Høng Privatskole. Årsskrift 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høng Privatskole. Årsskrift 2007/08"

Transkript

1 Høng Privatskole Årsskrift 2007/08

2 Målsætning for Høng Privatskole. Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private realskole. Skolen er et-sporet med elever i børnehaveklasse til 9. klasse, (dog med mulighed for 2 spor i klasse.) I skoleåret 2008/2009 starter vi med to spor fra 7. klasse. Skolen ønsker i fællesskab og tryghed at udvikle elevernes personlige færdigheder med respekt for individuelle egenskaber. Nøgleord er: Tolerance, selvtillid, indsigt i og forståelse for faglige, samfundsmæssige og menneskelige forhold. Dette opnås ved et tæt samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Samarbejdet bygger på gensidig respekt, loyalitet over for skolen, medindflydelse og medansvar. Skolen vægter det faglige arbejde og prioriterer indlæringen af de grundlæggende færdigheder gennem varieret, bogligt arbejde med god plads til kreativitet og projekter på tværs af fag og klasser. Indskolingen prioriteres højt med tildeling af ekstra ressourcer. Skolen forventer, at forældrene udviser positiv interesse for skolens hverdag og øvrige arrangementer, at eleverne hver dag møder parate til at modtage undervisning, dvs. møder til tiden, er udhvilede og positive og har en høflig og imødekommende omgangstone. I skolen vil eleverne opleve, at deres handlinger har konsekvenser. Skolen har mange faste traditioner: morgensang, lejrskoler, ekskursioner, emneuger, musik- og sangarrangementer samt skolefest, som alle er vigtige dele af skolens hverdag. Indholdsfortegnelse: Målsætning...3 Bestyrelsens beretning...4 Skoleleders beretning...6 Tilsynserklæring...9 Skoleåret...10 Praktiske oplysninger...12 Solstrålen...14 Børnehaveklassen klasse klasse klasse klasse klasse klasse...30 Lejrskole...32 Firmaet Høng Production klasse...34 Glimt fra skolens hverdag klasse klasse...40 Klasselister...42 Skolens personale...53 Forsidefoto: Emneugen i efteråret 2007 havde titlen Kost og motion. Et af underemnerne var dragebygning. foto BS 3

3 Bestyrelsens beretning v. Ulla Andersen. Bestyrelsens 3 hovedansvarsområder har i år krævet ekstra opmærksomhed. Skolens økonomi skulle vendes til det bedre. Ledelsessituationen skulle afklares, og skolens bygninger trænger til renovering. På alle områder er der sket fremskridt. Så der var nok at tage fat på, da bestyrelsen trådte sammen efter generalforsamlingen d. 25. april. Bestyrelsen bestod herefter af Allan Jessen og Anja Ibsen begge nye i bestyrelsen - samt Brian Mortensen, Jan Nielsen og Ulla Andersen. Bestyrelsen konstituerede sig med Allan Jessen som formand og Ulla Andersen som næstformand. Der har i den forløbne periode været afholdt 10 bestyrelsesmøder samt en ekstraordinær generalforsamling. Nye tiltag i denne periode har været vedtagelsen af forretningsorden for bestyrelsesarbejdet, samt udgivelse af Bestyrelsen orienterer, som informerer om skolens situation og aktuelle beslutninger i bestyrelsen. Som noget nyt har der også været holdt møde med elevrådet. Eleverne hørte lidt om bestyrelsens ansvarsområder, og vi hørte om, hvad der rører sig blandt eleverne. En frugtbar samtale, som er værd at gentage. Målet har været større åbenhed omkring bestyrelsens arbejde. Økonomi Det er med glæde, at vi kan konstatere, at vi er gået ud af 2007 med et yderst tilfredsstillende resultat. Et overskud på godt kr og en egenkapital, der er steget fra 4,7 til 5,3 mil. kr. er meget flot. Dette resultat er først og fremmest hentet på lønsiden. I årsværk har der været ca. 2 færre ansatte i 2007 end i 2006, og dette sammenholdt med en meget stram timestyring har betydet, at skolens ansatte har været udnyt- tet fuldt ud. Derudover er der udvist generelt mådehold gennem hele året, hvilket også har bidraget til store besparelser. Så selvom der ikke blev oprettet 10. kl. og skolens elevtal, og dermed statstilskud er faldet, kan vi kun være tilfredse med resultatet. Vi siger tak for den store indsats, der er ydet og er samtidig klar over, at så store besparelser kun kan lade sig gøre i en begrænset periode. Bygningernes vedligehold Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himmelen. Skolens bygninger trænger til en kærlig hånd, og i samarbejde med skolens pedel Henning Wingreen blev der allerede i maj måned udarbejdet en prioriteringsliste for bygningernes renovering. Højest prioritering har reparationer, som skal klares af sikkerhedsmæssige årsager, dernæst miljø- og energimæssige forbedringer og til sidst kosmetiske reparationer. Men da skolen i løbet af året har haft besøg af såvel brandmyndigheder som arbejdstilsyn, er de nødvendige sikkerhedsmæssige renoveringer blevet yderligere opprioriteret med renovering af uopsættelig karakter. Ikke fordi sikkerheden på skolen tidligere ikke har været i orden og godkendt. Men med kommunesammenlægningen fulgte nye øjne - åbenbart med et skarpere syn. Det betyder, at der i 2008 skal påregnes udgifter til øget brandsikring, - et arbejde som er i gang, samt etablering af udsug i fysiklokalet. Derudover skal kloaksystemet renoveres. Disse udgifter er endnu ikke indregnet i budgettet for Så en del af overskuddet kommer til at dække disse omkostninger. Men da det er i alles interesse, at sikkerheden på skolen er i orden, er pengene givet godt ud. Ledelsessituationen På ledelsesområdet har det forløbne år stadig båret præg af, at vi er i en omstillingstid. Men 4

4 vi er rigtig glade for at have ansat Inga som skoleleder. Selv under sit langvarige sygefravær i efteråret formåede Inga - med hjælp fra skolens ansatte - at trække i trådene hjemmefra. Med Karina som souschef og med hjælp fra Bjarke og Suzette fortsatte administrationen og bestyrelsens arbejde som hidtil i denne periode. Skolens personale udviste en stor fælles ansvarsfølelse for skolens drift. Tak for det! Ekstraordinær generalforsamling D. 31. oktober blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling havde efterladt bekymring hos mange forældre omkring samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og skolens ansatte, og der ønskedes en redegørelse for dette. Derudover ønskedes en redegørelse for planer om den påtrængte økonomigenopretning. Bestyrelsen orienterede om det pågående arbejde i bestyrelsen og mindskede forhåbentligt bekymringen. Det stillede forslag om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7 faldt med 23 stemmer mod 21. nedsat et PR-udvalg, og det er et fast punkt på dagsordenen. TAK Bestyrelsen ser med fuld fortrøstning på skolens fremtid. Det var formandens hensigt at nedsætte et bygningsudvalg hurtigst muligt i den nye bestyrelse. Jeg kan kun opfordre til at det sker, da der ligger en stor udfordring her. Der er i dette år blevet ydet en ekstraordinær stor indsats på alle fronter. Det er bekræftende, at det kan ses i det økonomiske resultat og meget glædeligt at mærke den fælles vilje, der har været udvist for at få skolen til at hænge sammen. Derfor skal siges en meget stor TAK til alle. Elever, forældre, skolens ansatte, kollegerne i bestyrelsen og sidst men ikke mindst til vores skoleleder Inga Christensen. 7. klasse Det har gennem mange år været et stort ønske at oprette en ekstra 7. klasse, da der altid har været elever på venteliste til dette klassetrin, dog aldrig nok til at gennemføre oprettelsen af en ekstra klasse. Det er derfor glædeligt, at det i år ser ud til at lykkes. Pt. tegner det til 2 klasser med henholdsvis 15 og 16 elever. Vi har lokalerne, men der skal ansættes en ekstra lærer og købes ekstra bøger. SFO og legepladser Skolens SFO er et vigtigt aktiv for skolen. Den er næsten ved at drukne i succes med over 70 børn. Der er en stabil medarbejderstab og stor forældreopbakning. Bl.a. har der været forældrearbejdsdage, hvor legepladsen er blevet forbedret og gjort sikkerhedsmæssigt i orden. Tak for det store arbejde med at få SFO en til at fungere. PR og åbenhed omkring bestyrelsesarbejdet Høng Privatskole har i det forløbne år fået god PR. Både aviser og fjernsyn har haft indslag om skolen. Også Høng Rock er med til at sætte fokus på skolen. Bestyrelsen har 5

5 Skoleleders beretning for v. Inga Funck Christensen Januar 2007 fik skolen ny leder i form af en konstituering af skolens souschef. En ikke ventet situation, så det var om at smøge ærmerne op, for der viste sig mange ting, der skulle tages stilling til. Jeg har forsøgt af bedste evne for skolens fremtidige drift at træffe nogle holdbare løsninger fra dag et. Økonomien fik et eftersyn. Saneringer, ændringer og omlægninger var på tapetet hele Der blev kæmpet med skeletter, men i dag har vi et tilfredsstillende resultat. Endda bedre end budgetteret, og det vil jeg ikke have skæld ud for. Alle indkøb lige fra søm til hæfter, og alt, hvad man skal bruge, for at en skole kan køre, blev overvejet. Der var en ting, det ikke måtte mærkes på. Det var undervisningen, og det tør jeg godt sige: Der er ikke leveret spare-undervisning. Vi har inden for murene holdt møder og lavet aftaler, der har gjort det umulige muligt. Der blev indgået aftaler om et spareår, og sådan var det. En meget stor ros til alle ansatte på Høng Privatskole og til skolens bestyrelse. Det viste sig, at vi som skole stod sammen. Skolen betød noget for os alle sammen. Der viste sig en vilje til at se muligheder og ikke begrænsninger. Jeg har sat luppen på stort set alt og fortsætter med at bruge lup. UVM penge skal forvaltes med omhu og forældrenes tilskud ikke mindst. Jeg tænker meget på at forvalte alle tilskud med den største respekt. Elevtallet I løbet af foråret blev det besluttet, at skolen efter sommerferien 2007 ikke ville tilbyde eleverne at kunne gå i 10. klasse her på skolen. De store 10. klasses centre, efterskoler og gymnasier gjorde, at vi kun havde to elever, der ville blive. 5. september havde vi 205 elever, men i dag har skolen 211 elever, og det er uden 10. klasse, så vi har oplevet en fremgang, som er meget glædelig. Der har også været udmeldinger. 2 elever fordi skolen ikke kunne rumme dem, 1 elev frameldt fordi skolen ikke var pæn, og vi ikke solgte varen godt nok. Flere elever er fraflyttet området, og nogle få elever havde brug for et skoleskift. Der har været 69 tilskudsberettigede elever tilmeldt SFO. I efteråret 2007 blev der talt om en ekstra 7. klasse fra 2008, og det er en kendsgerning, at vi efter ferien får en 7. B. Skolens bygninger og udenomsarealer. De gamle planer om gennemgribende ombygninger er ikke effektueret, men der er sket gode forbedringer. Gamle og grimme cykelskure på bagsiden af gymnastiksalen er revet ned, og nye er bygget op. Det er et af de mesterværker, vores pedel har stået for. Vi har holdt mange korte arbejdsmøder og drøfter muligheder og priser, men nu står projektet færdigt, og det er pænt. Toiletter til eleverne har der været talt meget om. Under min sygdom sidste sommer kom jeg til at tænke på de toiletter og besluttede, at det skulle der gøres noget ved. Toiletbygningen nede ved Hovedgaden er renoveret. Også her blev der holdt byggemøder, hvor vi så på muligheder og priser. Toiletterne er blevet rigtig pæne, og eleverne er glade for dem. Mit håb er, at de vil passe godt på dem! De er et andet af pedellens mesterværker. Legepladserne var i en periode lukkede. Det skyldtes flere ting: faldunderlagene var ikke i orden, flere legeredskaber skulle efterses og repareres. Fremover bliver legepladserne løbende efterset og en gang årligt får de et større tjek. Personalet Skolen har opsagt samarbejdet med årsvikaren Winnie Jensen og sekretær Lotte Lund. To pædagoger i skolen: Anne Pedersen og Christina Hansen fandt et andet job, og vi har fået to andre pædagoger: Anne Grethe 6

6 Jensen og Anita Dam. En af vores lærere: Mette Jensen søgte et skolelederjob og fik det. Anders Bjarkov Pedersen blev ansat. Sanne Nielsen blev sygemeldt inden sommerferien. Sanne skulle være pensioneret 31. dec. 2007, men der er sket mange utilsigtede ting, så Sanne bliver pensioneret med udgangen af juni Søren Eriksen har siden sommerferien været sygemeldt på halv tid. Fra 1. januar 2008 blev Søren tildelt fleksjob. Er nu på skolen i tredjedel skema. Svend Jensen, pedelmedhjælp, valgte at gå tilbage til sit tidligere job, nemlig at være chauffør og sagde op lige efter sommerferien. Heidi Mortensen valgte at forlade SFO til fordel for et job tættere på hendes bopæl. Karen overtog hendes plads. Karen har været ansat her i et vikariat tidligere, så hun var kendt med stedet. Otte dage før jeg skulle møde efter sommerferien blev jeg syg, og det trak ud i 4 måneder, - ikke fuldtids hele perioden, men det var svært for alle parter. SU: Anders Helveg, Karina Larsen og Bjarke Johansen tog over. Der var ikke mange dage, jeg ikke havde kontakt til skolen, men det er ikke det samme. Tak for indsatsen til de tre hjælpere, og også til Suzette på kontoret, som blev dybt involveret. Da jeg var tilbage igen, havde jeg nogle snakke med Karina Larsen, og det endte med, at hun 1. november blev souschef. Indtil nu har Karina løst udvalgte opgaver, og det er efter aftale, da hun var i fuldt skema, og det forsætter sådan lidt endnu. Der har været en omlægning af administrationen. Suzette og jeg er fast på kontoret hver dag og har justeret hen ad vejen, hjulpet hinanden og kæmpet os gennem bunkerne. Først nu er vi ved at se lyset, men vi er stadig ved godt mod, og vi holder begge to af vores job og af at have travlt. Når det er nødvendigt, har vi rare medarbejdere, der giver en hånd med. Det værdsættes. Undervisningen dagligdagen. Tiltag, ændringer med mere fra centralt hold gør det af og til lidt for spændende, men vi klarede den. Jeg tænker på afsluttende prøver sidste sommer. Det var en turbulent periode, hvor mange ting var nye: prøver over nettet, lokale censorer, nye prøvefag m.m. Elevplaner blev indført her på skolen i Det var et godt tiltag for elever, forældre og lærere, men det har været en tidsrøver at få sat på skinner, men vi kan være stolte af det arbejde. I det daglige er der leveret god undervisning. Trods et spareår har vores sædvanlige spræl ikke været sparet væk. Færdselsundervisning med cyklistprøve og cyklistfinale er blevet afviklet. Vi havde to koncerter i efteråret her på skolen klasse havde besøg af to musikere fra Sjællandske Symfoniorkester. De to musikere havde deres instrumenter med og forklarede om deres arbejde. Efterfølgende var de to klasser til en koncert i Slagelse. Det var en pragtfuld oplevelse. 3. og 4. kl. til koncert med Sjællands Symfoniorkester i Antvorskovhallen. Vi har haft vores to emneuger: I uge 41 og i uge 6. Klasserne har holdt deres projektuger med forskellige emner. De uger er med til at projektugen i 9. klasse burde være lettere at klare. 7. klasse arbejdede med Skole - Duel i fysik. NVE var medspiller i projektet, og vores 7. klasse oplevede at komme både i aviserne, i lokal TV og på landsdækkende TV. De vandt en samlet 3. plads, og den udløste biografbilletter og slik. Klassen vandt disciplinen: Fremtidsfilm om el-besparelser. Samme klasse havde besøg af Bubber og kom igen på landsdækkende TV. Grunden 7

7 var, at en af eleverne havde meldt sig til konkurrencen om Børnenes Restaurant og skulle castes her på skolen. Lejrskoler, endagsture, skolepatruljetur o. a. er afviklet som tidligere år. Skolefest og komedie samt sangaften blev afviklet på Landbrugsskolen. Pladsforholdene gjorde det nødvendigt at finde større lokaler, og det var ikke dårlige løsninger, men de var nye, og der skal arbejdes lidt mere med ideerne til vores store arrangementer. Præsentationskurser og erhvervspraktik blev afviklet. Disse uger er med til at forberede eleverne til deres videre uddannelser. Skolen betragter disse uger som vigtige, og derfor interesserer vi os for, om eleverne passer arbejdet i de uger. Forældremøder og forældresamtaler blev der heller ikke sparet på. Ekstra forældresamtaler blev der afsat tid til, når det var nødvendigt, og det kan det blive. Det er vigtigt at skole og hjem afser tid, når en af parterne har brug for en snak om elevens dagligdag. Vi har været inde i en periode, hvor der er sat mange spørgsmålstegn ved, hvad vi gjorde eller ikke gjorde, hvorfor det var, som det var. Af og til hørte jeg af omveje, at det ikke nyttede noget at tale med os: lærerne og kontoret, for der skete jo ikke noget. Det reagerede jeg på. Der er nogen af jer, der blev ringet op, fordi jeg ønskede en samtale. Jeg har haft samtaler alene, men lige så tit sammen med de lærere, der var en del i spillet. Det vil jeg blive ved med. Jeg ringer hjem, når jeg hører rygter, der er bragt til torvs, og som, vi ved, ikke er sande. Gør vi noget, som I mener, er forkert, eller forsømmer vi noget, vil vi gerne høre det fra jer selv og ikke fra anden eller tredje part. Det bliver tingene bestemt ikke mindre komplicerede af. Det nytter noget, at vi får talt tingene igennem med dem, der har skoen på. Høng Privatskole er en boglig skole, men der er plads til mange andre ting. Vi har også plads til elever, der har brug for ekstra hjælp. Vi er med på fornyelser, når fornyelser er til gavn for vores elever. Vi vil have ro i undervisningssituationerne, og det arbejder vi med. Mange elever oplever at få ringet hjem eller skrevet hjem, og det er for at vi sammen kan få skabt ro og tryghed for alle. Vi er her, og vi vil det her. Vi vil gerne se forældrene i øjnene. Vi har nogle forventninger, for at det her kan lykkes fuldt ud, og det er ikke en hemmelighed at: - vi vil have, at eleverne skal tage deres skolegang alvorligt hver dag, - alle: eleverne, forældrene, lærerne, andre ansatte og skolelederen skal gøre noget for fællesskabet og - I forældre lever med i jeres barns/børns skoledag og følger op på skoledagen gerne hver dag. - Høng Privatskole er en skole med holdninger. Ved generalforsamlingen blev der serveret kaffe med fødselsdagskringle. Det var der to grunde til: - Vi kom ud af 2007 med et godt resultat og - til oktober har Høng Privatskole eksisteret i 110 år. Inga ønsker alle elever en rigtig god sommerferie 8

8 Tilsynserklæring: v. Inge Liengaard Olsen Til Høng Privatskoles Bestyrelse og Generalforsamling den Siden sidste generalforsamling har jeg ført tilsyn med Høng Privatskole i henhold til gældende regler. Jeg besøgte Høng Privatskole torsdag den 3. april, hvor jeg overværede danskundervisningen i 2. og 3. klasse, matematik i 9. klasse og natur og teknik i 4. klasse. På baggrund af dagens oplevelser og samtaler med skolens lærere, vurderer jeg, at undervisningen foregår i en rar og afslappet atmosfære, og at der bliver anvendt gode og alderssvarende undervisningsmaterialer. Det er ligeledes mit indtryk, at skolen gennem forskellige projekter og arrangementer medvirker til at udvikle eleverne til kreative og sociale mennesker. Da jeg besøgte skolen var der f.eks. prøver på årets skolekomedie. Ikke overraskende fremgår det af undervisningsministeriets oversigt over grundskolekarakterer, at Høng Privatskole i afsluttende prøvekarakterer ligger fint på niveau med kommunens øvrige skoler. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Vaffelis til alle på sidste skoledag inden sommerferien er blevet en god tradition. 9

9 Skoleåret 2007/2008 Elevtallet pr. 1.9.: 205 elever. Sociale planer for Høng Privatskole: Hvert år drøftes i de enkelte lærerteams gældende ordensregler og samværsregler. Der udarbejdes oplæg til klasserne med henblik på justeringer eller repetition af gældende regler. Eleverne orienteres om foranstaltninger om fremme af god ro og orden, der beskriver de sanktionsmidler, der anvendes. Emnet uro og mobning er væsentlige faktorer for skolens trivsel og skal derfor være på dagsordenen til alle team- og lærerrådsmøder. I den udstrækning det er muligt, skal SFOpersonalet inddrages i skolens emneuger samt andre pædagogiske arrangementer. Skolen og SFO skal samarbejde omkring børn med særlige behov og holde hinanden orienteret, hvis der sker væsentlige hændelser i barnets liv. I særlige tilfælde er det nødvendigt at etablere et egentligt målrettet, tværsektorielt samarbejde omkring det enkelte barn. Der udarbejdes i hver klasse samværsplaner, som ophænges i klassen. Hver klasse udarbejder en trivselserklæring / mobbepolitik på baggrund af materiale fra Det Nationale Samarbejde. Klassernes samværsregler samt Trivselserklæring / Mobbepolitik skal til høring i Elevrådet. Det forventes, at klasselærerne afholder samtaler med eleverne, hvor bl.a. den enkelte elevs trivsel drøftes. Da mange af elevernes problemer opstår under den frie leg, er det vigtigt, at gårdvagterne når rundt i alle skolens afsnit. Problemer opstået i elevernes fritid bør forsøges løst i samarbejde med klasselæreren. For at sikre, at forældresamarbejdet er hele skolens anliggende, inviteres nye forældre i oktober / november - året før skolestart - til møde med skolelederen og børnehaveklassepersonalet. Der orienteres om sammenhængen mellem børnenes sociale kompetencer og elevernes og lærernes mulighed for at lære og undervise i dagens skole. I forbindelse med løbende optagelser af nye elever orienterer skoleledelsen om skolens målsætning samt værdigrundlag. Der skal i indskolingsforløbet arbejdes forebyggende med EMNET mobning. Ved spontane mobbeepisoder kan klasselærerne få hjælp og bistand fra skolens ledelse til problemløsning. Den samlede plan kan ses på skolens hjemmeside. Foranstaltninger til fremme af god orden i skolen. Elever og lærere skal i samarbejde medvirke til et godt arbejdsklima i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens regler for orden og samvær. Hvis en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær, skal lærerne gennem samtale med eleven og hjemmet søge afklaret årsagen hertil med henblik på at bibringe eleven forståelse for ordensreglernes betydning. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen. Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse: 1) Udelukkelse fra undervisningen den pågældende dag. Hjemsendelse vil dog kun ske efter aftale med hjemmet. 10

10 2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever fra klasse. 3) Overflyttelse til en parallelklasse, hvis dette er muligt. (7. 9. kl.) 4) Udmeldelse af skolen. Udmeldelse og bortvisning kan finde sted, når en elevs uhensigtsmæssige opførsel er af meget grov karakter og derved skader skolens omdømme. Der tænkes bl.a. på vold, misbrug samt forhold, der er i strid med politivedtægten. 5) Regler for lejrskoleophold. Der kan foranstaltes hjemsendelse af elever (på forældrenes regning), hvis lærerne ikke fortsat kan tage ansvar for en elevs handling(er). Inden en sådan hjemsendelse finder sted, skal forældrene kontaktes af de pågældende lærere samt af skolens leder. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder. Skolen lægger vægt på, at eleverne arbejder med den daglige livsstils betydning for sundheden samt familiens og andre sociale netværks betydning som udgangspunkt for udvikling af værdier, ansvar og handling. Emnerne vil være tobak (i 6. klasse), alkohol (i 7. klasse) samt narkotika og medicinmisbrug (i 8. klasse). Eleverne har pligt til at deltage i de af skolen arrangerede emnearbejder / kurser, også hvis de er lagt uden for normal skoletid. Forsømmelser Forældre til elever i indskolingen - børnehaveklassen, 1. og 2. klasse bedes meddele fravær telefonisk. Ved fravær i klasse benyttes kontaktbogen den første raskmeldingsdag. Ønskes frihed for en elev uden for ferierne eller fritagelse for noget af skolens arbejde, må skriftlig anmodning fra forældrene medbringes i elevens kontaktbog. Kontaktbog Alle meddelelser mellem hjem og skole skal skrives i den udleverede kontaktbog. Der udleveres ny kontaktbog ved fremvisning af den gamle udskrevne bog. Er bogen bortkommet, må eleven betale for en ny. Bøger Skolen stiller vederlagsfrit skolebøger til rådighed. Eleverne er ansvarlige for de udleverede bøger. De skal behandles ordentligt, og man må under ingen omstændigheder skrive i dem, med mindre det er engangsbøger. Ved udleveringen skal eleverne gennemse bøgerne for evt. fejl og mangler. Efter modtagelsen skal bøgerne forsynes med omslag. Bøgerne afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Elever, der efter gentagne påmindelser ikke overholder nævnte regler for boglån, henvises til at anskaffe sig bøger på egen bekostning. Da skolen kun har ordbøger i få klassesæt, må den enkelte elev selv anskaffe disse til hjemmebrug. Forsikring Skolen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle elever. Den dækker for ulykkestilfælde (i henhold til forsikringsaftalerne), som indtræffer overalt inden for skolens område, på den direkte vej til og fra skole samt under de af skolen arrangerede og ledede udflugter, f.eks. ekskursioner og lejrskoler. Fripladser Skolen modtager hvert år et mindre beløb fra staten til nedbringelse af skolepengene for elever i den undervisningspligtige alder. Midlerne tildeles for ét år ad gangen. Ansøgning herom skrives på skema, som børnene får med hjem. For at komme i betragtning det kommende skoleår skal skemaet med skatteoplysninger være kontoret i hænde inden den 22. juni. Skolens bestyrelse tager stilling til fordeling af midlerne på et møde ultimo august. Tilsagn om tilskud foreligger først i begyndelsen af september og vil derfor først få indflydelse på skolepengene fra 1. januar. Svømning Sæson 2008/ kr./md. Grundet renovering af Kalundborg Svømmehal starter svømmeundervisning i oktober Der betales fra oktober i 10 måneder. 11

11 Praktiske oplysninger Skolepenge skoleåret 2008/2009 pr. år 1. barn/md. 2. barn/md. 3. barn/md. Tillæg til lejrskoler Bh kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl barn er gratis Til de månedlige beløb tillægges udgifter ( á conto til lejrskoler i klasse ) Lejrskolerne er obligatoriske - med mindre særlige forhold gør sig gældende. Uanset indmeldelsestidspunktet skal der betales det fulde beløb for lejrskoledeltagelse. Der kan vælges følgende betalingsmåder: 1) Forudbetaling for hele skoleåret. Der gives herved 5% rabat. (Gælder ikke lejrskole og svømning.) 2) 12 månedlige rater. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 5. i måneden. Husk, at skolen er tilsluttet PBS. Indskrivningsgebyr Ved indmelding betales et administrationsgebyr på 250 kr., som ikke tilbagebetales. Først når de 250 kr. er modtaget på skolen, skrives eleven på venteliste. delse i løbet af skoleåret for disse elever, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Elevbetalingen dækker alle normale udgifter til skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir o.l. Eleverne anskaffer dog selv: 1) Retstavningsordbog (fra 8. kl.) 2) Ordbøger til fremmedsprog - efter skolens anvisning. (fra 8. kl. ) 3) Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer - efter skolens anvisning. (Fra 6. kl. ) 4) Udgifter til lejrskole samt udflugter betales særskilt. Udmeldelse af skolen skal ske med fuld måneds varsel. Det vil sige, at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Da optagelse i 8. og 9. klasse er betinget af, at undervisningen i den pågældende klasse gennemføres, modtager skolen ikke udmel- 12

12 Befordringstilskud Ansøgningsskema om fribefordring kan afhentes på skolens kontor. Der vil for skolekort være et egendækningsbidrag på 500 kr. (2008/09). Afstandskriterier: Længden af nærmeste skolevej (på cykel eller til fods) er afgørende for tildeling af bus- og togkort. Der kan udstedes skolekort, hvis følgende afstandskriterier er opfyldt: Hvis der er behov for befordring udover den zone, hvortil der kan opnås skolekort, sker denne befordring for egen regning. Trafikfarlig vej Som hovedregel kan der gives skolekort til elever med trafikfarlig skolevej - til og med 7.klasse. Forældrene skal foruden ansøgningen sende en kortskitse samt kommentarer. Det er en forudsætning, at skolevejen er/bliver erklæret trafikfarlig af politiet. Bh kl. - 3.kl 4.kl. - 6.kl 7.kl. - 9.kl 2,5 km - 12,5 km 6,1 km 16,0 km 7,1 km 16,0 km SFO Solstrålen Direkte telefonnummer: SFO Skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklassen til og med 4. klasse. Åbningstider 2008/09 Solstrålen har åbent alle hverdage fra: og igen fra: , dog kun til kl fredag. På skolefridage har vi åbent fra men kun til på fredage. Vi har lukket alle lørdage, søndage og helligdage, Grundlovsdag, mellem jul og nytår samt i uge 7, uge 42 og 22. maj. Sommerferie 2008 og 2009: ugerne 29, 30 og , Fredag lukker Solstrålen kl Priser for pasningsordningen 2008/09 a) 1-10 timer / uge kr./år 600 kr. / mdr. b) 11-22, c) 23-27, d) over 27, i 11 mdr. Indmeldelse i Solstrålen sker normalt for et helt skoleår, idet betalingen er beregnet som et beløb, der er delt ud på 11 rater. Udmeldelse skal ske med fuld måneds varsel. Dvs., at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Der kan ikke foretages udmeldelse af elever i maj og juni måned. Økonomiske oplysninger generelt Da skoleåret går fra 1. august til 31. juli modtages aldrig udmeldelse (af skolen eller svømning) til udgangen af juni, og elever, der dimitteres i juni, skal som andre elever også betale for juli måned. 13

13 Et spændende år i......med disse herlige unger. Vi har haft mange aktiviteter i årets løb... Vi har lavet penalhuse, smykker, vintermalerier, syning, gipsdyr, stenmaling, været på skovture, haft dejlige båldage, masser af boldspil, æsketeater, diskoaften, foldboldkampe og meget mere. 14

14 Sommerfest - en hyggelig dag i fuld solskin. Vores sommerfest blev holdt på en solrig dag i juni måned. Her var børn, forældre og bedsteforældre inviteret med. Vi startede eftermiddagen med kaffe og kage. Derefter gik vi i gang med alle vore aktiviteter, som bestod af dåsekast, ponyridning, boldkast, ring i målet, brillestafet og flødebollekast. Alle benyttede flittigt grillen til den medbragte mad, og Milo var et godt indslag med sin musikalske underholdning for os alle. Flødebollekast efter de voksne. Boldskud efter ringe var der gang i. Louise fik en tur på hesten. Milo underholder. Brillestafetten går i gang. 15

15 Tøm søen for affald I efteråret var vi på affaldsjagt i søen, fordi vi gerne ville lære alle børnene noget om at holde rent i vor smukke natur, og om hvilken betydning affaldssortering har i hverdagen. Der blev fundet mange gode sager, blandt andet et stort trækors, flasker og dåser. Søen er jo vor lille naturperle, der er fyldt med frøer, som kendes ved deres meget underholdende forårskoncerter. Diskotek Vi har afholdt en diskoaften for 2. og 3. klasserne og temaet var abefest, og vi spiste rigtig jungle mad. Der hygges med junglemad. Bag for en sag Vi har støttet Børns vilkårs børnetelefon ved at deltage i det landdækkende projekt Bag for en sag. Det foregik ved at børnene bagte en masse kager. Bagefter inviterede vi forældrene på kaffe. Børnene stod for salg af alle de bagte kager. Et spændende projekt og alt blev udsolgt. 16

16 Traditionen tro Traditionen tro har vi haft vor store julefest med arbejdende værksteder, hvor der blev lavet juledekorationer, filtnisser og havregrynskugler og selvfølgelig var vort eget Lucia-optog også med. Børnene solgte også deres hjemmelavede julekort og bolsjer. Som noget nyt har vi lavet tombola i år, hvor aktivitetsrådet har skaffet gevinsterne. Alt blev udsolgt. Dette gav et pænt overskud, som går til indkøb af legetøj til børnene. Lucia-optog til julefesten Personale nyt Heidi fik nyt job den 1. november, og Karen tog over den 1. januar. Julestemning i Solstrålen Vi har haft nogle rigtig gode timer sammen i Solstrålen. Vi har leget, hygget og snakket. Vi takker også for et rigtig godt forældresamarbejde. Så det er med stor fornøjelse at vi slutter med et stort TAK FOR I ÅR. Mange kærlige hilsner Fra Susanne, Christoffer, Karen og Kirsten. 17

17 BØRNEHAVEKLASSEN Lotte Rohdenwiller og Anja N. Christensen Sommeren 2007 tog vi afsked med børnene i børnehaveklassen. Humøret var højt, vi havde kort forinden været på alle tiders overnatning i Bromme Centret. En tur som bød på mange gode oplevelser og godt kammeratskab. Så glæden var stor, da vi ønskede hinanden god sommerferie og på gensyn. Da sommerferien var vel ovre, var det ikke kun Lotte og jeg, som mødte op med sommerfugle i maven. Ude i skolegården stod 17 nye, spændte og meget forventningsfulde børnehaveklassebørn. Det var rigtig dejligt at se jer alle igen. Den første skoledag gik med at snakke om, hvad I havde lavet i sommerferien og se på de flotte nye skoletasker. Dagen gik hurtigt og inden vi fik set os omkring, var den første uge gået. Vi kom hurtigt i gang med hverdagen, i starten brugte vi en del tid på at lære hinanden og de nye omgivelser at kende. Men de største oplevelser var nok vores tur i Cirkus Nissesjov og vor optræden med krybbespillet til julesangaften samt julegudstjenesten i Finderup kirke. Vi har også haft to rigtig gode emneuger. Den første emneuge stod i efterårets tegn. Her blev der bl.a. lavet bagte rodfrugter, rodfrugttryk og drager. I den anden emneuge var hele skolen forvandlet til en stor produktionsvirksomhed. Her blev der bl.a. produceret billeder, æsker, mad, slik og papirklip, som senere blev solgt ved åbent hus arrangement. I året der er gået har vi lavet en masse spændende ting. Noget af det første vi gik i gang med, var vores emne omkring færdsel. Vi lavede forskellige trafikopgaver og var ude at gå i trafikken. Vi fik selskab af Jesper Landbetjent, som efter endt gåtur gik med op i data. Her skulle alle lave en trafik opgave på computeren. Som belønning fik alle et gå-kort og et flot trafikdiplom. Udover at snakke om rim og remser har vi lært en masse om tal og bogstaver. Vi har sat bogstaver sammen til ord og derefter til sætninger, så allerede nu er den første grobund for læsning dannet. Derudover har vi løbende haft en hel del emner. Vi har snakket om dyrene på bondegården. I den forbindelse var vi i skolekøkkenet, her lavede vi smør, æggekage og frikadeller. Vi har traditionen tro afholdt vores bamseemne, hvor alle havde deres bamser boende på skolen i to uger. Børnene lavede forskellige bamseopgaver, og de malede nogle flotte portrætter af bamserne. Vi afsluttede det hele med en kæmpe udstilling og en bamsefest December måned stod i julens tegn, her blev der rigtig julehygget med pakkekalender og juleklip. Tid til leg Sideløbende med vores arbejde i bøgerne, har vi også arbejdet med de forskellige årstider, hvilket har budt på forskellige ture ud i naturen. Vi har arbejdet med emnet: Dig selv, hvilket er et emne der optog børnene meget. Vi snakkede bl.a. om hvordan kroppen ser ud inden i og uden på. Vi har set og mærket på rigtige menneskeknogler og tænder. Sidst i forløbet legede vi os igennem de forskellige sanser. 18

18 Inden længe er sommerferien atter over os, men inden vi helt når der til, skal børnehaveklassen og 2. klasse på fælles overnatning til Bisseruplejren. Det glæder vi os rigtig meget til. Denne tur er samtidig afslutningen for vores sørøverprojekt. Lotte overraskes på fødselsdagen Her i børnehaveklassen kan vi rigtig godt lide at feste. Efter vinterferien holdt vi en surprise fest for Lotte i anledning af, at hun fyldte 50 år. Vi havde diskotek dengang herrerne vandt guld i håndbold. Foruden vores skolefest, hvor børnene optrådte sammen med 1. og 2. klasse, holdt forældrerådet i løbet af efteråret en hyggelig klassefest, og endnu en klassefest fra forældrerådet er på vej. Børnehaveklassen er i skrivende stund ved at arrangere et forældrearrangement, og temaet er i år De olympiske lege. Fastelavn i flot udklædning Nu kan det ikke udskydes længere. Til sidst er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god og lang sommerferie. Vi ses efter sommerferien. Husk, at det stadigvæk er tilladt at kigge ned i børnehaveklassen, og hvem ved, måske har I stadigvæk lyst til at give os nogle af de mange knus, som vi flittigt har fået i løbet af jeres tid her i børnehaveklassen. Lotte og jeg vil altid tænke på jer, som den klasse, der indtil nu har givet os flest knus. Held og lykke til jer alle. 19

19 1. KLASSE Af Lone Kofoed Endelig kom dagen, hvor I skulle starte i 1. klasse. Solen skinnede fra en skyfri himmel, som den ofte gør 1. skoledag. I sprudlede af forventning. Enkelte var måske også lidt nervøse. Jeg glædede mig til at lære alle godt at kende. spillede efterårsbilledlotteri. Forløbet blev sluttet af med en tur i Høng Skov. Dejligt at vi har et stykke natur så tæt på os. 1. skoledag blyanterne er spidsede og klar Det går godt både med at regne og læse. Rigtig mange af jer er blevet ivrige læsere. Skriverierne er der mange af, og I er blevet gode til at digte historier, hvor I lytter jer til stavemåden. Skolebiblioteket besøger vi med stor fornøjelse hver uge, så ingen løber tør for læsestof. På jagt efter gode bøger på skolebiblioteket Inden efterårsferien havde vi et fælles emne med krop og motion. Alle fik rørt sig og lavet mad. Der blev også arbejdet med teorien bag vigtigheden af sund kost og motion. Som afslutning havde vi den traditionsbundne motionsdag. Så kunne der pustes velfortjent ud i efterårsferien. I starten af skoleåret var der nogle gange lige lovlig meget gang i jer, men her i skoleårets sidste halvdel har vi sammen fundet balancen, så nu er I som oftest koncentrerede og arbejdsomme. Skønt! Det sociale velbefindende er vi meget opmærksomme på i klassen. Målet er, at alle er glade for at komme i skole om morgenen. Om eftermiddagen skulle I også gerne have følelsen af at have haft en god dag. Udover den almindelige undervisning har vi haft flere emner i årets løb. Inden efterårsferien arbejdede vi i Bertels og mine timer med efterår. Her blev sanserne brugt, der blev målt og tegnet. Vi Grisene på Torntofte beundres 20

20 Det næste tema Bertel og undertegnede havde sammen med jer var dyr og landbrug. Det var særligt koen, grisen og hesten vi beskæftigede os med. Her læste vi faglitteratur og blev mere vidende omkring emnet. Højdepunktet i dette forløb var dog nok besøget på Torntofte. I kunne få fingrene og næsen i grisene, og I fik indblik i deres livsbetingelser og blev klogere på verden. 1. klasse kom så og sejrede ved tøndeslagningen Der blev også kælet med grisene Inden vinterferien lå skoleårets andet store fælles emne. Denne gang var skolen blevet samlingspunktet for en masse små værksteder, som I havde meldt jer til. Om fredagen var der åbent hus. Det var dejligt at tilstrømningen fra forældre og bedsteforældre var enorm. Kasseapparatet klirrede. I marts havde forældrene arrangeret et diskotek, som blev afholdt i Solstrålen. Der var høj musik og diskotekstemning. Det var tydeligt, at børnene havde gjort noget ekstra ud af deres fremtoning. Arrangementet bød på matematik i praksis, da der kunne købes hotdogs, sodavand, kager, popcorn og slik. Super godt arrangement og tak til de forældre, der førte an i løjerne. Matematik i praksis til klassefesten Efter påske har vi læst eventyr og børnebogsklassikere. Endnu forestår et tema om Zoologisk Have. Hertil går vores årlige udflugt i juni, så der er i skrivende stund meget at glæde sig til. Fødselsdagskage skaber altid god stemning Tak for et rigtig dejligt skoleår. 21

21 2. KLASSE Af Tina Skovdal I november 2007 vendte jeg igen tilbage til Høng Privatskole efter at have været på barsel med min lille dreng Magnus. Herefter overtog jeg 2. klasse efter Charlotte, der havde passet godt på dem. Tiden er gået utrolig stærkt, og jeg kan næsten ikke tro, at skoleåret snart er til ende. Vat og græsfrø kom i foden af strømpen, og herefter fik trolden øjne, næse og mund. Ja, nogle gav den endda tænder og briller. Efter en uges tid begyndte troldene at spire, og efter tre til fire uger var håret så langt, at vi måtte have gang i saksene og give vores trolde seje frisurer. I årets løb er der sket så meget, men det 2. klasse og jeg nok vil huske særligt tilbage på var, da vi begav os ind i troldenes verden. I det meste af februar og marts måned arbejdede 2. klasse med Trolde. Hvert barn skulle fremstille sin egen trold og give den tanker og følelser. Det kom der megen sjov ud af. En rigtig lille troldespire Der blev også lavet flotte plancher. En festlig velkomst til 2. klasse med De 21 Troldes hule 2. klasse fik også til opgave at skabe sin egen Spiretrold lavet ud af en nylonstrømpe, vat og græsfrø. Inden skoleåret er omme skal 2. klasse på tur til Bromme Lille sammen med børnehaveklassen. Vi skal overnatte i en hytte og forhåbentlig have et par dejlige dage med sjov og leg. Det er altid rart at have noget at se frem til, og alle glæder sig meget til turen. 2. klasse og jeg vil gerne sige tak for dette skoleår. Vi ser frem til det næste skoleår, og vi håber på, det bliver fyldt med gode, sjove og spændende stunder. 22

22 2. klasse viser med stor stolthed og glæde deres græsdyr frem for fotografen. 23

23 3. KLASSE Af Charlotte Johansen Da skoleåret startede, var det en flok spændte børn, der troppede op i skolens gymnastiksal for at møde deres nye klasselærer. Ikke at jeg var helt fremmed for jer, men ny var jeg. Udover dette var det tydeligt, at I alle glædede jer til at skulle have hele 5 nye fag, eller 3 helt nye. På dette års skema var nemlig kommet både billedkunst og håndarbejde, som I kendte fra indskolingstimerne, men også historie, natur/teknik og edb. Derudover skulle I nu have klasselokale på 1. sal blandt de lidt større elever og desuden være sammen med dem også i frikvartererne. Så der var mange nye ting at forholde sig til. andre fag, og at I også der har forbedret jeres færdigheder meget. I starten af december var vi sammen med 2. klasse i Korsør for at se nisseteater. Selvom vi alle blev noget urolige, da vi så den lave alder på de andre børn, der skulle ind til forestillingen sammen med os, havde I alle en sjov oplevelse. I december blev der også lavet et flot nisselandskab til klassen, hvor der i små grupper skulle laves nissefamilier og digtes historier til. Klassens flotte nisselandskab, som blev brugt til at digte små historier til. Andreas har tegnet sig til en hurtig racerbil. Året er dog gået hurtigt, og der er blevet tilbragt mange gode timer i vores lokale. I dansk har vi f.eks. læst en masse bøger, trænet vores håndskrift, lavet Haiku digte og arbejdet en del med grammatik. Men jeg ved også, at I har knoklet i alle de To elever i rigtig før-julestemning ved juleklippedagen som er fast tradition. 24

24 Da vi slog katten af tønden fredag efter vinterferien, var I alle klædt flot ud, og I var rigtig hurtige til at få slået tønden ned. Flot udklædte er alle klar til at slå katten af tønden sammen med 4. klasse. Fra uge 10 og syv uger frem havde vi praktikant, og denne gang en, der skulle undervise klassen helt alene. I tog rigtig godt imod hende og virker til at have været tilfredse med hendes undervisning. Der har i løbet af året været en tilgang til klassen med nye elever. I skrivende stund er vi oppe på 22 elever, og døren er igen lukket for nye indskrivninger. I har taget godt imod de nye elever, og alle er faldet godt til i klassen. Gitte og Kasper er i gang med produktionen i emneugen. Her gælder det De magnetiske bordskåners nøgleringe Det var alt om dette skoleår. Det har været en fornøjelse at lære jer at kende, og jeg ser allerede frem imod det næste skoleår sammen med jer. Mette og Amanda nyder det kreative arbejde. 25

25 4. KLASSE Af Annette M. Pedersen. Efter deadline på sidste års årsskrift var klassen på tur til Lejre. Det var en begivenhedsrig dag, hvor vi så film om jernalderen. Derefter gik vi rundt og så husene og hørte om deres dagligdag dengang. Vi gruttede mel, bagte fladbrød over gløder, prøvede vores evner som brændehuggere, og sidst men ikke mindst var alle ude at padle i træstammer på søen. Jeg var hunderæd for, at de skulle kæntre, for der var mange børn på søen den dag, men alle klarede det fint. Bukserne blev dog lidt våde hist og her, men pyt. Børnene sluttede af med at købe vildt ind i butikken. De nye forfattere med diplomer. Efter en velfortjent sommerferie mødte eleverne glade op til et nyt skoleår. Sanne var stadigvæk sygemeldt, så jeg overtog klasselærerfunktionen. Bertel blev den nye matematiklærer, og han gled hurtigt ind i den daglige rytme og er lige så glad for klassen, som jeg er. Endvidere er 4. årgang jo ekstra spændende, da faget engelsk kommer til. Det havde børnene glædet sig meget til. Jeg havde den store fornøjelse at starte dette nye fag, indtil Tina kom igen fra barselsorlov, og det var nogle dejlige og sjove timer. I dansk har året budt på mange spændende ting. Vi startede skoleåret med Astrid Lindgrens dejlige historier og fælles gennemgang af Brdr. Løvehjerte, hvor vi selvfølgelig så filmen også. Så kom månedsopgaven, hvor Nordamerikas indianere var emnet, og der blev læst, lavet plancher, tegneserier og foredrag til den store guldmedalje. Kanosejlads i Lejre og en enkelt i gabestokken. Da alle elever også sprang ud som forfattere, stiftede Inga prisen Den gyldne bogorm, som blev overrakt ved en lille reception. Klassen fik en fin blomst, og der blev holdt tale for eleverne. De var lidt betuttede over den højtidelige overrækkelse, men alle var klar over, at de havde præsteret noget rigtig flot, og vi nød lidt til ganen og maven, og der var en fin omtale i aviserne. Apropos medaljer deltog vi i skolehåndboldstævnet i Høng hallen i september, og selv om alle kæmpede bravt, var der andre, som var bedre end os. Det tog børnene dog med godt humør, og de var enige om, at det var dejligt at være med alligevel. Der var stor opbakning også på sidelinien og flotte plancher, som endda kom i avisen, og alle holdene fik ros af holdlederne for deres gode, sociale indstilling og samarbejdet både på banen og udenfor, så vi havde en rigtig god dag. Vi sluttede af med fælles mad fra kantinen. 26

26 Fra Løve-Høng s håndbolddag for alle 4. klasser i den gamle Høng kommune Efter jul gik vi i gang med Gys & Gru emnet, og det var noget, der fik eleverne til at læse gyserbøger for alvor. Det satte igen gang i fantasien, og der blev skrevet både uhygge-historier og digte, så selv vi voksne fik gys for alle pengene. Peter Busch, fagottist var på besøg i klassen og ses her mellem instrumenterne ved koncerten. Vi har igen i år haft en musiker fra Sjællands Symfoniorkester på besøg. Det var Peter Busch, som spiller fagot, og den 8. april drog vi sammen med 3 kl. til Antvorskov hallen for at høre den fine koncert. Højt humør ved koncerten i Antvorskovhallen. I skrivende stund skal vi i gang med eventyr- genren og bl.a. H.C. Andersen. Så skal der igen skrives en masse. I øjeblikket er vi også ved at planlægge den årlige heldagstur. Tak for mange stjernestunder i årets løb. I ønskes alle en rigtig god sommer. Illustration af et Gys- og grudigte 27

27 5. KLASSE Af Susanne Lund Kristensen Endnu et skoleår er ved at rinde ud, og det er ikke til at forstå, at I efter sommerferien skal begynde i 6. klasse. Der begyndte 3 nye piger efter ferien, så nu blev vi 22 elever, men efter juleferien sagde vi farvel til Jeanette, som ville søge nye udfordringer, så vi ønsker hende god vind fremover. Torsdag d. 30/8-07 gik turen til Andelslandsbyen i Holbæk, hvor vi havde en rigtig god og lærerig dag. Pigerne skulle lave kvindearbejde, som i gamle dage: Tænde op i brændekomfuret, bage små brød med forskellig pynt, samt kærne smør i stampekværne. Bagning af boller som traditionelt kvindearbejde Drengene i gang med at smede, mens jernet er varmt Der lægges kræfter i kærning af smørret Drengene skulle lave mandearbejde: Smede i esse på ambolt, rebslagning med høstbindegarn, og lave en smørkniv af træ. Derefter var vi på rundtur i området i hestevogn, hvor vi så og lavede opgaver i Sparreholm Vognsamling. Efter denne tur kom vi tilbage til husmandsstedet, hvor vi skulle smage pigernes hjemmebag. Godt trætte og mætte af gode oplevelser vendte vi tilbage til skolen kl Fredag d. 26/10-07 havde forældrefestudvalget arrangeret en Salsa fest med spisning først. Det blev en rigtig hyggelig aften med god mad, og alle skulle deltage i salsadansene, hvor der kom en underviser udefra. Det var rigtig godt at se forældre og børn hygge sig sammen. 28

28 Den sidste weekend i marts deltog klassen i skolefodbold, her blev pigerne nr.2. Flot gået! Tak skal der her lyde til de to forældre, der påtog sig jobbet som holdleder for pigerne og drengene. Det var så lidt om, hvad vi har fortaget os udover den normale skolegang. Nu ser vi frem til vores lejrtur til Hirtshals i uge 22, som I så må høre om i næste udgave af årsskriftet. Årets nissestykke Nu er det jule-nisse I november måned opførte vi nissestykket Nu er det jule-nisse for forældre og bedsteforældre. Traditionen tro stod festudvalget bagefter for salg af glögg og æbleskiver. Dette blev også en vellykket eftermiddag. Igen i år har vi haft to gode emneuger. Den ene om sundhed og motion, og i den anden var skolen lavet om til en fabrik, hvor alle arbejdede på tværs af klasserne, og alt, hvad der blev fremstillet, blev solgt den sidste dag til alle, der havde lyst til at besøge os. To rigtig gode og anderledes uger. Fodboldpiger (tv) og fodbolddrenge herover. Til slut vil jeg sige tak for endnu et skoleår og tak for de hyggelige timer, vi har haft sammen og jeres gode opbakning. God sommerferie! 29

29 6. KLASSE Af Lone Kofoed Sidst på foråret i 5. klasse havde vi en pragtfuld lejrtur til det nordjyske. Basen var Hotel Fyrklit i første række til Vesterhavet. Skønne omgivelser og gode faciliteter. Vi var i svømmehallen hver dag, og der blev hoppet på trampolin og spillet bordtennis. Vi havde nogle super gode ture. Den første gik til Skagen. Vi var ved havnen, for at nyde den særlige stemning. På Skagen Museum fik vi en hurtig omvisning, men der var også mulighed for at få rørt penslerne selv i Skoletjenesten på stedet. På vej tilbage var vi en tur i Danmarks største sandkasse Råbjerg Mile. Her kunne kræfterne bruges. Næste dag var vi i Ørnereservatet, hvor vi så deres fremragende show med rovfugle. Vi kørte til Maarup Kirke og gik derfra gennem det smukke landskab til Rubjerg Knude. Sidste stop var Lønstrup Strand med fiskerbådene trukket op på stranden. Den tredje tur startede i Bunkermuseet, Hirtshals, hvor vi fik en spændende rundvisning. Derfra gik vi til Nordsømuseet med de mange spændende bassiner. Vi rundede også Skoletjenesten. Der blev kigget i mikroskoper, og der blev skåret i fisk. Yderst lærerigt. Alt i alt en skøn tur med søde og velopdragne unger, der fik ros for deres opførsel og interesse, hvor end vi kom frem. Jo, lærerne var stolte. I 6. klasse skulle eleverne oplæres i og aflægge prøve til skolepatrulje. Det blev klaret med bravour, og i løbet af dette skoleår har de deltaget i skolepatruljedækningen. Derefter gik vi i gang med cyklistprøven for 6. klasse. Den teoretiske del beskæftigede sig med farlige og relevante situationer fra cykellivet. I den praktiske del havde vi en manøvrebane, der udfordrede balanceevnen. Der var cykeltjek af landbetjenten. Finalen var cykelturen med kontrollanter rundt i Høng by. Klassens to mest sikre cyklister blev Rasmus og Asbjørn. De deltog i april i politikredsens cyklistfinale. Her fik Asbjørn en flot tredjeplads. Rasmus klarede sig også godt. Høng Privatskoles ære blev forsvaret. Rasmus og Asbjørn ved cyklistfinalen Inden efterårsferien havde vi emneugen om sund kost og motion. Ugen blev afsluttet med den traditionsrige motionsdag, og så var der efterårsferie. Eksamenstid for den nye skolepatrulje Overnatning med klassen 30

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010 giersings REALSKOLE Årsskrift 2009-2010 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole - om skolen................... 6 Bedre læring og trivsel for alle!...................

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Trinberetning 2012-2013

Trinberetning 2012-2013 Trinberetning 2012-2013 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion og så

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Årsberetninger 2011-2012

Årsberetninger 2011-2012 Årsberetninger 2011-2012 Indholdsfortegnelse Året der gik i SFO 2 Minikrogen 5 1. klasse 8 2. klasse 11 3. klasse 13 4. klasse 16 5. klasse 21 6. klasse 24 7. klasse 27 Mantle 7. klasse 30 Musik 33 1 Året

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

100 års jubilæum. Årsberetning 2005

100 års jubilæum. Årsberetning 2005 1905 2005 100 års jubilæum Årsberetning 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 Skoledata......................... 3 Taastrup Realskole 1905-2005........ 4 Familien Egekvist på

Læs mere

Årsplan for Frihedslyst. 2011/12

Årsplan for Frihedslyst. 2011/12 Frihedslyst Årsplan 2008-2012 for udflytterbørnehaven Opsamlingssted: Lauravej 14, st., 2500 Valby; tf. 3645 6171 Adresse: Ubberødvej 35, 2970 Hørsholm; tf. 4586 0213 Åbningstid: kl. 7.00-17.00 Side 1

Læs mere

December 2014 nr. 6, 26. årgang. Sønderriset

December 2014 nr. 6, 26. årgang. Sønderriset December 2014 nr. 6, 26. årgang Sønderriset SØNDERRISET Nummer 6, december 2014, 26. årgang Ansvarshavende Redaktør: Peter Hundebøll peter.hundeboell@skolekom.dk Redaktion: P. Hundebøll, B. Eskildsen Abonnement:

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 007/008 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen, mobil: 60 8 46 7 E-mail:

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder

FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder YEARBOOK 2010/11 Redaktion Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder Margit Lindahl Eriksen, lærer sdr@mbu.aarhus.dk Oplag: 500 stk. Design: Ivan Hvam Hvam Trykkeri: Codex Tryk FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck,

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Der var Idre Fjäll, vikingeuge i indskolingen, avisproduktion i 7. og 8. klasse, 9. klasse i Barcelona. idrætsdage og meget, meget mere.

Læs mere

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4 Årgang 2004 / Nr. 1 Skoleblad igen - jubii ANS SKOLE - OKTOBER 2004 Skolenyt Så sandt som skrevet. Vi har gang i Skolenyt igen. Efter en pause på mere end et år, er det besluttet, at der skal være økonomi

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere