Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Bemærkninger til erhvervsstøttelov 2012 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 25. juni 2012 Sagsnr Dok. Nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Indledning 1.1. Forslagets formål Forslagets formål er at styrke udviklingen af det grønlandske erhvervsliv. Formålet med forslaget er således at støtte initiativer, der fremmer et bredt, mangfoldigt og selvbærende erhvervsliv, og som kan medvirke til økonomisk vækst for initiativtageren og for samfundet generelt. Forslaget er en kombination af rammebestemmelser og faste betingelser, der giver mulighed for, at der kan foretages tilpasninger og ændringer efter de behov, der måtte være for at fremme erhvervslivet i et dynamisk samfund. 1.2 Baggrund for forslaget Der har været behov for at modernisere erhvervsfremmelovgivningen med henblik på bedre, at kunne støtte udviklingen af erhvervslivet indenfor de landbaserede erhverv. Den gældende erhvervsfremmelov, landstingslov nr. 14 af 12. november 2001, har til formål at understøtte et bredt og mangfoldigt erhvervsliv. Dette formål fortsættes med dette forslag. Der eksisterer i dag fem forskellige erhvervsfremmeordninger, hvorfra landbaserede erhverv har mulighed for at hente kapital og støtte til udvikling. Ordningerne er Det basale klippekort, Innovations- og eksportklippekortet, Erhvervsfremmepuljen Nukiit, Tilskud til produktudvikling, som finansieres af landskassen samt Vækstskaution som varetages af Greenland Venture A/S. Med de fem erhvervsfremmeordninger gives erhvervslivet mulighed for at opnå en delvis finansiel støtte fra Selvstyret til alle faser af en erhvervsudvikling. En dynamisk erhvervsudvikling kræver mulighed for hurtig tilpasning af støtteordningerne. Med forslaget bliver det muligt at prioritere særlige brancher og øremærke puljer til bestemte formål. 1/12

2 Produktudvikling kan være støtte til både iværksættere og allerede etablerede virksomheder og selskaber. Med forslaget udbredes anvendelsesområdet for den gældende ordning til i højere grad at understøtte innovative tiltag. Den gældende erhvervsfremmelov sondrer mellem de landbaserede erhverv og turismeerhvervet. Med forslaget fjernes denne sondring, da erfaringer fra projekter navnlig i forbindelse med produktudvikling viser, at en sådan er uhensigtsmæssig. Flere og flere virksomheder kan defineres som både turisme og landbaseret erhverv. De landbaserede erhverv er som gruppe i forvejen defineret bredt ved en uhomogen gruppe af virksomheder inden for eksempelvis handel, industri, service, hotel, restauration, rådgivning og produktion. Dette forslag sondrer derfor ikke længere mellem turismebaseret og andre erhverv. Naalakkersuisut ønsker med forslaget at fremme erhvervsudvikling bredt. Forslaget er udformet for at kunne støtte en varieret gruppe af erhvervsdrivende - fra enkeltmandsvirksomheder til større selskaber inden for en tilsvarende bred gruppe af brancher. Med forslaget gives der mulighed for at henlægge den konkrete administration af støtten til et administrationsselskab eller til kommunerne. Dette sikrer en fokuseret og borgernær administration. 2. Forslagets hovedpunkter Forslaget er udformet som en kombination af rammebestemmelser og faste betingelser, som muliggør en mere fleksibel regulering end efter den gældende landstingslov. Forslaget fastlægger således de overordnede rammer inden for hvilke, der gives tilsagn om og udbetales støtte inden for den fastsatte bevilling. Forslaget lægger op til, at der alene kan gives støtte til erhvervsprojekter og aktiviteter, der er levedygtige og ud fra almindelige økonomiske betragtninger vil have mulighed for at udvikle sig eller forsætte virksomheden, såfremt støtte opnås fra Selvstyret. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vurderes ikke at have yderligere økonomiske konsekvenser for det offentlige. Tilsagn og udbetaling af støtte gives alene inden for den givne bevilling på de årlige finanslove. Forslaget forventes ikke at have administrative konsekvenser. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes at gøre det lettere for erhvervslivet at vurdere hvilke krav der stilles for ydelse af støtte, samt at forøge muligheden for at give støtte til iværksættere. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, naturen eller folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgeren Forslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser 2/12

3 Forslaget vurderes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring Forslaget har i perioden været offentliggjort på Selvstyrets høringsportal, og er blevet sendt direkte til: Greenland Venture, Visit Greenland, Greenland Business, KANUKOKA, De kommunale erhvervsforvaltninger, Qeqqata Erhvervsråd, Sermersooq Erhvervsråd, GA, SIK, NUSUKA, Grønlandsbanken, Bank Nordik, Rigsombudet i Grønland, Formandens Departement (bestyrelsessekretariatet), Departementet for Finanser og Ombudsmanden for Inatsisartut. Der er modtaget høringssvar fra følgende: XXXX. I det følgende behandles høringssvarene og de forslag til ændringer, der er indkommet under høringen. Det bemærkes, at høringssvarene, som er anført i kursiv, kun er gengivet i hovedtræk på baggrund af en foretaget væsentlighedsvurdering. Alle høringssvar er i deres helhed medsendt til det behandlende udvalg i Inatsisartut. 3/12

4 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen opretter en pulje, hvis midler skal udmøntes gennem støtteordninger, der har til formål at styrke det grønlandske erhvervsliv og dermed opnå samfundsøkonomiske gevinster. Heri ligger, at støtte generelt skal bidrage til vækst i erhvervslivet, der kommer hele samfundet til gode ved at give økonomisk vækst, skabe flere arbejdspladser med videre. Ved drift forstås sædvanlige udgifter til løn, indkøb af råvarer, betaling af el, vand, varme med videre. Bestemmelsen forhindrer således, at der kan gives støtte til ren drift af virksomhed, herunder navnligt at støtten ikke må fungere som finasiering af en virksomhed i økonomiske vanskeligheder. Bestemmelsen sikrer samtidigt, at der ikke kan gives støtte til betaling af eksisterende fordringer. Til 2 I landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv sondres mellem turismeerhvervet og de landbaserede erhverv. Forslaget medtager turisme i de landbaserede erhverv, hvilket betyder, at turismeerhvervet stadig er omfattet af forslaget. Begrebet de landbaserede erhverv dækker over en uhomogen gruppe af virksomheder blandt andet inden for følgende brancher: Konsulentbistand, IT, handel herunder detailog engrosvirksomhed, bygge- og anlæg, service, hotel- og restauration, produktion, oplevelseserhverv med videre. Opremsningen er ikke udtømmende, der kan tænkes andre brancher, som ikke er nævnt her. Bestemmelsen angiver, at der ikke kan opnås støtte i det omfang, at aktiviteten eller formålet er omfattet af støtteordninger efter anden lovgivning herunder landstingslov om erhvervsfremme af fiskeri og fangst eller landstingslov om erhvervsfremme af landbrug. Bestemmelsen er medtaget for at sikre, at erhvervsprojekter ikke kan modtage støtte fra flere ordninger, og skal ses i sammenhæng med 6, stk. 3, der undtager projekter eller aktiviteter, der modtager anden offentlig støtte. Det er meningen at støtte alene skal bidrage til at videreudvikle grønlandsk erhvervsliv, og ikke finansiere driften. Til 3 Bestemmelsen angiver et udgangspunkt om, at der kun kan gives støtte til den del af aktiviteten, der foregår i Grønland. Virksomheden skal ligge i Grønland og de aktiviteter der bevilges støtte til, skal produceres her i landet. Dette krav indebærer imidlertid ikke, at der ikke kan hentes konsulentbistand eller at vidensoplæring, eller andet ikke må hentes i udlandet. Det kan ek- 4/12

5 sempelvis være et kursus indenfor området eller anden ekspertbistand, som må købes i udlandet. Det kan også tænkes, at der skal indkøbes materiale, som indgår i produktionen, og som ikke produceres i Grønland. Til 3 Bestemmelsen angiver, at den samlede pulje til støtte, fastsættes på den årlige finanslov. Bevillingen angiver samtidigt den maksimale grænse for udbetaling af støtte, da den årlige bevilling automatisk sætter den øvre grænse for tildeling af støtte. Bestemmelsen medfører, at man ikke kan opnå et retskrav på støtte, selvom man i øvrigt måtte opfylde betingelserne herfor. Til 4 Bestemmelsen angiver, at støtte gives som et tilsagn om refusion af dokumenterede udgifter i forbindelse med de i nr. 1-4 opregnede tilfælde på baggrund af en ansøgning herom. Grunden til, at der alene udstedes et tilsagn om støtte, skyldes et ønske om at sikre, at støtte anvendes til de formål, som de er ansøgt. Den praktiske administration af støtte vil således bestå i, at ansøger indleverer ansøgning om støtte i henhold til forslaget, med de oplysninger som kræves herfor. Ansøgningen vil herefter blive vurderet, og hvis denne kan imødekommes udstedes et tilsagn om, at støtte kan gives på de anførte vilkår til det godkendte formål. Selve støtten vil først blive udbetalt, når dokumentation for afholdte udgifter er blevet modtaget. Fælles for nr. 1-4 er, at begreberne skal forstås bredt, der er således ikke tiltænkt en indskrænkning af mulighederne for at opnå støtte, såfremt dette i øvrigt er i overensstemmelse med formålet om, at støtten skal styrke grønlandsk erhvervsliv og medføre en samfundsøkonomisk gevinst., nr. 1 Etablering og udvidelse dækker alle former for udgifter i forbindelse med etablering eller udvidelse af virksomheden f.eks. udgifter til udarbejdelse af budgetter og forretningsplaner, udgifter til etablering af forretningssted, bygninger, nye maskiner med videre, nr. 2 Produktions- og konceptudvikling kan være støtte til teknisk udvikling af nye produkter, kommercialisering af koncepter og produktideer, testproduktioner og lignende. Det kan ligeledes være støtte til nye produktionsmetoder og sammenholdt med nr. 1 således også omlægning af produktion, indkøb af nye maskiner med videre., nr. 3 Markedsetablering kan omfatte udgifter i forbindelse med etablering af nye markeder eller nye salgskanaler, ligesom etablering af eksport kan være et eksempel. Der tænkes både på udgifter til markedsundersøgelser og markedsføring i etableringsfasen. 5/12

6 , nr. 4 Projektering kan være udgifter til design og projektering i forbindelse med større anlægsinvesteringer. Bestemmelsen viderefører den nuværende klippekortsordning, hvor der kan gives tilsagn om et fast maksimum beløb til brug for professionel konsulent bistand, såsom advokat- eller revisorbistand. Bestemmelsen sigter på støtte i form af standardiserede bevillinger - såkaldte klippekort - til klart afgrænsede konsulentydelser, som den enkelte virksomhed enten køber eksternt eller får leveret gennem kommunale erhvervsrådgivningsenheder eller lignende. Den gældende klippekortsordning frem til og med 2011 var et fast beløb på kr. eller kr. til brug for køb af rådgivningsydelser hos henholdsvis advokater og revisorer. Ansøger modtog tilsagn om et fast beløb og rådgivere fremsendte så faktura for ydelserne direkte til departementet. Ordningen udbygges med bestemmelsen til at omfatte konsulenter generelt og ikke kun advokater eller revisorer. Bestemmelsen angiver, at der i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretslige betingelser om saglighed med videre kan og vil blive stillet vilkår for et tilsagn om støtte. Der vil således være tale om almindelige vilkår såsom løbetid for tilsagnet, dokumentationskrav, for tilsagnets opretholdelse samt procedure for anmodning om udbetaling af støtte. Til stk. 4 Bestemmelsen har til formål at lette administrationen af ordningen. Ved brug af ensrettede ansøgningsskemaer, sikres det at man så vidt muligt modtager alle relevante oplysninger med det samme og ansøgere kan hurtigt se, hvilke oplysninger de som minimum skal levere. Hvormed det undgås, at der vil skulle sendes flere skrivelse frem og tilbage mellem forvaltningen og ansøger, fordi alle relevante oplysninger ikke var anført i ansøgningen. Til 6 Bestemmelsen hjemler, at der kan nedsættes særligt fag- eller branche specifikke puljeordninger som led i en særlig prioritering af netop disse områder. Der vil således kunne oprettes støtteordninger, hvor der afsættes midler til specifikke brancher. Det kunne eksempelvis være en særlig indsats for at fremme brugen af grønlandske fødevarer, hvor en pulje afsættes til projekter af denne type. Eller det kunne være en pulje til fremme af turisme, design eller andet. Bestemmelsen er tænkt som en fokuseret indsats til et bestemt erhvervsområde. Til 7 Ved vurdering af om et projekt skal tildeles støtte, lægges der vægt på, om det kan sandsynliggøres, at projektet har et erhvervsmæssigt sigte, og at det har til formål at tilvejebringe et overskud over en længere periode. Der stilles således krav om et veldefineret formål med projektet, definition af aftagerkreds eller kundekreds, og en gennembearbejdet tidsplan og budget. Budgettet skal sandsynliggøre den øgning af værdi, som 6/12

7 projektet forventes at bringe inden for en given tidsramme. Det vil efter bestemmelsen ikke være muligt at opnå tilskud til enkeltstående projekter, såsom afholdelse af en støttekoncert eller lignende, der ikke har til formål at genere et overskud til virksomheden. Disse må i stedet søge støtte via kulturmidler eller private sponsorer. Bestemmelsen fastslår, at et tilsagn om støtte ikke kan overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning. Bestemmelsen har således til formål at sikre, at støtte alene bliver anvendt i overensstemmelse med formålet. Bestemmelsen angiver, at der ikke vil kunne ydes støtte til projekter, der allerede modtager støtte eller finansiering med andre offentlige midler. Til stk. 4 Bestemmelsen angiver en opremsning af kriterier, der vil blive lagt til grund for vurdering af en ansøgning. Det er kriterier som, om ansøger har den fornødne sagkundskab til at gennemføre aktiviteten, den fornødne økonomi og om ansøger kan dokumentere at have kompetencer til at gennemføre aktiviteten. Med faglige kvalifikationer ses på en ansøgers uddannelsesmæssige baggrund, tidligere erfaring med en lignende aktivitet, samt de nødvendige faglige kvalifikationer og kompetencer, som er nødvendige for at kunne gennemføre aktiviteten. Vedrørende økonomi vurderes der på, om en ansøger har tilstrækkeligt med kapital til at kunne gennemføre aktiviteten. Et godt økonomisk fundament vil dog ikke alene kunne begrunde at et tilsagn om støtte gives. Med hensyn til ansøgers kompetencer til at kunne gennemføre aktiviteten, spiller ansøgers tanker i forhold til procedure og metode ind. Det vurderes, om ansøger har ledermæssige evner, hvis det drejer sig om en større aktivitet, har ansøger et fagligt netværk og hvor realistisk ser planerne ud for gennemførelse af aktiviteten. En ansøgers procedure og tanker i forhold til sikkerhed, miljø og samfundsmæssig bæredygtighed spiller ligeledes en rolle. Ansøgers mulighed for at skabe arbejdspladser spiller en rolle, da en øgning af beskæftigelsen også øger omsætningen i samfundet. Til 8 Bestemmelsen fastsætter, at det er et krav for at kunne modtage tilsagn om støtte, at ansøger, hvis denne er en fysisk person, er bosiddende i Grønland, eller hvis der er tale om et selskab, at dette er registreret med hjemsted i Grønland. Det er endvidere et krav, at ansøger er fuldt skattepligtig i Grønland på ansøgningstidspunktet. Bestemmelsen fastslår, at tilsagn om støtte ikke kan gives til fysiske personer eller selskaber, hvor ledende personer i direktionen eller bestyrelsen tidligere er dømt for grovere overtrædelser af skattelovgivningen eller for overtrædelser af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland eller har væsentlig gæld til det offentlige. 7/12

8 Bestemmelsen er indsat for at sikre, at offentlige midler så vidt muligt ikke misbruges, og det ønskes ikke at støtte personer eller selskaber, der har gæld til det offentlige. Bestemmelsen angiver, at Naalakkersuisut kan stille yderligere krav og vilkår til ansøgere om tilsagn og støtte, se også 5, stk. 3. Disse vil således blive fastsat som vilkår i forbindelse med et tilsagn om støtte. Bestemmelsen hjemler ligeledes, at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser herom i bekendtgørelsesform. Det vil således være muligt for at Naalakkersuisut i en bekendtgørelse om eksempelvis en særlig puljeordning til heliskiing, kan stille krav om særlig uddannelse, deltagelse i kurser eller lignende. Til 9 Bestemmelsen angiver, at tilsagnet skal angive det maksimale beløb, som der kan støttes med. Dette beløb fastsættes med udgangspunkt i ansøgningen og det vedlagte budget. At der angives en maksimal størrelse sker dels af hensyn til, at der er en begrænset pulje til fordeling, samt at angivelse af et beløb i tilsagnet vil være en fordel i forbindelse med ansøgers efterfølgende egen finansiering. 2. pkt. angiver, at det er et vilkår for at støtten kan udbetales, at omkostningen kan relateres direkte til det ansøgte projekt, de indsendte fakturaer skal således stemme overens med de i ansøgningen anførte poster i budgettet, og støtte kan således ikke udbetales til udgifter, som tilsagnet ikke dækker, herunder naturligvis helt urelaterede omkostninger såsom private udgifter. 3. pkt. angiver, at udgiften skal være afholdt indenfor den frist, der er givet i tilsagnet. Tidsfristen vil blive fastsat i forhold til den angivne tidsplan. Bestemmelsen fastslår, at der højest kan udbetales støtte svarende til 50 % af de samlede dokumenterede udgifter. Bestemmelsen svarer til vilkårene efter de gældende regler om tilskud til produktudvikling. Bestemmelsen er indsat for at sikre, at projekter og aktiviteter ikke finansieres alene med offentlige midler. Det er ikke formålet med ordningen at finansiere projekter eller aktiviter 100 %. Sammenholdt med stk 1. betyder dette, at hvis en ansøger har fået tilsagn om støtte med et maksimalt beløb efter stk. 1 på kr., og efterfølgende anmoder om refusion for dokumenterede udgifter på kr., vil ansøger således kunne få refunderet kr. Bestemmelsen gælder ikke for støtte i henhold til forslagets 5, stk. 2. Hvor der efter praksis gives tilsagn om et mindre fast beløb til konsulent bistand, der kan anvendes fuldtud. Bestemmelsen giver hjemmel til, at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om støttens størrelse og varighed, og kan således anvendes til i en bekendtgørelse at fastsætte regler om, at støtte altid udgør et fast beløb, dog maksimalt 50 % af de dokumenterede udgifter i henhold til forslagets 8, stk. 2, eller at det for særlige brancher maksimalt kan ske refusion med for eksempel 30% af de samlede dokumenterede udgifter. Der vil ligeledes kunne fastsættes regler om, hvor længe et tilsagn om støtte er gældende. 8/12

9 Til 10 Bestemmelsen hjemler, at Naalakkersuisut kan indgå aftale med et administrationsselskab eller de enkelte kommunalbestyrelser om administration, tilsagn og udbetaling af støtte. Administration vil stadig skulle ske på baggrund af dette forslag samt de nærmere regler og vilkår, som Naalakkersuisut har fastsat. Frem til december 2011 har praksis været at det sagsforberedende arbejde er lagt i henholdsvis administrationsselskab og i de kommunale erhvervsforvaltninger. Disse enheder har haft den direkte kontakt med ansøgerne, og vejledt disse i formalia omkring ansøgning og afrapportering. Godkendelse, bevilling og udbetaling af støtte er sket i Departementet for Erhverv. Opgaverne ønskes samlet ét sted, således at sagsbehandlingstiden afkortes, og borgerservicen forbedres. Bestemmelsen forventes anvendt til at udskille administrationen af tilsagn om støtte i henhold til 5, stk. 1 til et administrationsselskab, mens der forventes indgået aftale med de enkelte kommunalbestyrelser om administration af klippekortsordningen i henhold til 5, stk. 2. Bestemmelsen fastslår, at landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning samt landstingslov om offentlighed i forvaltningen ligeledes vil gælde for et administrationsselskabs opgaver i henhold til loven. Der vil således gælde de samme regler for et administrationsselskabs varetagelse af opgaver i henhold til forslaget, som vil være gældende for en offentlig forvaltning. Kommuner og kommunalbestyrelser er allerede omfattet af de ovennævnte regler, hvorfor bestemmelsen alene angår administrationsselskabet. Til 11 Bestemmelsen angiver, at Naalakkersuisut kan kræve alle oplysninger som skønnes nødvendige til at kunne træffe beslutning om udbetaling af støtte. Med nødvendige oplysninger forstås, at Naalakkersuisut skal have de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, om støtten vil blive anvendt efter lovens formål og i henhold til de fastsatte vilkår. Bestemmelsen angiver at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn. Jo større tilskud og dermed formentlig større virksomhed, der er tale om, jo større vil behovet være for at føre et tilsyn. Til 12 Bestemmelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at træffe afgørelse om bortfald af tilsagn om støtte eller om tilbagebetaling af tilskud. Dette gælder, såfremt personen eller virksomheden uberettiget har modtaget tilsagn om støtte eller fået udbetalt støtte efter forslaget. 9/12

10 Et tilsagn er uberettiget modtaget, hvis modtager handler i strid med betingelser i forslaget, i vilkårene for tilsagn om støtte eller mod regler fastsat i medfør af forslaget. Bestemmelsen svarer til de almindelige forvaltningsretlige betingelser for tilbagebetaling, der forudsætter at modtager har været i ond tro om sin berettigelse hertil. Bestemmelsen angiver at personer eller virksomheder, der har modtaget tilsagn om støtte, har en oplysningspligt over for Naalakkersuisut om væsentlige ændringer i økonomiske og øvrige forhold, der kan have betydning for Naalakkersuisuts vurdering af om tilsagn om støtte skal bortfalde. Bestemmelsen angiver en aktiv pligt, og den er begrundet i, at tilsagn om støtte reserveres fra en begrænset pulje, og det anses som urimeligt, såfremt en modtager af tilsagn kan spærre for, at dette beløb reserveres til en berettiget modtager på et tidspunkt, hvor modtager er klar over, at denne ikke vil kunne opfylde betingelserne for at få støtten udbetalt. Til stk. 4 Bestemmelsen angiver at tilsagn om støtte automatisk bortfalder i en række tilfælde. Betydningen af dette vil være, at det reserverede beløb herefter vil falde tilbage til den samlede pulje og vil kunne reserveres til andre formål. Fælles for betingelserne er, at disse er objektive og derfor lette at administrere. Bestemmelsen er indsat, for at sikre at formålet med støtte opretholdes. De pågældende omstændigheder vil alle medføre, at virksomheden ikke kan drives videre, og udbetaling af støtte vil derfor være i strid med formålet om at udvikle det grønlandske erhvervsliv. Til 13 Bestemmelsen slår fast, at der ikke kan klages over afgørelser i henhold til forslaget. Det vil sige, at et afslag på ansøgning om et tilskud ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Bestemmelsen omhandler ikke adgangen til at klage til Ombudsmanden for Inatsisartut, ligesom det fremgår, at Ombudsmanden for Inatsisartut har fuld kompetence overfor administrationsselskabet i medfør af stk. 2. Bestemmelsen gælder ligeledes, hvor Kommunalbestyrelsen eller et administrationsselskab har overtaget den faktiske administration. Forslaget indeholder ikke retskrav, og der er ikke mulighed for at pålægge borgere særlige pligter eller udgifter, hvor der kunne være særlige retssikkerhedsmæssige grunde til at fastlægge en særskilt klageadgang til Naalakkersuisut. Administrationen af ordningerne er vurderet til at være relativt simpel og vil være baseret på en klar instruks samt retningslinier til administrationsselskabet. Det er derfor vurderet, at en særskilt klageadgang alene vil medføre unødige omkostninger og ressourceanvendelse i forvaltningen uden, at der er et retssikkerhedsmæssigt behov herfor. 10/12

11 Borgernes rettigheder er vurderet til at være sikret forsvarligt ved, at Ombudsmanden for Inatsisartut er fuldt kompetent i forhold til administrationen og at ressortmyndigheden har mulighed for at gribe ind, såfremt det mod forventning måtte vise sig, at administration ikke forvaltes i overensstemmelse med retningslinierne herfor. Til 14 Bestemmelsen fastslår, at det kan medføre foranstaltninger, hvis man angiver forkerte oplysninger eller undlader at afgive oplysninger i en ansøgning om tilsagn til støtte, som man vidste eller burde vide ville have betydning for vurderingen af ansøgningen. Det vil ligeledes kunne medføre foranstaltninger, såfremt man anvender udbetalt støtte i strid med vilkårene herfor. Bestemmelsen fastslår, at der i bekendtgørelser, udstedt i medfør af forslaget kan fastsættes sanktionsbestemmelser. Bestemmelsen anfører, at juridiske personer vil kunne foranstaltes efter Kriminallov for Grønland. Til stk. 4 Bestemmelsen sikrer, at idømte bøder tilfalder Landskassen. Til 15 Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar Forslaget erstatter den gældende landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv, hvorfor denne foreslås ophævet. Bestemmelsen sikrer at forskrifter udstedt med hjemmel i nuværende landstingslov forbliver i kraft, indtil de ophæves. Til stk. 4 Bestemmelsen angiver at lånetilsagn, garantier eller tilsagn om støtte givet med hjemmel i eller opretholdt med hjemmel i landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv fortsat er gældende, men reguleres gennem dette forslag. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen 11/12

12 Simon Hansen Toqq/direkte /12

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

ANSØGNING om Finansieringsstøtte til produktudvikling

ANSØGNING om Finansieringsstøtte til produktudvikling NAALAKKERSUISUT GRØNLANDS SELVSTYRE GOVERNMENT OF GREENLAND Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ministry

Læs mere

ANSØGNING om støtte til fødevareprojekter / is- og vandprojekter PROJEKTOPLYSNINGER

ANSØGNING om støtte til fødevareprojekter / is- og vandprojekter PROJEKTOPLYSNINGER Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel ANSØGNING om støtte til fødevareprojekter / is- og vandprojekter PROJEKTOPLYSNINGER

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.]

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilaageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Høringsparter jf. forsendelsesliste [Adresse 1]

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Indledende bemærkninger Forslaget har til formål at skabe rammerne for turistanlæg og besøgscentre, der er ejet af Grønlands Selvstyre.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Indledende bemærkninger Forslaget har til formål at skabe rammerne for turistanlæg og besøgscentre, der etableres af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere