Statsborgerskab/indfødsret Politibetjente ansættes som tjenestemænd. Ansættelse som tjenestemand kræver dansk statsborgerskab/dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsborgerskab/indfødsret Politibetjente ansættes som tjenestemænd. Ansættelse som tjenestemand kræver dansk statsborgerskab/dansk"

Transkript

1 Praksis i ansøgningssager. En lang række oplysninger indgår i s vurdering af en ansøgers egnethed til ansættelse. Hvis du overvejer at søge om ansættelse som politibetjent på prøve, er det derfor vigtigt, at du ved, hvordan vurderer de forskellige oplysninger. Her kan du læse om kravene til ansættelse. Vi beskriver samtidig den praksis, der typisk vil føre til afslag. Det giver dig mulighed for at vurdere dine chancer for ansættelse. Generelt modtager mange ansøgninger til jobbet som politibetjent. Ansøgningerne vurderes løbende gennem hele ansøgningsproceduren. Vurderingen foretages blandt andet ud fra antallet af ledige stillinger og antallet af kvalificerede ansøgere. De bedst egnede udvælges til ansættelse. Alle oplysninger om en ansøger indgår i en vurdering af dennes egnethed. Der er altid tale om en konkret vurdering. giver afslag på et tidligt tidspunkt, hvis en oplysning medfører, at ansøgeren - sammenlignet med øvrige ansøgere - ikke vurderes at være blandt de bedst egnede. Et sådant tidligt afslag betyder, at ansøgeren ikke får lejlighed til at gennemføre resten af ansøgningsproceduren. Statsborgerskab/indfødsret Politibetjente ansættes som tjenestemænd. Ansættelse som tjenestemand kræver dansk statsborgerskab/dansk indfødsret. giver afslag til en ansøger, som ikke har eller har søgt om dansk statsborgerskab/dansk indfødsret. Alder kræver, at en ansøger er fyldt 20 år. Rigspolitiet giver afslag til en ansøger, som ikke er fyldt 20 år, også selvom han/hun er tæt ved denne alder. Jobbet som politibetjent indebærer, at politibetjenten skal løse mange forskellige typer opgaver og har kontakt med mange forskellige typer mennesker. Et krav om en vis modenhed er derfor af afgørende betydning for at kunne bestride stillingen. har dispensation fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder og kan derfor stille krav om, at ansøgere er fyldt 20 år. Højde lægger vægt på, at en ansøger er fysisk robust og fysisk egnet til politiarbejdet, herunder at ansøgeren har en rimelig højde. Kørekort kræver, at en ansøger har kørekort til personbil. Det er en forudsætning for uddannelsen som politibetjent på prøve, at man har erhvervet kørekort. giver afslag til en ansøger, som ikke har erhvervet kørekort, også selvom han/hun er ved 1

2 at erhverve et sådant. Det er vigtigt, at ansøgeren inden ansættelse har erhvervet rutine i at køre bil. Manglende rutine kan erfaringsmæssigt gøre det svært at blive godkendt til udrykningskørsel. Førerretsfrakendelse Da det er en absolut forudsætning for uddannelsen som politibetjent på prøve, at man har kørekort, giver afslag til en ansøger, som aktuelt er frakendt førerretten ubetinget. giver tillige afslag til en ansøger, som er frakendt førerretten betinget eller er meddelt kørselsforbud, og hvor prøvetiden - normalt 3 år fra afgørelsens dato - aktuelt ikke er udløbet. Det sker, fordi der i disse situationer er en forøget risiko for at miste kørekortet i denne periode. Hvis en ansøger aktuelt er sigtet/tiltalt for et forhold, der - hvis pågældende findes skyldig - kan føre til frakendelse af førerretten (betinget eller ubetinget), giver afslag. Pågældende kan søge på ny, når straffesagen er afgjort. I så fald vil sagen indgå i vurderingen af ansøgerens egnethed. Strafbart forhold lægger vægt på, at ansøgeren er ustraffet. Det er en betingelse for ansættelse i en tjenestemandsstilling, at ansøgeren er værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Der eksisterer et særlig strengt værdighedskrav netop for ansættelse i politiet. Alle strafbare forhold indgår med stor vægt i vurderingen. Der ses på forholdets karakter, alder på gerningstidspunktet og den forløbne tid. giver normalt afslag til en ansøger, som er straffet for berigelseskriminalitet (inklusiv butikstyveri), vold, spirituskørsel, overtrædelse af narkotikalovgivningen, overtrædelse af lov om forbud mod doping eller overtrædelse af våbenloven, med mindre konkrete omstændigheder (navnlig alder på gerningstidspunktet) taler imod. Hvis en ansøger aktuelt er sigtet/tiltalt for et strafbart forhold, der - hvis pågældende findes skyldig - kan have afgørende indflydelse på vurderingen, giver afslag. Pågældende kan søge på ny, når straffesagen er afgjort. I så fald vil sagen indgå i vurderingen af ansøgerens egnethed. Studiekompetence Ansøgeren behøver på nuværende tidspunkt ikke at have en bestemt uddannelse for at blive politibetjent. lægger vægt på, at ansøgeren er studieparat og har gode evner til at lære. Ansøgeren skal have gode mundtlige og skriftlige fremstillingsevner, et godt kendskab til grønlandsk og dansk. Mangfoldighed og livserfaring Politiet ønsker at rekruttere blandt et bredt udsnit af befolkningen og prioriterer derfor ansøgere af begge køn og med forskellige kvalifikationer samt forskellig kulturel, social og etnisk baggrund. lægger vægt på, at ansøgeren er motiveret og reflekteret i forhold til politirollen og foretrækker ansøgere med en vis modenhed, herunder empati og vurderingsevne. Ansøgerens dokumenterede oplysninger om erhvervserfaring - herunder ledererfaring - indgår i den samlede vurdering af ansøgeren. 2

3 Helbred Ansættelse som tjenestemand forudsætter bl.a., at ansøgeren efter sin helbredstilstand er i stand til at bestride stillingen. kræver af ansøgere, at de har et godt helbred, herunder normalt syn, normal hørelse og almindeligt farvesyn. Vurderingen sker i lyset af karakteren af netop politijobbet: Politibetjente skal kunne udføre dagligdagens politiarbejde. Politibetjente deltager i voldsomme og ekstreme situationer under alle forhold. Politibetjente har pligt til at handle, eksempelvis for at opretholde ro og orden, foretage anholdelser og beskytte mennesker. Politibetjente skal kunne yde en optimal indsats, også under stress, i ekstreme situationer og uanset de ydre omstændigheder. Politijobbet kan være fysisk krævende også under uddannelsen. Politibetjente kan anvende magt og er bevæbnet, ligesom de tit kører udrykningskørsel. Politibetjente må naturligvis ikke i disse situationer som følge af helbredstilstanden udgøre en unødvendig risko for sig selv eller andre. giver afslag, når en ansøger har en helbredsmæssig skavank, der skønnes at medføre: Nedsat evne til at udføre jobbet i al almindelighed. Øget risiko for egen og andres sikkerhed. Øget risiko for egen fremtidig helbredssituation. - Synet / Øjne lægger vægt på, at ansøgeren har normalt syn eller har et syn, som ikke er dårligere, end at det med bløde kontaktlinser kan korrigeres til normalt syn. Ved normalt syn finder, at synet uden korrektion ikke må være dårligere end 6/12 (det bedste øje) og 6/24 (det dårligste øje). giver afslag til en ansøger, hvis syn ikke kan korrigeres til normalt syn. Begrundelsen er, at pågældende har nedsat evne til at udføre jobbet i al almindelighed. Generelt skal man kunne varetage politiarbejdet uden brug af briller. Afhængighed af briller er uforeneligt med politiuddannelsen, da politiarbejdet indebærer en risiko for at miste briller eller hårde kontaktlinser, hvilket medfører en øget risiko for egen og andres sikkerhed. En ansøger skal have brugt bløde kontaktlinser i mindst 3 måneder før tidspunktet for ansøgningen. giver afslag til en ansøger, hvis syn kræver en korrektion med bløde kontaktlinser på 7 og +5 eller mere. Det er s opfattelse, at sådanne ansøgere generelt har så svage øjne, at det er uforeneligt med ansættelse, navnlig af hensyn til øget risiko for egen fremtidig helbredssituation. - Synsoperation giver afslag til en ansøger, som har fået foretaget synskorrigerende operation, hvis synet inden operationen krævede en korrektion på -7 og +5 eller mere eller er opereret ved implantering af linser, selvom ansøgeren her og nu opfylder synskravene. 3

4 Det er s opfattelse, at sådanne ansøgere generelt har så svage øjne, at det er uforeneligt med ansættelse, navnlig af hensyn til øget risiko for egen fremtidig helbredssituation, ligesom der er usikkerhed omkring følgevirkningerne af disse operationer. En ansøger, der har ladet sig synsoperere, kan tidligst ansøge 3 måneder efter sidste kontrol hos den opererende læge. - Farvesyn giver afslag til en ansøger, som ikke har et normalt farvesyn. Afslag gives med henvisning til, at der er nedsat evne til at udføre jobbet i almindelighed. Begrundelsen er, at det er en nødvendig del af politiarbejdet at kunne notere sig og videregive faktiske oplysninger, herunder om påklædning, hårfarve, øjenfarve, rødmen, lakafsmitning, blodstænk osv., ligesom en politibetjent skal kunne modtage og handle på baggrund af sådanne oplysninger. Alle ansøgere gennemgår farvesynstesten Ishihara i ansættelsesforløbet. Ved anvendelse af filterglas i brille eller kontaktlinse kan nogle farvesvage/farveblinde personer blive i stand til bedre at se Ishiharas tavler, men evnen til at skelne farver forbedres ikke. Der må således ikke ved farvesynstesten anvendes briller eller kontaktlinser med farvefilterfunktion. - Natteblindhed En ansøger, som er natteblind, kan ikke ansættes, da politiarbejdet også skal kunne varetages om natten. - Ørelidelser eller problemer med hørelsen. Der kræves en god hørelse på begge ører for at kunne varetage politiarbejdet på betryggende måde. Det er nødvendigt, at en politibetjent er i stand til præcist at opfatte og handle på baggrund af input via hørelsen, herunder mundtlige oplysninger fra kolleger og borgere på alle steder og under alle omstændigheder, blandt andet over radioen på gaden eller i bilen under udrykning. Der er endvidere risiko for, at de støjgener, som en politibetjent erfaringsmæssigt udsættes for (fyrværkeri, skud og udrykningssignaler), vil forværre en hørenedsættelse. Personer med aktuelle eller tidligere ørelidelser eller problemer med hørelsen, anmodes om at indsende lægelige oplysninger inklusiv resultat af aktuel høreundersøgelse (audiogram). - Ryg giver afslag til en ansøger, som skønnes at have en svag ryg. Afslag gives af hensyn til øget risiko for egen fremtidig helbredssituation. Begrundelsen er, at ansættelse som politibetjent indebærer dels en fysisk hård uddannelse dels en daglig tjeneste, hvor ryggen erfaringsmæssigt bliver udsat for hård belastning. Afgørelsen træffes på baggrund af en generel risikovurdering, som er uafhængig af den aktuelle tilstand. - Skulder En ansøger, som er blevet opereret for ledskred i skulderen vil i særlige tilfælde kunne helbredsgodkendes. foretager en individuel vurdering, og forudsætningerne for at fortsætte i ansættel- 4

5 sesforløbet er følgende: Operationen og genoptræningen har været ukompliceret. Der er opnået et vedvarende højt fysisk funktionsniveau. Skulderfunktionen har været god og stabil i mindst 2 år efter operationen. Der findes normale forhold ved lægeundersøgelse af skulderen, og der lægges særlig vægt på veludviklet muskulatur med god styrke omkring skulderen. - Knæ En ansøger, som er blevet opereret med rekonstruktion af forreste korsbånd, vil i særlige tilfælde kunne helbredsgodkendes. foretager en individuel vurdering, og forudsætningerne for at fortsætte i ansættelsesforløbet er følgende: Operationen og genoptræningen har været ukompliceret. Der er opnået et vedvarende højt fysisk funktionsniveau. Knæfunktionen har været god og stabil i mindst 2 år efter operationen. Der findes normale forhold ved lægeundersøgelse af knæet, og der lægges særlig vægt på veludviklet muskulatur med god styrke i benet. - Luftvejsproblemer giver afslag til en ansøger, som efter puberteten har haft luftvejsproblemer og/eller har fået ordineret medicin herfor. foretager en individuel vurdering. Afslag gives med henvisning til, at der er nedsat evne til at udføre jobbet i almindelighed. Synspunktet er, at en politibetjent skal handle hvor som helst og når som helst, i al slags vejr og under alle forhold også under stress og fysisk belastning. Afgørelsen træffes på baggrund af en generel vurdering, som er uafhængig af den aktuelle tilstand. - Diabetes/sukkersyge giver afslag til ansøgere, som har diabetes/sukkersyge. En ansættelse som politibetjent er blandt andet betinget af, at ansøgeren efter sin helbredstilstand er i stand til at bestride tjenesten, og ifølge Færdselsstyrelsens Instruktion for trafikanter, som har sukkersyge, må disse personer ikke føre udrykningskøretøj under udrykning. Afgørelsen træffes på baggrund af en generel risikovurdering, som er uafhængig af den aktuelle tilstand. - Migræne giver afslag til en ansøger, som har haft eller har migræne. Migræne er anfaldsvis hovedpine, som ofte ledsages af kvalme og opkastninger, og endvidere ledsaget af lyd- og lysoverfølsomhed. I nogle tilfælde kan der tillige være svimmelhed, talebesvær, føleforstyrrelser og nedsat fysisk præstationsniveau. Anfaldene varer fra få timer til nogle få døgn. Visse fødevarer kan provokere anfald, ligesom for lidt eller for megen søvn samt hormonelle svingninger også kan være en udløsende årsag. Afslag gives af hensyn til øget risiko for egen fremtidig helbredssituation. Synspunktet er, at ansættelse som politibetjent indebærer dels en fysisk hård uddannelse dels en daglig tjeneste, hvor man udsættes for stressende situationer under alle forhold. Det er s generelle opfattelse, at mi- 5

6 græne udløses eller forværres i stresssituationer, og at en person med eller tendens til migræne i al almindelighed har en nedsat evne til at bestride stillingen som politibetjent. På baggrund af disse forhold findes ansøgere med migræne ikke helbredsmæssigt egnede til ansættelse. Afgørelsen træffes på baggrund af en generel risikovurdering, som er uafhængig af den aktuelle tilstand. Session/Forsvarets Dag Mandlige ansøgere, som er erklæret begrænset egnet eller uegnet til værnepligt, anmodes om at redegøre nærmere for forholdene. At man er erklæret begrænset egnet eller uegnet til værnepligt, behøver ikke nødvendigvis medføre, at man også vil være uegnet til ansættelse som politibetjent på prøve. foretager en konkret og individuel vurdering af ansøgernes helbredsforhold. Psykiske forhold Politiarbejdet kræver, at man er psykisk robust. Ansøgere vil typisk blive erklæret helbredsmæssigt uegnede, hvis de har eller har haft depression, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, opmærksomheds- og hyperaktivitetsforstyrrelser (ADHD), tvangshandlinger og tvangstanker (OCD), angstlidelser, længerevarende stressreaktioner eller posttraumatisk stressbelastning. Personer, som tidligere har haft lettere tilfælde af såkaldt enkelfobi f.eks. angst for højder, flyvning, lukkede rum, mørke eller synet af blod, vil i særlige tilfælde kunne helbredsgodkendes, eksempelvis hvis pågældende gennem kognitiv terapi hos psykolog vedvarende har lagt angsttilstanden bag sig. 6

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Side 1 af 17 VEJ nr 9606 af 12/12/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-12-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den fulde tekst Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Indhold Introduktion 1. Generelle forhold 1.1. Vejledningens opbygning 1.2. Helbredsattest og helbredskrav 1.3. Speciallægeudtalelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Flytning til særligt botilbud

Flytning til særligt botilbud Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Flytning til særligt botilbud Jf. servicelovens 129 stk. 2. Det Sociale Nævn Indhold 1. Resume og konklusion 2 2. Skematisk

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha...

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha... Side 1 af 9 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 18 af 11/02 2008 Status: Gældende Nr. 18 af 11. februar 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning om

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud BØRN OG UNGE MED hovedpine Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Børn og unge med hovedpine Hovedpine og migræne rammer omkring 5% af alle børn i alderen 3-11 år. Faktisk er der beskrevet tilfælde af

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET Praksisundersøgelse Førtidspension Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET December 2010 Indhold Undersøgelsens rammer...3 1 Resumé og anbefalinger...4 1.1 Afgørelsernes korrekthed...4 1.2

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Side 1 af 38 Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Hvad skal analyseres? Trin 1 Alle godkendte interview

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Information til pårørende Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Psykologerne Louise Due og Maria Houe samt kommunikationsmedarbejderne

Læs mere