Arbejdsgiveransvar, skade overgået tredjemand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.4.2. Arbejdsgiveransvar, skade overgået tredjemand"

Transkript

1 OE2010.B FED Chauffør, der under montering af nyt dæk på hans lastbil blev ramt i ansigtet af eksploderende bildæk, havde krav på erstatning fra virksomheden, der monterede dækket, idet branchevejledningens sikkerhedsforskrifter ikke var iagttaget. Der fandtes ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af erhvervsevnetabsprocenten. Udtalt, at reglerne for fastsættelse af det endelige erhvervsevnetab efter EAL og ASFL er de samme. [Dommen er anket til Højesteret] Arbejdsgiveransvar, skade overgået tredjemand Ø.L.D. af 14. juni Sag: 18. afd. a.s. nr. B (Ulla Staal, Sanne Kolmos og Helle M. Jardorf (kst.)) Super Dæk Service Odense Havn ApS (adv. Ulrik Christrup) mod A (adv. Mikkel Bensby Nøhr, e.o.) Dom afsagt af Odense Ret den 13. oktober 2009 (BS /2007) Under denne sag, der er anlagt den 21. februar 2007, har sagsøgeren, A, efter sin endelige påstand krævet sagsøgte, Super Dæk Service Odense Havn ApS, dømt til at betale ,25 kr. med tillæg af renter i medfør af erstatningsansvarslovens 16 af ,52 kr. fra sagens anlæg, af ,08 kr. fra den 14. juli 2007 og af ,95 fra den 3. juli Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Sagsøgeren arbejdede som lastbilchauffør, og da han konstaterede, at et dæk var punkteret, indfandt han sig den 20. maj 2005 hos sagsøgte medbringende det punkterede dæk monteret på fælgen. Den hos sagsøgte da ansatte dækmontør M pumpede luft i dækket, der så eksploderede. Samme dag kl kom sagsøgeren i behandling på skadestuen på Odense Universitets Hospital. Han fortalte på skadestuen, at han var blevet ramt i hovedet af stumper fra et eksploderet lastbilsdæk, og at han havde fået skrammer i ansigtet og en flænge i hårbunden. Skadestuen beskrev sagsøgerens ansigt som havende multiple små sår i venstre frontal- og zygoma-region. Han blev syet og sendt hjem med besked om, at han skulle have fjernet stingene hos egen læge seks dage senere. Den 26. maj 2005 var sagsøgeren hos egen læge, der fjernede stingene og konstaterede, at såret i hovedbunden var lægt. Sagsøgeren klagede over svær hovedpine samt smerter i næseregionen og susen samt nedsat hørelse i venstre side. Han forventede at starte igen som langturschauffør den følgende mandag. Han blev sendt videre til øre-, næse- halsambulatorium F på Odense Universitets Hospital, der i et notat af 30. maj 2005 anførte, at der fortsat var hovedpine, nedsat venstresidet hørelse og øresusen samt at egen læge havde fundet en trommehindeperforation. Den 3. juni 2005 noteredes, at der fortsat var hovedpine og yderligere sygemelding i en uge. Han skulle til kontrol en måned senere. Den 17. januar 2006 noteredes, at sagsøgeren ville melde sig rask samme dag, men han kunne ikke køre lastbil mere. Den 23. januar 2006 var der stadig perforation af trommehinden, og han fik at vide på øre-, næse- halsafdelingen, at det ville give varigt mén. Han havde fortsat ondt i øret og hovedet. Den 15. marts 2006 anførtes, at han nærmest konstant havde hovedpine og smerter i venstre øre. Han kunne ikke sove på venstre side. Hørelsen var nedsat, hvilket han på øre, næse- halsafdelingen i Svendborg fik at vide ville være et varigt mén. Sagsøgerens arbejdsgiver, vognmand Frode Snitgaard, anmeldte den 26. juni 2005 hændelsen som en arbejdsulykke. Under hændelsesforløbet var blandt andet anført, at sagsøgeren var blevet kastet flere meter væk ved eksplosionen. Han var blevet ramt af stumper i hovedet og havde fået en flænge i hårbunden samt skrammer i ansigtet, hjernerystelse, sprængt trommehinde, samt at han blødte fra venstre øre og havde nedsat hørelse. Dage med arbejdsudygtighed var foreløbigt opgjort til 23. Arbejdsskadestyrelsen modtog den 17. oktober 2005 akt 4, hvori sagsøgeren havde anført, at han havde sagt til manden "skulle det ikke ind i sikkerhedsboksen". Sagsøgeren erklærede, at han fortsat havde hovedpine hver dag og nedsat hørelse. Han skulle opereres i venstre øre på Svendborg Sygehus den 26. oktober Akt 4 er ved underskriften dateret 14. maj 2005, hvilket retteligt må være 14. oktober Akt 16 er en audiologisk speciallægeerklæring, modtaget i Arbejdsskadestyrelsen den 2. juni Det er heri anført, at forsøget på at indsætte en ny trommehinde var mislykket, og man ville ikke operere igen. Patienten havde konstant haft hovedpine, sidesmerter og ømhed i øret. Akt 20 er en speciallægeerklæring fra speciallæge i neurologi Niels Peter Utzon, modtaget i Arbejdsskadestyrelsen den 7. juli Under aktuelle klager er anført, at sagsøgeren havde daglig hovedpine, der forværredes ved fysisk aktivitet. Efter ulykkestilfældet følte han sig generelt mere træt, og var også blevet mere irritabel og generet af både stærkt lys og høje lyde. Han havde vanskeligere ved at koncentrere sig, og havde siden ulykkestilfældet haft en betydelig hørenedsættelse, mest på venstre side. Konklusionen er sålydende: "Anamnese og objektivt som anført. Jeg mener, der en klar kausal sammenhæng imellem skadesmekanismen og de aktuelle gener, der centrerer sig omkring nedsat hørelse, specielt på venstre side og en konstant hovedpine. Hvad førstnævnte angår, falder dette udenfor mit speciales rammer og udtalelser og tilråder, at man indhenter relevante oplysninger vedrørende høreskaden. Hvad sidstnævnte angår har han haft hovedpine stort set konstant og betragter det som postkommotionelle følger, men da det har stået på i over et år, og der også er ledsagefænomener i form af koncentrationsbesvær, træthed, er blevet mere irritabel og også overfor høje lyde og stærkt lys, så modsvarer dette symptomkomplekset postkommotionelt syndrom. Observanten søger i øvrigt pension, men dette dog ikke på grund af skadefølgerne alene, men også på baggrund af en mere generel nedslidningsproblematik, idet han har gener fra bevægeapparatet i form af smerter i nakke og skulderåg samt lænd, hvilket jeg ikke kan afvise kan være på baggrund af mere end 40 års arbejde som lastbilchauffør med undertiden tunge løft og lange arbejdsuger på angiveligt op til timer om ugen. " Efter indholdet af de to speciallægeerklæringer traf Arbejdsskadestyrelsen den 22. december 2006 afgørelse om, at ulykken den 20 maj 2005 anerkendtes som arbejdsskade med et varigt mén på fem procent, hvorfor sagsøgeren fik udbetalt kr. i godtgørelse herfor. Erstatning for tab af erhvervsevne blev afslået. Sagsøgeren kontaktede den 3. september 2006 vagtlægen, idet han havde lungeproblemer, der senere blev beskrevet som lungebetændelse. Sagen har været forelagt Retslægerådet, der den 22. februar 2008 udtalte følgende: " Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 Spørgsmål 1: Kan det fastslås, at sagsøger i perioden 20. maj til 12. juni har haft: - en eller flere lidelser eller gener i hovedet - en eller flere lidelser eller gener - en eller flere lidelser eller gener i nakken - en eller flere lidelser eller gener i ryggen - en eller flere lidelser eller gener i skulderpartiet - en eller flere lidelser eller gener i albuerne - en eller flere lidelser eller gener i luftvejene I bekræftende fald anmodes rådet om nærmere at redegøre for lidelsernes omfang og de med lidelserne forbundne gener. Fra den nævnte periode foreligger skadejournal fra , som beskriver multiple kontusionssår i ansigt og på kraniet samt en lille blødning i venstre øje. Den konstateres at næsen har fået et slag, men ikke er brækket. Venstre trommehinde er sprængt. Der foreligger ikke journaloplysninger om de andre nævnte regioner. Spørgsmål 2: Kan det fastlås, at sagsøger i perioden 14. september 2005 til 17. januar 2006 har haft - en eller flere lidelser eller gener i hovedet - en eller flere lidelser eller gener - en eller flere lidelser eller gener i nakken - en eller flere lidelser eller gener i ryggen - en eller flere lidelser eller gener i skulderpartiet - en eller flere lidelser eller gener i albuerne - en eller flere lidelser eller gener i luftvejene I bekræftende fald anmodes rådet om nærmere at redegøre for lidelsernes omfang og de med lidelserne forbundne gener. Den : Hørenedsættelse og susen for venstre øre. November 2005: Smerter i venstre øre og ansigtshalvdel. Fortsat ikke oplysninger om andre lidelser. Spørgsmål 3: Er der overensstemmelse mellem de objektive fund og de subjektive klager, for så vidt angår de under besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 anførte lidelser? Hovedpine, smerter i ansigt og øresusen kan ikke objektiviseres, men synes velbegrundet. Læsionerne er beskrevet i skadejournalen. Spørgsmål 4: I det omfang rådet besvarer spørgsmål 1 bekræftende, anmodes rådet om at oplyse, om det kan fastslås, at lidelserne eller generne er forårsaget eller udløst af sagsøgers tilskadekomst den 20. maj Rådet anmodes om at besvare spørgsmålet for hver af de under besvarelsen af spørgsmål 1 anførte lidelser og gener. Ja. Spørgsmål 5: I det omfang rådet besvarer spørgsmål 2 bekræftende, anmodes rådet om at oplyse, om det kan fastslås, at lidelserne eller generne er forårsaget eller udløst af sagsøgers tilskadekomst den 20. maj Rådet anmodes om at besvare spørgsmålet for hver af de under besvarelsen af spørgsmål 2 anførte lidelser og gener. Ja. Spørgsmål 6: Hvilken betydning har de lidelser eller gener, der er forårsaget af sagsøgers tilskadekomst den 20. maj 2005 haft for sagsøgers funktionsevne i perioden fra den 20. maj til 12. juni I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet bedes rådet nærmere redegøre for, hvilke gener de pågældende lidelser har medført i perioden. Retslægerådet udtaler sig ikke om funktionsevne. Spørgsmål 7: Hvilken betydning har de lidelser eller gener, der ikke er forårsaget af sagsøgers tilskadekomst den 20. maj 2005 haft for sagsøgers funktionsevne i perioden fra den 20. maj til 12. juni I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet bedes rådet beskrive, hvilke gener de pågældende lidelser har medført i perioden. Udgår. Spørgsmål 8: Hvilken betydning har de lidelser eller gener, der er forårsaget af sagsøgers tilskadekomst den 20. maj 2005 haft for sagsøgers funktionsevne i perioden fra den 14. september 2005 til 17. januar I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet bedes rådet beskrive, hvilke gener de pågældende lidelser har medført i perioden. Retslægerådet udtaler sig ikke om funktionsevne. Spørgsmål 9: Hvilken betydning har de lidelser eller gener, der ikke er forårsaget af sagsøgers tilskadekomst den 20. maj 2005 haft for sagsøgers funktionsevne i perioden fra den 14. september 2005 til 17. januar I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet bedes rådet beskrive, hvilke gener de pågældende lidelser har medført i perioden. Rådet anmodes endvidere om at oplyse, om de andre lidelser eller gener, som rådet ikke anser for at være en følge af sagsøgers tilskadekomst den 20. maj 2005, isoleret set ville have medført et nedsat funktionsniveau i relation til sagsøgerens arbejde. Udgår. Spørgsmål 10: Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger? Nej. " Den 28. november 2008 besvarede Retslægerådet nogle supplerende spørgsmål således: " Spørgsmål 11: Kan det fastslås, at sagsøger i perioden 20. maj juni 2005 har haft hovedpine og kognitive gener som følge af tilskadekomsten den 20. maj 2005? I bekræftende fald anmodes rådet om en nærmere beskrivelse af hovedpinen og de kognitive gener. Der er i bilag 14 omtalt hovedpine som følge af tilskadekomsten den Hovedpinen er beskrevet som kraftig. Der er ingen konkret omtale af kognitive gener i den angivne periode. Spørgsmål 12: Kan del fastslås, at sagsøger i perioden 14. september januar 2006 har haft hovedpine og kognitive gener som følge af tilskadekomsten den 20. maj 2005? I bekræftende fald anmodes rådet om en nærmere beskrivelse af hovedpinen og de kognitive gener. I bilag 19.1 ( ) omtales fortsat hovedpine. Hovedpinen er beskrevet som velkendt. Der er ingen konkret omtale af kognitive gener i den angivne periode. Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 Spørgsmål 13: Kan det fastslås, at sagsøger i perioden 30. marts november 2006 har haft hovedpine, kognitive gener, hørenedsættelse, smerter og susen for venstre øre samt smerter i venstre ansigtshalvdel som følge af tilskadekomsten den 20. maj 2005? I bekræftende fald anmodes rådet om en nærmere redegørelse for generne. I bekræftende fald anmodes rådet endvidere om en redegørelse for genernes betydning for sagsøgers funktionsevne i perioden. Ved neurologisk speciallægeundersøgelse (bilag 19.4) er noteret klager over: daglig hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, irritabilitet samt lys og støjoverfølsomhed foruden venstresidig hørenedsættelse. De kognitive gener er uspecifikke, men velkendte ledsagefænomener til smertetilstande, herunder hovedpine. Retslægerådet udtaler sig ikke om arbejds- og erhvervsevne. Om hørelsen, som selvstændig funktion, kan oplyses, at i audiologisk eklæring (bilag 19.3) er hørenedsættelsen rubriceret som et mindre handicap; grad 1 (0-5). Spørgsmål 14: Kan det fastslås, at sagsøger har varige gener i form af hovedpine, kognitive gener, hørenedsættelse, smerter, susen for venstre øre samt smerter i venstre ansigtshalvdel som følge af tilskadekomsten den 20. maj 2005? Retslægerådet udtaler sig ikke om prognoser, men da der er omtalt fortsat hovedpine så sent som i februar 2007, må generne kunne beskrives som i det mindste langvarige. Spørgsmål 15: Såfremt spørgsmål 14 besvares benægtende, anmodes rådet om at redegøre for, om der er grundlag for at antage, at sagsøger efter den 19. november 2006 er blevet symptomfri i forhold til hovedpine, kognitive gener, hørenedsættelse, smerter og susen for venstre øre og/eller smerter i venstre ansigtshalvdel. Retslægerådet finder ikke grundlag for at antage, at sagsøger har været symptomfri efter den Spørgsmål 16: For så vidt angår rådets besvarelse af spørgsmål 6-9, henledes rådets opmærksomhed på, at rådet i en række andre sager, herunder bl.a. sagerne medj.nr. 50E/E og 50E /E har besvaret tilsvarende spørgsmål. Retslægerådet bedes derfor på ny om at besvare spørgsmål 6-9. Retslægerådet fastholder besvarelsen af spørgsmål 6-9, idet rådet generelt ikke udtaler sig om funktionsevne. For så vidt angår de i relation til spørgsmålet citerede sager har der været tale om grænsetilfælde, hvor Retslægerådet har udtalt sig i forhold til funktionsevne i overekstremiteterne og funktionsevne i forhold til hårdt fysisk arbejde. Spørgsmål 17: I det omfang rådet besvarer spørgsmål 14 bekræftende, anmodes rådet om at redegøre for, hvilken varig betydning generne har for sagsøgers funktionsevne. Retslægeråde udtaler sig ikke om individuelle prognoser og ej heller arbejds- eller erhvervsevne. Spørgsmål 18: Kan det fastslås, at sagsøger i perioden 20. maj juni 2005 har haft de gener eller lidelser i nakken, ryggen, skulderpartiet, albuerne og luftvejene, der er beskrevet i bilag 15, 19.4, 12, 19.6, 19.8, 19.9 og I bekræftende fald anmodes rådet om at oplyse, hvilken betydning de pågældende lidelser og gener har haft for sagsøgers funktionsevne i perioden. Rådet bedes beskrive i hvilket omfang eventuelle lidelser har været symptomgivende i perioden. Spørgsmål 19: Kan det fastslås, at sagsøger i perioden 14. september januar 2006 har haft de gener eller lidelser i nakken, ryggen, skulderpartiet, albuerne og luftvejene, de er beskrevet i bilag 15, 19.4, 12, 19.6, 19.8, 19.9 og I bekræftende fald anmodes rådet om at oplyse, hvilken betydning de pågældende lidelser og gener har haft for sagsøgers funktionsevne i perioden. Rådet bedes beskrive i hvilket omfang eventuelle lidelser har været symptomgivende i perioden. Spørgsmål 20: Kan det fastslås, at sagsøger i perioden 30. marts november 2006 har haft de gener eller lidelser i nakken, ryggen, skulderpartiet, albuerne og luftvejene, der er beskrevet i bilag 15, 19.4, 12, 19.6, 19.8, 19.9 og I bekræftende fald anmodes rådet om at oplyse, hvilken betydning de pågældende lidelser og gener har haft for sagsøgers funktionsevne i perioden. Rådet bedes beskrive i hvilket omfang eventuelle lidelser har været symptomgivende i perioden. Ad spørgsmål og 20: Spørgsmålene har resumékarakter og kan ikke besvares af Retslægerådet. Retslægerådet kan dog oplyse, at man ikke finder grundlag for at betvivle gyldigheden af de lægelige oplysninger. De omtalte geners tilstedeværelse må anses som fastslået, hvis de er omtalt i de nævnte bilag med tidsmæssig relation til de interesserende perioder. Spørgsmål 21: Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger? Nej. " Af sagsøgerens sygedagpengesag fremgår, at han var blevet sygemeldt den 26. oktober 2005 grundet en operation i øret. Han havde da været ledig siden 21. september I et notat af 28. november 2005 er anført, at sagsøgeren efter ulykken havde været sygemeldt i tre uger, hvorefter han raskmeldte sig til sit hidtidige job. I november oplevede han fortsat mange smerter i øret og hovedpine ved den mindste fysiske belastning. Han havde sagt sit job op, idet han ikke kunne klare det på grund af smerterne. Han ønskede ikke at komme tilbage til chaufførjobbet, da der var kommet mange nye regler, der gjorde jobbet meget vanskeligt at udføre. Den 2. december 2005 er det noteret, at sagsøgeren skulle til fornyet kontrol den 9. december, hvor han skulle i narkose, så øret kunne blive grundigt undersøgt, da der fortsat var mange smerter. Den 17. januar 2006 er det noteret, at sagsøgeren telefonisk havde oplyst, at dette var den sidste sygedag. Den 3. april 2006 er der anmodet om dagpenge fra den 29. marts Den 2. maj 2006 er noteret, at han fortsat plages af voldsomt hovedpine og smerter ved fysisk aktivitet. Han har fået tid til en undersøgelse hos en speciallæge i hørelse den 19. maj på høreklinikken i København og den 6. juli i Odense hos en speciallæge, hvis speciale han ikke kan huske. Den 11. maj 2006 noteres diagnosen konstant hovedpine og trommehindeperforation. Der blev den 15. juni 2006 fulgt telefonisk op på sagen. Han havde nu været ved ørelægen. Den 26. september 2006 er det noteret, Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 at sagsøgeren siden sidste samtale har haft lungebetændelse og har siden da haft vejrtrækningsproblemer. Sagsøgeren blev bevilget førtidspension pr. 1. oktober Til brug for førtidspensionssagen var der i november 2006 indhentet en generel helbredsattest, hvori det var anført, sagsøgeren gennem de sidste par år havde haft smerter i skuldrene, albuerne og knæene. De smerter gav ham problemer med at udføre fysisk hårdt arbejde, og han havde tillige smerter henover lænden. Han havde problemer med at ligge på skulderen om natten, da han så fik værre smerter. Efter en beskrivelse af smerterne i venstre øre og vedvarende hovedpine efter uheldet den 20. maj 2005 anførtes det, at sagsøgeren havde tabt sig ca. 10 kg på halvandet-to år og aktuelt vejede 54 kg. Han havde åndenød ved fysisk anstrengelse og var ryger, men han røg dog ikke aktuelt grundet luftvejsproblemer. Han havde siden 5. september 2006 været i penicillinbehandling for lungebetændelse i 10 dage, men luftvejsproblemerne var ikke væk, hvorfor han var blevet behandlet med prednisolon, og den 17. oktober 2006 blev der foretaget lungefunktionsundersøgelse, hvilket resulterede i en henvisning til medicinsk afdeling C på OUH, hvor man planlagde en PET-scanning. Den almene læge underskrev den generelle helbredsattest den 9. november Lægekonsulent Lisbeth Rossel beskrev den 26. juli 2007 sagsøgeren således: " Bevægeapparat: Generel nedslidningsproblematik med smertetilstand i skuldre, albuer og knæ. Hørelse: I 2005 udsat for arbejdesulykke hvor et læs bildæk eksploderede nær ham. Pådrager sig flere mindre læsioner men herudover sprængning af venstre trommehinde. Har efterfølgende fået foretaget operation via øre-næse-halsafdeling på Svendborg sgh men denne har ikke haft nogen effekt hvorfor der forsat er hul på trommehinden hvilket medfører ophævet hørelse på venstre øre. Har herudover hørenedsættelse på højre øre. Udover hørenedsættelsen har før nævnte ulykkestilfælde medført kronisk hovedpine som forværres ved fysisk belastning. Denne ledsages af koncentrationsbesvær, træthed og irritabilitet. Er undersøgt via neurolog Utzon som mener at det drejer sig om psotkommotionelt syndromfølger efter hjernrystelse. Tilstanden vil hos de fleste forventes bedret med tiden men pgls alder set i betragtning er generne formentlig stationære. Lunger: Debuterede i august 2006 med smerter i højre side af brystet samt svær åndenød. Herudover flere gange behandlet for lungebetændelse. Udredes efterfølgende via afdeling C hvor man mistænker ondartet tilstand. Får den foretaget operation af afd. T med fjernelse af et lungeafsnit. Det viser sig at den sete forandring var tegn på svampvækst og ikke kræftlidelse. Herudover er der fundet udtalte tegn på rygerlunger som medfører nedsat lungekapacitet. Diagnose: - 094: Sephalalgia posttraumatica chronica (kronisk hovedpine efter traume) - 111: Surditas alia (høretab uden specifikation) - 133: Emphysem (udvidet lunger/rygerlunger) - 208: Dolores extremitatis (smerter i arme og ben) Vurdering: Varig, svær funktionsevneindskrænkning på baggrund af generel nedslidningsproblematik i bevægeapparatet, svært nedsat lungefunktion samt følge efter ulykke i Der er risiko for forværring af bevægeapparatsgener samt lungegener med stigende alder. Der er ikke nogen behandlig som kan bedre tilstanden. De helbredsmæssige forhold vurderes således at udgøre en væsentlig barriere for fremtidig arbejdsmarkedstilknytning. " På denne baggrund besluttede Assens Kommune den 14. september 2007 at tilkende sagsøgeren førtidspension. I redegørelsen for, hvorfor arbejdsevnen ikke kunne forbedres, anførtes det, at sagsøgerens funktionsniveau var væsentligt svækket på grund af helbredsmæssige forhold. Der var ikke yderligere behandlingsmuligheder. På baggrund af de helbredsmæssige forhold vurderedes det, at revalideringstiltag ville være udsigtsløse, da sagsøgeren havde kroniske smerter fra bevægapparatet samt varigt nedsat lungekapacitet. Under den faglige forklaring på, hvorfor arbejdsevnen blev ansat for varigt nedsat, var anført, at sagsøgeren var nedslidt i hele bevægeapparatet og lungekapaciteten var nedsat til en tredjedel. Funktionsevnen var derfor nedsat i væsentlig grad og lod sig ikke anvende til selvforsørgelse. Der var ikke behandlingstiltag, der ville kunne bedre funktionsevnen i en grad, der ville bevirke, at sagsøgeren ville kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Arbejdsskadestyrelsen omgjorde den 21. april 2008 sin tidligere afgørelse og vurderede nu, at sagsøgeren havde et erhvervsevnetab på 20 procent svarende til et engangsbeløb på kr. Arbejdsskadestyrelsen anførte, at det fremgik af akterne fra kommunen, at sagsøgeren udover følgerne efter arbejdsskaden havde en lungesygdom med nedsættelse af lungefunktionen til under en tredjedel, hvortil kom smerter i skulder, albuer og knæ, hvorfor sagsøgeren ikke blev fundet i stand til at foretage sig noget med nogen form for fysisk belastning. Det anførtes endvidere, at sagsøgeren havde fået førtidspension, hvilket betød, at hans erhvervsevne var betydeligt nedsat. På baggrund af de samlede oplysninger og sagsøgerens helbred samt hans alder vurderede Arbejdsskadestyrelsen, at hans erhvervsevne var nedsat til en ubetydelighed, men at arbejdsskadens følger kun udgjorde en lille del af erhvervsevnetabet. Sagsøgeren havde fået følger efter arbejdsskaden i form af daglig hovedpine og lettere kognitive gener. Disse gener i sig selv vurderede Arbejdsskadestyrelsen skønsmæssigt at have nedsat erhvervsevnen med 20 procent. Arbejdstilsynet udarbejdede den 11. oktober 2005 et internt notat om, at de på baggrund af en klage over et dæk, som eksploderede ved oppumpning, havde besøgt sagsøgte og konstateret, at sagsøgte havde et dækbur, der kunne bruges ved oppumpning af dæk. Der blev spurgt om proceduren for anvendelse af dækburet og fik i den forbindelse oplyst, at dækburet altid anvendtes, når der skulle pumpes lastvognsdæk op. Det var ikke muligt at spørge mere konkret ind til ulykken, da der var tale om en klage fra en kunde af hensyn til klagerens anonymitet. Arbejdstilsynet besøgte på ny sagsøgte den 14. oktober 2005, hvor man ifølge notatet talte med afdelingschef Søren Jensen. Det blev oplyst, at chaufføren var kommet ind med et dæk med et tryk på psi. Dette indikerede, at der sad et søm i dækket. Hullet lukker sig, når trykket falder. Derfor pumpedes dækket op til psi, for så bliver hullet synligt igen. Normalt driftstryk for lastbildæk er psi. Ved oppumpning til psi åbnede den ene side af dækkassen sig, og chaufføren blev slynget omkuld, men blev kun ramt af luft. Når dæk er helt flade eller er blevet skiftet, anvendes altid pumpebur, dvs. i ni ud af 10 tilfælde. Arbejdstilsynets vurdering blev, at ulykken ikke ville være undgået, såfremt man havde anvendt pumpebur, da det var lufttrykket alene, der havde væltet sagsøgeren omkuld. Arbejdstilsynet konkluderede derfor, at de ikke havde konstateret forhold, der gav anledning til at foretage sig yderligere. Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation udgav i september 2001 en branchevejledning om arbejde med dæk og fælge. Arbejdet, der er omfattet af vejledningen, omhandler alt arbejde på faste og mobile arbejdssteder med demontering, montering af dæk og fælge samt arbejde med oppumpning af dæk samt hjul-afbalancering. Ved oppumpning efter Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 dækreparation eller dækudskiftning på lastvogne skal der være truffet effektive foranstaltninger mod, at nogen, i tilfælde af dækeksplosion og udkastning af låseringe eller fælgbrud, kan blive ramt af udslyngede dele fra dæk eller fælg og af trykbølgen. Dette kan ske ved anvendelse af pumpebur. Under vejledningens checkliste pkt. 8 er i relation til risiko for eksplosion under arbejdet anført: fastboltet, simpelt tremmebur eller faststøbt pumpebur/stativ og sikkerhedszone: Hjulsider 4 m, foran/bagved 2,5 m samt markering af sikkerhedszone. Pumpeburet er nærmere beskrevet under pkt Det kan bestå af svære jernrør, der er forankret til gulvet, og som kan svinges om et hængsel, når hjulet skal lægges i eller fjernes. Et pumpebur i stålkonstruktion bør være stærkt nok til at modstå og opfange hjul og hjuldele ved en dækeksplosion ved et hvilket som helst tænkeligt lufttryk op til 290 psi. Et pumpebur bør desuden modstå en trykvej og opfange smådele fra et eksploderende dæk og bryde trykbølgen for at forhindre, at nogen person udenfor pumpeburet kan blive kastet langt væk af trykket. Lufttrykket fra en eventuel dækeksplosion skal kunne bremses i siderne med mulighed for at søge både opad og nedad. Det anbefales, at pumpeburet er fastboltet til gulvet. Sikkerhedszonen er beskrevet under pkt og : Indenfor sikkerhedszonen må der ikke befinde sig genstande, der ved kraften af lufttryk, der udløses ved en dækeksplosion, bliver til flyvende genstande. Dæk og fælge kan ligge direkte på gulvet, men ikke i etager (stabler). Fælgdele, dvs. løse ringe, skal være udenfor sikkerhedszonen, der skal være tydeligt markeret med en 10 cm bred signalgul streg, malet på gulvet rundt om pumpeburet/stativet. Der skal ophænges et advarselsskilt, der både med skrift og tegn advarer udenforstående om at holde sig udenfor sikkerhedszonen under dækoppumpningen. Der er under sagen fremlagt en række fotos under bilag B af henholdsvis sagsøgtes dækmonteringsmaskine og pumpebur. Der er på billederne ingen tegn på, at der skulle være afmærket en sikkerhedszone eller opsat skiltning herom. Sagsøgeren har opgjort sit endelige krav således: Tabt arbejdsfortjeneste: For perioden 20. maj 2005 til 12. juni 2005: 16 arbejdsdage à 1.086,99 kr. For perioden 14. september 2005 til 15. december 2005: 67 arbejdsdage à 1.086,99 kr. For perioden 16. december 2005 til 17. januar 2006: 22 arbejdsdage à 1.086,99 kr. inkl. 12,5% i feriepenge For perioden 30. marts 2006 til 3. september 2006: 106 arbejdsdage à 1.086,99 kr. inkl. 12,5% i feriepenge Samlet forventet indtægt i sygdoms- perioderne Modtaget sygedagpenge i alt Tabt arbejdsfortjeneste netto ,84 kr ,33 kr ,00 kr ,56 kr ,73 kr ,18 kr kr. Svie- og smertegodtgodtgørelse: 20. maj 2005 til 12. juni dage, 15. september 2005 til 17. januar dage, 30. marts 2006 til 19. november dage, eller i alt 416 dage, hvorfor godt- gørelsen nedsættes til maksimumbeløbet for ,00 kr. Positive udgifter: Honorar for lægeerklæring 150,00 kr. Erhvervsevnetabserstatning: 10 x ,00 kr. x 20% = ,00 kr. aldersreduktion 46% af ,00 kr. = ,00 kr. Fradrag for modtaget kapitaler- statning Resterstatning eller i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr., kr. Forklaringer Sagsøgeren har forklaret, at han var 61 år på uheldstidspunktet. Han havde da været ansat i fem år hos vognmand Frode Snitgaard, hvor han kørte lastbil som varechauffør. Sagsøgte har filialer rundt omkring i landet, og det var altid sagsøgte, arbejdsgiveren benyttede, når der var punkterede dæk. I maj 2005 var sagsøgeren på vej hjem fra Sjælland, i hvilken forbindelse han skulle stille traileren på Fyn. Han foretog afkobling og konstaterede, at det bagerste dæk var fladt. Han havde ikke mere køretid, så han holdt hos sagsøgte, da de åbnede næste morgen. Dækhallen hos sagsøgte er et stort rum på ca meter i dybden og otte meter bredt med to porte. Lastbiler serviceres til venstre og personbiler til højre. Der var vist kun to af sagsøgtes medarbejdere på arbejde den pågældende morgen. Han kendte dem ikke. Den ene arbejdede i personbilsafdelingen og den anden ved lastbilerne. Det var dækmontøren, der aftog hjulet. Dækket var uden synlig skade, men Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 5

6 helt fladt. Der var et vandbad til fejlfinding placeret til højre for sikkerhedsburet, vist på billede nummer 2. Dækmontøren stillede hjulet til højre for sikkerhedsburet. Han fremtog en luftslange med påmonteret manometer. På det tidspunkt stod sagsøgeren ovre i personbilsafdelingen. Herefter bevægede sagsøgeren sig over til dækmontøren i lastbilafdelingen og spurgte om, hvor lang tid det ville tage. Så sagde det knald. Dækmontøret stod lige ved hjulet og sagsøgeren var en halv meter fra dækket, da det eksploderede. Der var ingen markeringer af, at publikum ikke havde adgang, og det var ikke nogen, der sagde til sagsøgeren, at han skulle holde sig væk. Dækket eksploderede i den øverste del. Sagsøgeren blev kastet til jorden og knallede baghovedet ned i gulvet. Han landede i nærheden af en personbil. Udover lufttrykket fik han splinter i ansigtets venstre side, og han kom til at bløde. Et lastbilsdæk er fyldt af ståltråd, så det var nok været stålfragmenter, han blev ramt af. Efter at være blevet ramt, var ham væk i et stykke tid, så han så ikke, hvad der skete med dækmontøren. Han mener ikke, at dækmontøren havde monteret hjulet på dækafslåningsmaskinen, vist på billede 1 og 4. Denne maskine anvendes først, efter at hjulet har været i vandbadet til fejlfinding, og det var de ikke kommet til endnu. Dækmontørens kollega stod fire-seks meter væk, da dækket eksploderede. Efter uheldet kontaktede sagsøgeren Arbejdstilsynet, der dog afviste at tage sagen op, idet der ikke forelå nogen politirapport. Dette har således intet med Arbejdstilsynets besøg i oktober at gøre. Også siden pensioneringen har sagsøgeren fortsat lidt af hovedpine og koncentrationsbesvær i uændret omfang. Det viste sig, at hans lungelidelse var en svampeknude, der blev opereret ud i december Han havde først fået lungeproblemer lang tid efter uheldet. Han går til kontrol hver sjette måned, og det går godt. N har forklaret, at han fortsat er ansat hos sagsøgte som dækmontør. Selv om episoden ligger fire år tilbage i tid, husker han episoden, idet der kun er fem-seks årlige tilfælde af eksploderende dæk. Det sker typisk, når dækket har været helt fladt. Typisk vil dækket i forbindelse med fejlfindingen begynde at knage eller knirke, inden det så eksploderer. Den 20. maj 2005 var vidnet i personbilsafdelingen, hvor han stod med ansigtet rettet mod lastbilsafdelingen. Han kunne se, at kollegaen havde monteret hjulet i dækmaskinen, der var placeret meter fra vidnet. Kollegaen var i gang med en oppumpning med henblik på fejlfinding. Så hørte vidnet et knald, og sagsøgeren, der var placeret halvanden-to meter fra dækket, blev væltet af lufttrykket. Kollegaen M var placeret på den anden side af det eksploderende dæk. Der var kommet en flænge i siden på dækket. Der er ikke så meget stål i dæks sider som i dæks flader. Dækket fløj ikke nogen steder, da det eksploderede, men hvis der har siddet skidt eller smuds på dækket, kan dette meget vel været fløjet gennem luften som følge af eksplosionen. Vidnet bemærkede, at sagsøgeren blødte fra baghovedet, men han husker ikke, om sagsøgeren havde skader i ansigtet. De bruger pumpebur, hvor man indstiller, hvor mange psi, der skal pumpes i, hvilket for lastbiler er over 100 psi. Så længe man kun leder efter fejl i dækket, pumper man måske 30 psi i. Bagefter skal hjulet i vandbadet, så derfor monterer man hjulet på dækmaskinen under fejlfinding. Dæk sprænges typisk først, når der er pumpet over 100 psi i, og det indtræder derfor i pumpeburet, der hverken begrænser lufttrykket eller risikoen for, at skidt ryger gennem luften, idet der jo er hullet i pumpeburets gitter. M har forklaret, at han ikke længere er ansat hos sagsøgte, men i 2005 var han dækmontør. Han husker, at sagsøgeren kom for at få lappet et dæk. Vidnet og N var alene på arbejde den pågældende morgen. Han pillede hjulet af og monterede det i dækmaskinen, hvor det blev fastspændt. Han påbegyndte oppumpningen med henblik på fejlfinding. Han kom op på 80 psi og fortsatte oppumpningen, hvorefter det umiddelbart efter eksploderede. Han har tidligere oplevet eksplosioner under fejlfinding, men det er meget sjældent. Når fejlen er fundet, lukker man luften af dækket igen, hvorefter man afmonterer dækket og reparerer punkteringen. Pumpeburet anvendes så, når det reparerede dæk skal pumpes op til funktionstryk. Konkret flængede dækket ved eksplosionen. På det tidspunkt stod vidnet med ryggen til sagsøgeren. Der kan godt været kommet stålsplinter gennem luften, hvilket anvendelse af pumpebur ikke fuldt ud ville kunne forhindre. Da vidnet vendte sig, var sagsøgeren på vej ind i værkstedet, slingrende, men han var oppe igen. Vidnet så ikke, om sagsøgeren havde blod i ansigtet. Sagsøgeren havde ikke sagt, at de skulle bruge pumpeburet. Vidnet har ikke talt med Arbejdstilsynet. Parternes synspunkter Sagsøgeren har i sit påstandsdokument til støtte for sin påstand gjort gældende; - at sagsøger ved ulykken blev ramt af materialer fra det eksploderede dæk, - at lastbildækket således ikke var forsvarligt afskærmet, - at den af sagsøgte valgte fremgangsmåde ved oppumpning af lastbildækket har været i strid med reglerne udarbejdet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd i "Branchevejledning og tjekliste vedrørende arbejde med fælg og dæk", - at der således ikke har været tale om brug af tremmebur eller pumpestativ/ pumpebur, der har været i stand til at opfange, modstå og fastholde dæk, fælge og fælgdele ved dækeksplosion. - at der endvidere ikke har været etableret en sikkerhedzone til hjulsiden/siderne på mindst 4 m og foran/bagved på mindst 2,5 m, - at en sådan sikkerhedszone i øvrigt ikke har været tydeligt markeret med en 10 cm bred gul streg, - at der endvidere ikke har været ophængt advarselsskilt, der både med skrift og tegn advarer udenforstående om at holde sig udenfor sikkerhedszonen under dækoppumpningen, - at sagsøgtes ansatte i øvrigt syntes at have foretaget oppumpning i strid med de hos sagsøgte gældende procedurer, jf. bilag 9, - at sagsøgte som professionel aktør er underlagt en skærpet ansvarsvurdering, - at sagsøgte som følge af ovenstående har pådraget sig et erstatningsansvar overfor sagsøger som følge af den manglende sikring af værkstedsområdet, - at sagsøgte i øvrigt i medfør af DL er erstatningsansvarlig overfor sagsøger som følge af de ansattes uagtsomme handlinger ved oppumpning af lastbildækket i modstrid med de generelle procedurer, og - at sagsøger ikke har udvist erstatningsretlig relevant egen skyld. Det gøres endvidere gældende, - at sagsøger som følge af tilskadekomsten den 20. maj 2005 har pådraget sig hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, irritabilitet og lys- og støjoverfølsomhed foruden venstresidig hørenedsættelse, - at sagsøger har løftet bevisbyrden for årsagssammenhængen, jf. Retslægerådets besvarelser i bilag 22 og 26, - at de nævnte gener har givet anledning yil sygdom og uarbejdsdygtighed i de i bilag 25 nævnte perioder, - at de nævnte gener har givet anledning til et erhvervsevnetab på 20%, jf. bilag 24, - at Arbejdsskadestyrelsen besidder en særlig sagkyndig ekspertise ved skønsmæssig fastsættelse af erhvervsevnetabsprocenter, - at der skal foreligge et sikkert grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens skønsmæssige vurderinger, - at bevisbyrden for at et sådant sikkert grundlag foreligger, påhviler sagsøgte, og - at sagsøgte ikke har løftet denne bevisbyrde. Sagsøgte har til støtte for sine påstande i sit påstandsdokument gjort følgende anbringender gældende: Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 6

7 1. A's beskrivelse af de nærmere omstændigheder i forbindelse med hans tilskadekomst den 20. maj 2005 er ikke korrekt. 2. Super Dæk Service - Odense Havn ApS er ikke erstatningsansvarlig for følgerne af A's tilskadekomst den 20. maj Super Dæk Service - Odense Havn ApS skal i den forbindelse henvise til, at selskabet på forsvarlig vis havde tilrettelagt det arbejde, der blev udført hos selskabet. 3. Der er ikke grundlag for i medfør af DL at pålægge Super Dæk Service - Odense Havn ApS erstatningsansvar for følgerne af A's tilskadekomst den 20. maj SuperDæk Service - Odense Havn ApS skal i den forbindelse henvise til, at ingen af selskabets medarbejdere handlede culpøst i forbindelse med A's tilskadekomst den 20. maj Det dæk der var under oppustning, skulle alene pumpes op til 80 psi med henblik på at lokalisere det hul, der var i dækket. Dækket var spændt op i et dækstativ. A blev i forbindelse med sin tilskadekomst alene ramt af lufttrykket og ikke af dele af dækket. 4. A's tilskadekomst den 20. maj 2005 var ikke forårsaget af Super Dæk Service - Odense Havn ApS' eller en af selskabets ansattes eventuelle ansvarspådragende adfærd. 5. A har ikke bevist, at han som følge af tilskadekomsten den 20. maj 2005 har været syg og uarbejdsdygtig i perioderne 20. maj juni 2005, 14. september januar 2006 og 30. marts november A har derfor ikke krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte for de pågældende perioder, såfremt det måtte blive lagt til grund, at Super Dæk Service - Odense Havn ApS er erstatningsansvarlig for følgerne af hændelsen den 20. maj A har ikke bevist, at hans eventuelle krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for perioderne 20. maj juni 2005, 14. september januar 2006 og 30. marts november 2006 andrager kr , A har ikke pådraget sig et erhvervsevnetab i.h.t. erstatningsansvarsloven på mindst 15% som følge af tilskadekomsten den 20. maj 2005, og han har derfor ikke krav på erstatning for erhvervevnetab i.h.t. erstatningsansvarsloven. Super Dæk Service - Odense Havn ApS skal i den forbindelse blandt andet henvise til, at A, uanset om hændelsen den 20. maj 2005 ikke ville være indtruffet, ville være overgået til førtidspension som følge af lidelser, der ikke er en følge af hændelsen den 20. maj Super Dæk Service - Odense Havn ApS skal i den forbindelse henvise til, at det af pensionssagens akter (bilag 28) fremgår, at der i begrundelsen for tilkendelse af førtidspension udelukkende er henvist til lidelser, der ikke er forårsaget af tilskadekomsten den 20. maj Der er således i afgørelsen om førtidspension af 14. september 2007 henvist til den vurdering, der blev foretaget iht. pensionslovens 19, i hvilken vurdering der alene er henvist til sagsøgers gener fra bevægeapparatet og hans lungelidelse. Super Dæk Service - Odense Havn ApS skal endvidere henvise til, at det ikke er bevist, at de helbredsmæssige følger af tilskadekomsten den 20. maj 2005 er varige. Der kan ved fastsættelsen af erhvervstabet iht. erstatningssvarsloven ikke tillægges Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 21. april 2008 (bilag 23) om erstatning for erhvervsevnetab iht. arbejdsskadesikringslovens nogen betydning. Dette skyldes, at der ved fastsættelsen af erhvervevnetab iht. arbejdsskadesikringsloven gælder en regel om omvendt bevisbyrde mellem et konstateret erhvervsevnetab og den anerkendte arbejdsskade, jfr. arbejdsskadesikringslovens 12, stk. 2, hvilken bestemmelse Arbejdsskadestyrelsen udtrykkeligt har henvist til i begrundelsen for fastsættelsen af erhvervsevnstabet i.h.t. arbejdsskadesikringsloven i afgørelsen af 21. pril 2008 (bilag 23). Ved fastsættelsen af erhvervsevnetabet i.h.t. erstatningsansvarsloven som følge af tilskadekomsten den 20. maj 2005 gælder der ikke en sådan regel om omvendt bevisbyrde. Sagsøgte har ved hovedforhandlingens start præciseret, at der ikke er indsigelser imod den beløbsmæssige opgørelse af sagsøgerens krav. Rettens begrundelse og resultat Det kan på baggrund af vidneforklaringerne lægges til grund, at eksplosionen den 20. maj 2005 under fejlfindingen ikke var et enestående tilfælde. Det kan endvidere efter forklaringerne lægges til grund, at M ikke anvendte pumpeburet under sin fejlfinding. Det kan endelig efter sagsøgerens forklaring, der støttes af de fremlagte fotos, lægges til grund, at der hos sagsøgte ikke var markeret nogen sikkerhedszone, og efter forklaringerne, at hverken M eller N advarede sagsøgeren imod at gå for tæt på under oppumpningen. Under disse omstændigheder findes sagsøgte på ansvarspådragende vis at have tilsidesat sin omsorgspligt overfor sine kunder, hvorfor sagsøgte er erstatningsansvarlig overfor sagsøgeren. På baggrund af sagsøgerens forklaring og indholdet af skadestuejournalen kan det lægges til grund, at sagsøgeren blev ramt i venstre side af ansigtet af fragmenter og ikke blot lufttrykket. Herefter og på baggrund af Retslægerådets besvarelser findes sagsøgeren at have godtgjort en tilstrækkelig årsagssammenhæng mellem eksplosionen, trommehindeperforationen, sagsøgerens vedvarende hovedpine samt kognitive gener. Sagsøgeren findes på baggrund af de lægelige oplysninger at have godtgjort, at det var disse lidelser, der var årsagen til sygemeldingerne frem til den 3. september 2006, hvorfor hans krav på tabt arbejdsfortjeneste tages til følge. Efter den 3. september 2006 er sagsøgerens helbredsproblemer blevet forværret, idet han nu tillige var begyndt at lide af lungebetændelse. Sagsøgeren findes endvidere at have godtgjort, at generne fra eksplosionen ikke formindskedes, efter at han nu også havde fået lungebetændelse, hvorfor hans krav på svie- og smertegodtgørelse ligeledes tages til følge. Endelig finder retten det godtgjort, at generne fra eksplosionen den 20. maj 2005 har været en medvirkende årsag til, at sagsøgeren varigt mistede sin erhvervsevne, der efter Arbejdsskadestyrelsens vurdering er nedsat til en ubetydelighed. Da retten ikke finder at have grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens skøn om, at 20 procent af sagsøgerens erhvervsevnetab skyldes følgerne af eksplosionen, tages sagsøgerens krav om erstatning for erhvervsevnetab ligeledes til følge. Efter sagens udfald skal sagsøgte godtgøre sagsøgeren dennes udgift til advokatbistand med kr., hvortil kommer den af sagsøgeren erlagte retsafgift på i alt kr. Thi kendes for ret: Inden 14 dage betaler sagsøgte, Super Dæk Service Odense Havn ApS, til sagsøgeren, A, ,55 kr. med tillæg af renter i medfør af erstatningsansvarslovens 16 af ,52 kr. fra den 21. februar 2007, af ,08 kr. fra den 14. juli 2007 og af ,75 kr. fra den 3. juli Inden samme frist betaler sagsøgte til sagsøgeren i sagsomkostninger kr. Østre landsrets dom Odense Rets dom af 13. oktober 2009 (BS /2007) er anket af Super Dæk Service Odense Havn ApS med påstand om frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb. Indstævnte, A, har påstået stadfæstelse. A har oplyst, at han ikke har krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for tiden efter den 3. september 2006, på hvilket tidspunkt hans lungelidelse debuterede. Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 7

8 A har fri proces for landsretten. Supplerende sagsfremstilling I et internt notat af 11. oktober 2005 har Arbejdstilsynet anført følgende: "Virksomheden - Super Dæk Service Odense Havn ApS - er besøgt på baggrund af en klage over dæk som eksploderede ved oppumpning. Ved besøget blev det konstateret at virksomheden har et dækbur der kan bruges ved oppumpning afdæk. Der blev spurgt om procedure for anvendelse af dækburet. Det blev i den forbindelse oplyst, at dækburet altid anvendes når der pumpes lastvognsdæk op. Det blev ligeledes oplyst at personvognsdæk pumpes op med begrænsning på trykket. Det var ikke muligt at spørge mere konkret ind til ulykken da der var tale om en klage fra en kunde a.h.t. anonymitet for klager." Et notat af 4. januar 2006 fra Arbejdstilsynet har følgende indhold: "Jeg har besøgt Superdæk på Havnegade i Odense og talt med afdelingschef Søren Jensen. Det blev oplyst, at chaufføren kommer ind med et dæk med et tryk på psi. Dette indikerer, at der sidder et søm i dækket. Hullet lukker sig når trykket falder. Derfor pumpes dækket op til psi (så bliver hullet igen synligt). Normalt driftstryk for et lastbildæk er psi. Ved oppumpningen til psi åbner den ene side af dækkassen sig og chaufføren slynges omkuld (rammes kun af luft). Når dæk er helt flade eller er blevet skiftet anvendes altid pumpebur (det vil sige i 9 ud af 10 tilfælde). Min vurdering er, at ulykken ikke ville være undgået såfremt man havde anvendt pumpebur da det er lufttrykket alene, der vælter ham omkuld." I september 2001 udstedte Industriens Branchearbejdsmiljøråd branchevejledningen "Arbejde med dæk og fælge". I vejledningen hedder det bl.a.: "1. Formål og indhold Erfaringerne har vist, at nogle af de alvorligste arbejdsulykker i autobranchen sker ved arbejde med dæk og fælge. Ulykkerne sker hyppigt i forbindelse med oppumpning af dæk, særligt når der håndteres større og brugte dæk. For at reducere antallet af ulykker bør der sættes ind med sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med dækoppumpning, både når det er muligt at anvende særligt indrettede tekniske hjælpemidler som beskyttelse, og når dette ikke er muligt. Vejledningen tager udgangspunkt i arbejdsmiljølovgivningens krav for, at arbejdet med dæk og fælge kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation og angiver det niveau og den standard og praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved arbejdet med dæk og fælge. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen Arbejde, der er omfattet af vejledningen - Desuden omfatter vejledningen arbejde med oppumpning af dæk samt hjulbalancering. - - Ved oppumpning efter dækreparation eller dækudskiftning på - lastvogne, busser, anhængere og sættevogne skal der være truffet effektive foranstaltninger mod, at nogen, i tilfælde af dækeksplosion og udkastning af låseringe eller fælgbrud, kan blive ramt af udslyngede dele fra dæk eller fælg og aftrykbølgen. Dette kan ske ved anvendelse af pumpebur Indretning af arbejdssted Fast arbejdssted Der kan være tale om et til gulvet fastboltet simpelt tremmebur eller et i gulvet faststøbt pumpestativ/pumpebur, der er i stand til at opfange, modstå og fastholde dæk, fælg og fælgdele ved en dækeksplosion Et pumpebur kan bestå af svære stålrør, der er forankret til gulvet, og som kan svinges om et hængsel, når hjulet skal lægges i eller fjernes. Et pumpeburs stålkonstruktion bør være stærk nok til at kunne modstå og opfange hjul og hjuldele ved en dækeksplosion med et hvilket som helst tænkeligt lufttryk op til 20 bar (290 PSI). Et pumpebur bør desuden modstå en trykvej og opfange smådele fra et eksploderende dæk og bryde trykbølgen for at forhindre, at nogen person uden for pumpeburet kan blive kastet langt væk af trykket. Dette kan opnås ved, at pumpeburet hele vejen rundt er forsynet med trykbølgebrydning. Lufttrykket fra en eventuel dækeksplosion skal kunne bremses i siderne med mulighed for at søge både opad og nedad. Det anbefales, at pumpeburet er fastboltet til gulvet Der skal etableres en sikkerhedszone til hjulsiden/siderne på mindst 4 m og foran/bagved på mindst 2,5 m. Inden for dette område må der ikke befinde sig genstande, der ved kraften af lufttryk, der udløses ved en dækeksplosion, bliver til flyvende genstande. Dæk og fælge kan ligge direkte på gulvet, men ikke i etager (stabler). Fælgdele, dvs. løse ringe, skal være uden for sikkerhedszonen Sikkerhedszonen skal være tydeligt markeret med en 10 cm bred signalgul streg, malet på gulvet rundt om pumpeburet/stativet. Der skal ophænges et advarselsskilt, der både med skrift og tegn advarer udenforstående om at holde sig uden for sikkerhedszonen under dækoppumpningen." Der er mellem parterne enighed om, at fuldt tryk på et lastvogndæk er 120 psi. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A, N og M. A har forklaret bl.a., at trykket i dækket var i nærheden af nul, da det blev indleveret til reparation. Det er derfor ikke korrekt, når Søren Jensen til Arbejdstilsynet har oplyst, at dækkets tryk ved indleveringen var på psi. På tidspunktet for eksplosionen var dækket ikke fastgjort til dækmaskinen, men placeret på gulvet ved siden af pumpeburet, og M stod ved siden af og han selv ca. 1/2 meter derfra. Bevægegenerne i hans nakke, skuldre og lænd forhindrede ham ikke før ulykken i at passe sit arbejde som lastbilchauffør, og generne er ikke efterfølgende blevet værre. Han har ikke længere problemer med lungerne, efter at han er blevet kureret for svampelidelsen. N har forklaret bl.a., at dækket var fastgjort i dækmaskinen, da det blev pumpet op med henblik på fejlfinding. Det var i overensstemmelse med almindelig praksis, at man til brug for fejlfinding pumpede dæk op uden for pumpeburet, idet dækkene i disse situationer alene pumpes op til psi afhængig af hullets størrelse. De af ham i byretten nævnte 5-6 årlige tilfælde af eksploderede dæk vedrører alle dæk pumpet op til fuldt tryk i pumpeburet og således ikke med henblik på fejlfinding. Hvis dækket var blevet pumpet op i pumpeburet, skulle det alligevel have været taget ud af buret, når fejlen skulle lokaliseres, da dette sker enten ved at nedsænke dækket i et vandbad eller ved at anvende en såkaldt lækagesøger, det vil sige en slags sæbe, der bobler, hvor dækket er utæt. Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 8

9 M har forklaret bl.a., at dækket var fuldstændig fladt, da det blev bragt ind på værkstedet. Han fastgjorde dækket på dækmaskinen og stod med ansigtet mod dækkets køreflade, da han pumpede det op. Han checkede trykket undervejs, og han havde netop kontrolleret, at manometret viste 80 psi, da dækket eksploderede. Trykket i dækket må derfor have været mellem 80 og 90 psi, da det eksploderede. Han kan ikke huske, hvor A da befandt sig. Han har kun 2-3 gange tidligere oplevet, at dæk er eksploderet, men det har hver gang været i det fri. I sagsomkostninger for landsretten skal Super Dæk Service Odense Havn ApS betale kr. til statskassen. Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8a. Procedure Parterne har gjort de samme anbringender gældende som for byretten og har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed. Super Dæk Service Odense Havn ApS har herunder præciseret, at det vedrørende den beløbsmæssige opgørelse af erstatningskravet alene er sygeperiodens længde og erhvervsevnetabsprocenten, der bestrides. Super Dæk Service Odense Havn ApS har herudover navnlig gjort gældende, at branchevejledningens forskrifter vedrørende anbringelse af dæk i pumpebur og markering af sikkerhedszoner udelukkende angår situationer, hvor dæk pumpes op til fuldt tryk, og at vejledningen derfor ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde. A har heroverfor gjort gældende, at branchevejledningen finder anvendelse ved enhver pumpning af dæk i en autovirksomhed. Landsrettens begrundelse og resultat Branchevejledningen "Arbejde med dæk og fælge" har til formål at reducere antallet af arbejdsulykker, der sker i forbindelse med oppumpning navnlig af større og brugte dæk. Ifølge vejledningen skal der ved oppumpning efter dækreparation eller dækudskiftning på blandt andet lastvogne være truffet effektive foranstaltninger mod, at nogen f.eks. i tilfælde af dækeksplosion kan blive ramt af udslyngede dele fra dæk og af trykbølgen, hvilket kan ske ved anvendelse af pumpebur. Ved faste arbejdssteder skal endvidere etableres en nærmere angiven sikkerhedszone, som skal være tydeligt markeret. Det punkterede lastvogndæk eksploderede, da det med henblik på fejlfinding blev pumpet op til mellem 80 og 90 psi svarende til knap 1/2 fuldt tryk. Under oppumpningen var dækket ikke anbragt i et pumpebur, og ved eksplosionen befandt A sig inden for sikkerhedszonen, der ikke var markeret, og han blev væltet omkuld aftrykbølgen. På denne baggrund tiltræder landsretten, at Super Dæk Service Odense Havn ApS har handlet ansvarspådragende over for A. Arbejdstilsynets notater i sagen kan ikke føre til andet resultat. Efter de lægelige oplysninger, herunder Retslægerådets besvarelse af spørgsmål, tiltrædes det endvidere, at A har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til den 3. september 2006 og på godtgørelse for svie og smerte til den 19. november Reglerne for fastsættelse af den endelige erhvervsevnetabsprocent efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven er identiske, jf. betænkning nr. 1383/2000 om revision af erstatningsansvarsloven m.v., side 110. Landsretten finder derfor ikke grundlag for at bortse fra Arbejdsskadestyrelsens afgørelse efter arbejdsskadesikringsloven om A's erhvervsevnetabsprocent ved vurderingen af hans erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven. Herefter, og da der ikke er sikkert grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering, tiltrædes det, at A's erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven fastsættes til 20%. Landsretten stadfæster derfor dommen. Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang skal Super Dæk Service Odense Havn ApS i sagsomkostninger for landsretten betale kr. til statskassen til dækning af statskassens udgift til advokat for A. Thi kendes for ret: Byrettens dom stadfæstes. Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 9

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 295/2010 (1. afdeling) Super Dæk Service Odense Havn ApS (advokat Ulrik Christrup) mod A (advokat Mikkel Nøhr, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 3026 13 Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Sanne Christensen,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod D O M afsagt den 13. oktober 2016 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Bjerg Hansen, Peter Buhl og John Lundum) i ankesag V.L. B 2113 15 Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1706004 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. juni 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Michael Kistrup og Peter Hammershaimb (kst.)). 20. afd. nr.

Læs mere

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 7-2960/2010: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de komplikationer,

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15 KEN nr 11324 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-40140 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS 11-2116/2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

D O M. afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst.

D O M. afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst. D O M afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst.)) i ankesag V.L. B 0166 15 Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr. KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 1203808-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER

DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER 6. DECEMBER 2010 DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER I en ny dom har retten i Svendborg vurderet, at skadelidtes forudbestående lidelse i form af knogleskørhed indebar, at kun halvdelen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling KEN nr 9475 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-5012-56987 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

H har subsidiært påstået, at GF Forsikring A/S skal betale ,93 kr., og mere subsidiært ,44 kr. med nærmere angivne procesrenter.

H har subsidiært påstået, at GF Forsikring A/S skal betale ,93 kr., og mere subsidiært ,44 kr. med nærmere angivne procesrenter. D O M afsagt den 9. august 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Rikke Foersom og Tonni L. Ochwat (kst.)) i ankesag V.L. B 16 H (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod GF Forsikring

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2. RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. september 2015 i sag nr. BS 1-758/2014: mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

Jeg har derfor været nødsaget til at hente assistance udefra til at hjælpe mig og revisionsfirmaet er overdraget til B (revisionsfirma) pr. 1.1.

Jeg har derfor været nødsaget til at hente assistance udefra til at hjælpe mig og revisionsfirmaet er overdraget til B (revisionsfirma) pr. 1.1. Kendelse af 21. december 2005. (j.nr. 04-243.180). Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 151 og 152. (Lars Holtug, Cato Baldvinsson og Ulla Staal) Ved skrivelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.)

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) Ankestyrelsen var berettiget til at ændre sin afgørelse, således at man ikke længere anerkendte, at der forelå en arbejdsskade. (Hovedresumé) Ankestyrelsen,

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere