GRUNDFOS RESEARCH AND TECHNOLOGY. Centrifugalpumpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS RESEARCH AND TECHNOLOGY. Centrifugalpumpen"

Transkript

1 GRUNDFOS RESEARC AND TECNOLOGY Centrifugalpupen

2 Centrifugalpupen. udgave,. oplag Januar 006 Udgivet af: GRUNDFOS Manageent A/S Afdeling 360 Fluid Mekanik Poul Due Jensens Vej Bjerringbro Danark

3

4 4

5 Centrifugalpupen 5

6 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov o ophavsret ikke tilladt uden skriftlig satykke eller aftale ed GRUNDFOS Manageent A/S. GRUNDFOS Manageent A/S indestår ikke for rigtigheden af oplysningerne indeholdt i bogen. Anvendelse af oplysninger sker på eget ansvar. 6

7 Forord I afdelingen for fluidekanik er vi glade for at kunne præsentere dig for den første udgave af bogen: Centrifugalpupen. Dette er andet oplag, hvori der er indre rettelser i forhold til første oplag. Vi har lavet bogen fordi vi gerne vil delagtiggøre vores saarbejdspartnere i den viden o pupehydraulik og design vi ligger inde ed i afdelingen, og de grundlæggende pupebegreber vi bruger i vores daglige arbejde. Centrifugalpupen er priært tænkt so en intern bog og er ålrettet teknikere på BDC so arbejder ed konstruktion af pupekoponenter i forbindelse ed udvikling og vedligeholdelse. erudover henvender bogen sig til vores fretidige kolleger, de studerende på universiteterne og ingeniørhøjskolerne, so kan bruge bogen so opslagsværk og inspirationskilde på deres studie. Vores intention har været at skrive en bog der giver et overblik over pupens hydrauliske koponenter, og satidig gør teknikere i stand til at overskue hvad konstruktions- og driftsændringer betyder for pupens ydelse. Bogen er inddelt i 6 kapitler, og sværhedsgraden stiger jo flere kapitler du læser. I kapitel gennegår vi princippet for hvordan centrifugalpupen fungerer, sat dens hydrauliske koponenter. erudover præsenterer vi de forskellige pupetyper so Grundfos frestiller. Kapitel beskriver hvordan an læser en pupes ydelse ud fra kurverne for løftehøjde, effekt, virkningsgrad og NPS. I kapitel 3 kan an læse o hvordan an tilpasser en pupes ydelse når den er i drift i et anlæg. Det teoretiske grundlag for energiosætningen i en centrifugalpupe præsenteres i kapitel 4, og vi gennegår hvordan an kan bruge skaleringslovene til at ændre en pupes ydelse. I kapitel 5 beskriver vi de forskellige tabstyper der optræder i pupen, og vi beskriver hvordan tabene påvirker henholdsvis flow, løftehøjde og effektforbrug. I bogens sidste kapitel, kapitel 6, gennegår vi de testtyper so Grundfos løbende udfører på både salede puper og enkelte pupekoponenter, for at sikre at pupen yder det den skal. ele afdelingen for Fluidekanik har været involveret i udviklingen af bogen. Igenne en længere periode har vi diskuteret ideen, indholdet og strukturen og indsalet kildeateriale. Skelettet til bogen blev endeligt skabt efter nogle intensive arbejdsdage på ielbjerget, hvor vi fik nedsat nogle arbejdsgrupper og lagt en slagplan for udviklingen af bogen. Resultatet af afdelingens engageent og indsats genne 8 åneder er den bog du holder i hånden. Vi håber at du får glæde af Centrifugalpupen, og at du koer til at bruge den so opslagsværk i dit daglige arbejde. God fornøjelse! Christian Brix Jacobsen Afdelingsleder 7

8 Indholdsfortegnelse Kapitel. Introduktion til centrifugalpuper.... Centrifugalpupens princip.... Pupens hydrauliske koponenter Indløbsflange og indløb Løber Kobling og drev Spaltetætning Kaviteter og aksialleje Spiralhus, diffusor og udløbsflange Ledeapparat og svøb Pupetyper og anlæg UP-pupen TP-pupen NB-pupen MQ-pupen SP-pupen CR-pupen MTA-pupen SE-pupen SEG-pupen Opsuering...7 Kapitel. Pupekurver...9. Kurvetyper Tryk Absolut og relativt tryk Løftehøjde Differenstryk over pupen - Beskrivelse af differenstryk Totaltrykforskel Statisk trykforskel Dynaisk trykforskel Geodætisk trykforskel Energiligning for en ideel strøning...37 Effekt Odrejningstal ydraulisk effekt Virkningsgrad NPS, Net Positive Suction ead...40 Aksialkræfter Radialkræfter Opsuering...45 Kapitel 3. Puper i anlæg Enkelt pupe i et anlæg Parallelkoblede puper Seriekoblede puper Regulering af puper Drosselregulering Regulering ed bypass-ventil Start/stop-regulering Regulering af odrejningstal Årsenergiforbrug Energiindeks (EEI) Opsuering...58 Kapitel 4. Pupeteori astighedstrekanter Indløb Udløb Eulers pupeligning...64

9 Skovlfor og pupekurve...66 Anvendelse af Eulers pupeligning Skaleringslove Udledning af skaleringslove Forrotation...7 Slip...73 Pupens specifikke odrejningstal...74 Opsuering...75 Kapitel 5. Tab i puper Tabstyper Mekaniske tab Lejetab og akseltætningstab ydrauliske tab Strøningsfriktion Opblandingstab ved tværsnitsudvidelse Opblandingstab ved tværsnitsindsnævring Recirkulationstab Stødtab Skivefriktion Læktab Tabsfordeling so funktion af specifik odrejningstal Opsuering Kapitel 6. Test af puper Testtyper...98 Måling af pupens ydelse Flow Tryk Teperatur Beregning af løftehøjde Generel beregning af løftehøjde Effektforbrug Odrejningstal Måling af pupens NPS NPS3%-test ved at sænke indløbstryk NPS3%-test ved at øge flowet Prøvestande Vandkvalitet Daptryk og assefylde Referenceplan Baroeterstand Beregning af NPSA og besteelse af NPS3% Kraftålinger Målesyste Udførelse af kraftåling Usikkerhed på ydelsesåling Standardkrav til usikkerheder Overordnet usikkerhed Måling af prøvestandens usikkerhed Opsuering... Appendix... 3 A. Enheder...4 B. Kontrol af testresultater... 7 Litteraturliste... Standarder...3 Stikordsregister... 4 Stofværdier for vand...3 Sybolliste...3 9

10 0

11 Kapitel Introduktion til centrifugalpuper. Centrifugalpupens princip. Pupens hydrauliske koponenter.3 Pupetyper og anlæg.4 Opsuering

12 . Introduktion til centrifugalpuper. Introduktion til centrifugalpuper I dette kapitel præsenterer vi centrifugalpupens dele og et bredt udsnit af de typer vi producerer på Grundfos. Kapitlet giver læseren en grundlæggende forståelse for principperne bag centrifugalpupen og den terinologi so an bruger i forbindelse ed pupen. Centrifugalpupen er den est udbredte pupetype på verdensplan. Princippet er sipelt, velbeskrevet og gennetestet, og pupen er robust, effektiv og relativ billig at producere. Der findes en bred vifte af varianter so bygger på centrifugalpupens princip, og so indeholder de sae grundlæggende hydrauliske dele. Langt størstedelen af de puper Grundfos producerer, er centrifugalpuper. Udløb. Centrifugalpupens princip Når pupen er i drift, skaber den en trykstigning fra pupens indløb til pupens udløb. Det er trykforskellen der driver væsken genne det syste eller anlæg pupen er tilsluttet. Centrifugalpupen skaber en trykstigning ved at overføre ekanisk energi fra otoren til væsken via den roterende løber. Væsken strøer ind ved løberens center og ud langs dens skovle. Centrifugalkraften øger hered væskens hastighed, og dered den kinetiske energi der senere odannes til tryk. Figur. viser et eksepel på væskens vej genne centrifugalpupen. Løber Indløb Oløbsretning Udløb Løber Løberskovl Indløb Figur.: Væskens strøning genne centrifugalpupen.

13 . Pupens hydrauliske koponenter Principperne for de hydrauliske koponenter er fælles for ange centrifugalpuper. De hydrauliske koponenter er de dele der er i berøring ed væsken. Figur. viser de hydrauliske koponenter i en typisk pupe, og i det følgende afsnit vil vi gennegå koponenterne fra indløbsflangen til udløbsflangen. Figur.: Pupens hydrauliske koponenter. Motor Kobling Aksel Akseltætning Kavitet over løber Kavitet under løber Spiral Udløbsflange Indløbsflange Diffusor Pupehus 3 Løber Spaltetætning Indløb 3

14 . Introduktion til centrifugalpuper.. Indløbsflange og indløb Pupen onteres i rørsysteet via indløbs- og udløbsflangen. Flangernes udforning afhænger af hvad pupen skal bruges til. Nogle pupetyper har ingen indløbsflange, da indløbet ikke er onteret på et rør en nedsænket direkte i væsken. Indløbet leder væsken fra indløbsflangen til løberens sugeund. Indløbets udforning afhænger af pupetypen. De fire est anvendte typer indløb er inline, endsuction, doub lesuction og indløb til dykpuper. De fire indløbstyper er vist på Figur.3. Inline-puper er konstrueret til at blive onteret på en lige rørstreng deraf navnet inline. Indløbsstykket obøjer væsken, så den ledes ind i sugeunden. Løber Indløb Løber Indløb Endsuction-puper har et eget kort og lige indløbsstykke, fordi sugeunden er placeret i forlængelse af indløbsflangen. Løberen i doublesuction-puper har to sugeunde. Indløbet deler sig og leder væsken fra indløbsflangen til begge sugeunde. Denne konstruktion inierer aksialkraften, se afsnit..5. Dykpuper har ofte otoren placeret under pupens hydrauliske dele ed indløbet placeret idt på pupen, se Figur.3. Dered undgår an hydrauliske tab forbundet ed at lede væsken udeno otoren efter at den er suget ind i pupen. Endvidere er otoren kølet, da den er nedsænket i væsken. Løber Indløb Løber Indløb Inline-pupe Endsuction-pupe Doublesuction-pupe Dykpupe Figur.3: Indløb for inline-, endsuction-, doublesuction- og dykpupe. 4 4

15 Pupens indløb er designet således at an tilstræber et jævnt hastighedsprofil til løberen, hvilket begrænser tryktabet genne indløbet. Figur.4 viser et eksepel på hastighedsfordelingen ved forskellige tværsnit i indløbet... Løber Pupens otor driver løberen. Når løberen roterer, overfører løberskovlene energi til væsken i for af en tryk- og hastighedsstigning. Væsken suges ind i løberen ved sugeunden og strøer ud genne løberkanalerne, so løberskovlene danner elle løberens for- og bagplade, se Figur.5. Designet af løberen afhænger især af hvilke krav der stilles til trykopbygning, flow og driftsikkerhed. Løberen er den koponent so påvirker pupens ydelse est. Det er ofte kun løberen der ændres, når der skal designes en serie pupevarianter. Figur.4: astighedsfordeling i indløb. Aksialretning Bagplade Nav Radialretning Løberkanal (blåt oråde) Skovlbagkant Løberens oløbsretning Tangentialretning Løberens oløbsretning Skovlforkant Forplade Løberskovl Figur.5: Løberens koponenter, definitioner af retninger og flow relativt til løberen. 5 5

16 . Introduktion til centrifugalpuper Løberens evne til at opbygge tryk og skabe flow afhænger især af o væsken strøer genne løberen radialt eller aksialt, se Figur.6. I en radialløber er der stor forskel på indløbsdiaeteren og udløbsdiaeteren og elle udløbsdiaeteren og udløbsbedden, der er løberkanalens højde ved udløbet. Centrifugalkræfternes påvirkning af væsken i denne konstruktion resulterer i højt tryk og lavt flow. I en aksialløber ed lille ændring i radial retning og stor udløbsbredde fås deriod lavt tryk og højt flow. alvaksialløbere anvendes hvor an ønsker en afvejning elle trykopbygning og flow. Løberen har et antal løberskovle. Antallet afhænger blandt andet af ydelsen an ønsker at opnå, støjkrav sat ængden og størrelsen af freedlegeer i væsken. Til væsker uden freedlegeer anvender an løbere ed 5-0 kanaler, hvilket erfaringsæssigt har vist sig at give den bedste virkningsgrad. Til væsker ed freedlegeer, so eksepelvis spildevand, bruger an en-, to- eller trekanalsløbere. Skovlforkanten på sådanne løbere er designet så risikoen for at freedlegeer hænger fast i løberen, er inial. I kraft af deres konstruktion kan en-, to-, og trekanalsløbere håndtere at freedlegeer af en vis størrelse passerer genne løberen. Figur.7 viser en enkanalpupe. Radialløber alvaksialløber Aksialløber Figur.6: Radial-, halvaksial- og aksialløber. Figur.7: Enkanalpupe. Løbere uden forplade kaldes åbne løbere. Åbne løbere anvendes hvor det er nødvendigt at rengøre løberen, og hvor der er risiko for at løberen bliver stoppet til. I spildevand ed ange store freedlegeer bruger an vortex-puper ed åbne løbere. I denne type pupe danner løberen en strøning, so ligner hvirvlen i en skypupe, se Figur.8. Vortex-pupen har en lav virkningsgrad i forhold til puper ed forplade og spaltetætning. Når først an har bestet løberens grundlæggende for, er designet af løberen et spørgsål o at finde et koprois elle friktionstab og tab so følge af ujævne hastighedsprofiler, se Figur.4. So regel kan an opnå jævne hastighedsprofiler ved at forlænge løberskovlene, en det resulterer i en forøget vægfriktion. 6 Figur.8: Vortexpupe. 6

17 ..3 Kobling og drev Løberen drives so regel af en elektrootor, der ikke å koe i kontakt ed væsken. Koblingen elle otor og hydraulik er et af pupens svage punkter, fordi det er vanskeligt at tætne okring en roterende aksel. I forbindelse ed koblingen skelner an elle to typer puper: Tørløberpuper og vådløberpuper. Fordelen ved tørløberpupen i forhold til vådløberpupen er at an kan bruge standardiserede otorer. Ulepen er tætningen elle otor og løber. Motor Akseltætning I tørløberpupen er otoren og væsken adskilt af enten en akseltætning, en adskillelse ed lang aksel eller en agnetisk kobling. I en løsning ed akseltætning adskiller an væske og otor ved hjælp af tætningsringe, se Figur.9. Mekaniske akseltætninger er vedligeholdelsesfri og har indre lækrate end pakdåser ed koprieret pakningsateriale. Levetiden af ekaniske akseltætninger afhænger eget af edie, tryk og teperatur. Adskiller an otor og væske ved hjælp af en lang aksel, koer de to dele ikke i berøring ed hinanden, og dered kan akseltætningen undværes, se Figur.0. Denne løsning har begrænsede onteringsuligheder, fordi otoren skal placeres højere end pupens hydrauliske dele og væskeoverfladen i anlægget. Endvidere resulterer løsningen i en lavere virkningsgrad på grund af det flow der vil være ud genne spalten ved akselgenneføringen, og på grund af friktion elle væsken og akslen. Figur.9: Tørløber ed akseltætning. Motor Fritstående aksel Ydre agneter på otorakslen Indre agneter på løberakslen Vandspejl Motor Motoraksel ydraulik Motorkop Spalterør Ydre agneter Indre agneter Motorkop Figur.0: Tørløber ed lang aksel. Spalterør Løberaksel Figur.: Tørløber ed agnetdrev. 7 7

18 . Introduktion til centrifugalpuper I puper ed agnetdrev adskiller an otoren og væsken ed et ikkeagnetiserbart spalterør, hvilket fjerner probleet ed at tætne en roterende aksel. Løberakslen på denne type pupe har en række fastonterede agneter, der kaldes de indre agneter. Motorakslen under ud i en kop, hvor de ydre agneter er onteret på indersiden af koppen, se Figur.. Spalterøret er fastonteret i pupehuset elle løberakslen og koppen. Løberakslen og otorakslen roterer, og de to dele kobles saen ved hjælp af agneterne. Fordelen ved agnetdrevet er at pupen er heretisk tæt, en koblingen er dyr at frestille. Derfor anvendes denne type tætning kun når det er et krav at pupen er heretisk tæt. I vådløberpupen er otorens rotor indkapslet saen ed løberen. Rotor og løber er adskilt fra otorens stator ed et spalterør. So vist på Figur., er rotoren osluttet af væsken, hvilket sører lejerne og køler otoren. Væsken okring rotoren resulterer i friktion elle rotor og spalterør, hvilket reducerer pupens virkningsgrad...4 Spaltetætning I spalten elle den roterende løber og det stationære pupehus opstår et lækflow når pupen er i drift. Lækflowets størrelse afhænger hovedsageligt af spaltens udforning og det tryk løberen opbygger fra indløb til udløb. Efter spalten strøer lækflowet genne løberen igen, se Figur.3. Løberen puper altså ere væske end der strøer genne pupen fra indløbsflangen til udløbsflangen. For at iniere tab på grund af lækflow onterer an en spaltetætning. Spaltetætninger kan konstrueres på ange åder og i ange aterialekobinationer. Typisk er spaltetætninger drejet direkte i støbegodset eller udført so efteronterede ringe i pupehuset. Spaltetætninger kan også laves ed flydende plastringe. Endelig findes der en række tætninger ed guiringe, der er specielt velegnede til at håndtere væsker ed slidende partikler so for eksepel sand. 8 Væske Rotor Stator Spalterør Udløb Løber Indløb Lejer Figur.: Vådløberpupe. Udløb Indløb Lækflow Spalte Spaltetætning Figur.3: Lækflow ved spalten. 8

19 Optial balance elle læktab og friktion er en væsentlig paraeter når an designer en spaltetætning. En lille spalte begrænser lækflowet, en øger friktionen og risikoen for påslæb og støj. erudover stiller en lille spalte større krav til bearbejdningsnøjagtighed og ontage, hvilket resulterer i højere produktionsokostninger. For at opnå optial balance elle læktab og friktion skal an tage pupetype og -størrelse i betragtning...5 Kaviteter og aksialleje De hulru der er elle løber og pupehus, kaldes kaviteter, se Figur.4. Kaviteternes udforning afhænger af løberens og pupehusets design, og de påvirker strøningerne okring løberen og pupens evne til at håndtere sand og luft. Kavitet over løber Priærstrøning Kavitet under løber Sekundærstrøning I kaviteterne danner løberens rotation to forer for strøninger: Priærstrøninger og sekundærstrøninger. Priærstrøningerne er hvirvler der roterer ed løberen okring akslen i kaviteterne over og under løberen, se Figur.4. Sekundærstrøningerne er væsentlig svagere end priærstrøningerne. Priær- og sekundærstrøningerne påvirker trykforholdene på ydersiden af løberens for- og bagplade, so dered påvirker aksialtrækket. Aksialtrækket er suen af alle kraftpåvirkninger i aksialretningen, der opstår so følge af den aktuelle tryktilstand i pupen. Den priære kraftpåvirkning koer fra trykstigningen over løberen. Sugeunden påvirkes af indløbstrykket, ens ydersiden af for- og bagplade på løberen påvirkes af udløbstrykket, se Figur.5. For enden af akslen er der en påvirkning fra atosfæretrykket, ens der på den anden ende er en påvirkning fra systetrykket. Ved løberens for- og bagplade er trykket stigende fra akslens idte og ud od løberens ydre diaeter. Kraftpåvirkningerne stiger altså fra løberens centru og ud od periferien. 9 Figur.4: Priær- og sekundærstrøninger i kaviteterne. 9

20 . Introduktion til centrifugalpuper Aksiallejet optager hele aksialtrækket og er derfor udsat for de kræfter der påvirker løberen. Udløbstryk Atosfæretryk Udløbstryk Løberen skal aksialaflastes hvis det ikke er uligt at optage hele aksialtrækket i aksiallejet. Der findes flere forskellige åder der kan indske trækket på akslen og dered aflaste aksiallejet. er er beskrevet fire etoder. Alle aksialaflastningsetoder resulterer i hydrauliske tab. En åde at aflaste aksiallejet på er ved at lave så huller i løberens bagplade, se Figur.6. Lækflowet genne hullerne har indflydelse på strøningerne i kaviteten over løberen og dered trykfordelingen, en giver satidig anledning til tab. En anden åde at aflaste aksiallejet på er ved at kobinere aflastningshuller ed en spaltetætning på løberbagpladen, se Figur.7. ered opnår an en ekstra tryksænkning i kaviteten elle akslen og spaltetætningen og derved en yderligere aksialaflastning. Spaltetætningen giver ekstra friktion, en indre lækflow genne aflastningshullerne i forhold til løsningen uden spaltetætning. En tredje åde at aflaste aksiallejet på er ved at an onterer skovle på bagsiden af løberen, se Figur.8. I lighed ed de to foregående løsninger ændrer denne etode hastighederne i strøningerne ved bagpladen, hvorved trykfordelingen ændres tilsvarende. Skovlene optager effekt uden at bidrage til pupens salede ydelse. Konstruktionen vil derfor sænke virkningsgraden. Aksialtræk Indløbstryk Figur.5: Kraftpåvirkninger der giver aksialtræk. Aksialaflastningshul Figur.6: Aksialaflastning via aflastningshuller. Spaltetætning Aksialaflastningshul Figur.7: Aksialaflastning via spaltetætning og aflastningshuller. 0 0

21 En fjerde åde at aflaste aksiallejet på er ved at an onterer finner på pupehuset i kaviteten under løberen, se Figur.9. I dette tilfælde nedsættes priærstrøningens rotationshastighed i kaviteten under løberen, hvorved trykket stiger på løberens forplade. Denne for for aksialaflastning edfører øget skivefriktion og øget læktab på grund af det højere tryk over spalten ved sugeunden. Skovle Figur.8: Reduktion af aksialtræk via skovle på bagsiden af bagpladen. Finner..6 Spiralhus, diffusor og udløbsflange Spiralhuset opfanger væsken fra løberen og leder den til pupens udløbsflange. Spiralhuset odanner det dynaiske tryk opbygget i løberen til statisk tryk. Ved odannelsen sænkes hastigheden gradvist når tværsnitsarealet af væskestrøen øges. Denne odannelse kaldes hastighedsdiffusion. Et eksepel på diffusion er når vandets hastighed i et rør sænkes på grund af overgangen fra et lille tværsnitsareal til et stort tværsnitsareal, se Figur.0. Statisk tryk, dynaisk tryk og diffusion uddybes i afsnit.,.3 og Figur.0: astighedsændring i et rør på grund af ændring i tværsnitsareal. Figur.9: Reduktion af aksialtræk via finner i pupehuset. Diffusion Lille tværsnit: øj hastighed, lavt statisk tryk, højt dynaisk tryk Stort tværsnit: Lav hastighed, højt statisk tryk, lavt dynaisk tryk

22 . Introduktion til centrifugalpuper Man kan dele spiralhuset op i tre hovedkoponenter: Ringdiffusor, spiral og udløbsdiffusor, se Figur.. I hver af de tre koponenter sker der en energiosætning elle hastighed og tryk, der skal være så effektiv so uligt. Ringdiffusorens priære funktion er at lede væsken fra løberens udløb til spiralens indløb. I ringdiffusoren øges strøningens tværsnitsareal på grund af stigningen i diaeter fra løberens udløb til spiralens indløb. For at øge diffusionen og udjævne hastighedsprofilet kan der være skovle i ringdiffusoren. Spiralens priære opgave er at opsale vandet fra ringdiffusoren og lede det til diffusoren. For at have ens hastighed rundt langs spiralen skal tværsnitsarealet i spiralen øges rundt langs periferien fra tungen od kværken. Kværken er det sted på ydersiden af tungen, hvor det indste tværsnitsareal i diffusoren findes. astigheden i spiralen kan kun være ens ved ét flow designflowet. Ved alle andre flow opstår der radialkræfter på løberen, da trykket varierer langs spiralen. Radialkræfterne skal so aksialkræfterne optages i lejet, se Figur.. Udløbsdiffusoren er den del af spiralhuset der forbinder kværken ed udløbsflangen. Diffusoren øger det statiske tryk yderligere ved en gradvis forøgning af tværsnitsarealet fra kværken til udløbsflangen. Spiralhuset er designet således at an opnår den bedst ulige osætning fra dynaisk til statisk tryk, alt iens an inierer tryktabene. Den højeste virkningsgrad opnås ved at finde den rette balance elle hastighedsændringer og vægfriktion. Når an designer spiralhuset, fokuserer an på følgende paraetre: Spiraldiaeteren, tværsnitsgeoetrien for spiralen, udforning af tungen, kværkarealet, kværkens radielle placering sat længde, bredde og kruning af diffusoren. Radialkraft Udløbsflange Udløbsdiffusor Ringdiffusor Kværk Spiral Tunge Radialkraft Figur.: Spiralhusets dele.

23 ..7 Ledeapparat og svøb Flere løbere kan forbindes i serie, hvis an ønsker at øge det tryk en pupe skal levere. I en seriekoblet pupe er løberne forbundet ed et ledeapparat. Ledeapparatet sørger for at væsken bliver ført fra udløbet af én løber til indløbet på den næste løber, se Figur.. En løber og et ledeapparat kaldes enten et trin eller et kaer. Karene i en flertrinspupe kaldes tilsaen kaerstakken. Udover at lede væsken fra et trin til det næste har ledeapparater sae grundlæggende funktion so spiralhuse: At odanne dynaisk tryk til statisk tryk. erudover begrænser ledeapparatet uønsket rotation i væsken, fordi en sådan rotation påvirker ydelsen af den efterfølgende løber. Man kan tilpasse rotationen ved at placere ledeskovle i ledeapparatet. Ledeskovlene danner kanaler i ledeapparatet. Svøb Udløbskanal Kaerstak Kaer I flertrins-inlinepuper ledes væsken fra toppen af kaerstakken til udløbet ved hjælp af den kanal der dannes elle kaerstakkens udvendige del og svøbet, se Figur.. Ved design af ledeapparater gør an sig de sae overvejelser so ved design af løber og spiralhus. I odsætning til spiralhuse skaber et ledeapparat ikke radialkræfter på løberen, da det er rotationssyetrisk. Løber Ledeskovl Løberskovl Ledeapparat Figur.: Ledeapparat og løbere i en flertrinspupe. 3 3

24 . Introduktion til centrifugalpuper.3 Pupetyper og anlæg I dette afsnit beskrives et udvalg af de centrifugalpuper Grundfos producerer. Puperne opdeles i fe overordnede grupper: Cirkulationspuper, puper til trykforøgning og væsketransport, vandforsyningspuper, industripuper og spildevandspuper. Mange af pupetyperne kan bruges i flere forskellige saenhænge inden for forskellige anvendelsesoråder. Cirkulationspuper bruges priært til at cirkulere vand i lukkede anlæg, for eksepel vare-, køle- og airconditionanlæg, sat brugsvandsanlæg. I brugsvandsanlæg cirkulerer vandet konstant i rørsysteet for at undgå at an skal vente længe på vart vand når an åbner for hanen. Puper til trykforøgning bruges blandt andet til at øge trykket af koldt vand og so kondensatpuper til dapkedler. Puperne er so regel designet til at håndtere væsker ed såpartikler so eksepelvis sand. Vandforsyningspuper kan installeres på to åder: Enten kan de nedsænkes i en brønd, eller også kan de placeres på jordoverfladen. Forholdene i vandforsyningsanlæg stiller store krav til robusthed over for okker, kalk og sand. Industripuper anvendes, so navnet antyder, overalt i industrien og altså i et eget bredt udsnit af anlæg so håndterer ange forskellige hoogene og uhoogene væsker. Til puper der skal håndtere ætsende, giftige eller eksplosive væsker, stilles der særligt store iljø- og sikkerhedsæssige krav, so eksepelvis at pupen er heretisk tæt og korrosionsbestandig. Spildevandspuper anvendes til at pupe forurenet vand i rensningsanlæg og industrielle anlæg. Puperne er konstrueret så det er uligt at pupe væsker so har et højt indhold af freedlegeer. Der findes en lang række varianter so kan håndtere spildevand ed forskellig grad af forurening. 4 4

25 .3. UP-pupen Cirkulationspuper benyttes ved opvarning, cirkulation af koldt vand, ventilation og airconditionanlæg i huse, kontorbygninger, hoteller, etc. En del af puperne installeres i vareanlæg hos slutbrugerne. En anden del af puperne sælges til OEM-kunder (Original Equipent Manufacturer), der indbygger puperne i koplette væghængte gasfyrsanlæg. Pupen er konstrueret efter inline-princippet ed en vådløberotor, der kun har statiske tætninger. Pupen er designet ed henblik på at iniere rørstøj. Grundfos producerer UP-puper ed og uden autoatisk regulering af pupeydelsen. Med den autoatiske regulering af pupen er det uligt at tilpasse ydelsen til det aktuelle behov og derved spare energi..3. TP-pupen TP-pupen bruges til at cirkulere vart eller koldt vand i eksepelvis vare-, køle- og airconditionanlæg. Pupen er bygget efter inline-princippet, og den har standard otor og akseltætning. Det er højvirkningsgradsotorer der driver TP-pupen..3.3 NB-pupen NB-pupen er lavet til at transportere væske i fjernvareværker, vareforsyning, køle- og airconditionanlæg, spuleanlæg og andre industrielle anlæg. Pupen er bygget efter endsuction-princippet, og den findes i ange varianter ed forskellige typer akseltætninger, løbere og huse, so kan kobineres alt afhængig af væsketype, teperatur og tryk..3.4 MQ-pupen MQ-pupen er et koplet iniaturevandværk, der bruges til vandforsyning og væsketransport i private hje, soerhuse, landbrug, gartnerier og haveanlæg. Pupens styring sikrer at den starter og stopper autoatisk. erudover beskytter styringen pupen hvis der opstår fejl, eller hvis den kører tør. Den indbyggede trykekspansionsbeholder reducerer antallet af start og stop hvis der er utætheder i rørsysteet. MQ-pupen er selvansugende. Det betyder at den kan tøe en sugeledning for luft, og dered suge fra et niveau der er lavere end der hvor pupen er placeret. 5 Udløb ydraulik Motor Indløb Figur.3: UP-puper. Indløb Udløb Figur.4: TP-pupe. Udløb Indløb Figur.5: NB-pupe. Udløb Indløb Figur.6: MQ-pupe. 5

26 . Introduktion til centrifugalpuper.3.5 SP-pupen SP-pupen er en flertrins-dykpupe, der bruges til råvandsforsyning, grundvandssænkning og trykforøgning. erudover kan SP-pupen bruges til at pupe korrosive væsker so for eksepel stærkt saltholdigt vand. Motoren er onteret under kaerstakken, og indløbet til pupen er derfor placeret elle otor og kaerstak. Pupens diaeter er tilpasset størrelsen på en standard boring. SP-pupen er forsynet ed integreret kontraventil for at forhindre at væskesøjlen ved stop af pupen strøer tilbage. Kontraventilen er desuden ed til at forhindre vandslag..3.6 CR-pupen CR-pupen bruges i vaskeanlæg, køle- og airconditionanlæg, vandbehandlingsanlæg, brandslukningsanlæg, kedelfødeanlæg og andre industrielle anlæg. CR-pupen er en vertikal inline flertrinspupe. erudover er denne pupetype i stand til at pupe korrosive væsker, fordi de hydrauliske dele er lavet af rustfrit stål eller titaniu. Figur.7: SP-pupe. Udløb Kontraventil Kaerstak Indløb Motor Motor Kaerstak.3.7 MTA-pupen MTA-pupen anvendes på den ufiltrerede side af bearbejdningsprocessen til at pupe køle-og søreiddel so indeholder spåner, fibre og slidende partikler. MTA-pupen er frestillet efter tørløberprincippet ed en lang aksel og uden akseltætning. Pupen er designet således at den skal onteres vertikalt i en tank. Installationslængden, det vil sige den del af pupen so er neddykket i tanken, er tilpasset tankdybden, så det er uligt at tøe tanken for køle- og søreiddel. Indløb Udløb Figur.8: CR-pupe. Udløb Monteringsflange Udløbskanal Aksel Pupehus Figur.9: MTA-pupe. 6 Indløb 6

27 .3.8 SE-pupen SE-pupen bruges til at pupe spildevand, slaholdigt vand og grundvand. Pupen er unik på spildevandsarkedet, fordi den både kan installeres nedsænket i en spildevandsbrønd eller tørt opstillet i et rørsyste. Serien af SE-puper indeholder både vortex-puper sat enkanalpuper. Enkanalspuperne er kendetegnet ved en stor fri passage og typebetegnelsen angiver diaeteren for de partikler der kan passere genne pupen..3.9 SEG-pupen SEG-pupen er særligt egnet til at pupe spildevand fra toiletter. SEGpupen har snittesyste, der snitter faste og forgængelige bestanddele i indre stykker, so derefter kan ledes igenne rør ed en relativ lille diaeter. Puper ed snittesyste kaldes også grinderpuper. Motor Udløb Indløb Figur.30: SE-pupe..4 Opsuering I dette kapitel har vi gennegået princippet for hvordan centrifugalpupen fungerer, sat hvilke hydrauliske dele den indeholder. Vi har diskuteret nogle af de overordnede aspekter der er forbundet ed design af de enkelte dele. Endelig indeholder kapitlet en kort beskrivelse af nogle Grundfos-puper sat en beskrivelse af hvor de bruges. Motor Indløb Udløb Figur.3: SEG-puper. 7 7

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10 Projektering - TwinPipes Version 2015.10 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Denne projekteringsanual for TwinPipe-systeer er udarbejdet specielt til følgende driftsforhold: - Freløbsteperatur, T ax, på 80

Læs mere

Termodynamik Tilføjelser ABL 2007.02.08. Teksten her indføjes efter afsnit 4.1.2 på side 80. 4.1.3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser

Termodynamik Tilføjelser ABL 2007.02.08. Teksten her indføjes efter afsnit 4.1.2 på side 80. 4.1.3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser Terodynaik Tilføjelser ABL 007.0.08 Teksten her indføjes efter afsnit 4.. å side 80 4..3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser Den dynaiske viskositet antages noralt at være uafhængig af trykket.

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik.

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik. Togaik side 1 Institut for Mateatik, DTU: Gynasieopgave Appetitvækker : Togaik. Teori: Erik Øhlenschlæger, Grundlæggende Fysik 1 For Adgangskursus og HTX, Gyldendal 1993,. udgave, siderne 73-75, 94-95

Læs mere

Skråplan. Dan Elmkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachim Mortensen. 8. januar Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51

Skråplan. Dan Elmkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachim Mortensen. 8. januar Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51 Skråplan Dan Elkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachi Mortensen Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51 8. januar 2008 Figurer Sider ialt: 5 Indhold 1 Forål 3 2 Teori 3 3 Fregangsåde 4 4 Resultatbehandling

Læs mere

Heliumballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav

Heliumballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav liuballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav Forålet ed projektet er at undersøge fysikken i heliuballoner ved at anvende ateatiske odeller og perspektivere den naturfaglige indsigt ed luftfartens

Læs mere

MODEL FOR EN VIRKSOMHED

MODEL FOR EN VIRKSOMHED MODEL FOR EN VIRKSOMHED Virksoheden ønsker at aksiere sit overskud. Produktionen tilrettelægges for en uge ad gangen og der produceres det antal enheder, der kan afsættes. Overskud = Indtægter Okostninger.

Læs mere

System information. Permafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion

System information. Permafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion Syste inforation. Perafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion Kun til erhvervsæssigt brug. LKW-datablad nr. DK / SYS 110.0 / 00 An Axalta Coating Systes Brand 1 / 09.09.2015

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 12 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR. Drænrør. Drænrør

PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR. Drænrør. Drænrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR Drænrør Drænrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife drænrör I en tid, hvor konkurrencen bliver stadig hårdere, kræver en fortsat god økonoi, at landbrugets produktionsressourcer

Læs mere

SMEDEG RD. EV CIRKULATIONS PUMPER Elektrisk regulerbar med 4 hastigheder OF DENMARK

SMEDEG RD. EV CIRKULATIONS PUMPER Elektrisk regulerbar med 4 hastigheder OF DENMARK EV CIRKULATIONS PUMPER ed hastigheder Dansk konstrueret og produceret Miljøvenlig unik -- konstruktion ed lavt energiforbrug Vandsurte vedligeholdelsesfri lejer lydsvag dri Sae pupe for vart og koldt vand

Læs mere

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s Agroeter Mobile vandingsaskiner 2 års garanti! * KSE MSE XLE Agroeter a/s Maskiner du kan regne ed Agroeter obil er en serie af vandingsaskiner, der dækker ethvert af dine vandingsbehov. Agroeter obil

Læs mere

Prolac MSHCP. Centrifugalpumpe. Anvendelse. Beskrivelse. Mekanisk akseltætning

Prolac MSHCP. Centrifugalpumpe. Anvendelse. Beskrivelse. Mekanisk akseltætning Prolac MSHCP Anvendelse På grund af valget af aterialer og konstruktion, er PROLAC HCP velegnet til anvendelser, der kræver en høj grad af hygiejne, skånso håndtering af produktet og høj virkningsgrad.

Læs mere

Dykpumpe til slam. Dan 50 Hz

Dykpumpe til slam. Dan 50 Hz Dykpupe til sla Dan Hz Pupex letvægts slapuper til krævende iljøer Ne af flytte - ne at placere Støbte otordele i letvægts aluiniuslegering så pupen er let og ne at flytte. Heavy duty pup ed stor slidstyrke

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09

Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 1010-00 15975131DA (08/2015) DA Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.o 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de

Læs mere

Dykkede spildevandspumpe type ABS AS 0530-0841

Dykkede spildevandspumpe type ABS AS 0530-0841 15975045 DA (02/2015) 1006-00 DA Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.o 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 0530 0631 0830 0840 0630 0641

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

2. ordens differentialligninger. Svingninger.

2. ordens differentialligninger. Svingninger. arts 011, LC. ordens differentialligninger. Svingninger. Fjederkonstant k = 50 kg/s s X S 80 kg F1 F S er forlængelsen af fjederen, når loddets vægt belaster fjederen. X er den påtvungne forlængelse af

Læs mere

Pålidelig Når pligten kalder

Pålidelig Når pligten kalder EN DK Pålidelig Når pligten kalder Tria TM Den prisvenlige frontlæsser til deltidslandanden. P P 4P 6P 8P ÅLIDEL Tria: PÅLIDELIG OG SÆRDELES KONKURRENCEDYGTIG. En virkelig pålidelig, produktiv og enkel

Læs mere

Den elektrodynamiske højttaler

Den elektrodynamiske højttaler Den elektrodynaiske højttaler Ideel højttaler: arbejder i stepelorådet (stift stepel) kun translatoriske bevægelser dynaiske bevægelser foregår lineært Højttalerebranen betragtes so et sipelt svingende

Læs mere

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle.

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle. AMS 4C Daterings Laboratoriet Institut for Fysik og Astronoi Øvelsesvejledning: δ 5 N og δ 3 C for negle. Under besøget skal I udføre tre eksperientelle øvelser : Teltronrør - afbøjning af ladede partikler

Læs mere

Impulsbevarelse ved stød

Impulsbevarelse ved stød Iulsbevarelse ved stød Indhold. Centralt stød.... Elastisk stød... 3. Uelastisk stød... 4. Iulsbevarelse ved stød... 5. Centralt elastisk stød...3 6. Centralt fuldstændig uelastisk stød...5 7. Ekseler

Læs mere

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s. Med forbehold for trykfejl og ændringer uden varsel. September 2015.

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s. Med forbehold for trykfejl og ændringer uden varsel. September 2015. Agroeter Mobile vandingsaskiner 2 års garanti! * KSE MSE XLE Agroeter a/s Med forbehold for trykfejl og ændringer uden varsel. Septeber 2015. Maskiner du kan regne ed Agroeter obil er en serie af vandingsaskiner,

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 11 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 11 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 11 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

Energi. Energi ind med solstråling ATMO- SFÆREN. Absorberet i i atmosfæren. Varmeindhold i atmosfæren. Homo technicus. 99,8% absorberet af jorden

Energi. Energi ind med solstråling ATMO- SFÆREN. Absorberet i i atmosfæren. Varmeindhold i atmosfæren. Homo technicus. 99,8% absorberet af jorden Energi Reflekteret af skyer, støv og jordoverfladen Energi ind ed solstråling Energi ud ed varestråling ATMO- SFÆREN Absorberet i i atosfæren Vareindhold i atosfæren Vinde Hoo technicus 99,8% absorberet

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til anvendelsen af flyveaske i beton i Sverige

Ofte stillede spørgsmål til anvendelsen af flyveaske i beton i Sverige Ofte stillede spørgsål til anvendelsen af flyveaske i beton i Sverige 1. Hur gör danska betongtillverkare på vintern, använder do ingen aska eller? Danske betonproducenter anvender også aske o vinteren.

Læs mere

House of Technology Opfølgningsplan 2015

House of Technology Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges indst 5 indsatser inden for prioriteringsoråderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsalingen i 2014

Læs mere

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende centrifugalpumper med mange anvendelsesmuligheder SPX Process Equipment har mange års erfaring med udvikling, produktion og service af selvansugende

Læs mere

En studerende der har gennemført Geodæsi elementet af kurset vil kunne følgende:

En studerende der har gennemført Geodæsi elementet af kurset vil kunne følgende: Geodæsi Lars Stenseng stenseng@space.dtu.dk Læringsål En studerende der har genneført Geodæsi eleentet af kurset vil kunne følgende: Beskrive den grundlæggende virkeåde for GNSS systeer Beskrive de tre

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

POPCORN. Lærervejledning:

POPCORN. Lærervejledning: POPCORN Lærervejledning: Denne øvelse o popcorn kan laves i forbindelse ed et forløb o tryk. Det er ikke den uiddelbare plan at eleverne skal ind og kigge nærere på hvad popcorn er, en ved at bruge et

Læs mere

Luftbehandlingsenhed GEA MultiMAXX New Generation DATA OG FAKTA. ... God luft til erhverv og industri

Luftbehandlingsenhed GEA MultiMAXX New Generation DATA OG FAKTA. ... God luft til erhverv og industri GEA Kliateknik ApS Tlf. : +45 38 88 7 7 Fax. : +45 38 88 7 75 Air Treatent Division DATA OG FAKTA Luftbehandlingsenhed GEA MultiMAXX New Generation... God luft til erhverv og industri Enhedsbeskrivelse

Læs mere

Opdrift og modstand på et vingeprofil

Opdrift og modstand på et vingeprofil Opdrift og modstand på et vingeprofil Thor Paulli Andersen Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 1 Vingens anatomi Et vingeprofil er karakteriseret ved følgende bestanddele: forkant, bagkant, korde, krumning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af biologisk sandfilter ed udledning af renset spildevand Biologisk sandfilter opbygget so anført i Vejledning for biologiske sandfiltre

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

Trykudligningsmoduler

Trykudligningsmoduler Trykudligningsoduler - skaber brede ligevægtsprofiler Man ser eget tydeligt høfdevirkningen ud for rækken af trykudligningsoduler ved Gl. Skagen. (Foto: Poul Jakobsen 1999) Af ingeniørerne Poul Jakobsen

Læs mere

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Industri, speciale i kundebaserede løsninger på et højt niveau. Vi har egen produktion og en industriafdeling der løser design &

Læs mere

NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - øvelsesvejledninger

NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - øvelsesvejledninger Se det usynlige - øvelsesvejledninger INDHOLDSFORTEGNELSE OG KOLOFON "Se det usynlige" øvelsesvejledninger Indholdsfortegnelse Undersøg laserlysets interferensønster... 3 Beste tykkelsen af et hår... 7

Læs mere

I cementpasta indgår udover cement og vand ofte tilsætninger (flyveaske, mikrosilica, kalkfiller o.a.). Desuden indeholder beton luft.

I cementpasta indgår udover cement og vand ofte tilsætninger (flyveaske, mikrosilica, kalkfiller o.a.). Desuden indeholder beton luft. 6 Proportionering Af Gitte Norann Munch-Petersen, Ingeniørskolen i Horsens Beton kan beskrives so bestående af tilslagsaterialer - sand og sten - der er liet saen ed ceentpasta priært ceent og vand. Ved

Læs mere

Entreprise 4. Byggegrube

Entreprise 4. Byggegrube Entreprise Byggegrube Denne entreprise dækker over etableringen af en byggegrube og dens fysiske afgrænsninger. I entreprisen er de indledende overvejelser og detailprojekteringen af byggegruben beskrevet,

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Måling af turbulent strømning

Måling af turbulent strømning Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning Bilag 1 Journal nr.: Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af ini-biologisk renseanlæg Ejendoens atr. nr.: Ejendoens adresse: Ejers navn og adresse: Ejers tlf.nr.: Vejledning o udfyldelse

Læs mere

Caprari KCT grinderpumper

Caprari KCT grinderpumper Caprari KCT grinderpumper Dykkede pumper m/kniv KCT-serien af dykkede pumper er i stand til at trykke vand indeholdende faste eller trævlede materialer, fra private ejendomme, villaer, campingpladser,

Læs mere

Vedr.: OML-beregninger Akafa

Vedr.: OML-beregninger Akafa Loos Scandinavia A/S Østergårdsvej 4 6372 Bylderup-Bov Att.: Kjeld P. Callesen sottrup@tdcadsl.dk Vor ref. HAP WH sag nr. 07057 Dato: Skanderborg, den 29. august 2007 Vedr.: OML-beregninger Akafa Der er

Læs mere

Kontraventil type NRV og NRVH

Kontraventil type NRV og NRVH MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Kontraventil type NRV og NRVH Hydrocarbons www.danfoss.com/hydrocarbons Introduktion NRV og NRVH ventiler kan bruges i væske-, suge- og varmgasledninger i

Læs mere

Prisdannelse. Udbud, efterspørgsel og elasticitet. Thomas Schausen og Morten Damsgaard-Madsen

Prisdannelse. Udbud, efterspørgsel og elasticitet. Thomas Schausen og Morten Damsgaard-Madsen Prisdannelse Udbud, efterspørgsel og elasticitet Af Thoas Schausen og Morten Dasgaard-Madsen Et tværfagligt undervisningsateriale i ateatik og safundsfag fra Materialet er udarbejdet ed støtte fra Undervisningsinisteriet,

Læs mere

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år.

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 5. aj 003 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Høfder. Bilag 5. 1 Strækninger. 2 Påvirkning

Høfder. Bilag 5. 1 Strækninger. 2 Påvirkning Høfder 1 Strækninger Der eksisterer tre store høfdesysteer på Vestkysten inddelt efter langstransportens retning. Det er Agger Tange, Harboøre Tange og det høfdesyste, so her benævnes Bovbjerg. Tabel 1

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD Luft- og smudsudskiller Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Jern- og metalfabrikken

Jern- og metalfabrikken Jern- og etalfabrikken Fuglefløjt Konstruktion & Indeklia Bilagsrapport Efterår 005 B5 - Gruppe C13 Aalborg Universitet Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet Bilag A.1 Fastlæggelse af belastninger A

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

Højttalerens primære parametre

Højttalerens primære parametre Højttalerens priære paraetre Af det fuldstændige ækvivalente netværk for højttaleren ses, at den kan beskrives ved nogle få priære paraetre:. Z e s højttalerens elektriske ipedans DC-resistansen. Bl højttalerens

Læs mere

Pumpeteori og drift 1

Pumpeteori og drift 1 Pumpeteori og drift Centrifugalpumpens teori En centrifugal pumpe er en radialpumpe hvilket betyder at væskestrømningen gennem pumpen er vinkelret på pumpeakslen. Når pumpehjulet i centrifugalpumpen roterer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand Journal nr. BBiillaagg 11 Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg ed udledning af renset spildevand Beplantet filteranlæg opbygget so anført i "Retningslinier for

Læs mere

A. Eftervisning af bygningens stabilitet

A. Eftervisning af bygningens stabilitet A. Eftervisning af bygningens stabilitet For at eftervise bygningens rulige stabilitet eftervises det, at alle bygningsdele i den bærende konstruktion er i stabil ligevægt satidig ed, at deforationer og

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor.

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor. Pacer S-serie Max. flow 64 m 3 /h Max. tryk 36 m.vs. Pacer S pumpen er produceret ved anvendelse af de nyeste keramiske materialer og med udnyttelse af moderne teknologi indenfor sprøjtestøbning. Dermed

Læs mere

V. Å. Gram A/S VENTILATOR-TEST. Erp 2013 og 2015 (EU-forordning nr. 327/2011) 1. Samlet virkningsgrad. 2. Måleopstilling, der anvendes

V. Å. Gram A/S  VENTILATOR-TEST. Erp 2013 og 2015 (EU-forordning nr. 327/2011) 1. Samlet virkningsgrad. 2. Måleopstilling, der anvendes Erp 2013 og 2015 (EU-forordning nr. 327/2011) Med det formål at mindske energiforbruget i EU med 20% inden 2020 skal bl.a. alle ventilatorer, der anvendes, opfylde et mindstekrav til virkningsgrad. Følgende

Læs mere

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489 ÅBEN PUMPELØBER MED 12 mm FRI PASSAGE 1" GEVINDMUFFE-TILSLUTNINGER PÅ TIL- OG AFGANG HØJTSIDDENDE KONTRAVENTILKLAP I SUGEÅBNING MEKANISK AKSELTÆTNING EFTER MEDIE MONOBLOKKOBLET MED EL-MOTORER FOR 12 V,

Læs mere

www.titanheating.dk VARMTVANDSBEHOLDER tryg og varm uanset hvor du er... MILJØRIGTIG I EFFEKTIV I KVALITET

www.titanheating.dk VARMTVANDSBEHOLDER tryg og varm uanset hvor du er... MILJØRIGTIG I EFFEKTIV I KVALITET MO OKH, OKH, OKH, OKH PROURT UNR MO OKH, OKH, OKH, OKH N ISO RMTNSHOR MIJØRIGTIG I KTI I KITT www.titanheating.dk tryg og var uanset hvor du er... Randersvej/rejøvej 4 Hobro Tlf. ax 3 info@titanheating.dk

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

Kanalsystem gulv/væg. lindab villaventilation

Kanalsystem gulv/væg. lindab villaventilation Kanalsyste gulv/væg lindab villaventilation Indhold Fordelerbokse Gulv/væg bokser MCU... MRU... MLU... PGFU... Dette syste er velegnet til indbygning i gulve, vægge eller lofter. Alle cirkulære tilslutninger

Læs mere

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper Fokus på udvikling Enkelthed er ganske enkelt bedre Loberotor pumper Så enkelt og dog så mange muligh Dertil lægges. Seks serier med 16 størrelser. AL-Serie PL- Serie CL- Serie FL-Serie EL-Serie XL-Serie

Læs mere

Nivellering og afsætning i haveanlæg

Nivellering og afsætning i haveanlæg Mejeri- og Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Nivellering og afsætning i haveanlæg Nivellering og afsætning i grønne anlæg SIDE 1 Copyright [februar] [2009] Undervisningsinisteriet Undervisningsaterialet

Læs mere

Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2006

Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2006 Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2006 Denne iljøstatusrapport er den første, so Mærsk Olie og Gas offentliggør vedrørende de danske Nordsøaktiviteter. Det er hensigten også freover at offentliggøre

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

Førstehjælp til formler

Førstehjælp til formler Lars Pedersen Fysik Førstehjæ ti forer Nyt eknisk Forag Fysik Førstehjæ ti forer. udgave Nyt eknisk Forag 6, Foragsredaktion: hoas Ru, tr@nyttf.dk Osag: Henrik Stig Møer Iustrationer: Henrik Stig Møer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B - Trappeskakt... 93 B.1 Dimensionering af væg... 95 B.2 Brand... 105 B.3 Samlinger... 113

Indholdsfortegnelse. B - Trappeskakt... 93 B.1 Dimensionering af væg... 95 B.2 Brand... 105 B.3 Samlinger... 113 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse A - Hovedkonstruktionen... 3 A.1 Laster... 5 A. Betonetagedæk i skitseopbygning... 31 A.3 Lastfordeling og spændinger... 33 A.4 Ændring af opbygning... 51 A.5 Detailstabilitet

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

ENTREPRENØRENS PUMPEGUIDE. Løsninger til alle faser i byggeriet

ENTREPRENØRENS PUMPEGUIDE. Løsninger til alle faser i byggeriet ENTREPRENØRENS PUMPEGUIDE Løsninger til alle faser i byggeriet FÅ OVERBLIK OVER PRODUKTER TIL VER FASE I denne brochure har vi forsøgt at inddele produktvalget i ni forskellige applikationer. Grundfos

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Klimaanlæg Opvarmning og køling

Klimaanlæg Opvarmning og køling Kliaanlæg og køling S k j u l t l o f t s e n h e d e d i n v e r t e r d r e v e n v e n t i l a t o r»» Koplet udvalg af odeller til erhvervsæssige anvendelser»» Diskret skjult i loftet»» utoatisk luftstrøsjustering

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR HVOR DER ER ET BEHOV, FINDER DU SOLOLIFT+ De nye løftestationer fra Grundfos ser dagens lys Den nye serie af Grundfos Sololift+

Læs mere

Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2007

Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2007 Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2007 Det er hensigten at offentliggøre iljødata én gang o året vedrørende olie- og gasproduktion sat borearbejde i den danske del af Nordsøen. Rapporten præsenterer

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Det skrå kast - med luftmodstand. Erik Vestergaard

Det skrå kast - med luftmodstand. Erik Vestergaard Det srå ast - ed luftodstand Eri Vestergaard Eri Vestergaard www.ateatisider.d Eri Vestergaard, Haderslev 9. Eri Vestergaard www.ateatisider.d 3. Indledning Denne note an danne udgangspunt for et 3g-projet

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Hydrostatiske transmissioner

Hydrostatiske transmissioner Hydrostatiske transmissioner Erhvervsskolerne Aars Hydrostatisk transmissioner HYDROSTATISKE TRANSMISSIONER...1 EGENSKABER...1 HYDROSTATISK TRANSMISSION...3 EFTERFYLDE...4 HOVEDSYSTEM...5 REGULERINGSSYSTEM...6

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Bernoulli s lov. Med eksempler fra Hydrodynamik og aerodynamik. Indhold

Bernoulli s lov. Med eksempler fra Hydrodynamik og aerodynamik. Indhold Bernoulli s lov Med eksempler fra Indhold 1. Indledning...1 2. Strømning i væsker...1 3. Bernoulli s lov...2 4. Tømning af en beholder via en hane i bunden...4 Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2008 Bernoulli

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning 15972512 DA 04.2015 1169-00 da Monterings- og betjeningsvejledning www.sulzer.co 2 Monterings- og betjeningsvejledning (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Dykkede ixer type ABS XRW: 210 300

Læs mere

Matematik A. Højere teknisk eksamen. Forberedelsesmateriale

Matematik A. Højere teknisk eksamen. Forberedelsesmateriale Mateatik Højere teknisk eksaen Forberedelsesateriale htx141-mt/-605014 Mandag den 6. aj 014 Forord Forberedelsesateriale til prøverne i ateatik Der er afsat 10 tier på dage til arbejdet ed forberedelsesaterialet

Læs mere

Ansøgning om afledning af tag- og overfladevand. Hvis du ikke kan udfylde et punkt, skal du skrive et?

Ansøgning om afledning af tag- og overfladevand. Hvis du ikke kan udfylde et punkt, skal du skrive et? 1 Ejendoens ejer Navn: Ansøgning o afledning af tag- og overfladevand. Hvis du ikke kan udfylde et punkt, skal du skrive et? Tlf. nr.: E-ail: 2 Ejendo, hvorfra tag- og overfladevandet skal udledes eller

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved

Læs mere

Mærk varmen. Opgaver og arbejdsark. Christa Trandum 1, Peter Westh 2 og Keld Nielsen 3. Kemi Forlaget

Mærk varmen. Opgaver og arbejdsark. Christa Trandum 1, Peter Westh 2 og Keld Nielsen 3. Kemi Forlaget Mærk varen Opgaver og arbejdsark af Christa Trandu 1, Peter Westh 2 og Keld Nielsen 3 1 Keisk Institut, Syddansk Universitet, Capusvej 55, 5230 Odense M 2 Institut for Biologi og Kei, Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

BTS 80 / BTS 75 V. Gulvdørlukkere

BTS 80 / BTS 75 V. Gulvdørlukkere BTS 80 / BTS 75 V Gulvdørlukkere Universal anvendelig Individuelle funktioner Sikret kvalitet DORMA gulvdørlukkere BTS 80 og BTS 75 V løser opgaven til de fleste døre og dørtyper. Dørlukkerne er universal

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb Før besøget i Tivoli De fysiologiske virkninger af g-kræfter. Spørgsmål der skal besvares: Hvorfor er blodtrykket større i fødderne større end blodtrykket i hovedet? Hvorfor øges pulsen, når man rejser

Læs mere