Høng Privatskole. Årsskrift 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høng Privatskole. Årsskrift 2007/08"

Transkript

1 Høng Privatskole Årsskrift 2007/08

2 Målsætning for Høng Privatskole. Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private realskole. Skolen er et-sporet med elever i børnehaveklasse til 9. klasse, (dog med mulighed for 2 spor i klasse.) I skoleåret 2008/2009 starter vi med to spor fra 7. klasse. Skolen ønsker i fællesskab og tryghed at udvikle elevernes personlige færdigheder med respekt for individuelle egenskaber. Nøgleord er: Tolerance, selvtillid, indsigt i og forståelse for faglige, samfundsmæssige og menneskelige forhold. Dette opnås ved et tæt samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Samarbejdet bygger på gensidig respekt, loyalitet over for skolen, medindflydelse og medansvar. Skolen vægter det faglige arbejde og prioriterer indlæringen af de grundlæggende færdigheder gennem varieret, bogligt arbejde med god plads til kreativitet og projekter på tværs af fag og klasser. Indskolingen prioriteres højt med tildeling af ekstra ressourcer. Skolen forventer, at forældrene udviser positiv interesse for skolens hverdag og øvrige arrangementer, at eleverne hver dag møder parate til at modtage undervisning, dvs. møder til tiden, er udhvilede og positive og har en høflig og imødekommende omgangstone. I skolen vil eleverne opleve, at deres handlinger har konsekvenser. Skolen har mange faste traditioner: morgensang, lejrskoler, ekskursioner, emneuger, musik- og sangarrangementer samt skolefest, som alle er vigtige dele af skolens hverdag. Indholdsfortegnelse: Målsætning...3 Bestyrelsens beretning...4 Skoleleders beretning...6 Tilsynserklæring...9 Skoleåret...10 Praktiske oplysninger...12 Solstrålen...14 Børnehaveklassen klasse klasse klasse klasse klasse klasse...30 Lejrskole...32 Firmaet Høng Production klasse...34 Glimt fra skolens hverdag klasse klasse...40 Klasselister...42 Skolens personale...53 Forsidefoto: Emneugen i efteråret 2007 havde titlen Kost og motion. Et af underemnerne var dragebygning. foto BS 3

3 Bestyrelsens beretning v. Ulla Andersen. Bestyrelsens 3 hovedansvarsområder har i år krævet ekstra opmærksomhed. Skolens økonomi skulle vendes til det bedre. Ledelsessituationen skulle afklares, og skolens bygninger trænger til renovering. På alle områder er der sket fremskridt. Så der var nok at tage fat på, da bestyrelsen trådte sammen efter generalforsamlingen d. 25. april. Bestyrelsen bestod herefter af Allan Jessen og Anja Ibsen begge nye i bestyrelsen - samt Brian Mortensen, Jan Nielsen og Ulla Andersen. Bestyrelsen konstituerede sig med Allan Jessen som formand og Ulla Andersen som næstformand. Der har i den forløbne periode været afholdt 10 bestyrelsesmøder samt en ekstraordinær generalforsamling. Nye tiltag i denne periode har været vedtagelsen af forretningsorden for bestyrelsesarbejdet, samt udgivelse af Bestyrelsen orienterer, som informerer om skolens situation og aktuelle beslutninger i bestyrelsen. Som noget nyt har der også været holdt møde med elevrådet. Eleverne hørte lidt om bestyrelsens ansvarsområder, og vi hørte om, hvad der rører sig blandt eleverne. En frugtbar samtale, som er værd at gentage. Målet har været større åbenhed omkring bestyrelsens arbejde. Økonomi Det er med glæde, at vi kan konstatere, at vi er gået ud af 2007 med et yderst tilfredsstillende resultat. Et overskud på godt kr og en egenkapital, der er steget fra 4,7 til 5,3 mil. kr. er meget flot. Dette resultat er først og fremmest hentet på lønsiden. I årsværk har der været ca. 2 færre ansatte i 2007 end i 2006, og dette sammenholdt med en meget stram timestyring har betydet, at skolens ansatte har været udnyt- tet fuldt ud. Derudover er der udvist generelt mådehold gennem hele året, hvilket også har bidraget til store besparelser. Så selvom der ikke blev oprettet 10. kl. og skolens elevtal, og dermed statstilskud er faldet, kan vi kun være tilfredse med resultatet. Vi siger tak for den store indsats, der er ydet og er samtidig klar over, at så store besparelser kun kan lade sig gøre i en begrænset periode. Bygningernes vedligehold Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himmelen. Skolens bygninger trænger til en kærlig hånd, og i samarbejde med skolens pedel Henning Wingreen blev der allerede i maj måned udarbejdet en prioriteringsliste for bygningernes renovering. Højest prioritering har reparationer, som skal klares af sikkerhedsmæssige årsager, dernæst miljø- og energimæssige forbedringer og til sidst kosmetiske reparationer. Men da skolen i løbet af året har haft besøg af såvel brandmyndigheder som arbejdstilsyn, er de nødvendige sikkerhedsmæssige renoveringer blevet yderligere opprioriteret med renovering af uopsættelig karakter. Ikke fordi sikkerheden på skolen tidligere ikke har været i orden og godkendt. Men med kommunesammenlægningen fulgte nye øjne - åbenbart med et skarpere syn. Det betyder, at der i 2008 skal påregnes udgifter til øget brandsikring, - et arbejde som er i gang, samt etablering af udsug i fysiklokalet. Derudover skal kloaksystemet renoveres. Disse udgifter er endnu ikke indregnet i budgettet for Så en del af overskuddet kommer til at dække disse omkostninger. Men da det er i alles interesse, at sikkerheden på skolen er i orden, er pengene givet godt ud. Ledelsessituationen På ledelsesområdet har det forløbne år stadig båret præg af, at vi er i en omstillingstid. Men 4

4 vi er rigtig glade for at have ansat Inga som skoleleder. Selv under sit langvarige sygefravær i efteråret formåede Inga - med hjælp fra skolens ansatte - at trække i trådene hjemmefra. Med Karina som souschef og med hjælp fra Bjarke og Suzette fortsatte administrationen og bestyrelsens arbejde som hidtil i denne periode. Skolens personale udviste en stor fælles ansvarsfølelse for skolens drift. Tak for det! Ekstraordinær generalforsamling D. 31. oktober blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling havde efterladt bekymring hos mange forældre omkring samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og skolens ansatte, og der ønskedes en redegørelse for dette. Derudover ønskedes en redegørelse for planer om den påtrængte økonomigenopretning. Bestyrelsen orienterede om det pågående arbejde i bestyrelsen og mindskede forhåbentligt bekymringen. Det stillede forslag om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7 faldt med 23 stemmer mod 21. nedsat et PR-udvalg, og det er et fast punkt på dagsordenen. TAK Bestyrelsen ser med fuld fortrøstning på skolens fremtid. Det var formandens hensigt at nedsætte et bygningsudvalg hurtigst muligt i den nye bestyrelse. Jeg kan kun opfordre til at det sker, da der ligger en stor udfordring her. Der er i dette år blevet ydet en ekstraordinær stor indsats på alle fronter. Det er bekræftende, at det kan ses i det økonomiske resultat og meget glædeligt at mærke den fælles vilje, der har været udvist for at få skolen til at hænge sammen. Derfor skal siges en meget stor TAK til alle. Elever, forældre, skolens ansatte, kollegerne i bestyrelsen og sidst men ikke mindst til vores skoleleder Inga Christensen. 7. klasse Det har gennem mange år været et stort ønske at oprette en ekstra 7. klasse, da der altid har været elever på venteliste til dette klassetrin, dog aldrig nok til at gennemføre oprettelsen af en ekstra klasse. Det er derfor glædeligt, at det i år ser ud til at lykkes. Pt. tegner det til 2 klasser med henholdsvis 15 og 16 elever. Vi har lokalerne, men der skal ansættes en ekstra lærer og købes ekstra bøger. SFO og legepladser Skolens SFO er et vigtigt aktiv for skolen. Den er næsten ved at drukne i succes med over 70 børn. Der er en stabil medarbejderstab og stor forældreopbakning. Bl.a. har der været forældrearbejdsdage, hvor legepladsen er blevet forbedret og gjort sikkerhedsmæssigt i orden. Tak for det store arbejde med at få SFO en til at fungere. PR og åbenhed omkring bestyrelsesarbejdet Høng Privatskole har i det forløbne år fået god PR. Både aviser og fjernsyn har haft indslag om skolen. Også Høng Rock er med til at sætte fokus på skolen. Bestyrelsen har 5

5 Skoleleders beretning for v. Inga Funck Christensen Januar 2007 fik skolen ny leder i form af en konstituering af skolens souschef. En ikke ventet situation, så det var om at smøge ærmerne op, for der viste sig mange ting, der skulle tages stilling til. Jeg har forsøgt af bedste evne for skolens fremtidige drift at træffe nogle holdbare løsninger fra dag et. Økonomien fik et eftersyn. Saneringer, ændringer og omlægninger var på tapetet hele Der blev kæmpet med skeletter, men i dag har vi et tilfredsstillende resultat. Endda bedre end budgetteret, og det vil jeg ikke have skæld ud for. Alle indkøb lige fra søm til hæfter, og alt, hvad man skal bruge, for at en skole kan køre, blev overvejet. Der var en ting, det ikke måtte mærkes på. Det var undervisningen, og det tør jeg godt sige: Der er ikke leveret spare-undervisning. Vi har inden for murene holdt møder og lavet aftaler, der har gjort det umulige muligt. Der blev indgået aftaler om et spareår, og sådan var det. En meget stor ros til alle ansatte på Høng Privatskole og til skolens bestyrelse. Det viste sig, at vi som skole stod sammen. Skolen betød noget for os alle sammen. Der viste sig en vilje til at se muligheder og ikke begrænsninger. Jeg har sat luppen på stort set alt og fortsætter med at bruge lup. UVM penge skal forvaltes med omhu og forældrenes tilskud ikke mindst. Jeg tænker meget på at forvalte alle tilskud med den største respekt. Elevtallet I løbet af foråret blev det besluttet, at skolen efter sommerferien 2007 ikke ville tilbyde eleverne at kunne gå i 10. klasse her på skolen. De store 10. klasses centre, efterskoler og gymnasier gjorde, at vi kun havde to elever, der ville blive. 5. september havde vi 205 elever, men i dag har skolen 211 elever, og det er uden 10. klasse, så vi har oplevet en fremgang, som er meget glædelig. Der har også været udmeldinger. 2 elever fordi skolen ikke kunne rumme dem, 1 elev frameldt fordi skolen ikke var pæn, og vi ikke solgte varen godt nok. Flere elever er fraflyttet området, og nogle få elever havde brug for et skoleskift. Der har været 69 tilskudsberettigede elever tilmeldt SFO. I efteråret 2007 blev der talt om en ekstra 7. klasse fra 2008, og det er en kendsgerning, at vi efter ferien får en 7. B. Skolens bygninger og udenomsarealer. De gamle planer om gennemgribende ombygninger er ikke effektueret, men der er sket gode forbedringer. Gamle og grimme cykelskure på bagsiden af gymnastiksalen er revet ned, og nye er bygget op. Det er et af de mesterværker, vores pedel har stået for. Vi har holdt mange korte arbejdsmøder og drøfter muligheder og priser, men nu står projektet færdigt, og det er pænt. Toiletter til eleverne har der været talt meget om. Under min sygdom sidste sommer kom jeg til at tænke på de toiletter og besluttede, at det skulle der gøres noget ved. Toiletbygningen nede ved Hovedgaden er renoveret. Også her blev der holdt byggemøder, hvor vi så på muligheder og priser. Toiletterne er blevet rigtig pæne, og eleverne er glade for dem. Mit håb er, at de vil passe godt på dem! De er et andet af pedellens mesterværker. Legepladserne var i en periode lukkede. Det skyldtes flere ting: faldunderlagene var ikke i orden, flere legeredskaber skulle efterses og repareres. Fremover bliver legepladserne løbende efterset og en gang årligt får de et større tjek. Personalet Skolen har opsagt samarbejdet med årsvikaren Winnie Jensen og sekretær Lotte Lund. To pædagoger i skolen: Anne Pedersen og Christina Hansen fandt et andet job, og vi har fået to andre pædagoger: Anne Grethe 6

6 Jensen og Anita Dam. En af vores lærere: Mette Jensen søgte et skolelederjob og fik det. Anders Bjarkov Pedersen blev ansat. Sanne Nielsen blev sygemeldt inden sommerferien. Sanne skulle være pensioneret 31. dec. 2007, men der er sket mange utilsigtede ting, så Sanne bliver pensioneret med udgangen af juni Søren Eriksen har siden sommerferien været sygemeldt på halv tid. Fra 1. januar 2008 blev Søren tildelt fleksjob. Er nu på skolen i tredjedel skema. Svend Jensen, pedelmedhjælp, valgte at gå tilbage til sit tidligere job, nemlig at være chauffør og sagde op lige efter sommerferien. Heidi Mortensen valgte at forlade SFO til fordel for et job tættere på hendes bopæl. Karen overtog hendes plads. Karen har været ansat her i et vikariat tidligere, så hun var kendt med stedet. Otte dage før jeg skulle møde efter sommerferien blev jeg syg, og det trak ud i 4 måneder, - ikke fuldtids hele perioden, men det var svært for alle parter. SU: Anders Helveg, Karina Larsen og Bjarke Johansen tog over. Der var ikke mange dage, jeg ikke havde kontakt til skolen, men det er ikke det samme. Tak for indsatsen til de tre hjælpere, og også til Suzette på kontoret, som blev dybt involveret. Da jeg var tilbage igen, havde jeg nogle snakke med Karina Larsen, og det endte med, at hun 1. november blev souschef. Indtil nu har Karina løst udvalgte opgaver, og det er efter aftale, da hun var i fuldt skema, og det forsætter sådan lidt endnu. Der har været en omlægning af administrationen. Suzette og jeg er fast på kontoret hver dag og har justeret hen ad vejen, hjulpet hinanden og kæmpet os gennem bunkerne. Først nu er vi ved at se lyset, men vi er stadig ved godt mod, og vi holder begge to af vores job og af at have travlt. Når det er nødvendigt, har vi rare medarbejdere, der giver en hånd med. Det værdsættes. Undervisningen dagligdagen. Tiltag, ændringer med mere fra centralt hold gør det af og til lidt for spændende, men vi klarede den. Jeg tænker på afsluttende prøver sidste sommer. Det var en turbulent periode, hvor mange ting var nye: prøver over nettet, lokale censorer, nye prøvefag m.m. Elevplaner blev indført her på skolen i Det var et godt tiltag for elever, forældre og lærere, men det har været en tidsrøver at få sat på skinner, men vi kan være stolte af det arbejde. I det daglige er der leveret god undervisning. Trods et spareår har vores sædvanlige spræl ikke været sparet væk. Færdselsundervisning med cyklistprøve og cyklistfinale er blevet afviklet. Vi havde to koncerter i efteråret her på skolen klasse havde besøg af to musikere fra Sjællandske Symfoniorkester. De to musikere havde deres instrumenter med og forklarede om deres arbejde. Efterfølgende var de to klasser til en koncert i Slagelse. Det var en pragtfuld oplevelse. 3. og 4. kl. til koncert med Sjællands Symfoniorkester i Antvorskovhallen. Vi har haft vores to emneuger: I uge 41 og i uge 6. Klasserne har holdt deres projektuger med forskellige emner. De uger er med til at projektugen i 9. klasse burde være lettere at klare. 7. klasse arbejdede med Skole - Duel i fysik. NVE var medspiller i projektet, og vores 7. klasse oplevede at komme både i aviserne, i lokal TV og på landsdækkende TV. De vandt en samlet 3. plads, og den udløste biografbilletter og slik. Klassen vandt disciplinen: Fremtidsfilm om el-besparelser. Samme klasse havde besøg af Bubber og kom igen på landsdækkende TV. Grunden 7

7 var, at en af eleverne havde meldt sig til konkurrencen om Børnenes Restaurant og skulle castes her på skolen. Lejrskoler, endagsture, skolepatruljetur o. a. er afviklet som tidligere år. Skolefest og komedie samt sangaften blev afviklet på Landbrugsskolen. Pladsforholdene gjorde det nødvendigt at finde større lokaler, og det var ikke dårlige løsninger, men de var nye, og der skal arbejdes lidt mere med ideerne til vores store arrangementer. Præsentationskurser og erhvervspraktik blev afviklet. Disse uger er med til at forberede eleverne til deres videre uddannelser. Skolen betragter disse uger som vigtige, og derfor interesserer vi os for, om eleverne passer arbejdet i de uger. Forældremøder og forældresamtaler blev der heller ikke sparet på. Ekstra forældresamtaler blev der afsat tid til, når det var nødvendigt, og det kan det blive. Det er vigtigt at skole og hjem afser tid, når en af parterne har brug for en snak om elevens dagligdag. Vi har været inde i en periode, hvor der er sat mange spørgsmålstegn ved, hvad vi gjorde eller ikke gjorde, hvorfor det var, som det var. Af og til hørte jeg af omveje, at det ikke nyttede noget at tale med os: lærerne og kontoret, for der skete jo ikke noget. Det reagerede jeg på. Der er nogen af jer, der blev ringet op, fordi jeg ønskede en samtale. Jeg har haft samtaler alene, men lige så tit sammen med de lærere, der var en del i spillet. Det vil jeg blive ved med. Jeg ringer hjem, når jeg hører rygter, der er bragt til torvs, og som, vi ved, ikke er sande. Gør vi noget, som I mener, er forkert, eller forsømmer vi noget, vil vi gerne høre det fra jer selv og ikke fra anden eller tredje part. Det bliver tingene bestemt ikke mindre komplicerede af. Det nytter noget, at vi får talt tingene igennem med dem, der har skoen på. Høng Privatskole er en boglig skole, men der er plads til mange andre ting. Vi har også plads til elever, der har brug for ekstra hjælp. Vi er med på fornyelser, når fornyelser er til gavn for vores elever. Vi vil have ro i undervisningssituationerne, og det arbejder vi med. Mange elever oplever at få ringet hjem eller skrevet hjem, og det er for at vi sammen kan få skabt ro og tryghed for alle. Vi er her, og vi vil det her. Vi vil gerne se forældrene i øjnene. Vi har nogle forventninger, for at det her kan lykkes fuldt ud, og det er ikke en hemmelighed at: - vi vil have, at eleverne skal tage deres skolegang alvorligt hver dag, - alle: eleverne, forældrene, lærerne, andre ansatte og skolelederen skal gøre noget for fællesskabet og - I forældre lever med i jeres barns/børns skoledag og følger op på skoledagen gerne hver dag. - Høng Privatskole er en skole med holdninger. Ved generalforsamlingen blev der serveret kaffe med fødselsdagskringle. Det var der to grunde til: - Vi kom ud af 2007 med et godt resultat og - til oktober har Høng Privatskole eksisteret i 110 år. Inga ønsker alle elever en rigtig god sommerferie 8

8 Tilsynserklæring: v. Inge Liengaard Olsen Til Høng Privatskoles Bestyrelse og Generalforsamling den Siden sidste generalforsamling har jeg ført tilsyn med Høng Privatskole i henhold til gældende regler. Jeg besøgte Høng Privatskole torsdag den 3. april, hvor jeg overværede danskundervisningen i 2. og 3. klasse, matematik i 9. klasse og natur og teknik i 4. klasse. På baggrund af dagens oplevelser og samtaler med skolens lærere, vurderer jeg, at undervisningen foregår i en rar og afslappet atmosfære, og at der bliver anvendt gode og alderssvarende undervisningsmaterialer. Det er ligeledes mit indtryk, at skolen gennem forskellige projekter og arrangementer medvirker til at udvikle eleverne til kreative og sociale mennesker. Da jeg besøgte skolen var der f.eks. prøver på årets skolekomedie. Ikke overraskende fremgår det af undervisningsministeriets oversigt over grundskolekarakterer, at Høng Privatskole i afsluttende prøvekarakterer ligger fint på niveau med kommunens øvrige skoler. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Vaffelis til alle på sidste skoledag inden sommerferien er blevet en god tradition. 9

9 Skoleåret 2007/2008 Elevtallet pr. 1.9.: 205 elever. Sociale planer for Høng Privatskole: Hvert år drøftes i de enkelte lærerteams gældende ordensregler og samværsregler. Der udarbejdes oplæg til klasserne med henblik på justeringer eller repetition af gældende regler. Eleverne orienteres om foranstaltninger om fremme af god ro og orden, der beskriver de sanktionsmidler, der anvendes. Emnet uro og mobning er væsentlige faktorer for skolens trivsel og skal derfor være på dagsordenen til alle team- og lærerrådsmøder. I den udstrækning det er muligt, skal SFOpersonalet inddrages i skolens emneuger samt andre pædagogiske arrangementer. Skolen og SFO skal samarbejde omkring børn med særlige behov og holde hinanden orienteret, hvis der sker væsentlige hændelser i barnets liv. I særlige tilfælde er det nødvendigt at etablere et egentligt målrettet, tværsektorielt samarbejde omkring det enkelte barn. Der udarbejdes i hver klasse samværsplaner, som ophænges i klassen. Hver klasse udarbejder en trivselserklæring / mobbepolitik på baggrund af materiale fra Det Nationale Samarbejde. Klassernes samværsregler samt Trivselserklæring / Mobbepolitik skal til høring i Elevrådet. Det forventes, at klasselærerne afholder samtaler med eleverne, hvor bl.a. den enkelte elevs trivsel drøftes. Da mange af elevernes problemer opstår under den frie leg, er det vigtigt, at gårdvagterne når rundt i alle skolens afsnit. Problemer opstået i elevernes fritid bør forsøges løst i samarbejde med klasselæreren. For at sikre, at forældresamarbejdet er hele skolens anliggende, inviteres nye forældre i oktober / november - året før skolestart - til møde med skolelederen og børnehaveklassepersonalet. Der orienteres om sammenhængen mellem børnenes sociale kompetencer og elevernes og lærernes mulighed for at lære og undervise i dagens skole. I forbindelse med løbende optagelser af nye elever orienterer skoleledelsen om skolens målsætning samt værdigrundlag. Der skal i indskolingsforløbet arbejdes forebyggende med EMNET mobning. Ved spontane mobbeepisoder kan klasselærerne få hjælp og bistand fra skolens ledelse til problemløsning. Den samlede plan kan ses på skolens hjemmeside. Foranstaltninger til fremme af god orden i skolen. Elever og lærere skal i samarbejde medvirke til et godt arbejdsklima i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens regler for orden og samvær. Hvis en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær, skal lærerne gennem samtale med eleven og hjemmet søge afklaret årsagen hertil med henblik på at bibringe eleven forståelse for ordensreglernes betydning. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen. Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse: 1) Udelukkelse fra undervisningen den pågældende dag. Hjemsendelse vil dog kun ske efter aftale med hjemmet. 10

10 2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever fra klasse. 3) Overflyttelse til en parallelklasse, hvis dette er muligt. (7. 9. kl.) 4) Udmeldelse af skolen. Udmeldelse og bortvisning kan finde sted, når en elevs uhensigtsmæssige opførsel er af meget grov karakter og derved skader skolens omdømme. Der tænkes bl.a. på vold, misbrug samt forhold, der er i strid med politivedtægten. 5) Regler for lejrskoleophold. Der kan foranstaltes hjemsendelse af elever (på forældrenes regning), hvis lærerne ikke fortsat kan tage ansvar for en elevs handling(er). Inden en sådan hjemsendelse finder sted, skal forældrene kontaktes af de pågældende lærere samt af skolens leder. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder. Skolen lægger vægt på, at eleverne arbejder med den daglige livsstils betydning for sundheden samt familiens og andre sociale netværks betydning som udgangspunkt for udvikling af værdier, ansvar og handling. Emnerne vil være tobak (i 6. klasse), alkohol (i 7. klasse) samt narkotika og medicinmisbrug (i 8. klasse). Eleverne har pligt til at deltage i de af skolen arrangerede emnearbejder / kurser, også hvis de er lagt uden for normal skoletid. Forsømmelser Forældre til elever i indskolingen - børnehaveklassen, 1. og 2. klasse bedes meddele fravær telefonisk. Ved fravær i klasse benyttes kontaktbogen den første raskmeldingsdag. Ønskes frihed for en elev uden for ferierne eller fritagelse for noget af skolens arbejde, må skriftlig anmodning fra forældrene medbringes i elevens kontaktbog. Kontaktbog Alle meddelelser mellem hjem og skole skal skrives i den udleverede kontaktbog. Der udleveres ny kontaktbog ved fremvisning af den gamle udskrevne bog. Er bogen bortkommet, må eleven betale for en ny. Bøger Skolen stiller vederlagsfrit skolebøger til rådighed. Eleverne er ansvarlige for de udleverede bøger. De skal behandles ordentligt, og man må under ingen omstændigheder skrive i dem, med mindre det er engangsbøger. Ved udleveringen skal eleverne gennemse bøgerne for evt. fejl og mangler. Efter modtagelsen skal bøgerne forsynes med omslag. Bøgerne afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Elever, der efter gentagne påmindelser ikke overholder nævnte regler for boglån, henvises til at anskaffe sig bøger på egen bekostning. Da skolen kun har ordbøger i få klassesæt, må den enkelte elev selv anskaffe disse til hjemmebrug. Forsikring Skolen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle elever. Den dækker for ulykkestilfælde (i henhold til forsikringsaftalerne), som indtræffer overalt inden for skolens område, på den direkte vej til og fra skole samt under de af skolen arrangerede og ledede udflugter, f.eks. ekskursioner og lejrskoler. Fripladser Skolen modtager hvert år et mindre beløb fra staten til nedbringelse af skolepengene for elever i den undervisningspligtige alder. Midlerne tildeles for ét år ad gangen. Ansøgning herom skrives på skema, som børnene får med hjem. For at komme i betragtning det kommende skoleår skal skemaet med skatteoplysninger være kontoret i hænde inden den 22. juni. Skolens bestyrelse tager stilling til fordeling af midlerne på et møde ultimo august. Tilsagn om tilskud foreligger først i begyndelsen af september og vil derfor først få indflydelse på skolepengene fra 1. januar. Svømning Sæson 2008/ kr./md. Grundet renovering af Kalundborg Svømmehal starter svømmeundervisning i oktober Der betales fra oktober i 10 måneder. 11

11 Praktiske oplysninger Skolepenge skoleåret 2008/2009 pr. år 1. barn/md. 2. barn/md. 3. barn/md. Tillæg til lejrskoler Bh kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl barn er gratis Til de månedlige beløb tillægges udgifter ( á conto til lejrskoler i klasse ) Lejrskolerne er obligatoriske - med mindre særlige forhold gør sig gældende. Uanset indmeldelsestidspunktet skal der betales det fulde beløb for lejrskoledeltagelse. Der kan vælges følgende betalingsmåder: 1) Forudbetaling for hele skoleåret. Der gives herved 5% rabat. (Gælder ikke lejrskole og svømning.) 2) 12 månedlige rater. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 5. i måneden. Husk, at skolen er tilsluttet PBS. Indskrivningsgebyr Ved indmelding betales et administrationsgebyr på 250 kr., som ikke tilbagebetales. Først når de 250 kr. er modtaget på skolen, skrives eleven på venteliste. delse i løbet af skoleåret for disse elever, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Elevbetalingen dækker alle normale udgifter til skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir o.l. Eleverne anskaffer dog selv: 1) Retstavningsordbog (fra 8. kl.) 2) Ordbøger til fremmedsprog - efter skolens anvisning. (fra 8. kl. ) 3) Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer - efter skolens anvisning. (Fra 6. kl. ) 4) Udgifter til lejrskole samt udflugter betales særskilt. Udmeldelse af skolen skal ske med fuld måneds varsel. Det vil sige, at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Da optagelse i 8. og 9. klasse er betinget af, at undervisningen i den pågældende klasse gennemføres, modtager skolen ikke udmel- 12

12 Befordringstilskud Ansøgningsskema om fribefordring kan afhentes på skolens kontor. Der vil for skolekort være et egendækningsbidrag på 500 kr. (2008/09). Afstandskriterier: Længden af nærmeste skolevej (på cykel eller til fods) er afgørende for tildeling af bus- og togkort. Der kan udstedes skolekort, hvis følgende afstandskriterier er opfyldt: Hvis der er behov for befordring udover den zone, hvortil der kan opnås skolekort, sker denne befordring for egen regning. Trafikfarlig vej Som hovedregel kan der gives skolekort til elever med trafikfarlig skolevej - til og med 7.klasse. Forældrene skal foruden ansøgningen sende en kortskitse samt kommentarer. Det er en forudsætning, at skolevejen er/bliver erklæret trafikfarlig af politiet. Bh kl. - 3.kl 4.kl. - 6.kl 7.kl. - 9.kl 2,5 km - 12,5 km 6,1 km 16,0 km 7,1 km 16,0 km SFO Solstrålen Direkte telefonnummer: SFO Skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklassen til og med 4. klasse. Åbningstider 2008/09 Solstrålen har åbent alle hverdage fra: og igen fra: , dog kun til kl fredag. På skolefridage har vi åbent fra men kun til på fredage. Vi har lukket alle lørdage, søndage og helligdage, Grundlovsdag, mellem jul og nytår samt i uge 7, uge 42 og 22. maj. Sommerferie 2008 og 2009: ugerne 29, 30 og , Fredag lukker Solstrålen kl Priser for pasningsordningen 2008/09 a) 1-10 timer / uge kr./år 600 kr. / mdr. b) 11-22, c) 23-27, d) over 27, i 11 mdr. Indmeldelse i Solstrålen sker normalt for et helt skoleår, idet betalingen er beregnet som et beløb, der er delt ud på 11 rater. Udmeldelse skal ske med fuld måneds varsel. Dvs., at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Der kan ikke foretages udmeldelse af elever i maj og juni måned. Økonomiske oplysninger generelt Da skoleåret går fra 1. august til 31. juli modtages aldrig udmeldelse (af skolen eller svømning) til udgangen af juni, og elever, der dimitteres i juni, skal som andre elever også betale for juli måned. 13

13 Et spændende år i......med disse herlige unger. Vi har haft mange aktiviteter i årets løb... Vi har lavet penalhuse, smykker, vintermalerier, syning, gipsdyr, stenmaling, været på skovture, haft dejlige båldage, masser af boldspil, æsketeater, diskoaften, foldboldkampe og meget mere. 14

14 Sommerfest - en hyggelig dag i fuld solskin. Vores sommerfest blev holdt på en solrig dag i juni måned. Her var børn, forældre og bedsteforældre inviteret med. Vi startede eftermiddagen med kaffe og kage. Derefter gik vi i gang med alle vore aktiviteter, som bestod af dåsekast, ponyridning, boldkast, ring i målet, brillestafet og flødebollekast. Alle benyttede flittigt grillen til den medbragte mad, og Milo var et godt indslag med sin musikalske underholdning for os alle. Flødebollekast efter de voksne. Boldskud efter ringe var der gang i. Louise fik en tur på hesten. Milo underholder. Brillestafetten går i gang. 15

15 Tøm søen for affald I efteråret var vi på affaldsjagt i søen, fordi vi gerne ville lære alle børnene noget om at holde rent i vor smukke natur, og om hvilken betydning affaldssortering har i hverdagen. Der blev fundet mange gode sager, blandt andet et stort trækors, flasker og dåser. Søen er jo vor lille naturperle, der er fyldt med frøer, som kendes ved deres meget underholdende forårskoncerter. Diskotek Vi har afholdt en diskoaften for 2. og 3. klasserne og temaet var abefest, og vi spiste rigtig jungle mad. Der hygges med junglemad. Bag for en sag Vi har støttet Børns vilkårs børnetelefon ved at deltage i det landdækkende projekt Bag for en sag. Det foregik ved at børnene bagte en masse kager. Bagefter inviterede vi forældrene på kaffe. Børnene stod for salg af alle de bagte kager. Et spændende projekt og alt blev udsolgt. 16

16 Traditionen tro Traditionen tro har vi haft vor store julefest med arbejdende værksteder, hvor der blev lavet juledekorationer, filtnisser og havregrynskugler og selvfølgelig var vort eget Lucia-optog også med. Børnene solgte også deres hjemmelavede julekort og bolsjer. Som noget nyt har vi lavet tombola i år, hvor aktivitetsrådet har skaffet gevinsterne. Alt blev udsolgt. Dette gav et pænt overskud, som går til indkøb af legetøj til børnene. Lucia-optog til julefesten Personale nyt Heidi fik nyt job den 1. november, og Karen tog over den 1. januar. Julestemning i Solstrålen Vi har haft nogle rigtig gode timer sammen i Solstrålen. Vi har leget, hygget og snakket. Vi takker også for et rigtig godt forældresamarbejde. Så det er med stor fornøjelse at vi slutter med et stort TAK FOR I ÅR. Mange kærlige hilsner Fra Susanne, Christoffer, Karen og Kirsten. 17

17 BØRNEHAVEKLASSEN Lotte Rohdenwiller og Anja N. Christensen Sommeren 2007 tog vi afsked med børnene i børnehaveklassen. Humøret var højt, vi havde kort forinden været på alle tiders overnatning i Bromme Centret. En tur som bød på mange gode oplevelser og godt kammeratskab. Så glæden var stor, da vi ønskede hinanden god sommerferie og på gensyn. Da sommerferien var vel ovre, var det ikke kun Lotte og jeg, som mødte op med sommerfugle i maven. Ude i skolegården stod 17 nye, spændte og meget forventningsfulde børnehaveklassebørn. Det var rigtig dejligt at se jer alle igen. Den første skoledag gik med at snakke om, hvad I havde lavet i sommerferien og se på de flotte nye skoletasker. Dagen gik hurtigt og inden vi fik set os omkring, var den første uge gået. Vi kom hurtigt i gang med hverdagen, i starten brugte vi en del tid på at lære hinanden og de nye omgivelser at kende. Men de største oplevelser var nok vores tur i Cirkus Nissesjov og vor optræden med krybbespillet til julesangaften samt julegudstjenesten i Finderup kirke. Vi har også haft to rigtig gode emneuger. Den første emneuge stod i efterårets tegn. Her blev der bl.a. lavet bagte rodfrugter, rodfrugttryk og drager. I den anden emneuge var hele skolen forvandlet til en stor produktionsvirksomhed. Her blev der bl.a. produceret billeder, æsker, mad, slik og papirklip, som senere blev solgt ved åbent hus arrangement. I året der er gået har vi lavet en masse spændende ting. Noget af det første vi gik i gang med, var vores emne omkring færdsel. Vi lavede forskellige trafikopgaver og var ude at gå i trafikken. Vi fik selskab af Jesper Landbetjent, som efter endt gåtur gik med op i data. Her skulle alle lave en trafik opgave på computeren. Som belønning fik alle et gå-kort og et flot trafikdiplom. Udover at snakke om rim og remser har vi lært en masse om tal og bogstaver. Vi har sat bogstaver sammen til ord og derefter til sætninger, så allerede nu er den første grobund for læsning dannet. Derudover har vi løbende haft en hel del emner. Vi har snakket om dyrene på bondegården. I den forbindelse var vi i skolekøkkenet, her lavede vi smør, æggekage og frikadeller. Vi har traditionen tro afholdt vores bamseemne, hvor alle havde deres bamser boende på skolen i to uger. Børnene lavede forskellige bamseopgaver, og de malede nogle flotte portrætter af bamserne. Vi afsluttede det hele med en kæmpe udstilling og en bamsefest December måned stod i julens tegn, her blev der rigtig julehygget med pakkekalender og juleklip. Tid til leg Sideløbende med vores arbejde i bøgerne, har vi også arbejdet med de forskellige årstider, hvilket har budt på forskellige ture ud i naturen. Vi har arbejdet med emnet: Dig selv, hvilket er et emne der optog børnene meget. Vi snakkede bl.a. om hvordan kroppen ser ud inden i og uden på. Vi har set og mærket på rigtige menneskeknogler og tænder. Sidst i forløbet legede vi os igennem de forskellige sanser. 18

18 Inden længe er sommerferien atter over os, men inden vi helt når der til, skal børnehaveklassen og 2. klasse på fælles overnatning til Bisseruplejren. Det glæder vi os rigtig meget til. Denne tur er samtidig afslutningen for vores sørøverprojekt. Lotte overraskes på fødselsdagen Her i børnehaveklassen kan vi rigtig godt lide at feste. Efter vinterferien holdt vi en surprise fest for Lotte i anledning af, at hun fyldte 50 år. Vi havde diskotek dengang herrerne vandt guld i håndbold. Foruden vores skolefest, hvor børnene optrådte sammen med 1. og 2. klasse, holdt forældrerådet i løbet af efteråret en hyggelig klassefest, og endnu en klassefest fra forældrerådet er på vej. Børnehaveklassen er i skrivende stund ved at arrangere et forældrearrangement, og temaet er i år De olympiske lege. Fastelavn i flot udklædning Nu kan det ikke udskydes længere. Til sidst er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god og lang sommerferie. Vi ses efter sommerferien. Husk, at det stadigvæk er tilladt at kigge ned i børnehaveklassen, og hvem ved, måske har I stadigvæk lyst til at give os nogle af de mange knus, som vi flittigt har fået i løbet af jeres tid her i børnehaveklassen. Lotte og jeg vil altid tænke på jer, som den klasse, der indtil nu har givet os flest knus. Held og lykke til jer alle. 19

19 1. KLASSE Af Lone Kofoed Endelig kom dagen, hvor I skulle starte i 1. klasse. Solen skinnede fra en skyfri himmel, som den ofte gør 1. skoledag. I sprudlede af forventning. Enkelte var måske også lidt nervøse. Jeg glædede mig til at lære alle godt at kende. spillede efterårsbilledlotteri. Forløbet blev sluttet af med en tur i Høng Skov. Dejligt at vi har et stykke natur så tæt på os. 1. skoledag blyanterne er spidsede og klar Det går godt både med at regne og læse. Rigtig mange af jer er blevet ivrige læsere. Skriverierne er der mange af, og I er blevet gode til at digte historier, hvor I lytter jer til stavemåden. Skolebiblioteket besøger vi med stor fornøjelse hver uge, så ingen løber tør for læsestof. På jagt efter gode bøger på skolebiblioteket Inden efterårsferien havde vi et fælles emne med krop og motion. Alle fik rørt sig og lavet mad. Der blev også arbejdet med teorien bag vigtigheden af sund kost og motion. Som afslutning havde vi den traditionsbundne motionsdag. Så kunne der pustes velfortjent ud i efterårsferien. I starten af skoleåret var der nogle gange lige lovlig meget gang i jer, men her i skoleårets sidste halvdel har vi sammen fundet balancen, så nu er I som oftest koncentrerede og arbejdsomme. Skønt! Det sociale velbefindende er vi meget opmærksomme på i klassen. Målet er, at alle er glade for at komme i skole om morgenen. Om eftermiddagen skulle I også gerne have følelsen af at have haft en god dag. Udover den almindelige undervisning har vi haft flere emner i årets løb. Inden efterårsferien arbejdede vi i Bertels og mine timer med efterår. Her blev sanserne brugt, der blev målt og tegnet. Vi Grisene på Torntofte beundres 20

20 Det næste tema Bertel og undertegnede havde sammen med jer var dyr og landbrug. Det var særligt koen, grisen og hesten vi beskæftigede os med. Her læste vi faglitteratur og blev mere vidende omkring emnet. Højdepunktet i dette forløb var dog nok besøget på Torntofte. I kunne få fingrene og næsen i grisene, og I fik indblik i deres livsbetingelser og blev klogere på verden. 1. klasse kom så og sejrede ved tøndeslagningen Der blev også kælet med grisene Inden vinterferien lå skoleårets andet store fælles emne. Denne gang var skolen blevet samlingspunktet for en masse små værksteder, som I havde meldt jer til. Om fredagen var der åbent hus. Det var dejligt at tilstrømningen fra forældre og bedsteforældre var enorm. Kasseapparatet klirrede. I marts havde forældrene arrangeret et diskotek, som blev afholdt i Solstrålen. Der var høj musik og diskotekstemning. Det var tydeligt, at børnene havde gjort noget ekstra ud af deres fremtoning. Arrangementet bød på matematik i praksis, da der kunne købes hotdogs, sodavand, kager, popcorn og slik. Super godt arrangement og tak til de forældre, der førte an i løjerne. Matematik i praksis til klassefesten Efter påske har vi læst eventyr og børnebogsklassikere. Endnu forestår et tema om Zoologisk Have. Hertil går vores årlige udflugt i juni, så der er i skrivende stund meget at glæde sig til. Fødselsdagskage skaber altid god stemning Tak for et rigtig dejligt skoleår. 21

21 2. KLASSE Af Tina Skovdal I november 2007 vendte jeg igen tilbage til Høng Privatskole efter at have været på barsel med min lille dreng Magnus. Herefter overtog jeg 2. klasse efter Charlotte, der havde passet godt på dem. Tiden er gået utrolig stærkt, og jeg kan næsten ikke tro, at skoleåret snart er til ende. Vat og græsfrø kom i foden af strømpen, og herefter fik trolden øjne, næse og mund. Ja, nogle gav den endda tænder og briller. Efter en uges tid begyndte troldene at spire, og efter tre til fire uger var håret så langt, at vi måtte have gang i saksene og give vores trolde seje frisurer. I årets løb er der sket så meget, men det 2. klasse og jeg nok vil huske særligt tilbage på var, da vi begav os ind i troldenes verden. I det meste af februar og marts måned arbejdede 2. klasse med Trolde. Hvert barn skulle fremstille sin egen trold og give den tanker og følelser. Det kom der megen sjov ud af. En rigtig lille troldespire Der blev også lavet flotte plancher. En festlig velkomst til 2. klasse med De 21 Troldes hule 2. klasse fik også til opgave at skabe sin egen Spiretrold lavet ud af en nylonstrømpe, vat og græsfrø. Inden skoleåret er omme skal 2. klasse på tur til Bromme Lille sammen med børnehaveklassen. Vi skal overnatte i en hytte og forhåbentlig have et par dejlige dage med sjov og leg. Det er altid rart at have noget at se frem til, og alle glæder sig meget til turen. 2. klasse og jeg vil gerne sige tak for dette skoleår. Vi ser frem til det næste skoleår, og vi håber på, det bliver fyldt med gode, sjove og spændende stunder. 22

22 2. klasse viser med stor stolthed og glæde deres græsdyr frem for fotografen. 23

23 3. KLASSE Af Charlotte Johansen Da skoleåret startede, var det en flok spændte børn, der troppede op i skolens gymnastiksal for at møde deres nye klasselærer. Ikke at jeg var helt fremmed for jer, men ny var jeg. Udover dette var det tydeligt, at I alle glædede jer til at skulle have hele 5 nye fag, eller 3 helt nye. På dette års skema var nemlig kommet både billedkunst og håndarbejde, som I kendte fra indskolingstimerne, men også historie, natur/teknik og edb. Derudover skulle I nu have klasselokale på 1. sal blandt de lidt større elever og desuden være sammen med dem også i frikvartererne. Så der var mange nye ting at forholde sig til. andre fag, og at I også der har forbedret jeres færdigheder meget. I starten af december var vi sammen med 2. klasse i Korsør for at se nisseteater. Selvom vi alle blev noget urolige, da vi så den lave alder på de andre børn, der skulle ind til forestillingen sammen med os, havde I alle en sjov oplevelse. I december blev der også lavet et flot nisselandskab til klassen, hvor der i små grupper skulle laves nissefamilier og digtes historier til. Klassens flotte nisselandskab, som blev brugt til at digte små historier til. Andreas har tegnet sig til en hurtig racerbil. Året er dog gået hurtigt, og der er blevet tilbragt mange gode timer i vores lokale. I dansk har vi f.eks. læst en masse bøger, trænet vores håndskrift, lavet Haiku digte og arbejdet en del med grammatik. Men jeg ved også, at I har knoklet i alle de To elever i rigtig før-julestemning ved juleklippedagen som er fast tradition. 24

24 Da vi slog katten af tønden fredag efter vinterferien, var I alle klædt flot ud, og I var rigtig hurtige til at få slået tønden ned. Flot udklædte er alle klar til at slå katten af tønden sammen med 4. klasse. Fra uge 10 og syv uger frem havde vi praktikant, og denne gang en, der skulle undervise klassen helt alene. I tog rigtig godt imod hende og virker til at have været tilfredse med hendes undervisning. Der har i løbet af året været en tilgang til klassen med nye elever. I skrivende stund er vi oppe på 22 elever, og døren er igen lukket for nye indskrivninger. I har taget godt imod de nye elever, og alle er faldet godt til i klassen. Gitte og Kasper er i gang med produktionen i emneugen. Her gælder det De magnetiske bordskåners nøgleringe Det var alt om dette skoleår. Det har været en fornøjelse at lære jer at kende, og jeg ser allerede frem imod det næste skoleår sammen med jer. Mette og Amanda nyder det kreative arbejde. 25

25 4. KLASSE Af Annette M. Pedersen. Efter deadline på sidste års årsskrift var klassen på tur til Lejre. Det var en begivenhedsrig dag, hvor vi så film om jernalderen. Derefter gik vi rundt og så husene og hørte om deres dagligdag dengang. Vi gruttede mel, bagte fladbrød over gløder, prøvede vores evner som brændehuggere, og sidst men ikke mindst var alle ude at padle i træstammer på søen. Jeg var hunderæd for, at de skulle kæntre, for der var mange børn på søen den dag, men alle klarede det fint. Bukserne blev dog lidt våde hist og her, men pyt. Børnene sluttede af med at købe vildt ind i butikken. De nye forfattere med diplomer. Efter en velfortjent sommerferie mødte eleverne glade op til et nyt skoleår. Sanne var stadigvæk sygemeldt, så jeg overtog klasselærerfunktionen. Bertel blev den nye matematiklærer, og han gled hurtigt ind i den daglige rytme og er lige så glad for klassen, som jeg er. Endvidere er 4. årgang jo ekstra spændende, da faget engelsk kommer til. Det havde børnene glædet sig meget til. Jeg havde den store fornøjelse at starte dette nye fag, indtil Tina kom igen fra barselsorlov, og det var nogle dejlige og sjove timer. I dansk har året budt på mange spændende ting. Vi startede skoleåret med Astrid Lindgrens dejlige historier og fælles gennemgang af Brdr. Løvehjerte, hvor vi selvfølgelig så filmen også. Så kom månedsopgaven, hvor Nordamerikas indianere var emnet, og der blev læst, lavet plancher, tegneserier og foredrag til den store guldmedalje. Kanosejlads i Lejre og en enkelt i gabestokken. Da alle elever også sprang ud som forfattere, stiftede Inga prisen Den gyldne bogorm, som blev overrakt ved en lille reception. Klassen fik en fin blomst, og der blev holdt tale for eleverne. De var lidt betuttede over den højtidelige overrækkelse, men alle var klar over, at de havde præsteret noget rigtig flot, og vi nød lidt til ganen og maven, og der var en fin omtale i aviserne. Apropos medaljer deltog vi i skolehåndboldstævnet i Høng hallen i september, og selv om alle kæmpede bravt, var der andre, som var bedre end os. Det tog børnene dog med godt humør, og de var enige om, at det var dejligt at være med alligevel. Der var stor opbakning også på sidelinien og flotte plancher, som endda kom i avisen, og alle holdene fik ros af holdlederne for deres gode, sociale indstilling og samarbejdet både på banen og udenfor, så vi havde en rigtig god dag. Vi sluttede af med fælles mad fra kantinen. 26

26 Fra Løve-Høng s håndbolddag for alle 4. klasser i den gamle Høng kommune Efter jul gik vi i gang med Gys & Gru emnet, og det var noget, der fik eleverne til at læse gyserbøger for alvor. Det satte igen gang i fantasien, og der blev skrevet både uhygge-historier og digte, så selv vi voksne fik gys for alle pengene. Peter Busch, fagottist var på besøg i klassen og ses her mellem instrumenterne ved koncerten. Vi har igen i år haft en musiker fra Sjællands Symfoniorkester på besøg. Det var Peter Busch, som spiller fagot, og den 8. april drog vi sammen med 3 kl. til Antvorskov hallen for at høre den fine koncert. Højt humør ved koncerten i Antvorskovhallen. I skrivende stund skal vi i gang med eventyr- genren og bl.a. H.C. Andersen. Så skal der igen skrives en masse. I øjeblikket er vi også ved at planlægge den årlige heldagstur. Tak for mange stjernestunder i årets løb. I ønskes alle en rigtig god sommer. Illustration af et Gys- og grudigte 27

27 5. KLASSE Af Susanne Lund Kristensen Endnu et skoleår er ved at rinde ud, og det er ikke til at forstå, at I efter sommerferien skal begynde i 6. klasse. Der begyndte 3 nye piger efter ferien, så nu blev vi 22 elever, men efter juleferien sagde vi farvel til Jeanette, som ville søge nye udfordringer, så vi ønsker hende god vind fremover. Torsdag d. 30/8-07 gik turen til Andelslandsbyen i Holbæk, hvor vi havde en rigtig god og lærerig dag. Pigerne skulle lave kvindearbejde, som i gamle dage: Tænde op i brændekomfuret, bage små brød med forskellig pynt, samt kærne smør i stampekværne. Bagning af boller som traditionelt kvindearbejde Drengene i gang med at smede, mens jernet er varmt Der lægges kræfter i kærning af smørret Drengene skulle lave mandearbejde: Smede i esse på ambolt, rebslagning med høstbindegarn, og lave en smørkniv af træ. Derefter var vi på rundtur i området i hestevogn, hvor vi så og lavede opgaver i Sparreholm Vognsamling. Efter denne tur kom vi tilbage til husmandsstedet, hvor vi skulle smage pigernes hjemmebag. Godt trætte og mætte af gode oplevelser vendte vi tilbage til skolen kl Fredag d. 26/10-07 havde forældrefestudvalget arrangeret en Salsa fest med spisning først. Det blev en rigtig hyggelig aften med god mad, og alle skulle deltage i salsadansene, hvor der kom en underviser udefra. Det var rigtig godt at se forældre og børn hygge sig sammen. 28

28 Den sidste weekend i marts deltog klassen i skolefodbold, her blev pigerne nr.2. Flot gået! Tak skal der her lyde til de to forældre, der påtog sig jobbet som holdleder for pigerne og drengene. Det var så lidt om, hvad vi har fortaget os udover den normale skolegang. Nu ser vi frem til vores lejrtur til Hirtshals i uge 22, som I så må høre om i næste udgave af årsskriftet. Årets nissestykke Nu er det jule-nisse I november måned opførte vi nissestykket Nu er det jule-nisse for forældre og bedsteforældre. Traditionen tro stod festudvalget bagefter for salg af glögg og æbleskiver. Dette blev også en vellykket eftermiddag. Igen i år har vi haft to gode emneuger. Den ene om sundhed og motion, og i den anden var skolen lavet om til en fabrik, hvor alle arbejdede på tværs af klasserne, og alt, hvad der blev fremstillet, blev solgt den sidste dag til alle, der havde lyst til at besøge os. To rigtig gode og anderledes uger. Fodboldpiger (tv) og fodbolddrenge herover. Til slut vil jeg sige tak for endnu et skoleår og tak for de hyggelige timer, vi har haft sammen og jeres gode opbakning. God sommerferie! 29

29 6. KLASSE Af Lone Kofoed Sidst på foråret i 5. klasse havde vi en pragtfuld lejrtur til det nordjyske. Basen var Hotel Fyrklit i første række til Vesterhavet. Skønne omgivelser og gode faciliteter. Vi var i svømmehallen hver dag, og der blev hoppet på trampolin og spillet bordtennis. Vi havde nogle super gode ture. Den første gik til Skagen. Vi var ved havnen, for at nyde den særlige stemning. På Skagen Museum fik vi en hurtig omvisning, men der var også mulighed for at få rørt penslerne selv i Skoletjenesten på stedet. På vej tilbage var vi en tur i Danmarks største sandkasse Råbjerg Mile. Her kunne kræfterne bruges. Næste dag var vi i Ørnereservatet, hvor vi så deres fremragende show med rovfugle. Vi kørte til Maarup Kirke og gik derfra gennem det smukke landskab til Rubjerg Knude. Sidste stop var Lønstrup Strand med fiskerbådene trukket op på stranden. Den tredje tur startede i Bunkermuseet, Hirtshals, hvor vi fik en spændende rundvisning. Derfra gik vi til Nordsømuseet med de mange spændende bassiner. Vi rundede også Skoletjenesten. Der blev kigget i mikroskoper, og der blev skåret i fisk. Yderst lærerigt. Alt i alt en skøn tur med søde og velopdragne unger, der fik ros for deres opførsel og interesse, hvor end vi kom frem. Jo, lærerne var stolte. I 6. klasse skulle eleverne oplæres i og aflægge prøve til skolepatrulje. Det blev klaret med bravour, og i løbet af dette skoleår har de deltaget i skolepatruljedækningen. Derefter gik vi i gang med cyklistprøven for 6. klasse. Den teoretiske del beskæftigede sig med farlige og relevante situationer fra cykellivet. I den praktiske del havde vi en manøvrebane, der udfordrede balanceevnen. Der var cykeltjek af landbetjenten. Finalen var cykelturen med kontrollanter rundt i Høng by. Klassens to mest sikre cyklister blev Rasmus og Asbjørn. De deltog i april i politikredsens cyklistfinale. Her fik Asbjørn en flot tredjeplads. Rasmus klarede sig også godt. Høng Privatskoles ære blev forsvaret. Rasmus og Asbjørn ved cyklistfinalen Inden efterårsferien havde vi emneugen om sund kost og motion. Ugen blev afsluttet med den traditionsrige motionsdag, og så var der efterårsferie. Eksamenstid for den nye skolepatrulje Overnatning med klassen 30

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Værdier, der spirer BØRNHAVEKLASSEN 2012/2013 Vi har stadig ledige pladser! FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Høng Privatskole www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk HØNG PRIVATSKOLE - Grundlagt

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017 1 ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017 Dorthe Johansen Tina La Cour Simonsen Dorthe Ingeberg Nina Hein Jørgensen Gitte Philp Sine Rossen 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning Skoleparathed

Læs mere

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på.

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på. Dec. 2014 NYHEDSBREV Skoleåret 2014/15 er nu rigtig godt i gang. Vi har på Solhverv allerede nået at opleve mange ting i skoleårets første halvdel, så nu glæder vi os til, at alle kan holde en rigtig god

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2015/2016

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2015/2016 1 ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2015/2016 Dorthe Johansen Tina La Cour Simonsen Dorthe Ingeberg Nina Hein Jørgensen Gitte Philp Sine Rossen 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Skoleparathed

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket.

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Fælles info HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Forskningsprojekt. Ca. 50 af vores børn var udvalgt til at deltage i projektet. Onsdag den 25. maj blev de sendt ned

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Dus Mellervang. Julekor 2013. BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses

Dus Mellervang. Julekor 2013. BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Julekor 2013 www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Læs om Overnatning i dus 1.a 1.b Aalborg Turneringen Aktiviteter 3.klasse Oplysninger om lukkedage Sundhed/trivsel i skole/dus BEMÆRK DUS-avisen kan

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole.

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Nyt nr. 3

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Nyt nr. 3 Nyt nr. 3 Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. november 2009 Nyt fra skolelederen Først lidt om i kort form, hvad der er sket på MkF de tre første måneder af skoleåret: Den

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Kære forældre. Nyt fra indskolingen

Kære forældre. Nyt fra indskolingen Kære forældre Med denne udgivelse vil vi meget gerne ønske jer alle en rigtig god december; og naturligvis en rigtig Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår, når vi kommer dertil. Samtidig vil

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere