"KALVEBOD BRYGGE VEST"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""KALVEBOD BRYGGE VEST""

Transkript

1 Bilag 1 "KALVEBOD BRYGGE VEST" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

2 Kalvebod Brygge Bernstorffsgade I II Carsten Niebuhrs Gade Kristian Erslevs Gade III Arni Magnussons Gade Område III er under udbygning Samlet plan af område I -III fra Bernstorffsgade til Arni Magnussons Gade Rampen bevæger sig op mellem tårnene i område I Friarealer og magasinbygninger i område II 2 Baggrund DSB Ejendomsudvikling A/S ønsker at fortsætte og færdiggøre omdannelsen af den tidligere godsbanegård vest for Kalvebod Brygge med erhvervsbyggeri og et grønt strøg. Omdannelsen er på nuværende tidspunkt gennemført med byggeriet af SEB s to kontorbyggerier og introduktion af det hævede grønne strøg (eller Kalvebod Park, som grundejerforeningen har foreslået strøget døbt) med rampen fra Bernstorffsgade. Rampen fører parken op i 7 m højde mellem det tidligere godshotel langs Kalvebod Brygge og de nyopførte magasiner til Rigsarkivet. Kalvebod Park fortsætter som en bro over Kristian Erslevs Gade ind til Carsten Niebuhrs Gade parallelt med Kalvebod Brygge og passerer de nyopførte hoteller Wake Up og Tivoli Congres Hotel ved Arni Magnussons Gade. Anlæggene er planmæssigt muliggjort i lokalplan nr. 403 Rigsarkivet fra Planen er opdelt i fire underområder, hvor de tre nordligste (underområderne I, II og III) har byggeretsgivende bestemmelser og nu er bebygget, mens det fjerde og sydligste (underområde IV) kræver udarbejdelse af supplerende lokalplan for at kunne bebygges. Der er nu interesse for i tilknytning til Tivoli Congres Center at bygge haller til udstilling og konference med og for at opføre domicilbyggerier til erhverv. Herudover har Banedanmark fremsat ønske om syd for dette område og syd for lokalplan nr her kaldet område V - at opføre en bygning til trafikstyring (TCC). For område IV har Holscher Arkitekter og SLA samt Hausenberg udarbejdet en helhedsplan, der først og fremmest søger at videreføre det byrumsforløb, som starter ved SEB og forlænger det frem til underområde V. Her har Tranberg Arkitekter i samarbejde med SLA skitseret en bebyggelsesplan med bl.a. trafikstyringsanlæg til Banedanmark. Omkring den nye rekreative rute skabes en række grønne byrum med forskellige bymæssige fortætninger. Planoplægget omfatter et kuperet landskabsforløb omgivet af bygninger i 3 til 12 etager ønsker at fortsætte og færdiggøre byudviklingen langs Kalvebod Brygge med realisering af Lundgaard & Tranbergs helhedsplan, der dannede baggrund for lokalplan nr. 403 med det grønne strøg som gennemgående landskabeligt træk. Udvikling af området bringer byen nærmere vandet ikke mindst med koblin-

3 Kalvebod Brygge Arni Magnussons Gade IV Dybbølsbro Carsten Niebuhrs Gade V Otto Busses Vej Område IV og V fra Arni Magnussons Gade over Dybbølsbro til Otto Busses Vej mod syd. Illustrationen viser SLA s helhedsplan ger til Vesterbro og havnefronten i form af broer over banearealet og Kalvebod Brygge-Vasbygade.. Forlængelse af det grønne strøg til Dybbølsbro og Otto Busses Vej vil skabe et indbydende alternativ for fodgængere og cyklister til den befærdede Kalvebod Brygge. Planerne i forhold til mål for planlægningen i København Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg vil tage udgangspunkt i visionerne for Københavns udvikling, der forventes vedtaget i forbindelse med Kommuneplan 2011, henholdvis et godt hverdagsliv, viden og erhverv og grøn vækst. Et godt hverdagsliv København skal være en grøn, inkluderende og tryg storby, hvor man føler sig hjemme, og der skal være gode kultur- og fritidsfaciliteter med aktive grønne områder og små fredelige åndehuller. Dette sikres ved Kalvebod Park, der i planen samler bebyggelsen omkring sig, og er den bærende rygrad for områdets udvikling. Kalvebod Park indrettes til aktivitet og ophold, der henvender sig til forskellige brugergrupper og har forskellig karakter. Det vil være muligt i et fredeligt hjørne af bebyggelsen at indpasse en daginstitution for børn, hvilket både kunne imødekomme Vesterbros underskud af institutionspladser og bidrage til bylivet i området. Viden og erhverv Beskæftigelsen i København skal stige, og virksomhedernes vilkår for økonomisk vækst skal forbedres. Det gælder de fysiske rammer, en velfungerende kollektiv trafik og adgang med bil for de virksomheder, der har brug for det i deres daglige virke. Udbygningen af de ubebyggede områder i planen vil give plads til ca nye arbejdspladser. Området ligger tæt på både Dybbølsbro Station og indfaldsvejen Kalvebod Brygge. Grøn vækst Bygninger, byrum og byens landskabelige elementer skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og indrettes, så det bliver let at leve et sundt og aktivt liv i København, der skal være verdens miljømetropol. Planforslagene for Kalvebod Brygge bidrager til Københavns Kommunes målsætning om at være en bæredygtig by ved at skabe et nyt tæt moderne og energirigtigt erhvervskvarter omkring Kalvebod Park. Det grønne byrum skal indrettes til at opsamle og forsinke regnvand og skal anlægges med beplantning af forskellig art og størrelse og overordnet set have præg af en bypark. Det vil være med til at skabe en biokorridor fra Metropolzonen til Carlsberg og Sydhavn, og vil skabe bedre forhold for cyklister og gående langs en af Københavns mest befærdede indfaldsveje. En kobling mellem byen og vandet I stedet for at fremstå som en barriere skal lokalplanområdet integreres med den eksisterende by og forbinde Indre By og Vesterbro med havnefronten og udviklingsområderne mod syd. Det ville blive styrket ved en række nye eller udbyggede anlæg: En let stibro over gaden Kalvebod Brygge fra området mellem Tivoli Kongres Center og Rigsarkivets magasiner til havnefronten vil yderligere forbedre kontakten mellem byen og vandet. Dybbølsbro må udvides for at kunne rumme den øgede trafik og ombygges for at skabe sammenhæng til de nye byrum i område IV. En stibro fra lokalplanområdet til Ingerslevsgade og Hvide Kødby, evt. ved hel eller delvis genanvendelse af Kulbroen, vil binde området sammen med Vesterbro. 3

4 Illustrationen viser vigtige eksisterende og fremtidige forbindelser mellem den eksisterende by herunder Vesterbro, Kongens Enghave, Sluseholmen og Vestamager, og byudviklingsområderne bl.a. Teglholmen, Enghave Brygge og Kalvebod Brygge Vest. Når nye områder tages ind, er det særlig vigtigt at sikre fysisk og funktionel sammenhæng på tværs af grænser og over barrierer 4 Bebyggelse, byrum og anvendelse Det grønne strøg eller Kalvebod Park fra Bernstorffsgade mod Syd er et hovedgreb i lokalplan nr der var baseret på Lundgaard & Tranbergs helhedsplan. Dette hvoedgreb fastholdes i den videre planlægning. Parken er hævet, bl.a. for at reducere støjniveauet på friarealerne. Af hensyn til trygheden er det vigtigt, at der er mange offentlige op- og nedgange, og at der indrettes adgang ud til strøget fra de tilstødende bebyggelser. Bygningerne skal være af høj arkitektonisk kvalitet med åbne stueetager, der er egnet til publikumsorienteret anvendelse. Byrummet ved Dybbølsbro, hvor broen møder det grønne strøg, skal udformes, så det bedst muligt løser de trafikale udfordringer og samtidig kan udnyttes til ophold og placering af publikumsorienteret erhverv i forhold til de mange fodgængere og cyklister, der dagligt færdes mellem Islands Brygge/Fisketorvet og Vesterbro. Planen vil fremme byens grønne identitet, herunder tidssvarende energirigtigt erhvervsbyggeri, der støtter Københavns mål om at tiltrække flere virksomheder til hovedstaden. Hvor meget bebyggelse, der præcis muliggøres i område IV skal nøjere vurderes., men vil ligge mellem m 2 og m 2. er i dialog med Vesterbro Lokaludvalget om Kalvebod Parks karakter og indhold. Banedanmark er positiv overfor, at der kan anlægges midlertidige boldbaner på de tilgrænsende banearealer. Finansiering af eventuelle boldbaner er pt. uafklaret.

5 Modelfoto af område IV med Dybbølsbro og Fisketorvet i forgrunden Byggeønsker Den principielle bebyggelsesplan for område IV omfatter syv byggefelter med bebyggelse i 3 til 12 etager, højst mod filigranbroen over Arni Magnussons Gade i nord og Dybbølsbro i syd. Nærmest filigranbroen er der ønske om at opføre en hal på ca m2, der kan benyttes til udstilling, kongres og møder med forbindelse til Tivoli Congres Center på nordsiden af broen og en tilhørende administrationsbygning. Udstillingshallen vil kunne forsynes med ovenlys for at trække dagslys ned. Ovenlysene skal indpasses i Kalvebod Park. På hjørnet af Kalvebod Brygge og Arni Magnussons Gade ønskes opført en domicilbebyggelse på op mod m2 etagemeter. I område V skal Banedanmarks nye signalanlæg erstatte en række ældre anlæg, der styrer landets samlede banelinje med km skinner. Det nuværende system skal erstattes af 4 nye anlæg og systemer. Folketinget har i 2009 bevilget 3.2 mia EUR til at forny det samlede signalsystem før Lokalplanområdet og kvarteret Det samlede planområde, inklusive området, der dækkes af lokalplan nr. 403, ligger mellem Bernstorffsgade, Kalvebod Brygge-Vasbygade, Otto Busses Vej og Carsten Niebuhrs Gade samt dennes forlængelse mod syd. Området udgør i alt godt 14 ha. Bortset fra den nordligste del af området, der allerede er bebygget, fremstår området stort set ubebygget og med baneanlæg. Den bebyggede del med SEB, Rigsarkivets magasiner og Tivoli Congress Center fremstår som et nyt element i bybilledet beliggende mellem det store baneterræn og den trafikbelastede Kalvebod Brygge. Kalvebod Park mellem bygningerne ligger afskærmet fra trafikstøjen, men er kun kendt af få mennesker, formentlig fordi strøget endnu ikke har forbindelse med Dybbølsbro. Rendering af område V med trafikstyringsbygningen bagest og erhvervsbygningerne i forgrunden Lokalplanområdet ligger således på kanten af byen omgivet af trafikårer og store arealer, der er under udvikling eller først senere skal udvikles. Nordvest for det brede baneareal ligger Ingerslevsgade og Kødbyen. Der udarbejdes for tiden en strategi for Den Hvide Kødby, der vil understøtte områdets særlige karakter som hjemsted for levnedsmiddelserhverv og kreative erhverv, herunder gastronomi. Mod nord skimtes Tietgensbro, Hovedbanegården, Tivoli og Post Danmarks bebyggelse. Sydøst for Kalvebod Brygge ligger en række kontorbygninger og Fisketorvet mod havnefronten og mod syd Otto Busses Vej med DSBs værksteder, der i Kommuneplanen har status af perspektivområde og delvis bruges midlertidigt til andre anvendelser, såsom modeuge. Forslag til Kommuneplan 2011 I forslag til Kommuneplan 2011 er området udlagt som dels et - område, område til serviceerhverv og dels som et -område, område til boliger og serviceerhverv. Derudover er den sydligste del af området udlagt som et T1*-område til tekniske formål. Dette område er i rækkefølgeplanen udlagt som perspektivområde til byudvikling efter år For at muliggøre den foreslåede planlægning udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger området til to S3*-områder, områder til serviceerhverv. Den særlige bestemmelse, *-bemærkningen vil give mulighed for, at der i forbindelse med lokalplanen fastlægges bebyggelse og byggefelter op til 12 etager. 5

6 OMRÅDE V Etageareal: op til m 2 Bebyggelsesprocent: ca. 130 % Anvendelse: Trafikstyringsbebyggelse (tekniske anlæg), serviceerhverv V 6

7 OMRÅDE IV Etageareal: mellem m 2 og m 2 Bebyggelsesprocent: mellem 163 % og 185 % Anvendelse: Haller til udstilling og konferencer samt serviceerhverv Mulighed for at etablere midlertidige boldbaner IV Helhedsplanen 1:2000 7

8 Forudgående offentlighed I forslag til Kommuneplan 2011 er en del af området udlagt som perspektivområde. Med kommuneplantillægget overføres dette område til et S3*-område. Dette er en væsentlig ændring af kommuneplanen, og derfor er der i perioden 18. august til 7. september afholdt en forudgående offentlighed. Lokalplaner LP 262 Brune Kødby med bygningsbevaring og DGI Byen LP 203 Tietgensbro muliggør et hotel, der ikke er blevet opført LP 433 Otto Busses Vej for Metros klargøringscenter (et tillæg til lokalplanen er på vej, fordi projektet for klargøringscentret er blevet ændret) Lokalplan Skelbækgade med erhvervsbebyggelse foran Hvide Kødby. Kommuneplanrammer i forslag til Kommuneplan Med rød stiplet linje er vist gældende lokalplaner og forslag til lokalplaner. C2 O1 C2 O1 S1 * O1 O1 * O2 O2* * E0* C1 O3 O1 O1* O1 S2 O1* O5 O2* O5 T1* 433 * O1 O1 * O2 O3 O1 O1 * S2 T2* C1 E0* * O O2* T1 * O2 O2* T1 203 S3* O3 O3 C1 * Lokalplan området Andre lokalplaner i området S2 S1 S3* C1 * T1* T2* Forslag til rammer i tillæg til Kommuneplan Principper,for anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR), som søges indarbejdet i projektet 8

9 Trafikforhold Lokalplanområdet ligger meget centralt og har en god trafikbetjening. Hovedbanegården med S-tog, regionale tog og internationale tog ligger ca. 400 m fra adgangen til området ved Bernstorffsgade, og Dybbølsbro S-togstation ligger umiddelbart op ad området. Der er ligeledes god busbetjening med busser i Bernstorffsgade og på Kalvebod Brygge samt en E-bus og citybussen 11A, der begge kører igennem området. Biltrafikken har god adgang fra det regionale vejnet via Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge. Internt i området fungerer Carsten Niebuhrs Gade som fordelingsvej og binder området sammen på langs. Adgangen sker via Bernstorffsgade fra nord, Arni Magnussons Gade midt i området og fra syd via en ny vej, der tilsluttes Vasbygade hvor Otto Busses Vej er i dag. Der etableres et mindre antal parkeringspladser på terræn i Carsten Niebuhrs Gade, mens størstedelen af parkeringen etableres i konstruktion. Dele af parkeringen placeres under parkstrøget. Parkeringsdækningen for området som helhed er én plads pr. 150 m2. Fra parkeringsanlæggene er der direkte adgang til parkstrøget. Parkstrøget indeholder en cykel- og gangsti, der løber gennem hele området fra Bernstorffsgade til Otto Busses Vej og fungerer som adgangsvej for de lette trafikanter til ejendomme og øvrige funktioner. Stien krydser Dybbølsbro i niveau og giver dermed adgang til området fra Dybbølsbro Station, Bryggebroen og Vesterbro. Stien kan på sigt indgå i et samlet stiforløb, der binder Sydhavnen, Vesterbro og Indre By sammen. Hvor parkstrøget krydser Dybbølsbro skabes der er et nyt sammenhængende byrum på tværs af broen, hvilket åbner mulighed for at omlægge de meget bundne trafikstrømme på dette sted. Udbygningsaftale På bygherrernes anmodning forventes indgået en udbygningsaftale, der omhandler en stibro over Kalvebod Brygge til havnefronten. Et udkast til aftale vil i givet fald blive fremlagt sammen med planforslagene. Bæredygtighedsværktøjet Planen er analyseret mht. bæredygtighed for de 14 indikatorer, der er vist i rosetten på side 11: 1. Arealanvendelse: Funktionsblandingen er ikke høj, da der er tale om erhverv og evt. enkelte institutioner. De tilgrænsende banearealer kan evt. udnyttes midlertidigt til boldbaner. Områdets store grønne arealer yder det et vigtigt tilskud til Vesterbro. Området har kort afstand til stationer. 2. Transport: Cykel- og gangtrafikken får optimale vilkår, både inden for området og udenfor, idet der ventes etableret stibroer over de tilgrænsende barrierer. Områdets overskuelighed sikrer god orientering til Dybbølsbro Station. Støjgenerne søges minimeret i byrummene ved disponering af bebyggelsen. Begrænset parkering på terræn. 3. Energi: Der indgår ikke krav om vedvarende energi i planen, men bygningernes orientering muliggør dette. 9

10 Kalvebod Park Luftperspektiv af Lundgaard & Tranbergs forslag til helhedsplan for det tidligere godsbaneareal. Hovedgrebet er et bredt, grønt strøg i 7-8 m højde, som giver mulighed for at udnytte hulrummet nedenunder til magasiner, parkering og andre funktioner, der ikke giver noget til byen. Visionen er, at det grønne strøg kan fortsætte mod syd. Med det aktuelle planforslag fortsætter strøget eller Kalvebod Park - til Otto Busses Vej. Kalvebod Park er formet som et kuperet landskab, der flere steder har adgang til det nærliggende terræn. Mellem byggefelterne bygges landskabet op med bakker og sletter. Beplantningen varierer mellem store træer, mindre træer og buske samt lave vækster og græs. Der indrettes anlæg til forskellige fysiske aktiviteter i området. Tværsnit af parken viser, at et tilstrækkelig dybt jordlag på et solidt etagedæk giver vækstmuligheder for træer oven på parkeringsanlægget. 10

11 Vand Kalvebod Park forslås beplantet med forskellige arté og klassé af træer og busker for at sikre variation. Placering vil kortlægges i lokalplan forslaget SOCIAL Grønne og blå områder Bæredygtighedsroset Materialekredsløb Social mangfoldighed Byens rum Byens liv Identitet Erhverv og service Energi MILJØ Transport Projektøkonomi Kommmunal økonomi Arealanvendelse Langtidsholdbarhed 4. Vand: Byrum koteres, så der afvandes direkte til regnvandsbiotoper eller opsamlingstanke i underliggende konstruktion. Grønne tage etableres, hvor det er muligt. Alt vand fordampes, opsamles og genanvendes. Bassiner under det grønne strøg kan opmargasinere regnvand i tilfælde af kraftige regnskyl, hvilke vil kunne aflaste både områdets og evt. Vesterbros kloaksystem. 5. Materialekredsløb: Ifht. s affaldsplan 2009 er følgende indsatsområder relevante: Mere affaldsforebyggelse og genbrug, øget sortering af affald, et fremtidssikret behandlingssystem og innovative affaldsløsninger i byens rum. ØKONOMISK Der er mulighed for at omdanne Kulbroen til ny gang- og cykelbro. 6. Grønne og blå områder: Natur i byen er led i den rumlige strategi og identitet for området. Området kan sammen med baneterrænet være spredningskorridor for planter og dyr. Græsklædte arealer mv. skaber et optimalt mikroklima. Grupper af høje træer vil tage kastevinde fra høje bygninger. Landskabet sikrer høj rekreativ værdi. 7. Byens rum: Der arbejdes med forskellige intensiteter i bebyggelsen, byrummenes skala og karakter dette giver mulighed for stor variation i oplevelsen af byrummet. Bygningerne trapper ned i højde mod de indre byrum, og facaderne er korte. Forskydninger i bygningskroppene og de enkelte facader mindsker risiko for vindtunneller. Niveaufri sammenhæng mellem inde og ude samt transparente facader øger sikkerheden. 8. Byens liv:publikumsorienterede funktioner koncentreres ved Dybbølsbro. Kantiner, foyerer og lobbyer placeres så vidt muligt i etager med niveaufri adgang. Byrum på dæk skal kunne rumme sædvanligt byliv samtidig med, at der er natur, beplantning og terræn. Byrummene skaber mulighed for forskellige former for udfoldelse. Banedanmark er positiv over for, at der midlertidigt kan anlægges boldbaner på banearealet. Diversiteten i byrummene giver mulighed for et bredt spektrum af formelle og uformelle mødesteder. Lege- og sportsanlæg af forskellig slags. 11

12 9. Identititet: Området med den hævede grønne park midt i byen er unikt og kan sammenlignes med Promenade Plante i Paris og High Line i New York, der begge er anlagt på gamle godsspor. 10. Erhverv og service: Bebyggelsen understøtter med sin stationsnære beliggenhed gode lokaliseringsmuligheder for erhverv. De nye erhvervsbebyggelser vil kunne rumme ca arbejdspladser. Opmærksomhedspunkter Arkitektoniske Kvalitet I område IV og V skal bebyggelsens omfang og placering fastlægges i lokalplanen så s mål i planlægning opnås. Der skal blandet andet sikres at miljøet ved indgange og i byrummene er behageligt i forhold til skygge og vind forhold og at bygningerne udformes med facadelængder og højder i menneskelig skala. Byrum Byliv og dermed tryghed kan sikres gennem mange adgange til strøget, etablering af publikumsorienterede funktioner på/ved strøget samt åbne / aktive facader. Udformning af de ubebyggede arealer fastlægges med en række bestemmelser, der definerer blandt andet placering af store karaktergivende træer for at sikre en grøn og landskabelig karakter. Hele strøget skal være offentligt tilgængeligt for alle. Der sikres variation i udbud og type af byrummene - særlig de nedenfor markerede. Sammenhæng i byen Bylivet sikres, fx ved at give mulighed for forbindelser mellem det nye område og den udbyggede by, især Vesterbro. Muligheden for at indpasse boliger i området skal yderligere undersøges. I et serviceerhvervsområde kan op til 15 % af etagearealet anvendes til boliger. Endvidere giver rammen mulighed for at etablere hotellejligheder. Beboelse vil bidrage til bylivet og dermed trygheden. Rum og forbindelser, der er særlig vigtig i projektet Særlige rum Vigtige forbindelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 12

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Lokalplan nr. 485 Indhold Redegørelse for lokalplanen Lokalplan 485 - Kalvebod Brygge Vest Lokalplanens sammenhæng med anden

Lokalplan nr. 485 Indhold Redegørelse for lokalplanen Lokalplan 485 - Kalvebod Brygge Vest Lokalplanens sammenhæng med anden Lokalplan nr. 485 Indhold Redegørelse for lokalplanen...23 Formål og baggrund...23 Området og kvarteret...23 Bebyggelsesplan og byggeønsker...25 Lokalplanens indhold...25 Udbygningsaftale...30 Lokalplanens

Læs mere

"KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering

KALVEBOD BRYGGE VEST Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering "KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering Borgerrepræsentationen har den 31. maj 2012 vedtaget forslag til lokalplan "Kalvebod Brygge Vest"

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 23. april 2015 Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Området er et ældre erhvervsområde på ca. 6 ha og rummer

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32.

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32. Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Tegning 3: Vej - og stiforhold

Tegning 3: Vej - og stiforhold BILAG 1.b Tegning : Vej - og stiforhold tma rked et 9m Fru g J EVE ORT RET EJ Tor vek ant en Ny Ellebjerg s EV ND 5m 1m GA Væ rk MM sted 0m 9m ten EL vej 0m por LA Torv e KØ GE 4m 1m Bekkersgår d vænge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser.

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 29-01-2015 Sagsnr. 2013-0257039 Bilag 6 Notat om henvendelser I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

"HJØRRINGGADE" Startredegørelse

HJØRRINGGADE Startredegørelse "HJØRRINGGADE" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg til lokalplan nr. 306 "Hjørringgade" KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 2 Startredegørelse

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

Bilag 1.1. Kommuneplantegninger RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING. 1. del af planperioden (2009-2014)

Bilag 1.1. Kommuneplantegninger RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING. 1. del af planperioden (2009-2014) Bilag 1.1 Kommuneplantegninger RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING 1. del af planperioden (2009-2014) 2. del af planperioden (2015-2020) Perspektivområder (2021 -) Særlige regler for at fremme byomdannelse Indre

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

GRØN. Der er god plads til at gøre København

GRØN. Der er god plads til at gøre København Der er god plads til at gøre København GRØN København har af siden 1990 er været i gang med en stor byudvikling, og den fortsætter de næste årtier. Det er en udvikling, der markant vil omforme København.

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillæg nr. 7 til 4.E.16 - Lindø Industripark september 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring CHRISTIANSHAVNSRUTEN Oplæg til linjeføring Marts 2010 Udarbejdet af: TMF Center for Anlæg og Udbud Grontmij Carl Bro A/S Marts 2010 Københavns Kommune INDHOLD 1. INDLEDNING FORMÅL 4 BAGGRUND 4 FINANSIERING

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Forslag. Kommuneplan 2009-2021. Rammebestemmelser. og område 3O39, Karlslunde Stationscenterområde. Gr eve Kommune Februar 2010 3B17

Tillæg nr. 1 til. Forslag. Kommuneplan 2009-2021. Rammebestemmelser. og område 3O39, Karlslunde Stationscenterområde. Gr eve Kommune Februar 2010 3B17 Gr eve Kommune Februar 2010 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009-2021 Forslag 3B17 3O39 3B17 Rammebestemmelser Ræveholmscentret for område 3B17, Langagergård - Karlslunde og område 3O39, Karlslunde Stationscenterområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Strandgade Nord. Startredegørelse. Krøyers, Wilders og Grønlandske Handels Plads. Bilag 1

Strandgade Nord. Startredegørelse. Krøyers, Wilders og Grønlandske Handels Plads. Bilag 1 Bilag 1 Strandgade Nord Krøyers, Wilders og Grønlandske Handels Plads Startredegørelse Bilag til indstilling om redegørelse for igangsætning af ny lokalplan for Strandgade Nord med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere