TRYKLUFTSØMPISTOL. 1) Indledende operationer 2) Ladningsmetode 2) Løsning af blokering D) TEKNINSKE EGENSKABER OG TILBEHØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRYKLUFTSØMPISTOL. 1) Indledende operationer 2) Ladningsmetode 2) Løsning af blokering D) TEKNINSKE EGENSKABER OG TILBEHØR"

Transkript

1 TRYKLUFTSØMPISTOL MANUAL TIL BETJENING OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLDSFORTEGNELSE A) SIKKERHEDSREGLER 1) SYSTEMER TIL PERSONLIG BESKYTTELSE 2) TILSLUTNING TIL TRYKLUFT 3) ANVENDTE SØM ELLER STIFTER 4) INDLEDENDE KONTROLLER 5) ALMINDELIGE FUNKTIONSREGLER 6) FUNKTION/ANVENDELSE 7) SPECIELLE SYSTEMER B) ARBEJDSSYSTEMER C) BRUGSVEJLEDNING 1) Indledende operationer 2) Ladningsmetode 2) Løsning af blokering D) TEKNINSKE EGENSKABER OG TILBEHØR E) TILSLUTNING TIL TRYKLUFT F) VEDLIGEHOLDELSE G) SAMMENFATTENDE OVERSIGT over problemer og løsning af dem 1

2 Air driven fastening tools have been designed according to the European Standard EN :2000 +A1:2008, to the directive 2006/42/EC and EN ISO /2, and the American ANSI SNT Die pneumatischen Heft- und Nagelmaschinen entsprechen der europäischen Norm EN :2000 +A1:2008, nach der Richtlinie 2006/42/EC und EN ISO /2, und der amerikanischen Norm ANSI SNT Le fissatrici pneumatiche sono state progettate in riferimento alla norma europea EN :2000 +A1:2008, direttiva macchine 2006/42/EC e EN ISO /2 e a quella americana ANSI SNT Las pistolas fijadoras se han proyectado siguiendo la norma europea EN :2000 +A1:2008, la directiva máquinas 2006/42/EC y ISO /2 y la americana ANSI SNT Ces appareils ont été conçus conformément au projet de norme européenne EN :2000 +A1:2008, la directive machine 2006/42/EC et ISO /2, et finalement à la norme américaine ANSI SNT A) SIKKERHEDSREGLER Inden De lader, betjener, regulerer eller reparer sømpistolerne, skal De omhyggeligt læse sikkerheds-instruktionerne, betjeningsvejledninger og etiketterne igennem! Tag altid alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at opnå en sikker brug, og sørg for at alle, der opholder sig i arbejdsområdet, har det mest passende sikkerhedsudstyr på. Brug aldrig sømpistolen, hvis disse instruktioner ikke bliver overholdt. Brug ikke pistolen, hvis der ikke er påklæbet advarsels-etiket. Kontakt nærmeste forhandler, hvis adresse står på bagsiden af denne manual, eller henvend Dem til Service og Assistance centret. 1) SYSTEMER TIL PERSONLIG BESKYTTELSE HAV ALTID ALLE DE BESKYTTELSER PÅ, SOM ER NØDVENDIGE FOR DEN TYPE ARBEJDE, DER SKAL UDFØRES. Hvis denne regel ikke overholdes, kan det medføre alvorlige farer for operatørens sikkerhed eller for dem, der er i nærheden. 1.1) BRUG BESKYTTELSESBRILLER med beskyttelse foran og på siderne, og som er godkendt af de officielle instanser (ISO,EN), når De anvender sømpistolen eller foretager vedligeholdelse på den, eller indenfor arbejdsområdet. Det kan medføre alvorlig fare at omgå denne regel på grund af splinter, søm eller dele, der er gået løs. 1.2) BRUG HØREVÆRN når De arbejder i nærheden af sømpistolen. Det kan medføre døvhed, eller i hvert fald hørenedsættelse, at være udsat for gentagen og vedvarende støj uden beskyttelse. 1.3) BRUG BESKYTTELSESHJELM hvis sømpistolen skal benyttes til arbejder, der foregår oven over hovedet, eller hvor brug af andre trykluft pistoler kan medføre en eventuel fare for hovedet. Tag også beskyttelseshjelm på til arbejder, der udføres på reolsystemer, hævede platforme, trapper og loft, hvorfra der kan falde ting ned. Det kan medføre alvorlige farer for operatørerne og andre, der er i nærheden, ikke at have passende hovedbeskyttelse på, ikke blot fordi der kan falde genstande eller forskelligt materiale ned, men også fordi man risikerer at komme i direkte kontakt med selve sømpistolerne. 2) TILSLUTNING TIL TRYKLUFT 2.1) BENYT ALDRIG BRANDFARLIG GAS ELLER GAS UNDER TRYK. Benyt kun tør og ren luft til tilførsel. Hvis der anvendes en hvilken som helst kilde, der ikke er trykluft, kan dette forårsage eksplosion og følgende risiko for dem, der er i nærheden. Pistolen må ikke tilsluttes trykluft, der eventuelt overstiger 13,7 bar. 2.2) OVERSTIG ALDRIG DET ANBEFALEDE MAKSIMALE TRYK. Sørg for at trykviseren fungerer korrekt, og kontroller ofte at sømpistolen ikke kommer over det højest tilladte tryk. Hvis man bruger for højt tryk, kan dette medføre at man kommer for langt ind i eller kommer helt igennem materialet, at sømpistolens forskellige dele bliver for hurtigt slidt, og dette medfører risiko for læsioner, der skyldes løstfarende søm og materiale. 2.3) Sørg for at MINIMUMTRYKKET ER EGNET til at sætte sømmene i. Hvis trykket kommer ned på en værdi, der ligger under den nødvendige værdi, kan dette medføre at sømpistolen hopper mere end nødvendigt. 2.4) ANVEND ALTID ELEKTRISKE TILSLUTNINGER MED HANSTIK for at undgå at der bliver ved at være luft under tryk inde i sømpistolen, når den er taget ud af tilførselslinjen. Anvend aldrig hunstik, eller nogen som helst anden type, der forhindrer at luften kan slippe ud, så snart sømpistolen tages af tryklufttilførslen. Hvis der bliver ved at være luft indeni, kan pistolen endnu skyde et søm af, også efter at trykluftstilførslen er taget af, og således gøre stor skade på operatøren eller på dem, der er i nærheden. 2.5) ANVEND ALTID SLANGER OG TILSLUTNINGER med et minimum arbejdstryk på 10,3 bar eller 150% af det tilladte maximumtryk uden nogen fare. Det normale slid, der kommer ved brug af sømpistolen, kan gøre slanger og tilslutninger svagere, og således være skyld i, at noget går tidligere i stykker end forventet, eller at trykket pludseligt falder, hvilket medfører at sømpistolen hopper mere end normalt. 3) ANVENDTE SØM 3.1) ANVEND ALTID SØM af den type, størrelse og af tolerance DER ER ANGIVET TIL SØMPISTOLEN. Hvis man kommer søm i, der ikke er egnede, kan dette forårsage blokering, ødelæggelser, brud på selve pistolhovedet, samt at man mister styringen af skuddet, med risiko for ikke længere at kunne kontrollere skudlinjen. Kontakt Service og Assistance centret for at få yderligere oplysninger eller nærmeste sømpistolforhandler. 3.2) KONTROLLER ALTID SØMPISTOLEN inden den lades med søm eller stifter af den rigtige størrelse. Hvis man bruger en forkert længde, risikerer man at sømpistolen hopper for meget, at skuddet går for langt ind eller at arbejdsfladen går i stykker, at man kommer gennem selve arbejdsfladen med medfølgende farer for at ramme operatøren, eller hvem der er står ved siden af. 4) INDLEDENDE KONTROLLER 4.1) KONTROLLER SØMPISTOLEN INDEN BRUG, og se efter at spændeskruerne er ordentligt strammede. Hvis der slipper luft ud, kan dette bevirke, at der kommer fald i styrken, og at pistolen kommer til at hoppe mere. 2

3 4.2) KONTROLLER AT SIKRINGEN VIRKER ORDENTLIGT, så De kan være sikker på, at sømpistolen fungerer korrekt: a) Man skal altid regne med, at der er søm i pistolen. Pistolen kan måske udskyde et søm, når den tilsluttes lufttilførslen. Fjern derfor alle søm før trykluft tilsluttes. b) Når pistolen er frakoblet, så kontroller dagligt, at aftrækkeren kan bevæges frit. Brug ikke pistolen, hvis aftrækkeren sidder fast. Spænd aldrig aftrækkeren i en låst- eller affyrings-position. c) Slut den tomme sømpistol til trykluften, og tryk sikringen helt ned mod arbejdsfladen uden at tykke på aftrækkeren. Under disse forhold skal sømpistolen ikke skyde. d) Ret den tomme sømpistol i en ufarlig retning, og tryk sikringen helt ned mod arbejdsfladen, og tryk på aftrækkeren. Sømpistolen skal ikke skyde. e) Hvis sømpistolen skulle lade et skud gå af under de forudgående prøver, så tag den af trykluften og henvend Dem til Service og Assistance centret. De pistoler, som er udstyret med en sikring er mærket med en omvendt trekant ( ), der hviler på et toppunkt. Sikringen gør, at man ikke kan skyde, før sømpistolens næse bliver trykket mod arbejdsplanet. Brug ikke en pistol med en sikring, der sidder fast eller binder, er beskadiget eller fingereret ved. 5) ALMINDELIGE FUNKTIONSREGLER 5.1) FAT IKKE OM SØMPISTOLEN ELLER TRANSPORTER DEN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, NÅR DER ER TRYKKET PÅ AFTRÆKKEREN. Tag altid tilførselsrøret af, hvis sømpistolen skal transporteres et andet sted hen. En tilfældig kontakt med sikringen, når der er trykket på aftrækkeren, kan provokere et uforudset skud, med medfølgende farer for operatøren og andre mennesker. 5.2) FLYT ALDRIG SØMPISTOLEN VED AT TRÆKKE I TRYKLUFTSRØRET. Dette kan gøre pistolen svagere eller ødelægge tilslutningerne. Tag sømpistolen fra tilførslen, hvis den skal flyttes til et andet arbejdsområde. Et slidt pistol-hus kan gå i stykker under tryk, og resultere i alvorlige skader. 6) FUNKTION/ANVENDELSE 5.3) SLIP AFTRÆKKEREN HELT efter at have sat et søm i, og tryk ikke på den, før sømpistolen er sat i stilling på arbejdsplanet, parat til en ny operation. Et tilfældigt skud kan være til stor fare for operatørens sikkerhed eller for hvem der står i nærheden. 5.4) RET ALTID SØMPISTOLEN I RETNINGER, HVOR DER IKKE ER FARER Væk fra andre. Man skal altid regne med, at sømpistolen er ladt og under tryk. Man skal altid sikre sig at der ikke er nogen på den mulige skudlinje ved skuddet, da sømmet kan komme til at gå gennem materialet og ud på den anden side. Et søm, der flyver frit af sted, kan gøre alvorlig skade på dem, den rammer. Respekter pistolen som et arbejdsredskab!. 6.1) SKYD ALDRIG på et hjørne af arbejdsplanet. Sømmet kan smutte og gå i ukontrollerede retninger eller springe tilbage fra planet og ramme dem, der står i nærheden. 6.2) SKYD ALDRIG på materialer, der er for hårde eller oven på andre søm. Sømpistolen og ligeledes sømmet kan springe tilbage fra arbejdsplanet og forårsage stor skade på operatøren og på andre, der er i nærheden. 6.3) BRUG ALDRIG SØMPISTOLEN i nærheden af brandfarlige stoffer eller gas. En eventuel gnist fra sømpistolen kan antænde brand eller være årsag til eksplosion og forårsage stor skade på operatøren og på andre, der er i nærheden. 6.4) HOLD GODT FAST PÅ SØMPISTOLEN for ikke at miste kontrollen over den, hvis den uforudset begynder at hoppe. Lad den hoppe ganske let og kontroller dens bevægelser for at undgå at den falder ned på et andet søm eller et eller andet sted på operatørens krop. 6.5) HOLD ALTID arme og ben LANGT FRA arbejdsplanet. Et søm kan komme til at hoppe op eller gå igennem et område af materialet og uforudset komme ud i en anden retning, og forårsage stor skade. 6.6) BRUG ALDRIG SØMPISTOLEN SOM HAMMER til at arbejde på arbejdsplanet. Et søm kan blive skudt af ved det hårde modslag, de indre dele af sømpistolen bliver udsat for, og forårsage stor skade på operatøren og på andre, der er i nærheden. 6.7) FORETAG ALDRIG ÆNDRINGER PÅ SØMPISTOLEN på nogen som helst måde. Ændringer, der ikke er autoriserede af fabrikanten, kan skabe faresituationer og forårsage stor skade på operatøren og på andre, der er i nærheden. 6.8) BRUG ALTID ANBEFALEDE RESERVEDELE OG TILBEHØR. Hvis der anvendes ikke egnede dele, kan dette kan skabe faresituationer og forårsage stor skade på operatøren og på andre, der er i nærheden. 6.9) TAG ALTID sømpistolen af tilførslen - når søm lades og tømmes når pistolen ikke er under opsyn eller repareres. Ikke autoriserede operatører starter måske sømpistolen, og kan komme til at gøre skade på sig selv og andre. 6.10) HOLD ALTID EN STABIL LIGEVÆGTSSTILLING under brug af sømpistolen. Man må ikke risikere at sømpistolen pludseligt kommer til at hoppe, når man ikke er sikker på at kunne kontrollere den med fuldstændigt herredømme over den. Pistoler, der er beregnet til stød-skud, og er markeret med symbolet Brug ikke på stilladser, stiger, bør ikke bruges til specielle anvendelser, så som: - Hvis skift af arbejdssted medfører brug af stilladser, trapper, stier, eller stige-lignende konstruktioner, f.eks. tag-lægter. - Lukning af tremmekasser. Fastgørelse af sikkerhedssystemer på f.eks. køretøjer og togvogne. 6.12) TØM ALTID MAGASINET EFTER BRUG og efter at have taget sømpistolen fra tilførslen. Hvis man lader søm ligge i magasinet, kan man risikere at bruge en forkert længde til næste anvendelse, og operatøren er ikke forberedt på uforudsete hop, eller at søm går gennem materialet, fordi de trænger for langt ind. Pludselige hop og løse søm kan medføre alvorlige farer for operatørens og andre medvirkendes sikkerhed. 6.13) Arbejdsborde, o.lign., hvor pistoler monteres i en støtte-anordning, skal designes og konstrueres af bord-fabrikanten på en sådan måde, at pistolen monteres forsvarligt til brug for det påtænkte arbejde, således at man undgår skader eller forskydninger. 7) SPECIELLE SYSTEMER Sømpistoler, der er udstyret med specielt tilbehør eller specielle systemer, skal indstilles som ønsket, inden de bliver anvendt. Kontroller altid at systemerne og tilbehøret fungerer på den måde, der er vist i den specielle instruktionsmanual. Prøv ikke at bruge sømpistolen, hvis ikke De er kendt med det system, der er monteret. Læs brugsanvisningerne til systemet eller henvend Dem til Service og Assistance centret for nærmere oplysninger. B) ARBEJDSSYSTEMER Trykluftsømpistoler foreligger i et vist antal udførelser, for at kunne passe til det, forbrugerne foretrækker og til de nødvendige krav til hver enkelt anvendelse. Operatøren skal fuldt ud forstå funktionsprincipperne i det arbejdssystem, han har til hensigt at bruge, inden han begynder på arbejdet. 3

4 Den nummerering, der er angivet i det følgende, har samme identifikationsnummer, der står på detaljetegningerne, svarende til hver enkelt sømpistol, hvorfor der henvises til de karakteristiske egenskaber i den købte sømpistol: 1) Udgave med enkelt skud Der bliver skudt et søm, hver gang der bliver trykket på aftrækkeren; sømpistolen har ingen sikring.aftrækkeren sætter sømpistolen direkte i gang, og der skal trykkes på den til hver fastgørelsesoperation. Denne operationsmåde medfører, at man skal slippe aftrækkeren, efter at man har skudt et søm i. 2) Udgave med enkel sekvens Aftrækkeren og sikringen skal indstilles, således at der gennem aftrækkeren kun bliver udført en fastgørelsesoperation, efter at sømpistolens næse er blevet sat i den stilling, der er passende til at skyde sømmet af. Enhver videre operation kan kun udføres efter at aftrækkeren er blevet sat tilbage i udgangsstillingen. Det er ikke nødvendigt at tage sikringen fra arbejdsplanet. 3) Udgave med fuldkommen sekvens Her kan der ikke skydes søm af, hvis man trykker på sikringen, når der allerede er trykket på aftrækkeren.på denne operative fremgangsmåde, skal sikringen være trykket mod arbejdsplanet, inden der trykkes på aftrækkeren. For at skyde et søm af, skal man, efter at have trykket på sikringen, trykke på aftrækkeren, der skal slippes efter hver enkel skydeoperation. Hvis derimod sikringen trykkes mod arbejdsplanet uden at man slipper aftrækkeren, skyder sømpistolen ikke. Den beskrevne sekvens (tryk på sikringen / tryk på aftrækkeren / skyd / løft sømpistolen / slip aftrækkeren) skal gentages for hver skydeoperation.denne måde at skyde på er beregnet til anvendelser, som kræver en præcis positionering - på smalle områder, eller områder, hvor der er begrænset plads til at bevægelse sømpistolen og hvor det er svært for operatøren at følge sømpistolens hop, eller når det er nødvendigt ofte at skifte arbejdsstilling. 4) Udgave med udløsning ved kontakt Består i det såkaldte hammerskud når man holder aftrækkeren nede og sikringen udløses, når den kommer i kontakt med arbejdsfladen, eller i udgaven med enkel sekvens, når der trykkes på sikringen før end på aftrækkeren Der skal trykkes på aftrækkeren og sikringen for hver enkel operation, uden nogen speciel rækkefølge. Hvis man bruger denne fremgangsmåde, kan aftrækkeren blive ved med at være slået til, mens sikringen gentagne gange bliver slået mod arbejdsplanet i en række på hinanden følgende hop svarende til hver skudoperation.denne fremgangsmåde til at starte kan også være af enkelt-sekvens-typen, og med den er det ikke nødvendigt, at aftrækkeren bliver sendt tilbage til begyndelsesstillingen til hver skudoperation. Udløsning ved kontakt er egnet til anvendelser, der kræver hurtige eller gentagne, men ikke særligt præcise manøvrer, som ved dækning at tag eller gulvbelægning, vægge, eller andre anvendelser hvortil maskinens normale hop kan anvendes til at gøre det lettere at sætte den i stilling til den umiddelbart efterfølgende operation. 5) Fortsat arbejde Fastgørelsesoperationerne bliver udført så længe der bliver trykket på aftrækkeren. Sømpistolen har ingen sikring. 6) Fortsat sekvensarbejde Der skal trykkes samtidig på både aftrækkeren og sikringen uden nogen præcis rækkefølge, og fastgørelsesoperationerne bliver udført så længe der bliver trykket på aftrækkeren og sikringen. -) C.T./S.S. (specielt system) Det drejer sig om et patenteret system, der muliggør at vælge fremgangsmåde med skud ved kontakt (eller med hammer), fra fuldkommen sekvens, afhængigt af hvad den skal bruges til. For at vælge fremgangsmåde med hammer (Contact Trip), skal man sætte den røde hætte på sikringstappen og dreje denne i lodret stilling. For at vende tilbage til fremgangsmåde med fuldkommen sekvens (Single Shot), skal man igen dreje sikringen i vandret stilling.for at blokere udløseren i stilling S.S., skal man dreje hætten 180º således at den flade del af udløseren Vender ind mod sømpistolens greb. For at komme tilbage til fremgangsmåde C.T. fra den foregående stilling, skal man vende den flade del af selve udløseren mod sømpistolens forreste del, og dreje denne i lodret stilling. C) BRUGSVEJLEDNING PISTOLEN MÅ KUN BRUGES TIL DET FORMÅL, DEN ER KONSTRUERET TIL. Inden man begynder at arbejde, skal man altid læse alle oplysninger vedrørende sikkerhed og funktion. Kontakt nærmeste forhandler eller henvend Dem til Service og Assistance centret for yderligere oplysninger. 1) MAN SKAL SIKRE SIG: - at der er valgt den rigtige slags søm eller hefteklammer til den aktuelle anvendelse. - at sømmet svarer til fabrikantens specifikationer. - at alt beskyttelsesudstyret er til rådighed - at trykluft tilførselslinjen svarer til specifikationerne. 2) LADNINGSMETODE Kom ikke søm i med aktiveret aftrækker. Man skal nøje følge de beskrevne egenskaber på detaljetegningen på den købte sømpistol: 2.1) LADNING NEDEFRA Bottom Loading 2.1) Tryk på afhægtningsfjederen bagpå magasinet. Magasinet går op af sig selv, eller vend sømpistolen så magasinet står lodret, eller træk forsigtigt skyderen tilbage. Sæt en ny række søm ind i den faste skinne med hovedet vendt indad. Tryk skyderen fremad indtil hægten lukkes: sømpistolen er klar til brug Pistoler for stifter og bølgesøm med et system til regulering af sømlængden. STIFTER For at åbne magasinet træk med lillefingeren på den hånd, som holder pistolen, i afhægtningsfjederen. Tag den røde plastik skyderstopper af den bageste del af den faste skinne, og træk skyderen ud. Kontroller derefter, at den indsatte række sidder med hovederne opad og i den rille, der svarer til stifternes længde (læs etiketten bagpå pistolen - hvis indlægget ikke sidder rigtigt, kan pistolen nemt gå i baglås). Efter at have sat stifterne i med spiserne nedad, skub igen skyderen fremad, indtil hægten bliver lukket igen. Sæt den røde plastik skyderstopper ind igen i den faste skinne. BØLGESØM (CF). Tryk på låsen og åben magasinet. Med låsen nedtrykket bevæges justeringen til den rille, der passer sømlængden. Slip låsen og luk magasin-skinnen. Er justeringen ikke korrekt, kan det forårsage gentagne blokeringer i pistolen. 2.2) TOP LOADING Pull the pusher back to the rear of the magazine and rotate it until the guide tab engages in the cut-out. Place staples over the loader rail. For Combi tools: insert T-nails and pins in the opening of the loader rail. Pull the pusher back slightly and rotate it downward so that the guide tab clears the cut-out. Gently move the pusher forward as far as it goes, so the fasteners touch the tool nose. Do not allow the pusher to fly forward freely, as this can break the fastener strip, and result in jamming of the tool. 2.2) LADNING OPPEFRA Top Loading Træk sømskubberen helt tilbage, drej den ganske let og sæt den fast i hulningen der er på bagsiden af skinnen. Hefteklammer sættes hen over skinnen, mens T søm og stifter skal sættes ind mellem de to skinner, der udgør skinnen. Træk sømskubberen ganske let tilbage, drej den nedad og løsn den fra dens leje. Skub sømskubberen forsigtigt fremad, indtil sømmene kommer så langt frem som muligt. Slip aldrig sømskubberen pludseligt, fordi sømmene kan gå ud af facon eller gå i stykker, og sømpistolen blive blokeret. RHN og HHN sømpistoler med søm i rækker. Træk sømskubberen tilbage indtil den bliver hægtet fast til fjedertappen i den bageste del af magasinet. Sæt sømrækkerne i midterkanalen og skub dem fremad mod snuden. Hold sømskubberen fast med fingrene, tryk på fjedertappen for at gøre den fri, og skub derefter selve sømskubberen forsigtigt fremad, for at undgå at ødelægge rækkerne, og at pistolen går i baglås. 2.3) LADNING FRA SIDEN (Side loading). Løft hægten og træk skyderen forsigtigt bagud. Sæt rækkerne af hefteklammer ind i den faste skinne med hovederne hvilende forneden. Hovederne skal komme ind i en af de dertil indrettede kanaler i selve den faste skinne. Hvis de ikke sidder ud for en af kanalerne, er det tilstrækkeligt at løfte rækken nogle få mm, indtil hovederne kommer til at hvile i den skinnekanal, der er lige over. 4

5 Luk forsigtigt skyderen og hægt den fast, og pas på at hæfteklammerækkerne ikke kommer til at ligge over hinanden. FN, GN, BA og NT finish Sømpistoler Tryk på afhægtningsfjederen bagpå magasinet og træk skyderen forsigtigt bagud. Sæt en række hovedsøm ned i den skinnekanal, der sidder i den øverste del af den faste skinne. Lad rækken glide fremad så langt den kan og luk forsigtigt skyderen. I sømpistoler med bøjet magasin skal man, når man først har lukket skyderen, gøre sømslæden fri fra dens blokering for enden af magasinet og forsigtigt skubbe den fremad indtil den rører hæfteklammerækkerne. 2.4) SØMPISTOLER FOR SØM I RULLER. Tryk på afhægtningstappen og luk lågen op. Luk låget på magasinet op og kontroller at sømmenes hvileskive sidder i den rigtige stilling, så den svarer til sømmenes længde. For at regulere skiven for søm op til 65 mm (op til model 45), tryk forsigtigt den midterste drejeknap nedad og drej den forsigtigt, mens man trækker den op og ned. Kontroller at stillingen er stabil og sæt rullen i magasinet. Startende fra 65 mm og op til tunge anvendelser (5 og 6 modellen), løft drejekanppen og drej den forsigtigt. Anbring søm-skiven, således at den hviler på kærvene, der svarer til den ønskede sømlængde. Træk med håndkraft de første søm hen mod pistolens næse, med hovedet i deres skinnekanal. Anbring det første søm mellem tænderne på tilførslen, kontroller at de 2 elektrosvejsede tråde sidder i rigtig stilling i deres kanaler. For de plastik-båndede søm: Når lågen er lukket, så sørg for ikke at klemme plastik-båndet. Dette bånd skal frit komme ud fra hullet i midten af næsestykket. Sømhovederne skal befinde sig i den øverste kanal og over lågens øverste kant. Luk lågen og kontroller at plastiktanden er hægtet fast på snudens lodrette side. Hvis denne operation ikke bliver udført, kan sømpistolen gå i baglås og dette kan give anledning til at lågen går op, når man skyder på lodrette overflader eller opad. 2.5) VINKEL-DYKKERE MED LADNING BAGFRA Efter at en række dykkere er lagt ind i magasinets bageste kanal, så træk fjederen tilbage, mens fjeder-knappen holdes nede, indtil fjederen befinder sig bag ved rækken. Giv slip på fjederen, som vil anbringe rækken i pistol-næsen. 3) LØSNING AF BLOKERING TAG ALTID SØMPISTOLEN FRA TILFØRSLEN, INDEN DE PRØVER PÅ AT GØRE DEN FRI FRA BLOKERING. Brug en skruetrækker eller tænger med tyndt næb for at fjerne søm, der har sat sig fast. Brug disse redskaber meget forsigtigt for ikke at beskadige næsen og driveren. Brug en brugt driver for at skubbe stemplet opad, hvis et søm har sat sig fast i næsen. Afmonter de dele, det er nødvendigt, for at komme ind til det område, hvor sømmet har sat sig fast, og få det forsigtigt løs. BEMÆRK: Visse sømpistoler har særindretninger, som gør det muligt at udvide skydekanalen, for at gøre det nemmere at få søm ud, som har sat sig fast. Før end man anvender særligt udstyr, skal man prøve at gøre området frit med hjælp af de systemer, pistolen selv har. D) TEKNINSKE EGENSKABER OG TILBEHØR Hvad angår oplysninger og data angående den enkelte sømpistol, henvises til folderen sidst i denne manual, hvori findes: Side 1) Side 2) Side 3) Side 4) Detalje tegning af sømpistolen Overensstemmelseserklæring Teknisk oversigt over sømpistolen og de anvendte søm/stifter/hefteklammer. Data angående målte vibrationer og støj Oversigt over dele og tilrådede reservedele E) TILFØRSEL AF TRYKLUFT OG TILSLUTNING TIL DENNE TILBEHØR: Installer en hanovergang med fri strøm, der tillader luft under tryk at slippe ud, når pistolen er taget af tilførselsrøret. Rør: Røret skal have en indre minimumsdiameter på 1/4 (6.3 mm), en maksimallængde på ikke over 5 m. Til rør, der er længere, bruges større diametre, for at garantere en passende luftkapacitet. Brug diametre på 5/16 (8 mm) til længder op til 8 m, og på 3/8 (9.5 mm) til rør på op til 16 m. Husk at hvis røret er for langt, medfører det under alle omstændigheder styrketab, hvilket bevirker et fald i sømpistolens ydeevne. KILDE: Renset og smurt trykluft med mulighed for regulering af tilførselstrykket. Trykluftslinjen skal være udstyret med kompressor med luftfilter, med trykregulator, med affugter og smører. Kontroller at linjens minimumstryk er egnet til at sætte de anvendte søm i, i betragtning af at trykket i kompressorens beholder bliver ved med at falde, indtil mindstetryksventilen i den bliver udløst. F) VEDLIGEHOLDELSE - Skyd aldrig uden søm i. Hvis man gør det, slider man for meget på de indvendige dele, og pistolen går for hurtigt i stykker. - Tør pistolen ren dagligt og efterse for slidtage. Brug kun ikke-brændbre rengøringsmidler om nødvendigt, og gør det ikke for vådt. OBS! Sådanne løsninger kan forårsage skade på O-ringe og andre dele. - Kontroller at affugteren og smøreren på trykluftslinjen fungerer. Rens regelmæssigt filtrene, og reguler smøreren i følge Fabrikantens anbefalinger, da for megen fugtansamling bevirker ætsning og fald i styrke. - Brug olie af en type, der er anbefalet til smøring af trykluftredskaber. Olier af andre typer kan danne skum og således nedsætte sømpistolens præstationer. Reguler smøringen således at der garanteres en korrekt blanding (2-3 dråber hver efter 4.times funktion). - Angående ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer og/eller reparationer, eller angående levering af reservedele, skal man henvende sig til sin sædvanlige koncessionshaver. Hvis man anvender ikke autoriserede dele eller får uautoriseret assistance, bortfalder garantiperioden, bortset fra at man risikerer at beskadige sømpistolens andre dele. Brugen af ikke autoriserede reservedele kan også være farligt, og resultere i skader på operatøren, eller folk i nærheden. - Hvis sømpistolen ikke skal bruges i længere tid, skal man stoppe hullet til luftindgang og beskytte sømpistolen for at blive udsat for høje temperaturer og fugt. Hvis den udsættes for høj varme, kan dette skabe kondens inde i sømpistolen, og følgelig kan visse dele blive ætset. G) ALMINDELIGEPROBLEMER OG LØSNING AF DEM HVORDAN DET VISER SIG SANDSYNLIG ÅRSAG AFHJÆLPNING 1. Sømpistolen skyder ikke og der høres ingen lyd 1.a Der er ikke luft 1.a Kontroller kompressoren og linjerne 2. Luftudslip fra ventillegemet når maskinen er sluttet til 2.a Støddæmper beskadiget 2.a Kontroller og udskift eventuelt 2.b O-ring på hovedet beskadiget 2.b Kontroller og udskift eventuelt 3. Luftudslip fra aftrækkeren når maskinen er sluttet til 3.a Pakning ødelagt 3.a Kontroller og udskift eventuelt 4. Sømpistolen skyder men sætter ikke noget søm i 4.a Magasinet tomt 4.a Kontroller magasinet og fyld op 4.b O-ring driverstempel ødelagt 4.b Kontroller og udskift eventuelt 4.c Tryk for lavt 4.c Sæt trykket op 5. Luftudslip fra næsen under skuddet 5.a Støddæmper beskadiget 5.a Kontroller og udskift eventuelt 5

6 6. Driver standser for langt nede 6.a O-ring driverstempel ødelagt 6.a Kontroller og udskift eventuelt 7. Driver stikker for langt ud af næsen 7.a Støddæmper beskadiget 7.a Kontroller og udskift eventuelt 8. Sømmet er bøjet 8.a Forkert type søm 8.a Kom de rigtige søm i 8.b Beskadiget driver-spids 8.b Kontroller og udskift eventuelt 8.c Sømpistolen ladt forkert 8.c Kom de rigtige søm i 9. Sømmet kommer ikke helt ind. 9.a Tryk for lavt 9.a Forøg med 0,5 bar ad gangen. 9.b O-ring driver-stempel ødelagt 9.b Kontroller og udskift eventuelt 9.c Beskadiget støddæmper 9.c Kontroller og udskift eventuelt 10. Sømmet bliver ikke altid skudt ud 10.a Tryk for lavt 10.a Forøg med 0,5 bar ad gangen 10.b Fjeder til sømslæde ødelagt 10.b Kontroller og udskift eventuelt 10.c O-ring driverstempel ødelagt 10.c Kontroller og udskift eventuelt 10.d Ødelagt fremføringsfjeder 10.d Kontroller og udskift eventuelt 11. Sømmet kommer for langt ind 11.a Tryk for højt 11.a Forøg med 0,5 bar ad gangen 11.b Støddæmper slidt 11.b Kontroller og udskift eventuelt 12. Andre problemer 12. Henvende sig til sin sædvanlige koncessionshaver 6

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4.

Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4. Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4. Hitachi Power Tools Norway AS forbeholder sig retten til at ændre på produktet uden varsel. Produktbilledet kan afvige fra produktet og er ment som illustration. Sikkerhedsinstruktioner:

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

MANUAL TJEP AB 15 Dykkerpistol

MANUAL TJEP AB 15 Dykkerpistol MANUAL TJEP AB 15 Dykkerpistol?,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

P200-Boltepistol Sikkerheds-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

P200-Boltepistol Sikkerheds-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning P200-Boltepistol Sikkerheds-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Information... 1 Tekniske data... 2 Patroner... 2 Reservedele... 2 Betjeningsvejledning... 3 Forsagere / klikkere...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

www.sproejtepudser.dk

www.sproejtepudser.dk SPRØJTEPUDSER VEJLEDNING I BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse. 1. Vejledningens formål 2. Forhandler samt produktbeskrivelse 2.1. Forhandler 2.2. Produkt 2.3. Produktbeskrivelse 2.4. CE-mærket

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere