CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?"

Transkript

1 CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning for virksomhedernes CSR-indsats... 8 Ledelse udfordringer ved CSR... 9 Om undersøgelsen Sammenfatning Corporate Social Responsibility (CSR) oversættes til dansk som Virksomheders Samfundsmæssige Engagement. CSR kan defineres på utallige måder. I den definition vi har valgt, er fokus lagt på, at CSR er en måde at drive forretning på. Undersøgelsen viser, at danske virksomheder i høj grad arbejder med CSR. Næsten fire ud af ti virksomheder arbejder aktivt og systematisk med samfundsmæssig ansvarlighed. Virksomhederne arbejder med CSR indenfor flere forskellige områder. Hvilke områder der er i fokus på den enkelte virksomhed afhænger af virksomhedens kerneforretning. Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt oplever gode effekter af arbejdet med CSR. Der, hvor virksomhederne ser de største positive effekter er på medarbejdernes engagement (85 procent) og tilfredshed (84 procent). 83 procent af virksomhedernes ledere oplever, at de ved at arbejde samfundsmæssigt ansvarligt har fået et bedre omdømme. 74 procent af virksomhederne, der arbejder med CSR, har i nogen eller høj grad koblet virksomhedens overordnede værdier og strategier med CSR-arbejdet. Den økonomiske nedtur, som hele verden i øjeblikket oplever, får ikke lederne på virksomhederne til at skære ned på CSR-aktiviteter, selvom der kommer større fokus på omkostningerne og den korte horisont. 19 procent af virksomhederne vil faktisk forstærke indsatsen, mens 61 procent vil fortsætte som hidtil. Lederne i undersøgelsen har i forskellig udstrækning været involveret i alle dele af arbejdet med CSR. 27 procent har været involveret i den strategiske del af CSR-arbejdet og 29 procent har været ansvarlig for implementeringen. Lederne på de danske virksomheder føler sig i vid udstrækning klædt på til at løse opgaven. Virksomhedernes ledere møder generelt opbakning fra medarbejderne til arbejdet med CSR. 2

3 Indledning Corporate Social Responsibility (CSR) oversættes til dansk som Virksomheders Samfundsmæssige Engagement. CSR kan defineres på utallige måder. I den definition vi har valgt er fokus lagt på, at CSR er en måde at drive forretning på. Begrebet bruges om virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige hensyn. Det betyder, at lovpligtige aktiviteter, som virksomhederne foretager sig, falder udenfor denne definition. Danske virksomheder har traditionelt arbejdet mest med CSR indenfor det, der kaldes det rummelige arbejdsmarked. Her har fokus i høj grad været at fastholde og indsluse personer på kanten af arbejdsmarkedet og personer, der ikke har fuld arbejdsevne på virksomhederne. Men globalisering og udviklingen i samfundet generelt har gjort, at fokus nu er blevet bredere og virksomhederne igangsætter nu CSR tiltag inden for en meget bredere vifte som miljø, medarbejdere, lokalt samfund, leverandører, kunder og interessenter generelt. Det øgede fokus på virksomheders samfundsansvar betyder også, at mange virksomheder som led i deres PR beskriver, hvordan de arbejder med samfundsansvar. Det er en måde at brande sig overfor kunder og andre interessenter. Denne rapport handler om, hvordan danske virksomheder arbejder med CSR og hvilke udfordringer det giver for virksomhedernes ledere. Arbejdet med CSR Mange danske virksomheder arbejder med CSR. Mere end hver tredje virksomhed arbejder aktivt og systematisk med samfundsmæssig ansvarlighed. Figur 1: Arbejder I med CSR i din virksomhed? Ja 37% Nej 46% Ved ikke 17% Virksomheder i alle brancher arbejder med CSR. De brancher, hvor flest virksomheder arbejder med CSR er: IT, databehandling og telekommunikation, service og detailhandel. 3

4 Tabel 1: Arbejder I med CSR i din virksomhed? Fordelt på brancher Ja Nej Ved ikke Total Alle brancher 37% 46% 17% 100% IT, databehandling og telekommunikation 48% 32% 20% 100% Service 43% 43% 15% 101% Detailhandel 42% 40% 18% 100% Industri 36% 50% 14% 100% Bygge og anlæg 36% 46% 19% 101% Anden handel 20% 68% 12% 100% Andet 37% 41% 22% 100% Virksomhederne arbejder med CSR indenfor flere forskellige områder. Hvilke områder der er i fokus på den enkelte virksomhed afhænger af virksomhedens kerneforretning. Knap 70 procent af virksomhederne arbejder med aktiviteter, der retter sig mod medarbejderne. Medarbejderaktiviteter handler om, at virksomheden gør noget særligt for sine medarbejdere og har at gøre med virksomhedens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Aktiviteterne handler ofte om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, men handler også om områder som nedbringelse af sygefravær, sundhedsfremme, integration af nydanskere, udsatte, seniorer eller handicappede. Figur 2: På hvilke områder arbejder I med CSR? Angiv gerne mere end et svar Medarbejderaktiviteter 69% Miljøaktiviteter Ledelse, vision og værdier 54% 54% Samfundsaktiviteter 47% Kundeaktiviteter 40% Aktiviteter i leverandørkæden 29% Interessentaktiviteter 22% For godt halvdelen af virksomhederne (54 procent) retter CSR arbejdet sig mod, at virksomheden tager hensyn til, hvordan dens produktion, produkter og services påvirker miljøet. Aktiviteterne drejer sig typisk om bedst mulig udnyttelse af fx energi, vand, råvarer, miljørigtig produktion og virksomhedens udledninger, fx CO2. 54 procent af virksomhederne angiver, at arbejdet med CSR tænkes ind i virksomhedens arbejde med ledelse, visioner og værdier. Det handler om at integrere CSR i virksomhedens strategi og målsætning, men også om at lave politikker, procedurer og retningslinjer for CSR. Dette resultat understreger, at 4

5 virksomhederne i vid udstrækning integrerer CSR i virksomhedens forretningsstrategi. Knap halvdelen af virksomhederne (47 procent) arbejder med CSR ved at engagere sig i det lokale, nationale eller internationale samfund. Det kan virksomheden gøre ved at fremme den sociale samhørighed både i lokalsamfundet, som virksomheden opererer i, men også nationalt og internationalt. 40 procent af virksomhederne arbejder strategisk med krav og forventninger fra deres kunder om, hvordan kunder behandles, hvordan kunders krav håndteres og hvordan virksomhedens CSR indsats kommunikeres til kunderne. 29 procent af virksomhederne arbejder med CSR-aktiviteter i leverandørkæden. Det betyder, at virksomheden formulerer krav til leverandører om miljø- og arbejdsmiljøforhold og samarbejder med leverandørerne om at opfylde dem. Virksomheder, der har leverandører i udviklingslande, står overfor særlige udfordringer. Leverandører i andre lande er ikke underlagt de samme lovgivningskrav som danske virksomheder. Derfor kan danske virksomheder være nødt til at stille krav til deres leverandører i udviklingslande, om at de lever op til danske eller internationale standarder. Interessenter er parter, der påvirker eller påvirkes af virksomhedens beslutninger og handlinger. Det kan eksempelvis være interesseorganisationer, kunder, myndigheder og lokalsamfundet. 22 procent af virksomhedernes ledere angiver, at virksomhedens CSR- indsats er rettet mod interessenterne. Interessentaktiviteter handler om, at virksomheden er i dialog med og informerer interessenter om virksomhedens aktiviteter. Interessentaktiviteter kan bruges strategisk til at imødekomme interessenternes forventninger og krav til virksomheden. Effekter af CSR-arbejdet CSR kan betragtes som en måde at drive forretning på. Med en strategisk CSRindsats, der retter sig mod de områder, der er afgørende for virksomhedens kerneforretning, vil virksomheden kunne forbedre sin indtjening. Det kan ske ved, at virksomhedens CSR-aktivitet fører til større kundetilfredshed, større medarbejdertilfredshed, større medarbejderengagement og/eller bedre omdømme. Det medfører gerne øget omsætning og/eller lavere omkostninger, der typisk betyder øget indtjening for virksomheden samtidig med, at virksomheden er med til at løse samfunds- og miljøproblemer. 5

6 Det kan illustreres således: Medarbejderaktiviteter Kundeaktiviteter Interessentaktiviteter Samfundsaktiviteter Aktiviteter i leverandørkæden Større kundetilfredshed Større medarbejdertilfredshed Større medarbejderengagement Bedre omdømme Øget omsætning Lavere omkostninger Øget indtjening i virksomheden Løse samfundsproblemer Løse miljøproblemer Miljøaktiviteter Ledelse, vision og værdier Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt oplever gode effekter af arbejdet med CSR. Der hvor virksomhederne ser de største positive effekter er på medarbejdernes engagement og tilfredshed. Det oplever henholdsvis 85 procent og 84 procent af virksomhedernes ledere i større eller mindre grad er tilfældet. 83 procent af virksomhedernes ledere oplever, at virksomheden ved at arbejde samfundsmæssigt ansvarligt har fået et bedre omdømme. Også direkte på bundlinjen kan virksomhederne se en effekt af at være samfundsmæssig ansvarlig. 43 procent oplever øget omsætning og 52 procent oplever lavere omkostninger. Tabel 2: Har I som følge af jeres arbejde med CSR oplevet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Større medarbejderengagement 17% 39% 29% 7% 8% Større medarbejdertilfredshed 20% 39% 25% 6% 10% Bedre omdømme 19% 48% 16% 6% 11% Større kundetilfredshed 13% 29% 21% 15% 21% Lavere omkostninger 4% 20% 28% 25% 24% Øget omsætning 4% 16% 23% 25% 33% Virksomhederne oplever i vid udstrækning de samme effekter uanset hvilke områder, de arbejder med CSR på. Det viser, at de aktiviteter der har fokus rettet mod eksterne anliggender som samfund og miljø i lige så høj grad som aktiviteter rettet mod virksomhedens interne anliggender 6

7 (medarbejderaktiviteter) giver engagement og tilfredshed blandt medarbejderne. Der er dog en svag tendens til, at interessentaktiviteter giver lidt bedre effekt end de øvrige, når det gælder bedre omdømme. Det ses af tabel 3. Tabel 3: Effekt af de forskellige CSR- aktiviteter. Interessentaktiviteter Kundeaktiviteter Aktiviteter i leverandørkæden Ledelse, vision og værdier Medarbejder aktiviteter Samfundsaktiviteter Miljøaktiviteter Gennemsnit, uvægtet Bedre omdømme 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Større medarbejdertilfredshed Større medarbejderengagement 2,1 2,0 2,1 2,1 1,9 2,0 1,8 1,9 2,1 1,9 2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 Større 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 kundetilfredshed Øget omsætning 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Lavere 1,0 1,2 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 omkostninger Gennemsnit 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 uvægtet Note: Gennemsnitstal beregnet ved at sætte: I høj grad=3, I nogen grad=2, I mindre grad=1, Slet ikke= 0. Ved ikke er udeladt. Forretningsdrevet samfundsansvar handler om at fokusere på virksomhedens CSR-indsats, så den støtter virksomhedens øvrige aktiviteter, udfordringer og markedsrelationer. Mange virksomheder har derfor anlagt en strategisk vinkel på virksomhedens arbejde med samfundsansvar og indarbejdet CSR i deres vision. 74 procent af virksomhederne, der arbejder med CSR har i nogen eller høj grad koblet virksomhedens overordnede værdier og strategier sammen med CSR arbejdet. Figur 3: Er virksomhedens overordnede værdier/strategi koblet sammen med de konkrete CSR-initiativer? I høj grad 27% I nogen grad 47% I mindre grad 17% Slet ikke 8% Ved ikke 2% De virksomheder, der integrerer CSR-arbejdet i deres forretningsstrategi, oplever bedre effekter end de virksomheder, der ikke kobler CSR-indsatsen til virksomhedens strategi, værdi og vision. Det gælder især i forhold til bedre 7

8 omdømme, hvor 88 procent af de virksomheder, der har koblet virksomhedens overordnede værdier/strategi med de konkrete CSR-initiativer oplever, at virksomheden har fået et bedre omdømme som følge af CSR-arbejdet. For henholdsvis 62 og 64 procent af virksomhederne gælder det også i forhold til øget omsætning og lavere omkostninger. Tabel 4: Har I som følge af jeres arbejde med CSR oplevet bedre omdømme, øget omsætning eller lavere omkostninger? Fordelt på i hvilken grad virksomhedens overordnede værdier/strategi er koblet med de konkrete CSR-initiativer Er virksomhedens overordnede værdier/strategi koblet med de konkrete CSR-initiativer? I høj, nogen eller mindre grad Slet ikke Bedre omdømme Øget omsætning Lavere omkostninger I høj, nogen eller mindre grad 88% 5% Slet ikke 4% 2% I høj, nogen eller mindre grad 62% 2% Slet ikke 29% 8% I høj, nogen eller mindre grad 64% 5% Slet ikke 27% 5% Udover de resultater virksomheden opnår for sig selv, oplever 47 procent af virksomhedernes ledere også, at de med virksomhedens samfundsmæssige ansvarlighed er med til at løse samfundsproblemer. På samme måde oplever 58 procent at de er med til at løse miljøproblemer. Virksomhederne ser altså ikke kun resultater af indsatsen internt i virksomheden, men også for det samfund og miljø, som virksomheden er en del af. Tabel 5: Ledernes vurdering af, om CSR-indsatsen har været med til at løse hhv. samfunds- og miljøproblemer Ja Nej Ved ikke Total Samfundsproblemer 47% 26% 27% 100% Miljøproblemer 58% 24% 18% 100% Krisens betydning for virksomhedernes CSR-indsats Den økonomiske nedtur som hele verden oplever i øjeblikket, får ikke lederne på virksomhederne til at skære ned på CSR-aktiviteter, selvom der kommer større fokus på omkostningerne og den korte horisont. 19 procent af virksomhederne vil faktisk forstærke indsatsen, mens 61 procent vil fortsætte som hidtil. Kun 7 procent af virksomhedernes ledere angiver, at de vil skære ned på CSRindsatsen som følge af krisen. 8

9 Figur 4: Vil jeres CSR-indsats blive påvirket af den aktuelle økonomiske situation i samfundet? CSR-indsatsen vil blive forstærket 19% CSR-indsatsen vil være uændret 61% CSR-indsatsen vil blive beskåret 7% Ved ikke 13% Resultatet indikerer, at CSR ikke er noget modefænomen, men at det er kommet for at blive. Når først virksomheden er i gang, kaster de ikke den samfundsmæssige ansvarlighed over bords, fordi der kommer en krise. Det kan skyldes, at CSR for mange virksomheder er en integreret del af virksomhedernes strategi og markedsføring. Hvis virksomheden bakker ud, kan det føre til utilfredshed blandt kunder, investorer og medarbejdere og skade virksomhedens konkurrenceevne. Det er især de virksomheder, hvor CSR-indsatsen i høj grad er knyttet til virksomhedens strategi, værdier og vision, der vil forstærke indsatsen, mens virksomheder, hvor CSR-indsatsen kun i mindre grad er integreret i virksomhedens forretningsstrategi i mindre grad vil forstærke indsatsen. Tabel 6: Vil jeres CSR-indsats blive påvirket af den aktuelle økonomiske situation i samfundet? Fordelt på i hvilken grad virksomhedens overordnede værdier/strategi er koblet med de konkrete CSR-initiativer Vil jeres CSR-indsats blive påvirket af den aktuelle økonomiske situation i samfundet? CSRindsatsen vil blive forstærket CSRindsatsen vil være uændret CSRindsatsen vil blive beskåret Ved ikke Er virksomhedens overordnede værdier/strategi koblet med de konkrete CSRinitiativer? I høj grad 47% 26% 6% 12% I nogen grad 39% 48% 65% 48% I mindre grad 10% 19% 18% 18% Slet ikke 2% 7% 12% 15% Ved ikke 2% 0% 0% 6% Ledelse udfordringer ved CSR Når en virksomhed vælger aktivt at arbejde med CSR, er det ofte en strategisk beslutning, der træffes på det øverste ledelsesniveau. Det er derfor ofte en ledelsesbeslutning, som skal forplante sig ned gennem organisationen. 9

10 Selvom det ofte er en beslutning i den øverste ledelse, at der skal arbejdes med CSR har mellemlederne en nøglerolle i at få omsat strategierne til konkret arbejde i praksis. Lederne i undersøgelsen har i forskellig udstrækning været involveret i alle dele af arbejdet med CSR. 27 procent har været involveret i den strategiske del af CSR-arbejdet og 29 procent har været ansvarlig for implementeringen. Figur 5: Hvordan har din rolle været i forhold til CSRarbejdet/strategiprocessen? Gerne mere end et svar Jeg er ansvarlig for virksomhedens CSR-strategi 12% Jeg er involveret i den strategiske del af CSR-arbejdet 27% Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i virksomheden 12% Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i min afdeling 29% Jeg har enkelte opgaver i forbindelse med CSR-arbejdet 29% Jeg har ikke nogen rolle 24% Andet? Evt. kommentar: 2% Lederne føler sig i et vist omfang klædt på til at løse de CSR-opgaver, de bliver stillet overfor. Kun 14 procent føler at de er klædt for ringe på til at løse deres CSR-opgaver. Figur 6: Føler du dig klædt på til at løse dine CSR-opgaver? Ja i det væsentlige 35% Til dels 51% Nej, for ringe 14% Det ses af tabel 7, at der er en sammenhæng mellem graden af ansvar i arbejdet med CSR og følelsen af, at være klædt på til at løse CSR-opgaverne. De ledere der har størst ansvar føler sig bedre klædt på end ledere, der har et mindre ansvar for CSR-arbejdet. 10

11 Tabel 7: Føler du dig klædt på til at løse dine CSR-opgaver fordelt på hvordan din rolle har været i forhold til CSR-arbejdet/strategiprocessen. Føler du dig klædt på til at løse dine CSR-opgaver Hvordan har din rolle været i forhold til CSRarbejdet/strategi processen? Gerne mere end et svar Ja i det væsentlige Til dels Nej, for ringe Jeg er ansvarlig for virksomhedens CSR-strategi 43% 53% 3% 99% Jeg er involveret i den strategiske del af CSRarbejdet Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i virksomheden Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i min afdeling Jeg har enkelte opgaver i forbindelse med CSRarbejdet I alt 49% 45% 6% 100% 58% 35% 6% 99% 46% 43% 11% 100% 33% 58% 8% 99% Jeg har ikke nogen rolle 19% 49% 32% 100% Andet 80% 20% 0% 100% Knap en tredjedel af lederne oplever, at arbejdet med CSR stiller nye krav til udfyldelsen af lederrollen. Figur 7: Oplever du at arbejdet med CSR stiller nye krav til din udfyldelse af lederrollen? Ja 32% Nej 53% Ved ikke 15% Virksomhedernes ledere møder generelt opbakning fra medarbejderne til arbejdet med CSR. Kun 9 procent af lederne oplever modstand fra medarbejderne. 11

12 Figur 8: Møder CSR-indsatsen opbakning eller modstand blandt medarbejderne? Meget opbakning 35% Lidt opbakning 50% Lidt modstand 8% Meget modstand 1% Ved ikke 6% Lederne på virksomhederne, der arbejder med CSR, har på forskellige måder og i forskelligt omfang involveret medarbejderne i arbejdet. Flest har prioriteret information af medarbejderne, men næsten lige så mange (73 procent) angiver, at medarbejderne har været involveret i konkrete opgaver i forbindelse med virksomhedens CSR-indsats. Figur 9: Har medarbejderne været involveret i CSR-indsatsen? I konkrete opgaver 73% Deltaget i arbejdsgrupper 45% Afholdt temamøder 33% Information 77% Andet 21% Undersøgelsen viser, at opbakningen blandt medarbejderne er størst på de virksomheder, hvor ledelsen har prioriteret information af medarbejderne højt og hvor medarbejderne har været involveret i konkrete opgaver. 12

13 Tabel 8: Møder CSR-indsatsen opbakning eller modstand blandt medarbejderne? Fordelt på hvordan medarbejderne har været involveret i CSR-arbejdet. Hvordan har medarbejderne været involveret i CSRarbejdet? I konkrete opgaver Deltaget i arbejdsgrupper Afholdt temamøder Information Andet Møder CSR-indsatsen opbakning eller modstand blandt medarbejderne? Meget opbakning Lidt opbakning Lidt modstand Meget modstand Ved ikke Ja 87% 72% 60% 50% 14% Nej 13% 20% 35% 50% 71% Ved ikke 0% 9% 5% 0% 14% Ja 64% 43% 24% 0% 0% Nej 32% 48% 71% 100% 86% Ved ikke 4% 10% 5% 0% 14% Ja 45% 31% 25% 0% 0% Nej 45% 59% 75% 100% 86% Ved ikke 9% 10% 0% 0% 14% Ja 89% 77% 57% 50% 36% Nej 9% 16% 43% 50% 50% Ved ikke 1% 6% 0% 0% 14% Ja 38% 14% 0% 0% 15% Nej 24% 42% 71% 100% 46% Ved ikke 38% 43% 29% 0% 38% Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i februar 2009 og baserer sig på svar fra 680 medlemmer af Ledernes spørgepanel. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Arbejdsmarkedschef Niels Aagaard, Telefon , Arbejdsmarkedskonsulent Rikke Kallesøe Raecke, Telefon eller Senior Analytiker Peter Lyngse, - Telefon: I tabeller med procentangivelser kan det ske at summen angives til 100%, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes at procentangivelsen er afrundet. 13

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere