Høreafdelingens tilbudskatalog 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høreafdelingens tilbudskatalog 2014"

Transkript

1 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: CSU-Slagelse er en institution under Slagelse Kommune, der tilbyder en bred vifte af undervisnings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne Norgesvej Slagelse Tlf Høreafdelingens tilbudskatalog 2014

2 Kontakt CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse Tlf Høreafdelingen Afdelingsleder Anne Francis Berg Tlf

3 Indledning / 4 Økonomi / 4 Praktiske oplysninger / 4 r / 5 / 5 Definition af funktionsnedsættelsesbegrebet / 6 ICF-baseret udredning / 6 Høreafdelingens udredninger / 9 Høreafdelingens rådgivnings-, vejledningsog undervisningstilbud / 17 Tilbud til borgere og pårørende / 18 Kurser, rådgivning og information til fagpersoner / 31 Åbne informationsmøder / 34 3

4 Indledning Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: Materialet indeholder en beskrivelse af målgrupper, lovgivning, pædagogiske metoder, faglige standarder, visitationsprocedurer samt beskrivelse af udrednings- og undervisningspakker. Udredning og undervisning vil normalt finde sted på lokale undervisningssteder eller sundhedscentre i kommunerne, men kan om nødvendigt også udføres i borgerens hjem. Beskrivelsen af tilbuddene indeholder en angivelse af lovgrundlag, målgruppe, formål, indhold og omfang af tilbuddene. Økonomi Leveringsaftale: Tilbuddene i kataloget finansieres med udgangspunkt i Rammeaftale 2013 i Region Sjælland. Af denne fremgår at der på specialundervisningsområdet kan indgås leveringsaftaler. CSU-Slagelse har indgået sådanne leveringsaftaler med Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted og Slagelse Kommuner. Aftalen giver de nævnte kommuner fri trækningsret på ydelserne, hvilket betyder at borgere og fagpersoner frit kan henvende sig direkte til Høreafdelingen. CSU-Slagelse/Høreafdelingen visiterer til tilbuddene. Kursusafgift: For nogle ydelser opkræves der en kursusafgift, det drejer sig om Basisuddannelse for høreomsorgsassistenter og Efteruddannelseskursus for uddannede høreomsorgsassistenter. Tilkøb af ydelser: I kataloget er beskrevet ydelser, der ligger uden for det oprindelige aftalegrundlag for Høreafdelingens ydelser. Prisen for disse ydelser er 550,00 kr. (2014) pr. time. Se i øvrigt nærmere information ved de enkelte tilbud. Praktiske oplysninger Centrets telefon er åben mandag til torsdag fra kl til 15.00, fredag fra 8.00 til Høreafdelingen har desuden mandag til torsdag fra kl til kl en direkte linje til en hørekonsulent på tlf.nr Her kan borgere få telefonisk rådgivning/undervisning eller aftale tid med hørekonsulenten. Adresser: Høreafdelingens hovedadresse er Norgesvej 14, 4200 Slagelse, men i alle abonnements-kommunerne findes træffesteder, hvor hørekonsulenten træffes efter aftale: Holbæk: Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk Kalundborg: Sundheds- og Akutskolen, Nørre Allé 31, 4400 Kalundborg Odsherred: Sundhedscentret, Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sj. Ringsted: Den kreative Matrikel, Garnisonen 38, 4100 Ringsted Derudover kan man efter aftale jævnligt træffe hørekonsulenterne på lokale pleje- og ældrecentre. Information herom fås ved henvendelse til høreafdelingen eller plejecentrene. 4

5 Ansatte i Høreafdelingen: Hørekonsulenter Janette Andersen, cand.mag. i audiologopædi Stine Borges, cand.mag. i audiologopædi Inger Juul, tale-hørepædagog Adeline Meincke Wilson, cand. mag. i audiologopædi Lea Søndergaard, cand.mag. i audiologopædi Sidsel Aas Mortensen, cand.mag. i audiologopædi Afdelingsleder Anne Francis Berg, cand.mag. i audiologopædi r Voksne med: hørevanskeligheder, det vil sige målte og oplevede problemer med lydopfattelse, lytteevne, forståelse og kommunikation gener i form af tinnitus, Menières sygdom eller lydoverfølsomhed (hyperacusis) Cochlear Implant Pårørende og/eller andre netværkspersoner Fagpersoner, der i deres arbejde har kontakt med voksne med hørevanskeligheder Kommunale sagsbehandlere inden for hjælpemiddelområdet Specialundervisning for voksne: Høreafdelingen tilbyder kompenseren de specialundervisning til voksne, enten på mindre hold eller individuelt. Undervisningen tilbydes som: Individuel undervisning Enkeltstående eller fortløbende kursusforløb Temakurser på mindre hold, afhængig af deltagernes forudsætninger og behov Undervisningen tilbydes på et af CSU-Slagelses træffesteder i de kommuner, vi betjener, eller i borgernes hjem. Fælles for alle tilbuddene er, at de er individuelt tilrettelagte og målrettede den enkelte deltager. Specialundervisning for voksne er et tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning. Undervisningen defineres som målret tede, fremadskridende, individuelt tilrettelagte læringsaktiviteter, der har til formål at bistå borgeren i at afhjælpe eller begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelsen. Stk. 2. Tilbuddet skal kunne med virke til at forbedre deltagernes mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, hvorved deltagernes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet øges. L 592 af 24. juni 2005 med ikrafttræden 01. januar Undervisning: Undervisningens tilrettelæggelse tager udgangspunkt i Generelle retningslinjer (2006) udarbejdet af DTHS: 1. Henvisning 2. Udredning 3. Visitation 4. Undervisning, rådgivning og vejledning som er særligt tilrettelagt med hensyntagen til borgerens funktionsnedsættelse som har til formål at øge borgerens selvhjulpenhed, idet borgeren opnår nye fær digheder hvor brug af hjælpemidler kan inddrages som skal være tilrettelagt i overensstemmelse med en undervisningsplan, med beskrivelse af mål, indhold og omfang efter aftale med borgeren 5

6 som er tidsbegrænset med klare og evaluerbare mål Lov om social service: Høreafdelingen har til opgave at yde faglig rådgivning til borger og kom mune i forbindelse med bevilling af høretekniske hjælpemidler. Der er tale om specialrådgivning, der retter sig mod borgerens generelle situation, f.eks. behov for personlige individuelt tilpassede hjælpemidler i hjemmet eller på jobbet som kompensation for varige funktionsnedsættelser. Specialrådgivningen kan omfatte familien og andre nære pårørende, idet lov om social service lægger op til en helhedsorienteret indsats for borgeren. For borgere med hørenedsættelse er der tale om specialrådgivning, der har fokus på borgerens mulighed for at blive så selvhjulpen som muligt. Følgende paragraffer fra lov om social ser vice kan inddrages. Hjælpemidler 112: Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til person er med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Forbrugsgoder 113: Kommunen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112 er opfyldt. Funktionsnedsættelsesbegrebet Der er gennem de senere år sket en ændring i opfattelsen af handicap begrebet. Dette har bl.a. medført, at man ser mennesket før handicappet, og at man benytter betegnelserne personer med funktionsevnenedsættelse eller funktionsnedsættelse. Funktionsevnenedsættelse eller funktionsnedsættelse ses som en konflikt mellem et menneskes forudsætninger, færdigheder og ønsk er samt de krav og forventninger, mennesket møder i en konkret situation. Dette relationelle/kontekstuelle begrebssæt har basis i FN s standardregler om lige muligheder for handicappede fra 1993, Salamancaerklæringen fra 1994 og i WHO s International Classification of Functioning, Disability and Health fra 2003 (ICF). På CSU-Slagelse ser vi vore ydelser i et ICF-perspektiv. Brugen af ICF med virker til at flytte fokus fra sygdomsdiagnoser til de konsekvenser, helbredsforhold har for den enkeltes aktiviteter og deltagelse i samfundet. Meningen er, at ICF skal give et billede af, hvad der hæmmer, og hvad der fremmer borgerens aktiviteter og deltagelse i samfundslivet. Der bliver sat fokus på individuelle tilbud og forløb frem for standardtilbud, der passer til en bestemt diagnose og en bestemt sværhedsgrad. Modellen legaliserer, at fokus i en periode kan flyttes, fra den der har funktionsnedsættelsen til de pårørende/omgivelserne. På den måde hjælpes omgivelserne til at blive så støttende som muligt, så de bliver i stand til at fremme både deres egen og partnerens aktive deltagelse. Tilbud til pårørende og professionelle: Den relationelle tilgang medfører at høreafdelingen også har fokus på pårørendes og professionelles mulighed for at fremme, at borgere med hørevanskeligheder deltager aktivt i samfundslivet. Det vil derfor fremgå af oversigten over høreafdelingens tilbud, at disse grupper også er omfattet. ICF-baseret udredning I høreafdelingen anvendes en ICFbaseret udredning og beskrivelse af funktionsevne-nedsættelsen. Det betyder, at der foretages en udredning af, hvilke muligheder der er for at kompensere for en given funktionsevnenedsættelse. Udredningen baserer sig på en række oplysninger: 6

7 samtaler med borgeren og evt. pårørende nødvendige helbredsmæssige oplysninger fra egen læge, speciallæge, hospitals-afdelinger m.fl. anerkendte test, screeninger og observationer ICF-parametre: 1. Kroppens funktioner og anatomi: Borgerens funktionsnedsættelse, specifikke, relevante helbredsmæssige oplysninger som diagnose, funktionsnedsættelsens debut og årsag, omfang, prognose, andre fysiske/psykiske funktionsnedsættelser 2. Aktivitet og deltagelse: Borgerens ressourcer i forhold til dagligdagens gøremål, til omsorg for sig selv og andre, herunder kommunikation og mobilitet, til arbejde, uddannelse, fritid og husførelse 3. Omgivelsesfaktorer: Borgerens sociale rammer, familie og netværk/netværkets holdninger til funktionsnedsættelsen, bolig/tilgængelighed, adgang til at benytte/kontakte samfundets tilbud 4. Personlige faktorer: Borgerens personlige forudsætninger: alder, køn, social status, livssyn, motivation for ny-orientering og læring samt læringskapacitet, dvs. hvordan borgeren forsøger at kompensere for funktionsevnenedsættelsen. God praksis: Med baggrund i ICF-komponenterne er der i 2006 udarbejdet nationale standarder, GOD PRAKSIS, i udredning af 1. Høreproblemer 2. Cochlear Implant 3. Tinnitus og hyperacusis Disse nationale standarder indgår i høreafdelingens udredningsprocedure. 7

8 Tilbudskatalog 2014 Høreafdelingens udredninger 8

9 Udredninger Disse udredninger foretages af hørekonsulenterne. Udredningerne er grundlag for visitation af borgere til andre tilbud i høreafdelingen Udredning, audiopædisk Borgere med hørevanskeligheder Udredning af borgerens hørevanskeligheder i en ICF-baseret forståelses-ramme og på den baggrund yde rådgivning og vejledning til kompensationsmuligheder. 1) Indhentning af audiologisk journal (oplysning om epikrise, diagnose, benledning, luft ledning, skelneevne og høre-apparatbehandling) samt andre relevante oplysninger. 2) Afhængig af høreproblemets art og omfang udredes følgende: a) Kroppens funktioner og anatomi: kognitive/kommunikative funktioner synet (betydning for håndtering af høreapparater og valg af høretekniske hjælpemidler opfattelsen af lyde, skelneevne, tone og lydstyrke fornemmelser relateret til hørelse og vestibulær funktion, dvs. følelsen af at være svimmel, at have ringen for ørerne og/eller være særlig følsom over for støj eller visse lyde fingrenes motorik (betydning for valg og brug af høreapparater) b) Aktivitet og deltagelse: borgerens evne og ønsker til deltagelse i samfundslivet c) Omgivelsesfaktorer: omgivelsernes støttende eller evt. begrænsende effekt på den hørehæmmedes deltagelse d) Personlige faktorer, som fysiske/psykiske resurser, tidligere erfaringer og hel bredstilstand 3) Efter udredning skrives konklusion indeholdende: 3 timer a) Status efter udredning, herunder indstilling til bevilling af høretekniske hjælpemidler, der ikke kræver et længerevarende afprøvningsforløb (f.eks. forstærker-telefon, teleslynge, alarmsignaler) b) Eventuel henvisning til yderligere udredningstilbud c) Eventuel henvisning til anden instans d) Eventuel henvisning audiopædisk undervisning Denne udredning er udgangspunkt for videre tiltag. 9

10 5.3.2 Udredning, tinnitus og hyperacusis Borgere med tinnitus og/eller hyperacusis (lydoverfølsomhed) Udredning af borgerens hørevanskeligheder i en ICF-baseret forståelses-ramme og på baggrund heraf rådgivning og vejledning om kompensationsmuligheder. 1) Indhentning af audiologisk journal (oplysning om epikrise, diagnose, luftledning, benledning, skelneevne og høre-apparatbehandling) samt andre relevante oplysninger. 2) Sværhedsgraden af a) Tinnitus scores vha. Tinnitus Handicap Inventory (THI) b) Hyperacusis scores vha. EIS (Equal Interval Scale) 3) Kortlægning af personlige oplysninger og ressourcer samt beskrivelse af forekomst og gener af tinnitus og/eller hyperacusis 4) Udredning af særlige problematikker: a) Søvnvanskeligheder b) Afprøvning af høreapparat/lydgenerator og/eller behandlings-redskaber (f.eks. bedside masker, lydpude) 5) Evt. henvisning til medicinsk udredning på sygehus 6) Afhængig af hørevanskelighedernes art og omfang udredes følgende: a) Kroppens funktioner og anatomi: hukommelse, opmærksomhed, søvn, psyko motorik, kognitive kompetencer, sprogforståelse, hørelse, smertetilstande b) Aktivitet og deltagelse: borgerens evne og ønsker til deltagelse i samfundslivet c) Omgivelsesfaktorer: omgivelsernes støttende eller evt. begrænsende effekt d) Personlige faktorer: temperament, energi, fysiske/psykiske resurser, tidligere erfaringer og generel helbredstilstand 7) Efter udredning skrives konklusion indeholdende: a) Status efter udredning b) Eventuel henvisning til audiopædisk undervisning c) Eventuel henvisning til behandling med høreapparat eller lydgenerator og/ eller indstilling til bevilling af behandlings-redskaber d) Eventuel anbefaling af henvisning til anden instans (f.eks. fysioterapeut, afspændingspædagog, psykolog eller lign.) 3 timer Denne udredning er udgangspunkt for videre tiltag. 10

11 5.3.3 Udredning, Menières sygdom Borgere med Menières sygdom Udredning af borgerens hørevanskeligheder i en ICF-baseret forståelses-ramme og på baggrund heraf rådgivning og vejledning om kompensationsmuligheder. 1) Indhentning af audiologisk journal (oplysning om epikrise, diagnose, luftledning, benledning, skelneevne og høreapparatbehandling) samt andre relevante oplysninger 2) Udredning af særlige problematikker: a) Vurdering af aktuel høreapparatbehandling b) Sværhedsgraden af svimmelhed og balance scores vha. EIS (Equal Interval Scale) c) Vanskeligheder ift. almindelig daglig livsførelse d) Søvnvanskeligheder e) Afprøvning af høreapparat og/eller behandlings-redskaber (f.eks. meniett, bedside masker, lydpude) 3) Sværhedsgraden af a) Tinnitus scores vha. Tinnitus Handicap Inventory (THI) b) Hyperacusis scores vha. EIS (Equal Interval Scale) 4) Kortlægning af personlige oplysninger og ressourcer samt beskrivelse af forekomst og gener af tinnitus og/eller hyperacusis 5) Eventuel henvisning til yderligere medicinsk udredning på sygehus 6) Afhængig af hørevanskelighedernes art og omfang udredes følgende: a) kroppens funktioner og anatomi: hukommelse, opmærksomhed, søvn, psyko motorik, kognitive kompetencer, sprogforståelse, hørelse, vestibulære funktioner, smertetilstande b) aktivitet og deltagelse: borgerens evne og ønsker til deltagelse i samfundslivet c) omgivelsesfaktorer: omgivelsernes støttende eller evt. begrænsende effekt på den hørehæmmedes deltagelse d) personlige faktorer: temperatment, energi, fysiske/psykiske resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand 7) Efter udredning skrives konklusion indeholdende: a) Status efter udredning b) Eventuel henvisning til audiopædisk undervisning/meniérekursus c) Eventuel henvisning til høreapparatbehandling og/eller indstilling til bevilling af ekstra høretekniske hjælpemidler eller behandlingsredskaber evt. anbefaling af henvisning til anden instans (f.eks. fysioterapeut, afspændings-pædagog, psykolog eller lign.) d) Eventuel anbefaling af kontakt til interessenetværk 6 timer Denne udredning er udgangspunkt for videre tiltag. 11

12 5.3.4 Udredning, Cochlear Implant Nyligt Cochlear Implanterede borgere og borgere, der står overfor at skulle Cochlear Implanteres samt pårørende Udredning af borgerens hørevanskeligheder i en ICF-baseret forståelses-ramme. På den baggrund yde rådgivning og vejledning, så borgeren sættes i stand til at udnytte Cochlear-implantatet i en sådan grad, at daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet begrænses mindst muligt af hørenedsættelsen. Udredningen kombineres som udgangspunkt med et afklarende undervisningsforløb (5 mødegange), som sammen med udredningen danner grundlag for anbefalingen af det fortsatte undervisningsforløb. 1) Indhentning af audiologisk journal (oplysning om epikrise, diagnose, luftledning, benledning, skelneevne og høre-apparatbehandling) samt andre relevante oplysninger. 2) Afhængig af høreproblemets art og omfang udredes, rådgives og vejledes på baggrund af følgende: a) Kroppens funktioner og anatomi kognitive/kommunikative funktioner syn opfattelsen af lyde, skelneevne, tone og lydstyrke fornemmelser relateret til hørelse og vestibulærfunktion, fingrenes motorik b) Aktiviteter & deltagelse: borgerens evne og ønsker til deltagelse i samfundslivet c) Omgivelsesfaktorer: omgivelsernes støttende eller evt. begrænsende effekt på den hørehæmmedes deltagelse d) Personlige faktorer, som resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand 3) Et undervisningsforløb (5 mødegange) iværksættes umiddelbart efter tilslutning af processor og foregår som individuel undervisning. Herefter tilbydes CI-bruger afklarende samtale og behov for yderligere undervisning vurderes. 4) Der suppleres løbende med rådgivning og vejledning om implantatet og processoren, høretekniske hjælpemidler samt kontakt til relevante instanser f.eks. CI-foreningen, CI-netværk. 5) Efter udredning skrives konklusion indeholdende: a) Status efter udredning, herunder indstilling til bevilling af høretekniske hjælpemidler b) Eventuel anbefaling til inddragelse af andre fagpersoner, f.eks. CI-center, CI-leverandør, sagsbehandler, jobcenter, audiologisk afdeling, læge c) Eventuel henvisning til yderligere CI-undervisning. 8 timer (ekskl. undervisning) Da der er meget stor forskel på både hørelse før implantationen, operationsresultatet og borgerens evne til at optræne skelneevnen efterfølgende, vil de fleste borgere have brug for yderligere undervisning for at kunne profitere af implantatet. Denne udredning er udgangspunkt for videre tiltag. 12

13 5.3.5 Afprøvning, ekstra høretekniske hjælpemidler længerevarende indsats Borgere med hørenedsættelse, hvis hørevanskeligheder ikke udelukkende kan afhjælpes med høreapparat, og som har behov for individuelt tilpassede høretekniske hjælpemidler, der kræver et afprøvningsforløb. At afdække problemstillingen samt afprøve og eventuelt anbefale relevante hjælpemiddelløsninger som i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af borgerens hørenedsættelse og/ eller i væsentlig grad kan lette almindelig daglig livsførelse. 1) Afdækningen funderes på de ICF-relaterede observationer i den audiopædiske udredning, suppleres med specifik afdækning af borgerens hørebehov og relevante løsninger diskuteres i forhold til borgerens behov og ønsker. 2) Derefter afprøves relevante høretekniske hjælpemidler, og der udformes afprøvningsaftale. 3) På baggrund af borgerens erfaring vurderes det, om borgerens hørevanskeligheder i væsentlig grad er afhjulpet. 4) Efter afprøvning indstilles til bevilling, såfremt hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper hørevanskelighederne eller letter den daglige tilværelse. 5) Under hele forløbet indhentes de nødvendige tekniske oplysninger, for at borgeren og eventuelt pårørende kan modtage optimal undervisning i brugen af det anbefalede høretekniske hjælpemiddel. 6) Udbyttet af det bevilgede høretekniske hjælpemiddel evalueres efterfølgende. 7) Efter udredning skrives konklusion indeholdende: a) Status efter udredning b) Eventuel henvisning til anden instans, f.eks. audiologisk afdeling med henblik på invasiv behandling. 2 timer pr. afprøvning Denne udredning vedrører hovedsagelig FM-systemer, andre individuelt udformede hjælpemiddelløsninger samt afklaringsforløb vedr. internetbaserede kommunikationsformer. Denne udredning er udgangspunkt for videre tiltag. 13

14 5.3.6 Udredning, erhverv Lov om aktiv beskæftigelse. Erhvervsaktive borgere over 18 år, hvis arbejdsevne er begrænset pga. hørevanskeligheder. At kompensere for borgerens begrænsede arbejdsevne for at fastholde vedkommende i sit job. 1) Erhvervsudredningen funderes på de ICF-relaterede observationer fra forudgående audiopædisk udredning samt erhvervsudredning. Afhjælpning af borgerens generelle hørevanskeligheder sker under kommunens abonnement (jf ) 2) Spørgeskema fremsendes til borger, så det kan afgøres, hvorvidt hørevanskelighederne primært er jobrelaterede eller generelle. Spørgeskemaet udreder for følgende områder: a) hørelsen generelt b) hørelsen på job c) hørelsen i det sociale liv d) energi 3) Er hørevanskelighederne primært jobrelaterede, kontakter hørekonsulenten jobcentret mhp. tilladelse til udredning af hørevanskelighederne på jobbet, evt. efterfulgt af undervisning og/eller afprøvning af høretekniske hjælpemidler. 4) Borger indkaldes til samtale på grundlag af spørgeskemaet samt yderligere udredning af de erhvervsrelaterede hørevanskeligheder. I særlige tilfælde vil der også være mulighed for arbejdspladsbesøg i forbindelse med udredningen. Der udredes yderligere inden for følgende områder: a) daglige arbejdssituationer b) borgerens eventuelle erfaring med høretekniske hjælpemidler på jobbet/i fritiden 5) På baggrund af udredningen a) skrives enten konklusionen til jobcentret, b) eller der henvises til undervisning erhverv (6.1.15) c) og/eller afprøvning, erhvervsrelaterede høretekniske hjælpemidler (5.3.7) 6) Den endelige konklusion rummer sagsgennemgang, evt. anbefaling af det ekstra høretekniske hjælpemiddel, der bedst og billigst afhjælper borgers hørevanskeligheder på jobbet i væsentlig grad (jf ) Timeforbruget aftales med jobcentret i forhold til den aktuelle opgave. Udredningen iværksættes kun efter bevilling fra jobcenter eller aftale med anden betaler, f.eks. arbejdsgiver. Udredningen er udgangspunkt for alle videre tiltag. Såfremt borgeren henvender sig igen med fortsatte høremæssige vanskeligheder, vil der som udgangspunkt ikke blive foretaget en fornyet udredning i ovennævnte hørevanskeligheder, men der vil blive rådgivet, vejledt og undervist (på timebasis) i forhold til den foreliggende udredning. Såfremt yderligere og/eller nye vanskeligheder opstår, vil der blive tale om en kortere udredning (på timebasis) i forhold til ny problemstilling og efterfølgende rådgivning, vejledning og/ eller undervisning. Tilkøbsydelse. 14

15 5.3.7 Afprøvning af ekstra høretekniske hjælpemidler, erhverv Lov om aktiv beskæftigelse. Erhvervsaktive borgere over 18 år, hvis arbejdsevne er begrænset pga. hørevanskeligheder, og som har behov for ekstra høretekniske hjælpemidler At kompensere for borgerens begrænsede arbejdsevne for at fastholde vedkommende i sit job. 1) Afprøvning af ekstra høretekniske hjælpemidler til erhverv funderes på de ICF-relaterede observationer fra forudgående audiopædisk udredning samt erhvervsudredning. 2) Der undervises i brug af relevante høretekniske hjælpemidler. Herefter afprøves det udvalgte hjælpemiddel på jobbet. 3) Afprøvningsperioden aftales individuelt. 4) På baggrund af borgerens erfaring, vurderes det, om hørevanskelighederne på jobbet i væsentlig grad er afhjulpet, eller om der skal afprøves andre høretekniske hjælpemidler. 5) Konklusionen på afprøvningsforløbet samt evt. anbefaling om et høreteknisk hjælpemiddel tilføjes den endelige konklusion i udredning, erhverv, som fremsendes til jobcentret. Timeforbruget aftales med jobcentret i forhold til den aktuelle opgave. Udredning ekstra høretekniske hjælpemidler, erhverv, forudsætter udredning, erhverv. Tilkøbsydelse. Denne udredning er udgangspunkt for videre tiltag. 15

16 5.3.8 Udredning, høreundersøgelse i hjemmet Se bemærkninger Borgere med hørevanskeligheder, der pga. stærkt nedsat fysisk eller psykisk helbredstilstand ikke kan møde til undersøgelse på audiologisk afdeling på et sygehus Vurdering af borgerens hørevanskeligheder med henblik på muligheder for høreapparatbehandling 1) Inden besøget hos borgeren indhentes efter aftale med borgeren eller pårørende/ plejepersonale evt. tidligere audiologisk journal med oplysning om epikrise, diagnose, benledning, luftledning, skelneevne og høreapparatbehandling samt evt. andre relevante oplysninger, f.eks. tidligere udredninger i audiopædisk regi. 2) Ved hjemmebesøget foretages høreundersøgelse som følger: a) otoskopi b) vejledende audiometri (luftledning, evt. benledning) c) skelneprøve d) evt. aftrykstagning e) epikrise (anamnese, vurdering af kognitive funktioner, fysisk mobilitet, taktile funktioner, syn, generel helbredstilstand, motivation og hørebehov) 3) Vurdering af behandlingsmuligheder 4) Anmodning til audiologisk afdeling om bestilling og evt. grovindstilling af adækvat behandlingsudstyr 4 timer (inkl. kørsel) Dette tilbud forudsætter, at borgeren har bevilling til høreapparat-behandling på Audiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, og udføres under ansvar fra overlægen. Tilkøbsydelse. 16

17 Tilbudskatalog 2014 Høreafdelingens rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud 17

18 Rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud I høreafdelingen lægger vi vægt på at have en så lokal forankring som muligt uden at miste muligheden for at tilbyde højt specialiserede ydelser. Når det kan lade sig gøre, skyldes det vores organisatoriske model med ét kraftcenter i Slagelse, hvor alle hørekonsulenter har base, kombineret med decentrale træffesteder i alle kommunerne. Denne organisering giver mulighed for, at alle hørekonsulenter kan tilbyde audiopædisk udredning og undervisning i kommunen. Samtidig har den enkelte konsulent har mulighed for at dygtiggøre sig til at løse særlige fagspecifikke opgaver. Denne særlige viden anvendes i forhold til borgere med særlige behov i alle kommuner. Om nødvendigt kan undervisningen foregå i borgerens hjem. Hørekonsulenterne samarbejder med kommunalt ansatte høreomsorgsassistenter. Disse tager sig af omsorgsprægede funktioner, og de har ofte berøringsflade til den kommunale hjemmepleje. Tilbudsbeskrivelsen indeholder: Tilbud primært rettet mod personen med hørenedsættelsen, men hvor også ofte nære pårørende inddrages, afsnit 6.1. Kurser, rådgivning og information for fagpersoner, afsnit 6.2. Åbne informationsmøder for borgere og relevante fagpersoner, afsnit 6.3. Tilbud til borgere og pårørende Høretelefonen, hotline/telefonrådgivning Borgere med hørevanskeligheder, deres pårørende samt relevante fagpersoner At afhjælpe enkle høreproblemer/rådgivning eller afhjælpning af høremæssige vanskeligheder At henvise til andre instanser Rådgivning og vejledning 3 timer 4 dage om ugen. 18

19 6.1.2 Før-høreapparat information (individuelt tilbud) Borgere og pårørende der oplever hørevanskeligheder At informere om hørelse, hørevanskeligheder og behandlingsmuligheder Undervisning i: Hørelsens fysiologi Oplevelse af hørevanskeligheder Konsekvenser af hørenedsættelse samt andre hørevanskeligheder Behandlingsmuligheder Forventninger til behandlingsmulighederne Tilvænningsproblematik Information om: Offentlig/privat behandling Ansøgningsprocedurer Mulighed for audiopædisk undervisning 1,5 time Rådgivning og afhjælpning af høremæssige vanskeligheder Høreapparatbrugere og/eller borgere med hørevanskeligheder samt deres pårørende Afhjælpning af høremæssige vanskeligheder på stedet Rådgivning og vejledning Otoskopi Vurdering af aktuel høreapparatbehandling Henvisning til audiopædisk udredning og undervisning Henvisning til andre instanser (f.eks. audiologisk afdeling, læge, høreomsorgsassistent) 1 time Såfremt borgeren har brug for hjælp til samme problemstilling mere end 2 gange årligt henvises til audiopædisk udredning. 19

20 6.1.4 Undervisning, audiopædisk Borgere, der har fået nyt høreapparat og evt. pårørende At få bedst mulig udnyttelse af høreapparatet i hverdagen samt kendskab til dets muligheder og begrænsninger Undervisningen sker inden for en eller flere af følgende emnekredse: 1) Høreapparatbrug: a) Betjening og rengøring b) Isætning c) Høreapparatets indstillingsmuligheder 2) Kom godt i gang: a) Oplevelse af hørevanskeligheder b) Forventningsafstemning til høreapparatbehandlingen i) gennemgang af aktuelt audiogram samt skelneevnes indflydelse ii) høreapparatets muligheder og begrænsninger. c) Tilvænningsproblematikker 3) Kommunikation, taleforståelse og høretaktik 4) Vurdering af høreapparatbehandlingen og evt. tidligere bevilgede ekstra høretekniske hjælpemidler i forhold til aktuel hørestatus. 5) Samtale med pårørende med rådgivning og vejledning vedr. høreproblemet og dets indvirkning på kommunikationen. Der opstilles mål for undervisningen og efter sidste undervisningsgang skrives et afsluttende notat indeholdende: 1) Status efter undervisning 2) Eventuel anbefaling til inddragelse af andre fagpersoner, f.eks. offentlige eller private høreklinikker, sagsbehandler, tale- eller synskonsulent, læge, høreomsorgsassistent, hjemmepleje, høreapparatfirma, døvekonsulent eller jobcenter. 3) Eventuel henvisning til yderligere tiltag i høreafdelingen. Efter undervisning kan der derudover rådgives og vejledes til kommunale instanser, f.eks. høreomsorgsassistent, hjemmepleje eller kommunal sagsbehandler. 1,5 timer pr. undervisningsgang Tilbuddet gives individuelt eller på hold på alle træffesteder. 20

21 6.1.5 Undervisning, visuelt støttet kommunikation (ViSK) Døvblevne, svært hørehæmmede og pårørende/netværkspersoner med indbyrdes svære kommunikationsvanskeligheder At få kompenserende kommunikationsfærdigheder vha. tegnstøttet kommunikation/visuel kommunikation Undervisning og øvelser indenfor flg. emner: 1. udvalgte daglige tegn fra døves tegnsprog til støtte for det talte sprog 2. indføring i mund-hånd-systemet 3. mundaflæsning 4. mimik og gestus 5. naturlige tegn 6. høretaktik 2 timer pr. undervisningsgang som udgangspunkt visiteres til 5 undervisningsgange. Kurset foregår på hold og tilbydes på trin 1 (begyndere). Forudsætningen for visitation er nedsat hørelse/skelneevne i en sådan grad, at høretekniske hjælpemidler ikke kan afhjælpe kommunikations-vanskelighederne, hvorfor der er behov for alternativ kommunikation i dagligdagen. Det er desuden en betingelse for deltagelse, at man har mulighed for at anvende tegnstøttet kommunikation i dagligdagen Undervisning, internetbaserede kommunikationsformer Høreapparatbrugere/hørehæmmede, der som følge af hørenedsættelsen ikke kan kommunikere i telefon. At lære borgeren at drage nytte af internetbaserede telefoniløsninger som f.eks. TDC webtekst. 1) vejledning om internetbaserede kommunikationsformer 2) undervisning i brug af den valgte kommunikationsform 1,5 timer pr. undervisningsgang 21

22 6.1.7 Undervisning, store skelnetab Hørehæmmede og evt. pårørende med svære taleforståelses-vanskeligheder At lære kompenserende taleforståelsesfærdigheder og derved opnå øget mulighed for social interaktion 1) lyttetræning 2) høretaktik 3) mimik og gestus 4) mundaflæsning 5) naturlige tegn 1,5 timer pr. undervisningsgang Introduktionskursus tinnitus/hyperacusis Borgere med tinnitus og hyperacusis (lydoverfølsomhed) At informere borgeren om tinnitus/hyperacusis 1) Viden om tinnitus og hyperacusis: ætiologi, lokalisation og fremtrædelsesformer samt heraf afledte koncentrations- og hørevanskeligheder 2) Behandlingsmuligheder 3) Hjælp til selvhjælp 3 timer Kurset danner basis for evt. henvisning til udredning og/eller undervisning i høreafdelingen. 22

23 6.1.9 Undervisning, tinnitus og hyperacusis Borgere med tinnitus og hyperacusis (lydoverfølsomhed) At mindske borgerens gener fra tinnitus og/eller hyperacusis 1) Kognition og hørevanskeligheder 2) Copingstrategier, f.eks. naturlig maskering, defokusering, desensibilisering, autogen træning, åndedrætsøvelser m.m. 3) Kommunikation og høretaktik 4) Undervisning i hensigtsmæssig brug af høretekniske hjælpemidler (forventningsafstemning), såsom høreapparat, lydgenerator, bedside masker og/eller lydpude 5) Samtale med pårørende eller andre netværkspersoner om de kommunikative og sociale konsekvenser af tinnitus og hyperacusis Ved behov etableres kortere kurser, der som oftest tilrettelægges som aftenkurser: 1) Der arbejdes dybtgående med ovennævnte emner i en mindre gruppe, hvor deltagernes egne erfaringer og oplevelser inddrages. 2) Der arbejdes mere med gruppen til afprøvning af kompenserende metoder 3) Der inddrages evt. fysioterapeut eller andre fagpersoner 4) Pårørende involveres efter aftale Der opstilles mål for undervisningen og efter sidste undervisningsgang skrives et afsluttende notat indeholdende: 1) Status efter undervisning herunder afsluttende scoring af tinnitus på THI og/eller hyperacusis på EIS 2) Eventuel anbefaling til inddragelse af andre fagpersoner, f.eks. offentlige eller private høreklinikker, sagsbehandler, tale- eller synskonsulent, læge, psykolog, fysioterapeut, høreomsorgsassistent, hjemmepleje, høreapparatfirma, døvekonsulent eller jobcenter 3) Eventuel henvisning til yderligere tiltag i høreafdelingen Efter undervisning kan der derudover rådgives og vejledes til kommunale instanser, f.eks. høreomsorgsassistent, hjemmepleje eller kommunal sagsbehandler. 1,5 timer pr. undervisningsgang Holdundervisning (kursus): 10 timer 23

24 Undervisning, tinnitus Borgere med tinnitus At mindske borgerens gener fra tinnitus 1) Kognition og hørevanskeligheder 2) Copingstrategier, f.eks. naturlig maskering, defokusering, autogen træning, åndedrætsøvelser m.m. 3) Undervisning i hensigtsmæssig brug af høretekniske hjælpemidler (forventningsafstemning), såsom høreapparat, lydgenerator, bedside masker og/eller lydpude 4) Samtale med pårørende eller andre netværkspersoner om de kommunikative og sociale konsekvenser af tinnitus Ved behov etableres kortere kurser, der som oftest tilrettelægges som aftenkurser: 1) Der arbejdes dybtgående med ovennævnte emner i en mindre gruppe, hvor deltagernes egne erfaringer og oplevelser inddrages. 2) Der arbejdes mere med gruppen til afprøvning af kompenserende metoder. 3) Der inddrages evt. fysioterapeut eller andre fagpersoner 4) Pårørende involveres efter aftale. Der opstilles mål for undervisningen og efter sidste undervisningsgang skrives et afsluttende notat indeholdende: 1) Status efter undervisning herunder afsluttende scoring af tinnitus på THI 2) Eventuel anbefaling til inddragelse af andre fagpersoner, f.eks. offentlige eller private høreklinikker, sagsbehandler, tale- eller synskonsulent, læge, psykolog, fysioterapeut, høreomsorgsassistent, hjemmepleje, høreapparatfirma, døvekonsulent eller jobcenter 3) Eventuel henvisning til yderligere tiltag i høreafdelingen Efter undervisning kan der derudover rådgives og vejledes til kommunale instanser, f.eks. høreomsorgsassistent, hjemmepleje eller kommunal sagsbehandler. 1,5 time pr. undervisningsgang Holdundervisning (kursus):10 timer 24

25 Undervisning, hyperacusis Borgere hyperacusis (lydoverfølsomhed) At mindske borgerens gener fra hyperacusis 1) Kognition og hørevanskeligheder 2) Undervisning i copingstrategier, f.eks. desensibilisering, autogen træning, åndedrætsøvelser m.m. 3) Undervisning i hensigtsmæssig brug af høretekniske hjælpemidler, såsom høreapparat eller lydgenerator 4) Samtale med pårørende eller andre netværkspersoner om de kommunikative og sociale konsekvenser af hyperacusis. Ved behov etableres kortere kurser, der som oftest tilrettelægges som aftenkurser: 1) Der arbejdes dybtgående med ovennævnte emner i en mindre gruppe, hvor deltagernes egne erfaringer og oplevelser inddrages. 2) Der arbejdes mere med gruppen til afprøvning af kompenserende metoder. 3) Der inddrages evt. fysioterapeut eller andre fagpersoner 4) Pårørende involveres efter aftale. Der opstilles mål for undervisningen og efter sidste undervisningsgang skrives et afsluttende notat indeholdende: 1) Status efter undervisning herunder afsluttende scoring af hyperacusis på EIS 2) Eventuel anbefaling til inddragelse af andre fagpersoner, f.eks. offentlige eller private høreklinikker, sagsbehandler, tale- eller synskonsulent, læge, psykolog, fysioterapeut, høreomsorgsassistent, hjemmepleje, høreapparatfirma, døvekonsulent eller jobcenter 3) Eventuel henvisning til yderligere tiltag i høreafdelingen Efter undervisning kan der derudover rådgives og vejledes til kommunale instanser, f.eks. høreomsorgsassistent, hjemmepleje eller kommunal sagsbehandler. 1,5 time pr. undervisningsgang Holdundervisning (aftenkursus): 10 timer 25

26 Undervisning, Menières sygdom Borgere med Ménières sygdom samt deres pårørende At give borgere med Menières sygdom en større forståelse og baggrund for sygdommen At give mulighed for erfaringsudveksling med andre med samme lidelse 1) Undervisning i medicinsk/fysiologisk baggrund for lidelsen 2) Orientering om de psykosociale effekter af lidelsen 3) Orientering om mulige sociale- og erhvervsmæssige problemer i tilknytning til sygdommen 4) Undervisning og vejledning om tinnitus/hyperacusis 5) Undervisning i afspændings- og balanceøvelser 6) Erfaringsudveksling med andre borgere med Menières sygdom (kun muligt i forbindelse med kursustilbud) Der opstilles mål for undervisningen og efter sidste undervisningsgang skrives et afsluttende notat indeholdende: 1) Status efter undervisning herunder afsluttende scoring af tinnitus på THI og/eller hyperacusis på VAS 2) Eventuel anbefaling til inddragelse af andre fagpersoner, f.eks. offentlige eller private høreklinikker, sagsbehandler, tale- eller synskonsulent, læge, psykolog, fysioterapeut, høreomsorgsassistent, hjemmepleje, høreapparatfirma, døvekonsulent eller jobcenter 3) Eventuel henvisning til yderligere tiltag i høreafdelingen Efter undervisning kan der derudover rådgives og vejledes til kommunale instanser, f.eks. høreomsorgsassistent, hjemmepleje eller kommunal sagsbehandler. 1,5 time pr. undervisningsgang Holdundervisning: 25 timer I holdundervisningen inddrages evt. både læge, psykolog, afspændings-pædagog eller andre relevante fagpersoner. Kursusledelsen er forankret på CSU-Slagelse, og kurset udbydes i samarbejde med SCR Kommunikation Roskilde og ViSP Næstved. Kurset afholdes efter behov. 26

27 Undervisning, Cochlear Implant CI-brugere og disses pårørende Rehabilitering af residual hørelse med henblik på opnåelse af bedst mulig taleopfattelse og kommunikationsstrategier efter CI-operation. Undervisningsforløbet iværksættes umiddelbart efter tilslutning af processor og foregår primært som individuel undervisning. 1) Med udgangspunkt i i udredningen udarbejdes individuel undervisningsplan indenfor følgende områder: a) Oplevelse af hørevanskeligheder Forventningsafstemning til CI (f.eks Code-Müllers Protocol) CI s muligheder og begrænsninger. b) Tilvænningsproblematik Nye lydoplevelser Nye sociale og personlige muligheder Ny identitet c) Kommunikation og høretaktik d) Undervisning i udnyttelse af den nye form for hørelse ved: Skelneøvelser (lyd/ikke lyd, forskelle i lyd) Detektion og genkendelse af hverdags- og omgivelseslyde Ordforråd Talediskrimination Stemme- og vejrtrækningsteknik Udtale og kommunikationsforståelse Høre- og kommunikationsstrategier Anvendelse af tekniske hjælpemidler 2) Der suppleres løbende med rådgivning og vejledning om implantatet og processoren, høretekniske hjælpemidler samt kontakt til relevante instanser f.eks. CI-foreningen, CI-netværk. 3) Der opstilles mål for undervisningen og efter sidste undervisningsgang skrives et afsluttende notat indeholdende: a) Status efter undervisning. b) Rådgivning og vejledning i fortsat udnyttelse af CI. c) Behov for høretekniske hjælpemidler, evt. afprøvning, ansøgning og anbefaling til kommunen/jobcenter. d) Behov for inddragelse af andre instanser, f.eks. CI-center, CI-leverandør, sagsbehandler, jobcenter, audiologisk afdeling, læge. e) Anbefaling til videre CI-undervisning. 2 timer pr. undervisningsgang Da der er meget stor forskel på både hørelse før implantationen, operationsresultatet og borgerens evne til at optræne skelneevnen efterfølgende, vil de fleste borgere have brug for yderligere undervisning for at kunne profitere af implantatet. Man kan efter udredning og ca. 5 undervisningslektioner med stor sikkerhed vurdere behovet for fortsat undervisning, f.eks. 10, 20 eller 30 timer. 27

28 Undervisning, ekstra høretekniske hjælpemidler Borgere, der har fået bevilget ekstra høretekniske hjælpemidler. At lære borgeren at anvende det bevilgede hjælpemiddel korrekt, således at han/hun har mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og være uafhængig af andres bistand i hverdagen. Undervisning i korrekt håndtering, betjening og vedligeholdelse af det bevilgede ekstra høretekniske hjælpemiddel. Der opstilles mål for undervisningen og efter sidste undervisningsgang skrives et afsluttende notat om status efter undervisningen. 1,5 time pr. undervisningsgang Evaluering, tekniske hjælpemidler Borgere, der har fået bevilget ekstra høretekniske hjælpemidler i form af kommunikationsudstyr. At evaluere borgeres anvendelse af det bevilgede hjælpemiddel. 1) Evalueringens indhold tager udgangspunkt i de erfaringer, borgeren gjorde sig med hjælpemidlet under afprøvningsforløbet (5.3.5). Derfor evalueres følgende; a. hyppigheden hvormed borgeren anvender hjælpemidlet b. i hvilke lyttesituationer, borgeren anvender hjælpemidlet c. i hvilke lyttesituationer, borgeren oplever tilfredsstillende/utilfredsstillende effekt af hjælpemidlet d. håndtering af hjælpemidlets funktioner e. omgivelsernes reaktion på borgerens brug af hjælpemidlet 2) Udtrykker borgeren problemer eller mindre grad af tilfredshed med hjælpemidlet, sammenholdt med borgerens angivelser fra afprøvningsforløbet, visiteres borgeren til a. audiopædisk udredning b. undervisning, tekniske hjælpemidler 1,5 time pr. undervisningsgang Evaluering af kommunikationsrelaterede ekstra høretekniske hjælpemidler sker senest 3 mdr. efter, at borgerens ansøgning om hjælpemidlet blev anbefalet i høreafdelingen. 28

29 Undervisning, erhverv Lov om aktiv beskæftigelse. Erhvervsaktive borgere over 18 år, hvis arbejdsevne er begrænset pga. høre vanskeligheder. At kompensere for borgerens begrænsede arbejdsevne for at fastholde vedkommende i sit job. Den erhvervsrelaterede undervisning funderes på de ICF-relaterede observationer fra forudgående audiopædisk udredning samt erhvervsudredning. Undervisningen rettet mod specifikke jobsituationer 1) hørenedsættelsens konsekvenser for borgers arbejdsopgaver 2) håndtering af hørevanskelighederne på jobbet, som f.eks. a. høretaktiske strategier i kommunikation b. arbejdspladsindretning 3) undervisning af kolleger Timeforbruget aftales i forhold til den aktuelle opgave. Undervisning, erhverv forudsætter udredning, erhverv. Tilkøbsydelse. 29

30 Undervisning, tilpasning og udlevering af høreapparat i hjemmet se bemærkninger Borgere med hørevanskeligheder, der pga. stærkt nedsat fysisk eller psykisk helbredstilstand ikke kan møde til tilpasning og udlevering af høreapparat på audiologisk afdeling på et sygehus At sikre at det udleverede behandlingsudstyr fungerer optimalt. 1) Tilpasning af forstærkningen i høreapparatet til borgerens hørenedsættelse/ hørebehov 2) Instruktion i håndtering, vedligeholdelse og betjening af høreapparatet til borger og/ eller pårørende/plejepersonale 3) Rådgivning og vejledning af borger og/eller pårørende/plejepersonale om: a) høreapparatets muligheder og begrænsninger b) tilvænningsproblematikker c) høretaktik d) information om garantiperiode og tremånedersreglen e) information om udlevering af batterier/slanger/filtre og evt. høreomsorg f) information om muligheder for audiopædisk hjælp 3 timer Dette undervisningstilbud kan gives separat eller i forlængelse af UDREDNING Høreundersøgelse i hjemmet og udføres under ansvar fra overlægen på Audiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus (jf. ydelse 5.3.7). Tilkøbsydelse. 30

31 Kurser, rådgivning og information til fagpersoner Basisuddannelse, høreomsorgsassistenter Kommunerne har iflg. en ansvaret for den primære høreomsorg, hvilket fremgår bl.a. af Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Vejledning til serviceloven af Personale, der har med hørehæmmede at gøre i det daglige arbejde (f.eks. på aktivitetscentrene eller i hjemmeplejen) At kunne udføre relevant høreomsorgsarbejde At kunne henvise til samarbejdende instanser (bl.a. audiologiske afdelinger, private høreklinikker, CSU-Slagelses høreafdeling og hjemmeplejen) Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del undervises der i flg. emner: 1) arbejdsfunktioner på CSU-Høre og på Audiologisk afdeling i Slagelse 2) høreomsorgsassistentens arbejdsområder 3) ørets anatomi og fysiologi 4) høreprøver og hørenedsættelser (aflæsning af audiogrammer) 5) høreapparater: typer, betjening, vedligeholdelse og afhjælpning af fejl 6) høretekniske hjælpemidler 7) høreproblemer 8) kommunikations- og høretaktik 9) foreninger og samarbejdende instanser 30 timer. Den teoretiske del strækker sig over 3 dage og foregår på CSU-Slagelse. Kursisten er derudover i praktik hos en hørekonsulent 1 arbejdsdag. Kurset arrangeres af høreafdelingen på CSU-Slagelse og tilbydes normalt 1 gang årligt eller efter behov. Der udstedes diplom for gennemført basisuddannelse. Der opkræves en kursusafgift. 31

32 6.2.2 Efteruddannelseskursus for uddannede høreomsorgsassistenter Kommunerne har iflg. en ansvaret for den primære høreomsorg, hvilket fremgår bl.a. af Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Vejledning til serviceloven af Uddannede høreomsorgsassistenter At efteruddanne/opdatere høreomsorgsassistenter og andre relevante fagfolk. Faste indslag på dagen: 1) Status på høreafdelingens tilbud og personale. 2) Status på Audiologisk afdeling, Slagelse sygehus (f.eks. ventetider, procedurer, personale) 3) Oplæg fra hørekonsulenterne eller firmarepræsentanter om audiologiske/tekniske/ behandlingsmæssige nyheder, f.eks. om nye høreapparattyper, nye hjælpemidler. Derudover workshops eller oplæg om relevante emner fra høreområdet (ny forskning, debatskabende emner, brugerorganisationer) 7,5 time Kurset arrangeres af høreafdelingen på CSU-Slagelse én gang årligt. Der udstedes kursusbevis. Der opkræves en kursusafgift Kursus for omsorgspersonale Kommunerne har iflg. en ansvaret for den primære høreomsorg, hvilket fremgår bl.a. af Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Vejledning til serviceloven af Omsorgspersonale, der bl.a. arbejder med hørehæmmede, f.eks. personale i hjemmepleje, på plejehjem eller i den kommunale sundhedstjeneste At give omsorgs- og sundhedspersonale basal viden om håndtering, betjening og vedligeholdelse af høreapparater, samt om kommunikative strategier i forhold til borgere med hørenedsættelse. Hørelsen, herunder ørets anatomi og fysiologi. Høreapparatets muligheder og begrænsninger Høreapparater: typer, betjening og vedligeholdelse. Muligheder for ekstra høretekniske hjælpemidler Kommunikations- og høretaktik Orientering om hørelsens betydning for udviklingen af demens 1,5 time pr. undervisningsgang 32

33 6.2.4 Holdundervisning af omsorgs- og sundhedspersonale under uddannelse Undervisningstilbud til SOSU-skoler, Sygeplejerskeuddannelsen og andre relevante uddannelser Social- og sundhedshjælper-elever, social- og sundhedsassistent-elever og sygeplejeskestuderende : At give omsorgs- og sundheds-elever basal viden om håndtering, betjening og vedligeholdelse af høreapparater, samt om kommunikative strategier i forhold til borgere med hørenedsættelse. Hørelsen, herunder ørets anatomi og fysiologi. Høreapparatets muligheder og begrænsninger Høreapparater: typer, betjening og vedligeholdelse. Muligheder for ekstra høretekniske hjælpemidler Kommunikations- og høretaktik Orientering om hørelsens betydning for udviklingen af demens Hands On høreapparater, ørepropper, batteri- og filterskift 2 time pr. undervisningsgang Kurset arrangeres af høreafdelingen på CSU-Slagelse efter aftale med uddannelsesinstitutionerne. Undervisningen foregår på uddannelsesinstitutionen. Undervisningsmaterialet tilsendes elektronisk. Der opkræves en kursusafgift. 33

34 Åbne informationsmøder Før-høreapparat information (åbent tilbud) Borgere og pårørende der oplever hørevanskeligheder samt fagpersoner, der har berøring med mennesker med hørevanskeligheder At give information om hørelse, hørevanskeligheder og behandlingsmuligheder Information om: Hørelsens fysiologi Oplevelse af hørevanskeligheder Konsekvenser af hørenedsættelse samt andre hørevanskeligheder Behandlingsmuligheder Forventninger til behandlingsmulighederne Tilvænningsproblematik Informationer om offentlig/privat behandling Ansøgningsprocedurer Mulighed for høreundervisning Åbent foredrag efter behov 4 timer pr. undervisningsgang Åbent tilbud 34

35 Se mere på csu-slagelse.dk 35

36 Læseafdelingen Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler Psykiatriafdelingen Psykiske vanskeligheder og sindslidelser Kommunikationsafdelingen Erhvervet hjerneskade / talevanskeligheder Høreafdelingen Hørevanskeligheder Synsafdelingen Synsvanskeligheder / synshjælpemidler Ungdomsuddannelser (STU) STU-Erhverv / STU-Ungdom / klub CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse Tlf Høreafdelingen Afdelingsleder Anne Francis Berg Tlf

Høreafdelingens. tilbudskatalog

Høreafdelingens. tilbudskatalog Høreafdelingens tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 November 2010 1 Indledende bemærkninger 4 Økonomi 4 1. Praktiske oplysninger 5 1.1 Adresser 5

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Høreafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Høreafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Læseafdelingen Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Høreafdelingen Dette hæfte er udviklet af Høreafdelingen, CSU-Slagelse.

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog som

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Synsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune Årsrapport 2012 Holbæk Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Høreafdelingen

Læs mere

Årsrapport 2012. Slagelse Kommune

Årsrapport 2012. Slagelse Kommune Årsrapport 2012 Slagelse Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Tiltrådt af ATHS d Revideres senest d GENERELLE RETNINGSLINJER

Tiltrådt af ATHS d Revideres senest d GENERELLE RETNINGSLINJER Generelle retningslinjer. marts 00 0 0 0 0 Tiltrådt af ATHS d... 00 Revideres senest d... 00 GENERELLE RETNINGSLINJER Disse retningslinjer omfatter som udgangspunkt alene voksne med kommunikationsvanskeligheder

Læs mere

Psykiatriafdelingens. tilbudskatalog

Psykiatriafdelingens. tilbudskatalog Psykiatriafdelingens tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 Juni 2010 CSU-Slagelse Præsentation af psykiatriafdelingens tilbud til unge/voksne 1. Økonomi

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Årsrapport ODSHERRED

Årsrapport ODSHERRED Årsrapport 2015 ODSHERRED CSU-Slagelse Rosenkildevej 88 B 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Høreafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Virksomhedsaftale 2013 2014 for CSU-Slagelse. Virksomhedsaftale for CSU-Slagelse 2013

Virksomhedsaftale 2013 2014 for CSU-Slagelse. Virksomhedsaftale for CSU-Slagelse 2013 Virksomhedsaftale 2013 2014 for CSU-Slagelse Virksomhedsaftale for CSU-Slagelse 2013 Indledning Aftalen indgås mellem virksomhedslederleder Troels Jensen, CSU-Slagelse og chefen for Center for Handicap,

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap skatalog for Høreområdet i Region Midtjylland 2011 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.thi-midt.dk skatalog for høreområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2015 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen

Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen CSU-Slagelse Center for Specialundervisning CSU-Slagelse Slagelse og Holbæk Tale - Høre - Børn, CSU-Slagelse har lokale

Læs mere

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Tale & Høre Instituttet Høreområdet Grafisk Service 3600-08-079d. Fotos: Jonna Fuglsang Kjeldsen Ydelseskatalog for høreområdet

Læs mere

CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse

CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Høreafdelingen 13 Abonnement 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. 1 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog

Læs mere

Indhold Voksne med hørevanskeligheder... 3

Indhold Voksne med hørevanskeligheder... 3 2 Voksne med hørevanskeligheder... 3 n... 3 om høreområdet... 3 Høreteamet... 4 Samarbejdsparter... 4 Udredning... 4 315 Rådgivning/afprøvning af høretekniske hjælpemidler... 5 317 Opfølgning på tidligere

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Godkendt af Byrådet den 28. august 2013 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Svendborg Kommune. Hørerådgivningen

Ydelseskatalog 20. Svendborg Kommune. Hørerådgivningen Ydelseskatalog 20 Svendborg Kommune Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Der er enkelte ændringer i forhold til ydelseskatalog 2015 i ydelsesbeskrivelserne

Læs mere

Ungdomsuddannelse (STU)

Ungdomsuddannelse (STU) Årsrapport 2012 Afdelingsleder Anna Lisa Larsen CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Afdelingsleder Anna Lisa Larsen Tlf. 58 57 57 47 Mobil

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer

Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer 1. Den kommunale sagsbehandling a. Ansøgning modtages: 1. via borgerhenvendelse. Hvis pågældende ønsker høreapparater udleveret fra det

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Ydelseskatalog Langeland Kommune HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog Langeland Kommune HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Langeland Kommune HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET Ydelser (Hørerådgivningen) pr. 1.1.2015 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Høreområdet Lolland kommune

Høreområdet Lolland kommune Høreområdet Lolland kommune 1. Hvor og hvornår kan jeg træffe kommunens hørekonsulent? Hørekonsulenten kan træffes på telefon alle hverdage mellem kl. 8 og 9 på tlf.nr. 54 67 62 24. Du kan også sende en

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Læse- og Psykiatriaafdelingens

Læse- og Psykiatriaafdelingens Læse- og Psykiatriaafdelingens CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Læseafdelingens arbejdsområder 7

Læs mere

Borgere med synsproblemer. - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere

Borgere med synsproblemer. - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere Borgere med synsproblemer - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere NOTER Borgere med synsproblemer Mange erhvervsaktive borgere med nedsat syn, oplever vanskeligheder ved at håndtere deres

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Ydelseskatalog Hørerådgivningen, CKV Odense. Hørerådgivningen

Ydelseskatalog Hørerådgivningen, CKV Odense. Hørerådgivningen Ydelseskatalog 2017 Hørerådgivningen, CKV Odense Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser (Hørerådgivningen) pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger: Der

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere