet på området i flere år. Der er brug for at opkvalificere dem. Det kunne være en løsning, hvor de fik merit for deres erfaring, så de kun skal have teorien for at blive social- og sundhedsassistenter. Vi har diskuteret med en KL repræsentant i regionen, hvad vi kan gøre for både at opkvalificere og rekruttere. Det her kunne være et element i en strategi for hele området det arbejder vi med. Fagforeningen og a-kassen har gode erfaringer med cafémøder målrettet enkelte grupper. Kontakten til medlemmerne er vigtig. Det er også et signal om, at når du betaler til en fagforening, så kan du regne med hjælp til selvhjælp. Det er vigtigt at den beskæftigelsespolitik, der besluttes centralt i FOA, bliver udmøntet lokalt. Så kan vi have lokale tilføjelser til den. FOA Sønderborg Den gode historie om ældreplejen Afdelingen deltager i et udvalg i kommunen, som arbejder med at rekruttere til ældreplejen. Vi satte fokus på den gode historie. På kommunens hjemmeside og i annoncer fortalte en række af vores medlemmer den gode historie om at arbejde i ældreplejen. Den målrettede kampagne førte til, at der var 30 procent flere der søgte ind på sosu-uddannelsen i Det var målrettet muligheden for karriererskift med voksenelevløn, det var en total succes, siger afdelingsformand Camilla Heesch. Lige nu kører udvalget en kampagne for at rekruttere mænd til ældresektoren. Afdelingen forhandler med kommunen om at oprette et internt vikarkorps. Det vil vi gerne være en del af for at få de ledige, vi har tilbage, med ind i et vikarkorps. Vi håber det ender ud i en slags partnerskab med kommunen, siger afdelingsformand Camilla Heesch. FOA Sønderborg har stillet en række krav om retningslinjer og lønafregning i forbindelse med vikarkorpset. Kommunen forsøger at skaffe folk i Tyskland, og har kontakt med tyske postbude, og overvejer at lave introduktionskurser for dem. I forvejen er der omkring 10 tyske kolleger, som pendler fra Tyskland til arbejdet i Sønderborg. Der er også enkelte ansatte fra Polen. Vi har daglige henvendelser fra tyskere. De kommer til samtale i vores sektorer. Det er klart, at de skal være her på samme vilkår, men det handler også om at få afdækket deres kompetencer. En post kan ikke nødvendigvis håndtere en lift til ældre, og det handler også om sprog. Selvom ældreplejen i Sønderborg er et godt sted, fordi alle ældre her forstår tysk. Medlemmerne er blevet orienteret om mulighederne for fuldtidsjob, som Trepartsaftalen åbner. Arbejdspladserne bruger muligheden, men det skaber også nye problemer. De kommer til at stå tilbage med f.eks. 17 timer, som ikke kan besættes. Det er også et spørgsmål om, hvad medlemmerne tilbydes. Hvis de ekstra timer kun er rengøring, så er der nogen, der falder fra igen. FOA Varde Strukturreform på tværs Afdelingen er kun så småt i gang med en dialog med kommunerne bl.a. om et internt vikarkorps i Varde kommune. Men der er så mange ting omkring Kommunalreformen, som ikke er overstået endnu. Alt er blevet forrykket og forskubbet. Kommunen kan ikke få det til at hænge sammen, og vi har meget travlt, så det er ikke det, der står højest på dagsordenen, siger afdelingsformand Ruth Nykjær. Vi laver en del aftaler om flexjobs. Det er udsædvanligt få, som ender med at få pension. Selv med kun en meget lille arbejdsevne vil kommunerne have folk i flexjob. Selv om flexjob er en god ting, så betyder den politik, at vi ser folk sendt i flexjob, selvom det er helt håbløst. Det er for voldsomt, og de burde have pension i stedet. Når der kommer en udmelding fra Beskæftigelsesministeriet, så ryster de i bukserne i jobcentrene. De strammer administrationen, især i jobcentret i Varde er de meget skrappe i vurderingen af sygesager. Vi har anket flere sager om stop for sygedagpenge både i Billund og i Varde. De kører stramt og tager f.eks. hellere en ekstra arbejdsprøvning, inden de bevilger et flexjob. De lokale beskæftigelsesråd har alt for lidt indflydelse. Der skal mere indflydelse til parterne på arbejdsmarkedet, hvis det skal spille nogen rolle. LBR startede med en konference med kommunens beskæftigelsesudvalg. Der var ingen grænser for, hvor meget de ville lytte. Når det kommer til stykket, trækker de tingene ned over hovedet på os. Det er os der bestemmer, lyder beskeden. Jo, men det er os, der ved noget om arbejdsmarkedet.

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Den 29. august 2014 LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd DA, LO og FTF er enige om nedenstående rammer for de regionale arbejdsmarkedsråd, som etableres pr. 1. januar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Faglig jobformidling

Faglig jobformidling Faglig jobformidling 1 Indhold 4 7 9 11 Hvilke metoder bruger afdelinger til jobformidlingen og hvordan organiseres samarbejdet internt i afdelingerne? Hvordan organiserer de faglige afdelinger arbejdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Perspektiver i virksomhedsindsatsen Virksomhedsindsats, det ordinære arbejdsmarked og beskæftigelsespolitikken

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 146 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X 26. november 2010 J.nr.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HORSENS JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Okt.2011 Maj 2013 Målgruppe : Projektansvarlig organisation

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere