Skelnetabets betydning for kommunikationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skelnetabets betydning for kommunikationen"

Transkript

1 Skelnetabets betydning for kommunikationen Af Kirsten Eiche Dehn og Susanne Steen Nemholt Når man rammes af et høretab, ændres vilkårene for kommunikation med omgivelserne radikalt. Samtaler, der før forløb let og uproblematisk, er nu genstand for misforståelser og tvivl. De små henkastede bemærkninger, som ofte flyder mellem ægtepar, familie og venner, kan ikke længere opfanges og skal derfor gentages, hvorved de mister deres betydning og i stedet bliver kilde til frustrationer. Selskaber og andre sociale begivenheder bliver tit en pinsel for den hørehæmmede, fordi der ofte er så meget omgivende støj, at det er umuligt at høre, hvad selv sidemanden siger. Den hørehæmmede oplever, at stort set alle typer kommunikation kræver anstrengelser, og det bliver tydeligt, hvor afgørende muligheden for mundaflæsning, gode signal-støjforhold og tydelig udtale er for forståelsen. Samtidig undrer den hørehæmmede sig over, hvorfor høreapparatet ikke altid kan kompensere for høretabet. Det kan være meget svært både som hørehæmmet og som pårørende til den hørehæmmede at forstå, hvorfor der stadig er problemer med at høre, selv når man har fået nyt høreapparat. Sprogopfattelse Årsagen til den hørehæmmedes kommunikative problemer kan som nævnt i den efterfølgende artikel af Overlæge Ture Andersen være skader på indre og ydre hårceller. Disse skader medfører lydanalysedefekter, som gør, at den hørehæmmede ikke kan adskille sproglydene. Hårcellerne kan ikke længere opfange små ændringer i frekvens, intensitet og varighed, og dette har betydning for sprogforståelsen. Dette betyder eksempelvis, at det bliver svært at adskille lyde, der frekvensmæssigt ligger tæt op ad hinanden, såsom lydene /s og t/ /p og b/. Det bliver også svært at opfange lyde, der er korte af varighed og svage i intensitet såsom /b d p/. De lyde, der oftest bliver svære at skelne, når man har skader på de ydre og indre hårceller, er konsonantlydene /p, t, k, d, b, g, f, v, s/. Disse lyde ligger i det frekvensområde, som typisk rammes først af en høreskade, nemlig i diskantområdet. De nævnte konsonantlyde er meget vigtige i vores sprog, fordi de bærer meget information om de lyde, der kommer før og følger efter. Vi kan eksempelvis høre på et /k/, om der kommer et /a/ eller et /y/ bagefter (prøv at sige /kat/ og /kys/ og bemærk at /k/ lyder lysere, når man siger kys og lidt dybere, når man siger kat). Vi er altså allerede, inden vi har hørt ordet i sin fulde længde, sporet ind på, hvilken lyd der kommer efter, og dermed kan vi hurtigere afgøre, hvilket ord der er blevet sagt. Når man har nedsat skelneevne, vil man derimod både have svært ved at høre selve /k/-lyden og samtidig miste information om den efterfølgende vokal, som dermed yderligere besværliggør ordidentifikationen. At have et skelnetab betyder altså, at der er nogle sproglyde, som ikke kan opfanges af øret, og som medfører, at sprogidentifikationen ikke kan forløbe så hurtigt og sikkert som for normalthørende.

2 Skelnetab Nedenstående eksempel skal illustrere, hvordan et budskab hørt af en person med skelnetab ville se ud, hvis det var skrevet ned. Som man ser, er der bogstaver, der er utydelige eller næsten helt mangler. Det gælder især konsonantlydene. Når man læser budskabet, skal man dels bruge længere tid på at tyde/afkode det skrevne, dels bruge sin fantasi og muligvis gætte sig frem til, hvad der står. Man kan ud fra konteksten og ordenes længde muligvis gætte sig frem til budskabets indhold. Man vil imidlertid hele tiden være i tvivl om, hvorvidt det er de rigtige ord, som man vælger, og dermed om det er det rigtige budskab, man har fået fat i. Det, der sker i sådan en mangelfuld afkodningsproces, er dels at man bruger mere tid og flere ressourcer på at forstå budskabet, og dels opstår usikkerheden om, hvorvidt man har opfanget det korrekt. Usikkerheden er en ikke ubetydelig faktor, som kan komme til at overskygge hele afkodnings-processen og som i sig selv kan bevirke, at man ikke opfanger budskabet. Hvis ovenstående skrevne eksempel i stedet for blev sagt højt til en hørehæmmet person med skelnetab, ville de samme faktorer spille ind. Den hørehæmmede person ville have brug for længere tid til at afkode det sagte og ville sandsynligvis være nødt til at gætte og bruge konteksten for at kunne forstå budskabet. Og usikkerheden ville med stor sikkerhed snige sig ind i afkodningsprocessen. Usikkerheden eller frygten for at misforstå eller ikke forstå, hvad der bliver sagt, er en tro følgesvend hos mange hørehæmmede. Og udsagnet når jeg er nervøs, kan jeg ikke høre illustrerer meget godt, hvor stor en magt usikkerheden eller nervøsiteten har over den hørehæmmedes evne til at høre og forstå det talte sprog. Til sammenligning kan man ved at læse ovenstående budskab opleve, hvor let og ubesværet afkodningen foregår, når man har adgang til alle bogstaver i budskabet: En hørenedsættelse giver ofte også problemer med at skelne mellem de lyde som sproget er opbygget af. Skelnetab og kommunikation Den umiddelbare konsekvens af dårlig taleforståelse er mangelfuld afkodning. Dette fører ofte til gætteri og mulige misforståelser. Efter at man de første par gange har oplevet at gætte forkert, opstår mistilliden til ens egen høreevne. Hvis man tilstrækkeligt mange gange har været udsat for at gætte forkert og har mødt en negativ reaktion på det fra sine omgivelser, så vil frygten/angsten for at komme i samme situation kunne blokere på forhånd og være en medvirkende faktor til, at man lukker af og mentalt ikke er i stand til at gøre brug af sin hørelse. Dette er de følelsesmæssige konsekvenser af skelnetabet. Omgivelsernes reaktion på at man ikke har hørt et budskab, kan tolkes på forskellige måder. Måske tror de, at man ikke interesserer sig for det der bliver talt om, eller måske tror de, at man ikke forstår det, der tales om at der er noget galt med ens intellekt. Derfor er det måske lettere slet ikke at høre noget end at blive mødt med fordomme og etiketter, som ikke er rare at identificere sig med. Det er ikke rart at adskille sig fra normalitetsopfattelsen, derfor er det også forståeligt, at man passer på sig selv eksempelvis ved at lukke af. Det kan også i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt for måske er det ikke nødvendigt at høre alt, hvad der bliver talt om men hvis det er den adfærd, den strategi, som man kun benytter sig af, så bliver det en

3 uhensigtsmæssig måde at håndtere sit handicap på. Ofte er normalthørende ikke opmærksomme på de særlige kommunikative problemer, som hørehæmmede oplever. Det er altså en god ide at gøre opmærksom på, at man ikke hører så godt, at man har brug for ro omkrig tale/ lytte situationen, at gode lysforhold forbedrer afkodningen og at der helst skal være øjenkontakt. Det er også godt at gøre opmærksom på, at hvis der er noget, som man ikke fanger, så kan det være sammensætningen af sproglydene, der påvirker taleforståelsen. Her hjælper det hverken at råbe eller at gentage. Derimod er det godt, hvis sætningen kan blive omskrevet eller sagt med andre ord. Det er klart, at det kræver en del ressourcer at være åben og aktiv omkring sin hørenedsættelse. Man er nødt til at tage et aktivt ansvar for sin rolle som dårligt hørende, men man skal ikke tage al ansvar. Kommunikation kræver to partnere, og man har et fælles ansvar for, at kommunikationen lykkes. Formålet med denne artikel har været kort at beskrive skelnetabets betydning for kommunikationen. Det er vores håb, at denne information kan føre til større forståelse og give bedre mulighed for at kommunikationen mellem hørehæmmede og normalthørende lykkes. Hvad er skelnetab? Af Overlæge Ture Andersen, Odense Universitetshospital Høreproblemer kan have sin rod i forskellige årsager. Der kan for eksempel være tale om et mellemøreproblem, som et høreapparat stort set kan kompensere 100% for. Hvis defekten som hos ménièrepatienter ligger i det indre øre, har høreapparatet straks sværere ved at kompensere for et høretab. Ved ALLE sygdomme/ skader i det indre øre, opstår - ud over selve nedsættelsen af følsomheden overfor lyd - også en række andre lydanalyse-defekter. Dette betyder, at forstærkning af kraftige lyde i et høreapparat let vil udløse ubehag. Klirren med porcelæn kan f.eks. opleves som meget skarpt og ubehageligt. Dette problem kan i udstrakt grad løses med høreapparater med såkaldt ulineær forstærkning. Andre analysedefekter er nedsat evne til at analysere toneindholdet i den modtagne lyd samt nedsat evne til at registrere små tidsvariationer i lydbilledet. Disse sidste defekter kan høreapparater ikke kompensere for. Det er årsagen til, at selv det mest moderne høreapparat ikke er den store hjælp ved samtale i moderat baggrundsstøj, som f.eks. selskaber på 12 til 15 snakkesalige deltagere. I de fleste tilfælde vil personer - selv med moderat til sværere høretab udstyret med et godt moderne høreapparat - dog fint kunne forstå, når det drejer sig om samtale på tomandshånd i situationer UDEN baggrundsstøj. Ovennævnte vil altså også gælde for alle ménièrepatienter.

4 Ydre og indre hårcellers forskellige funktion Der vil dog hos en del personer med skade på det indre øre - og heraf specielt mange ménièrepatienter - oven i dette optræde endnu en overordentlig generende analysedefekt, nemlig nedsat skelneevne. Den nedsatte skelneevne, eller med et andet ord skelnetabet, er forårsaget af skader i det indre øre. Høresneglen er i sin ca. 35 mm lange spiralsnoning udstyret med ca hårceller. Det er disse hårceller, vi hører med, idet det er dem, der omformer lyd (tryksvingninger) til nervesignaler i hørenerven. Der er to typer af disse hårceller, nemlig ca indre hårceller og ca ydre hårceller. Scanning elektron mikrografi af det indre øre (du ctus cochlearis), som viser de 3 rækker af ydre hårceller (OHC) og rækken af indre hårceller (IHC), som flankeres af Hensen Celler (HC). Søjleceller (IP); membrana tectoria (TM); indre grænse celler (ISC); membrana vestibularis/reissner s membran (RM). Bar 100 μm. De ydre hårceller bidrager sandsynligvis ikke direkte til selve høreprocessen (omformning af lyd til nervesignal), men er alligevel yderst vigtige. De virker forstærkende på svage lyde og medvirker til, at høresneglen kan analysere lydene i disses enkelte tonedele (frekvensanalyse). Det er altså en skade på ydre hårceller, der medfører de høre- og lydanalysedefekter, der er omtalt i starten af denne artikel. De indre hårceller er dem, vi direkte hører med. Det er altså dem, der - om end hjulpet af de ydre - omformer lyd (svingninger i membransystemet i høre-sneglen) til nervesignaler i hørenerven. Disse nervesignaler føres så via indviklede forbindelser centralt i hjernen op til selve hørecentrene i hjernens sidelapper. Det er derfor af største betydning, at signalerne fra de indre hårceller er af god kvalitet. Ellers vil hjernen nok modtage nervesignaler med information om, at en lyd er kommet ind i øret, men signalet vil måske være så dårligt, at informationen i øvrigt er gået tabt. Den pågældende vil høre en eller flere lyde, men kvaliteten af lydene vil være meget lav. Skelnetabets virkning Denne analysedefekt viser sig for den enkelte ved at selv under fuldstændigt optimale samtaleforhold med god rumakustik, ingen baggrundsstøj, tydelig tiltale på tomandshånd og optimal høreapparat tilpasning, vil talelydene opfattes som godt nok tilstrækkelig høje, men samtidig utydelige og forvrængede (lidt som Anders And tale). Det er dette man betegner som skelnetab. En indre hårcelleskade vil således i en del tilfælde kunne medføre varierende grader af skelnetab, der altså ikke kan afhjælpes med et høreapparat. Er der samtidig med skelnetabet et tilstrækkeligt stort høretab, kan man prøve med et høreapparat for at kompensere for selve høretabet. Men, hvis skelnetabet (skaden på indre hårceller) er stort, vil man med høreapparat blot høre Anders And tale på højt niveau. Høreapparatet vil her blot gøre ondt værre.

5 Der er naturligvis forskellige grader af skelnetab. Ved mindre skelnetab vil den enkelte eventuelt med et godt høreapparat være i stand til at forstå fint/ganske godt, når det drejer sig om at høre kendte stemmer under optimale samtaleforhold. Skal den pågældende derimod forstå tiltale på udenlandsk eller blot på en fremmedartet dansk dialekt, opstår der tydelige problemer selv under optimale forhold i øvrigt. Dette skyldes altså ikke, at man pludselig ikke kan sit udenlandske, men skyldes at alle, også normalthørende, skal høre flere detaljer i et sprog, der ikke er indlært som barn for at forstå det. Når en person med skelnetab kører på grænsen til forståelse, når det drejer sig om kendte stemmer, vil han eller hun ryge ud over grænsen, så snart talen er lidt fremmedartet. Ikke alle patienter med Ménière vil opleve så generende skelnetab. Jo flere og jo kraftigere anfald, den enkelte oplever, jo større er risikoen for mere udtalte og blivende hårcelledefekter. Dermed stiger risikoen også for at udvikle generende grader af skelnetab. Jeg kender dog mange ménièrepatienter, der over mange år har oplevet et utal af anfald, men som stadig har ganske god skelneevne og har stor glæde af høreapparat. Scanning elektron mikrografi af overfladen of Corti s Organ. De ydre hårceller (OHC) og indre hårceller (IHC) adskilles af søjleceller (IP) og mellem de ydre hårceller ses overfladen af phalangealcellerne/deiters celler (PD). Bar 10 μm.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år. Figur 1. Køns- og aldersmæssig rapportering om tinnitus (NAK 2000)

0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år. Figur 1. Køns- og aldersmæssig rapportering om tinnitus (NAK 2000) Hvad er tinnitus? Ordet tinnitus kommer af latin og er fagudtrykket for øresusen eller ringen for ørerne. Tinnitus er ofte et symptom på, at der er sket en eller anden skadelig påvirkning af øret eller

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Information til pårørende Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Psykologerne Louise Due og Maria Houe samt kommunikationsmedarbejderne

Læs mere

Til trods for at 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse, passer det sjældent, at folk går fra hinanden for et godt ord.

Til trods for at 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse, passer det sjældent, at folk går fra hinanden for et godt ord. Skilsmisse Står du midt i et overvældende følelsesmæssigt kaos? Er samarbejdet med din eks. gået i hårdknude, og frygter du oveni, at det vil gå ud over børnene? - Måske er det en god idé, at søge professionel

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Mit barn har en hørenedsættelse

Mit barn har en hørenedsættelse Mit barn har en hørenedsættelse En vejledning til forældre Indholdsfortegnelse I er ikke alene 3 Hørenedsættelse 5 Hvordan vi hører 6 Ørets anatomi 7 Graden af hørenedsættelse 8 Milepæle i kommunikation

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Traumer. DT09 Projektgruppe Hanne Hvilsted, Tom Funke, Gitte Jakobsen. Side 2 af 18

Traumer. DT09 Projektgruppe Hanne Hvilsted, Tom Funke, Gitte Jakobsen. Side 2 af 18 Side 1 af 18 Traumer DT09 Projektgruppe Hanne Hvilsted, Tom Funke, Gitte Jakobsen Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Traumer... 4 Hvad er et traume, og hvordan opstår det... 4 Hjernens dele...

Læs mere