HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr Vare nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr."

Transkript

1 Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr Vare nr Layout: Tryk: PrintDivision

2 Vejledningen henvender sig til alle, der er udsat for støj i forsvar og politi, uanset om dette kun sker lejlighedsvis. FORORD Branchearbejdsmiljørådet for serviceog tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter inden for forsvaret og politiet udarbejdet vejledningen om forebyggelse af høreskader. Vejledningen erstatter tidligere vejledning om forebyggelse af høreskader i forsvaret. Vejledningen henvender sig til alle, der er udsat for støj i forsvar og politi, uanset om dette kun sker lejlighedsvis. Denne vejledning kan hentes på BAR ens hjemmeside: Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. INDHOLDSFORTEGNELSE Øret er et fint sanseorgan Risikoen ved høreskader Instruktion og ansvar Arbejdsgiverens ansvar Arbejdslederens ansvar Den ansattes pligt Belastningsniveauer Bekæmpelse af støj Høreværn Høreprøver Skiltning Henvisninger Adresser og telefonnumre:

3 ØRET ER ET FINT SANSEORGAN - BESKYT DET! I forsvaret findes der mange støjende arbejdspladser. Støjen er kendetegnet ved lydbølger, der kan komme fra skydninger, køretøjer, værkstedsarbejde, maskiner, kommunikationsmateriel mv. Hos politiet findes støjgener overvejende som impulsstøj fra skydninger, vindstøj i hjelme ved motorcykelkørsel, samt træning og gennemførelse af anholdelser med skydevåben. I mindre grad udsættes medarbejderne for støj fra maskiner og ved værkstedsarbejde. Lyden måles, dels i (styrke) decibel (db(a)), dels i frekvens (Hz). Selvom vi i Danmark har 85 db(a) som grænseværdi for vedvarende støj, kan længere tids påvirkninger med lavere lydstyrker også give varige skader, (fx. fra arbejde med kørsel i pansrede køretøjer på gummihjul, fra arbejde med entreprenørmaskiner eller arbejde som signaloperatør på kommandostationer og lignende). Et skud, en eksplosion, et hammerslag mod en jernplade eller lignende udsender kraftig støj, som varer mindre end 1 sekund. Denne type støj kaldes impulsstøj. Kraftig impulsstøj kan skade dig øjeblikkeligt. Du kan måske vænne dig til støj, men spørgsmålet er, om du kan vænne dig til stilheden - hvis støjen først har reduceret din hørelse, eller du i forbindelse med en forringet hørelse har fået tinnitus (øresusen). Støj skal dæmpes, men du skal også selv beskytte din hørelse ved at bruge de høreværn, der skal stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Du kan måske vænne dig til støj, men spørgsmålet er, om du kan vænne dig til stilheden - hvis støjen først har reduceret din hørelse, eller du i forbindelse med en forringet hørelse har fået tinnitus (øresusen). 4 5

4 Udover de nævnte gener og handicaps ved man, at: RISIKOEN VED HØRESKADER I årene er der anmeldt mellem 1300 og 2000 høreskader om året til Arbejdstilsynet. Heraf er cirka 10 pct. fra forsvar/politi. En hørenedsættelse udvikler sig langsomt. Dette kan indebære, at man ikke selv mærker høreskaden de første år. Efterhånden som høreskaden forværres, går det ud over de toneområder, der er nødvendige for at høre i samtalesituationer. Dette medfører ofte en følelse af isolation, der i yderste konsekvens kan gøre det umuligt at følge med i samtaler, hvor flere personer taler. Høreskader kan ikke helbredes, og løbet er kørt, når skaden er sket. Det er vigtigt at understrege, at et høreapparat langt fra kan kompensere for den fine hørelse, som et uskadet øre giver den ansatte. Høreskader kan ikke helbredes, og løbet er kørt, når skaden er sket. Det er vigtigt at understrege, at et høreapparat langt fra kan kompensere for den fine hørelse, som et uskadet øre giver den ansatte. vedvarende støjbelastning over db(a) indebærer risiko for høreskader vedvarende støjbelastning på 85 db(a) målt over 8 timer indebærer risiko for alvorlige høreskader vedvarende støjbelastning på 90 db(a) målt over 8 timer indebærer, at risikoen for alvorlige høreskader er næsten tre gange så høj som ved en støjbelastning på 85 db(a) kraftig støj, hvor spidsværdien overstiger db(a), kan skade hørelsen selv ved ganske få kortvarige påvirkninger støj kan give anledning til tinnitus (susen for ørerne) og lydoverfølsomhed støj bl.a. kan ændre åndedrætsrytmen og give forhøjet blodtryk. Det kan belaste og skade organismen over længere tid. Selv svag støj kan være psykisk belastende kraftig støj også kan medvirke til arbejdsulykker, blandt andet fordi det er vanskeligt at høre advarselssignaler, maskinfejl, kommandoer mv. 6 7

5 INSTRUKTION OG ANSVAR Arbejdsgiverens ansvar at: Arbejdslederens ansvar at: Det påhviler ledelsen at sørge for, at den enkelte er korrekt beskyttet i forhold til de forskellige støjkilder, men du har også selv ansvaret for at beskytte din høresans og medvirke til, at sikkerhedsforskrifter overholdes. Dette indebærer blandt andet for ledelsen en forpligtelse til at give fyldestgørende instruktion i anvendelse af diverse høreværn. Ledelsen skal også gøre opmærksom på, hvor og hvornår der er risiko for skadende støj. Ligeledes skal der udarbejdes en samlet vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen (arbejdspladsvurdering). Arbejdspladsvurderingen skal omfatte en vurdering af støjforholdene, hvor det er relevant. Ifølge Arbejdsmiljøloven er det blandt andet: arbejdet planlægges, tilrettelægges så det kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsstedet indrettes, således at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt medarbejderen gives den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde om nødvendigt at anskaffe egnede høreværn og sørge for, at de ansatte bruger dem. medvirke til at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige deltage i samarbejde om sikkerhed og sundhed påse, at personlige værnemidler (herunder høreværn) anvendes korrekt kontrollere at foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter hensigten afværge farer, som han/hun bliver bekendt med på grund af fejl og mangler gøre arbejdsgiveren eller sikkerhedsgruppen opmærksom på farer, som ikke kan afværges af ham/ hende selv. Den ansattes pligt at: deltage i arbejdet om sikkerhed og sundhed medvirke til at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige overholde sikkerhedsregler blandt andet om høreværn, som er stillet til rådighed give meddelelse til sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren om fejl og mangler, som de ikke selv umiddelbart kan udbedre. Hvor der ikke er oprettet sikkerhedsgrupper, skal medarbejderen give meddelelse om fejl og mangler til nærmeste chef/leder eller talsmand/talsmandsudvalg. 8 9

6 BELASTNINGSNIVEAUER: ingen personer må udsættes for støjbelastning (over en 8 timers arbejdsdag), der overstiger 85 db(a) ingen personer bør udsættes for impulsstøj, der overstiger 130 db(a)-140 db(a) i spidsværdi unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejde skal holdes så lavt, som det er teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Høreværn Hvis det ikke er muligt at dæmpe støjen på anden måde, skal der anlægges høreværn, hvis støjbelastningen vurderes at være høreskadelig. Høreværn anbefales allerede ved 80 db(a) og stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Høreværn kan opdeles i 2 hovedtyper: Ønsket om at høre og behovet for at beskytte hørelsen er to forskellige hensyn, som skal tilgodeses ved impulsstøj (skydning mv.). Til dette formål findes der ørekopper med indbygget elektronik. BEKÆMPELSE AF STØJ Hovedreglen er, at støj på arbejdspladsen skal bekæmpes ved støjkilden, og støjende arbejdsmetoder skal søges ændret til mindre støjende metoder. Tekniske foranstaltninger kan bl.a. bestå af indkøb af nyt mere støjsvagt materiel, støjisolation af maskiner eller akustisk regulering af lokaler. God vedligeholdelse medvirker til at holde niveauet nede. Ved begrænsning af støjende arbejdsmetoder kan arbejdet f.eks. tilrettelægges, således at det kun er det personel, der deltager i arbejdsprocessen, der udsættes for støjen. Konstant støjbelastning (8 timers arbejdsdag) Max. 85db Impulsstøj Max. 130 db Ørekopper, som dækker øret. Ørepropper, som anbringes i øregangen

7 Høreprøver I forbindelse med indsatsen mod støj er det en god idé, at de ansatte der arbejder i støjbelastende områder, deltager i regelmæssige vejledende høreprøver. Formålet med høreprøver er at undersøge, om der er begyndende eller sikker hørenedsættelse hos nogle af medarbejderne. Hvis dette er tilfældet, er opgaven at sikre mod yderligere skadelig påvirkning. En vejledende høreprøve er en god metode til at motivere medarbejderne aktivt til at medvirke til dæmpning af støjen. Samtidig er høreprøven en kontrol af, om indsatsen mod støj er tilstrækkelig - uanset om der er tale om støjdæmpning eller brug af høreværn. Skiltning Støjbelastende områder, hvor høreværn er påbudt, skal afmærkes med skiltning. Det kan være: faste skydebaneanlæg for håndvåben og tungere våben værkstedsområder prøvestande for motorer fly-, start- og landingsbaner. Skiltet er blåt med hvidt symbol og kan være forsynet med et supplerende skilt, som angiver typen af høreværn. Der kan være tilfælde, hvor arbejde, som gør høreværn nødvendigt, foregår så spredt, at skiltning ikke er praktisk mulig. Støjbelastende områder, hvor høreværn er påbudt, skal afmærkes med skiltning

8 Henvisninger At-anvisning Akustik i arbejdsrum At-vejledning D.5.2 Vejledning om brug af høreværn At-vejledning D.6.1 Støj At-vejledning D 7.4 Måling af støj på arbejdspladsen Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning Bekendtgørelse om støjgrænser på arbejdspladsen. Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Arbejdstagersekretariatet H.C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax: Andre adresser Arbejdstilsynet (postadresse) Postboks København C Arbejdstilsynet Kreds København Amt - Militærinspektionen Dyregårdsvej 5A 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.:

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Støj Vejledning om vurdering og forebyggelse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde,

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Støj i landbruget. er det et problem? Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Støj i landbruget. er det et problem? Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Denne pjece og rapporten "Støj i landbruget en eksempelsamling" kan bestilles ved henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord eller downloades fra www.barjordtilbord.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker

Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker TEMA Tekst Din arbejdsplads indsættes Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien

Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade

Læs mere

FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR

FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejde med kørestrøm. Foto Peter Thornvig 71 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 5 1. Planlægning af arbejdet...

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Råstofudvinding Vejledning om råstofudvinding og behandling Sten, ler og grus

Råstofudvinding Vejledning om råstofudvinding og behandling Sten, ler og grus 610792 Ra?stofudvinding:Layout 1 12/01/11 9:26 Side 1 Råstofudvinding Vejledning om råstofudvinding og behandling Sten, ler og grus 610792 Ra?stofudvinding:Layout 1 12/01/11 9:26 Side 2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde Branchevejledning for skorstensfejerarbejde Indholdsfortegnelse Forord................................................ 1 Baggrundsanalyse....................................... 1 Sikkerhedsorganisation..................................

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR arbejdsmiljøhåndbog for v A G T E R ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR VAGTER 2012 indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Sikring af det gode arbejdsmiljø 3 Grundlæggende krav til en virksomhed 3 Samarbejdet om

Læs mere