Adaptiv Phonak Digital (APD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adaptiv Phonak Digital (APD)"

Transkript

1 Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens hus er et koncept, som beskriver de forskellige trin og elementer i forbindelse med tilpasning af et høreapparat. Der er tre etager: kælderen, stueetagen og overetagen. Etagerne svarer til de forskellige trin i processen til tilpasning af høreapparatet (figur 1). De er baseret på hinanden og er meget vigtige for at opnå en stabil bygning. Fundamentet, dvs. kælderen, er kalibreringen. Høreapparatet skal fungere præcis som angivet. De akustiske parametre for et høreapparat verificeres med et kunstigt øre. Det andet aspekt ved kælderen er, at høreapparatet skal give akustisk transparens ved øret. Hvis brugeren anvender høreapparatet med denne indstilling og tænder for det, ville vedkommende høre i henhold til sin egen hørenedsættelse. Derfor skal følgende parametre tages i betragtning: Det individuelle gain i øregangen (REUG eller OEG) Forskellen mellem det akustiske niveau ved trommehinden og det akustiske niveau ved 2 cc-kobleren (RECD) Effekten af mikrofonens placering (Microphone Location Effect MLE) Der er to muligheder for at fastlægge de ønskede transformationer: 1. Individuel måling 2. Estimering Det skal tages med i betragtning, at målingerne og estimeringerne af feedbackmålingerne kun er tilnærmelser, eftersom ovennævnte transformationer kun tager højde for niveauerne og negligerer faserne. Når kælderen er færdig, kan kompensationen for hørenedsættelsen påbegyndes. Ud fra audiogrammet og andre parametre skal det afgøres, hvilken tilpasningsregel der er mest egnet til at kompensere for hørenedsættelsen. Høreapparatets gain og kompression justeres baseret på den valgte tilpasningsregel og de indtastede audiologiske data i tilpasningssoftwaren. For at opnå en optimal tilpasning af høreapparater har Phonak opfundet sin egen tilpasningsregel kaldet Adaptiv Phonak Digital, som beskrives mere detaljeret i det følgende: Med Adaptiv Phonak Digital kan det antages, at der opnås en tilstrækkelig lydstyrketrans formation af indgangssignalerne i slutbrugerens brug bare Workflow Finjustering Kompensation for hørenedsættelse (tilpasningsregel) Kalibrering på det rigtige øre 2 cc-kalibrering Akustisk transparens Figur 1 ( db insertion gain) «Akustikkens hus»: Skematisk fremstilling af de forskellige trin i forbindelse med en standardtilpasning af et høreapparat område. Adaptiv Phonak Digital omfatter forhåndsberegninger, som kan bruges til forskellige slags hørenedsættelse. Der er integrerede beregninger af målniveauet for gain, som kan bruges i forbindelse med let, moderat, svær til meget svær hørenedsættelse, ski-slope-hørenedsættelse og omvendt hørenedsættelse. Forhåndsberegningerne er baseret på lydstyrkevurderinger af lyttere med hørenedsættelse og normal hørelse som funktion af præsentations niveauerne ( lydstyrkevurderinger hos 29 forsøgspersoner). Med den anvendte forsknings metode har det været muligt at fastsætte lydstyrkefunktionerne for de hørehæmmede og for de normalthørende forsøgspersoner ved hjælp af lineære funktioner. I princippet er Adaptiv Phonak Digital en tilpasningsregel, som kortlægger lydstyrkefunktionen for den hørehæmmede i forhold til lydstyrkefunktionen for en normalthørende. Gainet bruges til at kompensere for

2 Baggrundsviden fra det audiologiske område lydstyrkefunktionens forskydning mod et bedre præsentationsniveau jo sværere hørenedsættelsen er. Kompressionen beregnes i henhold til den stigende stejlhed af lydstyrkefunktionen for hørenedsættelse (recruitment). I forbindelse med ovennævnte typer af hørenedsættelse har det vist sig, at forskellige korrektioner af den rene lydstyrkekompensation for smalbåndssignaler er gavnlig. Der blev udledt fem forskellige grundlæggende tilpasningsregler ud fra disse korrektioner. Under beregningen af målgainet med Adaptiv Phonak Digital beregnes en vægtning for hver af de fem typer af hørenedsættelse baseret på audiogrammet. De fem beregninger kombineres proportionalt i henhold til vægtningernes forhold. I figur 2 vises målniveauer for gain i henhold til tilpasningsreglerne DSL v5 Adult, Adaptiv Phonak Digital og NAL-NL2 ved et talesignal på 5 db, 65 db og 8 db for de forskellige typer af hørenedsættelse. Hearing loss & target amplification [db] DSL v5 Adult Adaptiv Phonak Digital NAL-NL N1 N3 Figur 2 Sammenligning af målniveauer for gain ved svag, moderat og kraftig tale i henhold til tilpasningsreglerne DSL v5 Adult, Adaptiv Phonak Digital og NAL-NL2 og for standardaudiogrammerne N1 (let), N3 (moderat), N6 (svær) og S2 (ski-slope-hørenedsættelse) i henhold til IEC [1] samt omvendt hørenedsættelse (TT). Hørenedsættelsen vises med cirkler N S TT HL 5 db 65 db 8 db Tale Frekvens [Hz]

3 Baggrundsviden fra det audiologiske område Det kan generelt fastslås, at sammenlignet med DSL v5 Adult fokuserer Adaptiv Phonak Digital gainet på de områder, hvor der kan opnås en fordel, mens gainet reduceres i de områder, hvor der sandsynligvis ikke kan opnås en fordel. Sammenlignet med NAL-NL2 giver Adaptiv Phonak Digital mere lydforstærkning ved lave frekvenser og mindre kompression ved talefrekvenser. I forbindelse med let hørenedsættelse anvendes smalbåndslydstyrkekompensationen næsten i forhol-det én til én. Der er typisk et lidt højere gain ved svage og moderate højfrekvente signaler sammenlignet med DSL v5 Adult. Målniveauet for gain ligner det, der er for NAL-NL2, med noget mindre kompression, hvilket giver mindre lydforstærkning ved lave indgangslydniveauer (øverste række i figur 2). Ved en moderat hørenedsættelse er taleområdet en smule øget, mens de højeste frekvenser er en smule reduceret. Typisk vil der være et lidt højere gain for svage og moderate signaler i det midterste frekvensområde og et tydeligt reduceret gain ved 8 khz sammenlignet med DSL v5 Adult. For denne type hørenedsættelse er Adaptiv Phonak Digital og NAL-NL2 ret ens, og der lægges vægt på talefrekvenserne ved begge fremgangsmåder. Den tilpassede kompression med Adaptiv Phonak Digital i dette frekvensområde er dog noget lavere (anden række i figur 2). Ved svær til fremskreden hørenedsættelse er taleområdet en smule fremhævet. Ved frekvenser på over 2,5 khz reduceres gainet kontinuerligt, fordi det kan antages, at dette område næsten ikke er auditorisk anvendeligt. Derfor er høreapparatets udgangseffekt koncentreret om de områder, som med rimelighed kan anvendes af folk med svær hørenedsættelse. Typisk vil der være et lidt højere gain for svage og moderate signaler i det lave og midterste frekvensområde og en tydelig reduktion af gainet ved området over 3 khz sammenlignet med DSL v5 Adult. Sammenlignet med NAL-NL2 er lydforstærkningen ved en lav frekvens væsentligt højere for Adaptiv Phonak Digital i det frekvensområde, hvor NAL-NL2 normalt kun anvendte en mindre lydforstærkning på grund af disse frekvensers stærke bidrag til den overordnede lydstyrkeperception. Ved høje frekvenser reduceres lydforstærkningen væsentligt med Adaptiv Phonak Digital i modsætning til, hvad NAL-NL2 foreslår (tredje række i figur 2). Ved ski-slope-hørenedsættelse er hældningsområdet en smule højere, typisk ved en hørenedsættelse i området fra 4-6 db HL. Over dette område reduceres kompensationen for hørenedsættelsen kontinuerligt. Et typisk resultat er et lidt højere gain i hældningsområdet og en reduktion af gainet over hældningen i forhold til DSL v5 Adult. For denne type hørenedsættelse reduceres lydforstærkningen ved lave frekvenser væsentligt ved brug af NAL-NL1, hvorimod Adaptiv Phonak Digital og NAL-NL2 er ret ens ved højere frekvenser (fjerde række i figur 2). Ved omvendt hørenedsættelse er hældningsområdet øget, typisk ved en hørenedsættelse i området fra 3-5 db HL. Under dette område og under 5 Hz reduceres kompensationen for hørenedsættelsen kontinuerligt. Typisk er der et lidt højere gain i hældningsområdet og en reduktion af gainet under hældningen i forhold til DSL v5 Adult. Ved denne type hørenedsættelse er NAL-NL2 s tilpassede gain ved lave frekvenser meget mere konservativt i forhold til Adaptiv Phonak Digital, hvilket også er tilfældet for de høje frekvenser (nederste række i figur 2). Efter forudindstillingen er stueetagen færdig. Overetagen skal bygges oven på stueetagen. Ifølge Akustikkens hus justeres høreapparatet derfor (interaktivt) i henhold til den enkelte hørehæmmedes krav/forventninger/fornemmelser. Derfor foregår den individuelle finjustering af gainet på denne etage, f.eks. for at opnå en behagelig perception af sin egen stemme, men også for at aktivere eller deaktivere særlige funktioner på høreapparatet (støjkontrol, retningsbestemt mikrofon, kontrol af vindstøj osv.). Individuelle lytte programmer og finjustering af gainet samt ekstra funktioner til bestemte, primært problematiske lytte situationer er det primære fokusområde for denne høreapparattilpasning ifølge Akustikkens hus. Når gainet og alle de ekstra funktioner på høreapparatet er blevet individuelt justeret, er Akustikkens hus færdigt.

4 Klinisk evidens Naturligvis er det i de fleste tilfælde nødvendigt at foretage en finjustering (overetage) af de forhåndsberegnede tilpasningsmål for at gøre hørehæmmede tilfredse med deres høreapparater. I et omfattende studie blev det undersøgt, i hvor høj grad forudindstillingerne i tilpasningsreglen Adaptiv Phonak Digital er i overensstemmelse med høreapparatbrugernes forventninger [1]. Der blev analyseret 3 høreapparattilpasninger i seks forskellige lande. I studiet blev forudind stillingerne, resultaterne af den første tilpas-ningssession og en eller to efterkontroller samt de efterfølgende spørgeskemaer taget i betragtning. Den primære evalueringsparameter var afvigelsen fra det foreslåede gain. Resultatet af de undersøgte høreapparattilpasninger var, at den gennemsnitlige finjustering af gainet var mellem og 2 db i taleområdet (figur 3). Hermed har Adaptiv Phonak Digital været god til at matche den ønskede lydstyrke og klangfarve hos hørehæmmede. Standardafvigelsen (3-7 db) viser, at finjusteringerne var brugerspecifikke i begge retninger. Små afvigelser fra forhåndsberegningerne viser også finjusteringen af det maksimale lydtryksniveau (MPO) og knæpunktskontrollen (figur 4). Finjusteringen af knæpunktskontrollen var 1-2 db. Standardafvigelsen er 2-5 db lavere sammenligne med finjusteringen af gainet. Afvigelse (db) Afvigelse (db) Frekvens (Hz) Figur 3 Gennemsnitlig forskel i gain mellem APD-forudindstillingen og finjusteringen. Frekvens (Hz) Figur 4 Gennemsnitlig forskel i knæpunkt mellem APD-forudindstillingen og finjusteringen. Hvad med brugernes bedømmelser? Resultaterne fra de subjektive spørgeskemaer viser, at der er en rigtig god overensstemmelse. Størstedelen af brugerne (ca. 66 %) godkendte den foreslåede gainindstilling (figur 5). Til vurdering af den klangfarve, der genereres med Adaptiv Phonak Digital, blev aspektet for skingert, dvs. for stærke lydkomponenter undersøgt. Grunden til dette er, at det især for brugere med presbyacusis er svært at tåle gain i det højfrekvente område. Samtidig har de brug for tilstrækkeligt gain af lydkomponenter med høje frekvenser for at opnå en god Fordeling (%) Alt for lav Lidt for lav OK Lidt for høj Alt for høj Figur 5 Brugernes bedømmelse af gain-indstillingen med Adaptiv Phonak Digital.

5 Klinisk evidens taleforståelighed. Resultaterne viser, at 87 % af respondenterne accepterede lydkvaliteten fuldt ud. Samme undersøgelse blev foretaget med hensyn til lydkvaliteten i det lavfrekvente område ( for dæmpet ). I alt 95 % af brugerne godkendte lydkvaliteten i det lavfrekvente område. En samlet be-dømmelse af lydkvaliteten viser, at 98 % af respondenterne vurderede den som værende positiv (figur 6). Der blev også opnået en god taleforståelighed hos størstedelen af brugerne (figur 7). Kort sagt stemmer forhåndsberegningen med Adaptiv Phonak Digital gennemsnitligt rigtig godt overens med brugerens forventninger. De nødvendige korrektioner af gain, MPO eller knæpunktskontrollen overstiger ikke 2 db. Standardafvigelserne i finjusteringerne ved disse kontroller (op til 7 db) viser brugerspecifikke finjusteringer. Ifølge brugernes subjektive udtalelser er Adaptiv Phonak Digitals tilpasningsevne hovedsageligt god. Fordeling (%) Meget dårlig Dårlig OK Figur 6 Overordnet bedømmelse af lydkvaliteten. Fordeling (%) God Glimrende Meget dårlig Dårlig OK God Glimrende Figur 7 Brugernes bedømmelse af taleforståeligheden.

6 Tips til brug af softwaren Forberedelserne til en succesfuld anvendelse af Adaptiv Phonak Digital starter allerede med brugerens data. Her kan man tilpasse brugererfaringen og den ønskede signalbehandlingsstrategi til brugeren. De understøttede erfaringsniveauer er førstegangsbruger, korttidsbruger, erfaren bruger og langtidsbruger. Målet for langtidsbrugere er at opnå en god taleforståelighed også ved svag tale, mens der i forbindelse med førstegangsbrugere snarere er fokus på en god spontan accept og på at undgå for meget gain i det højfrekvente område. Hermed påvirkes den ønskede akklimatiserings korrektion. Med dette forudkonfigurerede akklimatiseringsniveau påvirkes primært gainparametrene og om nødvendigt indstillingen af feedbackdæmpningen. Den automatiske tilpasning af akklimatiseringsniveauet foretages kun, hvis Adaptiv Phonak Digital anvendes. I forbindelse med alle andre tilpasningsregler er indstillingen på % altid forvalgt. Til den foretrukne signalbehandlingsstrategi kan der vælges lineær og ikke-lineær. Derved er det muligt at påvirke kompressionen uden at påvirke gainet for moderat tale væsentligt. Hvis Phonak Target-softwaren anvendes med NOAH, importeres audiologiske data fra NOAH automatisk i Phonak Target og tages med i forhåndsberegningen. Hvis der ikke er nogen audiologiske data, eller hvis der ønskes et nyt input, har Phonak Target to muligheder: et manuelt audiograminput og en måling med AudiogramDirect. Til målingen med AudiogramDirect anbefales det at foretage feedback-testen og real eartesten, inden AudiogramDirect-målingen udføres. Feedbacktesten og real ear-testen kan foretages via fanen [Bruger] og skærmen [RECD] (figur 8) eller via fanen [Tilpasning] og skærmen [Feedback og real ear test]. Figur 8 Start på feedbacktest og real ear test.

7 Tips til brug af softwaren Efter valg af høreapparat anbefales det at angive de nøjagtige akustiske parametre (fanen [Apparater], skærmen [Akustiske parametre]). Som nævnt ovenfor har dette en direkte indvirkning på forudindstillingens nøjagtighed. De akustiske parametre kan vurderes eller ændres hver gang, hvorimod Phonak Target automatisk foreslår en genberegning af forudindstillingen. Den resulterende forudindstilling kan ses under fanen [Tilpasning] på skærmen [Basis justering] (figur 9). Ud over de inputafhængige gainniveauer er det også muligt at påvirke målniveauet for gain i procent. Specifikationen i brugerens data har en direkte indvirkning på dette. Dette gælder også for kompressionsindstillingerne. Om ønsket kan brugererfaringen også modificeres for at opnå en endnu mere individuel indstilling. Der kan vælges 7-11 % af forudindstillingen, hvilket svarer til forskellen i indstillingen for en førstegangsbruger og en langtidsbruger. Kontrollér også, om den ønskede beregning af forudindstillingen er foretaget med Adaptiv Phonak Digital. Det er i øvrigt også altid muligt at konfigurere Adaptiv Phonak Digital som standardtilpasningsreglen under [Tilpasning]. Figur 9 Skærmbilledet til forudindstilling i Phonak Target /V1./13-5/FO Printed in Denmark Phonak AG All rights reserved Hvis tilpasningsreglen NAL-NL2 anvendes, bruges den tilsvarende modifikation af NAL-NL2- tilpasningsreglen og tilbydes som % målniveau for gain udelukkende i forbindelse med erfaringsniveauet førstegangsbruger. Alle andre brugererfaringsniveauer (korttidsbruger, erfaren bruger og langtidsbruger) benytter sig af NAL-NL2- indstillingen for erfaren bruger. Referencer [1] Methoden zur Charakterisierung der Hörgeräte-Signalverarbeitung. DIN EN , 9. [2] Lützen M.: Analyse von Strategie und Verlauf von Hörgeräteanpassungen in der Praxis. Diploma thesis, Institut für Hörtechnik und Audiologie, 5.

2.0. Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion

2.0. Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target 2.0. Læs desuden [Nyheder] på Phonak Targets startskærm.

Læs mere

3.1. Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion

3.1. Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion Phonak TargetTM 3.1 Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target. Indhold 1 Opbygning/navigation

Læs mere

Tilpasning, der passer til dig

Tilpasning, der passer til dig Tilpasning, der passer til dig 2 3 Fordelen ved den nye tilpasningssoftware, Phonak Target TM, er, at du selv bestemmer processen og ikke er tvunget til at følge stive procedurer. Høreapparatspecialister

Læs mere

Max er et nyt Super Powerhøreapparat

Max er et nyt Super Powerhøreapparat Max Drevet af Era Mød Max Max er et nyt Super Powerhøreapparat fra Unitron. Max går ind for, at bekæmpe overforstærkning og beskytte hørelsen på lang sigt. Max går ind for, at hver funktion bør arbejde

Læs mere

3.3. Programmerings- og tilpasningsvejledning. Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target.

3.3. Programmerings- og tilpasningsvejledning. Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target. Marts 2014 3.3 Programmerings- og tilpasningsvejledning Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target. Læs desuden [Nyheder] på Phonak Targets startskærm.

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde. Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice.

Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde. Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice. Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice. 3 Der har aldrig været en fuldt tilfredsstillende CROS-løsning til mennesker med en hørenedsættelse,

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OTICON NERA PRO OTICON NERA

PRODUKTINFORMATION OTICON NERA PRO OTICON NERA PRODUKTINFORMATION PRO Oticon Nera er bygget på den nye Inium-platform og er den bedst ydende inden for vores mest avancerede høreløsninger. Audiologien i Nera giver brugerne den bedst mulige lytteevne

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

DREAM I SLANKT DESIGN

DREAM I SLANKT DESIGN DREAM I SLANKT DESIGN WIDEX DREAM familien er lige blevet endnu bedre. Med den nye DREAM FASHION model har du mulighed for at tilbyde høreapparatbrugere det absolut nyeste inden for teknologi og design

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Lyd og rum DELTA SDU DAG 7/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Fire overordnede hypoteser:. Kan man rent intuitivt udnævne et rum til at have

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing Udforsk din hørelse Discover At forstå hørenedsættelse your hearing At forstå En stemme kan være dybt rørende, kan formidle tanker, følelser og stemninger. Ethvert talt ord består af lyde og toner, der

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Phonak CROS. Produktinformation

Phonak CROS. Produktinformation Produktinformation er en CROS/BiCROS løsning til folk med ensidig hørenedsættelse. Det består af to dele -sender og et trådløst Phonak Quest eller Spice+ høreapparat. Phonak CROS-senderen inkluderer to

Læs mere

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets - Er der sammenfald? Specialeafhandling i Audiologi Abitajiny Balakrishnan September 2013 Specialevejleder Carsten Daugaard Formalia Specialeafhandling

Læs mere

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot Phonak AccessLine Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste nye generation af høreapparater er baseret på disse erfaringer. Denne forståelse

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri. Udført for AMGROS. Sagsnr.: A Side 1 af marts 2010

Rapport. Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri. Udført for AMGROS. Sagsnr.: A Side 1 af marts 2010 Rapport Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri Udført for AMGROS Sagsnr.: A900292 Side 1 af 21 5. marts 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag.

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. ATV-møde 22.05.13 Widex Ture Andersen Overlæge. Audiologisk afd. OUH Lektor. Klinisk Institut. Syddansk Universitet 1 Oversigt:

Læs mere

Vejledning om høreapparatbehandling

Vejledning om høreapparatbehandling 1 af 7 2009-07-29 14:52 Den fulde tekst Vejledning om høreapparatbehandling 1. Formål med vejledningen Retningslinjer for god høreapparatbehandling Sundhedsstyrelsens formål med denne vejledning er at

Læs mere

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Hvilken betydning har nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og for arbejdsliv hvad ved vi og hvad har vi mulighed for at undersøge?

Læs mere

et fornuftigt valg nyd det væsentlige

et fornuftigt valg nyd det væsentlige et fornuftigt valg Oticon Ino nyd det væsentlige Oticon Ino bringer den enkle høreløsning op på et højere plan. Med Ino kan brugerne opleve fordelene ved nogle af de allernyeste fremskridt inden for høreapparatteknologi:

Læs mere

Høreløsningen til enhver livsstil

Høreløsningen til enhver livsstil Høreløsningen til enhver livsstil P E R F O R M A N C E L I N E Premium INIUM WIRELESS Avanceret Basis Specielt til alle At forbedre en høreapparatbrugers evne til at klare vanskelige situationer uden

Læs mere

Roger TM. Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis

Roger TM. Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis Roger TM Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis Forskellen med Soundfield Det er vigtigt, at eleverne hører godt i klasseværelset, for at de virkelig kan yde deres bedste og få mest

Læs mere

Digital Super Power til børn

Digital Super Power til børn Digital Super Power til børn 2 Sumo DM Velegnet til børn Med maksimal power output og brugervenlig betjening samt stor tilpasningsfleksibilitet bliver Sumo DM hurtigt høreapparattilpassernes foretrukne

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde COMFORT DIGISYSTEM Bedst på arbejde 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst på arbejde At kunne høre kunder og kolleger godt på arbejde er vigtigt både for at kunne gøre et godt stykke arbejde

Læs mere

Høreapparat evaluering ud fra IEC 60118-15

Høreapparat evaluering ud fra IEC 60118-15 Høreapparat evaluering ud fra IEC 60118-15 Hearing Aid Evaluation According to IEC 60118-15 Specialeafhandling i Audiologi, Af Amina Chahade, 6. November 2014 Syddansk Universitet Odense Det Humanistiske

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Kommunikér Vi tror på, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i

Læs mere

Phonak Audéo Q. Lille apparat. Stor ydeevne.

Phonak Audéo Q. Lille apparat. Stor ydeevne. Phonak Audéo Q Lille apparat. Stor ydeevne. Kommunikér Vi mener, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i kontakt med vores familie,

Læs mere

Rapport. Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge. Udført for Birgitte Franck. We help ideas meet the real world

Rapport. Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge. Udført for Birgitte Franck. We help ideas meet the real world We help ideas meet the real world Rapport Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge Udført for Birgitte Franck Projektnr.: A900167-04 7. februar 2005 DELTA Dansk Elektronik, Lys

Læs mere

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 Rapport Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM Udført for Phonak Danmark og Oticon Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

HAC telefon testrapport

HAC telefon testrapport DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world HAC telefon testrapport Akustiske og magnetiske målinger på output fra forskellige telefoner December

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning T H E K N O W L E D G E C E N T R E VEJLEDNING Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning Titel Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

DØVT ØRE. Hør begge sider af historien

DØVT ØRE. Hør begge sider af historien DØVT ØRE Hør begge sider af historien Lyd overføres fra brugerens døve øre til brugerens bedst hørende øre Widex Cros Widex Dream Widex Cros hør det fra begge sider Mennesker med ensidig døvhed kan gå

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

GN Hearing app brugsanvisning

GN Hearing app brugsanvisning GN Hearing app brugsanvisning Introduktion Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater. Vores innovative lydteknologi og design i kombination

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

GN Hearing app brugsanvisning

GN Hearing app brugsanvisning GN Hearing app brugsanvisning Introduktion Tillykke, du har nu downloadet din app. Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater. Vores

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI. Få flere detaljer med - mere power til at deltage

Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI. Få flere detaljer med - mere power til at deltage Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI Få flere detaljer med - mere power til at deltage POWER TIL HJERNEN Din foretrukne ledsager i hverdagen De fleste mennesker, som har et kraftigt høretab, bruger de

Læs mere

widex zen terapi Introduktion

widex zen terapi Introduktion widex zen terapi Introduktion tinnitus har mange ansigter Widex Zen Terapi indeholder systematiske retningslinier, som audiologer og tilpassere kan bruge til behandling af tinnitus ved hjælp af Widex høreapparater

Læs mere

!"#$%&#"'$!(')'*!"+$,%*(-.%,*'"/0"'12"$(

!#$%&#'$!(')'*!+$,%*(-.%,*'/0'12$( " # $ % & ' ( # ) * + ) *, " $ - (, &. + " + / $ 0 1 2 2 ( # *, $ 3 # ) 4 " 5 * ) + " + / $ 6 # * + ) + & + $ 7 8 5 $ * 9 5 8 : $ 8 : $, 8 ' ' & # ), ( + ) 8 # / $ ; ", # ) *, $ < & 2 ) 8. 8 : ) $ "#$%&#"'$(')'*"+$,%*(-.%,*'"/0"'12"$(

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Kalibrering af Trimble S-serien

Kalibrering af Trimble S-serien Kalibrering af Trimble S-serien Kalibreringsopgaver; 1. Libelle(r) 2. Optisk lod 3. Horisontal/vertikal kollimation samt horisontalaksens skævhed 4. Autolock kollimation 5. Afstandsmåler 6. Laserpeger

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

information til forældre

information til forældre information til forældre tm WIDEX BABY 440 Den bedste start i livet For små børn spiller hørelsen en central rolle i den måde, de udvikler deres sprog og fortolker verden på. Spædbørn hører lyde specielt

Læs mere

1. Indledning Efter indførelsen af den neonatale hørescreening i 2004 bliver børn med nedsat hørelse fundet tidligere end før (4). Det betyder at de Audiologiske Klinikker i Danmark nu står ovenfor nogle

Læs mere

DELTA En del af høreomsorgen

DELTA En del af høreomsorgen DELTA En del af høreomsorgen Høreforeningen, Kolding, 25. november 2012 Carsten Daugaard, Seniorkonsulent DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Tlf. 72 19 41 00 cd@delta.dk

Læs mere

Ace primax. Hør lydens farver. Ace primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer.

Ace primax. Hør lydens farver. Ace primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer. Ace primax Hør lydens farver. Ace primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer www.signia-hearing.dk Ace primax høreapparater. Diskret, så godt som usynligt, ubesværet. De nye Ace høreapparater

Læs mere

Roger TM. på arbejdspladsen. Fokus på arbejde frem for at høre

Roger TM. på arbejdspladsen. Fokus på arbejde frem for at høre Roger TM på arbejdspladsen Fokus på arbejde frem for at høre Kommunikere, deltage og bidrage En moderne arbejdsplads kan være et kompliceret lyttemiljø. Det er også et sted, hvor vellykket kommunikation

Læs mere

Alder, Aldersbetingede høretab samt behov

Alder, Aldersbetingede høretab samt behov Alder, Aldersbetingede høretab samt behov Charlotte T. Jespersen, M.A. Director, Global Audiology GN ReSound AS Agenda Aldring Aldersbetingede høretab & potentielle konsekvenser De ældre Rehabilitering

Læs mere

Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse

Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse Rapport Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse Udført for AMGROS Sagsnr.: A900306 Side 1 af 20 August 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

MP3-afspilleres Lydstyrke

MP3-afspilleres Lydstyrke We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL MP3-afspilleres Lydstyrke Kan man få høreskader af bærbare musikafspillere? September 2005 DELTA Dansk

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Teltakustik. Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi. Projektleder: Birger Bech Jessen. Søren Vase Legarth. DELTA SenseLab. 12.

Teltakustik. Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi. Projektleder: Birger Bech Jessen. Søren Vase Legarth. DELTA SenseLab. 12. 1 Teltakustik Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi Projektleder: Birger Bech Jessen Søren Vase Legarth DELTA SenseLab 12. April 2012 Projektet TELT AKUSTIK Formål: Formålet var at udvikle nogle

Læs mere

Phonak Insight. Tilpasninger til mennesker med tinnitus og betydningen af real ear-målinger. 1. Indledning

Phonak Insight. Tilpasninger til mennesker med tinnitus og betydningen af real ear-målinger. 1. Indledning Phonak Insight Tilpasninger til mennesker med tinnitus og betydningen af real ear-målinger David Crowhen, audiolog, Phonak NZ / Anna Biggins, Audiology Manager, Phonak AG 1. Indledning Tinnitus er opfattelsen

Læs mere

Er dit Cochlear Implant og dit høreapparat skabt for hinanden?

Er dit Cochlear Implant og dit høreapparat skabt for hinanden? Er dit Cochlear Implant og dit høreapparat skabt for hinanden? Evelyn Gardner, AB-bruger Fordelen ved en integreret løsning Hvis du overvejer at få et Cochlear Implant, er der mange gode grunde til fortsat

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

Phonak AccessLine. mypilot. Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger. Phonak ComPilot kommunikation og kontrol

Phonak AccessLine. mypilot. Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger. Phonak ComPilot kommunikation og kontrol Yd * F ** In Gr Phonak AccessLine Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger ComPilot TVLink -basestation Phonak AccessLine er udviklet specielt til at forbedre de trådløse tilkoblingsmuligheder

Læs mere

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater

Læs mere

Oplev fordelene for små børn

Oplev fordelene for små børn Oplev fordelene for små børn Børn 0 5 år Life is on Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger,

Læs mere

Phonak Insight. Roger Pen Overvind udfordringerne ved at forstå tale. Roger digital, adaptiv, trådløs teknologi på 2,4 GHz

Phonak Insight. Roger Pen Overvind udfordringerne ved at forstå tale. Roger digital, adaptiv, trådløs teknologi på 2,4 GHz Phonak Insight Roger Pen Overvind udfordringerne ved at forstå tale Denne avancerede, trådløse universal-mikrofon hjælper folk med en hørenedsættelse til at forstå mere tale i støj og på afstand. Roger

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Hør bedre på arbejdet

Hør bedre på arbejdet Hør bedre på arbejdet Lev livet Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, der hjælper hørehæmmede

Læs mere

Cochlear implant til voksne

Cochlear implant til voksne Gentofte Hospital og Rigshospitalet Øre-næse-hals/Audiologisk Klinik Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cochlear implant til voksne Hvad er et cochlear implant? Et cochlear implant

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S 58-094689

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S 58-094689 Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 18. april 2012 Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S 58-094689

Læs mere

Billund Bygger Musik: Lærervejledning

Billund Bygger Musik: Lærervejledning Billund Bygger Musik: Lærervejledning Science of Sound og Music Velkommen til Billund Builds Music! Vi er så glade og taknemmelige for, at så mange skoler og lærere i Billund er villige til at arbejde

Læs mere

Phonak Audéo V og Phonak EasyCall. En ny generation af høreløsninger. Simpelthen genialt.

Phonak Audéo V og Phonak EasyCall. En ny generation af høreløsninger. Simpelthen genialt. Phonak Audéo V og Phonak EasyCall En ny generation af høreløsninger. Simpelthen genialt. Tag med os på en rejse til den næste generation af høreløsninger Vi vil gerne invitere dig med på en rejse med vores

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Moxi 2 vejledning til receiver i kanal (RIC)

Moxi 2 vejledning til receiver i kanal (RIC) Moxi 2 vejledning til receiver i kanal (RIC) Indholdsfortegnelse Unitrons Moxi 2 RIC-produktsortiment...2 Måling til en nøjagtig xreceiver...4 Valg af den korrekte kobling til en standard-xreceiver...6

Læs mere

Fører dig hen, hvor dine ører ikke kan!

Fører dig hen, hvor dine ører ikke kan! Fører dig hen, hvor dine ører ikke kan! Med Amigo FM bliver du i stand til at: > Overvinde støj > Koncentrere dig om tale > Håndtere dit lydmiljø > Være smart og alsidig > Og det eneste du behøver er,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Torben Poulsen. Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby. DTU Elektro Hearing systems. tp@elektro.dtu.

Torben Poulsen. Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby. DTU Elektro Hearing systems. tp@elektro.dtu. Audiogrammet er ikke nok! Torben Poulsen Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby tp@elektro.dtu.dk Audiogrammet er ikke nok! 1 Indledning Tak for invitationen!

Læs mere

3M E-A-RTONE 3A og 5A Audimetriske inserttelefoner

3M E-A-RTONE 3A og 5A Audimetriske inserttelefoner 34-8708-1478-6 d 3M E-A-RTONE 3A og 5A Audimetriske inserttelefoner www.3m.eu/safety d INTRODUKTION Tillykke med dine nye E-A-RTONE 3A eller 5A inserttelefoner. Hvad enten du udfører omfattende audiologiske

Læs mere

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter HØRELSENS FYSIOLOGI det ydre øre mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter Det ydre øre: ørebrusken (auriklen / Pinna) - skal opfange og lokalisere lyden - den asymmetriske (krøllede)

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Phonak Insight. Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig. Hvor udbredt er let hørenedsættelse?

Phonak Insight. Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig. Hvor udbredt er let hørenedsættelse? Phonak Insight Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig Vidste du, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anser hørenedsættelse, som opstår i voksenlivet, for at være den tredje

Læs mere