Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej Aabenraa Tlf.: Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Indledning Vi er alle født med forskellige forudsætninger og nogle gange kan ligebehandling kun opnås ved at behandle mennesker forskelligt. Derfor er kompensationen der gives med til at overkomme de barrierer der forhindrer børn og unge med handicap i, at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Målet er at medvirke til at skabe udvikling og progression for barnet eller den unge i form af f.eks. specialpædagogisk støtte. Vi kan skabe reel inklusion af mennesker med handicap, ved at tænke handicappolitiske principper ind i den generelle politikudvikling i samfundet. Samtidig er øget bevidsthed om effekterne af de mange indsatser en forudsætning for, at vi i fremtiden kan udvikle området og gøre en forskel for de børn og unge med handicap, det handler om. Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018: Børnehandicapområdet som videns og kraftcenter i Sønderjylland, for børn og unge med vidtgående handicap. Aabenraa kommune har stor kompetence og kapacitet på børnehandicapområdet. Denne position skal udbyggesved hjælp af nye samarbejder for at gøre handicapområdet til et sønderjysk videns og kraftcenter for hjælpe til handicappede børn og deres familier. Indsatsen kan samtidig være med til at udbygge antallet af vidensarbejdspladser i Aabenraa Kommune. Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune: har forskellige tilbud, der alle retter sig mod samme målgruppe: Børn og unge fra 0-18 år, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Børnehandicapområdet har kendskab til bl.a. Down syndrom, cerebral parese, epilepsi, autisme, følelsesmæssigt skadede børn, børn med ernæringsproblemer, præmaturbørn, ADHD, Fragilt X syndrom, syns- og hørenedsættelse, kommunikationsproblematikker m.m. Alle 3 tilbud indgår i rammeaftalen og har derfor forsyningspligten overfor regionen. Småbørnskonsulenten er en kommunal aftale. Evt. Organisationsdiagram som bilag. Børneinstitutionen Posekær (Lov om social service 66 stk.6) 24 pladser (pt. 22 børn boende) ca. en tredjedel af døgnpladserne anvendes af Aabenraa Kommune. De øvrige pladser bruges af de omliggende kommuner. Posekær er et pædagogisk specialiseret tilbud, som, foruden den pædagogiske indsats, også tilbyder en sundhedsfaglig og terapeutisk tilgang til barnet/den unge.

2 2 Aflastningen Børnehuset Lille Kolstrup (Lov om social service 66 stk.6) 10 pladser (3650 døgn pr. år) aflastningstilbuddet er et døgntilbud, det benyttes i væsentlig grad af de omliggende kommuner. Tilbuddet giver familierne mulighed for aflastning og er med til at udskyde en evt. døgnanbringelse. Børnehaven -Lille Kolstrup (Lov om social service 32) Specialpædagogisk dagtilbud til børn mellem 0-7 år med 10 pladser, der benyttes i væsentlig grad af andre kommuner. Tilbuddet indeholder desuden fysioterapi, talepædagogisk bistand, psykologbistand, rådgivning og vejledning til forældre (synskonsulent, børnepsykiatrisk bistand etc.). Småbørnskonsulenten (Familievejledning jf. 11 stk.4) Rådgivning, støtte og vejledning til børn fra 0-7 år med vidtgående fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddet gives i familien og barnets netværk, f.eks. daginstitutioner. Småbørnskonsulenten indgår i kommunens småbørnsteam sammen med en fysioterapeut. 1 Børnehandicapområdet som videns og kraftcenter i Sønderjylland, for børn og unge med vidtgående handicap. Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018: Børnehandicapområdet som videns og kraftcenter i Sønderjylland, for børn og unge med vidtgående handicap. Aabenraa kommune har stor kompetence og kapacitet på børnehandicapområdet. Denne position skal udbygges ved hjælp af nye samarbejder for at gøre handicapområdet til et sønderjysk videns og kraftcenter derved at hjælpe til handicappede børn og deres familier. Indsatsen kan samtidig være med til at udbygge antallet af vidensarbejdspladser i Aabenraa Kommune. Sund opvækst, Aabenraa kommunes børne- familie- og ungepolitik Udviklingsplanen tager afsæt i den sammenhængende politik i Aabenraa kommune og vil især på velfærdsteknologiområdet have fokus på et aktivt medborgerskab. Hvor børn og unge i det omfang det er muligt, i højere grad kan gøre egne valg i dagligdagen. Delmål 1: Fokus på eksterne samarbejdspartnere: (udenfor Aabenraa Kommune) Vi skal i høj grad samarbejde med andre kommuner, universiteter, VISO og andre vidensinstitutioner, evt. undersøge muligheden for at rekruttere speciale studerende fra universiteterne. Samarbejdet med andre kommuner, skal være med til at sikre den bedste hjælp til de handicappede på det højt specialiserede område. Vi skal anerkende at der indenfor handicapområdet er nogle diagnoser som kræver disse højtspecialiserede tilbud. Det er vigtigt, at inddrage handicaporganisationerne og gøre brug af deres viden på området i forbindelse med, at kvalificere udviklingen

3 3 1.1) Samarbejde med andre kommuner Indgå privilegerede samarbejdsaftaler hvor køber kommuner har tale -og høringsret i forhold til udvikling af tilbuddene. Evt. udbyde drift af mindre enheder i andre kommuner. Konkret: invitere relevante chefer, myndighedsledere og andre fagpersoner til et fælles møde hvor muligheder for samarbejde omkring de specialiserede tilbud. Man kunne vurdere andre relevante fagområder, hvor det kan være svært for den enkelte kommune, at løfte opgaverne. 1.2) UC Syddanmark Aabenraa Indgå samarbejde om teoretisk og praktisk metodeudvikling 1.3) Universiteter, VISO og andre vidensinstitutioner, Afklare muligheden for at rekruttere speciale studerende fra universiteterne 1.4) Profilering og markedsføring Der skal hentes viden og inspiration fra andre tilbud i landet. Evt. indgå privilegerede samarbejder omkring udviklingsprojekter Delmål 2: Samarbejdspartnere i Aabenraa Kommune 1.2.1) Udvikle tæt samarbejde med Fjordskolen 1.2.2) Beskrive mulighed for STU forløb (særligt tilrettelagt undervisning) 1.2.3) Udvikle tæt samarbejde Voksenhandicapområdet Sikre gode overgange fra ung til voksen i tæt samarbejde med de institutioner der bliver fremtidig bosted ) Udvikle tæt samarbejde til PPR, sundhedsplejen, dagtilbud og folkeskoleområdet, samt andre relevante faggrupper. Bidrage til inklusion og børnefællesskaber, samt videregive viden og erfaring til gavn for almenområdet ) Tæt samarbejde med myndighedsområdet i børn og familie. Deltagelse i ledermøder i børn og familie. Der er faste ugentlige møder i ledergruppen Deltagelse i dag- og døgnvisitationsmøder Der er udarbejdet visitationsprocedure og nedsat et visitationsudvalg, der består af repræsentanter for Børn og familie afdelingen og ledelsesrepræsentanter fra de 3 tilbud under Børnehandicapområdet. Visitationsudvalget mødes 3-4 gange om året. Forinden har sagerne været på dag- eller døgn visitationsudvalget (myndighed) i Børn og familie. 2 Børnehandicapområdet som et center, med to matrikler. Vi skal fastholde og sikre en høj pædagogisk kvalitet i de eksisterende tilbud, gennem efteruddannelse og implementering af nyeste viden og velfærdsteknologi. For at imødegå centertankegangen, vil vi undersøge om udvalget kan støtte et forslag om at skifte til f.eks.: Børn- og ungehandicap, Center Syd eller Handicapcenter Syd, for børn og unge.

4 4 Stærkt fagligt miljø, synliggørelse, dokumentation, nye tilbud / målgrupper 2.1 Fokus på samarbejde på alle relevante områder internt/eksternt 2.2 Ny viden og metoder implementeres, kompetenceudvikling og efteruddannelse 2.3 Vifte af særlige specialpædagogiske metoder Afdække behovet for specialisering inden for snævre målgrupper på handicapområdet. 2.4 Botræningstilbud / ungeinstitution år. 2.5 Observationspladser Lille Kolstrup. 3 Posekær / Lille Kolstrup Ved det seneste uanmeldte tilsyn, fik Posekær bemærkningen at det fremstod lidt nedslidt. Der er efterfølgende udarbejdet en plan for istandsættelse, maling, små reparationer o.l. Lovkrav til værelsesstørrelser, toilet /bad, køkken faciliteter ændres konstant og derfor skal være opdateret ift. Arbejdsmiljølovgivningen 3.1 Sikre at Posekærs fysiske rammer er tidssvarende og fremtidssikret og følger tillgængelighedsreglerne / krav i bygningsreglementet 3.2 Ny Institution eller hus til børn og unge med autisme 3.3 Vurdere Posekærs / Lille Kolstrups fremtidige målgrupper / tilbud 4 Implementering af nyeste viden og velfærdsteknologi. Vi skal fastholde og sikre en høj pædagogisk og terapeutisk kvalitet i de eksisterende tilbud, gennem efteruddannelse og implementering af nyeste viden og velfærdsteknologi. Afdække behovet for specialisering inden for snævre målgrupper på handicapområdet. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen. Indsatsen skal være med til at udbygge antallet af vidensarbejdspladser 4.1 Udvikling og implementering af IKT (individuel kommunikations teknologi) 4.2 Uddannelse af flere medarbejdere indenfor IKT 4.3 Udviklingsprojekt omkring kommunikationssystem. Et samarbejde mellem offentlig og privat med fokus på børns læring Afdække muligheden for at ansøge puljer / fonde evt.

5 regionale vækstmidler Vikom /videoanalyse Videoanalyse efter VIKOM-principper er et didaktisk redskab til brug i det specialiserede sociale og specialpædagogiske arbejde med mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog. Målet er, at etablere aktiv deltagelse og et meningsfuldt samspil mellem personen og dennes omgivelser 5 Interesseorganisationer indenfor handicapområdet Fokus på samarbejdet med Danske Handicaporganisationer (DH) lokalt og nationalt, samt andre brugerorganisationer 5.1 Involvering af DH Aabenraa i udvikling af Børnehandicapområdet 5.2 Involvering af interesseorganisationer 5.2 Fokus på samarbejdet med Handicaprådet i Aabenraa Kommune 6 Fokus på familier til børn og unge med handicap. 6.1 Forældrenetværksgrupper 6.2 Kurser/temadage for forældre med hjemmeboende børn 6.3 Kurser/temadage for bedsteforældre/ søskende 6.4 Forældrekurser / introduktion til kommunikationsværkstøjer

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere