Træ- og Møbelindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træ- og Møbelindustrien"

Transkript

1 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 1 Træ- og Møbelindustrien Årsberetning 2014

2 SIDE 2 H.C. Andersens Boulevard København V Telefon tmi.di.dk Redaktionen sluttet maj 2015 Fotos er bl.a fra TMI s medlemsvirksomheder. Layout: fru nielsens tegnestue ISBN:

3 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 3 Indhold 4 Gryende optimisme i 2014 med nye udfordringer i horisonten 6 Branchen i tal 8 Udsigt til vending i konjunkturerne 10 Strategiarbejde i TMI 12 Interessevaretagelse 15 Personalejura og overenskomst 16 Afsætningsaktiviteter 18 Miljø og arbejdsmiljø 19 Uddannelse 20 Udvalg og netværk 22 Kommunikation og events 24 Særlige medlemsfordele 25 TMI s organisatoriske placering 26 TMI s repræsentation i organisationer og udvalg 30 Medlemsliste

4 SIDE 4 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Fra formandskabet: Gryende optimisme i 2014 med nye udfordringer i horisonten Efter sammenlægningen i 2013 har 2014 været det første hele leveår for den nydannede forening Træ- og Møbelindustrien, og det har derfor også været et år, hvor forventningerne til fusionen skulle vise deres bæredygtighed. Det er bestyrelsens vurdering, at forventningerne langt hen ad vejen er blevet indfriet, og at både de videreførte kerneydelser fra de to oprindelige foreninger og de nyudviklede servicetilbud fungerer tilfredsstillende i det nye organisatoriske setup. Det er også vores opfattelse, at der i dette regi er basis for udvikling af endnu flere ydelser og servicetilbud til medlemskredsen, og på dette område er der i løbet af 2014 blevet sat en række initiativer i gang, som vil udmønte sig i lancering af konkrete tilbud i Fusionen har også været en naturlig anledning for bestyrelsen til en revurdering af foreningens raison d etre og strategi, herunder en drøftelse af muligheden for at optage nye kategorier af virksomheder i medlemskredsen. Dette arbejde har bl.a. ført til præciseringer i formuleringen af TMI s vision og mission, som peger fremad og kan sikre, at foreningen løbende fornyer sig i takt med såvel medlemmernes branchespecifikke behov som de ydre rammevilkår for virksomhedsdrift i Danmark. I 2014 kunne vi være ganske tilfredse med resultatet af den årlige medlemstilfredshedsundersøgelse. Den viste, at medlemmernes tilfredshed med medlemskabet af DI og TMI er støt stigende, og at TMI-medlemmernes tilfredshed endda ligger en smule over DI-gennemsnittet generelt. Undersøgelsen peger imidlertid også på, at der er en gruppe af virksomheder, som ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på de ydelser, som de har adgang til. Her vil vi fortsætte og forstærke den opsøgende indsats for at synliggøre alle de varer, vi har på hylderne, over for medlemmerne. Og det er ikke blot de nuværende medlemmer, vi skal adressere. Foreningens sekretariat har i 2014 lavet en ganske minutiøs analyse af akkvisitionspotentialet blandt de virksomheder i træ- og møbelindustrien, der står uden for medlemskredsen. Konklusionen er, at der er grundlag for en betydelig medlemstilgang med en målrettet, opsøgende indsats. Det er et arbejde, som vil være naturligt forankret i foreningens sekretariat, men hvor der også vil være brug for en aktiv medvirken fra både de enkelte medlemsvirksomheder og laugene. En øget medlemstilgang vil fremme arbejdet med at forbedre træ- og møbelindustriens rammevilkår, styrke TMI s position som branchens talerør og interessevaretager og samtidig være basis for udvikling af flere og bedre servicetilbud til gavn for hele branchen. Uden for foreningsverdenen har 2014 budt på positive udviklingstendenser for træ- og møbelindustrien. Både på træ- og møbelområdet er såvel omsætning som eksport steget i På hjemmemarkedet har bl.a. den stigende aktivitet i byggeriet og boligsalget, i kombination med en voksende forbrugertillid, skabt øget omsætning til virksomhederne i vores brancher. Og på eksportmarkederne er der klare vækstrater, som især baserer sig på nærmarkederne i Skandinavien og Vesteuropa.

5 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 5 I 2014 har vi også - for første gang i længere tid - kunnet notere en beskeden, men alligevel umiskendelig, fremgang i beskæftigelsen. Det er glædeligt, at flere års markante fald nu synes at være bremset på et stabilt niveau på omkring beskæftigede i træ- og møbelindustrien. Men der er bestemt ingen grund til at hvile på laurbærrene. Vores virksomheder er, i lighed med andre brancher, udfordret på demografien. Aldersgennemsnittet hos vore ansatte ligger betydeligt højere end i den samlede beskæftigelse, og tilgangen af unge medarbejdere er vigende. Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing (Formand) Adm. direktør Nils Anton Hundevad Knudsen (Næstformand) Alt i alt har 2014 været et år, hvor branchen er kravlet ud af finanskrisens slagskygger, men hvor vi også har set nye, alvorlige udfordringer tegne sig i horisonten. Der er derfor uformindsket brug for et stærkt og handlekraftigt TMI, således at virksomhederne kan få den optimale hjælp til at håndtere disse, og så arbejdet med at forbedre træ- og møbelindustriens rammevilkår vedvarende kan fastholdes og styrkes.

6 SIDE 6 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Branchen i tal Mia kr Omsætning i træ- og møbelindustrien 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde Danmarks Statistik Mia kr Omsætning i træ- og møbelindustrien 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Møbelindustri Træindustri Kilde Danmarks Statistik Indeks, 2009= Omsætning i træ- og møbelindustrien 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Indenlandsk omsætning Eksport Kilde Danmarks Statistik Indeks, 2009= Omsætning i træindustrien måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Indenlandsk omsætning Eksport Kilde Danmarks Statistik

7 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 7 Indeks, 2009= Omsætning i møbelindustrien 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Indenlandsk omsætning Eksport Kilde Danmarks Statistik Trævareeksportens Top 10 markeder 2014 Møbeleksportens Top 10 markeder 2014 Beløb i mio kr I pct. +/- Tyskland ,2 Sverige ,6 Storbritannien ,0 Norge ,0 Holland ,0 Beløb i mio kr I pct. +/- Norge ,9 Tyskland ,8 Sverige ,6 Storbritannien ,7 Frankrig ,3 Polen ,9 Belgien ,0 Frankrig ,2 Schweiz ,4 Grønland ,0 Total ,9 Holland ,5 USA ,2 Polen ,0 Schweiz ,6 Belgien ,8 Total ,9 Kilde Danmarks Statistik Kilde Danmarks Statistik

8 SIDE 8 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Udsigt til vending i konjunkturerne 2014 blev året, hvor der efter en lang periode oven på finanskrisen med svag afsætning endelig kunne konstateres en positiv udvikling i træog møbelvirksomhederne. Set i forhold til 2013 har der været vækst i både omsætning og eksport, både i møbelsegmentet og hos underleverandører til såvel bygge- som møbelvirksomheder. Således voksede omsætningen på årsplan med over 5 pct. i alle sektorer, ligesom eksporten har været i en positiv gænge med en vækst på ca. 5 pct. på møbelområdet og ca. 6 pct. for trævarerne. Endelig er der for første gang siden finanskrisen en begyndende vækst i beskæftigelsen i branchen. Analyser af træ- og møbelvirksomhedernes forventninger til 2015 viser, at virksomhederne forventer at den vækst, som har fundet sted i 2014, vil blive efterfulgt af yderligere vækst i Faktisk tyder vurderingerne på, at vækstforventningerne her ligger noget højere end virksomhedernes generelle forventninger. Vurderingen i tabellen (s.15 ø.) viser forventninger til 1. kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014.

9 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 9 En væsentlig del af årsagen til den positive udvikling er, at virksomhedernes eksportindsats har haft et positivt gennemslag. Det er understøttet af den positive udvikling i konjunkturerne på virksomhedernes vigtigste eksportmarkeder, hvor der på en række markeder har været en markant positiv vækst. Hertil kommer, at analysen af forventninger til hele 2015 sammenlignet med 2014, også viser at der er en god optimisme i virksomhederne. Samlet set synes udviklingen at være langt mere positiv end i de seneste snart mange år. 1,0 0,5 0,0 DI s konjunkturindikator 1. kvartal 2015 Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før Samlet BSC -0,5-1,0 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af værkstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Kilde: DI s virksomhedspanel survey blandt 454 medlemsvirksomheder, heraf 31 i BSC Træ- og møbelindustrien. Afsluttet medio december Mia kr Møbel- og trævareindustriens produktionsværdi Møbler Trævarer Kilde Danmarks Statistik

10 SIDE 10 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Strategiarbejde i TMI På baggrund af sammenlægningen mellem Træets Arbejdsgivere og Møbel & Interiør Brancheforeningen har bestyrelsen drøftet de strategiske sigtelinjer for. Målet har været at skabe et grundlag for TMI s videre udvikling. Et vigtigt grundlag for udvikling af foreningen har været de undersøgelser af medlemmernes tilfredshed med Dansk Industri, som har været gennemført i de seneste år. Undersøgelserne viser, at medlemmernes tilfredshed med medlemskabet ligger på et forholdsvis højt niveau, og at den har været stigende i de sidste 3 år. Undersøgelsen viser imidlertid også, at der er en del medlemmer, som ikke har et tilfredsstillende kendskab til TMI s ydelser, og at der er behov for fremadrettet at arbejde med dette felt. Strategiarbejdet har også omfattet drøftelser af foreningens vision og mission, samt drøftelser af foreningens hovedopgaver. Visionen og missionen peger på hvilke typer af virksomheder, som er eller bør være interesseret i et medlemskab af foreningen, og på hvilke indsatser der bør prioriteres. Med hensyn til nuværende og fremtidige medlemmer er der gennemført analyser, der skal danne grundlag for både en forbedret dialog med nuværende medlemmer, så TMI s services bliver mere synlige og bliver brugt mere, og for en øget indsats for at rekruttere flere medlemmer til foreningen. På sidstnævnte felt er der gode muligheder for at få flere medlemmer. Ikke mindst en udvidelse af dækningsgraden for mere handelsorienterede virksomheder vil være interessant som supplement til fremstillingsvirksomheder. Det er forudsætningen for at fastholde og udvikle en høj grad af medlemstilfredshed, og for at opnå en styrke, som muliggør bedre service og større indflydelse.

11 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 11 Overordnet tilfredshed blandt TMI s medlemmer 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, På servicefeltet er det besluttet, at de væsentligste serviceområder, som skal varetages af TMI s sekretariat, er personalejuridisk rådgivning, indsats på arbejdsmiljø- og miljøområdet samt på afsætningsområdet. På de øvrige felter skal TMI sikre adgang til den brede vifte af servicetilbud, som medlemskabet af Dansk Industri i øvrigt tilbyder medlemmerne. Vision TMI opfattes: Som det naturlige valg af organisation for produktions- og handelsvirksomheder inden for træ- og møbelområdet mv., der efterspørger service, erhvervspolitisk interessevaretagelse og adgang til netværk med udgangspunkt i branchens behov. Endelig er der brug for et øget indsats og synlighed om de erhvervspolitiske rammevilkår, som er særlige for virksomheder inden for træ- og møbelområdet. Som en naturlig og troværdig samarbejdspartner for politikere, embedsværk, medier og andre parter, der beskæftiger sig branchens forhold. Som en effektiv overbliksskabende indgang til service som leveres af Dansk Industri og eksterne samarbejdspartnere. Mission Vi leverer branchenær service og overblik over relevante ydelser der har betydning for virksomhederne. Vi bidrager til fremme af virksomhedernes vilkår gennem interessevaretagelse nationalt og internationalt. Vi giver medlemsvirksomhederne adgang til relevante netværk.

12 SIDE 12 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Interessevaretagelse Udbud Den nye udbudslov, der ventes vedtaget i 2015, vil berøre en stor del af TMI s medlemsvirksomheder, og TMI har derfor i 2014 argumenteret for, at især mindre og mellemstore virksomheder samt nystartede og/ eller innovative virksomheder får bedre muligheder end hidtil for at deltage i de offentlige udbud. TMI har også peget på en række uhensigtsmæssige formuleringer i lovudkastet, som frygtes at kunne påføre virksomhederne betydelige - og oftest unødvendige - omkostninger til dokumentation, der vil fordyre produkterne og dermed belaste de offentlige indkøbsbudgetter. Offentlige udbud TMI kar koordineret aktiviteterne i Udbudsgruppen, der er en kreds af medlemsvirksomheder med det offentlige som betydelig kundegruppe. Gruppens formål er at arbejde for, at virksomhederne får fair vilkår at afgive tilbud på. TMI har i den forbindelse været i løbende dialog med store offentlige udbudsmyndigheder som SKI og Regionerne for at understrege virksomhedernes ønsker om gennemarbejdet, entydigt og realistisk udbudsmateriale. TMI har endvidere i pressen kritiseret, at offentlige udbud ofte bliver aflyst på grund af fejl i udbudsbetingelserne, eller at udbudsbetingelserne ændres konstant. Det er dårligt myndighedshåndværk, som belaster de bydende virksomheder unødigt. Det svækker konkurrencen og vil i sidste ende kunne gå ud over skatteyderne, hvis det offentlige går glip af de bedste og billigste løsninger. EUTR er nu implementeret EU s tømmerforordning EUTR, der trådte i kraft i 2013, er i løbet af 2014 blevet fuldt indfaset. Naturstyrelsen har gennemført 19 tilsyn på træforbrugende virksomheder for at kontrollere om de lever op til reglerne. Der blev givet tre påbud om forbedring og én indskærpelse, og der vil komme nye tilsyn i Fra 2015 træder der et cirkulære i kraft der omhandler statens indkøb af træ, som skal være dokumenterbart bæredygtigt. Kravet omfatter træ til byggeri, møbler, papir m.m., mens indkøb af træ til energifremstilling dog er undtaget. Kravet indfases gradvist for de forskellige træprodukter i 2015 og TMI er gået sammen med resten af træbranchen om at gennemføre flere informationsaktiviteter om EUTR til virksomhederne, bl.a. gennem hjemmesiden Forsyningssikkerheds- og PSOafgifter Et emne, der forårsagede stor debat i 2014, var forsyningssikkerhedsafgiften, som en overgang så ud til at skulle blive en alvorlig belastning for de energitunge produktionsvirksomheder, som der er mange af i træ- og møbelindustrien. Imidlertid vedtog politikerne med vækstaftalen i foråret et forslag om reduktion af PSO-afgift for virksomheder i en række konkurrenceudsatte brancher, og det indbefattede heldigvis også udsavning og høvling af træ samt fremstilling af finerplader og træbaserede plader. Disse virksomheder vil fremover kunne søge statstilskud til betaling af PSO-afgift. TMI har identificeret de medlemsvirksomheder, der er berettigede til tilskud, og opfordret dem til at søge. TMI har kritiseret PSO-afgiftens uheldige indvirkning på branchens energitunge virksomheder og har i samarbejde med DI Energi talt for lempelser af afgiften. Biomasse-problematik Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen vakte i efteråret opsigt med et forslag, der i korte træk gik ud på at begrænse den energimæssige anvendelse af biomasse som f.eks. træ og halm til kun at omfatte den hjemlige produktion, mens importen af f.eks. træpiller til kraftvarmeværker skulle bremses. TMI har protesteret mod forslaget, der efter vores opfattelse vil medføre øget konkurrence om de danske træressourcer, med store prisstigninger til følge. Prisstigningerne ville ikke kun ramme energitræet, men forplante sig gennem hele træmarkedet og dermed også ramme producenter af bygningstræ, møbelproducenter m.fl., til stor skade for disses konkurrenceevne. Recirkulering af procesudsugningsluft TMI har gennem en længere perio-

13 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 13 de været i dialog med Arbejdstilsynet omkring recirkulering af procesudsugningsluft og har blandt andet peget på, at reglerne i landene omkring os tillod dette, og at den teknologiske udvikling i disse lande for så vidt angår filterteknik var langt fremme. Samtidig har TMI spillet ind politisk omkring de økonomiske konsekvenser, som dette har for vores virksomheder, sammenholdt med de potentielle miljøbesparelser, der er at opnå ved recirkulering. Alt dette kan opnås, uden at man behøver at gå på kompromis med arbejdsmiljøet. De politiske input er blandt andet formidlet via træ- og møbelindustriens tænketank, der er nedsat på foranledning af erhvervsministeriet, som et eksempel på en unødig administrativ byrde for erhvervsvirksomhederne. De mange input har fået regeringen til, i sine politiske initiativer på erhvervsområdet, at sætte recirkulering på dagsordenen som et mål. Det betyder, at regeringen nu vil tage initiativ til at undersøge mulighederne for en regelændring. Hvornår undersøgelserne vil være færdige, er i skrivende stund uklart.

14 SIDE 14 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014

15 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 15 Personalejura og overenskomst Foreningen bistår dagligt TMI s medlemmer i forbindelse med personalejuridiske og overenskomstmæssige spørgsmål. Rådgivning foregår primært telefonisk eller på mail. Sekretariatet udsender hvert 14. dag nyheder om personalejuridiske emner til medlemmerne via nyhedsmailen Personale. Foreningen yder rådgivning i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af timelønnede og funktionæransatte medarbejdere, ligesom sekretariatet bistår medlemmerne i forbindelse med spørgsmål under det løbende ansættelsesforhold, f.eks. spørgsmål vedrørende graviditet og barsel, ferie, ferie-fridage, sygdom, arbejdstid og meget mere. Fleksibilitet og forskelsbehandling Den økonomiske situation påvirker fortsat flere virksomheder i branchen og stiller krav til deres evne til hurtig omstilling. Virksomhederne efterspørger i den forbindelse rådgivning i overenskomstens muligheder for at imødekomme det stigende behov for fleksibilitet. Rådgivning vedrører bl.a. reglerne om fleksibel arbejdstid, varierende ugentlig arbejdstid og muligheden for lokalaftaler, der fraviger overenskomsten. TMI har, som følge af den ovennævnte efterspørgsel, afholdt en temadag om produktivitet. Formålet med temadagen var at præsentere virksomhederne for de værktøjer, som de kan gøre brug af for at opnå en større fleksibilitet ved at planlægge produktionen bedre og muligvis billigere. I den forbindelse tilbydes virksomhederne individuel rådgivning, hvor TMI kan bistå med sparring og gennemgang af lokale forhold. I de senere år har der været et større fokus på reglerne om forskelsbehandling, hvilket har medført en øget rådgivning inden for dette regelsæt. Fagretlige sager Sekretariatet bistår medlemmerne i møder i forbindelse med fagretlige sager. En sag i det fagretlige system indledes med en lokalforhandling på virksomheden. Hvis der ikke kan opnås enighed lokalt, videreføres sagen til behandling på mæglingsmøde, hvor organisationerne deltager. Hvis sagen ikke løses på mæglingsmødet, vil sagen forsøges løst på et organisationsmøde. Hvis enighed heller ikke opnås på organisationsmødet, kan sagen videreføres til faglig voldgift eller afskedigelsesnævnet. Hovedparten af sagerne løses dog i forbindelse med mæglingsmødet. I 2014 har der været en faglig voldgift vedrørende modregning, hvor TMI på virksomhedens vegne fik medhold, og som blandt andet er omtalt på TMI s hjemmeside. I 2014 har der været en del sager vedrørende ikke-overenskomstdækkede funktionærer. Disse sager behandles ikke i det fagretlige system, og vil ved manglende enighed skulle behandles ved de civile domstole. En stor del af disse sager har handlet om påstået usaglig afskedigelse og fratrædelsesvilkår, samt påstand om afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven. Der har ikke i TMIregi verseret sager ved de civile domstole i Ny treårig overenskomst for De første måneder af 2014 stod i overenskomstfornyelsens tegn. Lørdag morgen den 15. februar indgik 3F Industrigruppen og DI/Træ- og Møbelindustriens forlig om fornyelse af Træ- og Møbel-overenskomsten. En treårig overenskomst betyder, at virksomhederne får ro og kendte rammer i en længere periode. Fornyelsesaftalen er et vigtigt skridt mod at genoprette danske træ- og møbelvirksomheders konkurrenceevne over for udlandet, og skabe basis for vækst og arbejdspladser herhjemme. Samtidig betyder aftalen, at medarbejderne får bedre vilkår for at dygtiggøre sig gennem uddannelse både mens de er ansat og i forbindelse med opsigelse. TMI har i foråret 2014 afholdt to informationsmøder vedrørende indholdet i overenskomstfornyelsen. Træ- og Møbeloverenskomsten dækker ca medarbejdere fordelt på ca. 350 medlemsvirksomheder.

16 SIDE 16 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Afsætningsaktiviteter Salgs- og erfa-grupper På afsætningsområdet har fokus i 2014 især været rettet mod Norge, hvor aktiviteterne har drejet sig om at etablere salg af indretningsløsninger og byggematerialer til norske projektkunder. Der er i den forbindelse søsat flere erfa- og salgsgrupper blandt medlemsvirksomhederne. En af grupperne har fokuseret på bedre dialog med norske indretningsarkitekter og bygherrer, og der har været afholdt flere møder med ledende norske branchefolk, der har været inviteret til Danmark af TMI. Gruppen talte ved udgangen af deltagere fra 11 virksomheder og udvides løbende med nye deltagere. Aktiviteterne fortsætter ind i 2015, og der arbejdes bl.a. på at møde arkitekterne på hjemmebane i Oslo. En anden gruppe tager udgangspunkt i produkter til bygningers klimaskal, og her er der indledt samarbejde med arkitekter med særlig erfaring inden for klimabyggeri i Norge. I 2014 kunne TMI tilbyde medlemmerne et database-projektfinderværktøj til norske byggeprojekter. Værktøjet har været brugt i forbindelse med de to erfa-grupper på det norske marked, samt til individuel søgning for medlemsvirksomhederne. Afbenyttelsen viste sig dog at være beskeden, og servicen udløb derfor ved årets udgang. På opfordring af flere TMI-medlemmer er der endvidere indledt en undersøgelse af mulighederne for at etablere en salgsgruppe i Tyskland med arbejdstitlen: Accelerér salget gennem arkitekten og andre projektkunder i byggeriet i Tyskland. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, og der er indledt kontakter til udvalgte medlemmer med henblik på at sammensætte gruppen. Dette arbejde er fortsat ind i Anden rådgivning Ud over arbejdet med etablering og facilitering af grupper og netværk har TMI også ydet medlemmerne en omfattende individuel rådgivning på afsætningsområdet. Det kan være alt fra spørgsmål om agentforhold til hjælp til afsøgning af udenlandske kundeemner. Rådgivningen udføres primært via telefon eller , men kan også foregå ude hos virksomhederne. Om nødvendigt inddrages specialister fra DI i arbejdet. Images of Danish Furniture I august og september 2014 satte møbelindustrien sit kraftige præg på Industriens Hus i København. Det skete med eventen Images of Danish Furniture i København, der havde til formål at fortælle historien om den danske møbelbranche på nye måder. En hovedaktivitet var den store møbeludstilling i foyeren i Industriens Hus. Her deltog 33 TMI-medlemsvirksomheder både kendte og mindre kendte med produkter, der sælges kommercielt. Udstillingen, der var kurateret af trendspecialisten Anne Lise Kjær, Kjaer Global, London, tiltrak adskillige tusinde besøgende. Efter afslutningen blev hovedparten af udstillingsmøblerne solgt på en auktion, der indbragte over kr. til Børnecancerfonden. Et af højdepunkterne under Images of Danish Furniture var et stort symposium den 4. september, hvor danske og internationale designeksperter og branchekendere gav deres signalement af dansk møbelindustri i dag. Mere end 100 branchefolk fra ind- og udland deltog i symposiet. I forbindelse med Images of Danish Furniture blev der også produceret en film, der viser hvordan danske møbler produceres, bruges og værdsættes i både Danmark og udlandet. Flere ambassader, messearrangører m.v. har efterfølgende udtrykt ønske om at vise Images of Danish Furniture-udstillingen rundt om i verden, og TMI har derfor arbejdet på at udvikle et flytbart udstillingskoncept.

17 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 17

18 SIDE 18 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Miljø og arbejdsmiljø Miljø I 2014 har TMI, i samarbejde med Miljøstyrelsen, udarbejdet en vejledning til mindre virksomheder. Vejledningen giver virksomhederne mulighed for at forberede sig, inden de får et miljøtilsyn. Den kan findes på TMI s hjemmeside og udleveres desuden af kommunerne inden tilsynsbesøg i vores branche. I 2014 har der bl.a. i medierne været meget fokus på kemikalieindholdet i tekstiler herunder i polstermøbler og boligtekstiler - og de risici, som dette indhold kan udsætte forbrugerne for. Det store pres har fået Miljøstyrelsen til at sætte en række initiativer i værk, og TMI er direkte inddraget i et projekt som omhandler kemi i tekstiler. TMI er endvidere høringspartner i et projekt, som omhandler brugen af kemi i en mere bred forstand, og som er forankret hos DI. For begge projekter gælder, at man skal forsøge at finde alternativer til den skadelige kemi. Det er TMI s vurdering, at brugen af kemi og synliggørelsen af de kemiske bestanddele i produkter kommer til at spille en stadig større rolle i de kommende år. Vi vurderer, at TMI s virksomheder står godt i forhold til brug af farlig kemi i deres produkter, men at der samtidig er brug for at virksomhederne bliver meget bedre til at fortælle om deres gode indsats på kemiområdet. Arbejdsmiljø TMI udsender en gang om måneden et nyhedsbrev der sætter fokus på relevante problemstillinger i branchen. Det er blandt andet udvalgte medlemsvirksomheder i Træets Arbejdsmiljø- og Miljøudvalg, der er med til at pege på de områder, det er relevant at informere om. TMI fortsætter med at hjælpe virksomheder, som enten får eller har haft besøg af Arbejdstilsynet. Ofte skyldes henvendelser fra virksomhederne, at de er usikre på om kravene fra tilsynet er rimelige. TMI kan i den forbindelse enten hjælpe med at klage over påbuddet, hvis det er relevant, eller oplyse om hvordan virksomheden kommer videre med at løse problemet. Efter Arbejdstilsynet har hævet bødekravet fra kr. over kr. til nu kr., oplever TMI et stigende antal henvendelser om hjælp til at vurdere grundlaget for bøden. TMI kan ikke selv stille juridisk bistand til rådighed i forbindelse med bødesager, men kan rådgive virksomheden og dennes advokat med faglige argumenter. TMI anbefaler som udgangspunkt virksomhederne at henvende sig så tidligt som muligt i forløbet, gerne allerede når de modtager påbud som kan føre til bøde.

19 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 19 Uddannelse På uddannelsesområdet har TMI s indsats igen i år været rettet mod at få gjort flere unge interesserede i en uddannelse inden for træ- og møbelindustrien, og at få skabt flere praktikpladser. Reform af erhvervsuddannelserne Reformen af erhvervsuddannelserne har også fyldt meget i Formålet er at få løftet det faglige niveau og at give flere tilbud til de dygtige elever, der kan og vil noget mere. Det skal også være med til at løfte erhvervsuddannelsernes image og få flere unge til at søge ind på uddannelserne. Reformen betyder et generelt løft af niveauet, da det fremover vil være et krav, at man har bestået dansk og matematik i folkeskolen for at kunne starte på en erhvervsuddannelse. Derudover er adgangskravene til de enkelte uddannelser blevet skærpet. På maskinsnedkeruddannelsen vil de særligt motiverede og dygtige lærlinge fremover kunne gennemføre uddannelsen som et Talentspor med et markant højere fagligt niveau. For de voksne (fra 25 år), der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, gælder der nye regler fra august. Det betyder, at voksne, der har relevant joberfaring eller uddannelse, vil få afkortet uddannelsen. Reformen af erhvervsuddannelserne træder i kraft august Danmarksmesterskaber for lærlinge DM i Skills, hvor lærlinge og elever kæmper om at blive danmarksme- stre inden for deres fag, blev afholdt i Bella Center i København i starten af januar Det var igen en stor succes med besøgende folkeskoleelever, vejledere og forældre. Arrangementet er et godt sted at vise uddannelserne frem, og standen med maskinsnedkere, møbelsnedkere og møbelpolstrere fyldte godt i landskabet. Praktikpladser Praktikpladstallene viser, at der er indgået flere aftaler inden for uddannelserne som maskinsnedker og produktionsassistent i 2014 end i Men det er produktionsassistentuddannelsen, der står for stigningen. Der blev indgået 61 uddannelsesaftaler som maskinsnedker i Det er 15 pct. færre end i 2013, hvor antallet også var faldet i forhold til året før. Til gengæld blev der indgået markant flere aftaler som produktionsassistent i alt 32 aftaler - så der samlet er tale om en stigning fra 80 til 93 aftaler fra 2013 til Men det er fortsat en udfordring at få uddannet nok maskinsnedkere til at sikre fremtidens efterspørgsel. Derfor er TMI gennem Snedkernes Uddannelser fortsat involveret i en række initiativer. Ud over DM i Skills er det mest omfattende opsøgende virksomhedsbesøg, hvor tre mand er ansat til at besøge virksomheder landet over. Det er virksomheder, der kunne være mulige praktikpladser, men som måske har brug for hjælp til at komme i gang. Denne indsats har kørt over flere år og finansieres af AUB-midler (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Snedkerakademiet Et nyt tiltag er SnedkerAkademiet, der er et mødested og netværk for alle inden for branchen. Her kan virksomheder og lærlinge også finde hinanden. Formålet er at skabe en samlet portal for Snedkernes Uddannelser - yderligere information kan findes på snedkerakademiet.dk. Efteruddannelse større synlighed AMU-kurser er en vigtig del af virksomhedernes mulighed for at opkvalificere medarbejderne, og TMI arbejder fortsat på, at udbuddet bliver synligt og overskueligt. Det sker bl.a. gennem pjecen En lys fremtid i træ, der kommer hvert halve år. Derudover er amukurs.dk et vigtigt og lettilgængeligt redskab, og siden bliver løbende videreudviklet. Her kan man se kursusudbuddet inden for de fleste brancher. Ny møbelsælgeruddannelse I 2014 har Erhvervsakademi Aarhus startet en ny uddannelse som Markedsføringsøkonom med speciale i international business og design management. Uddannelsen henvender sig til studerende, der ønsker at arbejde med praktisk salg og markedsføring inden for primært møbel- og interiørbranchen. TMI har hilst oprettelsen af den nye uddannelse velkommen og er i løbende dialog med de ansvarlige.

20 SIDE 20 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Udvalg og netværk EFIC: Møbelbranchens talerør i EU TMI er medlem af den europæiske interesseorganisation for møbler EFIC, der gennem de seneste år har arbejdet hårdt på at etablere sig som den organisation, EU naturligt henvender sig til, når man ønsker information om og dialog med møbelindustrien i Europa. Medlemmerne af EFIC repræsenterer 70 pct. af møbelproduktionen i EU og er derfor branchens væsentligste stemme i EU. Enkelte større lande - Frankrig, England og Polen er endnu ikke medlemmer af EFIC, men forventes at blive det i løbet af I 2014 har EFIC blandt andet arbejdet på et manifest, som skal bruges til det politiske arbejde i EU. Manifestet er publiceret i forbindelse med møbelmessen i Milano 2015, hvor den bl.a. blev overbragt til en række parlamentsmedlemmer. I 2014 har TMI deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet og har spillet en væsentlig rolle i den Sociale Dialog, som er det europæiske forum for partssamarbejde. Vi har blandt andet i samarbejde med Skive Tekniske skole forsøgt at kortlægge kernekompetencerne for møbelpolstrere og snedkere. CEI-Bois Træindustriens europæiske platform TMI er medlem af CEI-Bois, der er de europæiske træindustriers fælles organisation. I 2014 har CEI-Bois udarbejdet et manifest, som beskriver hvordan træindustrien kan bidrage til fremtidssikret løsning af nogle af de udfordringer som EU står over for, f.eks. i forhold til vækst og jobskabelse samt miljø- og klimaproblemer med afskovning og udledning af CO 2. Blandt aktiviteterne i 2014 var eventen Wood Action Days, hvor 42 EUparlamentarikere blev introduceret til den europæiske træindustri og præsenteret for branchens specifikke udfordringer på områder som beskæftigelse, miljø og klima. EOS Den europæiske savværksforening TMI er medlem af EOS, som er den primære træindustris stemme i Bruxelles. Foreningen er tæt forbundet med CEI-Bois, men varetager særlige problemstillinger ifm. savværksindustrien, som er en stor jobskaber i Europa og dermed taler med en vis vægt i Bruxelles. I 2014 har den altoverskyggende sag været den stigende eksport af råtræ ud af Europa til Kina. Kina forbruger kolossale mængder af tømmer til sin industriproduktion, og særligt hårdttræ henter de i stigende mængder. Det betyder mindre råtræ til europæiske savværker, men til en højere pris. EOS ønsker ikke at forbyde eksport af råtræ, men vil gerne sikre at mest muligt bliver opskåret og forarbejdet på europæiske savværker. Et vigtigt argument er at uforarbejdet råtræ er med til at sprede plantesygdomme rundt i verden, hvilket modvirkes ved at opskære og varmebehandle træet i Europa. TMI har deltaget i den arbejdsgruppe, som skal lægge kursen for arbejdet. EOS har efter grundige overvejelser udvalgt et konsulentbureau til at følge udviklingen de næste par år og arbejde med at EU s medlemslande overholder allerede vedtagne regler, som skal modvirke overførelse af plantesygdomme.

21 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 21 Eurowindoor: Vinduesorganisation restruktureret Den europæiske vinduesbrancheorganisation Eurowindoor er blevet restruktureret, idet FEMIB, som repræsenterer vinduer og døre i træ, samt EPW, som organiserer vinduer og døre i plast, sammen med organisationen for glasproducenter har dannet en fælles organisation med samme navn. TMI har næstformandsposten i organisationen og er repræsenteret af Helle Carlsen Nielsen fra Velux A/S. TMI er repræsenteret i det europæiske standardiseringsudvalg for vinduer som kommer med indspil til det koordinationsarbejde, der er i forbindelse med alle de komponenter der indgår i europæiske vinduer og døre, f.eks. træ og beslag og vinduer. Træets Arbejdsmiljøudvalg TMI har en plads i Træets Arbejdsmiljøudvalg, der har til opgave at udarbejde og gennemføre projekter og andre aktiviteter, der kan støtte op om arbejdsmiljøindsatsen i træ- og møbelindustrien. Blandt aktiviteterne kan fremhæves Maskinkørekortet og de særlige branchevejledninger om introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn. I 2014 har TMI deltaget aktivt i partssamarbejdet, hvor særligt skal fremhæves det gode samarbejde vi har med 3F s arbejdsmiljøkonsulenter har hovedsageligt været brugt på at kortlægge behovet hos medlemmerne, samtidigt med der er brugt en del tid på Maskinkørekortet som bliver en obligatorisk del af undervisningen på grundforløbet på lærlingeuddannelsen på de tekniske skoler. Træets Arbejdsmiljø- og Miljøudvalg (TAM) TAM er et internt udvalg under TMI, der består af 5 medlemsvirksomheder med TMI som sekretariat. TAM hjælper TMI s bestyrelse med at identificere og prioritere mærkesager inden for arbejdsmiljø og miljø. I 2014 har der været særligt fokus på videnformidling til mindre og mellemstore virksomheder. Udvalget har peget på en række områder, som kunne have relevans for mange, herunder forberedelse på tilsyn, miljøguide etc.

22 SIDE 22 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Kommunikation og events Danishfurniture.dk I starten af marts 2014 gik det kombinerede nyhedsbrev og hjemmeside danishfurniture.dk for første gang i luften. danishfurniture.dk er en online-informationstjeneste, der leverer korte, klare og aktuelle nyheder om danske møbelproducenter i TMI s medlemskreds og deres produkter. I løbet af 2014 bragte danishfurniture.dk over 220 kuraterede nyheder fra den danske møbelbranche ud til hele verden hver uge på både dansk og engelsk. Antallet af tilmeldte brugere voksede støt året igennem, og ved årets udgang var der ca faste unikke modtagere i mange lande. Time to Design TMI er med i komiteen bag den danske designpris Time to Design, der blev uddelt sidst i august Modtager var den unge designduo Chudy & Grase alias tyske Nils Chudy og lettiske Jasmina Grase der fik prisen for Viewpoint, som er et spejl monteret på et lyspanel. Prisen inkluderer et tre måneders arbejdsophold i Danmark, kr. til materialekøb doneret af TMI, udstilling hos designforretningen Normann Copenhagen og på møbelmessen i Stockholm samt professionel karrierevejledning. Nyhedsbreve TMI har gennem hele 2014 udgivet 4 typer nyhedsbreve, målrettet forskellige medarbejdergrupper i medlemsvirksomhederne. Nyt fra TMI har 510 abonnenter, Nyt om afsætning har 185 abonnenter, Nyt om personalejura har 130 abonnenter og Nyt om miljø/arbejdsmiljø har 105. De tre første nyhedsbreve er i 2014 blevet udsendt hver 14. dag, mens sidstnævnte er udkommet ca. en gang om måneden. Hjemmeside Ved årsskiftet 2013/14 fik TMI s hjemmeside et nyt udseende, både m.h.t. opbygning og layout. Der er gennem året løbende blevet evalu-

23 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 23 eret på hjemmesiden, og der er blevet afdækket en række muligheder for yderligere forenkling og brugeroptimering, som vil blive implementeret i Øvrige kommunikationsaktiviteter TMI s medarbejdere har i 2014 været faste bidragydere til fagbladet Træ & Møbelindustri, hvor foreningens synspunkter har været fremsat på lederplads, og hvor en række medlemsvirksomheder samt foreningens aktiviteter og servicetilbud har været omtalt i artikelform. Laugenes Dag: Robotter, tilskud og e-handel Den 19. juni 2014 afholdt Snedkerlaugenes Aktivitetsudvalg Laugenes Dag med TMI som praktisk tilrettelægger. Temaet var Robotter i træ- og møbelindustrien især for mindre og mellemstore virksomheder, og arrangementet var derfor henlagt til Center for Robotteknologi i Odense. Omkring 35 træ- og møbelfolk deltog i arrangementet, hvor de fik et indblik i hvordan danske produktionsvirksomheder udnytter robotteknologi i dag, og hvilke forhold man som virksomhedsleder skal være opmærksom på, hvis man overvejer at indføre robotter eller anden automatisering i sin produktion. Også den 3. marts 2015 bistod TMI med tilrettelæggelsen af Laugenes Dag. For at tiltrække flere deltagere var denne gang arrangeret to parallelle spor: Det ene havde overskriften: Kom godt i gang med e-handel, mens det andet hed Sådan finder du vej i tilskudsjunglen. Begge spor var rettet mod mindre og mellemstore virksomheder, der blev introduceret til en række nye forretnings- og finansieringsmuligheder og fik en række praktiske råd og handleanvisninger med hjem. Arrangementet, der foregik på Severin Kursuscenter i Middelfart, tiltrak knap 30 deltagere. Temadag om fleksibilitet og produktivitet Danske virksomheder kan spare mange penge ved at optimere på arbejdstid og lønstruktur, og fleksible arbejdstider muliggør en bedre og billigere tilrettelæggelse af produktionen. Det var et par af de positive budskaber på en temadag om fleksibilitet og produktivitet, som TMI og DI i fællesskab afholdt den 24. februar 2015 i Vejle. De 23 deltagere blev præsenteret for en række produktivitetsfremmende værktøjer og særlige rådgivningstilbud, som de har adgang til via medlemskabet.

24 SIDE 24 Særlige medlemsfordele Forsikring i udvikling TMI har gennem 10 år været partner i forsikringsordningen TMI Forsikring, der drives i samarbejde med Topdanmark og med forsikringsmæglervirksomheden Willis som kontaktled til kunderne. Gennem årene er der udviklet en lang række forsikringsprodukter, der nøje modsvarer træ- og møbelvirksomhedernes særlige behov, og i 2014 er der således lanceret en ny tarifstruktur, som gør det attraktivt for de stadigt flere virksomheder, der primært er handelsorienterede, at benytte ordningen. Gennem alle årene har det været muligt at udbetale en bonus til de virksomheder, der er forsikret gennem ordningen. Det var også tilfældet i 2014, hvor virksomhederne har fået en bonus på 15 procent af forsikringspræmien. Furn-tech TMI har indgået et strategisk samarbejde med organisationen Furntech (Dansk Møbelkontrol). Furntech varetager den tekniske interessevaretagelse af standarder, miljø og miljømærkning, når der er tale om møbelprodukter. TMI varetager den politiske interessevaretagelse på området. Samarbejdet betyder, at viden omkring standarder og udviklingen af disse ligger hos Furn-tech, men vil være tilgængelig for TMI s medlemmer. Virksomhederne skal dog fortsat være direkte medlem af Furntech, såfremt man ønsker individuel rådgivning og vil sikre sig, at bestemte produkter lever op til en given standard. Nye tilbud på vej I 2014 har TMI indledt arbejdet med at udvikle en række nye servicetilbud til medlemmerne, som vil blive introduceret i løbet af Det drejer sig om: Gruppecertificering: En genvej for mindre virksomheder til at opnå FSC-certificering (og på sigt PEFC-certificering). Kompetenceafklaring: Et værktøj til kortlægning af virksomhedens fremtidige arbejdskraftbehov. Sociale medier-starthjælp: Et redskab til at komme i gang med kommerciel anvendelse af sociale medier i markedsføringen. Omdømmeanalyse (kundetilfredshedsanalyse): Et onlineværktøj, der kortlægger oplevelsen af virksomheden hos kunder, medarbejdere, partnere, investorer mv. Rabatter og kontante fordele TMI s medlemmer har via medlemskabet adgang til rabat- og fordelsordninger hos udvalgte leverandører på områder som kreditoplysninger, kreditforsikring, inkasso, elektricitet, brændstof, telefoni m.v. Kontakt sekretariatet for at få yderligere oplysninger.

25 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 25 TMI s organisatoriske placering TMI er en selvstændig forening under Dansk Industri. TMI s medlemmer er også medlemmer af Dansk Industri og har dermed adgang til DI s serviceydelser. TMI er medlem af en række danske og internationale interesseorganisationer. TMI har endvidere en række samarbejdspartnere blandt andre danske organisationer og institutioner. Formålet med medlemskaber og samarbejder er i alle tilfælde at understøtte foreningens synspunkter og udbygge foreningens servicetilbud, til gavn for medlemmerne og branchen. DI TMI S SEKRETARIAT SAMARBEJDSPARTNERE MEDLEMSKABER FORENINGER TRÆ- OG MØBEL- INDUSTRIENS KOMPETENCEFOND (TMKF) TRÆETS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND (TUUF) FURN-TECH SNEDKERNES UDDANNELSER TRÆ ER MILJØ EFIC EUROWINDOOR CEI-BOIS LAUG AD HOC GRUPPER (F.EKS. UDBUDSGRUPPEN) INNOVATIONS- NETVÆRKET FOR BOLIG OG LIVSSTIL TRÆ- INFORMATION EOS SNEDKERNES EFTERÅRSUDSTILLING (SE) MILJØ OG ARBEJDSMILJØ TRÆETS ARBEJDSMILJØ- OG MILJØUDVALG (TAM) STANDARDISERINGS- UDVALG

26 SIDE 26 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 TMI s repræsentation i organisationer og udvalg DA Adm. direktør (næstformand) Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk DI DI Generalforsamling Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk Bestyrelsesformand Asbjørn Berge Junckers Industrier A/S Salgschef Hans-Jørgen Bruno Hansen Bruno Hansen Furniture A/S Adm. direktør Jens Bach Mortensen Kvist Industries A/S Adm. direktør Knud Erik Hansen Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S Adm. direktør Nils Anton Hundevad Knudsen Magnus Olesen A/S VP Supply Chain Jørgen Iversen Tvilum ApS DI Hovedbestyrelse Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk DI regionalt DI Lolland-Falster Salgsdirektør Klaus Nørholm Jørgensen Granby Pack A/S DI Midt Vest Adm. direktør (formand) Claus Arberg Hvidbjerg Vinduet A/S DI Roskilde/Køge Bugt Produktionsdirektør Christian Midé-Andersen Junckers Industrier A/S Direktør Martin Nyrop-Larsen Hvalsø Savværk A/S DI Thy/Mors Adm. direktør Tage Odgaard Nielsen (formand) Frontego A/S Francois Grimal, (næstformand) Dolle A/S DI Vendsyssel Direktør Gitte Clausen Bruun Jarnes A/S DI Østjylland Direktør Preben Rasmussen Skovby Møbelfabrik A/S DI Aalborg Adm. direktør Torben Porsholdt Jeld-Wen A/S DI s Erhvervsuddannelsesudvalg Produktionsdirektør John Sandholm Jeld-Wen A/S DI s Ekspertpanel for Immateriel Ret IPR Coordinator Ann Yoo Porsild Lynard Fritz Hansen A/S DI s Udvalg for arbejdsmarkedspolitik Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk DI s Udvalg for mindre og mellemstore virksomheder (MMV) Salgschef Hans-Jørgen Bruno Hansen Bruno Hansen Furniture A/S

27 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 27 TMI interne udvalg Suppleanter Laugenes aktivitetsudvalg Bestyrelse Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing (Formand) Aktieselskabet Rold Skov Savværk Adm. direktør Nils Anton Hundevad Knudsen (Næstformand) Magnus Olesen A/S Bestyrelsesformand Asbjørn Berge Junckers Industrier A/S Heinz Berggren Cube Design A/S Salgschef/Ejer Hans-Jørgen Bruno Hansen Bruno Hansen Furniture A/S Adm. direktør Knud Erik Hansen Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S Adm. direktør Jacob Holm, R Fritz Hansen A/S VP Supply Chain Jørgen Iversen Tvilum ApS Produktionsdirektør Michael Hassø Larsen Nobia Denmark A/S Direktør Steen Mikkelsen Davinde Savværk A/S Adm. direktør Jens Bach Mortensen Kvist Industries A/S Salgsdirektør Norbert Ravnsbæk Fumac A/S Produktionschef Henrik Eriksen STM Vinduer A/S Snedkermester Jørgen Kjersgaard Aksel Kjersgaard A/S Adm. direktør Henning Jensen Novopan Træindustri A/S Adm. direktør Steen Larsen Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri A/S Laug Danske Træindustrier Oldermand Knud Svinding Esbjerg Snedkerlaug Snedkermester Jens Chr. Ehmsen Hillerød og omegns Snedkerlaug Snedkermester Ole Jørgensen Horsens Snedkerlaug Adm. direktør Svend Pedersen Midtjyllands Snedkerlaug Adm. direktør Henrik Linneberg Nykøbing F. Snedkerlaug Direktør Carsten Egeskov Petersen Odense Snedkerlaug Direktør Steen Mikkelsen Skive Snedkerlaug Adm. direktør Søren Bidstrup Trekantens Snedkerlaug Lagerchef Lars Pedersen Østdanmarks Snedkerlaug Indehaver Niels Krüger Østjyllands Snedkerlaug Adm. direktør Niels Fl. Troelsen Aalborg og Nørresundby Snedkerlaug Adm. direktør Jørgen Guldbæk Pedersen Steen Mikkelsen (formand) Davinde Savværk A/S Michael Kudsk Zupply Group A/S Midtjyllands Snedkerlaug Steen Larsen Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri A/S Østdanmarks Snedkerlaug Knud Svinding Ugerløse Savværk A/S Danske Træindustrier Niels Flemming Troelsen WO Interiør A/S Østjyllands Snedkerlaug Flemming Larsen Niels Buhl TAM (Træets Arbejdsmiljøudvalg) Henrik Linneberg (formand) Front-Z A/S Jesper Kerff Nielsen Montana A/S Birgitte Larsen Nørlund-Viskum Træ A/S Peter Pinholt Junckers Industrier A/S John N. Poulsen Nobia Denmark A/S Michael Eirup

28 SIDE 28 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 TMI Forsikring Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk Salgschef Hans-Jørgen Bruno Hansen Bruno Hansen Furniture A/S Branchedirektør Flemming Larsen TMI-repræsentation Dansk Standard Finn Ehmsen Palsgaard Træ A/S Konsulent Mikkel Mørch Development Center UMT Branchedirektør Flemming Larsen Fagredaktionen Træ & Møbelindustri Direktør Ib Hansen IbZette Direktør Lars Rygaard Design Business Group ApS Seniorkonsulent Kjell Suadicani Skov & Landskab/Afd. For Skovdrift Og Træprodukter Konsulent, redaktør Niels Buhl Konsulent Mikkel Mørch Håndværksrådet Bygge- og Anlægsgruppen Branchedirektør Flemming Larsen PEFC Henrik Skibsted Jakobsen Junckers Industrier A/S Skovrådet Direktør Uffe Jacobsen Herskind Savværk ApS EOS (savværker) Konsulent Mikkel Mørch Det faglige udvalg Bolig og ortopædi (Polsterudvalget) Konsulent Birgitte Winge FEFPEB (emballage) Adm. direktør Peter Jensen Dansk Træemballage A/S Konsulent Mikkel Mørch Furn-tech Møbelfabrikant Knud Grosen Andersen (formand) Andersen Furniture Teknisk projektchef Anne Stokvad Madsen Duba-B8 A/S Konsulent Michael Eirup Snedkernes Uddannelser Branchedirektør Flemming Larsen Konsulent Birgitte Winge Træ er Miljø Adm. direktør Peter Jensen (formand) Dansk Træemballage A/S Konsulent Mikkel Mørch (medlem af styregruppen)

29 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 29 Træets Uddannelses- og Udviklingsfond (TUUF) Adm. direktør Steen Larsen Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri A/S Branchedirektør Flemming Larsen Louise B. Lundbye, (sekretær) Træfonden Bestyrelsesformand Asbjørn Berge Junckers Industrier A/S Salgschef Hans-Jørgen Bruno Hansen Bruno Hansen Furniture A/S Træinformation Adm. direktør Lauritz Rasmussen Taasinge Træ A/S Træindustriens Uddannelses- og Efteruddannelsesudvalg TU/TE Driftsleder Hans Graversen Nobia Denmark A/S Kvalitets- og uddannelsestekniker Flemming N. Pedersen Skovby Møbelfabrik A/S Konsulent Birgitte Winge (formand) s Kompetencefond (TMKF) Branchedirektør Flemming Larsen Konsulent Birgitte Winge Internationale repræsentationer og udvalg CEI-Bois (Europæiske træindustrier) Konsulent Mikkel Mørch EFIC (Europæiske møbelproducenters organisation) Konsulent Michael Eirup EUROWINDOOR (Europæisk organisation for døre/vinduer) C&R Technical Manager Britta Tipsmark Hougaard Jeld-Wen A/S Senior Political Advisor Helle Carlsen Nielsen Velux Group

30 SIDE 30 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Medlemsliste A A.C.O. Møbler ApS Kirkepolden 22, Gjerrild, 8500 Grenaa B Balodan Døren v/bent A. Larsen Fabriksvej 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm A/S Eureka Karrosserifabrik Tørskindvej 23, 7183 Randbøl Belodan Limtræ ApS Smedevej 16, 7430 Ikast A/S Gistrup Byggeindustri Sagavej 1, 9260 Gistrup Beni Møbler Industrivej 7, 4683 Rønnede A/S Inventarsnedkeriet Rudolfgårdsvej 17, 8260 Viby J Bernstorffsminde A/S Hundtofte 14, Hundtofte, 5771 Stenstrup A/S J.P. Sørensens Eftf. Sønderfenne 5, Jels, 6630 Rødding BM Industri A/S Industrivej 5, 5580 Nørre Aaby A/S Otto B. Christensen, Ørsø Døre Dorfvej 4, Ørsø, 9330 Dronninglund BoConcept A/S Fabriksvej 4, 6870 Ølgod ABC-Reoler Aulum A/S Industrivej 4, 7490 Aulum Boform A/S Skudehavnsvej 35, 9000 Aalborg Abstracta Interiør A/S Skartved Vestervej 1, 6091 Bjert Bofurn ApS Skægkærvej 25, 8600 Silkeborg ADD Interior ApS Vesterbrogade 135, st tv, 1620 København V Bondes Møbelfabrik A/S Røsnæsvej 71, 4400 Kalundborg Aksel Kjersgaard A/S Strandvejen 158, Rørth, 8300 Odder Bording Fronts A/S Fabriksvej 12, 7441 Bording Aktieselskabet J.L. Møllers Møbelfabrik Oddervej 202, 8270 Højbjerg Bowa ApS Tuemosevej 1, 4850 Stubbekøbing Aktieselskabet Rold Skov Savværk Østergade 32, 9510 Arden Brdr. Krüger Trædrejer A/S Walgerholm 9, Jonstrup, 3500 Værløse Akva Waterbeds A/S Boeletvej 25, 8680 Ry Brdr. Petersens Polstermøbelfabrik I/S Gammelsøvej 65, Ormslev, 8260 Viby J Albero Møbelfabrik A/S Industrivej 1, 5592 Ejby Bred Furniture ApS Bredgade 52, Bred, 5492 Vissenbjerg Andersen Furniture A/S Zeta 1, Søften, 8382 Hinnerup Bruno Hansen Furniture A/S Egestubben 1, 4180 Sorø Andersen Wood ApS Ørbækvej 893B, 5863 Ferritslev Fyn Bygnings- & Inventarsnedkeri Jens Chr. Ehmsen Hededammen 9, 6705 Esbjerg Ø Anker Cases A/S Boeletvej 33, 8680 Ry Arkas A/S Raskvej 56, 8763 Rask Mølle C Cane-line A/S Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby Artwood Furniture ApS Roskildevej 1, 7441 Bording Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S Holmevænget 8, 5560 Aarup Aubo Production A/S Vævervej 19, 7490 Aulum Carl Hansen & Søn Retail A/S Bredgade 21, 1260 København K Carsten Egeskov Petersen Guldborgvej 284B, 4862 Guldborg Chr. Juul Andersen A/S Nørlangvej 15,9430 Vadum

FRI ÅRSBERETNING 2013

FRI ÅRSBERETNING 2013 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Indholdsfortegnelse FRI en forening, der både lytter og bliver lyttet til...04 Konjunktur: Omsætningen når nye højder...06 fri skal præge ny udbudslov og AB-system....08

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } Side 1 Årsberetning 2009-2010 INDHOLD Året der gik - side 4 Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri - side 8 Nye overenskomster - side 10 Industri og smede

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig redegørelse 2010-2013 Industrigruppen i 3F

www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig redegørelse 2010-2013 Industrigruppen i 3F www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig redegørelse 2010-2013 Industrigruppen i 3F 3. ordinære kongres & DELEGERETMØDE Skriftlig redegørelse for 3F s Industrigruppe kongresperioden 2010-2013 Foto:

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening

Dansk Maskinhandlerforening Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2008 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Brancheforeningen for landbrugsmaskinforretninger

Læs mere

Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche

Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche Resumé: Dokumentet opsummerer den virkelighed, som den danske møbelbranche befinder sig i netop nu. Der peges på en række konkrete forhold

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17. Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik...

DE SELVSTÆNDIGE VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17. Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik... DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3 - september 2005 VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17 Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik...

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Årsberetning 2003/2004

Årsberetning 2003/2004 Årsberetning 2003/2004 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET 2 Bygge- og anlægsaktiviteten i 2003........... 4 2 Dansk Byggeri taler branchens sag............ 5 2 Dansk Byggeri

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 7 September 2003 1 28 20 8 LEDER 5 FORSPILDTE MULIGHEDER Jens Klarskov kritiserer i lederen regeringen for ikke at inddrage de branchesagkyndige i beslutningerne om bygge- og anlæsbranchen

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #1 januar 2006

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #1 januar 2006 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #1 januar 2006 SOCIALDEMOKRATERNES FORMAND, HELLE THORNING-SCHMIDT S IDEER OM SMV ERS VILKÅR I FREMTIDENS DANMARK SIDE 4-7

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Årsberetning 2014 Indhold Forord... 3 Handlingsplan 2013 2014... 5 Kooperationen i tal... 7 Personalejura og arbejdsret... 8 Erhvervs- og virksomhedsjura... 10 Byggejura... 12 Ny hjemmeside... 14 Facebook

Læs mere

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 405 Offentligt REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER 2005 1 D E L T A G E R E AALBORG Rechnitzer,

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 5 april 2011 Thy windpower Blæser til vækst med små møller INDBLIK: GLOBALISERING DUELLEN: INNOVATION: Drømmen om nye højder Nordjylland i rødt eller

Læs mere

eretning Ledernes Hovedorganisation 2007

eretning Ledernes Hovedorganisation 2007 eretning Ledernes Hovedorganisation 2007 isioner Danmark mangler ledere. Vi vil derfor i de kommende år udvikle vores services og interessevaretagelse til også at omfatte dem, der har potentiale til at

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE! DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!, SAGDE FØDEVARE- MINISTEREN PÅ HÅNDVÆRKSRÅDETS TEMADAG OM

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere