NOTAT. Østsjælland J.nr. NST Ref. charm Den 15. oktober Arealplan for friluftsliv og natur på Flyvestation Værløse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-804-00052 Ref. charm Den 15. oktober 2014. Arealplan for friluftsliv og natur på Flyvestation Værløse"

Transkript

1 NOTAT Østsjælland J.nr. NST Ref. charm Den 15. oktober 2014 Arealplan for friluftsliv og natur på Flyvestation Værløse Naturstyrelsen overtog den åbne grønne del af den tidligere Flyvestation Værløse i efteråret Herunder en større bygningsmasse primært bestående af tidligere flyhangarer/flysheltere. Grundet arealets forhistorie, den lokale interesse for området, beliggenheden og de mange muligheder, som arealet rummer, er der stor interesse både lokalt og regionalt for anvendelsen af området. Arealet rummer på grund af tidligere anvendelse og sin åbne karakter, store asfaltbelagte strækninger, herunder den 3 km lange og ca. 50 meter brede startbane og de særegne bygninger (primært flysheltere), muligheder for friluftsaktiviteter som ikke findes andre steder på Naturstyrelsens arealer og i hovedstadsområdet. De rekreative planer for området bør afspejle områdets særlige muligheder for andre former for aktiviteter som eksempelvis rulleskøjteløb og kite surfing end på styrelsens øvrige arealer. Planerne for friluftslivet tager hensyn til, at også naturværdierne skal bevares og/eller forbedres. Mulighederne for at anvende området kaldet det grønne støttepunkt og flyshelterne til udlejning/kommercielle aktiviteter som café, cykeludlejning, formidlingscenter og opmagasinering i forhold til rammerne i landsplandirektivet vil også blive inddraget. Proces Naturstyrelsen har i foråret 2014 kørt en åben, inddragende proces, hvor alle har haft mulighed for at komme med idéer og forslag til områdets fremtidige anvendelse via den digitale borgerinddragelsesproces kaldet Idéstorm på hjemmesiden nst.dk/flyvestationen og på Facebook. Tankegangen har været Hvad kan Flyvestation Værløse gøre for dig og hvad kan du/i gøre for Flyvestation Værløse, da det er ønsket at aktivere interesserede foreninger og frivillige i udviklingen af området. Som en del af Idéstorm afholdt Naturstyrelsen i samarbejde med Furesø Kommune og ca. 30 frivillige foreninger arrangementet Åben Flyvestation lørdag d. 26. april Formålet med Åben Flyvestation var, at alle kunne komme og demonstrere, hvad de ønsker at bruge området til, at alle kunne besigtige de blivende bygninger. Samtidig kunne styrelsen og de besøgende få en pejling på/evalueret de besøgendes oplevelse af de demonstrerede aktiviteter. Desuden skulle det undersøges om de mange aktiviteter kunne ske samtidig uden den store koordinering (kan brugerne tage hensyn til hinanden under almindelig brug/træning?).

2 Der er modtaget over 80 forslag til den fremtidige anvendelse af området. Dette notat vil ikke i stil med deciderede høringsnotater, gennemgå hvert enkelt modtaget forslag. Denne arealplan indeholder med udgangspunkt i de modtagne forslag en plan for udviklingen af området, der er så konkret, at de enkelte bygninger/arealer til aktiviteter udpeges, ligesom der er taget hensyn til hvor aktiviteter ikke bør finde sted. De lovmæssige rammer for anvendelse af område skal overholdes. Der blev i 2009 vedtaget et landsplandirektiv, der regulerer anvendelsen af området. Herfra kan i punktform nævnes: Området forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Den åbne landskabelige karakter på den store slette skal fastholdes. Der må ikke etableres støjende friluftsanlæg. Området skal holdes åbnet og tilgængeligt for offentligheden med et minimum af publikumshegning. Den nordøstlige del af området er udpeget som grønt støttepunkt, hvilket betyder, at bygningerne dér kan indrettes til aktiviteter med kulturelle formål og fritidsformål og erhverv i tilknytning hertil (eksempler: udstillinger, arbejdende værksteder, indendørs legeland, cafe). Derudover gælder Naturstyrelsens generelle regler for færdsel/aktiviteter på Flyvestationen: Der skal søges om tilladelse til aktiviteter, som påvirker andre gæsters oplevelse af naturen, områdets dyr og planter eller driften af området. Det ikke er tilladt at køre med motoriserede køretøjer, og der kun gives tilladelse til kørsel med motorkøretøj i helt særlige tilfælde. Hunde skal føres i snor på arealet, og at der skal ansøges om tilladelse til alle former for hundetræning. Brug af arealet Området er nu et naturområde, hvoraf større arealer også er registreret som beskyttede naturtyper efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Aktiviteterne, der kan finde sted i området skal derfor indpasses i forhold til de 3-registrerede arealer og øvrige natur- og fugleinteresser samt den fremtidige drift af arealet. Den fremtidige drift og pleje af området vil blive fastlagt i et kommende driftplantillæg, herunder også hvilke arealer, der udlægges til henholdsvis aktivitetszoner, facilitetszoner og stillezoner. Der er parallelt med idéstormen modtaget bidrag fra flere grønne organisationer, således de rekreative planer tager hensyn til naturinteresserne. Økonomi Naturstyrelsen har begrænsede ressourcer til både anlæg og drift. Derfor hviler realiseringen af de tiltag, Naturstyrelsen vil arbejde videre med, på, at der skaffes den fornødne eksterne finansiering. For brugen af bygningerne er udgangspunktet, at de udlejes til markedspris, hvilket betyder, at lejeniveauet vil afhænge af formålet. Prisen på at leje en bygning, der vil stå til rådighed for offentlige brugere og med offentlig adgang vil være lavere end lejen for samme bygning til kommercielle formål. Udgifter til drift, vedligehold, istandsættelse og nyindretning er som udgangspunkt lejers ansvar. 2

3 I luften Kongelig Dansk Aeroklub, DANMARKS FLYVEHISTORISKE MUSEUM, veteranflyveklubben Chip-Chaps, samt flere private har foreslået, at muligheden for at benytte området til flyverelaterede aktiviteter bør bibeholdes. I forbindelse med to arrangementer, som Naturstyrelsen har afholdt, har der deltaget op til fire veteranfly fra Chip-Chaps, som er landet og lettet fra området samtidig med, der har været masser af publikum også på landingsbanen. I begge tilfælde var ansvaret for at indhente de fornødne myndighedstilladelser, sikkerheden på jorden og afspærring flyvernes. I evalueringen af Åben Flyvestation udtrykte mange, at flyvning med veteranfly passer fint på flyvestationen, men bør dog kun foregå enkelte dage om året. DANMARKS FLYVEHISTORISKE MUSEUM arbejder på at etablere sig på den tidligere flyvestation og ønsker blandt andet i så fald at benytte Naturstyrelsens areal til diverse flyveaktiviteter, herunder modelflyvning og modelsvæveflyvning. Veteranflyveklubben Chip-Chaps er interesseret i fast at holde til på flyvestationen eksempelvis i en shelter i den vestlige del af flyvestationen og lejlighedsvist flyve herfra. De ønsker at anvende den græsbelagte tværbane, som er en befæstet startog landingsbane, der løber nordvest-sydøst i den vestlige del. En del af Chip-Chaps aktiviteter vil være vedligeholdelse af flyverne, med mulighed for besøgende kan opleve flyene på tæt hold. Naturstyrelsen vurderer, at flyvning med mindre, støjsvage maskiner i et begrænset omfang og på nærmere vilkår kan finde sted i området, såfremt det er foreneligt med øvrig lovgivning. Forslag om, der etableres en egentlig flyplads med op til flyoperationer årligt, salg af flybrændstof, udlejning af hangarplads til fly etc. vurderer Naturstyrelsen ikke kan finde sted, idet området nu er et offentligt tilgængeligt naturområde, hvor der er en række andre friluftsinteresser. Naturstyrelsen er i øvrigt i dialog med Furesø Kommune, der tillige har planer om et samlingssted for flyverinteresserne i hangar 1 og 2, beliggende i det sydlige område uden for Naturstyrelsens areal. Dansk Hanggliding & Paragliding Union og Valhalla Paraglidning ønsker at benytte området til at etablere en optræksbane til paragliding og hanggliding samt brug af en bygning til skoling af elever, opbevaring af udstyr, breefing lokale og klubhus for Valhalla Paragliding. Foreningerne oplyser, en optræksbane er cirka m lang og skal godkendes af Trafikstyrelsen. De ønsker at benytte et af græsområderne omkring flyvestationens startbane og bygning 95A til at etablere optræksbane, der også kan benyttes som landingsbane. Ifølge foreningerne er denne bygning og dens placering interessant, da der er direkte adgang til græsområder, samt deres megen udstyr således ikke skal transporteres langt. Naturstyrelsen vurderer, at aktiviteter som paragliding og hanggliding for fremtiden kan høre til på flyvestationen i et omfang, der kan forenes med de øvrige interesser og hensyn til nabobebyggelse. Ønsket om at etablere klubhus i bygning 95A, som er beliggende umiddelbart vest for det nyetablerede boligområde i Laanshøj kan umiddelbart ikke imødekommes, da det vil ligge i en kommende afgræsningsfold. Et klubhus på dette sted vil også øge behovet for motorkørsel enten på selve flyvestationen eller via Laanshøj, hvilket Naturstyrelsen vurderer, er uhensigtsmæssigt. Styrelsen vurderer også, at det samlet set er bedst at samle 3

4 faciliteter til brugerne i det grønne støttepunkt, og at der ikke er særlige grunde til at afvige fra dette i relation til bygning 95A. Styrelsen vil i dialog med foreningerne om vilkår og krav til brug af området samt afsøge mulighederne for at etablere faciliteter/klubhus et andet sted i området, hvor ønskerne om nærhed til større græsarealer kan imødekommes. Styrelsen har drøftet ønsket med Furesø Kommune i forbindelse med deres planer for hangar 1 og 2, se ovenfor. Af andre aktiviteter, der kan foregå på de grønne områder kan nævnes kite boarding. Aktiviteten blev demonstreret til Åben Flyvestation. Kite boarderne foreslår: Jeg kunne godt tænke mig at det græs område som vi var på, blev forbeholdt Kiteboarding. Derudover har jeg en ønskeliste for at området skal kunne lokke flere til. Græsset skal tromles eller lignende, tilladelse til at slå telt op i forbindelse med kite arrangementer, evt. en bålplads. En aflåst container i hangar 72, til grej og andet. Nemmere adgang til græs området, eller vogne til at slæbe grej på, som de har i lystbådehavnene. Kite skaterne nævner også ønsker om ramper og slides. DN-Furesø har i sit bidrag anført, at de ser ikke at området kan bære dyrkelse af kite-boarding, da det i forhold til fuglelivet vil være meget forstyrrende og da dem der dyrker sporten har en stor del af deres opmærksomhed rettet op mod dragen (kiten) og derfor let kan blive til fare for andre brugere. Kite-boarding vil give området et visuelt forvirret indtryk og vil medvirke til at andre brugere vil være utrygge ved at færdes derude. Naturstyrelsen vurderer, at kite boarding og lignende aktiviteter kan finde sted i nærmere afgrænsede, anviste områder. Evt. kan ønskerne til græssets tilstand imødekommes på den befæstede tværbane. Styrelsen vurderer umiddelbart, at installationer som ramper og slides svært kan passes ind på de åbne områder. Flyvestationen skal både kunne rumme natur og fugleliv såvel som friluftslivet. Modelflyvning Elektro FlyveKlubben af 1987, (EFK87) og Den Røde Baron er interesseret i at etablere en modelflyveplads i området. De oplyser, at af hensyn til gener for piloten fra solens stråler, bør en modelflyveplads etableres med et nordvendt flyvefelt, og at en sådan flyveplads optimalt vil kræve op til 400x200 m til flyvezone af hensyn til sikkerhed etc., hvoraf selve start- og landingsområdet skal være plant, gerne asfalt. Klubberne har selv foreslået tre placeringer, foretrukken placering på den største heliport ved rullebanen mod Freja (med adgang i bil via Freja/Filmstationen) og alternativt i enten vest eller øst enden af landingsbanen. Etablering af en modelflyveplads kræver ifølge klubberne landzonetilladelse og vil kræve en godkendelse fra Modelflyvning Danmark. Klubberne nævner selv, de har brug for strøm og vil også gerne have mulighed for at etablere et klubhus og opbevaringsmuligheder, inkl. toilet og opholdsmuligheder. Begge foreninger oplyser, de flyver med eldrevne modelfly, der er støjsvage og med minimale støjgener. Klubben Fritflyvning Danmark, der flyver med modelsvæveflyvere er også interesseret i at kunne anvende området. De oplyser, de har brug for et startområde med kortklippet græs, alternativt asfalt. Der er også ønske fra Jet Danmark om at kunne afholde 2-3 træf årligt. Det oplyses, disse motortyper giver mere støj fra sig end de el-drevne. De har desuden brug for adgang i bil. 4

5 Naturstyrelsen har tidligere aftalt med modelflyverne, at så længe de er under 10 piloter og flyver med eldrevne, støjsvage fly, er det ikke nødvendigt at booke arealet. Denne aftale svarer til en lignende aftale på Stensletten i Vestskoven. Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så lidt ulempe som muligt. Der er desuden observeret et antal droner derude. Droneflyvning skal overholde Trafikstyrelsens regler herfor. DOF bemærker: Det er klart at al støjende aktivitet vil virke negativt på det kommende dyreliv på området.. Naturstyrelsen vurderer, at der kan finde modelflyvning sted på flyvestationen. Modeltyper, -størrelser, støjniveau, flyveområder etc. vil blive aftalt konkret. Udgangspunktet vil være støjsvage, el-drevne fly, der ikke må give yderligere lyd/alarm fra sig. Modelflyvning bygger videre på områdets historie, ligesom områdets indretning og åbne karakter kan være ideelt for bl.a. modelflyvning. Naturstyrelsen vil i dialog med klubberne og Furesø Kommune arbejde videre med forslaget om at etablere en egentlig modelflyveplads. Det skal dog nævnes, at muligheden for elforsyning i terrænet og etablering af klubhus m.m. i tilknytning til flyvepladsen på nuværende tidspunkt vil være vanskeligt. En af mulighederne er at benytte en F16-shelter eller evt. hangar 1 eller 2, se ovenfor. Behov og ønsker for kørsel skal også afklares. Motorsport og testkørsel Naturstyrelsen har modtaget flere forslag om at det skal være muligt at afholde lovlige og sikre gadeløb/streetrace for biler og motorcykler. Det kan ifølge forslagsstillerne hindre ulovligt streetrace på offentlig vej og samtidig fremme trafiksikkerheden ved, at unge kan afprøve deres fartfascination på et sikkert, aflukket område. Området er nu et naturområde med unikke muligheder for friluftslivet, blandt andet grundet i motorkørsel er forbudt. Naturstyrelsen anerkender, at de lange asfaltstrækninger kan have nogle kvaliteter til bl.a. motorsport. Set i sammenhæng med, området nu er et naturområde, hvor motorkørsel efter naturbeskyttelsesloven som udgangspunkt er forbudt, vurderer Naturstyrelsen, at der for fremtiden ikke skal kunne udøves motorsport, heller ikke i et meget begrænset omfang. Styrelsen vurderer ligeledes, at det ikke skal være muligt at køre i området i bil én hverdag om måneden. Naturstyrelsen har også modtaget et forslag om, der i forsknings øje er interesse for lejlighedsvist at kunne anvende landingsbanen og tilhørende asfalt til gennemførsel af diverse forskningsforsøg med motorkøretøjer. Styrelsen anerkender, at området og asfaltstrækningerne tilbyder nogle unikke muligheder for at gennemføre forskningsforsøg, og vil derfor i begrænset omfang tillade videnskabelige forsøg; forudsat at det ikke giver store gener for friluftslivet. Man vil for fremtiden kunne møde biler derude. Dels som en del af driften af området, myndighedsudøvelse, Ligesom Naturstyrelsen i lighed med øvrige arealer vil give tilladelse til bilkørsel i forbindelse med arrangementer, filmoptagelser etc. Der er indført hastighedsbegrænsning på 30 km/t grundet i, området er et naturområde. 5

6 Styrelsen har også modtaget et par forslag om, det skal være muligt at køre med batteridrevne, fjernstyrede biler. Såfremt der er efterspørgsel på et areal til en sådan aktivitet vil styrelsen gå i dialog med de pågældende om vilkår og et egnet, mindre areal. Øvrige asfaltrelaterede aktiviteter Af øvrig interesse for aktiviteter på asfalten kan nævnes landsejlere, rulleskøjteløb, rulleski, cykling, løb. Flere af de rullende aktiviteter efterspørger en finere asfaltbelægning på (dele) af asfaltstrækningerne, regelmæssig fejning af asfalten, afmærkede ruter og faste (foto)orienteringsløbsposter. Styrelsen ønsker at understøtte og udvikle de unikke friluftsmuligheder, asfaltstrækningerne giver mulighed for på en måde, så der er plads til forskellige grupper af brugere. Som nævnt var en del af formålet med Åben Flyvestation at få demonstreret aktiviteterne, arealets bæreevne og afprøve om de mange forskellige aktiviteter kunne finde sted uden konflikter. Dagen viste, at de mange forskellige brugere og aktiviteter fandt sted side om side uden konflikter. Fremadrettet agter styrelsen ikke at indføre regler for brugen af flyvestationen eller en zonering, der adskiller brugergrupperne, når de ikke konkurrerer. Ved konkurrencer vil styrelsen stille vilkår, som også sikrer de selvorganiserede brugere gode vilkår på arealerne. Det forventes, brugerne tager hensyn til hinanden, udviser agtpågivenhed og i øvrigt overholder færdselsloven. Vejenes tilstand Styrelsen er opmærksom på, at Perimetervejens asfalt er hullet, samt at rullebaner og startbanen i samlinger har græsopvækst, der kan være til gene for rulleskøjteløbere, cykelister osv. Der er ønsker om bedre og markerede stiforbindelser rundt i området. DOF har udtalt:..selvfølgelig skal al transport rundt på området foregå på de veje der er i forvejen. Naturstyrelsen anerkender ønsket om, at holde transport og de besøgende ude af de ikke-befæstede områder, da det kan forstyrre dyre- og fuglelivet. Der er fri fladefærdsel til fods på området efter naturbeskyttelsesloven, men styrelsen vil ved rutemarkeringer, herunder rideforløb (se senere) holde de anlagte stiforløb samlede. Som en måde at differentiere de forskellige brugergrupper vil styrelsen på sigt omlægge Perimetervejen til en grusvej, etablere nye strækninger, hvor det er nødvendigt for forløbet er sammenhængende samt afmærke ruteforløb. Selve start- og landingsbanen og rullebaner agter Naturstyrelsen at bevare med asfaltbelægning. Selve adgangsvejene til/fra de centrale indgange/p-pladser ønskes også bevaret med asfaltbelægning for de asfaltinteresserede brugere kan komme rundt i området. Hvad angår den fremadrettede drift og vedligeholdelse af asfalten overvejer styrelsen hvorledes en fornuftig og fremtidssikret løbende finansiering heraf kan skrues sammen. Grovheden af den fremtidige asfaltbelægning, herunder mere optimale asfaltforhold for bl.a. rulleskøjter vil også blive taget i betragtning. Et forslag går på at lave årlige forårsrengøringer, hvor frivillige fjerner græsopvækst og plejer asfalten. Det kan i øvrigt bemærkes, at dele af Perimetervejen mod Jonstrup på sigt vil blive en offentlig vej, der skal trafikforsyne Sydlejren. 6

7 Interesser og idéer til brug af de grønne arealer Hundeskov Mange har efterlyst områder, hvor hunde må være uden snor. Naturstyrelsen vil arbejde på at etablere arealer, hvor man må lade sin hund løbe frit - under forudsætning af, at man har "fuld kontrol over hunden svarende til reglerne i styrelsens øvrige hundeskove. Det er styrelsens erfaring, at hundeskove skal ligge tæt ved P-pladser eller indgange, så styrelsen vil arbejde på at etablere hundeskove i nærheden af de eksisterende P-pladser og indgange. Der er også forslag om der i hundeområdet anlægges hundelegeplads. Flere klubber efterspørger desuden et areal, hvor de kan træne med hundene uden at skulle søge om lov og også gerne have adgang til bygning/klubhus. Styrelsen vil arbejde videre med at etablere indhegnede hundeskove i området og gå i dialog med de interesserede foreninger om et egnet sted til hundetræning, vilkår for brug etc. Ridning Dansk Ride Forbund og lokale rideinteresser og -klubber ser området som et ideelt udgangspunkt for længerevarende konkurrencepræget turridning og anlæg af stiforbindelser i det hele taget. Det foreslås, der etableres tur-ridespor på hele flyvestationen, national militarybane, national ovalbane for islændere, ridehus/lade, samt gode parkeringsforhold. Af områder foreslås konkret arealerne nord for Jonstrup og øst for stien mellem Jonstrup-indgangen og landingsbanen. Der efterlyses også ridestiforbindelser til de nærliggende skove. DN-Furesø har i sit høringsbidrag anført, at de ser ikke umiddelbart at ridning med heste kan passes ind i givet fald bør deres færden henvises til dertil indrettede ridestier anlagt parallelt med f.eks. Perimetervej. Naturstyrelsen har opretholdt et rideforbud fra Forsvarets ejertid. Rideforbuddet skyldes, arealet fra Forsvarets anvendelse rummer en del huller og nedgravede genstande, der kan være svære at se pga. overgroet græs, og derfor udgør en sikkerhedsrisiko. Naturstyrelsen vurderer, at ridning på afmærkede rideruter eller anlagte deciderede ridestier kan foregå på arealet uden væsentlige konflikter med de øvrige interesser. Styrelsen vil i dialog med Dansk Ride Forbund og de lokale rideinteresser arbejde videre med et konkret ridestiforløb i området, og er positive overfor der evt. kan udlægges områder til deciderede ridebaner og faciliteter på nærmere vilkår, hvilket bl.a.vil indebære betaling for leje af arealerne. Det kan oplyses, at Naturstyrelsen kun har ansvar for stier på styrelsens egne arealer. Styrelsen vil gerne medvirke til at give gode adgangsforhold for offentligheden, hvis kommuner eller grundejere vil føre en sti ind til styrelsens areal. Større overnatningspladser Der er efterlyst nærmere afgrænsede grønne områder, hvor det vil være muligt for større grupper at overnatte. Styrelsen kan eksempelvis forestille sig, at den tidligere have til Fuglebækgård, når nedrivningen er afsluttet, kan benyttes som lejrplads inkl. en større bålplads og evt. suppleret med overnatningsshelters. Her vil spejdere og grupper kunne 7

8 reservere pladsen via book i naturen. Lejrpladsen skal ikke konkurrere med de etablerede campingpladser og vil kun være tilgængelig for telte og ej heller i bil/motorcykel/knallert. Fiskeri Der har været forespørgsler på muligheden for at fiske i vandhullerne i Bringe Mose. Naturstyrelsen vil lade søerne være omfattet af de generelle regler om det frie fiskeri, hvor alle som udgangspunkt må fiske med gyldigt fisketegn, Naturstyrelsen har pt. ingen planer om at forbedre fiskeforholdene ved at etablere broer, idet mosen vil blive prioriteret som naturområde (og antagelig udpeget som stillezone). Gangbro i Bringe Mose Der er flere, som foreslår, at gangbroen i Bringe Mose, der oprindeligt blev opført for at føre tilsyn med landingslyset genetableres. Naturstyrelsen vil ikke selv genetablere gangbroen af økonomiske årsager. Hvis styrelsen ikke får en konkret henvendelse om, at f.eks. en kommune vil genetablere og vedligeholde broen inden 1/ vil broen blive fjernet. Besøgende fra vestsiden (Knardrup) må i stedet gå over eng/sletteområdet, hvor stiforløbet vil blive markeret. Der er forslag om at etablere et fugletårn i mosen, styrelsen har ikke taget stilling til forslagets prioritering, men isoleret set prioriterer styrelsen ikke forslaget højt. Bedre vilkår for handikappede Der er ikke modtaget forslag fra handikaporganisationer. Ikke desto mindre vil styrelsen arbejde videre med og have fokus på handikapvenlige stiforløb og faciliteter, da det forventes, der kan komme interesse fra handikaporganisationernes side. Bygninger og faciliteter Der er indkommet mange forslag til den fremtidige anvendelse af bygningerne, dels forslag der hænger sammen med en given brug af området, dels idéer til hvad bygningerne isoleret set kan anvendes til. Der er generelt efterspørgsel på toiletter, adgang til drikkevand, læ og ly, bordebænke, overnatningspladser og bålsteder. Naturstyrelsen vil med tiden anlægge bålpladser, borde-bænke, madpakkehuse, overnatningspladser etc., men vil grundet faldende bevillinger være tilbageholdende. Mange har også foreslået, der bliver opstillet skraldespande. Der er ikke opstillet skraldespande på styrelsens øvrige arealer bortset fra et par få undtagelser. Baggrunden er, at det er ressourcekrævende at tømme skraldespandene og at skraldespande ofte også giver en øget affaldsmængde i området omkring dem. I stedet må de besøgende tage deres skrald med hjem. Styrelsen vil som udgangspunkt ikke opstille skraldespande; bortset fra områder, hvor der f.eks. sælges forfriskninger, som leverer affald. 8

9 Drift af offentlige toiletter er ressourcekrævende og erfaringen er, at næsten uanset hvor mange ressourcer, der anvendes på rengøring, vil publikum finde dem beskidte. En model med betalingstoiletter har været overvejet. Da flere af aktiviteterne på flyvestationen er af længere varighed vil styrelsen dog arbejde videre med etablering af toiletfaciliteter, såfremt der kan findes en rentabel drift. I forbindelse med større arrangementer vil arrangørerne få tilladelse til at medbringe/opstille mobile toiletter. Flere har også foreslået, der etableres aktive trænings- og legepladser for både børn og voksne, her blandt Verdens længste legeplads, hvor naturligt udseende legeredskaber og udsigtstårne bringer én rundt på arealet. Styrelsen vil arbejde videre med etablering af trænings- og legeredskaber på egnede lokaliteter, såfremt der findes finansiering. Hangar 72 Flere foreninger foreslår hangar 72, beliggende ca. 300 m fra parkeringspladsen ved Sandet kan anvendes til café, klubhus eller uopvarmet idrætshal. Der er desuden indkommet flere forslag fra foreninger, som mangler et sted til cross fit, møde i soldaterforeningen, opbevaring af grej etc. Naturstyrelsen finder, hangar 72 har en velegnet beliggenhed nær parkeringsplads og er centralt beliggende i forhold til de øvrige bygninger i det nordøstlige hjørne. Styrelsen vil arbejde videre på at skaffe den nødvendige finansiering til at omdanne hangar 72 til et fælles friluftsforsamlingshus. I stedet for de enkelte foreninger etablerer sig hver især, vil styrelsen arbejde på at samle foreningerne i hangar 72, Her kan også etableres et fælleskøkken, klublokaler, velfærdsfaciliteter og der kan, som DGI foreslår, etableres aflåste bure/depoter til grej for foreninger og selvorganiserede brugere. Etablering af toiletfaciliteter, drikkevandspost etc. vil også ske her. Større lagerbehov må skulle opfyldes fra F16-shelterne. Lagerbehov er i denne sammenhæng opbevaring af grej/udstyr til aktiviteter på flyvestationen. Opbevaring til egentlig lagerbehov ikke relateret til aktiviteter på flyvestationen vil som udgangspunkt ske på markedsvilkår, med begrænset kørselstilladelse og vil kræve landzonetilladelse. Med tiden vil der måske også kunne etablere sig en café, udlejning af cykler, rulleskøjter etc. og dette sted vil kunne fungere som samlingssted for forslag som markedsplads og events. Selve driften og samarbejdet om et fælles friluftsforsamlingshus og hvordan brugen spiller sammen med det øvrige areal skal afklares nærmere. Hangar 72 vil også kunne benyttes til nogle af de foreslåede events, som loppemarkeder, opera og i øvrigt være udgangspunkt for formidling af området. Naturstyrelsen vil gå i dialog med de foreninger, der har vist interesse for lokaler, Furesø Kommune og relevante fonde om udviklingen af hangar 72. Hangar 72 er ikke dømt bevaringsværdig. En forudsætning for ovenstående plan er også, at de bærende dele af bygningen er sunde. Dette vil Naturstyrelsen få bygningssagkyndige til at undersøge snarest. 9

10 Jægerhytten bygning 145 Bygning 145, der er beliggende nær Jonstrup, er tidligere benyttet af flyvestationens jagtforening. Jægerhytten trænger til renovering, herunder nyt tag. Flyvestationens jagtforening ønsker sammen med Furesø Jagtforening og evt. også andre foreninger tilknyttet området at videreføre bygningen som jægerhytte og bibeholde det særlige inventar. Naturstyrelsen skal bemærke, der ikke forventes at kunne finde decideret jagt og skydebane/flugtskydning sted på arealet fremadrettet. Furesø Samråd, der repræsenterer spejderforeningerne i Furesø Kommune, foreslår, at bygning 145 kan benyttes til spejderaktiviteter, ligesom der kan etableres spejderaktiviteter i området. Der er også interesse fra en anden spejdergruppe om at kunne opbevare diverse grej på flyvestationen i det hele taget. Styrelsen vil gå i dialog med både spejdere og jægere med henblik på at afklare om der kan være interesse i en fælles løsning. Naturstyrelsen agter pt. ikke at udleje jagten på flyvestationen, hvorfor styrelsen vurderer, at et tilholdssted for en jagtforening umiddelbart kan ligge et mere egnet sted. Styrelsen anerkender på den anden side, at den nuværende indretning af huset bidrager til, at stedet rummer en særlig stemning. Styrelsen agter ikke at bidrage til renovering af bygningen. F16-sheltere Der er indkommet flere forslag til brugen af de elleve F16-sheltere på Naturstyrelsens areal, herunder forslag om egnede værkstedsbygninger, TV produktion, opbevaring, madpakkehus, musikøvelokaler, flyværksted, indendørs MTB-bane, formidling/udstilling af områdets historie, ønske om at leje shelter til hardball, lasergame, rapelling, kampsport og har ikke brug for området uden omkring selv. Naturstyrelsen ønsker, at shelterne fremadrettet får en brug, som har relation til friluftslivet og flyvestationen, det vil sige, at brug til friluftsmæssige aktiviteter vil blive foretrukket frem for eksempelvis musikøvelokaler. Der er dog visse udfordringer før bygningerne kan tages i brug i forhold til brandveje, akustik og indretning i forhold til lysforhold. Ligesom der for en aktivitet som hardball og lasergame vil være drøftelser af vilkår. Skulle der være sheltere, der ikke er disponeret til friluftsmæssige formål, vil Naturstyrelsen i det omfang det er muligt, udleje dem til markedspris til opbevaringsformål med et begrænset kørselsbehov. Styrelsen vil arbejde videre i dialog med de foreninger/personer, som har stillet de konkrete forslag. Styrelsen samarbejder endvidere med Furesø Kommune om evt. synergi og samarbejde om etablering af rekreative faciliteter. 10

11 Formidling og information Der er indkommet mange forslag om formidling og information af både de naturmæssige værdier, såvel som hele Flyvestation Værløses område, kultur- og forsvarshistorie, herunder at de særlige V-sten, som nu står ved indkørslen til Jægerhytten formidles. Stenene blev rejst af den tyske kommandant under 2. Verdenskrig med betydningen Vergeltung (gengældelse). NST vil i et vist omfang etablere formidling, hvor fokus vil være på det naturmæssige og brugen af styrelsens areal. Formidling af hele flyvestationen, kulturhistorien, forsvarshistorien etc. skal løftes i andet regi. Styrelsen stiller gerne sine arealer til rådighed for formidling i et vist omfang. Der er ikke taget stilling til hvordan formidlingen skal foregå (digitalt, skiltning etc.) Der er indkommet et ønske om at opsætte bistader, som styrelsen også vil arbejde videre med, hvis der stadig er interesse. I forbindelse med den mundtlige evaluering af Åben Flyvestation blev det foreslået, at alle klubber, der anvender området, eksempelvis på hjemmesiden kan beskrive deres aktiviteter, herunder links og kontaktoplysninger. På den måde kan klubberne komme i kontakt med hinanden og øvrige interesserede brugere har en mulighed for at komme i kontakt med udøverne. Styrelsen vil understøtte, hvis foreningerne vil arbejde videre med idéen. Initiativ, drift og udvikling skal være brugerdreven. Naturforbedrende forslag Der er modtaget flere forslag, der blot ønsker, at der ikke sker yderligere på området, så man kan nyde stilheden og de åbne kig. Der skal være plads til de stille naturgæster og til oplevelsen af stilhed og det åbne landskab. Styrelsen vurderer, at områdets størrelse og karakter både giver muligheder for de stille naturgæster og for det mere aktivitetsprægede friluftsliv. Ønskerne fra de forskellige grupper søges bl.a. imødekommet ved at indrette vejnet og stiforløb, så grupperne kan differentieres. Der er modtaget en del forslag om opsætning af fuglekasser, pleje af overdrev, mere vand på sletterne, nedtagning af hegn af hensyn til vildtet, fugleinteresser, pas på -områder for bl.a. grævling, levesteder for ugler, flagermus, påmindelser af områdets naturværdier, åbning af Jonstrup Å/Tibberup Å på strækningen over flyvestationen etc. Ønskerne om at tilbageholde mere vand på sletteområderne, bl.a. til fordel for fuglelivet vurderer styrelsen er en god idé. Inden et sådant projekt kan realiseres kræver det detaljerede analyser af vandtilbageholdelsens konsekvenser for grundvandsinteresser, jordforurening og afværgeboringer. Der er blevet foreslået udsætning af amerikanske bisoner på sletterne. Dette forslag arbejder Naturstyrelsen ikke videre med, da de rekreative interesser på sletterne konflikter med bisonafgræsning. Naturstyrelsen arbejder på videre med en intensivering og udvidelse af de eksisterende græsningsområder. 11

12 Den rekreative plan er udarbejdet under hensyntagen til dels disse forslag, dels områdets nuværende naturværdier og -potentiale. Selve driftplantillægget, hvor bl.a. naturtiltag vil være beskrevet, udarbejdes som tidligere nævnt på et senere tidspunkt. Det ligger dog fast, at den vestlige del af området, hvor der nu er afgræsning også fortsat vil blive afgræsset. Ligeledes arbejder styrelsen på at etablere fåregræsning på hele den øst-vest gående skråning mod Laanshøj/felthangarområdet. I hedeområdet i den østligste del mod Søndersø vil der ikke kunne foregå friluftsaktiviteter, der påvirker hedens tilstand negativt. Hvordan heden vil blive plejet for fremtiden er ikke fastlagt. 12

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST Ref. charm Den 11. september UDKAST Fremtidig friluftsliv på Flyvestation Værløse

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST Ref. charm Den 11. september UDKAST Fremtidig friluftsliv på Flyvestation Værløse NOTAT Østsjælland J.nr. NST-804-00052 Ref. charm Den 11. september 2014 UDKAST Fremtidig friluftsliv på Flyvestation Værløse Naturstyrelsen overtog den åbne grønne del af den tidligere Flyvestation Værløse

Læs mere

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag.

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til para- og hanggliding på Flyvestation Værløse Du har på vegne af Airwave paragliding klub søgt om tilladelse til at flyve med paraglidere og hangglidere fra et

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Status på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse

Status på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse 30. juli 2007 /lech på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse Juli 2007 I det følgende gives en oversigt over en række organisationer og foreninger, som pt. har til huse på flyvestationen.

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

rammer og mål for flyvestationens udvikling og anvendelse".

rammer og mål for flyvestationens udvikling og anvendelse. Notat Bilag - Kort status på Flyvestation Værløse - november 2014 Denne status er skrevet til mundtlig orientering af Økonomiudvalget den 19. november. Det er efterfølgende besluttet, at notatet vedlægges

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her Outdoor Games v.1.9 Sengeløse Tlf. 3110 7574 salem@mylvl.com Se LinkedIN profil her Hvad er det? Outdoor Games udvikler og tilbyder faciliteter til hobby og sports udøvere for private som firmaer. Vi vil

Læs mere

Færdig udarbejdet Juni Håndbog for flyvning med turbine Jets på Flyvestation Værløse inden for rammerne af BL9.4

Færdig udarbejdet Juni Håndbog for flyvning med turbine Jets på Flyvestation Værløse inden for rammerne af BL9.4 Færdig udarbejdet Juni 2016 Håndbog for flyvning med turbine Jets på Flyvestation Værløse inden for rammerne af BL9.4 Introduktion Områder der er dækket af håndbogen Generelle betingelser Opsætning af

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

Der skal tages stilling til et naturprojekt på Svanholms jorder, der kræver dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Der skal tages stilling til et naturprojekt på Svanholms jorder, der kræver dispensationer fra naturbeskyttelsesloven NOTAT Der skal tages stilling til et naturprojekt på Svanholms jorder, der kræver dispensationer fra naturbeskyttelsesloven samt landzonetilladelse. Projektets mål er at gøre det muligt for offentligheden

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Missing links Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Udvikling af Naturstyrelsens HOTspots Udvikling af støttepunkter for brug af naturen Plads

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

Notat. Prioritering af øvrige forslag til faciliteter langs Fodsporet. Indledning

Notat. Prioritering af øvrige forslag til faciliteter langs Fodsporet. Indledning Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. Ref. sxl Den 14. januar 2010 Prioritering af øvrige forslag til faciliteter langs Fodsporet Indledning I dette notat diskuteres fordele og ulemper ved de forskellige

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Helhedsorienteret friluftsplanlægning Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Friluftsplanlægning: - Hvorfor og hvordan? - Aktiviteter, faciliteter og formidling - Synergieffekter

Læs mere

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav Sagsbehandler: mesv Dato: April 2013 Sagsnr: 2012/0009619 Nr. Navn Resumé af 1a Styregruppen for Ønske om at veje kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører:

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører: Ver.11 15-03-2011 For det første velkommen til EFK87! Her har du lidt forskellige praktiske oplysninger: På grund af vores beliggenhed på Albatros`s flyveplads og tæt ved togbanen er vi nødt til at have

Læs mere

HHC: Vi vil gerne renovere området og gøre det pænere og finde en finansiering til at det kan ske.

HHC: Vi vil gerne renovere området og gøre det pænere og finde en finansiering til at det kan ske. NOTAT Hovedstaden J.nr. Ref. heiks Den 3. oktober 2014 Noter fra møde om "Turen begynder ved Skodsborg Station d. 2. oktober 2014 kl 19.00 20.30 Der deltog omkring 50 Personer. HHC indledte og indbød til

Læs mere

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Notat Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00004 Deltagere: BA Bjarke Abel, Greve Kommune HJ Heidi Evy Jørgensen, Greve Kommune PB Per Breddam, Danmarks

Læs mere

Notat fra arbejdsgruppen om fredning af Flyvestation Værløse

Notat fra arbejdsgruppen om fredning af Flyvestation Værløse 5. august 2007 /lech Notat fra arbejdsgruppen om fredning af Flyvestation Værløse Arbejdsgruppen I arbejdsgruppen har deltaget: Birgitte Bang Ingrish, Danmarks Naturfredningsforening Anna Bodil Hald, Danmarks

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Helle Mølgaard d. 04-01-2016 Acadre 12/33135 Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Baggrund I de senere år har der jævnligt blandt byens borgere og turister, været efterspurgt en hundeskov i Svendborg

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00522 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane,

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 7-15, Bestemmelser om særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelse: Høringssvar:

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN!

AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN! AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN! Ifølge de nye regler i Campingreglementet, som trådte i kraft sidste år, er der nu åbnet op for muligheden for at etablere campingpladser med færre end 100 enheder

Læs mere

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom.

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom. Dato 29. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16555-24 Side 1/6 Ekspropriation af en del af matr. nr. 76e Vadskærgård Hgd, Tørring Vejdirektoratet

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup 1 AFTALENS PARTER Herved indgås følgende aftale om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup mellem: Udlejer Miljøministeriet

Læs mere

Bilag: Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav: Proces og væsentlige spørgsmål

Bilag: Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav: Proces og væsentlige spørgsmål Veje og Grønne Områder Sagsnr. 231532 Brevid. 2101154 Ref. JEST Dir. tlf. 46 31 3404 jensst@roskilde.dk Bilag: Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav: Proces og væsentlige spørgsmål 1. juli

Læs mere

Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor?

Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor? Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor? Frank Søndergaard Jensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning TURFRILUFTSLIV Sletten 14.-15. januar 2016 Institut for

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen BEK nr 1317 af 21/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-020-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl 1 AFTALENS PARTER Herved indgås følgende aftale om leje og administration af fiskeri i Ål Præstesø i Oksbøl mellem: Udlejer Miljøministeriet

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner I det følgende beskrives kortfattet planprocessen ved ændring af et givet område til fremtidig anvendelse til erhvervsformål. Erhvervs-anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen 1 af 6 02-08-2011 13:39 BEK nr 1205 af 20/11/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-12-2006 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Særlige sejladsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Fiskeri

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Trærammen/spunsen skal rage mindst muligt op over jordoverfladen under hensyntagen til funktionen, så den syner mindst muligt set fra stien.

Trærammen/spunsen skal rage mindst muligt op over jordoverfladen under hensyntagen til funktionen, så den syner mindst muligt set fra stien. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1).

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1). Storstrøm J.nr. NST-4161-00037 Ref. MRO Den 27. juni 2013 SKOVREJSNINGSPLAN - FÆLLESEJESKOVEN Indledning Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande

Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande BALKA STRAND Den største forhindring for kørestolsbrugere her er tilsandingen af den befæstede sti. Som forholdene var den 6. juni, var det besværligt

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner.

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner. N O T A T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Naturområdet J.nr. SN 2001-320-0012 Ref. ELA Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov Den 28. november 2005 Der har efter den tidligere skovlov været en

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer Udkast Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen I medfør af 27, stk. 3 og stk. 4, 67, stk. 2, 87, stk. 4, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

NyebyskoveiNæstved. Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1

NyebyskoveiNæstved. Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1 Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1 Næstved kommune teknisk forvaltning September 2006 Indledning Denne plan indeholder 3 nye byskove i Næstved, og er første fase af en omfattende satsning

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Indledning Der er planlagt en række projekter ved Tjele Langsø ved henholdsvis

Læs mere

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Frank Søndergaard Jensen Planlægning af nye stier fakta, myter og muligheder Frederiksberg 6. september 2012 Baggrund Hvorfor interessere sig for

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer.

Høringsnotat vedrørende udkast til zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer. NOTAT Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST-804-00004 Ref. HEKJE+KRKVI Den 15. april 2013 Høringsnotat vedrørende udkast til zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer. Udkast til

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Som en del af driftsplanprocessen er den eksisterende jagtudlejning blevet gennemgået.

Som en del af driftsplanprocessen er den eksisterende jagtudlejning blevet gennemgået. Jagtbilag Fyn Som en del af driftsplanprocessen er den eksisterende udlejning blevet gennemgået. Overvejelser om ændret praksis er kort refereret under de skove, hvor en om-kategorisering har været overvejet.

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere