GRUNDFOS RESEARCH AND TECHNOLOGY. Centrifugalpumpen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS RESEARCH AND TECHNOLOGY. Centrifugalpumpen"

Transkript

1 GRUNDFOS RESEARC AND TECNOLOGY Centrifugalpupen

2 Centrifugalpupen. udgave,. oplag Januar 006 Udgivet af: GRUNDFOS Manageent A/S Afdeling 360 Fluid Mekanik Poul Due Jensens Vej Bjerringbro Danark

3

4 4

5 Centrifugalpupen 5

6 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov o ophavsret ikke tilladt uden skriftlig satykke eller aftale ed GRUNDFOS Manageent A/S. GRUNDFOS Manageent A/S indestår ikke for rigtigheden af oplysningerne indeholdt i bogen. Anvendelse af oplysninger sker på eget ansvar. 6

7 Forord I afdelingen for fluidekanik er vi glade for at kunne præsentere dig for den første udgave af bogen: Centrifugalpupen. Dette er andet oplag, hvori der er indre rettelser i forhold til første oplag. Vi har lavet bogen fordi vi gerne vil delagtiggøre vores saarbejdspartnere i den viden o pupehydraulik og design vi ligger inde ed i afdelingen, og de grundlæggende pupebegreber vi bruger i vores daglige arbejde. Centrifugalpupen er priært tænkt so en intern bog og er ålrettet teknikere på BDC so arbejder ed konstruktion af pupekoponenter i forbindelse ed udvikling og vedligeholdelse. erudover henvender bogen sig til vores fretidige kolleger, de studerende på universiteterne og ingeniørhøjskolerne, so kan bruge bogen so opslagsværk og inspirationskilde på deres studie. Vores intention har været at skrive en bog der giver et overblik over pupens hydrauliske koponenter, og satidig gør teknikere i stand til at overskue hvad konstruktions- og driftsændringer betyder for pupens ydelse. Bogen er inddelt i 6 kapitler, og sværhedsgraden stiger jo flere kapitler du læser. I kapitel gennegår vi princippet for hvordan centrifugalpupen fungerer, sat dens hydrauliske koponenter. erudover præsenterer vi de forskellige pupetyper so Grundfos frestiller. Kapitel beskriver hvordan an læser en pupes ydelse ud fra kurverne for løftehøjde, effekt, virkningsgrad og NPS. I kapitel 3 kan an læse o hvordan an tilpasser en pupes ydelse når den er i drift i et anlæg. Det teoretiske grundlag for energiosætningen i en centrifugalpupe præsenteres i kapitel 4, og vi gennegår hvordan an kan bruge skaleringslovene til at ændre en pupes ydelse. I kapitel 5 beskriver vi de forskellige tabstyper der optræder i pupen, og vi beskriver hvordan tabene påvirker henholdsvis flow, løftehøjde og effektforbrug. I bogens sidste kapitel, kapitel 6, gennegår vi de testtyper so Grundfos løbende udfører på både salede puper og enkelte pupekoponenter, for at sikre at pupen yder det den skal. ele afdelingen for Fluidekanik har været involveret i udviklingen af bogen. Igenne en længere periode har vi diskuteret ideen, indholdet og strukturen og indsalet kildeateriale. Skelettet til bogen blev endeligt skabt efter nogle intensive arbejdsdage på ielbjerget, hvor vi fik nedsat nogle arbejdsgrupper og lagt en slagplan for udviklingen af bogen. Resultatet af afdelingens engageent og indsats genne 8 åneder er den bog du holder i hånden. Vi håber at du får glæde af Centrifugalpupen, og at du koer til at bruge den so opslagsværk i dit daglige arbejde. God fornøjelse! Christian Brix Jacobsen Afdelingsleder 7

8 Indholdsfortegnelse Kapitel. Introduktion til centrifugalpuper.... Centrifugalpupens princip.... Pupens hydrauliske koponenter Indløbsflange og indløb Løber Kobling og drev Spaltetætning Kaviteter og aksialleje Spiralhus, diffusor og udløbsflange Ledeapparat og svøb Pupetyper og anlæg UP-pupen TP-pupen NB-pupen MQ-pupen SP-pupen CR-pupen MTA-pupen SE-pupen SEG-pupen Opsuering...7 Kapitel. Pupekurver...9. Kurvetyper Tryk Absolut og relativt tryk Løftehøjde Differenstryk over pupen - Beskrivelse af differenstryk Totaltrykforskel Statisk trykforskel Dynaisk trykforskel Geodætisk trykforskel Energiligning for en ideel strøning...37 Effekt Odrejningstal ydraulisk effekt Virkningsgrad NPS, Net Positive Suction ead...40 Aksialkræfter Radialkræfter Opsuering...45 Kapitel 3. Puper i anlæg Enkelt pupe i et anlæg Parallelkoblede puper Seriekoblede puper Regulering af puper Drosselregulering Regulering ed bypass-ventil Start/stop-regulering Regulering af odrejningstal Årsenergiforbrug Energiindeks (EEI) Opsuering...58 Kapitel 4. Pupeteori astighedstrekanter Indløb Udløb Eulers pupeligning...64

9 Skovlfor og pupekurve...66 Anvendelse af Eulers pupeligning Skaleringslove Udledning af skaleringslove Forrotation...7 Slip...73 Pupens specifikke odrejningstal...74 Opsuering...75 Kapitel 5. Tab i puper Tabstyper Mekaniske tab Lejetab og akseltætningstab ydrauliske tab Strøningsfriktion Opblandingstab ved tværsnitsudvidelse Opblandingstab ved tværsnitsindsnævring Recirkulationstab Stødtab Skivefriktion Læktab Tabsfordeling so funktion af specifik odrejningstal Opsuering Kapitel 6. Test af puper Testtyper...98 Måling af pupens ydelse Flow Tryk Teperatur Beregning af løftehøjde Generel beregning af løftehøjde Effektforbrug Odrejningstal Måling af pupens NPS NPS3%-test ved at sænke indløbstryk NPS3%-test ved at øge flowet Prøvestande Vandkvalitet Daptryk og assefylde Referenceplan Baroeterstand Beregning af NPSA og besteelse af NPS3% Kraftålinger Målesyste Udførelse af kraftåling Usikkerhed på ydelsesåling Standardkrav til usikkerheder Overordnet usikkerhed Måling af prøvestandens usikkerhed Opsuering... Appendix... 3 A. Enheder...4 B. Kontrol af testresultater... 7 Litteraturliste... Standarder...3 Stikordsregister... 4 Stofværdier for vand...3 Sybolliste...3 9

10 0

11 Kapitel Introduktion til centrifugalpuper. Centrifugalpupens princip. Pupens hydrauliske koponenter.3 Pupetyper og anlæg.4 Opsuering

12 . Introduktion til centrifugalpuper. Introduktion til centrifugalpuper I dette kapitel præsenterer vi centrifugalpupens dele og et bredt udsnit af de typer vi producerer på Grundfos. Kapitlet giver læseren en grundlæggende forståelse for principperne bag centrifugalpupen og den terinologi so an bruger i forbindelse ed pupen. Centrifugalpupen er den est udbredte pupetype på verdensplan. Princippet er sipelt, velbeskrevet og gennetestet, og pupen er robust, effektiv og relativ billig at producere. Der findes en bred vifte af varianter so bygger på centrifugalpupens princip, og so indeholder de sae grundlæggende hydrauliske dele. Langt størstedelen af de puper Grundfos producerer, er centrifugalpuper. Udløb. Centrifugalpupens princip Når pupen er i drift, skaber den en trykstigning fra pupens indløb til pupens udløb. Det er trykforskellen der driver væsken genne det syste eller anlæg pupen er tilsluttet. Centrifugalpupen skaber en trykstigning ved at overføre ekanisk energi fra otoren til væsken via den roterende løber. Væsken strøer ind ved løberens center og ud langs dens skovle. Centrifugalkraften øger hered væskens hastighed, og dered den kinetiske energi der senere odannes til tryk. Figur. viser et eksepel på væskens vej genne centrifugalpupen. Løber Indløb Oløbsretning Udløb Løber Løberskovl Indløb Figur.: Væskens strøning genne centrifugalpupen.

13 . Pupens hydrauliske koponenter Principperne for de hydrauliske koponenter er fælles for ange centrifugalpuper. De hydrauliske koponenter er de dele der er i berøring ed væsken. Figur. viser de hydrauliske koponenter i en typisk pupe, og i det følgende afsnit vil vi gennegå koponenterne fra indløbsflangen til udløbsflangen. Figur.: Pupens hydrauliske koponenter. Motor Kobling Aksel Akseltætning Kavitet over løber Kavitet under løber Spiral Udløbsflange Indløbsflange Diffusor Pupehus 3 Løber Spaltetætning Indløb 3

14 . Introduktion til centrifugalpuper.. Indløbsflange og indløb Pupen onteres i rørsysteet via indløbs- og udløbsflangen. Flangernes udforning afhænger af hvad pupen skal bruges til. Nogle pupetyper har ingen indløbsflange, da indløbet ikke er onteret på et rør en nedsænket direkte i væsken. Indløbet leder væsken fra indløbsflangen til løberens sugeund. Indløbets udforning afhænger af pupetypen. De fire est anvendte typer indløb er inline, endsuction, doub lesuction og indløb til dykpuper. De fire indløbstyper er vist på Figur.3. Inline-puper er konstrueret til at blive onteret på en lige rørstreng deraf navnet inline. Indløbsstykket obøjer væsken, så den ledes ind i sugeunden. Løber Indløb Løber Indløb Endsuction-puper har et eget kort og lige indløbsstykke, fordi sugeunden er placeret i forlængelse af indløbsflangen. Løberen i doublesuction-puper har to sugeunde. Indløbet deler sig og leder væsken fra indløbsflangen til begge sugeunde. Denne konstruktion inierer aksialkraften, se afsnit..5. Dykpuper har ofte otoren placeret under pupens hydrauliske dele ed indløbet placeret idt på pupen, se Figur.3. Dered undgår an hydrauliske tab forbundet ed at lede væsken udeno otoren efter at den er suget ind i pupen. Endvidere er otoren kølet, da den er nedsænket i væsken. Løber Indløb Løber Indløb Inline-pupe Endsuction-pupe Doublesuction-pupe Dykpupe Figur.3: Indløb for inline-, endsuction-, doublesuction- og dykpupe. 4 4

15 Pupens indløb er designet således at an tilstræber et jævnt hastighedsprofil til løberen, hvilket begrænser tryktabet genne indløbet. Figur.4 viser et eksepel på hastighedsfordelingen ved forskellige tværsnit i indløbet... Løber Pupens otor driver løberen. Når løberen roterer, overfører løberskovlene energi til væsken i for af en tryk- og hastighedsstigning. Væsken suges ind i løberen ved sugeunden og strøer ud genne løberkanalerne, so løberskovlene danner elle løberens for- og bagplade, se Figur.5. Designet af løberen afhænger især af hvilke krav der stilles til trykopbygning, flow og driftsikkerhed. Løberen er den koponent so påvirker pupens ydelse est. Det er ofte kun løberen der ændres, når der skal designes en serie pupevarianter. Figur.4: astighedsfordeling i indløb. Aksialretning Bagplade Nav Radialretning Løberkanal (blåt oråde) Skovlbagkant Løberens oløbsretning Tangentialretning Løberens oløbsretning Skovlforkant Forplade Løberskovl Figur.5: Løberens koponenter, definitioner af retninger og flow relativt til løberen. 5 5

16 . Introduktion til centrifugalpuper Løberens evne til at opbygge tryk og skabe flow afhænger især af o væsken strøer genne løberen radialt eller aksialt, se Figur.6. I en radialløber er der stor forskel på indløbsdiaeteren og udløbsdiaeteren og elle udløbsdiaeteren og udløbsbedden, der er løberkanalens højde ved udløbet. Centrifugalkræfternes påvirkning af væsken i denne konstruktion resulterer i højt tryk og lavt flow. I en aksialløber ed lille ændring i radial retning og stor udløbsbredde fås deriod lavt tryk og højt flow. alvaksialløbere anvendes hvor an ønsker en afvejning elle trykopbygning og flow. Løberen har et antal løberskovle. Antallet afhænger blandt andet af ydelsen an ønsker at opnå, støjkrav sat ængden og størrelsen af freedlegeer i væsken. Til væsker uden freedlegeer anvender an løbere ed 5-0 kanaler, hvilket erfaringsæssigt har vist sig at give den bedste virkningsgrad. Til væsker ed freedlegeer, so eksepelvis spildevand, bruger an en-, to- eller trekanalsløbere. Skovlforkanten på sådanne løbere er designet så risikoen for at freedlegeer hænger fast i løberen, er inial. I kraft af deres konstruktion kan en-, to-, og trekanalsløbere håndtere at freedlegeer af en vis størrelse passerer genne løberen. Figur.7 viser en enkanalpupe. Radialløber alvaksialløber Aksialløber Figur.6: Radial-, halvaksial- og aksialløber. Figur.7: Enkanalpupe. Løbere uden forplade kaldes åbne løbere. Åbne løbere anvendes hvor det er nødvendigt at rengøre løberen, og hvor der er risiko for at løberen bliver stoppet til. I spildevand ed ange store freedlegeer bruger an vortex-puper ed åbne løbere. I denne type pupe danner løberen en strøning, so ligner hvirvlen i en skypupe, se Figur.8. Vortex-pupen har en lav virkningsgrad i forhold til puper ed forplade og spaltetætning. Når først an har bestet løberens grundlæggende for, er designet af løberen et spørgsål o at finde et koprois elle friktionstab og tab so følge af ujævne hastighedsprofiler, se Figur.4. So regel kan an opnå jævne hastighedsprofiler ved at forlænge løberskovlene, en det resulterer i en forøget vægfriktion. 6 Figur.8: Vortexpupe. 6

17 ..3 Kobling og drev Løberen drives so regel af en elektrootor, der ikke å koe i kontakt ed væsken. Koblingen elle otor og hydraulik er et af pupens svage punkter, fordi det er vanskeligt at tætne okring en roterende aksel. I forbindelse ed koblingen skelner an elle to typer puper: Tørløberpuper og vådløberpuper. Fordelen ved tørløberpupen i forhold til vådløberpupen er at an kan bruge standardiserede otorer. Ulepen er tætningen elle otor og løber. Motor Akseltætning I tørløberpupen er otoren og væsken adskilt af enten en akseltætning, en adskillelse ed lang aksel eller en agnetisk kobling. I en løsning ed akseltætning adskiller an væske og otor ved hjælp af tætningsringe, se Figur.9. Mekaniske akseltætninger er vedligeholdelsesfri og har indre lækrate end pakdåser ed koprieret pakningsateriale. Levetiden af ekaniske akseltætninger afhænger eget af edie, tryk og teperatur. Adskiller an otor og væske ved hjælp af en lang aksel, koer de to dele ikke i berøring ed hinanden, og dered kan akseltætningen undværes, se Figur.0. Denne løsning har begrænsede onteringsuligheder, fordi otoren skal placeres højere end pupens hydrauliske dele og væskeoverfladen i anlægget. Endvidere resulterer løsningen i en lavere virkningsgrad på grund af det flow der vil være ud genne spalten ved akselgenneføringen, og på grund af friktion elle væsken og akslen. Figur.9: Tørløber ed akseltætning. Motor Fritstående aksel Ydre agneter på otorakslen Indre agneter på løberakslen Vandspejl Motor Motoraksel ydraulik Motorkop Spalterør Ydre agneter Indre agneter Motorkop Figur.0: Tørløber ed lang aksel. Spalterør Løberaksel Figur.: Tørløber ed agnetdrev. 7 7

18 . Introduktion til centrifugalpuper I puper ed agnetdrev adskiller an otoren og væsken ed et ikkeagnetiserbart spalterør, hvilket fjerner probleet ed at tætne en roterende aksel. Løberakslen på denne type pupe har en række fastonterede agneter, der kaldes de indre agneter. Motorakslen under ud i en kop, hvor de ydre agneter er onteret på indersiden af koppen, se Figur.. Spalterøret er fastonteret i pupehuset elle løberakslen og koppen. Løberakslen og otorakslen roterer, og de to dele kobles saen ved hjælp af agneterne. Fordelen ved agnetdrevet er at pupen er heretisk tæt, en koblingen er dyr at frestille. Derfor anvendes denne type tætning kun når det er et krav at pupen er heretisk tæt. I vådløberpupen er otorens rotor indkapslet saen ed løberen. Rotor og løber er adskilt fra otorens stator ed et spalterør. So vist på Figur., er rotoren osluttet af væsken, hvilket sører lejerne og køler otoren. Væsken okring rotoren resulterer i friktion elle rotor og spalterør, hvilket reducerer pupens virkningsgrad...4 Spaltetætning I spalten elle den roterende løber og det stationære pupehus opstår et lækflow når pupen er i drift. Lækflowets størrelse afhænger hovedsageligt af spaltens udforning og det tryk løberen opbygger fra indløb til udløb. Efter spalten strøer lækflowet genne løberen igen, se Figur.3. Løberen puper altså ere væske end der strøer genne pupen fra indløbsflangen til udløbsflangen. For at iniere tab på grund af lækflow onterer an en spaltetætning. Spaltetætninger kan konstrueres på ange åder og i ange aterialekobinationer. Typisk er spaltetætninger drejet direkte i støbegodset eller udført so efteronterede ringe i pupehuset. Spaltetætninger kan også laves ed flydende plastringe. Endelig findes der en række tætninger ed guiringe, der er specielt velegnede til at håndtere væsker ed slidende partikler so for eksepel sand. 8 Væske Rotor Stator Spalterør Udløb Løber Indløb Lejer Figur.: Vådløberpupe. Udløb Indløb Lækflow Spalte Spaltetætning Figur.3: Lækflow ved spalten. 8

19 Optial balance elle læktab og friktion er en væsentlig paraeter når an designer en spaltetætning. En lille spalte begrænser lækflowet, en øger friktionen og risikoen for påslæb og støj. erudover stiller en lille spalte større krav til bearbejdningsnøjagtighed og ontage, hvilket resulterer i højere produktionsokostninger. For at opnå optial balance elle læktab og friktion skal an tage pupetype og -størrelse i betragtning...5 Kaviteter og aksialleje De hulru der er elle løber og pupehus, kaldes kaviteter, se Figur.4. Kaviteternes udforning afhænger af løberens og pupehusets design, og de påvirker strøningerne okring løberen og pupens evne til at håndtere sand og luft. Kavitet over løber Priærstrøning Kavitet under løber Sekundærstrøning I kaviteterne danner løberens rotation to forer for strøninger: Priærstrøninger og sekundærstrøninger. Priærstrøningerne er hvirvler der roterer ed løberen okring akslen i kaviteterne over og under løberen, se Figur.4. Sekundærstrøningerne er væsentlig svagere end priærstrøningerne. Priær- og sekundærstrøningerne påvirker trykforholdene på ydersiden af løberens for- og bagplade, so dered påvirker aksialtrækket. Aksialtrækket er suen af alle kraftpåvirkninger i aksialretningen, der opstår so følge af den aktuelle tryktilstand i pupen. Den priære kraftpåvirkning koer fra trykstigningen over løberen. Sugeunden påvirkes af indløbstrykket, ens ydersiden af for- og bagplade på løberen påvirkes af udløbstrykket, se Figur.5. For enden af akslen er der en påvirkning fra atosfæretrykket, ens der på den anden ende er en påvirkning fra systetrykket. Ved løberens for- og bagplade er trykket stigende fra akslens idte og ud od løberens ydre diaeter. Kraftpåvirkningerne stiger altså fra løberens centru og ud od periferien. 9 Figur.4: Priær- og sekundærstrøninger i kaviteterne. 9

20 . Introduktion til centrifugalpuper Aksiallejet optager hele aksialtrækket og er derfor udsat for de kræfter der påvirker løberen. Udløbstryk Atosfæretryk Udløbstryk Løberen skal aksialaflastes hvis det ikke er uligt at optage hele aksialtrækket i aksiallejet. Der findes flere forskellige åder der kan indske trækket på akslen og dered aflaste aksiallejet. er er beskrevet fire etoder. Alle aksialaflastningsetoder resulterer i hydrauliske tab. En åde at aflaste aksiallejet på er ved at lave så huller i løberens bagplade, se Figur.6. Lækflowet genne hullerne har indflydelse på strøningerne i kaviteten over løberen og dered trykfordelingen, en giver satidig anledning til tab. En anden åde at aflaste aksiallejet på er ved at kobinere aflastningshuller ed en spaltetætning på løberbagpladen, se Figur.7. ered opnår an en ekstra tryksænkning i kaviteten elle akslen og spaltetætningen og derved en yderligere aksialaflastning. Spaltetætningen giver ekstra friktion, en indre lækflow genne aflastningshullerne i forhold til løsningen uden spaltetætning. En tredje åde at aflaste aksiallejet på er ved at an onterer skovle på bagsiden af løberen, se Figur.8. I lighed ed de to foregående løsninger ændrer denne etode hastighederne i strøningerne ved bagpladen, hvorved trykfordelingen ændres tilsvarende. Skovlene optager effekt uden at bidrage til pupens salede ydelse. Konstruktionen vil derfor sænke virkningsgraden. Aksialtræk Indløbstryk Figur.5: Kraftpåvirkninger der giver aksialtræk. Aksialaflastningshul Figur.6: Aksialaflastning via aflastningshuller. Spaltetætning Aksialaflastningshul Figur.7: Aksialaflastning via spaltetætning og aflastningshuller. 0 0

21 En fjerde åde at aflaste aksiallejet på er ved at an onterer finner på pupehuset i kaviteten under løberen, se Figur.9. I dette tilfælde nedsættes priærstrøningens rotationshastighed i kaviteten under løberen, hvorved trykket stiger på løberens forplade. Denne for for aksialaflastning edfører øget skivefriktion og øget læktab på grund af det højere tryk over spalten ved sugeunden. Skovle Figur.8: Reduktion af aksialtræk via skovle på bagsiden af bagpladen. Finner..6 Spiralhus, diffusor og udløbsflange Spiralhuset opfanger væsken fra løberen og leder den til pupens udløbsflange. Spiralhuset odanner det dynaiske tryk opbygget i løberen til statisk tryk. Ved odannelsen sænkes hastigheden gradvist når tværsnitsarealet af væskestrøen øges. Denne odannelse kaldes hastighedsdiffusion. Et eksepel på diffusion er når vandets hastighed i et rør sænkes på grund af overgangen fra et lille tværsnitsareal til et stort tværsnitsareal, se Figur.0. Statisk tryk, dynaisk tryk og diffusion uddybes i afsnit.,.3 og Figur.0: astighedsændring i et rør på grund af ændring i tværsnitsareal. Figur.9: Reduktion af aksialtræk via finner i pupehuset. Diffusion Lille tværsnit: øj hastighed, lavt statisk tryk, højt dynaisk tryk Stort tværsnit: Lav hastighed, højt statisk tryk, lavt dynaisk tryk

22 . Introduktion til centrifugalpuper Man kan dele spiralhuset op i tre hovedkoponenter: Ringdiffusor, spiral og udløbsdiffusor, se Figur.. I hver af de tre koponenter sker der en energiosætning elle hastighed og tryk, der skal være så effektiv so uligt. Ringdiffusorens priære funktion er at lede væsken fra løberens udløb til spiralens indløb. I ringdiffusoren øges strøningens tværsnitsareal på grund af stigningen i diaeter fra løberens udløb til spiralens indløb. For at øge diffusionen og udjævne hastighedsprofilet kan der være skovle i ringdiffusoren. Spiralens priære opgave er at opsale vandet fra ringdiffusoren og lede det til diffusoren. For at have ens hastighed rundt langs spiralen skal tværsnitsarealet i spiralen øges rundt langs periferien fra tungen od kværken. Kværken er det sted på ydersiden af tungen, hvor det indste tværsnitsareal i diffusoren findes. astigheden i spiralen kan kun være ens ved ét flow designflowet. Ved alle andre flow opstår der radialkræfter på løberen, da trykket varierer langs spiralen. Radialkræfterne skal so aksialkræfterne optages i lejet, se Figur.. Udløbsdiffusoren er den del af spiralhuset der forbinder kværken ed udløbsflangen. Diffusoren øger det statiske tryk yderligere ved en gradvis forøgning af tværsnitsarealet fra kværken til udløbsflangen. Spiralhuset er designet således at an opnår den bedst ulige osætning fra dynaisk til statisk tryk, alt iens an inierer tryktabene. Den højeste virkningsgrad opnås ved at finde den rette balance elle hastighedsændringer og vægfriktion. Når an designer spiralhuset, fokuserer an på følgende paraetre: Spiraldiaeteren, tværsnitsgeoetrien for spiralen, udforning af tungen, kværkarealet, kværkens radielle placering sat længde, bredde og kruning af diffusoren. Radialkraft Udløbsflange Udløbsdiffusor Ringdiffusor Kværk Spiral Tunge Radialkraft Figur.: Spiralhusets dele.

23 ..7 Ledeapparat og svøb Flere løbere kan forbindes i serie, hvis an ønsker at øge det tryk en pupe skal levere. I en seriekoblet pupe er løberne forbundet ed et ledeapparat. Ledeapparatet sørger for at væsken bliver ført fra udløbet af én løber til indløbet på den næste løber, se Figur.. En løber og et ledeapparat kaldes enten et trin eller et kaer. Karene i en flertrinspupe kaldes tilsaen kaerstakken. Udover at lede væsken fra et trin til det næste har ledeapparater sae grundlæggende funktion so spiralhuse: At odanne dynaisk tryk til statisk tryk. erudover begrænser ledeapparatet uønsket rotation i væsken, fordi en sådan rotation påvirker ydelsen af den efterfølgende løber. Man kan tilpasse rotationen ved at placere ledeskovle i ledeapparatet. Ledeskovlene danner kanaler i ledeapparatet. Svøb Udløbskanal Kaerstak Kaer I flertrins-inlinepuper ledes væsken fra toppen af kaerstakken til udløbet ved hjælp af den kanal der dannes elle kaerstakkens udvendige del og svøbet, se Figur.. Ved design af ledeapparater gør an sig de sae overvejelser so ved design af løber og spiralhus. I odsætning til spiralhuse skaber et ledeapparat ikke radialkræfter på løberen, da det er rotationssyetrisk. Løber Ledeskovl Løberskovl Ledeapparat Figur.: Ledeapparat og løbere i en flertrinspupe. 3 3

24 . Introduktion til centrifugalpuper.3 Pupetyper og anlæg I dette afsnit beskrives et udvalg af de centrifugalpuper Grundfos producerer. Puperne opdeles i fe overordnede grupper: Cirkulationspuper, puper til trykforøgning og væsketransport, vandforsyningspuper, industripuper og spildevandspuper. Mange af pupetyperne kan bruges i flere forskellige saenhænge inden for forskellige anvendelsesoråder. Cirkulationspuper bruges priært til at cirkulere vand i lukkede anlæg, for eksepel vare-, køle- og airconditionanlæg, sat brugsvandsanlæg. I brugsvandsanlæg cirkulerer vandet konstant i rørsysteet for at undgå at an skal vente længe på vart vand når an åbner for hanen. Puper til trykforøgning bruges blandt andet til at øge trykket af koldt vand og so kondensatpuper til dapkedler. Puperne er so regel designet til at håndtere væsker ed såpartikler so eksepelvis sand. Vandforsyningspuper kan installeres på to åder: Enten kan de nedsænkes i en brønd, eller også kan de placeres på jordoverfladen. Forholdene i vandforsyningsanlæg stiller store krav til robusthed over for okker, kalk og sand. Industripuper anvendes, so navnet antyder, overalt i industrien og altså i et eget bredt udsnit af anlæg so håndterer ange forskellige hoogene og uhoogene væsker. Til puper der skal håndtere ætsende, giftige eller eksplosive væsker, stilles der særligt store iljø- og sikkerhedsæssige krav, so eksepelvis at pupen er heretisk tæt og korrosionsbestandig. Spildevandspuper anvendes til at pupe forurenet vand i rensningsanlæg og industrielle anlæg. Puperne er konstrueret så det er uligt at pupe væsker so har et højt indhold af freedlegeer. Der findes en lang række varianter so kan håndtere spildevand ed forskellig grad af forurening. 4 4

25 .3. UP-pupen Cirkulationspuper benyttes ved opvarning, cirkulation af koldt vand, ventilation og airconditionanlæg i huse, kontorbygninger, hoteller, etc. En del af puperne installeres i vareanlæg hos slutbrugerne. En anden del af puperne sælges til OEM-kunder (Original Equipent Manufacturer), der indbygger puperne i koplette væghængte gasfyrsanlæg. Pupen er konstrueret efter inline-princippet ed en vådløberotor, der kun har statiske tætninger. Pupen er designet ed henblik på at iniere rørstøj. Grundfos producerer UP-puper ed og uden autoatisk regulering af pupeydelsen. Med den autoatiske regulering af pupen er det uligt at tilpasse ydelsen til det aktuelle behov og derved spare energi..3. TP-pupen TP-pupen bruges til at cirkulere vart eller koldt vand i eksepelvis vare-, køle- og airconditionanlæg. Pupen er bygget efter inline-princippet, og den har standard otor og akseltætning. Det er højvirkningsgradsotorer der driver TP-pupen..3.3 NB-pupen NB-pupen er lavet til at transportere væske i fjernvareværker, vareforsyning, køle- og airconditionanlæg, spuleanlæg og andre industrielle anlæg. Pupen er bygget efter endsuction-princippet, og den findes i ange varianter ed forskellige typer akseltætninger, løbere og huse, so kan kobineres alt afhængig af væsketype, teperatur og tryk..3.4 MQ-pupen MQ-pupen er et koplet iniaturevandværk, der bruges til vandforsyning og væsketransport i private hje, soerhuse, landbrug, gartnerier og haveanlæg. Pupens styring sikrer at den starter og stopper autoatisk. erudover beskytter styringen pupen hvis der opstår fejl, eller hvis den kører tør. Den indbyggede trykekspansionsbeholder reducerer antallet af start og stop hvis der er utætheder i rørsysteet. MQ-pupen er selvansugende. Det betyder at den kan tøe en sugeledning for luft, og dered suge fra et niveau der er lavere end der hvor pupen er placeret. 5 Udløb ydraulik Motor Indløb Figur.3: UP-puper. Indløb Udløb Figur.4: TP-pupe. Udløb Indløb Figur.5: NB-pupe. Udløb Indløb Figur.6: MQ-pupe. 5

26 . Introduktion til centrifugalpuper.3.5 SP-pupen SP-pupen er en flertrins-dykpupe, der bruges til råvandsforsyning, grundvandssænkning og trykforøgning. erudover kan SP-pupen bruges til at pupe korrosive væsker so for eksepel stærkt saltholdigt vand. Motoren er onteret under kaerstakken, og indløbet til pupen er derfor placeret elle otor og kaerstak. Pupens diaeter er tilpasset størrelsen på en standard boring. SP-pupen er forsynet ed integreret kontraventil for at forhindre at væskesøjlen ved stop af pupen strøer tilbage. Kontraventilen er desuden ed til at forhindre vandslag..3.6 CR-pupen CR-pupen bruges i vaskeanlæg, køle- og airconditionanlæg, vandbehandlingsanlæg, brandslukningsanlæg, kedelfødeanlæg og andre industrielle anlæg. CR-pupen er en vertikal inline flertrinspupe. erudover er denne pupetype i stand til at pupe korrosive væsker, fordi de hydrauliske dele er lavet af rustfrit stål eller titaniu. Figur.7: SP-pupe. Udløb Kontraventil Kaerstak Indløb Motor Motor Kaerstak.3.7 MTA-pupen MTA-pupen anvendes på den ufiltrerede side af bearbejdningsprocessen til at pupe køle-og søreiddel so indeholder spåner, fibre og slidende partikler. MTA-pupen er frestillet efter tørløberprincippet ed en lang aksel og uden akseltætning. Pupen er designet således at den skal onteres vertikalt i en tank. Installationslængden, det vil sige den del af pupen so er neddykket i tanken, er tilpasset tankdybden, så det er uligt at tøe tanken for køle- og søreiddel. Indløb Udløb Figur.8: CR-pupe. Udløb Monteringsflange Udløbskanal Aksel Pupehus Figur.9: MTA-pupe. 6 Indløb 6

27 .3.8 SE-pupen SE-pupen bruges til at pupe spildevand, slaholdigt vand og grundvand. Pupen er unik på spildevandsarkedet, fordi den både kan installeres nedsænket i en spildevandsbrønd eller tørt opstillet i et rørsyste. Serien af SE-puper indeholder både vortex-puper sat enkanalpuper. Enkanalspuperne er kendetegnet ved en stor fri passage og typebetegnelsen angiver diaeteren for de partikler der kan passere genne pupen..3.9 SEG-pupen SEG-pupen er særligt egnet til at pupe spildevand fra toiletter. SEGpupen har snittesyste, der snitter faste og forgængelige bestanddele i indre stykker, so derefter kan ledes igenne rør ed en relativ lille diaeter. Puper ed snittesyste kaldes også grinderpuper. Motor Udløb Indløb Figur.30: SE-pupe..4 Opsuering I dette kapitel har vi gennegået princippet for hvordan centrifugalpupen fungerer, sat hvilke hydrauliske dele den indeholder. Vi har diskuteret nogle af de overordnede aspekter der er forbundet ed design af de enkelte dele. Endelig indeholder kapitlet en kort beskrivelse af nogle Grundfos-puper sat en beskrivelse af hvor de bruges. Motor Indløb Udløb Figur.3: SEG-puper. 7 7

Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09

Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 1010-00 15975131DA (08/2015) DA Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.o 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de

Læs mere

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s Agroeter Mobile vandingsaskiner 2 års garanti! * KSE MSE XLE Agroeter a/s Maskiner du kan regne ed Agroeter obil er en serie af vandingsaskiner, der dækker ethvert af dine vandingsbehov. Agroeter obil

Læs mere

Dykkede spildevandspumpe type ABS AS 0530-0841

Dykkede spildevandspumpe type ABS AS 0530-0841 15975045 DA (02/2015) 1006-00 DA Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.o 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 0530 0631 0830 0840 0630 0641

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Den elektrodynamiske højttaler

Den elektrodynamiske højttaler Den elektrodynaiske højttaler Ideel højttaler: arbejder i stepelorådet (stift stepel) kun translatoriske bevægelser dynaiske bevægelser foregår lineært Højttalerebranen betragtes so et sipelt svingende

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - øvelsesvejledninger

NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - øvelsesvejledninger Se det usynlige - øvelsesvejledninger INDHOLDSFORTEGNELSE OG KOLOFON "Se det usynlige" øvelsesvejledninger Indholdsfortegnelse Undersøg laserlysets interferensønster... 3 Beste tykkelsen af et hår... 7

Læs mere

Jern- og metalfabrikken

Jern- og metalfabrikken Jern- og etalfabrikken Fuglefløjt Konstruktion & Indeklia Bilagsrapport Efterår 005 B5 - Gruppe C13 Aalborg Universitet Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet Bilag A.1 Fastlæggelse af belastninger A

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Det skrå kast - med luftmodstand. Erik Vestergaard

Det skrå kast - med luftmodstand. Erik Vestergaard Det srå ast - ed luftodstand Eri Vestergaard Eri Vestergaard www.ateatisider.d Eri Vestergaard, Haderslev 9. Eri Vestergaard www.ateatisider.d 3. Indledning Denne note an danne udgangspunt for et 3g-projet

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være ed til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når ange ennesker gør tingene anderledes, giver det en stor

Læs mere

Håndbog i Persondetektering

Håndbog i Persondetektering Håndbog i Persondetektering VANPÉE & WESTERBERG Forord Indholdsfortegnelse 1. Forord Side 2 2. Hvor og hvornår anvendes behovsstyret belysning Side 3 3. Eksepel på behovsstyret belysning Side 8 4. Teknik

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

Håndbog i Persondetektering

Håndbog i Persondetektering Håndbog i Persondetektering VANPÉE & WESTERBERG Forord Forord Vi oplever dagligt, at ange, både rådgivende ingeniører, energirådgivere og el-installatører, sidder fast i projektering ed persondetektering.

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

TopLobe LOBROTORPUMPER

TopLobe LOBROTORPUMPER TopLobe LOBROTORPUMPER SPX har udviklet en ny serie lobrotorpumper med helt nye designmæssigforbedringer, der giver hurtigere service og en nem og effektiv rengøring, som tilsammen reducerer stilstandstiden

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Opslagsværk plejehjem

Opslagsværk plejehjem Opslagsværk plejehje I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-ener, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når an laver ad til ældre. Til hvert ene er der også links,

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Daikin klimaanlæg til butikker, restauranter og kontorer

Daikin klimaanlæg til butikker, restauranter og kontorer Daikin kliaanlæg til butikker, restauranter og kontorer SKJULT LOFTSENHED www.daikineurope.co FBQ-B7 Skjulte loftsenheder bygges ind i det falske loft, så kun indsugningen og udledningsristene er synlige.

Læs mere

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet grundfos SP system Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet Komplet dykpump e anlæg Motoren For at opnå så høj driftssikkerhed og virkningsgrad som muligt

Læs mere

Rohde & Schwarz er fremtiden! - Vil du være med?

Rohde & Schwarz er fremtiden! - Vil du være med? Rohde & Schwarz er fretiden! - Vil du være ed? R&S HAMEG HMO1024 - Product of the year 2012 R&S RTO Digitale Oscilloskoper - Markedets Hurtigste Oscilloskopfailie Udvalgte kopakte instruenter: R&S HAMEG

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer

til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer KLIMAANLÆG til detailarkedet, hoteller, restauranter og kontorer LOFTSKASSETTE MED RUNDSTRØMNING www.daikin.eu FCQ-C DAIKIN GØR DET BEDRE INDEN DØRE AVANCEREDE KLIMAANLÆG HAR ALLEREDE LÆNGE IKKE VÆRET

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

Erhvervsøkonomi Efterår 2006 Afleveringsopgave nr. 1

Erhvervsøkonomi Efterår 2006 Afleveringsopgave nr. 1 Erhvervsøkonoi Efterår 006 Afleveringsopgave nr. Opgave : Sko-Let Aps Opgave 8.3 Sko-Let A/S i Økonoistyring og budgettering af Jens Oksen Jensen og Ole Christensen. Spørgsål.: Hvad er det forventede breakeven-punkt

Læs mere

Daikins specielle affugtning reducerer lokalets luftfugtighed uden at få temperaturen til at veksle.

Daikins specielle affugtning reducerer lokalets luftfugtighed uden at få temperaturen til at veksle. LOFTSMODELLER ER DEN IDEELLE LØSNING TIL LOKALER, FORRETNINGER ELLER KONTORER MED FALSK LOFT. DE OPTAGER IKKE PLADS PÅ GULV ELLER VÆGGE, DA DE MONTERES DIREKTE MOD LOFTET. DISSE INDENDØRS ENHEDER ER IDEELLE

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Krøgebækvej 25 Fax: +45 75 39 65 03 Bank: Danske Bank Vejen DK 6682 Hovborg E-mail:

AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Krøgebækvej 25 Fax: +45 75 39 65 03 Bank: Danske Bank Vejen DK 6682 Hovborg E-mail: AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Effektiv mekanisk filtrering af Procesvand, Kølevæsker, Spildevand, Dambrugsvand, m.m. med AL-2 Båndfilter. Funktionsbeskrivelse af AL-2 Båndfilter:

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen Side 1 Transportarerede betoneleentvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen 13. august 007 Bjarne Cr. Jensen Side Introduktion Betoneleentoreningen ar de senere år stået bag udviklingsarbejder

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV Selvansugende op til 9 meter Tåler tørløb Reversibel Tætningsløst design Slangebrudsovervågning Nøjagtig dosering Fra 0,16 ml/omdr. og helt op til 20 l/omdr Se, hvad realax-pumper

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Hvordan kan effektivitet Det simple kugleformede motor design... Forbavsende simpelt,

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver.

En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Hvad er en lokalplan? Ifølge lov o planlægning kan byrådet beslutte at udarbejde en lokalplan, når en bestet udvikling ønskes freet. Byrådet har endvidere pligt til at udarbejde en lokalplan, før der genneføres

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Der findes mange forskellige opvarmningsformer. Og det kan derfor være ganske uoverskueligt at finde det bedst egnede produkt til at løse opgaven. Her nedenfor

Læs mere

Energifanger til varmepumpesystemer

Energifanger til varmepumpesystemer Energifanger til varmepumpesystemer Sept. 2011 Beskrivelse med priser og dimensionering www.solarventi.dk 200 cm Energifanger element 200 x 100 cm for 50 meter PP ribberør Ø = 25 mm Samles således 32 cm

Læs mere

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Af Peter Windfeld Rasmussen Bremseventiler anvendes i hydrauliske systemer -som navnet siger- til at bremse og fastholde byrder. Desuden er det med bremseventilen

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015 LAD OS FOKUSERE PÅ HØJ VIRKNINGSGRAD GLEM ALT ANDET ErP ready 2015 Tomorrow's high efficiency ready now: the new Lowara Ecocirc are compliant with the ErP-Directive for 2015 Flygt Lowara cirkulationspumpe

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere