Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland"

Transkript

1 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund Frmål Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud Udvælgelsesprcessen Frpligtigelser fr de mest specialiserede tilbud Mdel fr et frstærket samarbejde samarbejdsmdellens indhldsside Hvedspret: generelle vilkår, systematisk dialg g frebyggende mnitrering Det supplerende spr: indgåelse af specifikke aftalevilkår fr det enkelte tilbud... 11

2 1. Baggrund De nrdjyske kmmuner g Regin Nrdjylland indgår hvert år en udviklingsstrategi fr det specialiserede scialmråde g specialundervisning. I udviklingsstrategierne fr 2013 g fr 2014 var det indskrevet sm et fkusmråde, at det hidtidige rammeaftalesamarbejde skulle suppleres med en strategi fr et frstærket, mere frpligtende samarbejde m de mest specialiserede tilbud. I nærværende ntat præsenteres udvælgelseskriterierne g aftalemdellen fr et sådant styrket nrdjysk samarbejde m sikring af de mest specialiserede sciale tilbud i landsdelen. Samarbejdsmdellen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Den Administrative Styregruppe fr scialmrådet g specialundervisning. Der blev, sm led i arbejdsgruppens arbejde, afhldt et plitisk dialgmøde i december 2012 i Rebild m fkusmrådet. På dialgmødet blev der gennemgående udtrykt pbakning til at styrke det tværkmmunale samarbejde m sikring af de mest specialiserede tilbud i Nrdjylland. Der blev endvidere tilkendegivet, at de grundlæggende principper fr samarbejdets afgrænsning g indhld skulle behandles plitisk i regi af KKR Nrdjylland (Kmmunekntaktrådet i Nrdjylland). Udvælgelseskriterierne g samarbejdsmdellen er på denne baggrund blevet behandlet g gdkendt af KKR i ktber Frmål Målet er at sikre, at brgerne i reginen til stadighed har adgang til de frnødne specialiserede tilbud g kmpetencer ved at etablere et frstærket tværkmmunalt samarbejde, der kan understøtte eksistensen af de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland. Det frstærkede samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland er en verbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde m faglig udvikling, styring g krdinering af de specialiserede kmmunale g reginale tilbud i Nrdjylland, der benyttes af mange kmmuner. Gruppen af de mest specialiserede tilbud udgør således en lille delmængde af de tilbud, der er mfattet af styringsaftalen g udviklingsstrategien. Denne relatin er illustreret ved figur 1. Figur 1: Samarbejdsniveauer fr de kmmunale g reginale sciale tilbud i Nrdjylland De mest specialiserede kmmunale g reginale tilbud i Nrdjylland: Frstærket samarbejde De kmmunale g reginale tilbud i Nrdjylland, sm anvendes af mange kmmuner: mfattet af rammeaftalens udviklingsstrategi g styringsaftale Alle kmmunale g reginale tilbud i Nrdjylland: Omfattet af takstbekendtgørelsens regler m afregning g fastlæggelse af mkstnings-baserede takster 2

3 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud Fr at sikre højst mulig gennemskuelighed, knsistens g sammenlignelighed på tværs ved udvælgelsen af de mest specialiserede tilbud, er der frmuleret en række almene udvælgelseskriterier, der kan anvendes ved vurderingen af alle typer af tilbud g gså ver tid. Vurderingen af, m et givent tilbud skal udpeges sm mest specialiseret, afhænger af, m tilbuddets målgruppe har helt særlige karakteristika, g deraf følgende særlige behv, sm alene kan imødekmmes af et tilbud med specialiserede kmpetencer. Ved udvælgelsen skal der desuden tages hensyn til, hvad kmmunerne selv kan løse i eget regi/i klynger, g hvad kmmunerne sm udgangspunkt ikke ønsker at løfte selv, men gerne ser en frsyning prethldt i landsdelen. Kriterierne er på den baggrund inddelt i tre kategrier hhv.: A. Kriterier, der vedr. målgruppens karakteristika, B. Kriterier, der vedrører tilbuddets kmpetencer, g C. Kriterier, der vedrører frhld i mgivelserne herunder det eksisterende udbud g efterspørgslen efter tilbudstypen i Nrdjylland Fr, at et eksisterende tilbud kan blive udvalgt blandt de mest specialiserede, skal tilbuddet pfylde alle tre kategrier (A, B g C). Det gælder dg fr at skabe befrdrende pstartsvilkår lempeligere udvælgelsesvilkår fr nye tilbud, der etableres netp med det frmål at løfte indsatser, der ellers ikke ville blive varetaget i Nrdjylland (jf. tabel 1). Tabel 1: Regler fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud Regel fr udvælgelse Undtagelse Et tilbud skal pfylde alle 3 kategrier (A, B g C i tabel 2) fr at blive indstillet sm et af de mest specialiserede tilbud, der kan mfattes af et frstærket samarbejde Et nyprettet/nyudviklet tilbud kan mfattes af det frstærkede samarbejde, selvm tilbuddet ikke fra start pfylder alle tre kategrier. Dispensatinen frudsætter, at der i Den Administrative Styregruppe er enighed m, at der er behv fr at prette tilbuddet fr at løfte en særlig indsats, der ellers ikke ville blive adresseret i Nrdjylland. Kriterierne inden fr hver kategri fremgår nedenfr af tabel 2. Her fremgår desuden en eksemplificerende beskrivelse af, hvrnår den enkelte kategri er tilstrækkeligt pfyldt. Det skal understreges, at det er dynamiske frhld, der med kriterierne skal vurderes på. Selvm de samme kriterier anvendes uændret ver tid, vil vurderingen af, hvilke knkrete tilbud, der skal mfattes af det frstærkede samarbejde, meget vel kunne ændre sig, g ikke kun sm et udtryk fr, at det enkelte tilbud har ændret sig, men gså frdi der i mellemtiden kan være sket frskydninger i det kmmunale landskab. 3

4 Tabel 2.: Kriterier til udvælgelse af de mest specialiserede tilbud KATEGORI A: MÅLGRUPPEN Krav til pfyldelse af kategri A Kategri A er pfyldt, hvis tilbuddet lever p til mindst ét af de tre kriterier i gruppen (dvs. enten A.1, A.2. eller A.3 skal være pfyldt) Kriterium A.1: Beskrivelse Tilbuddet er til små målgrupper med behv fr et målgruppespecifikt tilbud Frmålet med dette kriterium er at identificere de tilbud, sm retter sig til målgrupper, sm har en så lille vlumen, at der kun er et begrænset underlag fr at pbygge specialiseret viden. Den enkelte kmmune vil kun sjældent pleve at få brgere inden fr målgruppen, g der kan i mindre kmmuner gdt gå flere år imellem tilfældene. Det er en frudsætning fr at leve p til kriteriet, at målgruppen har særlige behv, der ikke kan imødekmmes inden fr rammerne af tilbud, der retter sig md andre målgrupper. En indikatin på kriteriet kunne fx være, at der i gennemsnit kun registreres ca. 15 tilfælde årligt i Nrdjylland (svarende til ca. 1 tilfælde m året pr indbyggere). Eksempel: Mennesker med sjældne diagnser, der afføder særlige behv Kriterium A.2: Tilbuddet er til målgrupper med meget høj kmpleksitetsgrad Beskrivelse Frmålet med dette kriterium er at identificere de tilbud, sm retter sig til de meget kmplekse målgrupper med en flerhed af samtidige g svære funktinsnedsættelser. Vurderingen af, m der er en meget høj kmpleksitetsgrad, skal baseres på knkrete vurderinger af et givent tilbuds målgruppe, men vil altid afhænge både af antallet g af graden af funktinsnedsættelserne. Eksempler: Mennesker med svær autisme kmbineret med eksempelvis misbrug, særlig udadreagerende adfærd, udviklingshæmning g/eller pmærksmhedsfrstyrrelse Mennesker med svær medfødt eller erhvervet hjerneskade kmbineret med eksempelvis fysisk funktinsnedsættelse (fx høre-/syns-/ mbilitetsnedsættelse) g kmmunikatinsnedsættelse Mennesker med svær udviklingshæmning kmbineret med eksempelvis fysisk funktinsnedsættelse (fx syns-/hørenedsættelse), misbrug, udadreagerende adfærd g/eller stærke persnlighedsfrstyrrelser 4

5 Kriterium A.3: Beskrivelse Tilbuddet er til målgrupper, sm er udmeldt af Scialstyrelsen sm fkusmråder Frmålet med kriteriet er, at identificere de tilbud, sm der fra central side vil være fkus på i den natinale krdinatinsstruktur. Scialstyrelsen får med den nye natinale krdinatinsstruktur mulighed fr at udpege målgrupper eller særlige indsatser, hvr styrelsen anser, der er behv fr øget krdinatin g planlægning mellem kmmunerne fr at sikre udbuddet af de specialiserede indsatser. Fr hver regin skal kmmunerne afrapprtere i fællesskab til Scialstyrelsen, hvrdan man tilrettelægger g rganiserer indsatsen indenfr de udmeldte mråder. Eksempler (nævnt i regeringens udspil til justering af kmmunalrefrmen): Mennesker med svære spisefrstyrrelser med behv fr en højt specialiseret indsats Særligt skadede spæd- g småbørn KATEGORI B: TILBUDDET Krav til pfyldelse af kategri B Kategri B er pfyldt, hvis tilbuddet lever p til kriterium B.1 Kriterium B.1 Beskrivelse Tilbuddet skal have specialiserede kmpetencer til at dække målgruppernes særlige behv Frmålet er at afgrænse udvælgelsen til tilbud, sm er kendetegnet ved at have specialiserede kmpetencer til at imødekmmer målgruppernes særlige behv. Om kriteriet er pfyldt vil afhænge af en knkret vurdering af et givent tilbuds indsatser. Der vil typisk være tale m tilbud, sm kan betragtes sm reginale flagskibe inden fr feltet, sm råder ver nyeste viden g har dkumenteret erfaring med håndtering af den knkrete målgruppes specifikke prblemstillinger. Eksempler på specialiserede kmpetencer: ekspertviden hs enkelte medarbejdere g specialiserede tværfaglige kmpetencer i sammensætningen af persnalegruppen, veldkumenteret erfaring med anvendelse af anerkendte metder g tilgange 5

6 KATEGORI C: OMGIVELSERNE Krav til pfyldelse af kategri C Kategri C er pfyldt, hvis tilbuddet lever p til begge kriterier i gruppen (dvs. både C.1 g C.2 skal være pfyldt) Kriterium C.1: Der er sm udgangspunkt ingen alternativer til tilbuddet i Nrdjylland, g det vurderes samtidig at være nødvendigt at prethlde tilbudstypen i landsdelen Beskrivelse Frmålet med kriteriet er at afgrænse udvælgelsen til de tilbud, hvr der kun er få - sm udgangspunkt ingen - alternative tilbud i Nrdjylland til at løfte målgruppens behv. Det er samtidig en frudsætning, at det vurderes nødvendigt at prethlde tilbudstypen i landsdelen af hensyn til bevarelse af kmpetencer g viden, frem fr at basere frsyningen på tilkøb i andre landsdele. Kriterium C.2: Beskrivelse Tilbuddet er afhængig af et strt ptagemråde Frmålet med kriteriet er at identificere de tilbud, sm er afhængige af at have et strt ptagemråde på størrelse med hele reginen fr at kunne drives fagligt g øknmisk bæredygtigt 6

7 4. Udvælgelsesprcessen Prcessen med knkret at udvælge de mest specialiserede tilbud, der mfattes af et frstærket samarbejde, gennemføres årligt g tilrettelægges hvert år sm beskrevet i figur 2. Figur 2: Prces fr sammensætning af lister ver de mest specialiserede tilbud: 7

8 5. Frpligtigelser fr de mest specialiserede tilbud Der er en række frpligtigelser fr de tilbud, der er udvalgt til at mfattes af det frstærkede samarbejde, g sm dermed vil få en særlig pmærksmhed. Frpligtigelserne indebærer, at: - Tilbuddet skal tilstræbe at fasthlde sin flagskibspsitin ved løbende at vedligehlde sine specialiserede kmpetencer g udvikle tilbuddet i frhld til målgruppernes behv - Tilbuddet er frpligtet til at dele sin viden g ekspertise med alle kmmuner i reginen - Tilbuddet skal, hvr relevant, dkumentere effekten af sine indsatser - Tilbuddets pladser skal være tilgængelige fr alle kmmunerne i reginen, g en kmmunal driftsherre må i tilfælde af ventelister ikke give frrang til brgere fra egen kmmune - Tilbuddet skal drives øknmisk ansvarligt med fkus på løbende tilpasninger g tæt dialg med kmmunerne m ændringer i efterspørgslen efter tilbuddets ydelser g pladser - Tilbuddet skal have en gennemsigtig g åben drift, g bidrage med afrapprtering af nøgletal, der gør det muligt at løbende at mnitrere tilbuddets øknmiske g faglige bæredygtighed 8

9 6. Mdel fr et frstærket samarbejde samarbejdsmdellens indhldsside I dette afsnit gennemgås den knkrete samarbejdsmdel fr det frstærkede samarbejde. Sm beskrevet indledningsvist er frmålet med et frstærket tværkmmunalt samarbejde at understøtte eksistensen af de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland. De udpegede tilbuds eksistensgrundlag kan først g fremmest styrkes ved at øge de udpegede driftsherres sikkerhed. Det er dg samtidig afgørende, at samarbejdsmdellen sammensættes, så driftsherre frtsat har et incitament til mkstningseffektiv g rentabel drift g styring. Mdellen består derfr af t spr hhv. et hvedspr, med aftaler der mfatter alle de udpegede tilbud, g sm primært har et frebyggende sigte, samt et supplerende spr ( nødspret ), der kun benyttes undtagelsesvist g efter nærmere knkret aftale, når der freligger en særlig situatin i frhld til det enkelte tilbud Hvedspret: generelle vilkår, systematisk dialg g frebyggende mnitrering Det frstærkede samarbejdes hvedspr består af de generelle vilkår, aftaler g frpligtigelser, der fra start g kntinuerligt gælder fr alle tilbud, der udpeges sm mest specialiserede. Hvedspret indehlder knkret tre elementer, nemlig 1) et generelt beskyttelsesvilkår, 2) en mdel fr systematisk g frmaliseret dialg g 3) en frpligtigelse til early-warning. Alle tre elementer gennemgås krt nedenfr. Beskyttelsesvilkår Med henvisning til frmålet m at øge driftsherres sikkerhed g planlægningshrisnt aftales det, at de udpegede tilbud fra start tilgdeses med ét særligt beskyttelsesvilkår - i frm af en aftale m, at ingen af de nrdjyske kmmuner etablerer nye knkurrerende tilbud med samme indhld sm et af de tilbud, der er udpeget sm mest specialiseret. Det bemærkes i den frbindelse, at det i frvejen indgår sm et kriterium fr udvælgelsen, at der sm udgangspunkt ikke findes alternativer til de udpegede tilbud i Nrdjylland (jf. kriterium C.1). Bks 1: Beskyttet knkurrencevilkår fr tilbud mfattet af frstærket samarbejde Kmmunerne frpligtiger sig til, at man ikke etablerer nye knkurrerende tilbud med samme indhld sm et tilbud, der er udpeget sm mest specialiseret g mfattet af det frstærkede samarbejde Systematisk g frmaliseret dialg Driftsherres sikkerhed g planlægningshrisnt skal først g fremmest understøttes ved at sikre adgang til pålidelige plysninger m kmmunernes frventninger til efterspørgslen, g ønsker til den faglige udvikling. Oplysningerne tilvejebringes g kvalitetssikres gennem en frmaliseret, systematisk g frpligtigende dialg. De enkelte elementer i den frmaliserede dialg er beskrevet i punktfrm i bks 2. Det er en afgørende frudsætning fr mdellens funktinsdygtighed, at begge dialgparter driftsherre g kmmunerne sm myndighed frpligtiger sig til at bidrage til prcessen med vilje til åbenhed g dataindmeldinger af høj kvalitet. 9

10 Bks 2: Mdel fr systematisk dialg m tilbud mfattet af frstærket samarbejde Driftsherre udarbejder g vedligehlder detaljeret ydelseskatalg g servicedeklaratin fr tilbuddet. Driftsherre afrapprterer årligt m status fr belægning, venteliste, øknmi (budget g årsresultat) samt planer fr faglig udvikling Kmmunerne (sm myndighed) indmelder i tilknytning til de årlige indmeldinger til rammeaftalen knkret fr hvert af de tilbud, der er mfattet af det frstærkede samarbejde, m: fremadrettede intentiner fr brugen af det knkrete tilbud evt. ønsker til ændringer/faglig udvikling af tilbuddet, der vil styrke den frtsatte brug af tilbuddet årsag, hvis et tilbud ikke anvendes eller ikke frventes anvendt fremver De mdtagne årsrapprter fra driftsherrer g indmeldingerne fra kmmunerne sm myndighed udsendes i høring med henblik på at alle aftalepartnere har mulighed fr at afgive skriftlige bemærkninger til det samlede billede (Evt.) Driftsherres frslag til udviklingsplan g de gennemgående tendenser i kmmunernes indmeldinger m ønsker til faglig udvikling drøftes på dialgmøde mellem driftsherre g et udvalg af fagpersner fra myndighedssiden med kendskab til tilbuddets målgruppe. Der kan sammensættes et aftager-udvalg fr hvert af de udpegede, mest specialiserede tilbud. Det er det enkelte tilbuds driftsherre, der vurderer, m man ser behv fr det. Hvis driftsherre ønsker et fagligt dialgfrum, skal der frelægges frslag til en knkret mdel til Den Administrative Styregruppes gdkendelse Der gennemføres en årlig status-drøftelse af det enkelte tilbud i Den Administrative Styregruppe med fkus på den faglige g øknmiske bæredygtighed. Drøftelsen tager udgangspunkt i den årlige afrapprtering fra driftsherre, indmeldingerne fra myndighed, evt. høringsbemærkninger samt evt. anbefalinger fra et fagligt dialgmøde. Early-warning Det frstærkede samarbejde skal skabe mulighed fr, at der administrativt kan reageres tidligt i frhld til begyndende vanskeligheder. En tidlig indsats vil skabe de bedste frudsætninger fr, at man alene med små justeringer kan frebygge, at der pstår alvrlig bekymring fr et tilbuds øknmiske g faglige bæredygtighed. Driftsherre er derfr frpligtet til løbende g tidligt at gøre pmærksm på det, hvis der pstår bekymringer i frhld til driften. En early-warning vil kunne give anledning til en peridevis tættere mnitrering af tilbuddets udvikling med løbende levering af nærmere aftalt ledelsesinfrmatin til Den Administrative Styregruppe. Bks 3: Driftsherres frpligtigelse til early-warning Driftsherre skal: løbende rienterer Den Administrative Styregruppe, hvis der registreres væsentlige afvigelser i kmmunernes efterspørgselsmønster i frhld til de kendte frventninger infrmerer Den Administrative Styregruppe snarest, hvis der pstår bekymringer m tilbuddets faglige g øknmiske bæredygtighed 10

11 6.2. Det supplerende spr: indgåelse af specifikke aftalevilkår fr det enkelte tilbud Det supplerende spr adskiller sig fra hvedspret ved kun at skulle benyttes undtagelsesvist, nemlig i de situatiner, hvr der er pstået en særlig bekymring mkring et af de udpegede tilbuds bæredygtighed. Der vil i sådanne situatiner kunne indgås aftale m iværksættelse af særlige vilkår/initiativer med henblik på at understøtte tilbuddets frtsatte drift. I bks 4 nedenfr er der til inspiratin plistet et katalg ver redskaber, der eksempelvis vil kunne bringes i anvendelse i en sådan situatin enten særskilt eller i kmbinatin. Det skal bemærkes, at listen hverken er udtømmende eller retningsgivende i frhld til hvilke løsningsmdeller, der knkret kan iværksættes. Bks 4: Inspiratinskatalg eksempler på mulige særlig vilkår g tiltag i frhld til knkrete tilbud Aftale m samrdning af de kmmunale myndighedsstrategier fr indsatsen på mrådet. Såfremt der freligger frløbsbeskrivelse fra Scialstyrelsen af den fagligt anbefalede indsats fr målgruppen tages udgangspunkt heri Aftale m mlægning / sammenlægning af beslægtede tilbud på baggrund af fælles analyse af det rganisatriske setup på mrådet Aftale m særlige driftsbetingelser i frm af frlængede psigelsesvarsler (Indebærer, at driftsherre får en lidt længere planlægningshrisnt) Aftale m, at der kan anvendes en lavere budgetteret belægningsprcent (Vil i praksis indebære en takststigning fr tilbuddet) Indgåelse af frpligtende købsaftaler (Køber kan fx frpligtes til køb af et minimum antal pladser, hvr betaling sker, uanset m pladserne anvendes eller ej) Aftale m indgåelse af slidarisk underskudsgaranti Aftale m bjektiv finansiering af tilbuddet (Indebærer, at alle kmmuner bidrager til finansieringen at et tilbud uafhængigt af det knkrete frbrug, men i stedet baseret på en nærmere aftalt frdelingsnøgle fx beflkningstal. Mdellen giver driftsherre sikkerhed fr en grundfinansiering helt uafhængig af udsving i efterspørgslen) Aftale m abnnementsfinansiering (Indebærer, at kmmunerne køber en trækningsret til en given ydelse. Betalingen er sm ved bjektiv finansiering - uafhængig af frbrug, men køber tager aktivt stilling til sin deltagelse. Mdellen giver driftsherre større øknmisk frudsigelighed) Aftale m en kmbinatinsmdel af takst g bjektiv finansiering (Indebærer, at en vis del af tilbuddets mkstninger frtsat finansieres gennem betaling af takst fr det faktiske frbrug, mens den resterende del af mkstningerne dækkes af bjektiv finansiering. Vægtningen mellem de t elementer kan variere) Aftale m kntrlleret lukning herunder samarbejde m mplacering af medarbejdere med henblik på frtsat sikring af de specialiserede kmpetencer i Nrdjylland 11

12 Det er en afgørende præmis fr samarbejdet, at ingen af redskaberne udløses pr. autmatik. Kmmunerne har frlds alene frpligtiget sig til at indgå i en tæt g løsningsrienteret dialg med driftsherre. Beslutningen m, hvrvidt der skal iværksættes særlige vilkår g hvilke vilkår, det i givet fald skal være vil således altid afhænge af en knkret vurdering af den aktuelle situatin g knkrete sag. Samarbejdsmdellen indebærer derimd, at beslutningsprcessen tilrettelægges efter samme linjer i hver sag. Prcessen skal, ved evt. beslutning m at iværksætte særlige vilkår i frhld til et tilbud, verrdnet tilrettelægges sm beskrevet i figur 3. Figur 3: Beslutningsprces ved iværksættelse af særlige vilkår fr et af de mest specialiserede tilbud 12

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: D R I F T S H E R R E S I N D S T I L L I N G A F T I L B U D T I L D E T F O R S T Æ R K E D E S A M A R B E J D E ( I N D M E L D I N G A F N Y E T I L B U D ) FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalborg Lufthavn. Møde slut: 16:15.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalborg Lufthavn. Møde slut: 16:15. Mødedat:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalbrg Lufthavn. Møde slut: 16:15. Fraværende: Ingen. REFERAT Indhldsfrtegnelse Side 1. Rammeaftale fr 2009 - Scialmrådet 180 2. Rammeaftale fr 2009 - Specialundervisning

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om forenkling af hjælp til børn med handicap og deres familier

Rapport fra arbejdsgruppen om forenkling af hjælp til børn med handicap og deres familier Scial-, Indenrigs- g Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 275 Offentligt Rapprt fra arbejdsgruppen m frenkling af hjælp til børn med handicap g deres familier Indhld 1. Indledning... 2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere