Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1"

Transkript

1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven? Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet Serviceniveau for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Serviceniveau for aflastning og afløsning til forældre, der passer børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

2 Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven? Når I henvender jer med en ansøgning om at få støtte til jeres barn på grund af en funktionsnedsættelse, vil kommunen først vurdere, om jeres barn er omfattet af personkredsen: 1) har jeres barn en varigt og betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller 2) har jeres barn en indgribende kronisk eller langvarig lidelse Hvis jeres barn er omfattet af en af disse målgrupper, vurderer kommunen dernæst, om I er berettiget til at modtage en eller flere af de specifikke handicapkompenserende ydelser. Kriterierne kan I læse mere om under beskrivelsen af de enkelte ydelser. Hvis jeres barn ikke er omfattet af en af målgrupperne, vil I få afslag med henvisning til, at barnet ikke tilhører personkredsen. Børn og unge med varigt og betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Denne gruppe er de børn, der traditionelt er blevet opfattet som børn med handicap, f.eks. børn med spasticitet, syns- og hørenedsættelse, udviklingshæmning, medfødte misdannelser, muskelsvind og andre funktionsnedsættelser, som er medfødte eller erhvervet i en tidlig alder. Der er tale om funktionsnedsættelser, som barnet som udgangspunkt aldrig slipper af med. Det skal være lægeligt dokumenteret, at funktionsevnen er varigt nedsat barnet er udredt, der foreligger en diagnose og en prognose behandlingsmulighederne er udtømt, og væsentlig bedring eller helbredelse er ikke mulig barnets tilstand vil ikke med tiden ændre sig væsentligt Kommunen vil herefter foretage en vurdering af, om barnets funktionsevnetab har betydelig virkning for barnets dagligdag. Det vil ske på baggrund af oplysninger fra jer og fra dagtilbud, skole, PPR, sundhedsplejerske o.a. Barnets funktionsevne vil typisk være betydeligt nedsat både i hjemmet, i dagtilbud eller skole og i fritiden. Børn og unge med en indgribende kronisk eller langvarig lidelse Denne gruppe omfatter børn med en lang række forskellige sygdomme og lidelser, f.eks. børn med kræft, diabetes, svære udviklingsforstyrrelser, hjertefejl, sygdomme i luftvejene eller en kombination af flere lidelser. Det skal være lægeligt dokumenteret, at lidelsen er kronisk, dvs. at den sædvanligvis vil vare i flere år eller hele barnealderen, eller at lidelsen er langvarig, dvs. mindst et år. Forventet varighed skal angives. at barnet er udredt, der foreligger en diagnose og en prognose om lidelsen optræder hele tiden, eller om der er passive perioder om behandlingsmulighederne er udtømte, og hvilken effekt den forventes at have om barnet er symptomfrit, fordi det er medicineret, og om manglende medicinerieng vil medføre risiko for liv og førlighed. Hvis barnet har flere lidelser, skal der foreligge dokumentation for alle lidelser. Nogle lidelser vil ikke i sig selv betyde, at barnet er i målgruppen, men hvis barnet har flere lidelser kan de ud fra en samlet vurdering være indgribende, så barnet bliver omfattet. 1

3 Kommunen vil herefter foretage en vurdering af, om barnets lidelse er indgribende i dagligdagen. Det vil ske på baggrund af oplysninger fra jer og fra dagtilbud, skole, PPR, sundhedsplejerske o.a. Barnets lidelse vil typisk have indgribende virkning både i hjemmet, i dagtilbud eller skole og i fritiden. Børn i denne målgruppe vil kunne udvikle sig ud af målgruppen, dels fordi iværksat pædagogisk, terapeutisk eller medicinsk behandling reducerer eller fjerner lidelsen, dels fordi lidelsen af andre årsager aftager med årene. Eksempler på målgruppeafgrænsning Et barn med ADHD eller OCD eller en anden af denne type udviklingsforstyrrelse vil sjældent være omfattet af målgruppen for de handicapkompenserende ydelser. Der vil typisk være behandlingsmuligheder, idet en pædagogisk indsats, terapi og/eller medicinering kan reducere udviklingsforstyrrelsens konsekvenser, så barnet kan fungere i skolen og hjemmet. Barnet kan fortsat have svært ved at koncentrere sig og indgå i sociale sammenhænge, men ikke i et omfang som betyder, at lidelsen betegnes som indgribende. Medicinen vil kunne tages fra barnet uden umiddelbar risiko for varige og væsentlige konsekvenser, og derfor skal barnets funktionsevne vurderes med medicinering. Et barn med ADHD og OCD og andre udviklingsforstyrrelser kan være omfattet, når lidelserne samlet set er indgribende, og en pædagogisk og medicinsk behandling ikke har haft nævneværdig effekt. En ung med angst eller depression vil i særlige tilfælde være omfattet, hvis der er tale om en periode hvor angsten eller depressionen er massiv og eventuelt optræder sammen med andre psykiske forstyrrelser. Der vil typisk være behandlingsmuligheder i form af terapi eller medicinsk behandling. Et for tidligt født barn kan ikke omfattes af målgruppen alene med den begrundelse, at der er en risiko for, at barnet får eller har pådraget sig skader. Det skal være sandsynliggjort, at barnet får varige og indgribende vanskeligheder. Et barn med eksem eller allergi, der optræder nogle måneder om året vil sjældent være omfattet. Selvom eksemen eller allergien er slem, medens den slår ud, kan lidelsen ikke betegnes som kronisk eller langvarig. Et barn med hjertefejl eller en kræftlidelse kan være omfattet, selvom barnet kan være helbredt inden for mindre end et år, da lidelsen i en periode kan være meget indgribende for barnets dagligdag. Kommunen foretager altid en konkret individuel vurdering af, om det enkelte barn er omfattet af personkredsen. Støtten tager udgangspunkt i barnets funktionsnedsættelse En familie kan have udfordringer i dagligdagen af mange årsager. Støtten til barnet efter de handicapkompenserende bestemmelser gives alene med udgangspunkt i behov, der er direkte afledt af barnets funktionsnedsættelse. I kan ikke få hjælp begrundet i jeres egen eventuelle sygdom, en arbejdssituation med lange eller skiftende arbejdstider, en presset dagligdag hvor flere børn skal tilgodeses el.a. I kan heller ikke få støtte begrundet i, at I finder barnets dagtilbud, skole eller skolefritidsordning utilstrækkeligt, eller at I har fået afslag på støtte efter anden lovgivning. 2

4 Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet Lovgrundlag Formål med lovgivningen Lov om Social service 41 Merudgiftsydelse Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Hensigten er at kompensere for de merudgifter, der er forbundet med at have et barn med en funktionsnedsættelse, så barnet kan forblive i familien familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte funktionsevne eller indgribende lidelse barnets funktionsevne eller lidelse ikke forværres eller får andre følger Støtten udbetales som en økonomisk ydelse til forældre, der forsørger barnet i hjemmet. Hvem kan få støtte Hvad kan der gives støtte til I kan som forældre kan få dækket de nødvendige merudgifter til jeres barns forsørgelse, hvis jeres barn hører til målgruppen, hvis I har merudgifter som følge af barnets funktionsnedsættelse, hvis merudgifterne er nødvendige, og hvis de sammenlagt overstiger et fastsat minimumsbeløb. Det er en forudsætning, at barnet bor hos jer. I kan få dækket merudgifter, der er en konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, hvis merudgifterne er nødvendige i forbindelse med barnets forsørgelse. Hvis udgiften kan dækkes efter anden lovgivning, kan I ikke få kompensation for merudgifter. Alle forældre har udgifter til deres barns forsørgelse. I skal selv afholde de udgifter, som forældre almindeligvis har til et barn i den pågældende alder. I kan få dækket forskellen, når udgifterne til barnet på grund af funktionsnedsættelsen er større. Ikke alle merudgifter er nødvendige. I kan have et leveniveau som betyder, at I har flere merudgifter til jeres barns forsørgelse, end I kan få dækket. Kommunen vil foretage en konkret, individuel vurdering af, hvorvidt der er tale om merudgifter, og om de er nødvendige. Vurderingen vil tage udgangspunkt i kommunens vejledende serviceniveauer. For at I kan få dækket merudgifterne, skal udgifterne sandsynliggøres. Det vil sige, at I skal beskrive, hvilke merudgifter I forventer at få det kommende år. Vi forventer, at I gemmer kvitteringer og kasseboner, da det gør det lettere for jer at sandsynliggøre merudgifterne. 3

5 Hvordan ansøger man Kommunen behandler jeres ansøgning og tager stilling til, om I er berettiget til at modtage kompensation for nødvendige merudgifter. I kan ansøge digitalt via kommunens selvbetjeningsløsning, hvor I finder skemaet Ansøgning om merudgifter 41. I kan også finde ansøgningsskemaet på borger.dk. Endeligt kan I kan ansøge ved at skrive eller ringe til kommunen. Her kan I få rådgivning og vejledning i forbindelse med ansøgningen. Serviceniveau Kommunen vil behandle jeres ansøgning med udgangspunkt i lovgivningen, principafgørelser og kommunens vejledende serviceniveauer. Der vil altid blive foretaget en konkret individuel vurdering, hvor der tages hensyn til jeres barn funktionsevne og alder og andre særlige forhold. I skal selv afholde den del af udgifterne, der svarer til de udgifter, en familie som jeres normalt ville have afholdt. Der er ikke lovgivet om, hvilke konkrete merudgifter, man kan få dækket. Derfor er nedenstående liste over vejledende serviceniveauer ikke udtømmende: Barnepige Det forventes, at I dækker jeres behov for barnepige ved at trække på jeres netværk og familie. Hvis I har behov for afløsning i hjemmet for at blive aflastet, vil jeres ansøgning blive behandlet efter reglerne om aflastning og afløsning. Bleer Hvis jeres barn har nået skolealderen og på grund af sin funktionsnedsættelse fortsat har brug for bleer, kan I få dækket udgiften, medmindre barnet kan få bevilget bleer som hjælpemiddel. Forinden skal I have afprøvet forskelllige metoder til at jeres barn kan blive renligt. Briller Hvis barnet på grund af sin funktionsnedsættelse har et særligt stort forbrug af briller, f.eks. skifter styrke flere gange årligt, kan I få dækket merudgiften til køb af briller. Computere, tablets, smartphones og mobiltelefoner I skal selv afholde udgifterne, da der er tale om almindelige forbrugsgoder i enhver familie. Cykler Hvis prisen på barnets cykel på grund af hensynet til jeres barn funktionsnedsættelse overstiger prisen for en almindelig cykel, kan I få dækket merudgiften til anskaffelse af billigst egnede cykel. I kan højest få dækket merudgiften til anskaffelse af 4 børnecykler i alt. Det er udgangspunktet, at barnet får en cykel som 2-4 årig, 5-7 årig, 8-10 årig og årig. Ferie Hvis udgiften til ferie er dyrere på grund af jeres barn funktionsnedsættelse, kan I få dækket merudgiften til 1 uges ferie årligt. Det kan f.eks. dreje sig om merprisen for et handicaptilgængeligt sommerhus. 4

6 Fritidsaktiviteter - Hvis udgiften til jeres barns deltagelse i fritidsaktiviteter er dyrere på grund af barnets funktionsnedsættelse, f.eks. handicapridning frem for almindelig ridning, kan I få dækket merudgiften til 1 ugentlig fritidsaktivitet. Kost Hvis jeres barn på grund af sin funktionsnedsættelse har brug for særlig kost eller diætpræparater, kan I få dækket merudgifterne. Kommunen anvender KL s vejledende satser for kost til børn i døgnophold som udgangspunkt for den minimumsudgift, I altid selv skal afholde. Kurser I kan få dækket udgifterne til deltagelse i kurser, som er nødvendige for at I kan have jeres barn i hjemmet og sikre barnets udvikling. Kørsel I skal selv afholde transportudgifterne til o tre lægebesøg årligt o fem skolemøder eller samtaler årligt o fem dagtilbudsmøder eller samtaler årligt I kan få dækket hele transportudgiften, hvis I på grund af barnets funktionsnedsættelse har flere besøg, møder eller samtaler. Hvis jeres barn går i specialskole uden for kommunen og har legeaftaler med skolekammerater, kan I højst en gang om ugen få dækket merudgifter til transport, hvis skolekammeraten bor mere end 15 km fra jeres bopæl. I skal selv sørge for transport af jeres barn til og fra aflastning. I kan få kørselsgodtgørelse til kørsel i egen bil eller brug af offentlig transport. I helt særlige tilfælde kan der bevilges taxa. I får dækket merudgiften til kørsel med Statens lave kilometertakst. Legetøj Hvis jeres barn på grund af sin funktionsnedsættelse har brug for særligt og dyrt legetøj, som er nødvendigt for barnets udvikling, kan I få dækket merudgiften. Medicin I kan få dækket egenbetalingen til lægeordineret medicin og lægeordinerede præparater som følger af jeres barns funktionsnedsættelse. Det forventes, at der indhentes enkelttilskud og kronikertilskud, hvor det er muligt. Tilskud fra Sygesikringen Danmark vil blive modregnet i bevillingen. Rengøring Hvis der på grund af barnets funktionsnedsættelse er et helt særligt behov for rengøring i jeres hjem, f.eks. hvis barnet er i højrisiko for at at få alvorlige infektioner, kan I få dækket merudgiften til ansættelse af rengøringshjælp i op til 2 timer om ugen. Sommerlejr I skal selv afholde udgiften til jeres barns deltagelse i sommerskole, fodboldskole, svømmeskole, ridelejr eller lignende. Hvis udgiften på grund af barnets funktionsnedsættelse overstiger kr., kan I få dækket 5

7 merudgiften til 1 uges sommerlejr årligt. Tøj og fodtøj - I skal selv afholde de udgifter en familie almindeligvis har til tøj og fodtøj til et barn i den pågældende alder. Har jeres barn på grund af sin funktionsnedsættelse brug for specialsyet tøj eller mere tøj på grund af ekstraordinært slid, kan I få dækket merudgiften. Niveauet for jeres egenbetaling baseres på et gennemsnitligt forbrug af de forskellige beklædningsgenstande for børn i aldersgrupperne 0-10, 11-13, og 16 år eller ældre. Tøjvask I skal selv afholde udgiften til det antal tøjvask og tørring, som er gennemsnitligt for en familie af jeres størrelse. Gennemsnitligt har en familie 22 vaske á 6,75 kr. og 12 tørringer á 7,60 kr. pr. måned. Hvis I på grund af jeres barns funktionsnedsættelse har flere tøjvaske, end der er beregnet i Forbrugerstyrelsens opgørelse, kan I få dækket merudgiften til vand, el og vaskepulver. Der vil i alle tilfælde blive foretaget en vurdering af, om udgiften er nødvendig. I forbindelse med bevilget støtte til bil efter servicelovens 114 og støtte til boligændringer efter servicelovens 116 kan der være udgifter, som kan dækkes efter merudgiftsbestemmelsen. Hvordan beregnes støtten I serviceloven er der fastsat en minimumsgrænse for, hvornår I kan få dækket merudgifterne. Beløbet reguleres hvert år. I 2014 kan I få dækket merudgifterne, hvis det er sandsynliggjort, at I får merudgifter på mindst kr. inden for de kommende 12 måneder. Jeres kompensation fastsættes med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb, og I får udbetalt en eller flere ottendele af beløbet. Hvis I har merudgifter på lige præcis minimumsgrænsen, vil I få udbetalt en ottendedel svarende til 377 kr. om måneden (i 2014). Udbetalingen op- eller nedreguleres til nærmeste ottendel i forhold til jeres anslåede merudgifter. Kompensationen svarer derfor sjældent præcist til den anslåede merudgift. Opfølgning Bevillingen på kompensation for nødvendige merudgifter gives med udgangspunkt i, hvilke merudgifter I forventer at få inden for en periode på 12 måneder. Bevillingen skal revurderes mindst en gang om året, hvor kommunen tager stilling til, om jeres barn fortsat er omfattet af målgruppen, og om bevillingen skal ændres. I er forpligtet til at bidrage med de relevante oplysninger. Kommunen vil indhente oplysninger fra læge, sygehus, dagtilbud, skole og andre relevante fagpersoner 6

8 Serviceniveau for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lovgrundlag Formål med lovgivningen Lov om Social service 42 Tabt arbejdsfortjeneste Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Hensigten er, at familien skal kunne opretholde sit forsørgelsesgrundlag, selvom det er nødvendigt for den ene eller begge forældre at gå ned i arbejdstid for at passe barnet. Hvem kan få støtte I kan som forældre få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis jeres barn hører til målgruppen, hvis det er nødvendigt, at I går ned i arbejdstid for at passe jeres barn med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og hvis det er mest hensigtsmæssigt, at det er jer som forældre, der passer barnet. Det kan være mest hensigtsmæssigt, at barnet passes af forældrene, når barnet har et stort behov for pleje og overvågning, fordi det fysisk er svagt eller ofte får sygdomsanfald sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe barnet i løbet af natten skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser har en sygdom, som er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om barnet kan være i dagtilbud eller skole på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko ikke kan være i et dagtilbud eller skole Det er en forudsætning, at barnet bor hos jer, mindre der er tale om at I skal være hos barnet i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Betingelser for at få støtte Det er en forudsætning for at modtage kompensation, at I kan dokumentere, at I mister lønindtægt. Jeres barn skal som udgangspunkt tilbydes pasning i dagtilbud. Hvis det på grund af barnets funktionsnedsættelse er nødvendigt, at barnet passes i hjemmet, og at det er en af forældrene, der passer barnet, kan I få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Der skal foreligge lægelig udtalelse eller udtalelse fra andre behandlingsinstanser om jeres barns lidelse med vurdering af nødvendigheden af, at I selv passer barnet. I kan få løbende kompensation med et antal timer hver uge, op til 37 timer, eller I 7

9 kan få kompensation for enkelte dage, f. eks. i forbindelse med jeres barns indlæggelse eller undersøgelse på sygehus. Som hovedregel kan kun den ene af jer modtage kompensation, medmindre sygehuset har en lægefaglig begrundelse for, at I begge skal være til stede. Hvordan ansøger man Kommunen behandler jeres ansøgning og tager stilling til, om I er berettiget til at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. I kan ansøge digitalt via kommunens selvbetjeningsløsning, hvor I finder skemaet Ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42. I kan også finde ansøgningsskemaet på borger.dk. Endeligt kan I kan ansøge ved at skrive eller ringe til kommunen. Her kan I få rådgivning og vejledning i forbindelse med ansøgningen. Serviceniveau Kommunen vil behandle jeres ansøgning med udgangspunkt i lovgivningen, principafgørelser og kommunens vejledende serviceniveauer. Der vil altid blive foretaget en konkret individuel vurdering, hvor der tages hensyn til jeres barn funktionsevne og alder og andre særlige forhold. Delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste enkeltdage I kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis I på grund af jeres barns funktionsnedsættelse skal deltage i flere undersøgelser, møder m.v. end forældre almindeligvis skal. Hvis jeres barn skal ledsages til lægelig kontrol, undersøgelse eller behandling mere end 3 gange årligt, kan I få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for den tid, der går til kontrollen, undersøgelsen eller behandlingen og transporttiden, hvis konsultationen ikke kan placeres uden for jeres arbejdstid. Hvis der foreligger lægelig dokumentation for, at det er nødvendigt, at begge forældre er til stede, kan der ydes kompensation til jer begge. Hvis I på grund af jeres barns funktionsnedsættelse skal deltage i mere end 5 møder årligt i barnets dagtilbud eller skole, kan I få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for den tid, der går til mødet samt transporttiden. Hvis jeres barn på grund af sin funktionsnedsættelse eller kroniske lidelse har ekstraordinært mange sygedage, som ikke kan dækkes af jeres brug af barns 1. og 2. sygedag og omsorgsdage, kan I få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for at passe barnet i hjemmet. Delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste løbende I kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste nogle timer om ugen, hvis jeres barn på grund af sin funktionsnedsættelse kræver mere tid end andre børn i samme alder. Som udgangspunkt kan I højst få kompensation 5 timer om ugen. Det forudsættes, at jeres barn benytter sig af dagtilbud eller skolefritidsordning, og 8

10 at barnet i skolealderen følger den almindelige skolegang. Der kan være mange grunde til, at barnet kræver ekstra tid, så nedenstående eksempler er ikke udtømmende. Jeres barn kræver ekstra pasning, overvågning eller opmærksomhed ud over, hvad børn i samme alder almindeligvis gør. Eksempelvis, hvis der er et stort pasnings- og plejebehov, når barnet er hjemme, eller hvis I er nødt til at være omkring barnet eller den unge hele tiden, når det er hjemme, således at det er umuligt at få lavet selv de mest almindelige huslige gøremål. Jeres barn skal ledsages til lægeordineret træning. Hel kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 37 timer ugl. til en af forældrene Barnet skal som udgangspunkt have massive og indgribende vanskeligheder, for at I kan bevilges kompensation på fuld tid. Lægen vurderer, at barnet på grund af infektionsrisiko ikke kan passes i institution Barnet har et så omfattende plejebehov, at I ikke kan passe et arbejde i dagtimerne (barnet har et meget ustabilt søvnmønster, eller kræver efter lægelig vurdering overvågning konstant) Barnet har på grund af sin funktionsnedsættelse hyppige hospitalsindlæggelser eller lægeligt dokumenteret stort fravær i dagtilbud. Hel kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 37 timer ugl. til begge forældre I skal være i en helt særlig situation for begge at få bevilget fuldtids kompensation til pasning af jeres barn. Som udgangspunkt vil der være tale om meget korte perioder, hvor det er nødvendigt, at I begge er til stede. Barnet har en livstruende/alvorlig sygdom eller skal gennem en operation, og lægen anbefaler, at begge forældre er til stede. Der vil primært være tale om kompensation i forbindelse med hospitalsindlæggelser. Barnet kræver efter lægelig vurdering konstant overvågning døgnet rundt og kan ikke kan være i dagtilbud/skole. Hvordan beregnes støtten Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes med udgangspunkt i den tidligere bruttoindtægt for den forælder, der skal have kompensation. I skal aflevere dokumentation for, at I går ned i arbejdstid og for jeres tab af indtægt. I serviceloven er der fastsat et maksimumbeløb, der i 2014 er på kr. om måneden. Beløbet bliver reguleret hvert år. Hvis I modtager kompensation for mindre end 37 timer om ugen, vil kompensationen blive reguleret tilsvarende. Der findes en lang række andre bestemmelser om beregning af pension, ferie, ATP, vilkår under barsel, arbejdsløshed m.v., og der er særlige regler for bevillinger, der er givet før Derfor er det en god idé at spørge rådgiveren om de konkrete vil- 9

11 kår i jeres situation. Opfølgning Bevillingen på kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal revurderes mindst en gang om året. Hvis barnets situation er under forandring, eksempelvis på grund af ændret medicinering eller behandling, skift i dagtilbud eller skole, nye pædagogiske tiltag el.a., vil der ske hyppigere opfølgning. En gang om året vurderes det, om jeres barn fortsat er omfattet af målgruppen. I er forpligtet til at bidrage med de relevante oplysninger. Kommunen vil indhente oplysninger fra læge, sygehus, dagtilbud, skole og andre relevante fagpersoner. 10

12 Serviceniveau for aflastning og afløsning til forældre, der passer børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Lovgrundlag Formål med lovgivningen Lov om Social service 44 jf. 84, stk. 1 aflastning og afløsning af forældre, der passer børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Bestemmelsen bygger på en forståelse for, at det kan være meget ressourcekrævende at passe et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Hensigten er at aflaste forældrene, så familien har overskud til at beholde barnet hjemme, så længe det er muligt. Samtidigt får eventuelle søskende en gang imellem mulighed for at få mere tid sammen med forældrene. Hvem kan få støtte I kan som forældre få tilbudt, at jeres barn kan komme i aflastning uden for hjemmet, hvis jeres barn har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Støtten er rettet mod jer som forældre og bevilges af hensyn til jer og jeres eventuelle andre børn. Hvordan ansøger man Kommunen behandler jeres ansøgning og tager stilling til, om I er berettiget til at få et aflastningstilbud til jeres barn uden for hjemmet. I kan ansøge ved at skrive eller ringe til kommunen. Her kan I også få rådgivning og vejledning i forbindelse med ansøgningen. Serviceniveau: Jeres ansøgning vil blive behandlet med udgangspunkt i lovgivningen, principafgørelser og kommunens vejledende serviceniveauer. Der vil altid blive foretaget en konkret individuel vurdering, hvor der tages hensyn til jeres barns funktionsevne og alder og særlige forhold i familien. Vi vil sammen med jer afdække mulighederne for, at I kan blive aflastet af voksne i jeres netværk. Det forventes, at I dækker jeres behov for barnepige ved at trække på jeres netværk og familie. Hvis jeres barn er fyldt 10 år og fortsat kræver ekstra pasning, overvågning og ekstraordinær opmærksomhed, kan I få afløsning i hjemmet i op til 3 timer om ugen. Hvis det vurderes, at I har behov for aflastning, vil jeres barn blive tilbudt aflastning uden for hjemmet 1 weekend om måneden fra fredag til søndag og i 1 uges ferie om året. Hvis det vurderes, at I har brug for yderligere aflastning for at undgå anbringelse af jeres barn, kan der suppleres med ekstra døgn i hverdagene og i nogle tilfælde 2 weekender om måneden. 11

13 Antallet af aflastningsdøgn kan kun i helt særlige tilfælde overstige 120 døgn om året. Bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og aflastning uden for hjemmet vurderes i sammenhæng. Hvis jeres barn er i aflastning uden for hjemmet på hverdage, kan I ikke samtidigt modtage tabt arbejdsfortjeneste for de samme dage. Opholder barnet sig hos den ene forældre og har samvær med den anden forældre, eksempelvis hver anden weekend, indgår dette i vurderingen af jeres aflastningsbehov. Opfølgning Bevillingen på aflastning bliver revurderet mindst en gang om året, hvor kommunen tager stilling til, om jeres barn fortsat er omfattet af målgruppen, og om bevillingen skal ændres. I er forpligtet til at bidrage med de relevante oplysninger. Kommunen vil indhente oplysninger fra læge, sygehus, dagtilbud, skole og andre relevante fagpersoner. 12

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune Takster for merudgifter jf. Servicelovens 41 Rebild Kommune 1 Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn

Læs mere

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Generelt om merudgifter og formål med bestemmelsen Kapitel 3 Betingelser, herunder personkreds

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret af Jutta de Place, Gigtforeningen Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 18-09-09 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere