"KALVEBOD BRYGGE VEST"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""KALVEBOD BRYGGE VEST""

Transkript

1 Bilag 1 "KALVEBOD BRYGGE VEST" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

2 Kalvebod Brygge Bernstorffsgade I II Carsten Niebuhrs Gade Kristian Erslevs Gade III Arni Magnussons Gade Område III er under udbygning Samlet plan af område I -III fra Bernstorffsgade til Arni Magnussons Gade Rampen bevæger sig op mellem tårnene i område I Friarealer og magasinbygninger i område II 2 Baggrund DSB Ejendomsudvikling A/S ønsker at fortsætte og færdiggøre omdannelsen af den tidligere godsbanegård vest for Kalvebod Brygge med erhvervsbyggeri og et grønt strøg. Omdannelsen er på nuværende tidspunkt gennemført med byggeriet af SEB s to kontorbyggerier og introduktion af det hævede grønne strøg (eller Kalvebod Park, som grundejerforeningen har foreslået strøget døbt) med rampen fra Bernstorffsgade. Rampen fører parken op i 7 m højde mellem det tidligere godshotel langs Kalvebod Brygge og de nyopførte magasiner til Rigsarkivet. Kalvebod Park fortsætter som en bro over Kristian Erslevs Gade ind til Carsten Niebuhrs Gade parallelt med Kalvebod Brygge og passerer de nyopførte hoteller Wake Up og Tivoli Congres Hotel ved Arni Magnussons Gade. Anlæggene er planmæssigt muliggjort i lokalplan nr. 403 Rigsarkivet fra Planen er opdelt i fire underområder, hvor de tre nordligste (underområderne I, II og III) har byggeretsgivende bestemmelser og nu er bebygget, mens det fjerde og sydligste (underområde IV) kræver udarbejdelse af supplerende lokalplan for at kunne bebygges. Der er nu interesse for i tilknytning til Tivoli Congres Center at bygge haller til udstilling og konference med og for at opføre domicilbyggerier til erhverv. Herudover har Banedanmark fremsat ønske om syd for dette område og syd for lokalplan nr her kaldet område V - at opføre en bygning til trafikstyring (TCC). For område IV har Holscher Arkitekter og SLA samt Hausenberg udarbejdet en helhedsplan, der først og fremmest søger at videreføre det byrumsforløb, som starter ved SEB og forlænger det frem til underområde V. Her har Tranberg Arkitekter i samarbejde med SLA skitseret en bebyggelsesplan med bl.a. trafikstyringsanlæg til Banedanmark. Omkring den nye rekreative rute skabes en række grønne byrum med forskellige bymæssige fortætninger. Planoplægget omfatter et kuperet landskabsforløb omgivet af bygninger i 3 til 12 etager ønsker at fortsætte og færdiggøre byudviklingen langs Kalvebod Brygge med realisering af Lundgaard & Tranbergs helhedsplan, der dannede baggrund for lokalplan nr. 403 med det grønne strøg som gennemgående landskabeligt træk. Udvikling af området bringer byen nærmere vandet ikke mindst med koblin-

3 Kalvebod Brygge Arni Magnussons Gade IV Dybbølsbro Carsten Niebuhrs Gade V Otto Busses Vej Område IV og V fra Arni Magnussons Gade over Dybbølsbro til Otto Busses Vej mod syd. Illustrationen viser SLA s helhedsplan ger til Vesterbro og havnefronten i form af broer over banearealet og Kalvebod Brygge-Vasbygade.. Forlængelse af det grønne strøg til Dybbølsbro og Otto Busses Vej vil skabe et indbydende alternativ for fodgængere og cyklister til den befærdede Kalvebod Brygge. Planerne i forhold til mål for planlægningen i København Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg vil tage udgangspunkt i visionerne for Københavns udvikling, der forventes vedtaget i forbindelse med Kommuneplan 2011, henholdvis et godt hverdagsliv, viden og erhverv og grøn vækst. Et godt hverdagsliv København skal være en grøn, inkluderende og tryg storby, hvor man føler sig hjemme, og der skal være gode kultur- og fritidsfaciliteter med aktive grønne områder og små fredelige åndehuller. Dette sikres ved Kalvebod Park, der i planen samler bebyggelsen omkring sig, og er den bærende rygrad for områdets udvikling. Kalvebod Park indrettes til aktivitet og ophold, der henvender sig til forskellige brugergrupper og har forskellig karakter. Det vil være muligt i et fredeligt hjørne af bebyggelsen at indpasse en daginstitution for børn, hvilket både kunne imødekomme Vesterbros underskud af institutionspladser og bidrage til bylivet i området. Viden og erhverv Beskæftigelsen i København skal stige, og virksomhedernes vilkår for økonomisk vækst skal forbedres. Det gælder de fysiske rammer, en velfungerende kollektiv trafik og adgang med bil for de virksomheder, der har brug for det i deres daglige virke. Udbygningen af de ubebyggede områder i planen vil give plads til ca nye arbejdspladser. Området ligger tæt på både Dybbølsbro Station og indfaldsvejen Kalvebod Brygge. Grøn vækst Bygninger, byrum og byens landskabelige elementer skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og indrettes, så det bliver let at leve et sundt og aktivt liv i København, der skal være verdens miljømetropol. Planforslagene for Kalvebod Brygge bidrager til Københavns Kommunes målsætning om at være en bæredygtig by ved at skabe et nyt tæt moderne og energirigtigt erhvervskvarter omkring Kalvebod Park. Det grønne byrum skal indrettes til at opsamle og forsinke regnvand og skal anlægges med beplantning af forskellig art og størrelse og overordnet set have præg af en bypark. Det vil være med til at skabe en biokorridor fra Metropolzonen til Carlsberg og Sydhavn, og vil skabe bedre forhold for cyklister og gående langs en af Københavns mest befærdede indfaldsveje. En kobling mellem byen og vandet I stedet for at fremstå som en barriere skal lokalplanområdet integreres med den eksisterende by og forbinde Indre By og Vesterbro med havnefronten og udviklingsområderne mod syd. Det ville blive styrket ved en række nye eller udbyggede anlæg: En let stibro over gaden Kalvebod Brygge fra området mellem Tivoli Kongres Center og Rigsarkivets magasiner til havnefronten vil yderligere forbedre kontakten mellem byen og vandet. Dybbølsbro må udvides for at kunne rumme den øgede trafik og ombygges for at skabe sammenhæng til de nye byrum i område IV. En stibro fra lokalplanområdet til Ingerslevsgade og Hvide Kødby, evt. ved hel eller delvis genanvendelse af Kulbroen, vil binde området sammen med Vesterbro. 3

4 Illustrationen viser vigtige eksisterende og fremtidige forbindelser mellem den eksisterende by herunder Vesterbro, Kongens Enghave, Sluseholmen og Vestamager, og byudviklingsområderne bl.a. Teglholmen, Enghave Brygge og Kalvebod Brygge Vest. Når nye områder tages ind, er det særlig vigtigt at sikre fysisk og funktionel sammenhæng på tværs af grænser og over barrierer 4 Bebyggelse, byrum og anvendelse Det grønne strøg eller Kalvebod Park fra Bernstorffsgade mod Syd er et hovedgreb i lokalplan nr der var baseret på Lundgaard & Tranbergs helhedsplan. Dette hvoedgreb fastholdes i den videre planlægning. Parken er hævet, bl.a. for at reducere støjniveauet på friarealerne. Af hensyn til trygheden er det vigtigt, at der er mange offentlige op- og nedgange, og at der indrettes adgang ud til strøget fra de tilstødende bebyggelser. Bygningerne skal være af høj arkitektonisk kvalitet med åbne stueetager, der er egnet til publikumsorienteret anvendelse. Byrummet ved Dybbølsbro, hvor broen møder det grønne strøg, skal udformes, så det bedst muligt løser de trafikale udfordringer og samtidig kan udnyttes til ophold og placering af publikumsorienteret erhverv i forhold til de mange fodgængere og cyklister, der dagligt færdes mellem Islands Brygge/Fisketorvet og Vesterbro. Planen vil fremme byens grønne identitet, herunder tidssvarende energirigtigt erhvervsbyggeri, der støtter Københavns mål om at tiltrække flere virksomheder til hovedstaden. Hvor meget bebyggelse, der præcis muliggøres i område IV skal nøjere vurderes., men vil ligge mellem m 2 og m 2. er i dialog med Vesterbro Lokaludvalget om Kalvebod Parks karakter og indhold. Banedanmark er positiv overfor, at der kan anlægges midlertidige boldbaner på de tilgrænsende banearealer. Finansiering af eventuelle boldbaner er pt. uafklaret.

5 Modelfoto af område IV med Dybbølsbro og Fisketorvet i forgrunden Byggeønsker Den principielle bebyggelsesplan for område IV omfatter syv byggefelter med bebyggelse i 3 til 12 etager, højst mod filigranbroen over Arni Magnussons Gade i nord og Dybbølsbro i syd. Nærmest filigranbroen er der ønske om at opføre en hal på ca m2, der kan benyttes til udstilling, kongres og møder med forbindelse til Tivoli Congres Center på nordsiden af broen og en tilhørende administrationsbygning. Udstillingshallen vil kunne forsynes med ovenlys for at trække dagslys ned. Ovenlysene skal indpasses i Kalvebod Park. På hjørnet af Kalvebod Brygge og Arni Magnussons Gade ønskes opført en domicilbebyggelse på op mod m2 etagemeter. I område V skal Banedanmarks nye signalanlæg erstatte en række ældre anlæg, der styrer landets samlede banelinje med km skinner. Det nuværende system skal erstattes af 4 nye anlæg og systemer. Folketinget har i 2009 bevilget 3.2 mia EUR til at forny det samlede signalsystem før Lokalplanområdet og kvarteret Det samlede planområde, inklusive området, der dækkes af lokalplan nr. 403, ligger mellem Bernstorffsgade, Kalvebod Brygge-Vasbygade, Otto Busses Vej og Carsten Niebuhrs Gade samt dennes forlængelse mod syd. Området udgør i alt godt 14 ha. Bortset fra den nordligste del af området, der allerede er bebygget, fremstår området stort set ubebygget og med baneanlæg. Den bebyggede del med SEB, Rigsarkivets magasiner og Tivoli Congress Center fremstår som et nyt element i bybilledet beliggende mellem det store baneterræn og den trafikbelastede Kalvebod Brygge. Kalvebod Park mellem bygningerne ligger afskærmet fra trafikstøjen, men er kun kendt af få mennesker, formentlig fordi strøget endnu ikke har forbindelse med Dybbølsbro. Rendering af område V med trafikstyringsbygningen bagest og erhvervsbygningerne i forgrunden Lokalplanområdet ligger således på kanten af byen omgivet af trafikårer og store arealer, der er under udvikling eller først senere skal udvikles. Nordvest for det brede baneareal ligger Ingerslevsgade og Kødbyen. Der udarbejdes for tiden en strategi for Den Hvide Kødby, der vil understøtte områdets særlige karakter som hjemsted for levnedsmiddelserhverv og kreative erhverv, herunder gastronomi. Mod nord skimtes Tietgensbro, Hovedbanegården, Tivoli og Post Danmarks bebyggelse. Sydøst for Kalvebod Brygge ligger en række kontorbygninger og Fisketorvet mod havnefronten og mod syd Otto Busses Vej med DSBs værksteder, der i Kommuneplanen har status af perspektivområde og delvis bruges midlertidigt til andre anvendelser, såsom modeuge. Forslag til Kommuneplan 2011 I forslag til Kommuneplan 2011 er området udlagt som dels et - område, område til serviceerhverv og dels som et -område, område til boliger og serviceerhverv. Derudover er den sydligste del af området udlagt som et T1*-område til tekniske formål. Dette område er i rækkefølgeplanen udlagt som perspektivområde til byudvikling efter år For at muliggøre den foreslåede planlægning udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger området til to S3*-områder, områder til serviceerhverv. Den særlige bestemmelse, *-bemærkningen vil give mulighed for, at der i forbindelse med lokalplanen fastlægges bebyggelse og byggefelter op til 12 etager. 5

6 OMRÅDE V Etageareal: op til m 2 Bebyggelsesprocent: ca. 130 % Anvendelse: Trafikstyringsbebyggelse (tekniske anlæg), serviceerhverv V 6

7 OMRÅDE IV Etageareal: mellem m 2 og m 2 Bebyggelsesprocent: mellem 163 % og 185 % Anvendelse: Haller til udstilling og konferencer samt serviceerhverv Mulighed for at etablere midlertidige boldbaner IV Helhedsplanen 1:2000 7

8 Forudgående offentlighed I forslag til Kommuneplan 2011 er en del af området udlagt som perspektivområde. Med kommuneplantillægget overføres dette område til et S3*-område. Dette er en væsentlig ændring af kommuneplanen, og derfor er der i perioden 18. august til 7. september afholdt en forudgående offentlighed. Lokalplaner LP 262 Brune Kødby med bygningsbevaring og DGI Byen LP 203 Tietgensbro muliggør et hotel, der ikke er blevet opført LP 433 Otto Busses Vej for Metros klargøringscenter (et tillæg til lokalplanen er på vej, fordi projektet for klargøringscentret er blevet ændret) Lokalplan Skelbækgade med erhvervsbebyggelse foran Hvide Kødby. Kommuneplanrammer i forslag til Kommuneplan Med rød stiplet linje er vist gældende lokalplaner og forslag til lokalplaner. C2 O1 C2 O1 S1 * O1 O1 * O2 O2* * E0* C1 O3 O1 O1* O1 S2 O1* O5 O2* O5 T1* 433 * O1 O1 * O2 O3 O1 O1 * S2 T2* C1 E0* * O O2* T1 * O2 O2* T1 203 S3* O3 O3 C1 * Lokalplan området Andre lokalplaner i området S2 S1 S3* C1 * T1* T2* Forslag til rammer i tillæg til Kommuneplan Principper,for anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR), som søges indarbejdet i projektet 8

9 Trafikforhold Lokalplanområdet ligger meget centralt og har en god trafikbetjening. Hovedbanegården med S-tog, regionale tog og internationale tog ligger ca. 400 m fra adgangen til området ved Bernstorffsgade, og Dybbølsbro S-togstation ligger umiddelbart op ad området. Der er ligeledes god busbetjening med busser i Bernstorffsgade og på Kalvebod Brygge samt en E-bus og citybussen 11A, der begge kører igennem området. Biltrafikken har god adgang fra det regionale vejnet via Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge. Internt i området fungerer Carsten Niebuhrs Gade som fordelingsvej og binder området sammen på langs. Adgangen sker via Bernstorffsgade fra nord, Arni Magnussons Gade midt i området og fra syd via en ny vej, der tilsluttes Vasbygade hvor Otto Busses Vej er i dag. Der etableres et mindre antal parkeringspladser på terræn i Carsten Niebuhrs Gade, mens størstedelen af parkeringen etableres i konstruktion. Dele af parkeringen placeres under parkstrøget. Parkeringsdækningen for området som helhed er én plads pr. 150 m2. Fra parkeringsanlæggene er der direkte adgang til parkstrøget. Parkstrøget indeholder en cykel- og gangsti, der løber gennem hele området fra Bernstorffsgade til Otto Busses Vej og fungerer som adgangsvej for de lette trafikanter til ejendomme og øvrige funktioner. Stien krydser Dybbølsbro i niveau og giver dermed adgang til området fra Dybbølsbro Station, Bryggebroen og Vesterbro. Stien kan på sigt indgå i et samlet stiforløb, der binder Sydhavnen, Vesterbro og Indre By sammen. Hvor parkstrøget krydser Dybbølsbro skabes der er et nyt sammenhængende byrum på tværs af broen, hvilket åbner mulighed for at omlægge de meget bundne trafikstrømme på dette sted. Udbygningsaftale På bygherrernes anmodning forventes indgået en udbygningsaftale, der omhandler en stibro over Kalvebod Brygge til havnefronten. Et udkast til aftale vil i givet fald blive fremlagt sammen med planforslagene. Bæredygtighedsværktøjet Planen er analyseret mht. bæredygtighed for de 14 indikatorer, der er vist i rosetten på side 11: 1. Arealanvendelse: Funktionsblandingen er ikke høj, da der er tale om erhverv og evt. enkelte institutioner. De tilgrænsende banearealer kan evt. udnyttes midlertidigt til boldbaner. Områdets store grønne arealer yder det et vigtigt tilskud til Vesterbro. Området har kort afstand til stationer. 2. Transport: Cykel- og gangtrafikken får optimale vilkår, både inden for området og udenfor, idet der ventes etableret stibroer over de tilgrænsende barrierer. Områdets overskuelighed sikrer god orientering til Dybbølsbro Station. Støjgenerne søges minimeret i byrummene ved disponering af bebyggelsen. Begrænset parkering på terræn. 3. Energi: Der indgår ikke krav om vedvarende energi i planen, men bygningernes orientering muliggør dette. 9

10 Kalvebod Park Luftperspektiv af Lundgaard & Tranbergs forslag til helhedsplan for det tidligere godsbaneareal. Hovedgrebet er et bredt, grønt strøg i 7-8 m højde, som giver mulighed for at udnytte hulrummet nedenunder til magasiner, parkering og andre funktioner, der ikke giver noget til byen. Visionen er, at det grønne strøg kan fortsætte mod syd. Med det aktuelle planforslag fortsætter strøget eller Kalvebod Park - til Otto Busses Vej. Kalvebod Park er formet som et kuperet landskab, der flere steder har adgang til det nærliggende terræn. Mellem byggefelterne bygges landskabet op med bakker og sletter. Beplantningen varierer mellem store træer, mindre træer og buske samt lave vækster og græs. Der indrettes anlæg til forskellige fysiske aktiviteter i området. Tværsnit af parken viser, at et tilstrækkelig dybt jordlag på et solidt etagedæk giver vækstmuligheder for træer oven på parkeringsanlægget. 10

11 Vand Kalvebod Park forslås beplantet med forskellige arté og klassé af træer og busker for at sikre variation. Placering vil kortlægges i lokalplan forslaget SOCIAL Grønne og blå områder Bæredygtighedsroset Materialekredsløb Social mangfoldighed Byens rum Byens liv Identitet Erhverv og service Energi MILJØ Transport Projektøkonomi Kommmunal økonomi Arealanvendelse Langtidsholdbarhed 4. Vand: Byrum koteres, så der afvandes direkte til regnvandsbiotoper eller opsamlingstanke i underliggende konstruktion. Grønne tage etableres, hvor det er muligt. Alt vand fordampes, opsamles og genanvendes. Bassiner under det grønne strøg kan opmargasinere regnvand i tilfælde af kraftige regnskyl, hvilke vil kunne aflaste både områdets og evt. Vesterbros kloaksystem. 5. Materialekredsløb: Ifht. s affaldsplan 2009 er følgende indsatsområder relevante: Mere affaldsforebyggelse og genbrug, øget sortering af affald, et fremtidssikret behandlingssystem og innovative affaldsløsninger i byens rum. ØKONOMISK Der er mulighed for at omdanne Kulbroen til ny gang- og cykelbro. 6. Grønne og blå områder: Natur i byen er led i den rumlige strategi og identitet for området. Området kan sammen med baneterrænet være spredningskorridor for planter og dyr. Græsklædte arealer mv. skaber et optimalt mikroklima. Grupper af høje træer vil tage kastevinde fra høje bygninger. Landskabet sikrer høj rekreativ værdi. 7. Byens rum: Der arbejdes med forskellige intensiteter i bebyggelsen, byrummenes skala og karakter dette giver mulighed for stor variation i oplevelsen af byrummet. Bygningerne trapper ned i højde mod de indre byrum, og facaderne er korte. Forskydninger i bygningskroppene og de enkelte facader mindsker risiko for vindtunneller. Niveaufri sammenhæng mellem inde og ude samt transparente facader øger sikkerheden. 8. Byens liv:publikumsorienterede funktioner koncentreres ved Dybbølsbro. Kantiner, foyerer og lobbyer placeres så vidt muligt i etager med niveaufri adgang. Byrum på dæk skal kunne rumme sædvanligt byliv samtidig med, at der er natur, beplantning og terræn. Byrummene skaber mulighed for forskellige former for udfoldelse. Banedanmark er positiv over for, at der midlertidigt kan anlægges boldbaner på banearealet. Diversiteten i byrummene giver mulighed for et bredt spektrum af formelle og uformelle mødesteder. Lege- og sportsanlæg af forskellig slags. 11

12 9. Identititet: Området med den hævede grønne park midt i byen er unikt og kan sammenlignes med Promenade Plante i Paris og High Line i New York, der begge er anlagt på gamle godsspor. 10. Erhverv og service: Bebyggelsen understøtter med sin stationsnære beliggenhed gode lokaliseringsmuligheder for erhverv. De nye erhvervsbebyggelser vil kunne rumme ca arbejdspladser. Opmærksomhedspunkter Arkitektoniske Kvalitet I område IV og V skal bebyggelsens omfang og placering fastlægges i lokalplanen så s mål i planlægning opnås. Der skal blandet andet sikres at miljøet ved indgange og i byrummene er behageligt i forhold til skygge og vind forhold og at bygningerne udformes med facadelængder og højder i menneskelig skala. Byrum Byliv og dermed tryghed kan sikres gennem mange adgange til strøget, etablering af publikumsorienterede funktioner på/ved strøget samt åbne / aktive facader. Udformning af de ubebyggede arealer fastlægges med en række bestemmelser, der definerer blandt andet placering af store karaktergivende træer for at sikre en grøn og landskabelig karakter. Hele strøget skal være offentligt tilgængeligt for alle. Der sikres variation i udbud og type af byrummene - særlig de nedenfor markerede. Sammenhæng i byen Bylivet sikres, fx ved at give mulighed for forbindelser mellem det nye område og den udbyggede by, især Vesterbro. Muligheden for at indpasse boliger i området skal yderligere undersøges. I et serviceerhvervsområde kan op til 15 % af etagearealet anvendes til boliger. Endvidere giver rammen mulighed for at etablere hotellejligheder. Beboelse vil bidrage til bylivet og dermed trygheden. Rum og forbindelser, der er særlig vigtig i projektet Særlige rum Vigtige forbindelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 12

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

"KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering

KALVEBOD BRYGGE VEST Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering "KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering BILAG 1A Borgerrepræsentationen har den 31. maj 2012 vedtaget forslag til lokalplan "Kalvebod

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Orientering vedr. Bellahøj Vandtårn og Kulbroen

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Orientering vedr. Bellahøj Vandtårn og Kulbroen Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering vedr. Bellahøj Vandtårn og Kulbroen Københavns Energi har søgt om tilladelse til at nedrive Bellahøj Vandtårn

Læs mere

Lokalplan nr. 485 Indhold Redegørelse for lokalplanen Lokalplan 485 - Kalvebod Brygge Vest Lokalplanens sammenhæng med anden

Lokalplan nr. 485 Indhold Redegørelse for lokalplanen Lokalplan 485 - Kalvebod Brygge Vest Lokalplanens sammenhæng med anden Lokalplan nr. 485 Indhold Redegørelse for lokalplanen...23 Formål og baggrund...23 Området og kvarteret...23 Bebyggelsesplan og byggeønsker...25 Lokalplanens indhold...25 Udbygningsaftale...30 Lokalplanens

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. august 2016 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

"KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering

KALVEBOD BRYGGE VEST Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering "KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering Borgerrepræsentationen har den 31. maj 2012 vedtaget forslag til lokalplan "Kalvebod Brygge Vest"

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Forudsætninger for lokalplanens indhold 2 3 Forudsætninger for lokalplansprocessen 3 1 Indledning Nærværende dokument oplister

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

Referat af borgermøde om Postgrunden

Referat af borgermøde om Postgrunden Referat af borgermøde om Postgrunden Onsdag d. 3. februar kl. 19 21 i Postgården Indre By Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg var vært for borgermødet, som blev afholdt i forbindelse med den forudgående

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast 28.05.2014 Denne betingede byudviklingsaftale er indgået den [indsæt dato] 2014 mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København

Læs mere

Frihedsvej 2-8. Startredegørelse. Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok

Frihedsvej 2-8. Startredegørelse. Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok Startredegørelse Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok Startredegørelse Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger Baggrund Baggrunden for denne startredegørelse

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. marts 2016 Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Der er stillet følgende hovedspørgsmål i forbindelse med den forudgående høring:

Der er stillet følgende hovedspørgsmål i forbindelse med den forudgående høring: NOTAT Bilag 2 Hvidbog for forudgående høring om kommuneplanrammerne I forbindelse med etableringen af metro til Sydhavn ønsker Unibail- Rodamco at udvide Fisketorvet Copenhagen Mall samt at opføre ny bebyggelse

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Byudvikling i Nordhavn

Byudvikling i Nordhavn Byudvikling i Nordhavn Ingvar Sejr Hansen Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen 12. oktober 2016 Masterplan for Nordhavn 33 Blå og grøn by Strukturplanen: Urbant tæt på Østerbro forlængelse af byen

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Lokalplaner på vej. 26. september 2016

Lokalplaner på vej. 26. september 2016 Lokalplaner på vej Heliports ved AUH, Tillæg Kp13,VVM, Lp nr. 1027 EV Gl. Egå, Bevarende Lp nr. 985 EV Boligbyggeri i Valdemarsgade, Lp nr. 1039 FO Etageboliger og erhverv, Godsbanen Lp nr. 1044 FO 26.

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr Lokalplaner på vej Boligområde ved Røvedvej Lp. nr. 1010 Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr. 1000 Heliports ved AUH Lp. nr. 1027 1.februar 2016 Lokalplan nr. 1010 - FO Lokalplan nr. 1010 - FO Formålet

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 23. april 2015 Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Området er et ældre erhvervsområde på ca. 6 ha og rummer

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

21. september Sagsnr Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering. Dokumentnr

21. september Sagsnr Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 21. september 2017 Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering som indgår i VVM og Miljøvurdering af nyt kvarter på Postgrunden

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune. Vida Christeller Center for Byplanlægning

Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune. Vida Christeller Center for Byplanlægning Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune Vida Christeller Center for Byplanlægning Fingerplanen Kommuneplan 2015 1. Grøn boligby 6. Infrastruktur 2. Sammenhængende by 5. Greater Copenhagen 3. Kvalitet

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere