I dette notat skitseres nogle af de væsentlige udfordringer i den lokale energiforsyning og veje at gå til imødegåelse af udfordringerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette notat skitseres nogle af de væsentlige udfordringer i den lokale energiforsyning og veje at gå til imødegåelse af udfordringerne."

Transkript

1 Notat til temadrøftelse om strategisk energiplan Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. SMAG 21. januar Indledning Energistyrelsen opfordrer kommunerne i Danmark til at udarbejde en strategisk energiplan. En strategisk energiplan er kommunens analyse af de muligheder, kommunen har for at støtte op om udviklingen af fremtidens energisystem med et lavere energiforbrug baseret på vedvarende energi. Kommunen har som myndighed for varmeforsyningsområdet ansvar for udarbejdelse af en varmeplan. Roskilde Kommunes nuværende varmeplan erstattes af den strategiske energiplan. Den nuværende varmeplans gældende bestemmelser for områder i forhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, vil blive en integreret del af den strategiske energiplan. Kommunerne i Region Sjælland har fået midler af Energistyrelsen til forarbejder til den strategiske energiplan. Projektet har været forankret i Energiklyngecenteret, og analyserne er udført af RUC, og er indtil videre udmundet i kortlægnings- og analyserapporter, der giver inspiration til nye kollektive varmeforsyningsformer og vedvarende energianlæg. Roskilde Kommunes strategiske energiplan tager udgangspunkt i den netop vedtagne Klimapolitik og Klimaplan (godkendt i byrådet i december 2014) og bygger på viden opnået gennem STEPS-projektet samt Energistyrelsen vejledning. Energiplanen skal være med til opfyldelse af de nationale målsætninger om 100 % vedvarende energi i el og varme i 2035 og den lokale målsætning om 35 % reduktion af CO2-udledningen fra Roskilde Kommune inden I dette notat skitseres nogle af de væsentlige udfordringer i den lokale energiforsyning og veje at gå til imødegåelse af udfordringerne. Afsnit 2 er en kort oversigt over den nuværende varmeforsyning i de forskellige områder af kommunen, og hvordan der med fordel kan sættes ind for at belyse muligheder for at fremme en mere miljørigtig varmeforsyning i de enkelte områder. I afsnit 3 skitseres udfordringer og kommunens muligheder i forhold til styringen af energiforsyningsområdet, som dels baserer sig på varmeplanlægningen og dels samarbejdet og fælles målsætninger med de energiselskaber, som dækker kommunens område I afsnit 4 skitseres udfordringer og kommunale muligheder i forhold til at sikre mere vedvarende energiproduktion til energisystemerne. I afsnit 5 skitseres indsatsen for energieffektivitet gennem Grøn Puls samarbejdet mellem kommunen, Roskilde Forsyning og Erhvervsforum. Hvert afsnit afsluttes med en liste over forslag til indsatser, der skal beskrives nærmere, kvalificeres og tidsfastsættes i den strategiske energiplan. Klimapolitikken og Klimaplanen fastsætter følgende indsatser for den Strategiske Energiplan: Strategi for konvertering af varmekilder i olielandsbyer. Ny ejerstrategi for Roskilde Forsyning efter fusionering. Bidrage til udbredelse af fjernvarmen i Himmelev Fælles varmeforsyning i Jyllinge baseret på biomasse Varmeforsyning i Jyllinge Nordmark 1

2 2. Varmeforsyning Roskilde Kommune er kendetegnet ved, at der er fuldt udbygget fjernvarme i Roskilde og Svogerslev, undtagen Himmelev. Derudover er der en række større byer forsynet med naturgas og en række mindre landsbyer og enkeltstående huse opvarmet med el, olie eller fast brændsel. Jyllinge Nordmark er speciel fordi, der trods størrelsen ikke er kollektiv forsyning. Kortet herunder viser de primære varmekilder, der er registreret i BBR. De primære varmekilder kan være kombineret med brændeovne, små varmepumper osv. I det følgende gennemgås hvilke indsatser indenfor varmeforsyning Roskilde Kommune kan iværksætte, og som kan medvirke til at opfylde de lokale og nationale klima - og energimålsætninger. Grundlaget for indsatserne ændrer sig løbende og tager udgangspunkt i konkrete omstillingsprojekter. Samtidig med at samarbejdet løbende skal udvikle sig mellem Roskilde Kommune og de mange aktører i de kommunale og tværkommunale organisationer inden for energiområdet. 2.1 Fælles varme til olielandsbyer Indsatsen er beskrevet og prioriteret i klimaplanen, og derfor er indsatsen over for landsbyer et indsatsområde i den strategiske energiplan. Etablering af nærvarmeprojekter kræver et varmeprojektforslag i henhold til varmeforsyningsloven med selskabs-, bruger- og samfundsøkonomiske beregninger lavet under rådgiveransvar. Det er afgørende, at projektet er økonomisk fordelagtigt for alle. Hvis landsbyen tager ideen til sig, er der eksempler på op til 90 % tilslutning. I dette tilfælde bliver de økonomiske beregninger positive, mange brugere giver med det samme en robust økonomi. Indsatsen lykkedes dog kun, hvis der er lokal opbakning om ideen, men kommunen vil arbejde ihærdigt for, at landsbyerne får et solidt teknisk og økonomisk grundlag at tage stilling ud fra. 2

3 Der er flere forskellige varmekilder, der kan tilsluttes nærvarmen, ofte vælges halm som energikilde, da halm er kendt og billig teknologi. Der er eksempler på, at nærvarme baseret på halm har en tilbagebetalingstid på år, rørlægningen inklusiv. Derefter kan der skiftes til renere teknologi, som eksempelvis jordvarme, solvarme, termisk varme osv. Halm er ikke den bedste miljømæssige løsning på grund af partikelforurening, men nærvarme baseret på halm gør projektet økonomisk attraktivt. I nogle tilfælde kan økonomien holde til, at boligerne ikke skal betale for tilslutningen, men løbende via varmeregningen. Roskilde Universitet har i forbindelse med STEPS projektet screenet 18 olielandsbyer for muligheden for etablering af fælles varme. I rapporten vurderer RUC, at 7 landsbyer kunne etablere fælles varme, hvis der er interesse for det. Resultaterne er videregivet til Rambøll, der laver detaljerede beregninger, så grundlaget bliver fuldt ud belyst. Indsatser 2015 til til Pilotprojekt på 5-7 landsbyer (besluttet I KMU i januar 2015) Strategi for olielandsbyer (Besluttet I Klimapolitik/plan, december 2014) Jyllinge Nordmark Jyllinge Nordmark er et tidligere sommerhusområde, der er blevet til helårshuse. Det er det største område udenfor kollektiv forsyning i kommunen og med primært olie- og elopvarmede huse suppleret med brændeovn. Området har høj grundvandstand, og har lidt under oversvømmelser kombineret med en høj grundvandsstand. På grund af den store andel af olie- og elopvarmede huse, vil det have stor betydning, hvis området kunne konvertere til mere vedvarende energikilder. På baggrund af RUC rapport kunne en indsats være at arbejde med muligheden for en trinvis omstilling af Jyllinge Nordmark. Indsats 2015 til 2025 Screening af mulighed for fælles varmeforsyning i dele af Jyllinge Nordmark 2.2 Konvertering af naturgasbyer Roskilde Kommune har 8 større byområder forsynet med naturgas. Naturgas til boligopvarmning skal udfases inden 2035 i henhold til Energiaftalen fra Hvad fremtiden byder på i forhold til gasforsyning og gassystemet, afhænger i høj grad af den internationale udvikling og statslige politiske beslutninger. Gasprisen forventes at være stabil indtil omkring 2025, hvor Danmark bliver mere afhængig af importeret gas. Men indtil da gør den aktuelle pris på gas det vanskeligt for kommunerne at konvertere gasområder til fjernvarme, i forhold til de samfundsøkonomiske beregninger i henhold til varmeforsyningsloven, men også selskabs og brugerøkonomien kan ikke konkurrere med en så lav gaspris. Den strategiske energiplan skal understøtte de lokale og nationale klima- og energimålsætninger, og derfor kunne Roskilde Kommune forsøge med en trinvis konvertering af gasområder til nye fjernvarmeområder. I områder langt fra det centrale fjernvarmesystem, kunne fjernvarmen være baseret på lokal biomasse, eksempelvis halm. De nuværende naturgasbyer kan screenes for derved anskueliggøre hvilke barrierer (ex. gaspris/fjernvarmepris) der forhindrer konvertering. Som en opstart på dette deltager kommunen i Region Sjællands projekt om implementering af analyserne fra Bioenergi Energi Sjælland projektet omkring Jyllinge og Jyllinge Nordmark. 3

4 Gasbyer tæt på fjernvarmesystemet Veddelev, Vor frue og Vindinge ligger tæt på det nuværende fjernvarmesystem. Derfor er det mest oplagt, at de kobles på det nuværende fjernvarmesystem, og derfor skal projektøkonomien vurderes for at fastsætte tidshorisonten for disse gasbyers fremtidige konvertering og hvilke gaspriser, der skal til, for at det bliver realistisk muligt. Mulige indsatser Varmeprojekt screening for Veddelev. Varmeprojekt screening for Vor Frue. Varmeprojekt screening for Vindinge. (Varmeprojekt screening indeholder beskrivelse af de tekniske og økonomiske barrierer der ligger i at få fjernvarmen til byerne.) Gasbyer fjernt fra fjernvarmeområder Jyllinge, Ågerup/Store Valby, Viby, Gadstrup og Gundsømagle ligger fjernt fra det centrale fjernvarmesystem, og alternativet til gas ser umiddelbart ud til at være op til den enkelte husejer, at konvertere fra gas til vedvarende energi som jordvarme, varmepumper, biomasse etc. Prisudviklingen på gas er afgørende her, og en eventuel lav gaspris langt ud i fremtiden, gør der meget vanskeligt for kommunen at gøre noget aktivt for at udskifte gas med fjernvarme. Den eneste metode kunne være at lave trinvis omstilling, hvor et mindre fjernvarmesystem kun med storkunder etableres, som beskrevet i RUC`s rapport om vedvarende energi i Jyllinge. Her tages udgangspunkt i skoler, plejehjem, hallen og andre storkunder, for at det bliver økonomisk rentabelt. Kommunen vil se på mulighederne for den trinvise omstilling beskrevet i RUC rapporten, med lokal biomasse som energikilde, eventuelt suppleret med solvarme, varmepumper etc. Mulige indsatser Udvikling af Skousboarealet i Viby med vedvarende energi. Etablering af lokal fjernvarme på vedvarende energi i Jyllinge (Bioenergi Sjælland projekt) 2.3 Fortætning og udvidelse af fjernvarmeområder Roskilde By (undtagen Himmelev) og Svogerslev har udbygget fjernvarme, så det dækker hele byområdet. I disse to områder er der tilslutningspligt. Der er stadig en del varmeforbrugere, der har olie- eller elvarme, og der skal fortsat arbejdes for 100 % tilslutning/fortætning i fjernvarmeområderne. Udvidelsen af fjernvarme har betydning for de borgere, der ligger i nærheden af fjernvarmen. Den nuværende uvished, om fjernvarmen kommer og i så fald hvornår, efterlader et tomrum for husejernes fremtidige dispositioner. Uvisheden kan udskyde individuelle konverteringer til vedvarende energi eller til nye investeringer i fossile varmekilder. Varmeforsyningen påvirker ligeledes markedspris ved bolighandel. Det er ikke afklaret hvilken rolle VEKS eller Roskilde Forsyning vil spille i forhold til at udvidelsen af det centrale fjernvarmenet. På lang sigt ses på mulighederne for etablering af nye lange transmissionsforbindelser mellem blandt andet, Risø Jyllinge Frederikssund eller Køge - Havdrup - Viby. Strategiske drøftelser i forhold til udvidelsen af det centrale fjernvarmenet, foregår blandt andet i Hovedstadsregionens projekt om strategisk energiplanlægning; Energi på tværs. 4

5 Fjernvarmen er planlagt til at dække hele Roskilde By inden 2020, også byområdet Himmelev er projektgodkendt til at konverteres fra gasforsyning til fjernvarme. Der er ikke tilslutningspligt i Himmelev projektet. Roskilde Forsyning vil udrulle fjernvarme via storkunder og 70 % tilslutning. For at sikre en tilstrækkelig høj tilslutningsgrad opererer Roskilde Forsyning med 6 klynger, der er yderligere delt op i zoner. Roskilde Forsyning tilbyder fjernvarme til de zoner, hvor der er tilstrækkelig høj opbakning til, at tilslutningen er økonomisk rentabel. Tilslutning i en zone kan være afhængig af tilslutning i foranliggende zone. Indsatser Sikre udvidelse af fjernvarmen i Himmelev. Sikre fortætning af fjernvarmen i Roskilde og Svogerslev. De sidste olie - og elopvarmede bygninger. Strategi for fjernvarmeudvidelse, en overordnet tidsplan for de enkelte større byområder i kommunen. I samarbejde med forsyning og transmissionsselskaber og i overensstemmelse med projekt Energi på tværs. 5

6 3. De kommunale selskaber Roskilde Kommune er ejer og medejer af tre selskaber: Kara/Noveren, fælles kommunalt affaldsselskab, afbrænding af affald til el og varmeproduktion (Energitårnet), sælger varme til VEKS VEKS Vestegnens kraftvarmeselskab, fælles kommunalt fjernvarme transmissionsselskab, køber fjernvarme fra Hovedstadsregionens varmeproducenter (herunder Kara/Noveren) og sælger det videre til distributionsselskaberne (herunder Roskilde Forsyning) Roskilde Forsyning/Roskilde Varme a/s, der køber fjernvarme af VEKS og leverer fjernvarme til borgerne i Roskilde by. Ejerkonstruktionen i Kara/Noveren og VEKS adskiller sig fra ejerskabet af Roskilde Forsyning ved at de ejes i fællesskab med andre kommuner. Det er i ovennævnte tre selskaber, at afgørende beslutninger bliver taget, og derfor kan det kommunale ejerskab, medejerskab og udvikling af ejerskab være en strategisk indsats de kommende år. Som vist i nedenstående sidder der i alle selskabers bestyrelser politiske repræsentanter fra Roskilde Byråd, for at varetage selskabernes og borgernes interesser kombineret med varetagelsen af de kommunale klimaog energipolitiske målsætninger. Til rådgivning af byrådspolitikere er der nedsat et administrativt selskabsteam, der gennemgår dagsordner til bestyrelsesmøder og øvrige relevante møder i selskaberne - og på denne baggrund giver rådgivning til bestyrelsesmedlemmerne om forhold, der er relevante for Roskilde Kommune. Teamet besvarer desuden spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmer om andre generelle forhold vedr. selskaberne mv. Selskabsteamet består af juridiske, økonomiske og teknisk faglige medarbejdere. Der er forslag til indsatser for at yderligere optimere de politiske repræsentanters indflydelse på selskabernes beslutninger og for at sikre samspil mellem forsyningssikkerhed, lave priser og omstilling til vedvarende energi. I forhold repræsentantskabet i HMN Naturgas og SEAS NVE kunne indflydelsen på disse selskaber aktiviteter også indgå som en indsats på lang sigt. Selskab Selskabsform Byrådsrep. Ejerstrategi Omsætning Roskilde Forsyning Holding a/s 6 Ja 239 mio.*kr. VEKS Interessent 4 Nej 920 mio. kr. Kara/Novoren Interessent 1 Nej 4,3 mia.kr. HMN Naturgas Interessent 1 Nej 5,7 mia. kr. SEAS NVE Andel 1 Nej 3,3 mia. kr. Oversigt over selskaber med kommunale repræsentanter *Roskilde Varme a/s 3.1 Roskilde Forsyning Roskilde Forsynings som kommunalt selskab spiller en central rolle i flere af indsatserne i den strategiske energiplan. Løbende samarbejder mellem kommunen og forsyningen er en forudsætning for de indsatser, der kræver selskabsaktivitet. Derfor er der også på administrativt niveau indgået aftale om forpligtende samarbejde for begge partere omkring fjernvarme til olielandsbyer, udvidelse af fjernvarmeområder samt fortætning af nuværende fjernvarmeområder. Roskilde Kommune har en ejerstrategi for Roskilde Forsyning. Der er truffet principbeslutning om et større forsyningsselskab på Sjælland. Når selskabet er fusioneret vil det være relevant, at Roskilde Kommune udarbejder ny ejerstrategi. 6

7 3.2 VEKS (Vestegnens Kraftvarme Selskab) VEKS har en målsætning, om at produktionen af fjernvarme i transmissionssystemet bliver baseret på 100 % vedvarende energi i 2025, hvilket bakker op om både de statslige og de kommunale energi- og klimamålsætninger. VEKS har en væsentlig indflydelse på fjernvarmeprisen i Roskilde og hos de andre interessentkommuner, og prisudviklingen påvirker fjernvarmens konkurrenceevne. Løbende investeringer i mere vedvarende energi vil ofte presse prisen på fjernvarmen op. Det er hermed tale om en balancegang mellem på den ene side lav fjernvarmepris, der kan konkurrere med gasprisen, så fjernvarmeudvidelsen lykkedes og på den anden side udfasning af den fossile energi i fjernvarmen - så fjernvarmen bliver CO2-neutral i Byrådet har ikke udarbejdet strategier for sit medejerskab af VEKS, men det anbefales at sætte fælles ejerstrategi på dagsordenen. Årsagen er presset for at leve op til stigende krav, dvs. på den ene side mere vedvarende energi, mere miljøvenlig fjernvarme, større energieffektivitet og flere administrative opgaver, og på den anden side krav om mindre administrations- og driftsomkostninger og lavere fjernvarmepris. Roskilde Kommune 13 hovedværker Bestyrelse Ejerstrategi Bestyrelse Roskilde Varme a/s Embedsmands udvalg Brugerråd varme Svogerslev Fjernvarme Varme VEKS Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj Rødovre, Vallensbæk, Greve, Køge, Roskilde, Solrød Transmissionsnet CTR København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Tårnby Vestforbrændingen 18 kommuner + 18 andre varmeselskaber HOFOR København,Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk Roskilde Kommune Bestyrelse KARA/ Novoren Solrød, Holbæk, Greve, Kalundborg, Køge, Roskilde, Lejre, Stevns, Odsherred Organisering af det centrale fjernvarmenet omkring Roskilde, gul farve; kommunal repræsentation 3.3 Kara/Noveren Kara/Noveren åbnede i 2014 det nye affaldsafbrændingsanlæg Energitårnet. Anlægget udnytter energien i affaldet med 98 %. Anlægget producerer både el og varme til fjernvarme, kaldet kraftvarme, der er en metode til at bortskaffe affald samtidig med, at man producer el og varme. Elprisen har i mange år ligget højt, og det er her, at kraftvarmeanlæggene tidligere skabte den størst økonomiske gevinst. Den situation har ændret sig, efter der er kommet mere vindenergi i elnettet. 7

8 Vindenergi prioriteres og sælges billigt, og derfor tjener kraftvarmeværkerne mindre på elproduktionen end før i tiden. For affaldskraftvarme som i Kara/Noverens tilfælde, der kører igennem med maksimal udnyttelse af forbrændingsovnene, betyder de lave elpriser, at varmen, der sælges til VEKS, årligt er nødsaget til at ramme Energistyrelsen prisloft for at få tilbagebetalt anlægsomkostninger hurtigst muligt. Kara/Noveren behandler affald fra 7 kommuner og importerer affald fra Storbritannien, affald der ellers ville være deponeret. Importen fortsætter til 2025, hvor der efter nationale beregninger bliver affald nok til dække behovet, da en række mindre decentrale anlæg beregnes lukket og affaldet forventes at søge hen mod de store affaldsafbrændingsanlæg. Regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald 2050 har som første målsætning at frasortere den fossile andel i affaldet, mest i form at plastic i Selv med en udsortering af plastik, vil der stadig være nok affald til at dække de danske kraftværkers behov i Den økonomiske udvikling kan dog have konsekvens for mængden af affald som følge af et stigende eller faldende forbrug. Kara/Noveren bakker op om regeringens ressourceplan og vil indgå i arbejdsprocesserne omkring etablering af et større regionalt genindvindingsanlæg. Bioenergi Sjælland projektet har endvidere anslået, at det er muligt at lave et biogasanlæg til husholdningsaffald på Kara/Noverens område. Kort over fjernvarmenettet i hovedstadsområdet, Rambøll 2014 Mulige indsatser Revideret ejerstrategi for Roskilde Forsyning Varme a/s. Fælles ejerstrategi for VEKS. Roskilde Kommune kan arbejde for en fælles ejerstrategi for VEKS kommuner, så kommunerne bedst kan bakke op om målsætningen om 100 % VE i VEKS i Samlet strategi for Roskilde kommunes selskaber og selskaber ejet med andre kommuner, for at ramme målet om 100 % vedvarende energi i el og varme i Koordineringsgruppe bestående af byrådsmedlemmer der repræsenterer kommunen i energiselskaber. For at sikre løbende samspil mellem forsyningssikkerhed, lave priser og omstilling til vedvarende energi, ved løbende drøftelser, faglige indlæg, orientering om lovmæssige ændringer etc. 8

9 Specifikke indsatser Roskilde Forsyning Roskilde Forsyning har en central rolle som vigtig samarbejdspartner i følgende strategiske indsatser, som alle er nævnt ovenfor i dokumentet; Nærvarmeprojekter i olielandsbyer og strategi for konvertering af olie- og elopvarmede huse Fælles varmeforsyning i Jyllinge og Jyllinge Nordmark Udbredelse af fjernvarmeområderne Fortætning af fjernvarmeområder Varmeprojektforslag for Veddelev, Vor frue og Vindinge 4. Vedvarende energiproduktion til energisystemerne I 2013 gennemførte kommunen en screening af mulige vindmølleplaceringer. Der er i kommuneplanen ikke udlagt arealer til yderligere vindenergi. Produktion af VE til elsystemet udgør ca. 3 % af forbruget i Roskilde Kommune, der er derfor grund til at se nærmere på de muligheder, der kan sikre mere VE produktion indenfor kommunegrænsen. Solvarme og varmepumper til fjernvarmesystemet Danmark er førende i verden inden for etablering af store solvarmeanlæg og sæsonlagre, og der etableres og planlægges anlæg i en lang række områder i Danmark, hvor solvarmen kommer til at indgå i et miks med varmeforsyning baseret på øvrige brændsler. Solvarme en yderst pålidelig teknologi, der i mange år frem kan levere konkurrencedygtig og miljøvenlig varme til fjernvarmesystemerne. Etablering af solvarme er forbundet med meget betydelige skalafordele. Således falder den specifikke pris (i kr./m² solfangerareal) betydeligt ved at øge størrelsen af anlægget. Som følge deraf bør varmen udnyttes i et eksisterende fjernvarmesystem. Ved at udnytte solvarmen i fjernvarmesystemet, kan solvarmens andel af det samlede brændselsmiks endvidere øges, når der er koblet større lagringsmuligheder til fjernvarmesystemet. I Roskilde kommune, der modtager varme fra VEKS, vil udnyttelse af et sæsonlager betyde, at solvarmen fortrænger varme fra centrale kraftvarmeanlæg i efterårsperioden. Varmen i det centrale system bliver i alt overvejende grad baseret på vedvarende energikilder i fremtiden. For at sikre, at der ikke sker en suboptimering med solvarmen, er det helt afgørende, at der foretages en koordinering med Vestegnens Kraftvarmesystem (VEKS), der dagligt deltager i produktionsplanlægningen i det centrale fjernvarmesystem. Store varmepumper regnes som en vigtig brik i fremtidens energisystem med fluktuerende el-produktion fra vindmøller. Varmepumper kan bruges til at opsamle vindenergi, når der er overskud af VE el, og omdanne el fjernvarme og dermed lagre vindenergien. Etablering af varmepumper kunne være en mulig indsats på lang sigt. Mulige indsatser Screening for energianlæg, der kan understøtte at fjernvarmen baseres på 100 % vedvarende energi i (58 % VE i 2013). Eksempelvis solvarme og varmepumper gennem VPH3 i samarbejde Roskilde Forsyning og VEKS. Indsats for fornyelse af eksisterende vindmølle elproduktion. Overvejelser for fremtidig indsats for ny vindmølleplanlægning med borgerne i centrum. 9

10 5. Energieffektivitet For at skabe fremtidens energisystem baseret på vedvarende energi er det nødvendigt at nedsætte energiforbruget med 40 % inden Roskilde Kommune vil i hele perioden samtidig skulle arbejde for energieffektivitet i alle sektorer. I forhold til indsatsen i private boliger og små og mellemstore virksomheder er der etableret et partnerskab - Grøn Puls. Grøn Puls består af Roskilde Kommune, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Forsyning. Foreløbig er der etableret netværk for energivejledere og andre lokale rådgivnings- og håndværksvirksomheder med fokus på energirenovering. Der er i projektet lavet energitjek af private husstande støttet op med informationskampagner. Roskilde Kommune arbejder med den nationale kampagne Bedre Bolig. Erfaringer fra disse projekter viser, at finansiering er væsentlig barriere for at realisere energirenoveringer. Grøn Puls har samarbejde med lokale finansieringsinstitutter om finansiering. Fremover vil Grøn Puls også fokusere på de små og mellemstore virksomheder. Indsatsen sker med hjælp fra Energiklyngecentret Sjælland, STEPS erhverv projekt, og ikke mindst skal virksomhederne have støtte til at søge medfinansiering fra statslige puljer til omstilling af energiforbruget. Roskilde Kommune vil også fremme energirenoveringsprojekter hos private ejer- og andelsboliger udenfor fjernvarmeområdet med et tilskud til energirenoveringen med de såkaldte byfornyelsesmidler. Mulige indsatser Grøn Puls Projektsamarbejdet omkring energieffektivisering og vækst fortsætter (Erhvervsforum, Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning). Roskilde Forsynings energispareforpligtigelser realiseres lokalt. (Roskilde Varme a/s) Roskilde Kommune deltager i nationale energieffektiviseringsinitiativer, ex. Bedre Bolig og lignende. Roskilde Kommune deltager, evt. via Energiklyngecenteret, i relevante EU - projekter om energieffektivisering. 10

STRATEGISK ENERGIPLAN

STRATEGISK ENERGIPLAN UDkast til Høring 20.08.2015 STRATEGISK ENERGIPLAN Maj 2015 Forord Indhold Du sidder her med forslag til Roskilde Kommunes strategiske energiplan. Planen viser vejen til, hvordan Roskilde kan bidrage

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

BILAG 1: Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som geografisk område jf. Borgmesterpagtaftalen om 20 % CO2 reduktion i 2020.

BILAG 1: Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som geografisk område jf. Borgmesterpagtaftalen om 20 % CO2 reduktion i 2020. By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 260323 Brevid. 1924565 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk BILAG 1: Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som geografisk

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen

Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen Selskabsform og ejerforhold Fjernvarme Horsens A.m.b.a. er ejet af forbrugerne Som ny forbruger bliver man andelshaver Fjernvarme er non profit Overskud betales

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning

Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning Fjernvarme - fremtidssikret varme til jeres ejendom Gennem årene har vi

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx.

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Strategisk Energiplan 2015 I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Indholdsfortegnelse Målsætninger...4 Kommunen som virksomhed...6

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

Workshop 2, Varmeplan. Hovedstaden

Workshop 2, Varmeplan. Hovedstaden Workshop 2, Varmeplan 26. Januar 2009 Præsentation af foreløbige resultater Projektets baggrund Global fokus på klimaspørgsmålet. Klimatopmøde i København efteråret 2009 Europa i 2020: 20% CO2 reduktion,

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

Varmeplan Hovedstaden 3 er i gang!

Varmeplan Hovedstaden 3 er i gang! Nyhedsbrev nr. 7 - februar 2013 Varmeplan 3 er i gang! Fremtidens fjernvarmeforsyning skal i stigende grad baseres på vedvarende energikilder og skal bidrage til udviklingen af et intelligent energisystem.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune

MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESUME AF MILJØRAPPORT... 4 3. PLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 5 4. FORBINDELSE TIL ANDRE PLANER... 6 5. 0-ALTERNATIV... 6 6. MILJØVURDERING

Læs mere

Varmeplan Hovedstaden 3. Regionalt fjernvarmeforum

Varmeplan Hovedstaden 3. Regionalt fjernvarmeforum Varmeplan 3 Regionalt fjernvarmeforum 15. Marts 2013 El og varme er forbundne kar Udvikling i elmarkedet: Tørår/vådår, brændsler, CO2, Investeringer Vindkraft etc. 15 Fjernvarmesystemet 16 Udgangspunkt

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe

Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe 1 Indledning Dette er en ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe. Der er tale om

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Specialkonsulent Jørgen Risom, BSc Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk Ver. 10-09.2015 Den grønne omstilling

Læs mere

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektivscenarier i VPH3 Perspektivscenarier i VPH3 Jesper Werling, Ea Energianalyse VPH3 kommuneforum, 2. oktober 2013 VPH3 perspektivscenarier Formålet er at belyse forskellige fjernvarmestrategiers robusthed overfor udviklingsspor

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang Omstillingen af energien i kommunerne Afdelingsleder John Tang Det er varme der efterspørges Fjernvarme kan anvende alle former for varme og brændsler samt levere fleksibilitet Elektricitet (Kraftvarme,

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Det danske samfund står over for en stor omstilling af energisystemet og denne omstilling kommer Frederiksberg til at blive en del

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Fuld tryk på visionerne i nye scenarier

VARMEPLAN. Hovedstaden. Fuld tryk på visionerne i nye scenarier Nyhedsbrev nr. 5 - maj 2009 Fuld tryk på visionerne i nye scenarier Januar måneds midtvejsseminar har sat sit præg på arbejdet i projekt Varmeplan, og nye scenarier for fremtidens forsyning har set dagens

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune SOLRØD Comwell KOMMUNE Køge Strand Borgmester / den 25. Niels november Hörup 2014 Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune 1 SOLRØD Comwell KOMMUNE

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere