Branchevejledning. Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning. Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER"

Transkript

1 Branchevejledning Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

2 Indhold Forord Hvad er tinnitus? Høreskader hos musikere Behandling af tinnitus Hvordan kan man som musiker forebygge høreskader? Dæmpning af lyden Forlængelse af transmissionsvejen Dæmpning af transmissionsvejen Reduktion af påvirkningens varighed Høreværn Nogle gode råd Arbejdspladsvurdering Henvisninger Adresser:

3 Forord Høreskader er et af de områder, der er sat fokus på i regeringens handlingsprogram for et bedre arbejdsmiljø. De almindeligste høreskader efter udsættelse for støj er hørenedsættelse og tinnitus. Hørenedsættelse og tinnitus kan være både et forbigående og et kronisk problem. Musikere kan ved udførelsen af deres erhverv risikere at pådrage sig nedsat hørelse og tinnitus og derved miste en vigtig forudsætning for at kunne udføre deres erhverv. Derfor har branchens parter, Dansk Musiker Forbund, Staten, Amtsrådsforeningen og Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser, i fællesskab udarbejdet denne branchevejledning med henblik på at mindske risikoen for at få høreskader. Vejledningen henvender sig til musikerne, deres arbejdsgivere, sikkerhedsorganisationerne og arrangører af musikarrangementer. Den indeholder information om tinnitus og behandling heraf, men den handler først og fremmest om forebyggelse af høreskader. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. 1

4 Hvad er tinnitus? Tinnitus kan defineres som: Opfattelse af lyd i ørerne eller i hovedet, der ikke stammer fra en ydre lydkilde. Tinnitus er et almindeligt symptom i forbindelse med høreskader, men kan også optræde uden, at man i øvrigt har problemer med hørelsen. Tinnituslydene er forskellige fra person til person, men beskrives bl.a. som susen, kimen eller summen med forskellig styrke og i forskelligt toneleje. Hos den enkelte kan tinnitus variere i styrke og karakter. Tinnitus kan opleves konstant, periodevis eller forbigående, og de fleste mennesker har på et eller andet tidspunkt oplevet tinnitus. Mange mennesker, herunder også musikere med generende tinnitus har samtidig nedsat hørelse, men man kan også have tinnitus og samtidig normal hørelse. Lydoverfølsomhed er ofte et følgesymptom til tinnitus. Tinnitus kan medføre andre gener, eller kan ses i forbindelse med andre symptomer af mere psykosocial karakter som anspændthed stress koncentrationsbesvær søvnproblemer, og alt i alt kan tinnitus være en yderst ubehagelig lidelse. Flere giver dog udtryk for at vænne sig til deres tinnitus. Tinnitus skyldes ofte udsættelse for høje lydstyrker (larm, høj musik), men kan også skyldes både banale og alvorligere øresygdomme. Altså alt fra tilstopning af øregangen med ørevoks over mellemørebetændelse til lidelser i det indre øre. Visse former for medicin kan som bivirkning forårsage eller forstærke tinnitus. Hvis man får generende tinnitus, er det derfor altid vigtigt, at man går til læge for en nærmere undersøgelse af årsagen. 2

5 Høreskader hos musikere En musiker opfatter enhver type høreskade som en trussel mod erhvervsevnen, og angsten for at miste jobbet og tilknytningen til musikmiljøet er en alvorlig ekstra belastning hos musikere i forhold til mange andre med de samme symptomer. Musikeren befinder sig ofte i en stressende arbejdssituation. Høreskader kan forøge stresset, og der er derudover ingen tvivl om, at stress kan forværre oplevelsen af tinnitus. I orkestre med dårligt psykisk arbejdsmiljø vil en høreskade både være ekstra belastende, kollegialt isolerende og truende, da tegn på svaghed om det så er høretab, tinnitus eller lydoverfølsomhed - kan tænkes at bane vejen for, at en ny og bedre (hørende) musiker kan overtage den høreskadedes plads. Samtidig er det en reel overvejelse for en høreskadet musiker, om man skal fortsætte med at lade sig udsætte for de høje lydniveauer, som kan forværre skaden. Det er velkendt, at mange musikere har en støjskade, men at de ikke gerne taler om den netop af frygt for kollegernes reaktion og den erhvervsmæssige konsekvens. 3

6 Behandling af tinnitus I en del tilfælde forsvinder tinnitus uden behandling, og derudover er der en del, der registrerer en lindring af symptomerne, når lydtrykket nedsættes. Hvis ikke tinnitussen forsvinder af sig selv, er helbredelsesmulighederne desværre begrænsede. Der findes flere gode behandlingsmetoder, f.eks. Tinnitus-Genoptrænings-Terapi og Hvid-Støj-Generator, men metoderne har ikke effekt hos alle. Kontakt Ørelæge, Audiologisk afdeling eller Høreklinik. Tinnitus skal forebygges ikke behandles! 4

7 Hvordan kan man som musiker forebygge høreskader? I mange erhverv er høje lyde et uønsket biprodukt ved produktionen her kalder vi det støj. Ved musikudøvelse er lyden selve produktet - et produkt som musikerne normalt har brugt mange år af deres liv på at raffinere med det formål at øge kvaliteten for sig selv og tilhørernes, ikke at forringe den. Men uanset, hvilken lydkilde der er tale om - uanset om der er tale om støj eller musik - hænger risikoen for høreskader sammen med lydens styrke og varighed. Grænseværdien for støj er ifølge lovgivningen på 85 db(a). Denne grænseværdi er svær at overholde for musikere, men den gælder dog ikke desto mindre. reducere lydniveauerne er de samme som i industrien: 1. Dæmpning af lydkilden 2. Forlængelse af transmissionsvejen fra lydkilde til øre 3. Dæmpning af transmissionsvejen ved skærmning eller ved lydregulering af rummet 4. Reduktion af påvirkningens varighed 5. Dæmpning ved modtagelsen, d.v.s. brug af høreværn. Som det fremgår, er der risiko for, at nogle af tiltagene kan ødelægge produktet musikken, da det frembringes af musikere, der er helt afhængige af lytteindtrykket, når de vurderer, f. eks. hvor kraftigt de skal spille. Derfor er det også vigtigt, at musikere beskytter sig mod høreskadende lydniveauer i øvelokalet, prøvesalen, studiet, orkestergraven og i koncertlokalet. Og de principielle muligheder for at 5

8 Dæmpning af lyden Udviklingen af især forstærkeranlæg og blæseinstrumenter har de sidste årtier primært haft til formål at øge det mulige lydtryk, og i samme periode er risikoen for høreskader forværret. Hvis man skal forholde sig til musikeres arbejdsmiljø, må man også forholde sig til dette. En af de mest effektive foranstaltninger til begrænsning af musikernes erhvervsbetingede høreskader er dæmpning af lydtryk og varighed Vær opmærksom på, at følgende instrumenter reelt kan fremkalde høreskader: blæsere generelt, strygere, især violin og bratsch slagtøj generelt klaver og flygel alle elektriske forstærkede instrumenter. Det kan være en god idé, at dirigent eller orkesterleder i samarbejde med musikerne eller sikkerhedsgruppen aftaler at tilpasse musikkens lydstyrke til rummets størrelse og opbygning, antallet af musikere og musikkens art. Dette gælder uanset, om det drejer sig om klassisk, rock, techno, eller jazz musik m. fl. 6

9 Forlængelse af transmissionsvejen Lydpåvirkningen reduceres kraftigt, når afstanden til lydkilden øges. Dette gælder især i kort afstand fra lydkilden, hvor niveauet reduceres 6 db, hver gang afstanden fordobles. I et band eller orkester er det altid de allernærmeste kollegers instrumenter, som udgør den største belastning. kollegaen i stedet for ind i ørerne. En terrassering vil dog altid begrænse møbleringsfriheden, hvilket kan gøre forholdene værre. Man bør derfor placere sig i størst mulig afstand fra slagtøj, messingblæsernes schall-stykker, ésklarinet og piccolofløjte - for ikke at tale om højttalere. Af samme grund bør der være tilstrækkelig gulvplads i prøvesale, på orkesterpodier og i orkestergrave således, at rimelige afstande kan opnås og således, at orkesteret kan opstilles hensigtsmæssigt med tilstrækkelig plads mellem musikerne. Det samme princip gælder også for rockbands m.fl. Det kan også hjælpe at terrassere gulvet, så f.eks. trompetisten blæser ind i benene eller over hovedet på 7

10 Dæmpning af transmissionsveje Lydens vej fra instrument til andre musikeres ører kan i nogen grad dæmpes ved opstilling af skærme mellem musikerne. Disse skærme bør være lydabsorberende for at have nogen sikker effekt. Hvis de er reflekterende (som f.eks. plexiglas), vil de primært kaste lyden andre steder hen end før, og den samlede belastning af orkestrets medlemmer forbliver stort set uændret. Nogle vil måske få den nærliggende idé at reducere niveauet af lydrefleksioner og efterklang i lokalet gennem montering af lydabsorberende materiale på vægge og/eller loft. Dette har dog ingen effekt på niveauet fra de nærmeste instrumenter der, som allerede nævnt, er de primære kilder til høreskader undtaget selvfølgelig de tilfælde, hvor instrumenterne er placeret i umiddelbar nærhed af den flade, som kan gøres absorberende, f.eks. væggen umiddelbart bag slagtøjet i et symfoniorkester eller loftet over slagtøj og blæsere i en overdækket orkestergrav. Den enkelte musiker har brug for at høre de øvrige instrumenter og grupper i ensemblet i en passende balance for at kunne balancere sit eget niveau i forhold til dem. En dæmpning af refleksioner i rummet reducerer kun lyden fra de fjernere - i forvejen svagere - instrumenter og ikke fra de nærmeste. Dæmpning af rummet påvirker derfor den balance, som musikerne oplever, negativt - til skade for samspillet. Resultatet kan derfor blive, at den enkelte musiker spiller kraftigere, fordi man ikke kan høre de andre, ligesom vi taler kraftigere i telefonen, hvis vi hører personen i den anden ende svagt. Dårlige samspilsforhold kan også skabe ligegyldighed, så man bare giver los. En dæmpning af rummets efterklang kan også føre til, at musikerne mister fornemmelsen af støtte eller respons fra rummet og derfor spiller kraftigere for at tilstræbe et vist dynamisk udtryk til skade for sig selv og de nærmeste kollegaer - som derved også forledes til at spille kraftigere. Alt i alt skal en generel lyddæmpning i et musiklokale afstemmes med samspilsforholdene for at få en positiv effekt. 8

11 en 9

12 Reduktion af påvirkningens varighed En nedsættelse af den tid man udsættes for de høje lyde, kan opnås ved hensigtsmæssig programlægning ved ikke at planlægge prøveforløb og koncerter med for stram tidsplan og ved, at der skiftes mellem forskellige orkesteropstillinger til de forskellige værker, så det ikke altid er de samme musikere, der sidder på de mest udsatte pladser. Arbejdet må tilrettelægges således, at færrest muligt udsættes for kraftige lydpåvirkninger, og så den enkelte udsættes for påvirkninger så kort tid som muligt. Dette gælder for alle genrer. 10

13 Høreværn Personligt høreværn kan være en løsning, når andre foranstaltninger ikke fjerner de kraftige lydpåvirkninger. Høreværn kan være musikerhøreværn (høreværn med lineær dæmpning). Musikere vil være opmærksomme på, at dette er en løsning, der alt andet lige, kan føre til en forringelse og forenkling af de musikalske udtryk, men i en del tilfælde er det et spørgsmål om tilvænning. 11

14 Nogle gode råd tænk mere på klang end lydstyrke vær hele tiden bevidst om, hvor, hvorfor og hvordan du og dine kollegaer spiller kraftigt vær bevidst om, hvorvidt musiklokalet overhovedet på forsvarlig vis kan anvendes til formålet skru generelt ned for styrken og anvend equalizeren i anlæggene for at fremme forståelsen uden at forøge volumen diskutér lydproblemerne med kollegerne og giv dine egne idéer videre søg professionel bistand og rådgivning, når musiklokalet skal indrettes kan lydstyrken ikke dæmpes, så hold afstand og anvend evt. ørepropper hold den rigtige afstand til lydkilden vær bevidst om din placering i forhold til de andre musikere vær bevidst om risikoen for høreskader både til koncerter og i øvelokalet indret lydniveauet efter det instrument, der har den mindste lydstyrke 12

15 opleves lydtrykket generende, skal der øjeblikkeligt skrues ned prøv dig frem med små, individuelle tiltag - f.eks. kan et lille tæppe under de udøvende virke akustikregulerende vær opmærksom på, om du generelt bliver mere følsom overfor støj vær opmærksom på ørets egne advarsler: susen eller kimen i ørerne efter lydeksponering hvis symptomerne fortsætter mere end et par dage, søg læge. 13

16 Arbejdspladsvurdering Orkestre, ensembler og koncertarrangører kan rimeligt enkelt gennemføre en vurdering af arbejdsmiljøet (arbejdspladsvurdering (APV)), som alle danske virksomheder med ansatte er forpligtet til i henhold til Arbejdsmiljøloven. Formålet med en APV er at sikre, at virksomhedens forebyggende arbejde omfatter alle arbejdsmiljøforhold, og at der systematisk og løbende arbejdes med eventuelle problemer på området. Overfor er der et eksempel på et skema til APV for musikerområdet. Når virksomheden har gennemført APV, skal det drøftes i virksomheden, hvad der skal ske i forhold til de eventuelle arbejdsmiljøproblemer, ligesom der skal opstilles en tidsplan for, hvornår de pågældende problemer skal være løst, og hvem der er ansvarlig herfor. Det er beslutninger herom, der udgør virksomhedens handlingsplan, og den vil i sidste ende fremgå af skemaet. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver foretaget en APV, men virksomheden bestemmer selv, hvordan APV skal gennemføres, og hvor omfattende den skal være. Det kan være en god idé at lade sikkerhedsgruppen gennemføre arbejdspladsvurderingen. Ved denne gennemgang får man sat fokus på alle de områder, man kan forestille sig kan indeholde problemer. 14

17 Virksomhedens navn: Udfyldt af: Dato: Risiko område Ja Nej Hvis ja, beskriv problemet handling Ansvarlig Tidsfrist Arbejdsstillinger Indeklima Arbejdsstedets indretning - orkesteropstilling - sceneopbygning Lydpåvirkninger - lydeksponering - dæmpning Trivsel Andre arbejdsmiljøforhold 15

18 Henvisninger Lovgivning: Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 af lov om arbejdsmiljø Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse, som ændret ved bekendtgørelsen nr af 17. december 1997 og bekendtgørelse nr. 195 af 20. marts 2000 At - anvisning nr , Akustik i arbejdsrum At - meddelelse nr , Arbejdspladsvurdering At - meddelelse nr , Støj på arbejdspladsen Arbejdsmiljøvejviser 36 - Kultur m.v. Arbejdstilsynet hjemmeside: Litteratur: P.J. Jastroboff - diverse litteratur om tinnitus. Méniere og Tinnitus Foreningen: Hvad er Tinnitus Méniere og Tinnitus Foreningen: Tinnitus - Forskning og fremtid V. Vesterager, Bispebjerg Hospital: Fortnightly review: Tinnitus - investigation and management Dansk Musikpædagogisk Forening: DMpF orienterer om Tinnitus 16

19 Adresser Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Hjemmeside Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Trommesalen 3, 1614 København V Tlf.:

20 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S 1. udgave, 1. oplag år 2001 ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Støj Vejledning om vurdering og forebyggelse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde,

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE Auktionsgade 1b 6700 Esbjerg Tel: +45 75 18 05 66 post@f-a.dk Fax: +45 75 18 05 75 www.f-a.dk STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE 4 Forord Støj- og vibrationsguide Redigeret af: Direktør

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB BAR transport og engros August 2006 Forord Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum N O T A T STØJ I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN j.nr. 7-099-2/2 Udsættelse for støj (høj musik) og forebyggelse af høreskader - og andre gener derfra Dette notat beskriver sundhedskonsekvenser ved at blive udsat

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere