LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØVENS TEGN Videnskaben om triangler"

Transkript

1 1

2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne 2

3 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens nordlige områder, har sandsynligvis iagttaget det stjernebillede, der kaldes Store Bjørn. Ifølge den esoteriske tradition er de syv stjerner, der danner Store Bjørn, de oprindelige kilder til de syv stråler i solsystemet. To af stjernerne i Store Bjørn peger mod Nordstjernen (Polaris), og derfor kaldes de på engelsk The Pointers (de, der peger), og de hedder Merak og Dubhe. Nordstjernen betragtes nu som en vigtig ledestjerne og er esoterisk set stjernen for nyorientering, og den har relation til kunsten at genvinde det tabte. 3

4 Stjernebilledet Løven har relation til Nordstjernen ledestjernen. Løvens tegn modtager også påvirkninger fra den Pointer, der er nærmest Nordstjernen. Denne nærmeste Pointer Dubhe påvirker det lavere aspekt af viljen, som man hvad menneskeheden angår kalder den personlige vilje. Den Pointer, der er længst væk fra Nordstjernen Merak er angiveligt et stort reservoir eller fokuspunkt for guddommelig energi. Når denne energi begynder at få indflydelse på disciplen, kan disciplen svagt registrere en impuls til rigtig retning eller vejledning, og hvis denne impuls efterleves, så vil den søgende blive vejledt til at nærme sig Hierarkiet visdommens mestre, der også kaldes Det Store Hvide Broderskab. Det er blevet oplyst, at der har været flere Nordstjerner i Jordens store livscyklus, og at den nuværende Nordstjerne ikke altid har haft den nuværende position. Ifølge åndsvidenskaben foregår der for tiden store og principielle forandringer i Jordens akse, og det er årsagen til at der er mange jordskælv og vulkanudbrud i denne periode herunder de sidste to århundreders jordskælv. Åndsvidenskaben fortæller desuden, at meget store forandringer som f.eks. ændring af Jordens akse osv. har relation til en indvielse, som Planetlogos gennemgår. 1 Energitriangler Der er endnu et aspekt af den esoteriske lære, som skal tages i betragtning i denne forbindelse. Meget kortfattet kan man sige, at hele det kosmiske netværk og solsystemet er i konstant bevægelse, og danner et netværk af energitriangler. Disse triangler består af kraft, og nogle er kosmiske, nogle er zodiakale, nogle er systemiske og andre er planetariske og der er tilsvarende netværk i disciplens æteriske legeme. 1 Uddybes i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 370 og 372 4

5 I hver triangel manifesteres tre væsentlige energier eller de forsøger at komme til udtryk og påvirke. De svarer til de tre aspekter i mennesket, der kaldes ånd (monade), sjæl og personlighed. De tre energityper kan veksle. Nogle gange vil én energi være dominerende, og de to andre sekundære. Andre gange kan en sekundær energi blive en afgørende kraft, og efterhånden kan en mindre vigtig energi manifestere sig og udtrykke trianglens fremherskende karaktertræk i en periode. Det enkelte menneskes respons eller hele menneskehedens respons på disse energier sker ikke pludseligt. Det tager tid. Det afhænger meget af det menneskelige redskabs type og af egenskaberne i den individuelle bevidsthed. 5

6 Store Bjørn, Plejaderne og Sirius Hvad angår Jordens menneskehed består den største og vigtigste triangel utvivlsomt af Store Bjørn, Plejaderne og Sirius. Energierne fra disse tre stjernebilleder nedtrappes fra de kosmiske niveauer via den zodiakale triangel Løven-Fiskene- Stenbukken til solsystemets planettriangel Saturn-Uranus-Merkur, og derefter via Jordens triangel Shamballa-Hierarki-Menneskehed, for til sidst at blive forankret som en triangel af energi i det æteriske legeme hos disciple på alle udviklingsniveauer. Der er derfor mange krafttriangler, som fra rummet når frem til det enkelte menneske. Denne oplysning er vigtig, for den viser den indbyrdes relation, der forener atomerne i mennesket med de ophøjede livsvæsener, som er totalsummen af alt i manifestation. Set fra en kosmisk synsvinkel kan man bruge en analogi ved at se den relation, som et atom i et menneskes organ har til menneskets sjæl på kausalplanet. Måske kan det give en bedre forståelse af den enorme syntese, der ligger bag al eksistens. I disse sammenflettede kosmiske, zodiakale, systemiske og planetariske relationer fremgår det tydeligt, at det endelige mål vil blive nået, at loven ikke kan ændres, og at den guddommelige hensigt til sidst vil komme til udtryk. 2 På den måde bevæger Guds vilje alle verdener, og Guds kærlighed bestemmer resultaterne. Desuden er det også årsag til, at man i nutiden specielt fokuserer på viljen-til-det-gode. Løvens, Jomfruens og Fiskenes stjernebilleder I forbindelse med tjenestearbejdet vil det være gavnligt at fokusere på en anden triangel, nemlig Løven-Jomfruen-Fiskene, for den har ekstrem stor betydning for Jorden. Åndsvidenskaben oplyser, at disse tre stjernebilleders samlede påvirkninger er en af de faktorer, der med tiden vil resultere i indvielse af Planetlogos, og det vil gøre Jorden til en hellig planet. 2 Uddybes i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s

7 Udviklingen af selvbevidstheden skal først og fremmest stimuleres. I denne forbindelse ved man, at energien fra Løven har en vigtig påvirkning. Løvens energi medvirker til manifestation af den individuelle vilje, den individuelle kærlighed og den individuelle intelligens. Den stimulerer aham kara det egoistiske princip og den styrker den jeg er -hold ning, der er et nødvendigt stadie, før mennesket bevidst kan smelte sam men med helheden. Bag denne Løve-påvirkning, der presser sig igennem til manifestation, kommer desuden kraften fra stjernebilledet Jomfruen (vogteren af Kristus-bevidstheden), der med tiden nedbryder de lavere tendenser, der blev skabt af energierne fra Løven. Jomfruen stimulerer sjælen i formen, og sjælen i ethvert atom i formen. En tredje strøm af energi kommer fra stjernebilledet Fiskene, der også presser sig igennem og skaber virkninger hos mennesker, der responderer på kraften fra Løven og på, at der sker en kontinuerlig udvikling af Kristus-bevidstheden. Den tredje strøm er energier fra Fiskene i tegnets højere aspekt. Den udvikler en erkendelse af gruppen, af helheden og af Universet, og den består af buddhisk energi. Den er et aspekt af et mellemled, og den giver intuitiv kontrol i stedet for Løvens intellektuelle herredømme og Jomfruens begrænsninger. Sammenfattende kan man sige, at de cykliske energier fra Løven-Jomfruen-Fiskene har denne virkning: 1. Løve-energien skaber det enkelte menneskes selvbevidsthed. 2. Jomfru-energien skaber erkendelse af Kristuslivet og -naturen. 3. Fiskeenergien skaber den indviedes klare erkendelse, der er universel i sin natur. 7

8 Gentagelsens nødvendighed Når man gennemfører disse prøver, medfører det ikke nødvendigvis indre oplysning, selvom det lykkes at klare prøverne med succes, kan det alligevel være et nederlag. Årsagen er, at hvis kampen og sejren ikke skaber grundlæggende forandringer i bevidstheden og en udvidet horisont, vil det være nytteløst i relation til den opgave, der skulle klares. 3 I disse tilfælde må prøverne gentages igen og igen og igen, indtil lektierne er helt integreret. Det er nødvendigt at understrege, at man kun opnår gode resultater ved mange gentagelser og ved at målrette sine bestræbelser. Hvis man tænker vanemæssigt, udløser man en krise. Efterhånden kan krisen overvindes, men kun ved at indarbejde de nye holdninger, som sjælen giver impuls til. Med andre ord opstår en krise, når man skaber en bestemt objektiv rytme. Det er ved at indarbejde en bestemt subjektiv rytme, at et menneske bliver i stand til at overvinde en krise og udnytte det nye potentiale. Et af Løvens grundlæggende karaktertræk er viljen-til-at-herske og til at dominere. Det medfører en styrende natur og en stærk subtil kraft i Løve-typen. Det er denne vilje-til-at-herske, der til sidst skaber selvkontrol og kontrol over personligheden (uanset om motivet er godt motiv eller egoistisk). Det er den samme energi, der skaber tendensen til at ville styre andre uanset om det er i familiegruppen, mindre eller større grupper, organisationer eller endog nationer. Evolutionsprocessen Før emnet uddybes yderligere, er det nødvendigt kort at se på de forskellige stadier i den inkarnerende sjæls evolutionsproces den indre Kristus. Denne iboende sjæl har legemer, der sammen med de fem sanser er dens redskaber til at komme i kontakt med omgivelserne på det mentale, astrale og fysisk-æteriske plan. Den lavere del af tankesindet registrerer kontakterne i omgivelserne og sender informationerne til den iboende sjæl. 3 Uddybes i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s

9 Det er den mest almindelige måde at bruge den lavere tænkeevne på. Og det er denne måde, der har skabt det, som kaldes jeg er jeg -bevidsthed dvs. oplevelsen af at være en isoleret bevidsthedsenhed, der er adskilt fra alle andre. Dette er grundlaget for isolationens store blændværk. Det er årsagen til, at den iboende sjæl har ladet sig lokke ind i en kæmpe illusion, som i mange tidsaldre har tvunget den til at identificere sig med formen og med ydre ting, der kan opfattes med sanserne. Denne erfaring sammenfattes i et nøgleord for personligheden i Løven. Det jeg er -selvbevidste og egoistiske menneske i Løven siger: Lad andre former eksistere, jeg hersker, fordi jeg er. Indtil nu er det kun den første og almindeligste brug af tankesindet, der er blevet studeret, og af tankesindet indflydelse på den iboende sjæl. Det vigtigste er, at tankesindet kan bruges på tre måder, og det er først, når de to højere muligheder opfattes og benyttes, at jeg er jeg -bevidsthe den med den separatistiske holdning begynder at tone bort. Den anden måde er at bruge tankesindets evne til at overføre sjælens tanker, ønsker og hensigter til hjernen. Det medfører, at man kan opfatte en sand åndelig virkelighed, og når det sker, foregår der en løbende nedtrapning af identifikationsfølelsen med den lavere del af personligheden. I stedet for at sige jeg er, oplever aspiranten en ny og højere identifikation og kan sige jeg er den. Aspiranten har nu identificeret sig med sjælen i formen og kan begynde at leve og handle som sjæl. Den tredje egenskab hos tankesindet er, at det benytter sjælen som et redskab til vision. Det skaber kontakt med og giver kendskab til sjælsplanet. Tankesindet udvikler og tilpasser i øvrigt de højere teknikker, som et resultat af raja yoga teknikker. De udgør i virkeligheden en del af de teknikker, der anvendes til gruppemeditation ved fuldmåne, når deltagerne som en verdensomspændende gruppe forsøger at blive sensitive over for sjælen og modtagelig over for hierarkiske indtryk. 9

10 Kulmination og integration Mange mennesker har nået det stadie, der kaldes kulminationsfasen. Man kan kende dem på deres karakter og holdninger. De kan til en vis grad udtrykke viljentil-magt, egoisme, viljen-til-at-herske, dominere og til at få succes inden for deres arbejdsområde. Deres metode er at lægge pres på andre, og de udtrykker ofte egoistiske holdninger i et forsøg på at lægge størst mulig vægt på deres egne synspunkter og dermed udelukke andres. Det gode, de udfører, gælder udelukkende det bedste for dem selv, deres egen gruppe eller deres nation. Når personligheden bliver den dominerende, følger en længere periode, hvor sjæl og personlighed kæmper en kamp om herredømmet. Til sidst bliver sjælens påvirkning dominerende i en lang periode. Siden 1835 har man registreret, at Løvens kraft har påvirket et stort antal mennesker, der har nået kulminationsfasen, og som er blevet selvbevidste. Desuden kan man se, at der nu er mange tusinde aspiranter på Jorden, der lidt efter lidt underordner deres integrerede personligheder til det gode for gruppen. Alle verdens nationer befinder sig ligesom mennesker på forskellige udviklingsstadier. For nogle få århundreder siden var der kun enkelte lande, der gav udtryk for selvbevidsthed og opfattede sig selv som en nation. Udviklingen af effektive kommunikationsnetværk er blevet en af de grundlæggende faktorer, der kan hjælpe disse lande til at skabe en horisontal koordination og integration, som vil gøre det muligt for dem at skabe national enhed, der demonstrerer de nationale karaktertræk. Første og femte stråle Løvens tegn er den vigtigste formidler af energi i den nuværende verdenskrise. Løvens tegn er kanal for videresendelse af 1. og 5. stråles energier. Det betyder, at 1. og 5. stråle er særdeles aktive. Det betyder også, at Solens påvirkning er kraftig både eksoterisk og esoterisk. Desuden betyder det, at de planeter, der har relation til de to stråler, automatisk bliver mere aktive. Det drejer sig om Pluto (1. stråle for vilje og kraft) og Venus (5. stråle for konkret tænkeevne). 10

11 Disse to planeter er dominerende, når det drejer sig om at skabe resultater. F.eks. skaber 1. stråles destruktive kraft der er fokuseret i den ikke-hellige planet Pluto respons fra grupper og fra disciple. Desuden skaber Plutos og Venus energier, når de kombineres med Jordens (der udtrykker 3. stråle), en meget vanskelig strålekombination (dvs. 1., 3. og 5. stråle), for alle har samme tendens som 1. stråle for vilje og kraft. I planetarisk målestok er menneskehedens udvikling nu nået til et stadie, hvor personligheden er ved at blive dominerende. Menneskeheden er nået til et af planetens krisepunkter, og det er uundgåeligt, ligesom det næste evolutionsstadie også er uundgåeligt. I næste udviklingsperiode kommer sjælen til udtryk. Problemet er og vil fortsat at være at mange mennesker, der er redskaber for udbredelsen af den guddommelige plan, er ufuldkomne. Verdens frontfigurer Det fysiske plans opgaver og metoder planlægges og realiseres via fokuseringspunkter på Jorden, som er er i stand til at modtage energien, strålekvaliteterne og for den hierarkiske inspiration. Disse fokuspunkter er ledere, statsmænd, toneangivende mennesker, og aktive og arbejdende grupper, der fungerer ud fra et gruppeideal. Normalt vil man kunne se en blanding af motiver. I mange tilfælde kan der være tale om visdom i et vist omfang eller ambition, vilje-til-magt og selvoptagethed. Som regel vil disse frontfigurer have Løvens tegn i en stærk position i horoskopet. Afhængigt af perspektivet kaldes denne type mennesker for diktatorer, demagoger, inspirerede ledere eller pålidelige og kloge visionærer. Beskrivelserne vil være forskellige og svare til ens egen ideologi, tradition, fordomme og til politiske, økonomiske og religiøse holdninger og livsbetingelser. Den tibetanske mester Djwhal Khul har advaret om, at man ikke skal fordømme disse personligheder, hvis de bruger forkerte metoder, eller når de udfører onde handlinger. Der er tale om fortidens virkninger og nutidens ofre. På samme tid er de formidlere af skæbnen. De er ufuldkomne skabere af den nye verdensorden og den nye civilisation. De giver menneskehedens personlighed konkret form. 11

12 Djwhal Khul går et skridt videre og antyder, at man skal være selvkritisk og undgå at fralægge sig ansvaret ved at placere det på skuldrene af markante personer, statsmænd, diktatorer eller en hvilken som helst gruppe. Dette udviklingsstadie er en midlertidig fase i evolutionsprocessen. Efterhånden som sjælsintegrationen fortsætter, og den offentlige mening bliver mere dominerende og får større indflydelse, vil opmærksomheden blive rettet mod flertallets livssituation. Det kan allerede iagttages i de handlinger og holdninger, der praktiseres af mere oplyste mennesker, grupper og nationer. Verdens tilstand Når man studerer verdensscenen kan man benytte menneskekroppen med dens mange områder som en analogi. For esoterikere giver det en dybere forståelse, hvis man sammenligner æterlegemet med dets netværk af energi- og kraftcentre. Menneskeheden udgør en helhed, og her er der områder, der vibrerer i harmoni, og som tiltrækker sjæle, der udtrykker en bestemt kvalitet og grundtone. Der er også et magnetisk samspil mellem nationer og deres borgere. Det er ikke tilfældigt, for det skyldes et magnetisk samspil. I løbet af de seneste århundreder har der været en konstant folkevandring fra sted til sted og fra land til land. Eksempelvis kan man nævne menneskestrømmen fra England til kolonierne og i nyere tid en tydelig strøm tilbage til moderlandet. Mennesker fra alle nationer i Europa er strømmet til USA og til andre områder. Desuden er der sket en spredning af mennesker i stort set alle lande som følge af krige og sult. Energipåvirkningen fra Løve-Jomfru-Fiskenes energitrianglen springer i øjnene, efterhånden som de gamle grupperinger og unioner af nationer der hovedsagelig benytter sig af magt bliver splittet. De er nu ved at blive erstattet af nye og forhåbentlig mere demokratiske grupperinger. I nogle tilfælde vil det hvirvle problemer op i lyset. Det fører energi til kriserne inden for mange områder, herunder de, der opstår af etniske, kulturelle og religiøse årsager. 12

13 I et kort perspektiv ser man kun kaos, sammenbrud og problemer inden for de fleste af menneskehedens områder. Ikke desto mindre er verdens tilstand der drives fremad af grådighed og uvidenhed helt grundlæggende betinget af viljentil-det-gode, som er den væsentligste egenskab, der udstråler fra de ophøjede livsvæsener, som styrer Universet. Set i et længere perspektiv over flere hundrede år ser man positive resultater. F.eks., at de civiliserede og kulturelle værdier er blevet udbredt, og at mange menneskers forskellige talenter udvikles og udbredes over hele Jorden. Og det skaber en kontinuerlig proces med syntese, forening og en bevidsthedsmæssig vækst på Jorden, der aldrig tidligere er set på Jorden. Universets lov (der er grundlaget for den guddommelige hensigt) er dybest set det bedste for helheden, og intet kan forhindre det i at ske. Intet kan bremse påvirkningen af de energier, der påvirker og forandrer planeten. 13

14 Nøgleordet for Løvens tegn er: Jeg er den, og den er jeg. 14

15 15

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 2:8. Erik Ansvang.

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 2:8. Erik Ansvang. 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 2:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 2:8 Af Erik Ansvang Strålerne på solniveau Ifølge åndsvidenskaben er

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Astrologi, Energi & Bevidsthed

Astrologi, Energi & Bevidsthed 1 Astrologi, Energi & Bevidsthed Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi, energi & bevidsthed Af Kenneth Sørensen. Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Mennesket og det

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

set i relation til Ga y a t r i

set i relation til Ga y a t r i 1 Sorte Huller set i relation til Ga y a t r i Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Artikel i BEACON, juli/sept. 2007 (Oversættelse: Ebba

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen Opstandelse v/ Asger Lorentsen Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Overgang eller Undergang?

Overgang eller Undergang? 1 2012 Overgang eller Undergang? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 2012 Overgang eller Undergang? Af Erik Ansvang Går Jorden under i 2012? Mayakalenderen udløber den 21. december 2012, og det har resulteret

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Frigørelsen af. Alice A. Bailey.

Frigørelsen af. Alice A. Bailey. 1 Frigørelsen af ATOMENERGI Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Frigørelsen af ATOMENERGI Af Alice A. Bailey Fra The Externalisation of the Hierarchy (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul.

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul. 1 De fem sjælsgrupper Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 De fem sjælsgrupper Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Af hensyn til klassificering og sammenligning

Læs mere

Tavshed & Stilhed. som en teknik til vækst. Laurence Newey.

Tavshed & Stilhed. som en teknik til vækst. Laurence Newey. 1 Tavshed & Stilhed som en teknik til vækst Laurence Newey www.visdomsnettet.dk 2 Tavshed & Stilhed som en teknik til vækst Af Laurence Newey Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Indre og ydre stilhed

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Horoskopets progression

Horoskopets progression Horoskopets progression Af Helge Kruse (Fra Visdomsnettet) Månen og ascendanten Gennem de første fire år er ethvert barn under indflydelse af Månen, der påvirker hjernens vækst. I denne periode vil barnet

Læs mere