Tidlig Interventions Team

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig Interventions Team"

Transkript

1 Tidlig Interventions Team Januar 2017 Tidlig Interventions Team Introduktionsmappe Maj 2014

2 2 Indholdsfortegnelse Tidlig Interventions Team på Fyn... 3 Målgruppe... 3 Henvisning... 3 Behandlingen... 3 Behandlingsvarighed... 4 Samarbejdspartnere... 4 Teamets personale... 4 Behandlingsforløb... 5 Behandling... 5 Afslutning... 6 Behandlingstilbud... 6 Individuel kontakt til behandler... 6 Medicinsk behandling... 8 Kursus i Kost og Motion... 8 Social færdighedstræning/kommunikationskursus... 8 Psykoedukation af patienter... 9 Erfaringsgruppe Selvværdsgruppe Inddragelse af pårørende Kognitiv terapi Socialpsykiatriske tilbud... 12

3 3 Tidlig Interventions Team på Fyn Målgruppe Målgruppen for teamet er årige med nydiagnosticeret skizofreni, som sammenhængende ikke har været i antipsykotisk behandling i mere end 26 uger. Mentalt retarderede tilhører ikke målgruppen. Teamet modtager patienter fra det tidligere Fyns Amt. I fasen, hvor patienten indvisiteres, samarbejder behandleren i teamet med henviser. Henvisning Patienterne henvises skriftligt til teamet. Henvisningen stiles til visitator Psykiatrisk Afdeling Odense, universitetsfunktion. Henvisninger modtages fra alment praktiserende læger, psykiatriske afdelinger, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Lokalpsykiatri og praktiserende speciallæger i psykiatri. Diagnostiske tvivlstilfælde diskuteres mellem henvisende læge og læge i Tidlig Interventions Team. Henvisningen skal indeholde henvisningsdiagnose, anamnese, symptomer og sociale oplysninger. Ved henvisningen skal diagnosen skizofreni være stillet, og patienten skal være orienteret herom. Behandlingen Behandlingen i teamet tager udgangspunkt i Referenceprogrammet for skizofreni, udgivet af Sundhedsstyrelsen Behandlingen er udviklet efter inspiration fra erfaringer fra OPUS projekterne i Århus og København samt fra Early Intervention team i Birmingham. Ved indvisitering får patienten tilknyttet en primærbehandler, som er udpeget af det tværfaglige team, og som fremover bruger teamets flerfaglighed. Primærbehandleren skal sikre kontinuiteten i patientens behandling og kan, efter behov, bistå patienten i kontakt til det øvrige social- og sundhedsvæsen. Behandlingen planlægges ud fra patientens individuelle behov og der udarbejdes behandlingsplaner, som løbende revideres. Behandlingen vil kunne omfatte: Individuelle samtaler Medicinsk behandling Social færdighedstræning, individuelt og i grupper Psykoedukation, individuelt og i gruppe for patienter Psykoedukation i gruppe for pårørende Psykoedukativ familieintervention Kognitiv terapi Kost og motion Selvværdsgruppe Metakognitivt gruppeforløb Skizofreni og livskvalitet - gruppeforløb Vurderinger af socialt funktionsniveau og hjælp til aktivering, uddannelse og træning. Dette vil ske i samarbejde med tilbud i patientens lokalområde.

4 4 Behandlingen kan finde sted i patientens hjem, i teamets lokaler eller på Psykiatrisk Afdeling i Middelfart eller Svendborg. Teamet er opsøgende i forhold til at etablere og fastholde kontakten til patienterne og de pårørende. Behandlingsvarighed Patienterne kan være tilknyttet teamet i 3 år. Der samarbejdes med Lokalpsykiatrien og andre relevante samarbejdspartnere omkring afslutning fra teamet. Samarbejdspartnere Teamets primære samarbejdspartnere vil være: Lokalpsykiatri Psykiatriske afdelinger Praktiserende speciallæger i psykiatri Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Socialpsykiatrien i regionen og kommunerne Praktiserende læger Teamets personale I teamet er ansat: 1 overlæge (ledende overlæge) Afd.læge 1 psykolog 2 lægesekretærer 9 medarbejdere med sociale eller sundhedsfaglige uddannelser, sygeplejersker, socialrådgivere og ergoterapeuter Teamet er således sammensat af forskellige relevante faggrupper, som hver bidrager med deres specialviden til teamets arbejde. Der er en lang række opgaver, som kan varetages af samtlige medarbejdere i teamet efter en introduktionsperiode. Dette er bl.a. at være primærbehandler og varetage gruppeforløb. Det er således teamets medarbejdere, som er primærbehandlere for patienterne og varetager de forskellige elementer af behandlingen. Dette stiller store krav til medarbejderne i teamet, og det er derfor vigtigt, at de har relevant grunduddannelse og erhvervserfaring samt relevant efteruddannelse. Hver medarbejder er primærbehandler for patienter.

5 5 Derudover har hver faggruppe sit særlige ansvarsområde, som ligger i forlængelse af grunduddannelsen. Psykiateren har ansvaret for at foretage en grundig vurdering af psykopatologiske symptomer og foretage diagnostiske vurderinger. Desuden har psykiateren det endelige ansvar for den medikamentelle behandling og for bedømmelse af effekt og eventuelle bivirkninger. Til dette har psykiateren hjælp af de øvrige medlemmer af teamet. Psykiateren er også ansvarlig for en vurdering af patientens fysiske status. Sygeplejerskerne er, sammen med lægen, ansvarlige for evt. opbevaring af medicin og hvis patienten skal have udleveret medicin fra teamet er sygeplejerskerne også ansvarlige herfor. Sygeplejerskerne er ansvarlige for at vejlede teamets øvrige medlemmer omkring medicinsk behandling, effekt og bivirkninger af medicin, fysiske sygdomme og andre sygeplejefaglige områder. Socialrådgiverne har ansvaret for at vejlede de øvrige teammedlemmer mht. patientens rettigheder og den sociale lovgivning. Ergoterapeuterne har en særlig forpligtigelse i forhold til vurdering af sociale færdigheder og færdigheder mht. daglige gøremål og træning på disse områder. Psykologen har ekspertisen i psykoterapi og vil varetage nogle af de individuelle kognitive forløb. Psykologen har ansvaret for udførelsen af kognitive og psykologiske tests. Lægesekretærerne varetager journalskrivning og registrering, den daglige korrespondance i teamet samt diverse ad hoc opgaver. Behandlingsforløb Efter modtagelse af henvisning kontakter teamet evt. henviser mhp. aftale om, hvordan første kontakt til patienten etableres, og for at indhente yderligere oplysninger. Det tilstræbes, at den indvisiterende samtale afholdes af den kommende primærbehandler og psykiateren. Henviser kan inviteres med til den indvisiterende samtale og det aftales, hvorledes kontakten til patienten overgår fra henviser til teamets personale. I et brev til patienten opfordres denne til at invitere pårørende med til samtalen. Behandling Efter 1. samtale udarbejdes første behandlingsplan, som vil blive revideret ved behov og minimum efter 3 mdr., 1 år, 2 år og ved afslutningen efter 3 år. I planen skal beskrives, hvilken behandling patienten modtager aktuelt, om der er overvejelser om yderligere behandling og mål for behandlingen. Der skal løbende tages stilling til, om der skal ændres på behandling og behandlingsmålene. Behandlingsplanen sendes til egen læge efter patientens accept. Relevante samarbejdspartnere indkaldes ved behov til netværksmøder. Pårørende inviteres til pårørendesamtale efter patientens accept hvert ½ år og efter behov. Under forløbet kan der blive behov for indlæggelse. I sådanne tilfælde vil der blive lavet en aftale med den afdeling, hvor patienten indlægges om, hvilke opgaver teamet gerne vil have afdelingens hjælp til. Der kan afholdes behandlingsmøder med afdelingen og primærbehandleren holder kontakten til patienten under indlæggelsen. Det tilstræbes, at indlæggelserne bliver så korte som muligt.

6 6 Netværksmøder Ved første behandlingsplan tages stilling til evt. indkaldelse til netværksmøde, hvor formålet er at skabe tydelighed omkring samarbejdspartneres funktion. Derudover afholdes netværksmøder efter behov. Afslutning Ca. ½ år før patienten ventes afsluttet fra teamet laves, sammen med patienten, evt. pårørende og andre samarbejdspartnere en behandlingsplan, hvor der gøres status over behandlingen, foretages vurdering af aktuelle funktionsniveau og psykopatologi samt tages stilling til, hvilket behandlingstilbud patienten evt. skal henvises til. Der udfærdiges henvisning og samarbejdes med de fremtidige behandlere om afslutning og overgang til andet behandlingssystem. Såfremt patienten afsluttes til praktiserende læge, og ved afslutning fra teamet er i antipsykotisk behandling, indkaldes patienten en gang årligt i max 3 år mhp. medicinsk opfølgning ved psykiater og sygeplejerske. Behandlingstilbud Behandlingstilbuddet er opbygget efter den kognitive referenceramme. Individuel kontakt til behandler Det tilstræbes, at der under hele forløbet er kontakt til samme primærbehandler, som vil have en opsøgende tilgang til patienten og arbejde på at fastholde kontakten til patienten. Det er også primærbehandleren, som fastholder kontakten til patienten under evt. indlæggelse. Det er primærbehandlerens opgave at sikre kontinuitet i behandlingen på tværs af sektorerne. Primærbehandleren er koordinator i behandlingen (tovholder), medmindre andet aftales med samarbejdspartnere. Primærbehandleren er ansvarlig for, sammen med patienten, at udarbejde og revidere behandlingsplan med inddragelse af teamets flerfaglighed. Det er primærbehandleren, der sørger for, at journalen er ajourført og tjeklistens punkter opfyldt. Primærbehandleren vil i starten af behandlingsforløbet kunne se patienten ca. en gang ugentligt, oftere hvis der er risiko for eller tegn på forværring. Senere i forløbet ser primærbehandleren patienten sjældnere. Der vil altid blive foretaget en individuel vurdering af behovet. Derudover ses patienten sjældnere, hvis patienten samtidig deltager i andre af teamets behandlingstilbud eller modtager psykologsamtaler. Samtalernes varighed afhænger af patientens tilstand. Nogle magter kun korte samtaler, andre har brug for 45 minutters samtale. Primærbehandlerens opgaver vil være: Individuelle samtaler, hvor der tages hensyn til, hvilken fase af sygdommen patienten er i. Der kan beskrives 3 faser: o Akut fase første psykotiske gennembrud eller psykotisk tilbagefald Skabe kontakt og behandlingsalliance Støttende samtaler Psykoedukation tilpasset patientens tilstand Hjælp og støtte til at tage medicin og til praktiske gøremål

7 7 o Restitutionsfase psykotiske symptomer er aftagende, tiltagende stabilisering. Støtte til at følge behandlingen Samtaler mhp. støtte til indsigt i og accept af sygdommen Psykoedukation Støtte og hjælpe til realistiske mål for uddannelse, beskæftigelse og aktiviteter Tilbagefaldsforebyggelse o Vedligeholdelsesfase psykotiske symptomer er minimale Støtte til fortsat at følge behandlingen Støtte til at opretholde bedst mulig social funktion Tilbagefaldsforebyggelse Vurdering af medicinsk behandling. Det er primærbehandleren, som oftest har kontakten til patienten og som derfor skal motivere patienten til medicinsk behandling, vurdere effekten og bivirkningerne af den medicinske behandling. Primærbehandleren er ansvarlig for, at psykiateren løbende orienteres om ovenstående, og for at inddrage psykiateren, hvis der er mistanke om manglende effekt eller bivirkninger. Forebyggelse og behandling af psykotiske tilbagefald. Undervise i stress-sårbarheds hypotesen. Undersøge og beskrive tidlige advarselstegn, monitorere disse og udarbejde en plan for, hvorledes der skal reageres, hvis der kommer tegn på tilbagefald (kriseplan). Ved risiko for psykotisk tilbagefald intensiveres kontakten til patienten, psykiateren i teamet orienteres, og de pårørende og/eller andre behandlere orienteres og inddrages. Der tages stilling til, om indlæggelse er påkrævet. Udarbejdelse af kriseplan, hvor der detaljeret står beskrevet, hvad patienten skal gøre, og hvor denne skal henvende sig, hvis der opstår akutte problemer. Vurdere selvmordsrisiko. Primærbehandleren skal have et godt kendskab til lokale aktivitetsmuligheder og introducere samt motivere patienten til at deltage i disse. Undersøge og vurdere patientens sociale færdigheder. Ud fra disse vurderinger afgøres, hvorledes patienten støttes i færdigheder og får trænet sociale færdigheder. Derefter er primærbehandleren ansvarlig for, at patienten henvises til relevant behandlingstilbud som f.eks. bostøtte i lokalområdet eller social færdighedstræning i gruppe. Primærbehandleren forestår den individuelle psykoedukation af såvel patient som familie. Er desuden ansvarlig for henvisning til skizofrenikursus og pårørendegruppe. At inddrage familien i behandlingen hurtigst muligt. Primærbehandleren skal informere patienterne om kost og motion.ud fra dette motiveres patienterne til sunde madvaner og motion samt evt. til at deltage i kursus om kost og motion.

8 8 Ved samtidigt misbrug kortlægger og rådgiver primærbehandleren om misbruget. Primærbehandleren er opmærksom på at motivere patienten til ophør eller reduktion af misbruget samt at inddrage familien i dette arbejde. Primærbehandleren henviser til evt. misbrugsbehandling. Medicinsk behandling Det tilstræbes, at samtlige patienter er i behandling med antipsykotika. Teamets psykiater har ansvaret for denne behandling og vil, sammen med primærbehandleren, vurdere effekten og evt. bivirkninger af behandlingen. Nyere atypiske antipsykotika er primære præparatvalg, og behandlingen følger de anbefalinger, der er beskrevet i Kliniske retningslinjer for behandling af skizofrene patienter (Psykiatrien i Region Syddanmark). Patienterne modtager information om psykofarmaka og primærbehandleren motiverer patienten til at modtage medicinsk behandling. De pårørende modtager undervisning om behandling med psykofarmaka, da det er vigtigt, at disse forstår nødvendigheden af medikamentel behandling. Hvis patienter, på trods af vedvarende motivation, ikke ønsker medikamentel behandling, forsøger teamet fortsat at opretholde kontakten til patienten og igen på et senere tidspunkt at introducere psykofarmakologisk behandling. Kursus i Kost og Motion Patienterne tilbydes og motiveres for deltagelse på kursus i forhold til kost og motion, som afvikles i Odense. Formålet med kurset er at give indsigt i betydningen af motion og sund kost i forhold til psykisk sygdom. På kurset kan findes inspiration til at ændre kost- og motionsvaner, herigennem opnå øget velvære og nedsætte risikoen for livsstilssygdomme. Kurset består af en teoretisk og en praktisk del (f.eks. gåture, indkøb m.m.) i alt 7-9 lektioner, hvor der undervises i følgende temaer: Vaner Ernæringslære Medicin Motion Måltider Evaluering/opsamling Social færdighedstræning/kommunikationskursus Social færdighedstræning tilbydes alle patienter, enten individuelt eller i gruppe. Træningen kan have forskellig intensivitet og tilrettelægges ud fra individuelle behov. De første måneder af primærbehandlerens kontakt til patienten bruges bl.a. til at vurdere patientens sociale færdigheder, og hvilken form for træning, der vil være relevant. Primærbehandler motiverer patienten til at deltage i gruppeforløbet, og forud for opstart gennemføres et interview for at afklare patientens færdigheder.

9 9 Individuel social færdighedstræning udføres ofte af primærbehandleren, og hvis patienten har tilknyttet bostøtte inddrages denne i træningen. Der arbejdes ofte med træning i daglige færdigheder. o Der opstilles en træningsplan, målene nedskrives og træningsaktivitet vælges ud fra patientens behov og motivation. o Træningsforløbet tilrettelægges, hvor ofte, hvor længe og hvornår der skal evalueres. I hver gruppe deltager mindst 6 patienter. Patienterne indkaldes til forsamtale med de behandlere, der skal forestå gruppeforløbet. Formålet med forsamtalen er at informere om gruppeforløbet og udveksle gensidige forventninger. Gruppeforløbet gennemføres i samarbejde med Almenpsykiatrisk Team. Gruppeforløbet vil være: o Forløbet deles i 2 moduler á 12 gange. Det tilstræbes, at patienterne deltager i begge moduler. Behandlerne i gruppen samarbejder med primærbehandlerne om patienternes forløb i gruppen. o Til forsamtalen og efter hvert modul af gruppeforløbet udfærdiger behandlerne i gruppen spørgeskemaet Vurdering af sociale færdigheder og adfærd og/eller COPM. Der udarbejdes skriftlig evaluering fra alle deltagerne. Psykoedukation af patienter Psykoedukation indgår kontinuerligt i primærbehandlerens samtaler med patienten, hvor der formidles viden om sygdommen og behandlingen. Derudover skal patienterne tilbydes et mere formaliseret psykoedukativt forløb, som kan foregå individuelt eller i gruppe. Individuel psykoedukation forestås af primærbehandleren, og der kan tages hensyn til patientens individuelle behov. Forløbet kan strække sig over længere tid og selve undervisningssessionen kan være kortere end i gruppeforløbet. Ved individuel psykoedukation kan tages udgangspunkt i Videns interview til individuel psykoedukation. Psykoedukation i gruppe (skizofrenikursus) foregår lokalt, således at patienterne tilmeldes de grupper, der findes i hhv. Middelfart, Svendborg og Odense. Hvis det ikke er muligt at deltage lokalt, vil alle patienter blive tilbudt skizofrenikursus i Odense. Kursusforløbet indeholder følgende emner: o Præsentation o Hvad er skizofreni? o Årsagsforhold o Forebyggelse af tilbagefald o Medicinsk behandling og jura o Kost og motion o Samliv o Andre behandlingsformer o Socialpsykiatrisk behandling o Opsamling

10 10 Erfaringsgruppe Der samles en lille gruppe af patienter, som har udtrykt ønske om at møde andre som de kan drøfte specifikke problemstillinger med f.eks.: Hvordan oplever andre at skulle leve med sygdommen? Drømme og ønsker i forhold til studier eller beskæftigelse Hvordan klarer andre at have nære relation til f.eks. kæreste? Hvordan fortæller man om sygdommen? Ved første møde kan der deltage en erfaringskonsulent. Gruppen mødes så længe der er behov for det, og der er mulighed for at patienterne efterfølgende kan mødes uden behandler. Selvværdsgruppe Selvværdsgruppens formål er, at patienten lærer at handle og tænke anderledes i situationer, der aktiverer usikkert selvværd og derved bedrer sit selvværd og social funktion. Kurset er målrettet patienter, som er i stabil behandling, ikke produktivt psykotiske eller aktivt misbrugende, og som har deltaget i kurset Livskvalitet og skizofreni. Forløbet, der strækker sig over 10 gange med 4-6 deltagere, består af undervisning i emner som selvværd, selvtillid, positive kvaliteter, copingstrategier og der arbejdes med dele af det kognitive materiale, huskekort og samtidig arbejdes der med den enkeltes problemstillinger. Kursusforløbet indeholder følgende emner: o Hvad er lavt selvværd og hvilke erfaringer kan føre til lavt selvværd? o Hvad fastholder lavt selvværd og hvordan bedres dette? o At blive bevidst om konkrete situationer, der udløser lavt selvværd o At arbejde med kritiske situationer ud fra den kognitive grundmodel o At bekæmpe selvkritik og lære mere selvunderstøttende tænkning o At lære hensigtsmæssige strategier o Fokus på positive kvaliteter o At gøre gode ting for sig selv Metakognitiv gruppe Formålet med gruppen er at give patienterne viden om egne tankeprocesser, herunder ens egne stærke og svage sider i forhold til de tanker, man har om sig selv og de ting, man oplever. Forløbet strækker sig over 8 gange med 5-10 medlemmer i hver gruppe. Kursusforløbet indeholder følgende emner: o Årsagssammenhæng o At drage forhastede konklusioner o At ændre opfattelse o At vise empati o Hukommelse o Selvværd og sindsstemning Inddragelse af pårørende Patienten inviteres til at tage pårørende med til visitationssamtalen. Hvis de pårørende ikke deltager her, kontaktes de så snart patienten har givet tilladelse hertil. Det er patienten, der afgør, hvilke pårørende, der skal samarbejdes med.

11 11 Derefter indkaldes de pårørende til en indledende samtale med primærbehandleren og evt. psykiateren. Patienten afgør, om han vil deltage i denne samtale eller ej. Den indledende samtale har følgende indhold: De pårørendes oplevelse af, hvordan sygdommen har udviklet sig Beskrivelse af tidlige advarselstegn, som noteres mhp. senere monitorering Introduktion af Stress-sårbarhedsmodellen Beskrivelse af de pårørendes netværk og ressourcer Information om sygdommen, symptomer og behandling Hvis kriseplan er udarbejdet sammen med patienten præsenteres denne Orientering om pårørendegrupper og pårørendeforeninger Derefter tilbydes de pårørende løbende kontakt med behandlerne. Der afholdes pårørendesamtale mindst hver 6. måned. Ved afslutning af behandlingsforløbet inviteres de pårørende sammen med patienten til en samtale, hvor der gøres status og fremtidig behandling introduceres. Primærbehandleren introducerer pårørendegrupperne for de pårørende, og motiverer dem til at deltage. På lignende måde er det primærbehandleren og psykiateren, der vurderer, om og i givet fald hvornår familien skal orienteres om psykoedukativ familieintervention. Pårørendegruppe Pårørende henvises til deltagelse i pårørendegruppe lokalt i Middelfart, Svendborg og Odense. Grupperne afholdes om aftenen eller sidst på eftermiddagen, og indholdet er undervisning og information om skizofreni. Via grupperne har de pårørende mulighed for at møde andre pårørende til psykisk syge. Hvis det ikke er muligt at de pårørende kan blive tilmeldt lokalt, vil de pårørende blive henvist til pårørendegrupper i Odense, hvor gruppen mødes 6 gange med 1-2 ugers interval. Hvert møde vil være af 2 ½ times varighed inkl. ½ times pause. Der vil ved hvert møde være en gennemgang af teori og mulighed for diskussion. De emner, der vil blive gennemgået er bl.a.: o Præsentation o Skizofreni, symptomer o Årsager, stress-sårbarhedsmodellen o Tidlige advarselstegn o Misbrug o Behandling, medicinsk, psykologisk og socialpsykiatrisk o Sygdomsforløb o Jura Psykoedukativ familieintervention Familien og 2 behandlere mødes primært ugentligt i 1 time, senere med længere interval mellem sessionerne. Interventionen varer så længe familien og behandlerne vurderer, at der er behov herfor. Forløbet er: o 2-3 sessioner med interview, hvor de pårørende mødes alene. Sideløbende interviewes patienten. o 1-2 sessioner med psykoedukation. Der tages udgangspunkt i interviewet om familiens viden om skizofreni.

12 12 o 1 session, hvor der opstilles problemliste/ønske til ændringsliste. o I de efterfølgende sessioner arbejdes der med problemløsning ud fra følgende dagsorden: Hvorledes er det gået med hjemmeopgaven fra sidst? Problemet/ønsket man ønsker at arbejde med identificeres og beskrives detaljeret Løsningsforslag fremsættes Fordele og ulemper ved de enkelte løsningsforslag beskrives Bedste løsningsforslag vælges af familien Løsningsforslaget beskrives detaljeret, og familien har dette som hjemmeopgave til næste gang Ved afslutning af forløbet foretages en evaluering, hvor familien subjektivt beskriver forløbet og nogle af interviewene gentages. Netværksaften Patienternes nære pårørende (ikke forældre) og venner tilbydes en aften med 3-4 timers undervisning om symptomer og behandling. Temaaften 2 gange årligt inviteres patienter og pårørende til undervisning, hvor der er valgt et emne, som er relevant for mange. Der er et fagligt oplæg ved en ekspert indenfor området og 2-3 patienter fortæller om deres erfaringer omkring emnet. Kognitiv terapi Behandlingsarbejdet i Tidlig Interventions Team er baseret på anvendelse af kognitive behandlingsmetoder. Der arbejdes i teamet med forskellige interventionsniveauer, idet nogle patienter modtager psykoedukation og arbejder med at strukturere hverdagen. Et andet niveau er deltagelse i social færdighedstræning og et tredje niveau er et individuelt kognitivt terapiforløb ved primærbehandler eller psykolog. Primærbehandleren vurderer sammen med teamet kontinuerligt, hvilket interventionsniveau behandling skal foregå på, her bl.a. på hvilket tidspunkt det synes hensigtsmæssigt at anvende kognitiv terapi. Et kognitivt terapiforløb kan som nævnt foregå ved primærbehandleren eller ved teamets psykolog. I sidstnævnte tilfælde vil det foregå i tæt samarbejde med primærbehandleren, og psykologen vil primært tilbyde 1-3 afklarende samtaler for at afgøre, om kognitiv terapi vil være et relevant tilbud. Det kognitive terapiforløb ved psykolog er som udgangspunkt et afgrænset forløb. Socialpsykiatriske tilbud Primærbehandleren vil evt. sammen med socialrådgiveren vurdere, hvilke lokale uddannelses-, undervisnings- eller aktivitetsmuligheder, der vil være relevante for patienten og motivere patienten for deltagelse heri. Der vil løbende blive taget stilling til, om patienten har den relevante støtte i hverdagen, om der er behov for mere intensiv støtte, som f.eks. bostøtte eller socialpsykiatrisk botilbud.

Tidlig Interventions Team

Tidlig Interventions Team Tidlig Interventions Team Introduktionsmappe Maj 2014 - 2 Indholdsfortegnelse Del 1...3 Tidlig Interventions Team på Fyn...3 Målgruppe...3 Henvisning...3 Behandlingen...3 Behandlingsvarighed...4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Velkommen til Temaaften om skizofreni Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Hvad er OPUS? Startede 1998 som projekt Intensiv psykosocial behandling Tidlig intervention virker 2-årigt

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2 Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse Teamet...3 Personale...3 Data...4 Henvisninger...4 Status på patienter indvisiteret pr. 31.12.2013...6 Ydelser...10 Afsluttede...10 Patientforløb...11 Compliancesamtaler...12

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark ved Louise Schwartz Behandlingsleder og ledende psykolog Specialpsykolog,

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2 Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse Årsrapport for 2016... 3 Teamet... 3 Personale... 3 Data... 4 Henvisninger... 4 Status på patienter indvisiteret pr. 31.12.2016... 6 Ydelser... 10 Afsluttede... 10 Patientforløb...

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Psykoseteamet BUP-Odense. Mia Høj, ambulantsygeplejerske Anne Dorte Stenstrøm, overlæge, ph.d. Ung med psykose

Psykoseteamet BUP-Odense. Mia Høj, ambulantsygeplejerske Anne Dorte Stenstrøm, overlæge, ph.d. Ung med psykose Psykoseteamet BUP-Odense Mia Høj, ambulantsygeplejerske Anne Dorte Stenstrøm, overlæge, ph.d. Ung med psykose Symptomer, behandling og samarbejde med primærsystemet belyst via case 1 Samarbejde, samarbejde,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Distriktspsykiatrien Næstved

Distriktspsykiatrien Næstved Distriktspsykiatrien Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Psykoedukationsgruppe - ADHD

Psykoedukationsgruppe - ADHD Psykoedukationsgruppe - ADHD Informationsmateriale til sundhedsfaglig kontaktperson Der arbejdes i gruppen med materiale som er hentet fra følgende manual: PEGASUS Kurs för vuxna med ADHD och deras närstående.

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Psykoedukation i TIT. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsafdeling

Psykoedukation i TIT. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsafdeling Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsafdeling Psykoedukation i TIT Psykoedukation til børn/unge og deres forældre i Tidlig Interventions Team Indhold Indholdsfortegnelse Hvad er psykoedukation?

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Collabri fidelity skala

Collabri fidelity skala Collabri fidelity skala (2015) Evaluator: Dato: Bemærk: Evaluatorer udfylder denne skala på baggrund af de notater, han eller hun har taget i forbindelse med besøget i Collabri-organisationen samt ud fra

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

6/ Brørup. Psykinfo arrangement om skizofreni. v/annette Gosvig overlæge

6/ Brørup. Psykinfo arrangement om skizofreni. v/annette Gosvig overlæge 1 6/11 2017 Brørup Psykinfo arrangement om skizofreni 2 v/annette Gosvig overlæge Myter om skizofreni Flere personligheder Kriminelle, farlige uforudsigelige 3 Skyldes dårlig opdragelse, forkælelse, dovenskab

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Tilbud Hjørring a) Patientuddannelse, Lær at leve med en kronisk sygdom b) KOL kursus a) Ja, ved instruktør b) Ja, diæstist Frederikshavn

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

OPUS behandlingen i Region Sjælland. TOP konference Slagelse 18.november 2015

OPUS behandlingen i Region Sjælland. TOP konference Slagelse 18.november 2015 OPUS behandlingen i Region Sjælland TOP konference Slagelse 18.november 2015 Region Sjælland 800.000 indbyggere i 17 kommuner Hvorfor OPUS? Patienten OPUS behandlingen OPUS behandlerne Ønsker for fremtiden

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere