CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?"

Transkript

1 CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning for virksomhedernes CSR-indsats... 8 Ledelse udfordringer ved CSR... 9 Om undersøgelsen Sammenfatning Corporate Social Responsibility (CSR) oversættes til dansk som Virksomheders Samfundsmæssige Engagement. CSR kan defineres på utallige måder. I den definition vi har valgt, er fokus lagt på, at CSR er en måde at drive forretning på. Undersøgelsen viser, at danske virksomheder i høj grad arbejder med CSR. Næsten fire ud af ti virksomheder arbejder aktivt og systematisk med samfundsmæssig ansvarlighed. Virksomhederne arbejder med CSR indenfor flere forskellige områder. Hvilke områder der er i fokus på den enkelte virksomhed afhænger af virksomhedens kerneforretning. Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt oplever gode effekter af arbejdet med CSR. Der, hvor virksomhederne ser de største positive effekter er på medarbejdernes engagement (85 procent) og tilfredshed (84 procent). 83 procent af virksomhedernes ledere oplever, at de ved at arbejde samfundsmæssigt ansvarligt har fået et bedre omdømme. 74 procent af virksomhederne, der arbejder med CSR, har i nogen eller høj grad koblet virksomhedens overordnede værdier og strategier med CSR-arbejdet. Den økonomiske nedtur, som hele verden i øjeblikket oplever, får ikke lederne på virksomhederne til at skære ned på CSR-aktiviteter, selvom der kommer større fokus på omkostningerne og den korte horisont. 19 procent af virksomhederne vil faktisk forstærke indsatsen, mens 61 procent vil fortsætte som hidtil. Lederne i undersøgelsen har i forskellig udstrækning været involveret i alle dele af arbejdet med CSR. 27 procent har været involveret i den strategiske del af CSR-arbejdet og 29 procent har været ansvarlig for implementeringen. Lederne på de danske virksomheder føler sig i vid udstrækning klædt på til at løse opgaven. Virksomhedernes ledere møder generelt opbakning fra medarbejderne til arbejdet med CSR. 2

3 Indledning Corporate Social Responsibility (CSR) oversættes til dansk som Virksomheders Samfundsmæssige Engagement. CSR kan defineres på utallige måder. I den definition vi har valgt er fokus lagt på, at CSR er en måde at drive forretning på. Begrebet bruges om virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige hensyn. Det betyder, at lovpligtige aktiviteter, som virksomhederne foretager sig, falder udenfor denne definition. Danske virksomheder har traditionelt arbejdet mest med CSR indenfor det, der kaldes det rummelige arbejdsmarked. Her har fokus i høj grad været at fastholde og indsluse personer på kanten af arbejdsmarkedet og personer, der ikke har fuld arbejdsevne på virksomhederne. Men globalisering og udviklingen i samfundet generelt har gjort, at fokus nu er blevet bredere og virksomhederne igangsætter nu CSR tiltag inden for en meget bredere vifte som miljø, medarbejdere, lokalt samfund, leverandører, kunder og interessenter generelt. Det øgede fokus på virksomheders samfundsansvar betyder også, at mange virksomheder som led i deres PR beskriver, hvordan de arbejder med samfundsansvar. Det er en måde at brande sig overfor kunder og andre interessenter. Denne rapport handler om, hvordan danske virksomheder arbejder med CSR og hvilke udfordringer det giver for virksomhedernes ledere. Arbejdet med CSR Mange danske virksomheder arbejder med CSR. Mere end hver tredje virksomhed arbejder aktivt og systematisk med samfundsmæssig ansvarlighed. Figur 1: Arbejder I med CSR i din virksomhed? Ja 37% Nej 46% Ved ikke 17% Virksomheder i alle brancher arbejder med CSR. De brancher, hvor flest virksomheder arbejder med CSR er: IT, databehandling og telekommunikation, service og detailhandel. 3

4 Tabel 1: Arbejder I med CSR i din virksomhed? Fordelt på brancher Ja Nej Ved ikke Total Alle brancher 37% 46% 17% 100% IT, databehandling og telekommunikation 48% 32% 20% 100% Service 43% 43% 15% 101% Detailhandel 42% 40% 18% 100% Industri 36% 50% 14% 100% Bygge og anlæg 36% 46% 19% 101% Anden handel 20% 68% 12% 100% Andet 37% 41% 22% 100% Virksomhederne arbejder med CSR indenfor flere forskellige områder. Hvilke områder der er i fokus på den enkelte virksomhed afhænger af virksomhedens kerneforretning. Knap 70 procent af virksomhederne arbejder med aktiviteter, der retter sig mod medarbejderne. Medarbejderaktiviteter handler om, at virksomheden gør noget særligt for sine medarbejdere og har at gøre med virksomhedens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Aktiviteterne handler ofte om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, men handler også om områder som nedbringelse af sygefravær, sundhedsfremme, integration af nydanskere, udsatte, seniorer eller handicappede. Figur 2: På hvilke områder arbejder I med CSR? Angiv gerne mere end et svar Medarbejderaktiviteter 69% Miljøaktiviteter Ledelse, vision og værdier 54% 54% Samfundsaktiviteter 47% Kundeaktiviteter 40% Aktiviteter i leverandørkæden 29% Interessentaktiviteter 22% For godt halvdelen af virksomhederne (54 procent) retter CSR arbejdet sig mod, at virksomheden tager hensyn til, hvordan dens produktion, produkter og services påvirker miljøet. Aktiviteterne drejer sig typisk om bedst mulig udnyttelse af fx energi, vand, råvarer, miljørigtig produktion og virksomhedens udledninger, fx CO2. 54 procent af virksomhederne angiver, at arbejdet med CSR tænkes ind i virksomhedens arbejde med ledelse, visioner og værdier. Det handler om at integrere CSR i virksomhedens strategi og målsætning, men også om at lave politikker, procedurer og retningslinjer for CSR. Dette resultat understreger, at 4

5 virksomhederne i vid udstrækning integrerer CSR i virksomhedens forretningsstrategi. Knap halvdelen af virksomhederne (47 procent) arbejder med CSR ved at engagere sig i det lokale, nationale eller internationale samfund. Det kan virksomheden gøre ved at fremme den sociale samhørighed både i lokalsamfundet, som virksomheden opererer i, men også nationalt og internationalt. 40 procent af virksomhederne arbejder strategisk med krav og forventninger fra deres kunder om, hvordan kunder behandles, hvordan kunders krav håndteres og hvordan virksomhedens CSR indsats kommunikeres til kunderne. 29 procent af virksomhederne arbejder med CSR-aktiviteter i leverandørkæden. Det betyder, at virksomheden formulerer krav til leverandører om miljø- og arbejdsmiljøforhold og samarbejder med leverandørerne om at opfylde dem. Virksomheder, der har leverandører i udviklingslande, står overfor særlige udfordringer. Leverandører i andre lande er ikke underlagt de samme lovgivningskrav som danske virksomheder. Derfor kan danske virksomheder være nødt til at stille krav til deres leverandører i udviklingslande, om at de lever op til danske eller internationale standarder. Interessenter er parter, der påvirker eller påvirkes af virksomhedens beslutninger og handlinger. Det kan eksempelvis være interesseorganisationer, kunder, myndigheder og lokalsamfundet. 22 procent af virksomhedernes ledere angiver, at virksomhedens CSR- indsats er rettet mod interessenterne. Interessentaktiviteter handler om, at virksomheden er i dialog med og informerer interessenter om virksomhedens aktiviteter. Interessentaktiviteter kan bruges strategisk til at imødekomme interessenternes forventninger og krav til virksomheden. Effekter af CSR-arbejdet CSR kan betragtes som en måde at drive forretning på. Med en strategisk CSRindsats, der retter sig mod de områder, der er afgørende for virksomhedens kerneforretning, vil virksomheden kunne forbedre sin indtjening. Det kan ske ved, at virksomhedens CSR-aktivitet fører til større kundetilfredshed, større medarbejdertilfredshed, større medarbejderengagement og/eller bedre omdømme. Det medfører gerne øget omsætning og/eller lavere omkostninger, der typisk betyder øget indtjening for virksomheden samtidig med, at virksomheden er med til at løse samfunds- og miljøproblemer. 5

6 Det kan illustreres således: Medarbejderaktiviteter Kundeaktiviteter Interessentaktiviteter Samfundsaktiviteter Aktiviteter i leverandørkæden Større kundetilfredshed Større medarbejdertilfredshed Større medarbejderengagement Bedre omdømme Øget omsætning Lavere omkostninger Øget indtjening i virksomheden Løse samfundsproblemer Løse miljøproblemer Miljøaktiviteter Ledelse, vision og værdier Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt oplever gode effekter af arbejdet med CSR. Der hvor virksomhederne ser de største positive effekter er på medarbejdernes engagement og tilfredshed. Det oplever henholdsvis 85 procent og 84 procent af virksomhedernes ledere i større eller mindre grad er tilfældet. 83 procent af virksomhedernes ledere oplever, at virksomheden ved at arbejde samfundsmæssigt ansvarligt har fået et bedre omdømme. Også direkte på bundlinjen kan virksomhederne se en effekt af at være samfundsmæssig ansvarlig. 43 procent oplever øget omsætning og 52 procent oplever lavere omkostninger. Tabel 2: Har I som følge af jeres arbejde med CSR oplevet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Større medarbejderengagement 17% 39% 29% 7% 8% Større medarbejdertilfredshed 20% 39% 25% 6% 10% Bedre omdømme 19% 48% 16% 6% 11% Større kundetilfredshed 13% 29% 21% 15% 21% Lavere omkostninger 4% 20% 28% 25% 24% Øget omsætning 4% 16% 23% 25% 33% Virksomhederne oplever i vid udstrækning de samme effekter uanset hvilke områder, de arbejder med CSR på. Det viser, at de aktiviteter der har fokus rettet mod eksterne anliggender som samfund og miljø i lige så høj grad som aktiviteter rettet mod virksomhedens interne anliggender 6

7 (medarbejderaktiviteter) giver engagement og tilfredshed blandt medarbejderne. Der er dog en svag tendens til, at interessentaktiviteter giver lidt bedre effekt end de øvrige, når det gælder bedre omdømme. Det ses af tabel 3. Tabel 3: Effekt af de forskellige CSR- aktiviteter. Interessentaktiviteter Kundeaktiviteter Aktiviteter i leverandørkæden Ledelse, vision og værdier Medarbejder aktiviteter Samfundsaktiviteter Miljøaktiviteter Gennemsnit, uvægtet Bedre omdømme 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Større medarbejdertilfredshed Større medarbejderengagement 2,1 2,0 2,1 2,1 1,9 2,0 1,8 1,9 2,1 1,9 2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 Større 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 kundetilfredshed Øget omsætning 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Lavere 1,0 1,2 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 omkostninger Gennemsnit 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 uvægtet Note: Gennemsnitstal beregnet ved at sætte: I høj grad=3, I nogen grad=2, I mindre grad=1, Slet ikke= 0. Ved ikke er udeladt. Forretningsdrevet samfundsansvar handler om at fokusere på virksomhedens CSR-indsats, så den støtter virksomhedens øvrige aktiviteter, udfordringer og markedsrelationer. Mange virksomheder har derfor anlagt en strategisk vinkel på virksomhedens arbejde med samfundsansvar og indarbejdet CSR i deres vision. 74 procent af virksomhederne, der arbejder med CSR har i nogen eller høj grad koblet virksomhedens overordnede værdier og strategier sammen med CSR arbejdet. Figur 3: Er virksomhedens overordnede værdier/strategi koblet sammen med de konkrete CSR-initiativer? I høj grad 27% I nogen grad 47% I mindre grad 17% Slet ikke 8% Ved ikke 2% De virksomheder, der integrerer CSR-arbejdet i deres forretningsstrategi, oplever bedre effekter end de virksomheder, der ikke kobler CSR-indsatsen til virksomhedens strategi, værdi og vision. Det gælder især i forhold til bedre 7

8 omdømme, hvor 88 procent af de virksomheder, der har koblet virksomhedens overordnede værdier/strategi med de konkrete CSR-initiativer oplever, at virksomheden har fået et bedre omdømme som følge af CSR-arbejdet. For henholdsvis 62 og 64 procent af virksomhederne gælder det også i forhold til øget omsætning og lavere omkostninger. Tabel 4: Har I som følge af jeres arbejde med CSR oplevet bedre omdømme, øget omsætning eller lavere omkostninger? Fordelt på i hvilken grad virksomhedens overordnede værdier/strategi er koblet med de konkrete CSR-initiativer Er virksomhedens overordnede værdier/strategi koblet med de konkrete CSR-initiativer? I høj, nogen eller mindre grad Slet ikke Bedre omdømme Øget omsætning Lavere omkostninger I høj, nogen eller mindre grad 88% 5% Slet ikke 4% 2% I høj, nogen eller mindre grad 62% 2% Slet ikke 29% 8% I høj, nogen eller mindre grad 64% 5% Slet ikke 27% 5% Udover de resultater virksomheden opnår for sig selv, oplever 47 procent af virksomhedernes ledere også, at de med virksomhedens samfundsmæssige ansvarlighed er med til at løse samfundsproblemer. På samme måde oplever 58 procent at de er med til at løse miljøproblemer. Virksomhederne ser altså ikke kun resultater af indsatsen internt i virksomheden, men også for det samfund og miljø, som virksomheden er en del af. Tabel 5: Ledernes vurdering af, om CSR-indsatsen har været med til at løse hhv. samfunds- og miljøproblemer Ja Nej Ved ikke Total Samfundsproblemer 47% 26% 27% 100% Miljøproblemer 58% 24% 18% 100% Krisens betydning for virksomhedernes CSR-indsats Den økonomiske nedtur som hele verden oplever i øjeblikket, får ikke lederne på virksomhederne til at skære ned på CSR-aktiviteter, selvom der kommer større fokus på omkostningerne og den korte horisont. 19 procent af virksomhederne vil faktisk forstærke indsatsen, mens 61 procent vil fortsætte som hidtil. Kun 7 procent af virksomhedernes ledere angiver, at de vil skære ned på CSRindsatsen som følge af krisen. 8

9 Figur 4: Vil jeres CSR-indsats blive påvirket af den aktuelle økonomiske situation i samfundet? CSR-indsatsen vil blive forstærket 19% CSR-indsatsen vil være uændret 61% CSR-indsatsen vil blive beskåret 7% Ved ikke 13% Resultatet indikerer, at CSR ikke er noget modefænomen, men at det er kommet for at blive. Når først virksomheden er i gang, kaster de ikke den samfundsmæssige ansvarlighed over bords, fordi der kommer en krise. Det kan skyldes, at CSR for mange virksomheder er en integreret del af virksomhedernes strategi og markedsføring. Hvis virksomheden bakker ud, kan det føre til utilfredshed blandt kunder, investorer og medarbejdere og skade virksomhedens konkurrenceevne. Det er især de virksomheder, hvor CSR-indsatsen i høj grad er knyttet til virksomhedens strategi, værdier og vision, der vil forstærke indsatsen, mens virksomheder, hvor CSR-indsatsen kun i mindre grad er integreret i virksomhedens forretningsstrategi i mindre grad vil forstærke indsatsen. Tabel 6: Vil jeres CSR-indsats blive påvirket af den aktuelle økonomiske situation i samfundet? Fordelt på i hvilken grad virksomhedens overordnede værdier/strategi er koblet med de konkrete CSR-initiativer Vil jeres CSR-indsats blive påvirket af den aktuelle økonomiske situation i samfundet? CSRindsatsen vil blive forstærket CSRindsatsen vil være uændret CSRindsatsen vil blive beskåret Ved ikke Er virksomhedens overordnede værdier/strategi koblet med de konkrete CSRinitiativer? I høj grad 47% 26% 6% 12% I nogen grad 39% 48% 65% 48% I mindre grad 10% 19% 18% 18% Slet ikke 2% 7% 12% 15% Ved ikke 2% 0% 0% 6% Ledelse udfordringer ved CSR Når en virksomhed vælger aktivt at arbejde med CSR, er det ofte en strategisk beslutning, der træffes på det øverste ledelsesniveau. Det er derfor ofte en ledelsesbeslutning, som skal forplante sig ned gennem organisationen. 9

10 Selvom det ofte er en beslutning i den øverste ledelse, at der skal arbejdes med CSR har mellemlederne en nøglerolle i at få omsat strategierne til konkret arbejde i praksis. Lederne i undersøgelsen har i forskellig udstrækning været involveret i alle dele af arbejdet med CSR. 27 procent har været involveret i den strategiske del af CSR-arbejdet og 29 procent har været ansvarlig for implementeringen. Figur 5: Hvordan har din rolle været i forhold til CSRarbejdet/strategiprocessen? Gerne mere end et svar Jeg er ansvarlig for virksomhedens CSR-strategi 12% Jeg er involveret i den strategiske del af CSR-arbejdet 27% Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i virksomheden 12% Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i min afdeling 29% Jeg har enkelte opgaver i forbindelse med CSR-arbejdet 29% Jeg har ikke nogen rolle 24% Andet? Evt. kommentar: 2% Lederne føler sig i et vist omfang klædt på til at løse de CSR-opgaver, de bliver stillet overfor. Kun 14 procent føler at de er klædt for ringe på til at løse deres CSR-opgaver. Figur 6: Føler du dig klædt på til at løse dine CSR-opgaver? Ja i det væsentlige 35% Til dels 51% Nej, for ringe 14% Det ses af tabel 7, at der er en sammenhæng mellem graden af ansvar i arbejdet med CSR og følelsen af, at være klædt på til at løse CSR-opgaverne. De ledere der har størst ansvar føler sig bedre klædt på end ledere, der har et mindre ansvar for CSR-arbejdet. 10

11 Tabel 7: Føler du dig klædt på til at løse dine CSR-opgaver fordelt på hvordan din rolle har været i forhold til CSR-arbejdet/strategiprocessen. Føler du dig klædt på til at løse dine CSR-opgaver Hvordan har din rolle været i forhold til CSRarbejdet/strategi processen? Gerne mere end et svar Ja i det væsentlige Til dels Nej, for ringe Jeg er ansvarlig for virksomhedens CSR-strategi 43% 53% 3% 99% Jeg er involveret i den strategiske del af CSRarbejdet Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i virksomheden Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i min afdeling Jeg har enkelte opgaver i forbindelse med CSRarbejdet I alt 49% 45% 6% 100% 58% 35% 6% 99% 46% 43% 11% 100% 33% 58% 8% 99% Jeg har ikke nogen rolle 19% 49% 32% 100% Andet 80% 20% 0% 100% Knap en tredjedel af lederne oplever, at arbejdet med CSR stiller nye krav til udfyldelsen af lederrollen. Figur 7: Oplever du at arbejdet med CSR stiller nye krav til din udfyldelse af lederrollen? Ja 32% Nej 53% Ved ikke 15% Virksomhedernes ledere møder generelt opbakning fra medarbejderne til arbejdet med CSR. Kun 9 procent af lederne oplever modstand fra medarbejderne. 11

12 Figur 8: Møder CSR-indsatsen opbakning eller modstand blandt medarbejderne? Meget opbakning 35% Lidt opbakning 50% Lidt modstand 8% Meget modstand 1% Ved ikke 6% Lederne på virksomhederne, der arbejder med CSR, har på forskellige måder og i forskelligt omfang involveret medarbejderne i arbejdet. Flest har prioriteret information af medarbejderne, men næsten lige så mange (73 procent) angiver, at medarbejderne har været involveret i konkrete opgaver i forbindelse med virksomhedens CSR-indsats. Figur 9: Har medarbejderne været involveret i CSR-indsatsen? I konkrete opgaver 73% Deltaget i arbejdsgrupper 45% Afholdt temamøder 33% Information 77% Andet 21% Undersøgelsen viser, at opbakningen blandt medarbejderne er størst på de virksomheder, hvor ledelsen har prioriteret information af medarbejderne højt og hvor medarbejderne har været involveret i konkrete opgaver. 12

13 Tabel 8: Møder CSR-indsatsen opbakning eller modstand blandt medarbejderne? Fordelt på hvordan medarbejderne har været involveret i CSR-arbejdet. Hvordan har medarbejderne været involveret i CSRarbejdet? I konkrete opgaver Deltaget i arbejdsgrupper Afholdt temamøder Information Andet Møder CSR-indsatsen opbakning eller modstand blandt medarbejderne? Meget opbakning Lidt opbakning Lidt modstand Meget modstand Ved ikke Ja 87% 72% 60% 50% 14% Nej 13% 20% 35% 50% 71% Ved ikke 0% 9% 5% 0% 14% Ja 64% 43% 24% 0% 0% Nej 32% 48% 71% 100% 86% Ved ikke 4% 10% 5% 0% 14% Ja 45% 31% 25% 0% 0% Nej 45% 59% 75% 100% 86% Ved ikke 9% 10% 0% 0% 14% Ja 89% 77% 57% 50% 36% Nej 9% 16% 43% 50% 50% Ved ikke 1% 6% 0% 0% 14% Ja 38% 14% 0% 0% 15% Nej 24% 42% 71% 100% 46% Ved ikke 38% 43% 29% 0% 38% Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i februar 2009 og baserer sig på svar fra 680 medlemmer af Ledernes spørgepanel. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Arbejdsmarkedschef Niels Aagaard, Telefon , Arbejdsmarkedskonsulent Rikke Kallesøe Raecke, Telefon eller Senior Analytiker Peter Lyngse, - Telefon: I tabeller med procentangivelser kan det ske at summen angives til 100%, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes at procentangivelsen er afrundet. 13

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed

Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed Socialt engagement på bundlinjen - plads til rummelighed Kan virksomheder tjene penge på at være gode? I mange virksomheder begynder socialt engagement og CSR - Corporate Social Responsibility som en hjertesag

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan DI Sådan Læs mere om Hvordan CSR kan styrke din virksomheds omdømme og øge medarbejdertilfredsheden i det daglige. Handel og ansvar Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse?

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? -En undersøgelse af danske aktieanalytikeres & børsnoterede virksomheders brug af CSR-rapportering September 2008 1 VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012 Innovative antistoffer, forbedrede liv Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2012 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar MAGASINET NR. 2 2012 TEMA Corporate Social Responsibility Social ansvarlighed betaler sig 24 5 gode råd Sådan arbejder I med socialt ansvar 26 Interview Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Ingen løftede

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder Analyserapport Faglig rapport fra AU Herning Forår 2014 Jens Holmgren og Ole Friis AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

Læs mere

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Mangfoldighed og bundlinje Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Cranet HRM Konferencen 2012 Resultat! 3,7 %-point Kilde: Undersøgelse: PwC, ISS og Innoversity 3 ISS er mere end rengøring ISS er dansk -

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere