I dette notat skitseres nogle af de væsentlige udfordringer i den lokale energiforsyning og veje at gå til imødegåelse af udfordringerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette notat skitseres nogle af de væsentlige udfordringer i den lokale energiforsyning og veje at gå til imødegåelse af udfordringerne."

Transkript

1 Notat til temadrøftelse om strategisk energiplan Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. SMAG 21. januar Indledning Energistyrelsen opfordrer kommunerne i Danmark til at udarbejde en strategisk energiplan. En strategisk energiplan er kommunens analyse af de muligheder, kommunen har for at støtte op om udviklingen af fremtidens energisystem med et lavere energiforbrug baseret på vedvarende energi. Kommunen har som myndighed for varmeforsyningsområdet ansvar for udarbejdelse af en varmeplan. Roskilde Kommunes nuværende varmeplan erstattes af den strategiske energiplan. Den nuværende varmeplans gældende bestemmelser for områder i forhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, vil blive en integreret del af den strategiske energiplan. Kommunerne i Region Sjælland har fået midler af Energistyrelsen til forarbejder til den strategiske energiplan. Projektet har været forankret i Energiklyngecenteret, og analyserne er udført af RUC, og er indtil videre udmundet i kortlægnings- og analyserapporter, der giver inspiration til nye kollektive varmeforsyningsformer og vedvarende energianlæg. Roskilde Kommunes strategiske energiplan tager udgangspunkt i den netop vedtagne Klimapolitik og Klimaplan (godkendt i byrådet i december 2014) og bygger på viden opnået gennem STEPS-projektet samt Energistyrelsen vejledning. Energiplanen skal være med til opfyldelse af de nationale målsætninger om 100 % vedvarende energi i el og varme i 2035 og den lokale målsætning om 35 % reduktion af CO2-udledningen fra Roskilde Kommune inden I dette notat skitseres nogle af de væsentlige udfordringer i den lokale energiforsyning og veje at gå til imødegåelse af udfordringerne. Afsnit 2 er en kort oversigt over den nuværende varmeforsyning i de forskellige områder af kommunen, og hvordan der med fordel kan sættes ind for at belyse muligheder for at fremme en mere miljørigtig varmeforsyning i de enkelte områder. I afsnit 3 skitseres udfordringer og kommunens muligheder i forhold til styringen af energiforsyningsområdet, som dels baserer sig på varmeplanlægningen og dels samarbejdet og fælles målsætninger med de energiselskaber, som dækker kommunens område I afsnit 4 skitseres udfordringer og kommunale muligheder i forhold til at sikre mere vedvarende energiproduktion til energisystemerne. I afsnit 5 skitseres indsatsen for energieffektivitet gennem Grøn Puls samarbejdet mellem kommunen, Roskilde Forsyning og Erhvervsforum. Hvert afsnit afsluttes med en liste over forslag til indsatser, der skal beskrives nærmere, kvalificeres og tidsfastsættes i den strategiske energiplan. Klimapolitikken og Klimaplanen fastsætter følgende indsatser for den Strategiske Energiplan: Strategi for konvertering af varmekilder i olielandsbyer. Ny ejerstrategi for Roskilde Forsyning efter fusionering. Bidrage til udbredelse af fjernvarmen i Himmelev Fælles varmeforsyning i Jyllinge baseret på biomasse Varmeforsyning i Jyllinge Nordmark 1

2 2. Varmeforsyning Roskilde Kommune er kendetegnet ved, at der er fuldt udbygget fjernvarme i Roskilde og Svogerslev, undtagen Himmelev. Derudover er der en række større byer forsynet med naturgas og en række mindre landsbyer og enkeltstående huse opvarmet med el, olie eller fast brændsel. Jyllinge Nordmark er speciel fordi, der trods størrelsen ikke er kollektiv forsyning. Kortet herunder viser de primære varmekilder, der er registreret i BBR. De primære varmekilder kan være kombineret med brændeovne, små varmepumper osv. I det følgende gennemgås hvilke indsatser indenfor varmeforsyning Roskilde Kommune kan iværksætte, og som kan medvirke til at opfylde de lokale og nationale klima - og energimålsætninger. Grundlaget for indsatserne ændrer sig løbende og tager udgangspunkt i konkrete omstillingsprojekter. Samtidig med at samarbejdet løbende skal udvikle sig mellem Roskilde Kommune og de mange aktører i de kommunale og tværkommunale organisationer inden for energiområdet. 2.1 Fælles varme til olielandsbyer Indsatsen er beskrevet og prioriteret i klimaplanen, og derfor er indsatsen over for landsbyer et indsatsområde i den strategiske energiplan. Etablering af nærvarmeprojekter kræver et varmeprojektforslag i henhold til varmeforsyningsloven med selskabs-, bruger- og samfundsøkonomiske beregninger lavet under rådgiveransvar. Det er afgørende, at projektet er økonomisk fordelagtigt for alle. Hvis landsbyen tager ideen til sig, er der eksempler på op til 90 % tilslutning. I dette tilfælde bliver de økonomiske beregninger positive, mange brugere giver med det samme en robust økonomi. Indsatsen lykkedes dog kun, hvis der er lokal opbakning om ideen, men kommunen vil arbejde ihærdigt for, at landsbyerne får et solidt teknisk og økonomisk grundlag at tage stilling ud fra. 2

3 Der er flere forskellige varmekilder, der kan tilsluttes nærvarmen, ofte vælges halm som energikilde, da halm er kendt og billig teknologi. Der er eksempler på, at nærvarme baseret på halm har en tilbagebetalingstid på år, rørlægningen inklusiv. Derefter kan der skiftes til renere teknologi, som eksempelvis jordvarme, solvarme, termisk varme osv. Halm er ikke den bedste miljømæssige løsning på grund af partikelforurening, men nærvarme baseret på halm gør projektet økonomisk attraktivt. I nogle tilfælde kan økonomien holde til, at boligerne ikke skal betale for tilslutningen, men løbende via varmeregningen. Roskilde Universitet har i forbindelse med STEPS projektet screenet 18 olielandsbyer for muligheden for etablering af fælles varme. I rapporten vurderer RUC, at 7 landsbyer kunne etablere fælles varme, hvis der er interesse for det. Resultaterne er videregivet til Rambøll, der laver detaljerede beregninger, så grundlaget bliver fuldt ud belyst. Indsatser 2015 til til Pilotprojekt på 5-7 landsbyer (besluttet I KMU i januar 2015) Strategi for olielandsbyer (Besluttet I Klimapolitik/plan, december 2014) Jyllinge Nordmark Jyllinge Nordmark er et tidligere sommerhusområde, der er blevet til helårshuse. Det er det største område udenfor kollektiv forsyning i kommunen og med primært olie- og elopvarmede huse suppleret med brændeovn. Området har høj grundvandstand, og har lidt under oversvømmelser kombineret med en høj grundvandsstand. På grund af den store andel af olie- og elopvarmede huse, vil det have stor betydning, hvis området kunne konvertere til mere vedvarende energikilder. På baggrund af RUC rapport kunne en indsats være at arbejde med muligheden for en trinvis omstilling af Jyllinge Nordmark. Indsats 2015 til 2025 Screening af mulighed for fælles varmeforsyning i dele af Jyllinge Nordmark 2.2 Konvertering af naturgasbyer Roskilde Kommune har 8 større byområder forsynet med naturgas. Naturgas til boligopvarmning skal udfases inden 2035 i henhold til Energiaftalen fra Hvad fremtiden byder på i forhold til gasforsyning og gassystemet, afhænger i høj grad af den internationale udvikling og statslige politiske beslutninger. Gasprisen forventes at være stabil indtil omkring 2025, hvor Danmark bliver mere afhængig af importeret gas. Men indtil da gør den aktuelle pris på gas det vanskeligt for kommunerne at konvertere gasområder til fjernvarme, i forhold til de samfundsøkonomiske beregninger i henhold til varmeforsyningsloven, men også selskabs og brugerøkonomien kan ikke konkurrere med en så lav gaspris. Den strategiske energiplan skal understøtte de lokale og nationale klima- og energimålsætninger, og derfor kunne Roskilde Kommune forsøge med en trinvis konvertering af gasområder til nye fjernvarmeområder. I områder langt fra det centrale fjernvarmesystem, kunne fjernvarmen være baseret på lokal biomasse, eksempelvis halm. De nuværende naturgasbyer kan screenes for derved anskueliggøre hvilke barrierer (ex. gaspris/fjernvarmepris) der forhindrer konvertering. Som en opstart på dette deltager kommunen i Region Sjællands projekt om implementering af analyserne fra Bioenergi Energi Sjælland projektet omkring Jyllinge og Jyllinge Nordmark. 3

4 Gasbyer tæt på fjernvarmesystemet Veddelev, Vor frue og Vindinge ligger tæt på det nuværende fjernvarmesystem. Derfor er det mest oplagt, at de kobles på det nuværende fjernvarmesystem, og derfor skal projektøkonomien vurderes for at fastsætte tidshorisonten for disse gasbyers fremtidige konvertering og hvilke gaspriser, der skal til, for at det bliver realistisk muligt. Mulige indsatser Varmeprojekt screening for Veddelev. Varmeprojekt screening for Vor Frue. Varmeprojekt screening for Vindinge. (Varmeprojekt screening indeholder beskrivelse af de tekniske og økonomiske barrierer der ligger i at få fjernvarmen til byerne.) Gasbyer fjernt fra fjernvarmeområder Jyllinge, Ågerup/Store Valby, Viby, Gadstrup og Gundsømagle ligger fjernt fra det centrale fjernvarmesystem, og alternativet til gas ser umiddelbart ud til at være op til den enkelte husejer, at konvertere fra gas til vedvarende energi som jordvarme, varmepumper, biomasse etc. Prisudviklingen på gas er afgørende her, og en eventuel lav gaspris langt ud i fremtiden, gør der meget vanskeligt for kommunen at gøre noget aktivt for at udskifte gas med fjernvarme. Den eneste metode kunne være at lave trinvis omstilling, hvor et mindre fjernvarmesystem kun med storkunder etableres, som beskrevet i RUC`s rapport om vedvarende energi i Jyllinge. Her tages udgangspunkt i skoler, plejehjem, hallen og andre storkunder, for at det bliver økonomisk rentabelt. Kommunen vil se på mulighederne for den trinvise omstilling beskrevet i RUC rapporten, med lokal biomasse som energikilde, eventuelt suppleret med solvarme, varmepumper etc. Mulige indsatser Udvikling af Skousboarealet i Viby med vedvarende energi. Etablering af lokal fjernvarme på vedvarende energi i Jyllinge (Bioenergi Sjælland projekt) 2.3 Fortætning og udvidelse af fjernvarmeområder Roskilde By (undtagen Himmelev) og Svogerslev har udbygget fjernvarme, så det dækker hele byområdet. I disse to områder er der tilslutningspligt. Der er stadig en del varmeforbrugere, der har olie- eller elvarme, og der skal fortsat arbejdes for 100 % tilslutning/fortætning i fjernvarmeområderne. Udvidelsen af fjernvarme har betydning for de borgere, der ligger i nærheden af fjernvarmen. Den nuværende uvished, om fjernvarmen kommer og i så fald hvornår, efterlader et tomrum for husejernes fremtidige dispositioner. Uvisheden kan udskyde individuelle konverteringer til vedvarende energi eller til nye investeringer i fossile varmekilder. Varmeforsyningen påvirker ligeledes markedspris ved bolighandel. Det er ikke afklaret hvilken rolle VEKS eller Roskilde Forsyning vil spille i forhold til at udvidelsen af det centrale fjernvarmenet. På lang sigt ses på mulighederne for etablering af nye lange transmissionsforbindelser mellem blandt andet, Risø Jyllinge Frederikssund eller Køge - Havdrup - Viby. Strategiske drøftelser i forhold til udvidelsen af det centrale fjernvarmenet, foregår blandt andet i Hovedstadsregionens projekt om strategisk energiplanlægning; Energi på tværs. 4

5 Fjernvarmen er planlagt til at dække hele Roskilde By inden 2020, også byområdet Himmelev er projektgodkendt til at konverteres fra gasforsyning til fjernvarme. Der er ikke tilslutningspligt i Himmelev projektet. Roskilde Forsyning vil udrulle fjernvarme via storkunder og 70 % tilslutning. For at sikre en tilstrækkelig høj tilslutningsgrad opererer Roskilde Forsyning med 6 klynger, der er yderligere delt op i zoner. Roskilde Forsyning tilbyder fjernvarme til de zoner, hvor der er tilstrækkelig høj opbakning til, at tilslutningen er økonomisk rentabel. Tilslutning i en zone kan være afhængig af tilslutning i foranliggende zone. Indsatser Sikre udvidelse af fjernvarmen i Himmelev. Sikre fortætning af fjernvarmen i Roskilde og Svogerslev. De sidste olie - og elopvarmede bygninger. Strategi for fjernvarmeudvidelse, en overordnet tidsplan for de enkelte større byområder i kommunen. I samarbejde med forsyning og transmissionsselskaber og i overensstemmelse med projekt Energi på tværs. 5

6 3. De kommunale selskaber Roskilde Kommune er ejer og medejer af tre selskaber: Kara/Noveren, fælles kommunalt affaldsselskab, afbrænding af affald til el og varmeproduktion (Energitårnet), sælger varme til VEKS VEKS Vestegnens kraftvarmeselskab, fælles kommunalt fjernvarme transmissionsselskab, køber fjernvarme fra Hovedstadsregionens varmeproducenter (herunder Kara/Noveren) og sælger det videre til distributionsselskaberne (herunder Roskilde Forsyning) Roskilde Forsyning/Roskilde Varme a/s, der køber fjernvarme af VEKS og leverer fjernvarme til borgerne i Roskilde by. Ejerkonstruktionen i Kara/Noveren og VEKS adskiller sig fra ejerskabet af Roskilde Forsyning ved at de ejes i fællesskab med andre kommuner. Det er i ovennævnte tre selskaber, at afgørende beslutninger bliver taget, og derfor kan det kommunale ejerskab, medejerskab og udvikling af ejerskab være en strategisk indsats de kommende år. Som vist i nedenstående sidder der i alle selskabers bestyrelser politiske repræsentanter fra Roskilde Byråd, for at varetage selskabernes og borgernes interesser kombineret med varetagelsen af de kommunale klimaog energipolitiske målsætninger. Til rådgivning af byrådspolitikere er der nedsat et administrativt selskabsteam, der gennemgår dagsordner til bestyrelsesmøder og øvrige relevante møder i selskaberne - og på denne baggrund giver rådgivning til bestyrelsesmedlemmerne om forhold, der er relevante for Roskilde Kommune. Teamet besvarer desuden spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmer om andre generelle forhold vedr. selskaberne mv. Selskabsteamet består af juridiske, økonomiske og teknisk faglige medarbejdere. Der er forslag til indsatser for at yderligere optimere de politiske repræsentanters indflydelse på selskabernes beslutninger og for at sikre samspil mellem forsyningssikkerhed, lave priser og omstilling til vedvarende energi. I forhold repræsentantskabet i HMN Naturgas og SEAS NVE kunne indflydelsen på disse selskaber aktiviteter også indgå som en indsats på lang sigt. Selskab Selskabsform Byrådsrep. Ejerstrategi Omsætning Roskilde Forsyning Holding a/s 6 Ja 239 mio.*kr. VEKS Interessent 4 Nej 920 mio. kr. Kara/Novoren Interessent 1 Nej 4,3 mia.kr. HMN Naturgas Interessent 1 Nej 5,7 mia. kr. SEAS NVE Andel 1 Nej 3,3 mia. kr. Oversigt over selskaber med kommunale repræsentanter *Roskilde Varme a/s 3.1 Roskilde Forsyning Roskilde Forsynings som kommunalt selskab spiller en central rolle i flere af indsatserne i den strategiske energiplan. Løbende samarbejder mellem kommunen og forsyningen er en forudsætning for de indsatser, der kræver selskabsaktivitet. Derfor er der også på administrativt niveau indgået aftale om forpligtende samarbejde for begge partere omkring fjernvarme til olielandsbyer, udvidelse af fjernvarmeområder samt fortætning af nuværende fjernvarmeområder. Roskilde Kommune har en ejerstrategi for Roskilde Forsyning. Der er truffet principbeslutning om et større forsyningsselskab på Sjælland. Når selskabet er fusioneret vil det være relevant, at Roskilde Kommune udarbejder ny ejerstrategi. 6

7 3.2 VEKS (Vestegnens Kraftvarme Selskab) VEKS har en målsætning, om at produktionen af fjernvarme i transmissionssystemet bliver baseret på 100 % vedvarende energi i 2025, hvilket bakker op om både de statslige og de kommunale energi- og klimamålsætninger. VEKS har en væsentlig indflydelse på fjernvarmeprisen i Roskilde og hos de andre interessentkommuner, og prisudviklingen påvirker fjernvarmens konkurrenceevne. Løbende investeringer i mere vedvarende energi vil ofte presse prisen på fjernvarmen op. Det er hermed tale om en balancegang mellem på den ene side lav fjernvarmepris, der kan konkurrere med gasprisen, så fjernvarmeudvidelsen lykkedes og på den anden side udfasning af den fossile energi i fjernvarmen - så fjernvarmen bliver CO2-neutral i Byrådet har ikke udarbejdet strategier for sit medejerskab af VEKS, men det anbefales at sætte fælles ejerstrategi på dagsordenen. Årsagen er presset for at leve op til stigende krav, dvs. på den ene side mere vedvarende energi, mere miljøvenlig fjernvarme, større energieffektivitet og flere administrative opgaver, og på den anden side krav om mindre administrations- og driftsomkostninger og lavere fjernvarmepris. Roskilde Kommune 13 hovedværker Bestyrelse Ejerstrategi Bestyrelse Roskilde Varme a/s Embedsmands udvalg Brugerråd varme Svogerslev Fjernvarme Varme VEKS Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj Rødovre, Vallensbæk, Greve, Køge, Roskilde, Solrød Transmissionsnet CTR København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Tårnby Vestforbrændingen 18 kommuner + 18 andre varmeselskaber HOFOR København,Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk Roskilde Kommune Bestyrelse KARA/ Novoren Solrød, Holbæk, Greve, Kalundborg, Køge, Roskilde, Lejre, Stevns, Odsherred Organisering af det centrale fjernvarmenet omkring Roskilde, gul farve; kommunal repræsentation 3.3 Kara/Noveren Kara/Noveren åbnede i 2014 det nye affaldsafbrændingsanlæg Energitårnet. Anlægget udnytter energien i affaldet med 98 %. Anlægget producerer både el og varme til fjernvarme, kaldet kraftvarme, der er en metode til at bortskaffe affald samtidig med, at man producer el og varme. Elprisen har i mange år ligget højt, og det er her, at kraftvarmeanlæggene tidligere skabte den størst økonomiske gevinst. Den situation har ændret sig, efter der er kommet mere vindenergi i elnettet. 7

8 Vindenergi prioriteres og sælges billigt, og derfor tjener kraftvarmeværkerne mindre på elproduktionen end før i tiden. For affaldskraftvarme som i Kara/Noverens tilfælde, der kører igennem med maksimal udnyttelse af forbrændingsovnene, betyder de lave elpriser, at varmen, der sælges til VEKS, årligt er nødsaget til at ramme Energistyrelsen prisloft for at få tilbagebetalt anlægsomkostninger hurtigst muligt. Kara/Noveren behandler affald fra 7 kommuner og importerer affald fra Storbritannien, affald der ellers ville være deponeret. Importen fortsætter til 2025, hvor der efter nationale beregninger bliver affald nok til dække behovet, da en række mindre decentrale anlæg beregnes lukket og affaldet forventes at søge hen mod de store affaldsafbrændingsanlæg. Regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald 2050 har som første målsætning at frasortere den fossile andel i affaldet, mest i form at plastic i Selv med en udsortering af plastik, vil der stadig være nok affald til at dække de danske kraftværkers behov i Den økonomiske udvikling kan dog have konsekvens for mængden af affald som følge af et stigende eller faldende forbrug. Kara/Noveren bakker op om regeringens ressourceplan og vil indgå i arbejdsprocesserne omkring etablering af et større regionalt genindvindingsanlæg. Bioenergi Sjælland projektet har endvidere anslået, at det er muligt at lave et biogasanlæg til husholdningsaffald på Kara/Noverens område. Kort over fjernvarmenettet i hovedstadsområdet, Rambøll 2014 Mulige indsatser Revideret ejerstrategi for Roskilde Forsyning Varme a/s. Fælles ejerstrategi for VEKS. Roskilde Kommune kan arbejde for en fælles ejerstrategi for VEKS kommuner, så kommunerne bedst kan bakke op om målsætningen om 100 % VE i VEKS i Samlet strategi for Roskilde kommunes selskaber og selskaber ejet med andre kommuner, for at ramme målet om 100 % vedvarende energi i el og varme i Koordineringsgruppe bestående af byrådsmedlemmer der repræsenterer kommunen i energiselskaber. For at sikre løbende samspil mellem forsyningssikkerhed, lave priser og omstilling til vedvarende energi, ved løbende drøftelser, faglige indlæg, orientering om lovmæssige ændringer etc. 8

9 Specifikke indsatser Roskilde Forsyning Roskilde Forsyning har en central rolle som vigtig samarbejdspartner i følgende strategiske indsatser, som alle er nævnt ovenfor i dokumentet; Nærvarmeprojekter i olielandsbyer og strategi for konvertering af olie- og elopvarmede huse Fælles varmeforsyning i Jyllinge og Jyllinge Nordmark Udbredelse af fjernvarmeområderne Fortætning af fjernvarmeområder Varmeprojektforslag for Veddelev, Vor frue og Vindinge 4. Vedvarende energiproduktion til energisystemerne I 2013 gennemførte kommunen en screening af mulige vindmølleplaceringer. Der er i kommuneplanen ikke udlagt arealer til yderligere vindenergi. Produktion af VE til elsystemet udgør ca. 3 % af forbruget i Roskilde Kommune, der er derfor grund til at se nærmere på de muligheder, der kan sikre mere VE produktion indenfor kommunegrænsen. Solvarme og varmepumper til fjernvarmesystemet Danmark er førende i verden inden for etablering af store solvarmeanlæg og sæsonlagre, og der etableres og planlægges anlæg i en lang række områder i Danmark, hvor solvarmen kommer til at indgå i et miks med varmeforsyning baseret på øvrige brændsler. Solvarme en yderst pålidelig teknologi, der i mange år frem kan levere konkurrencedygtig og miljøvenlig varme til fjernvarmesystemerne. Etablering af solvarme er forbundet med meget betydelige skalafordele. Således falder den specifikke pris (i kr./m² solfangerareal) betydeligt ved at øge størrelsen af anlægget. Som følge deraf bør varmen udnyttes i et eksisterende fjernvarmesystem. Ved at udnytte solvarmen i fjernvarmesystemet, kan solvarmens andel af det samlede brændselsmiks endvidere øges, når der er koblet større lagringsmuligheder til fjernvarmesystemet. I Roskilde kommune, der modtager varme fra VEKS, vil udnyttelse af et sæsonlager betyde, at solvarmen fortrænger varme fra centrale kraftvarmeanlæg i efterårsperioden. Varmen i det centrale system bliver i alt overvejende grad baseret på vedvarende energikilder i fremtiden. For at sikre, at der ikke sker en suboptimering med solvarmen, er det helt afgørende, at der foretages en koordinering med Vestegnens Kraftvarmesystem (VEKS), der dagligt deltager i produktionsplanlægningen i det centrale fjernvarmesystem. Store varmepumper regnes som en vigtig brik i fremtidens energisystem med fluktuerende el-produktion fra vindmøller. Varmepumper kan bruges til at opsamle vindenergi, når der er overskud af VE el, og omdanne el fjernvarme og dermed lagre vindenergien. Etablering af varmepumper kunne være en mulig indsats på lang sigt. Mulige indsatser Screening for energianlæg, der kan understøtte at fjernvarmen baseres på 100 % vedvarende energi i (58 % VE i 2013). Eksempelvis solvarme og varmepumper gennem VPH3 i samarbejde Roskilde Forsyning og VEKS. Indsats for fornyelse af eksisterende vindmølle elproduktion. Overvejelser for fremtidig indsats for ny vindmølleplanlægning med borgerne i centrum. 9

10 5. Energieffektivitet For at skabe fremtidens energisystem baseret på vedvarende energi er det nødvendigt at nedsætte energiforbruget med 40 % inden Roskilde Kommune vil i hele perioden samtidig skulle arbejde for energieffektivitet i alle sektorer. I forhold til indsatsen i private boliger og små og mellemstore virksomheder er der etableret et partnerskab - Grøn Puls. Grøn Puls består af Roskilde Kommune, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Forsyning. Foreløbig er der etableret netværk for energivejledere og andre lokale rådgivnings- og håndværksvirksomheder med fokus på energirenovering. Der er i projektet lavet energitjek af private husstande støttet op med informationskampagner. Roskilde Kommune arbejder med den nationale kampagne Bedre Bolig. Erfaringer fra disse projekter viser, at finansiering er væsentlig barriere for at realisere energirenoveringer. Grøn Puls har samarbejde med lokale finansieringsinstitutter om finansiering. Fremover vil Grøn Puls også fokusere på de små og mellemstore virksomheder. Indsatsen sker med hjælp fra Energiklyngecentret Sjælland, STEPS erhverv projekt, og ikke mindst skal virksomhederne have støtte til at søge medfinansiering fra statslige puljer til omstilling af energiforbruget. Roskilde Kommune vil også fremme energirenoveringsprojekter hos private ejer- og andelsboliger udenfor fjernvarmeområdet med et tilskud til energirenoveringen med de såkaldte byfornyelsesmidler. Mulige indsatser Grøn Puls Projektsamarbejdet omkring energieffektivisering og vækst fortsætter (Erhvervsforum, Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning). Roskilde Forsynings energispareforpligtigelser realiseres lokalt. (Roskilde Varme a/s) Roskilde Kommune deltager i nationale energieffektiviseringsinitiativer, ex. Bedre Bolig og lignende. Roskilde Kommune deltager, evt. via Energiklyngecenteret, i relevante EU - projekter om energieffektivisering. 10

STRATEGISK ENERGIPLAN

STRATEGISK ENERGIPLAN UDkast til Høring 20.08.2015 STRATEGISK ENERGIPLAN Maj 2015 Forord Indhold Du sidder her med forslag til Roskilde Kommunes strategiske energiplan. Planen viser vejen til, hvordan Roskilde kan bidrage

Læs mere

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE 2 Revision 03 Dato 13-08-2014 Udarbejdet af Nadeem

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Juni 2014 Varme- og Energiplan for Haderskev Kommune Haderslev Byråd har den 24. juni 2014 vedtaget ovennævnte Varmeog Energiplan endeligt. Planen har forinden været

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Reguleringsmodeller for fjernvarmen

Reguleringsmodeller for fjernvarmen Reguleringsmodeller for fjernvarmen BAGGRUNDSRAPPORT 24-02-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk 2 Reguleringsmodeller

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE Dato 2011/01/27 VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Resume af miljørapport 2 3. Planens

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

www.pwc.dk Ledelsesresume

www.pwc.dk Ledelsesresume www.pwc.dk Ledelsesresume 14. november 2014 Samarbejde: affald og varme foranalyse Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde inden for affald og varme mellem KARA/NOVEREN, VEKS og

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af

Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af Året er 2050 Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af scenarieanalyser Baggrund Klimaet ændrer sig, og afbrænding af fossile brændsler bidrager til øget CO 2 niveau i atmosfæren og global opvarmning. Som

Læs mere