Konjunkturanalyse februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturanalyse februar 2013"

Transkript

1 Konjunkturanalyse februar 2013

2 INDHOLD 3 Sammenfatning 3 Hovedtendenser 4 Den økonomiske udvikling 4 Økonomisk politik 5 Politiske initiativer 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 7 Produktionsværdien 9 Det samlede nybyggeri 10 Boligbyggeriet 10 Det almene boligbyggeri 11 Det private boligbyggeri 11 Sommerhuse 12 Erhvervsbyggeriet 12 Fabrikker og værksteder 12 Administration 13 Øvrigt erhvervsbyggeri i byerhvervene 13 Landbrug 14 Byggeriet af institutioner 14 Reparation og vedligeholdelse 16 Anlægsaktiviteten 16 Vindmøller 16 Varmeforsyning 16 El og gas 16 Veje 17 Baner 17 Cityringen 17 Vand og spildevand 18 Byggemodning 18 Havne 18 Her har vi ændret vores skøn 19 Nøgletal Forord Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2013 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2013 og Konjunkturanalysen er udarbejdet af direktionssekretariatet. Spørgsmål kan rettes til: 2 Afdelingschef Vibeke Gaardsholt, telefon: , 2 seniorøkonom Finn Bo Frandsen, telefon , 2 chefkonsulent Andreas Fernstrøm, telefon: , 2 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

3 Sammenfatning Danmark er præget af svag økonomisk vækst. Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen falder med skønsmæssigt 3 % i år og stiger med 2 % til næste år. Nybyggeriet af boliger og erhvervsbygninger er på et historisk lavt niveau, mens det offentlige nybyggeri stiger på grund af stigende investeringer i nye sygehuse. De private boligejere holder igen med at renovere, og det samme gør erhvervslivet, hvorimod der er fremgang i renoveringerne af de almene boliger. Aktiviteten ved anlægsvirksomhed nyder godt af de mange store projekter, mens aktiviteten ved byggemodning er på et meget lavt niveau. Hovedtendenser Dansk økonomi stod stille i 2012 med en vækst på kanten af recession, men de seneste prognoser peger i retning af vækstrater på ca. 1 % i 2013 og godt 1,5 % i Den økonomiske vækst vil ikke blive stærk nok til at fremkalde en konjunkturbetinget fremgang i bygge- og anlægsaktiviteten, så beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil falde med ca arbejdere, funktionærer og medarbejdende mestre fra 2012 til I 2014 er der udsigt til en fremgang på ca beskæftigede. Det skyldes især vækst i nybyggeriet af hospitaler og stigende aktivitet med renovering af almene boliger samt mange kommunale byggeog anlægsinvesteringer. Det hænger sammen med kvalitetsreformen, kickstarten og forøgelsen af kommunernes anlægsloft i år. Nybyggeriet er blevet reduceret til et meget lavt niveau, og også i det indeværende år må der påregnes en tilbagegang, før der til næste år vil indtræffe en lille vending, såfremt nybyggeriet af almene boliger vil stige. Boligbyggeriet ligger på et rekordlavt niveau. Det skyldes det lave niveau for det private boligbyggeri, som følge af afdæmpningen på boligmarkedet, og et dyk i det almene boligbyggeri, som følge af meget få tilsagn i de to foregående år. I 2013 vil der blive påbegyndt knap boliger, hvilket er bundrekord siden 2. Verdenskrig. I 2014 forventer vi en stigning i nybyggeriet af almene boliger, så det samlede boligbyggeri vil stige med ca påbegyndelser. Det private erhvervsbyggeri er også faldet til et rekordlavt niveau på grund af lavkonjunkturen og mange ledige lokaler. Det gælder alle tre hovedsegmenter. Nybyggeriet af fabrikker og værksteder er reduceret til et niveau, som vi ikke tidligere har set i statistikkerne. Der bliver kun påbegyndt 0,3 mio. m² i år. Landbrugsbyggeriet er heller ikke til at kende, da der kun bliver påbegyndt 0,65 mio. m². Nybyggeriet af bygninger til administration, handel og lager ligger også på et meget lavt niveau på omkring 0,7 mio. m². Desværre er der heller ikke udsigt til et omslag i erhvervsbyggeriet til næste år. De offentlige investeringer i nybyggeri er stigende. Der er vækst i nybyggeriet af sygehuse og universitetsbygninger. Hertil kommer, at der er ved at blive opført et nyt fængsel, og at kickstarten har givet grønt lys for ekstra investeringer i kommunale institutioner som børnehaver og skoler. Aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger ventes at falde i år. Som bekendt er både BoligJob-Ordningen og Nettomåle-Ordningen ophørt, og disse ophør indebærer, at beskæftigelsen, alt andet lige, vil falde med ca arbejdere, funktionærer og mestre. Til gengæld er renoveringerne af de almene boliger i vækst, og de offentlige renoveringer, som er affødt af kickstarten og det højere kommunale anlægsloft, vil bidrage til at stabilisere aktiviteten. Sammenlagt ventes beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse at falde med ca personer fra 2012 til BoligJob-Ordningen har fremrykket projekter fra 2013 til 2012, så niveauet for de private boligejeres renoveringer vil stige fra 2013 til Endvidere vil fremgangen i renoveringerne af de almene boliger fortsætte til næste år, og dermed er der udsigt til en fornyet opgang i beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse i Aktiviteten ved anlægsvirksomhed stiger som følge af mange store projekter, mens omfanget af byggemodning er lavt. Oversigtstabel S 2014S Beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen Påbegyndt nybyggeri i mio. m² 5,7 5,4 4,7 4,2 4,3 Antal påbegyndte boliger Beskæftigede ved anlægsvirksomhed Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

4 Den økonomiske udvikling Udviklingen i dansk økonomi er afhængig af, hvad der foregår i verden omkring os. Samhandlen påvirker os direkte, og hertil kommer den indirekte påvirkning via forventningerne til fremtiden. Danmarks eksport har i de seneste år nydt godt af vækst til landene uden for Europa, især USA og Kina, mens eksporten til EU har været hæmmet af en flad udvikling. Dansk økonomi har stået stille i 2012 med en vækst på kanten af recession. Stilstanden skyldes især fald i den indenlandske efterspørgsel på grund af stor tilbageholdenhed hos husholdningerne og virksomhederne. Både forbruget og investeringerne er med andre ord på lave niveauer, mens opsparingen omvendt er meget høj. Konsolideringen hos husholdningerne og virksomhederne skal især ses i sammenhæng med de store formuetab, der skete i kølvandet på finanskrisen. Hertil kommer, at reallønnen er vigende. Det offentlige forbrug er vokset mindre, end der var lagt op til, og de offentlige investeringer har været lavere end planlagt. I tabellen er vist forventningerne til udviklingen i den økonomiske vækst, dvs. væksten i bruttonationalproduktet målt i faste priser. Det fremgår, at der er forventninger om en vækst på ca. 1 % i det indeværende år og en vækst på godt 1,5 % til næste år. Der er dermed kun udsigt til svage vækstrater, så dansk økonomi er langt fra et opsving. På Danmarks to største eksportmarkeder, Tyskland og Sverige, er den økonomiske vækst bremset op, så vi har udsigt til en svagere vækst i eksporten af varer og tjenester. Efter den store tilbagegang i det private forbrug, som udgør halvdelen af bruttonationalproduktet, forventer prognosemagerne en vending, idet de forventer stigende forbrug i både 2013 og Regeringen har søgt at stimulere virksomhedernes maskininvesteringer ved hjælp af et ekstraordinært stort skattefradrag i 2. halvår 2012 og hele Beslutningerne om investeringer skal ses på grundlag af forventningerne til den fremtidige afsætning og produktion sammenholdt med udnyttelsen af virksomhedernes produktionskapacitet og den teknologiske udvikling. Der er generelt rigelig kapacitet, og forventningerne til afsætningen er beherskede, men ikke desto mindre ventes nogle af virksomhederne at fremrykke investeringer i maskiner fra 2014 til 2013 for at få gavn af investeringsvinduet, som lukker med udgangen af i år. Erhvervslivets investeringer i nybyggeri er på et meget lavt niveau, og der er ikke udsigt til fornyet fremgang i de næste par år. For så vidt angår det offentlige forbrug, er der udsigt til en behersket vækst. De offentlige investeringer forventes at falde i både 2013 og i Økonomisk vækst S 2013S 2014S Vismænd, nov ,2 + 1,6 + 1,8 Nationalbanken, dec. 12-0,4 + 1,3 + 1,8 Danske Bank, dec. 12-0,5 + 0,7 + 1,6 Økonomiministeriet, dec. 12-0,4 + 1,2 + 1,6 Nordea, dec. 12-0,5 + 1,5 + 1,7 Danmarks Statistik - 0,8-5,7 + 1,6 + 1,1 Gennemsnit - 0,3 + 1,3 + 1,7 S Skøn Økonomisk politik Siden finanskrisen slog ud i lys lue i efteråret 2008 har den økonomiske politik været flittigt benyttet. Finanspolitikken blev i starten lempet betydeligt ved øgede offentlige udgifter og skattelettelser. Der har også været ekstraordinære foranstaltninger med udbetaling af opsparede midler i form af den særlige pensionsordning og efterlønsordningen. Og endelig er der iværksat ekstra offentlige investeringer samt fortaget stimulerende foranstaltninger inden for den almene boligsektor med både nybyggeri og fremrykninger af renoveringer af de eksisterende boliger. 4 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

5 Politiske initiativer Regeringen har i lyset af den aktuelle konjunktursituation aftalt med Kommunernes Landsforening, at kommunerne kan hæve investeringerne med 2 mia. kr. til godt 18 mia. kr. under forudsætning af, at der sker en omprioritering inden for den samlede budgetramme for I fjor var driftsudgifterne mindre end budgetteret, og udgifterne ventes også at ligge under i 2013, så der bliver plads til flere investeringer. Regeringen tog i 2011 initiativ til kickstart af dansk økonomi for at stimulere væksten og beskæftigelsen. Ifølge finansministeriets budgetoversigt fra december 2012 er der fremrykket offentlige investeringer i sygehuse, skoler og veje for i alt 7,25 mia. kr. i 2012 og Der er også som led i kickstarten ekstra investeringer for 10,5 mia. kr. i offentlige virksomheder og selskaber, herunder baneinvesteringer, renoveringer af almene boliger samt investeringer, som er afledt af aftalen om den danske energipolitik samt af aftalen om takstnedsættelse og investeringer til forbedring af den kollektive trafik. Det har vist sig, at de offentlige investeringer er steget mindre end planlagt. Det skyldes måske, at det varer længere tid end forudsat at få gennemført beslutningsprocessen hos den enkelte bygherre og at få tegnet, projekteret og indhentet tilbud og skrevet kontrakt om et byggeprojekt. Og herefter vil opstartsperioden vare typisk op til tre måneder, før maskinerne kan begynde at arbejde. Ovenstående kan medføre, at faldet i de offentlige investeringer i år og til næste år måske vil blive mindre end oprindeligt forudsat. Finansministeriets skøn for investeringerne i renoveringer af almene boliger i 2012 blev i august i fjor sat ned med 1 mia. kr. i forhold til de oprindelige forudsætninger i kickstarten, og aktiviteten blev flyttet med ½ mia. kr. til hvert af årene 2014 og 2015 i erkendelse af, at det tager længere tid at få gennemført projekterne. Regeringen og Enhedslisten indgik den 11. november 2012 aftale om finansloven for Af særlig interesse for bygge- og anlægsbranchen er der afsat 1,5 mia. kr. til initiativer fordelt over med henblik på bedre udbytte af de grønne erhvervsmæssige styrker og potentialer, udbygning af grøn kollektiv trafik og grøn omstilling. Konkret er der afsat 484 mio. kr. i Der blev i 2007 indgået en politisk aftale, som har betydning for byggeaktiviteten. Det er kvalitetsreformen med en kvalitetsfond på 50 mia. kr. i 2008-priser til statslig medfinansiering med 25 mia. kr. til regionernes investeringer i sygehuse og med 25 mia. kr. til kommunerne, hvoraf 22 mia. kr. er til investeringer på de borgernære områder, og 3 mia. kr. er til arbejdskraftbesparende teknologi. Beskæftigelsen Væksten i dansk økonomi er for svag til at kunne standse den vigende tendens i den private byggeaktivitet, og selv om de offentlige investeringer bidrager til at stabilisere den samlede bygge- og anlægsaktivitet, vil beskæftigelsen i år falde med ca arbejdere, funktionærer og mestre. I 2013 er der nedgang i beskæftigelsen ved både nybyggeri og ved reparation og vedligeholdelse, mens der er stigning i beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed. Til næste år er der langt om længe udsigt til en fremgang i beskæftigelsen på ca personer. Det skyldes stigende investeringer i nybyggeri af hospitaler og stigende renoveringsaktivitet ved de almene boliger samt mange kommunale bygge- og anlægsarbejder. Vi forventer, at beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse vil stige med ca personer, og at beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed vil stige med ca. 500 personer, mens beskæftigelsen ved nybyggeri vil stabilisere sig. Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i personer Beskæftigede i alt 192 Gennemsnit for hele perioden S S Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

6 Danmarks Statistik har i 2012 genberegnet tallene for byggebeskæftigelsen tilbage til år Det er sket efter opdateringer af stikprøven og ændringer af opregningsgrundlaget fra ATP til E- Indkomst. Ansatte i offentlige og koncessionerede virksomheder er ikke længere med i statistikken. Den nye statistik har løftet niveauerne tilbage i tiden. Under opsvinget steg beskæftigelsen med personer fra i 2004 til i Herefter indtraf der et fald på i 2008, og da finanskrisen eskalerede, faldt beskæftigelsen med i 2009 og med i I 2011, som var "skybrudsåret", steg beskæftigelsen med 500 personer, hvorefter der var et fald på godt i I fjor var der dermed godt færre beskæftigede end i 2004, dvs. inden opsvinget satte ind. Beskæftigede arbejdere, funktionærer og mestre ved bygge- og anlægsvirksomhed S 2014S Nybyggeri Reparation og vedligeholdelse Anlægsvirksomhed Andet arbejde Kontorarbejde Ikke på arbejde* Beskæftigede i alt *) Ikke på arbejde på grund af dårligt vejr, ferie, sygdom og undervisning samt strejke Ledigheden I den første uge af december 2012 var der registreret fuldtidsledige bygningsarbejdere hos arbejdsløshedskasserne med tilknytning til BAT-Kartellet. Det svarer til 8,8 % af de forsikrede. Der var 51 flere ledige end på samme tid året før. Antallet af forsikrede faldt med 3.658, så antallet af beskæftigede medlemmer faldt med fra primo december 2011 til primo december Det store fald i beskæftigelsen fra 2007 til 2012 på personer har ikke fremkaldt en tilsvarende stigning i ledigheden. Det kan skyldes flere forhold. Antallet af udlændinge var skønsmæssigt ca i 2007, mens det var skønsmæssigt ca i Beskæftigelsen af dansk arbejdskraft er dermed reduceret fra arbejdere, funktionærer og mestre i 2007 til i 2012, dvs. med ca I 2012 var der hos BAT-Kartellet registreret ca flere ledige end under højkonjunkturen. Selv om der er andre a-kasser end BAT-Kartellets, så er der ingen tvivl om, at mange afskedige bygningsarbejdere har fået job i andre brancher, eller også har de forladt arbejdsmarkedet. 6 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

7 Produktionsværdien Den professionelle del af produktionsværdien ved bygge- og anlægsvirksomhed vil i år falde med ca. 4 mia. kr. eller med 2,5 %, hvorefter vi til næste år påregner en fremgang på 2,4 mia. kr., hvilket svarer til 1,5 %. Der er tale om et meget lavt niveau. Den professionelle produktionsværdi beløber sig til 157 mia. kr. i Opgjort i 2013-priser er det 55 mia. kr. mindre end dengang, da produktionen kulminerede på et niveau på 212 mia. kr. i både 2006 og Det er en reduktion på 26 % i faste priser. Produktionsværdi fordelt på hovedmarkeder i 2013 Materialer købt af private 19 % Reparation og vedligeholdelse inkl. hovedreparation 32 % Produktionsværdien ved nybyggeri bliver kun 38 mia. kr. i 2013 efter at have været 87 mia. kr. i Det er et fald på 49 mia. kr., opgjort i 2013-priser, eller 56 %. Nybyggeri 19 % Anlæg 30 % Produktionsværdien ved hovedreparation og almindelig bygningsreparation faldt fra 70 mia. kr. i 2007 til 58 mia. kr. i 2010, hvorefter produktionsværdien har ligget omkring 62 mia. kr. om året. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Produktionsværdien ved anlægsvirksomhed, som tæller både nyanlæg og anlægsreparation, er på ca. 58 mia. kr., hvilket er stort set samme niveau som i de foregående år. Det fremgår, at det først og fremmest er virksomheder med specialer inden for nybyggeriet, der er blevet hårdest ramt af krisen. Virksomheder, som udfører renoveringsarbejder, blev også hårdt ramt, men i de seneste år er aktiviteten stabiliseret. Selv om anlægsområdet har været stabilt, er mange virksomheder hårdt ramt af den voldsomme nedgang i aktiviteten ved byggemodning, som skyldes det lave nybyggeri, mens de større virksomheder nyder godt af mange de store projekter. I takt med nedgangen i nybyggeriet af private boliger og private erhvervsbygninger har den offentlige sektors nybyggeri tegnet sig for en stigende andel. I år er produktionsværdien ved nybyggeri af offentlige bygninger 13 mia. kr., og hertil kommer offentligt erhvervsmæssigt nybyggeri for godt 1 mia. kr. Sidstnævnte bliver kategoriseret som en del af nybyggeriet af erhvervsbygninger. Det offentlige nybyggeri udgør dermed godt 14 mia. kr. ud af den samlede produktionsværdi ved nybyggeri på 38 mia. kr. i Det er en andel på 38 %. Til sammenligning var den offentlige sektors andel kun 15 % i I det år var nybyggeriets produktionsværdi som nævnt 87 mia. kr., opgjort i 2013-priser, for dengang var det private nybyggeri meget større. Nybyggeriet af almene boliger udgør skønsmæssigt 17 % i år mod 7 % i 2007, og det vil sige, at det politisk bestemte nybyggeri udgør 55 % af det samlede nybyggeri i år mod kun 22 % i Det offentlige nybyggeris andel af det samlede nybyggeri i 2007 og i Private bygherrer 79 % Private bygherrer 46 % Offentlige bygherrer 38 % Offentlige bygherrer 15 % Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri På grund af afrunding er summerne ikke 100 Almene boligselskaber 7 % Almene boligselskaber 17 % Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

8 Produktionsværdien er den økonomiske aktivitet uden fradrag af forbrug af materialer og hjælpestoffer i produktionen. Der er tale om al aktivitet ved nybyggeri, nyanlæg og hovedreparationer samt ved almindelig reparation og vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Produktionsværdien bliver opgjort i basispriser, dvs. uden moms og afgifter. Produktionsværdien måler bygge- og anlægsproduktionen, som bliver udført af private bygge- og anlægsvirksomheder, og produktionsværdien måler også de offentlige og koncessionerede virksomheders produktion i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet. Hertil kommer byggematerialer, som private husholdninger og private virksomheder indkøber til bygningsreparationer udført af egen arbejdskraft, og sort arbejde. Når man fra den samlede produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed fratrækker værdien af byggematerialer, som private husholdninger og private virksomheder køber til reparationer udført af egen arbejdskraft, og også fratrækker sort arbejde, fremkommer den professionelle bygge- og anlægsproduktion. Produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed i mia. kr. i 2013-priser Boliger S 2014S Nybyggeri 18,5 20,6 15,8 12,8 11,8 Professionel hovedreparation 23,7 27,5 27,6 27,7 28,4 Boligbyggeri i alt 42,2 48,2 43,3 40,6 40,2 Erhvervsbygninger Nybyggeri 16,7 13,9 13,2 12,0 11,2 Professionel hovedreparation 5,6 4,8 4,6 4,6 4,5 Erhvervsbyggeri i alt 22,3 18,7 17,8 16,6 15,7 Offentlige bygninger Nybyggeri 11,9 12,3 12,0 13,0 14,6 Professionel hovedreparation 2,2 2,3 2,2 2,2 2,7 Offentligt byggeri i alt 14,1 14,5 14,2 15,2 17,3 Professionelle byggeinvesteringer i alt 78,5 81,4 75,3 72,3 73,2 Nybyggeri i alt 47,1 46,8 40,9 37,8 37,6 Professionel hovedreparation i alt 31,4 34,6 34,4 34,5 35,6 Professionel bygningsreparation 26,5 27,0 28,4 27,1 27,5 Professionel byggeaktivitet i alt 105,0 108,4 103,7 99,4 100,7 Anlæg Nyanlæg 29,3 31,8 31,6 32,5 33,4 Anlægsreparation 25,0 26,6 25,8 25,0 25,3 Anlægsaktivitet i alt 54,3 58,4 57,4 57,6 58,7 Professionel bygge- og anlægsaktivitet i alt 159,3 166,8 161,1 157,0 159,4 Materialer købt af private 32,7 35,2 36,3 36,3 36,3 Software 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Bygge- og anlægsvirksomhed i alt 192,8 202,9 198,2 194,1 196,5 Anm.: Som følge af afrunding er summen ikke altid lig med tallene for i alt 8 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

9 Det samlede nybyggeri Som bekendt er byggeaktiviteten meget konjunkturfølsom, og det kan derfor ikke overraske, at den økonomiske krise har fremkaldt store fald i nybyggeriet, især fordi aktiviteten voksede til meget høje niveauer i årene op til, at krisen satte ind. Men set i et historisk perspektiv, kan det godt give anledning til bekymring, at både boligbyggeriet og erhvervsbyggeriet er reduceret til niveauer, som vi ikke har set siden 1940 erne. For det første vil det lave niveau for nybyggeriet medføre, at gennemsnitsalderen for bestanden af både boliger og erhvervsbygninger bliver højere og højere, og den stadig ældre bestand af boliger og bygninger harmonerer dårligt med dagsordener om energibesparelser med mindre, der bliver gjort en meget målrettet indsats for at energirenovere. For det andet vil den stadig ældre bestand af erhvervsejendomme harmonere meget dårligt med dagsordener om, at erhvervslivet skal forbedre konkurrenceevnen over for udlandet, så vi kan forstærke den økonomiske vækst Påbegyndt byggeri i mio. m² etageareal i Mio. m² etageareal 10, Etageareal i alt 4,0 9,1 13,2 9,2 6,1 Gennemsnit 1985 og frem ,7 5,4 4,3 4,2 2014S 2013S De foregående års nedgang i det samlede påbegyndte etageareal vil fortsætte i år. Vi forudser et fald på 0,5 mio. m² til 4,2 mio. m². Herefter er der langt om længe udsigt til en vending i Fremgangen skønnes at blive på ca. 0,1 mio. m², så der vil blive påbegyndt i alt 4,3 mio. m². Der er vækst i nybyggeriet af sygehuse, og vi venter også stigende nybyggeri af almene boliger, mens erhvervsbyggeriet fortsat er vigende. De foreløbige tal i statistikerne for byggevirksomheden fra Danmarks Statistik har hidtil været meget usikre på grund af forsinkelser og fejl i indberetningerne af byggesager til Bygnings- og Boligregistret, BBR. Det er årsagerne til, at tallene bliver justeret gennem flere år. For eksempel er det samlede påbegyndte etageareal i 2010 revideret fra 4,40 mio. m² ved offentliggørelsen i februar 2011 til 5,55 mio. m² ved offentliggørelsen i februar Dermed er niveauet justeret op med 26 % i løbet af to år. Dansk Byggeri forventer, at det endelige niveau vil nå op på 5,7 mio. m². I konjunkturanalysen er tallene for det påbegyndte byggeri Dansk Byggeris skøn for de endelige tal i byggestatistikken. Nybyggeri i målt ved det påbegyndte etageareal i m² S 2014S Helårsbeboelse Erhvervsbygninger Kultur og institutioner Bygninger i øvrigt Påbegyndt etageareal i alt Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

10 Boligbyggeriet Det samlede boligbyggeri er faldet fra påbegyndte boliger i både 2010 og 2011 til boliger i Dansk Byggeri forventer en yderligere nedgang i år på ca til omkring boliger, hvilket er det laveste niveau siden 1940'erne. Den afdæmpede situation på boligmarkedet gør det meget vanskeligt for nybyggeriet at konkurrere med priserne på de eksisterende boliger, og på den baggrund forudser vi, at det private boligbyggeri vil falde i 2013 til det laveste niveau siden 1994, hvor der blev påbegyndt boliger. I år er der også fald i det almene boligbyggeri på grund af meget få tilsagn. Da kommunernes indskud til grundkapital er sat ned til 10 % af anskaffelsessummen, forventer vi en stigning i det almene boligbyggeri fra 2013 til 2014, mens det private boligbyggeri vil forblive på stort set samme niveau som i år. Sammenlagt er der således til næste år udsigt til en fornyet fremgang i nybyggeriet af boliger Antal påbegyndte boliger i Antal boliger i ,3 16,3 36, ,0 2013S 2014S 10,5 9,5 Antal påbegyndte boliger i S 2014S Fritliggende enfamilieshuse Række-, kæde- og dobbelthuse Lejligheder i flerfamilieshuse Boliger i alt Kilde: Danmarks statistik og Dansk Byggeris skøn Det almene boligbyggeri Nybyggeriet af almene boliger har været stimuleret af boligpakken fra marts 2009, som justerede rammebeløbende og gjorde det billigere for kommunerne at give tilsagn frem til Disse foranstaltninger fremkaldte et boom i interessen for at bygge nye boliger. Antallet af afgivne tilsagn steg således fra i 2008 til i 2009, og derefter blev der i 2010 givet tilsagn til nybyggeri af boliger fordelt på almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt 94 friplejeboliger. Men efter kommunernes indskud til grundkapital blev sat op fra 7 % til 14 % af anskaffelsessummen den 1. januar 2011, gav kommunerne tilsagn til kun 332 nye almene boliger i hele Da det varer flere måneder, fra et tilsagn bliver givet, til spaden kommer i jorden, steg det påbegyndte byggeri imidlertid fra almene boliger i 2010 til i Regeringen og Kommunernes Landsforening blev i juni 2012 enige om at sænke indskuddet til grundkapital til 10 % fra 1. juli 2012 til udgangen af Det har igen forøget interessen for nybyggeri af almene boliger. I 2012 blev der givet tilsagn mod som nævnt kun godt 300 året før, men det vil vare mange måneder, inden vi vil kunne se en vending i påbegyndelserne. På trods af den stigende interesse for nye boliger forudser vi i 2013 et fald i antallet af påbegyndte almene boliger på ca til ca Faldet skal ses i sammenhæng med mængden af tilsagn i de foregående par år, Da der er stort behov for flere boliger i navnlig universitetsbyerne, forventer vi, at kommunerne vil forøge tilsagnene, så påbegyndelserne vil stige med skønsmæssigt ca fra 2013 til Antal påbegyndte almene boliger i S 2014S Almene familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Friplejeboliger Almene boliger i alt Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Dansk Byggeris skøn 10 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

11 Det private boligbyggeri Boligmarkedet er meget afdæmpet. Der er fortsat et stort udbud af ejerboliger i forhold til antallet af handler, men gennem 2012 er der sket et fald i mængden af udbudte boliger, især fordi mange boliger er trukket tilbage fra markedet. Ultimo december 2012 var der udbudt parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder. Til sammenligning var der ultimo 2011 udbudt parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder. Antallet af handlede parcel- og rækkehuse var i 2012 af samme omfang som i 2011, dvs. omkring på årsbasis. Niveauet var ca. 2/3 af det gennemsnitlige niveau i de sidste årtier. Interessen for ejerlejligheder er forøget. I 2012 blev der handlet ca , hvilket var 10 % flere end året før. På trods af denne fremgang er antallet af handler væsentligt under det historiske gennemsnit Liggetider Antal dage Situationen med den store mængde udbudte boliger i forhold til antallet af handler indebærer, at den gennemsnitlige periode, som boligerne er til salg, er steget til et højt niveau. For parcel- og rækkehuse er den gennemsnitlige liggetid godt 10 måneder, hvilket er rekord. For ejerlejligheder er liggetiden knap 7 måneder mod 7½ måneder året før. Der er stor geografisk spredning på liggetiderne, som er lavest i hovedstaden, hvor markedet for ejerlejligheder er særligt interessant, fordi det i tidligere omsving har været det første til at reagere. I 2012 har salget af ejerlejligheder i hovedstadsregionen været stigende, mens udbuddet er faldet relativt mere end i resten af landet. De lange salgstider lægger et pres på boligpriserne og gør det vanskeligt for nybyggeriet at konkurrere på priserne. Det private boligbyggeri er reduceret til et lavt niveau, og vi forventer en vigende tendens fra ca påbegyndte boliger i 2012 til godt i Der er tilbagegang i nybyggeriet af parcelhuse, mens nybyggeriet af boliger i flerfamilieshuse er stabiliseret. Pensionskasserne har fokus på investeringer i nye boliger som led i deres risikospredning, og pensionskasserne ønsker som bygherrer at udnytte de fordelagtige priser, der hænger sammen med den lave byggeaktivitet apr-04 okt-04 apr-05 okt-05 apr-06 okt-06 apr-07 okt-07 apr-08 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse Kilde: Realkreditrådet, seneste observation december 2012 Sommerhuse Situationen på markedet for sommerhuse er ikke bedre end for parcel- og rækkehuse. Ultimo 2012 var der udbudt fritidshuse eller næsten det samme som året før. Handlerne er steget fra 2011 til 2012, men liggetiden er i slutningen af 2012 godt 400 dage, hvilket er rekord. I 2012 blev der påbegyndt knap sommerhuse, hvilket er det laveste niveau i mange år. Det påbegyndte etageareal, som vedrører både nybyggeri og tilbygninger, var omkring m² i 2012, og vi forventer ca. det samme niveau i år og til næste år. Antal påbegyndte private boliger i S 2014S Fritliggende enfamilieshuse Række-, kæde- og dobbelthuse Lejligheder i flerfamilieshuse Boliger i alt Kilde: Danmarks Statisktik og Dansk Byggeris skøn Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

12 Erhvervsbyggeriet Det private erhvervsliv har reduceret byggeinvesteringerne til et meget lavt niveau. Mange virksomheder er udfordret af svag efterspørgsel og høje omkostninger samt en produktivitet, der ligger i den nedre ende, når vi sammenligner os med andre lande. Der er meget ledig produktionskapacitet, så på kort sigt er der ikke udsigt til en vending i erhvervsbyggeriet, men derimod til en vigende tendens. I år vil det samlede erhvervsbyggeri falde til under 2 mio. m². Påbegyndt erhvervsbyggeri i i m² S 2014S Landbrug Øvrigt erhvervsbyggeri i byerhvervene Administration, handel og lager Fabrikker og værksteder Erhvervsbyggeri i alt Kilde: Danmarks statistik og Dansk Byggeris skøn Fabrikker og værksteder Industriens investeringer i nybyggeri afhænger af forventningerne til den fremtidige afsætning og produktion sammenholdt med kapacitetsudnyttelsen. Det går dårligt med industriproduktionen. I 4. kvartal 2012 indtraf det største kvartalsvise tilbageslag i mere end tre år, og i december 2012 var produktionen målt i faste priser 8,0 % lavere end i december Det skyldtes især et stort fald i omsætningen på eksportmarkederne. Der er stor spredning blandt brancherne i industrien. Medicinalindustrien og møbelindustrien har i det seneste år oplevet pæne vækstrater, og i forhold til 2005 er produktionsindekset for medicinalindustrien steget med 21 %, mens det er steget med 18 % for elektronikindustrien og med 16 % for maskinindustrien. I 2012 har industriens kapacitetsudnyttelse været på et stabilt niveau, som var 10 % højere end i 2009, men dog 10 % under niveauet i Kapaciteten i medicinalindustrien var i 4. kvartal i fjor udnyttet med 92 %, mens kapacitetsudnyttelsen var 85 % i den kemiske industri og 84 % i føde-, drikke- og tobaksvareindustrien. Ifølge Oline-ED Statistikken faldt ledigheden for lager- og produktionslokaler med 0,3 procentpoint fra 1. oktober 2012 til 1. januar 2013, og dermed var 4,0 % af bestanden ledig ved indgangen til På landplan var der 4,0 mio. m² ledige lokaler, og selv om det er et fald på godt 0,2 mio. m² i forhold til 1. januar 2011, så er der fortsat tale om et forholdsvist højt niveau. Nybyggeriet af fabrikker og værksteder faldt fra 0,9 mio. m² i 2008 til godt 0,3 mio. m² i 2009, hvorefter det var knap 0,3 mio. m² i 2010 og I 2012 var der en lille fremgang. Vi forventer, at der vil blive påbegyndt 0,3 mio. m² både i år og til næste år, og det vil sige samme niveau som i fjor. Administration Det påbegyndte byggeri af bygninger til administration, handel og liberale erhverv faldt fra 1,95 mio. m² i 2008 til 0,8 mio. m² i På baggrund af lavkonjunkturen og de mange ledige lokaler må vi forvente, at den vigende tendens vil fortsætte i 2013 og ,8 1,6 1,4 1,2 Påbegyndt byggeri af fabrikker mv Mio. m² 1,68 1,32 1, Industriens produktionsindeks Indeks 2005=100 1,0 0,8 0, ,6 0,4 0,2 0,46 0,66 0,32 0, , S 2014S 80 jul-00 jul-01 jul-02 jul-03 jul-04 jul-05 jul-06 jul-07 jul-08 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Seneste observation er december Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

13 Ledigheden for kontorlokaler steg på landsplan med 0,2 procentpoint gennem 4. kvartal 2012, så der var 9,3 % ledige lokaler pr. den 1. januar Det svarer til, at der var 2,17 mio. m² ledige kontorlokaler. I Hovedstaden var der 9,7 % ledige kontorlokaler, hvilket svarer til 1,08 mio. m². For detailhandelslokaler steg ledigheden på landsplan med 0,1 procentpoint gennem 4. kvartal i fjor, og ledigheden var dermed 6,4 % ved indgangen til Det svarer til, at der er 0,79 mio. m² ledige lokaler inden for detailhandlen. De ledige lokaler har ikke samme kvalitet. Nogle lokaler lever ikke op til kravet om tidssvarende arbejdspladser og venter derfor på at blive renoveret eller revet ned. Det vil vare længe, før bestanden af ledige lokaler bliver reduceret til et mere normalt niveau. Pensionskasserne har vist stigende interesse for at investere i nye boliger, nye erhvervsbygninger og nye institutionsbygninger, og det har stor betydning for byggebranchen, at pensionskasserne investerer i nybyggeri. Der er tale om langsigtede investeringer, som ikke er følsomme over for den aktuelle lavkonjunktur Ledighedsprocenter for erhver vslokaler jan Procent 3. juli jan 2004 Kontor Lager- og produktion Detail 3. juli jan juli jan juli jan juli jan juli jan juli jan juli jan juli jan juli 2012 Kilde: Oline-lokalebørs frem til 3. kvartal 2011 herefter Oline-ED Statistikken Anm.: Seneste observation er 1. januar jan Pensionskasserne har fokus på nyt kvalitetsbyggeri, der lever op til fremtidens krav om lavt energiforbrug og grønne, bæredygtige elementer. Investorerne ved, at den lave byggeaktivitet med tiden vil kunne føre til, at der kan opstå mangel på moderne lokaler. Øvrigt erhvervsbyggeri i byerhvervene Denne kategori omfatter el-, vand- og varmeværker, transport- og garageanlæg (fragtmandshaller, banegårds- og lufthavnsbygninger) samt hoteller og restauranter mv. Nybyggeriet følger stort set udviklingen i erhvervsbyggeriet i byerhvervene. I de senere år er det øvrige erhvervsbyggeri faldet. I fjor blev der påbegyndt 0,20 mio. m², og vi forventer, at dette niveau vil blive opretholdt i år og til næste år. Landbrug Landbrugsbyggeriet omfatter avlsbygninger i form af stalde, lader, maskinhuse og siloer såvel som minkfarme og væksthuse i gartnerier samt bygninger ved råstofudvinding. 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Påbegyndt byggeri af bygninger til administration, handel, lager og liberalt erhverv Mio. m² ,24 1,94 0,67 1,80 1,14 1,96 2,22 0, S 2014S 0,75 Det påbegyndte landbrugsbyggeri mv. lå i en lang årrække et godt stykke over 2 mio. m², men i 2009 blev der igangsat 1,4 mio. m², og herefter har landbrugsbyggeriet svinget fra godt 0,7 mio. m² i 2010 til 0,8 mio. m² i 2011 og tilbage til 0,7 mio. m² i Mange landbrugsbedrifter er som bekendt hårdt presset af stor gæld, og Videncentret for Landbrug forudser en beskeden investeringslyst i de næste år som følge af forøget fokus på konsolidering. Dansk Byggeri vurderer, at landbrugsbyggeriet vil vise en vigende tendens til 0,6 mio. m² i 2014, så der er tale om forholdsvist beskedne fald i år og til næste år, men det skyldes, at nybyggeriet i forvejen er reduceret til et meget lavt niveau. Udviklingen i landbruget har længe været præget af en strukturel tendens i retning af færre, men større bedrifter, og det medfører, at de enkelte byggeprojekter generelt er blevet større. Vækstfondens ordning "Vækstkaution" gør det muligt at investere i udvikling af landbrugserhvervet i en tid, hvor det er vanskeligt at finde finansiering. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Påbegyndt landbrugsbyggeri Mio. m² 1, ,87 2,40 2,29 3,24 0, , S 2014S 0,65 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

14 Byggeriet af institutioner Det er enkelte lyspunkter, og det er de offentlige byggeinvesteringer, som er stigende. Der er udsigt til en markant vækst i regionernes nybyggeri af hospitaler i de næste år, mens udbygningen af universiteterne er kommet op på et højt niveau. Der bliver også opført et nyt fængsel, og så bliver der investeret i retsbygninger. Hertil kommer, at kickstarten har givet grønt lys til ekstra investeringer i kommunerne, og forhøjelsen af kommunernes anlægsbudgetter i år vil også bidrage til byggeaktiviteten. Sammenlagt forventer vi, at det offentlige nybyggeri vil stige fra 0,40 mio. m² i 2012 til ca. 0,45 mio. m² i 2013 og til 0,50 mio. m² i Investeringer i offentlige institutioner Mia. kr. Fængsler Retsbygninger Universiteter Hospitaler Investeringerne i nye sygehuse omfatter især nybyggeri, som er støttet af statslig medfinansiering via kvalitetsfonden, men herudover er der en del byggeprojekter, som regionerne selv står for. I efteråret 2011 viste det sig, at kommunernes budgetter for 2012 omfattede investeringer for 4,9 mia. kr. mere end de 15,5 mia. kr., som regeringen og Kommunernes Landsforening havde aftalt, men med kickstarten fik kommunerne lov til at iværksætte alle investeringerne. Der er ikke alene tale om projekter inden for de borgernære områder: daginstitutioner, skoler, ældreinstitutioner og idræt, der er støttet af kvalitetsfonden, men også om andre områder som veje og cykelstier. Da det typisk varer adskillige måneder fra kommunalbestyrelserne beslutter et projekt til det første spadestik, vil kickstarten i form af bygge- og anlægsarbejder især vise sig fra efteråret 2012 og fortsætte helt ind i I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni 2012 var niveauet for investeringerne i 2013 igen 15,5 mia. kr., men budgetterne viste, at kommunerne prioriterede et højere niveau for anlægsudgifterne på 0,6 mia. kr. mod et tilsvarende lavere niveau for serviceudgifterne. Kommunerne har haft ønske om en yderligere prioritering af investeringer i 2013, og regeringen har derfor på baggrund af lavkonjunkturen aftalt med Kommunernes Landsforening, at kommunerne kan hæve investeringerne i 2013 med yderligere 2 mia. kr Note: Figuren omfatter både nybyggeri- og renoveringsaktivitet. Kilde: Data er indhentet fra bygherrers og arkitekters hjemmesider, godtsygehusbyggeri.dk, Folketingstidende, Finanslov 2012 samt presseklip. Data er indsamlet i perioden 3/ til 31/ under forudsætning af, at der sker en omprioritering inden for den samlede budgetramme. Da driftsudgifterne ventes at blive mindre end budgetteret, vil der blive plads til flere investeringer. Kommunernes samlede bruttoanlægsbudget til nybyggeri, hovedreparationer og anlægsarbejder samt til indkøb af inventar og transportmidler bliver dermed 18,1 mia. kr. i år. Det er 10 % mindre end året før, men faldet vil som nævnt slå igennem på aktiviteten med en vis forsinkelse, så faldet vil formentlig først blive mærkbart på byggeaktiviteten i 2. halvår I 2013 vil der, ligesom i de to foregående år, blive udmøntet 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til statslig medfinansiering af investeringerne på kommunernes borgernære områder. I forhold til den oprindelige udmøntning for er der tale om ekstra penge, da bevillingen er forhøjet med 2 mia. kr. til 11 mia. kr. Kommunernes investeringer udgør mindst 7 mia. kr. på de borgernær områder, som omfatter daginstitutioner, folkeskoler, idræt og ældreinstitutioner. Reparation og vedligeholdelse Set over en årrække er udviklingen i aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger mere stabil end aktiviteten ved nybyggeri, men der indtraf dog et tydeligt fald fra 2007 til 2010, da beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse faldt med arbejdere og medarbejdende mestre eller med næsten 17 %. I løbet af 2011 blev renoveringsaktiviteten stimuleret to ekstraordinære effekter. Den ene var BoligJob-Ordningen, som trådte i kraft den 1. juni. Ordningen, der var i kraft frem til udgangen af 2012, gav mulighed for skattefradrag for en del af lønudgiften ved istandsættelse af hjemmet. Den ekstra aktivitet var ikke alene fordelt på hovedreparation, men også på almindelig reparation, da mange projekter var forholdsvist små. Den anden stimulerende effekt var skybruddene i juli og august, som fremkaldte meget høj aktivitet i de følgende måneder med 14 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

15 udbedringer og istandsættelser af de mange beskadigede boliger, bygninger og anlæg. Produktionsværdien af disse arbejder beløb sig til godt 2,6 mia. kr., eksklusiv følgeskader som fugt og skimmel. I 2011 som helhed var der 500 flere beskæftigede ved reparation og vedligeholdelse end i Aktiviteten blev i 2012 stimuleret af BoligJob-Ordningen og af Nettomåle-Ordningen, som gav boligejerne økonomisk incitament til at etablere solcelleanlæg. Begge ordninger var meget populære, og det er tydeligt, at flere og flere private husholdninger ønskede at benytte ordningerne, før de ophørte. For beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse steg med arbejdere og mestre fra maj til november. Dermed var der i 2012 som helhed beskæftiget arbejdere og mestre, hvilket var færre end i skybrudsåret. Ophøret af BoligJob-Ordningen og Nettomåle-Ordningen bevirker, at beskæftigelsen i byggebranchen, alt andet lige, vil falde med ca personer fra 2012 til Der ingen vækstdrivere med hensyn til de private boligejeres renoveringer. På trods af de lave rentesatser er de private boligejere meget tilbageholdende. Det hænger sammen med stemningen på boligmarkedet og faldet i friværdierne samt den skærpede kreditvurdering hos banker og realkreditinstitutter. Hertil kommer, at den lave omsætning på boligmarkedet er med til at begrænse aktiviteten, fordi en bolighandel som regel vil føre renoveringer med sig. Det private erhvervsliv synes ligesom boligejerne at være tilbageholdende med at renovere under indtryk af den aktuelle økonomiske situation og usikkerheden med hensyn til fremtiden. Til gengæld er der stor vækst i renoveringerne af de almene boliger. Det skyldes ikke kun kickstarten, som har fremrykket projekter, men også boligaftalen i maj 2012, som forhøjede Landsbyggefondens renoveringsramme med ekstra 4,1 mia. kr., så den samlede investeringsramme til renoveringsprojekter blev 6,8 mia. kr. i På grund af fremrykningerne af renoveringsprojekter og forhøjelsen af rammen oplevede Landsbyggefonden i 2012 det største omfang af tilsagn i renoveringsstøtteordningens historie. I fjor blev der således meddelt tilsagn for 11,0 mia. kr. inklusiv overførsel af 4,1 mia. kr. fra Der blev med boligaftalen i maj i fjor også afsat 1,9 mia. kr. på Landsbyggefondens ramme til renoveringer i hvert af årene Der er tale om omfattende projekter, som bl.a. indebærer genhusning af mange beboere, og derfor vil det vare flere år at få gennemført alle projekterne. - Ifølge Landsbyggefonden er en del af de projekter, som er fremrykket i forbindelse med kickstarten, ikke kommet lige så hurtigt i gang som finansministeriet havde forudsat. Til gengæld er skønnet for aktiviteten i 2014 og 2015 sat op med 0,5 mia. kr. i begge årene. Dansk Byggeri skønner, at investeringerne i renovering af de almene boliger vil stige med ca. 2,0 mia. kr. i 2013 og med ca. 0,6 mia. kr. i Fremgangen i disse renoveringer vil opveje en del af det fald i aktiviteten, som er fremkaldt af ophøret af BoligJob- Ordningen og Nettomåle-Ordningen. Renoveringerne af de kommunale bygninger, som er affødt af kickstarten, samt de ekstra renoveringer, der følger af forhøjelsen af det kommunernes anlægsloft i år, vil også bidrage til at stabilisere aktiviteten. Landsbyggefondens tilsagn om støtte til renoveringer af almene boliger Investeringer inklusiv moms i mia. kr., årets priser Hovedstaden 1,26 1,18 0,62 0,84 2,87 6,10 Sjælland 0,32 0,45 0,17 0,73 0,09 0,57 Syddanmark 0,47 0,26 0,46 0,53 1,27 2,14 Midtjylland 0,06 0,34 0,72 0,26 1,07 0,61 Nordjylland 0,30 0,24 0,56 0,22 1,22 1,61 Investeringer i alt 2,40 2,48 2,53 2,59 6,52 11,02 Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Produktionsværdien ved hovedreparation og bygningsreparation i i mia. kr S 2014S Hovedreparation af: Boliger 23,7 27,5 27,6 27,7 28,4 Erhvervsbygninger 5,6 4,8 4,6 4,6 4,5 Offentlige bygninger 2,2 2,3 2,2 2,2 2,7 Hovedreparation i alt 31,4 34,6 34,4 34,5 35,6 Bygningsreparation af: Boliger 11,7 12,0 12,6 11,3 11,7 Erhvervsbygninger 13,1 13,4 14,1 14,1 14,1 Offentlige bygninger 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 Bygningsreparation i alt 26,5 27,0 28,4 27,1 27,5 Hovedreparation og bygningsreparation i alt 57,9 61,6 62,7 61,6 63,1 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

16 Sammenlagt ventes beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse at falde med ca personer fra 2012 til BoligJob-Ordningen har som nævnt fremrykket en del projekter fra 2013 til 2012, men da vi antager, at der ikke er fremrykket projekter fra 2014 til 2012, vil niveauet for de private boligejeres renoveringsaktivitet alene af denne grund stige fra 2013 til Hertil kommer, at fremgangen i renoveringerne af de almene boliger vil fortsætte til næste år, og dermed er der udsigt til en fornyet opgang i beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse i Anlægsaktiviteten Aktiviteten ved anlægsvirksomhed nyder godt af mange store projekter. Selv om det er vanskeligt at skønne over beskæftigelsen på grund af vejrliget og mange forskellige markedsområder, så vurderer vi, at beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed vil stige med ca. 500 arbejdere både i år og til næste år. Som tidligere nævnt har Danmarks Statistik genberegnet tallene for beskæftigelsen tilbage til Det har bl.a. medført, at de ansatte i offentlige og koncessionerede virksomheder ikke længere er med i statistikken, og derfor er niveauet for beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed reduceret med nogle få tusinde i forhold til de tidligere konjunkturanalyser fra Dansk Byggeri. Vindmøller I år er der for alvor kommet gang i etableringen af fundamenter til havvindmøller til den 400 MW store park ved Anholt. Der er ikke andre anlægsarbejder med havvindmøller i 2013 og 2014, men på land er der fortsat en vis aktivitet. Der vil blive igangsat forundersøgelser forud for etableringen af i alt 450 MW kystnære havmøller. De 6 udpegede områder er: ved Bornholm, i Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, ved Sæby samt i Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Foruden de kystnære havmøller vil der om nogle år blive udbygget med 600 MW på Kriegers Flak og 400 MW på Horns Rev 3. Varmeforsyning Der er omfattende investeringer i fornyelse og udbygning af fjernvarmenettet. Ifølge foreningen Dansk Fjernvarme stiger investeringerne i fjernvarme fra 3,8 mia. kr. i 2012 til 5,0 mia. kr. i både 2013 og Væksten er affødt af energiaftalen i marts 2012, som udstikker rammerne for energisektoren frem til Anlægsarbejderne på fjernvarmeområdet er spredt ud over hele landet. El og gas Investeringerne i transmission af el og gas stiger fra ca. 4,0 mia. kr. i 2012 til 4,6 mia. kr. i De samlede investeringer i eltransmissionsnettet udgør ca. 23 mia. kr. opgjort i 2013-priser over de næste 5 år ifølge anlægsrapport 2012/13 fra energinet.dk. Der er tale om udbygning (udlandsforbindelser og tilslutning af vindmølleparker) og forstærkning af nettene samt kabellægning og forskønnelse. Nogle af de kabellægningsprojekter, som var i Kabelhandlingsplan 2009, er udskudt i forbindelse med finansieringen af energiforliget i I foråret 2013 vil der blive offentliggjort en ny plan for netudbygningen med oversigt over de kabellægningsprojekter, som vil blive gennemført før Investeringerne i gastransmission er 1,9 mia. kr., hvilket næsten udelukkende er det igangværende projekt med gasledningen mellem Egtved og Ellund ved den dansk-tyske grænse. Veje I 2012 kulminerede Vejdirektoratets investeringer på et meget højt niveau. Vejdirektoratet har i fjor betalt for motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, der blev anlagt som et OPP-projekt fra foråret 2010 til foråret Det vil sige, at udgifterne i fjor var noget større end aktiviteten. Når vi ser bort fra OPP-projektet, falder Vejdirektoratets anlægsbudget med 0,7 mia. kr. i 2013, og ifølge budgetoverslaget vil udgifterne falde med knap 2,1 mia. kr. til 3,4 mia. kr. i Det eneste store projekt er motorvejen gennem Silkeborg. Tilbagegangen i udbygningen af statsvejene ser ud til at ville fortsætte. Ifølge de afsatte beløb på budgetoverslagene i finanslov 2013 er der udsigt til et fald på knap 1,8 mia. kr. i 2015 og et fald på 0,9 mia. kr. i Det vil sige, at Vejdirektoratets anlægsudgifter vil blive reduceret fra 7,3 mia. kr. i 2012 til 0,7 mia. kr. i Det er et fald på 6,6 mia. kr. i 2013-priser, hvilket svarer til 90 %! Regeringen har et ekspertudvalg, som skal kortlægge de store planlagte bygge- og anlægsprojekter og deres betydning for beskæftigelsen, herunder de fremtidige kvalifikationsbehov. Der er især tale om nye sygehuse og Femern Bælt Forbindelsen samt Metro Cityringen, og så er der også den nye jernbane mellem København og Ringsted. Med det store fald i Vejdirektoratets investeringer på 90 % til 0,7 mia. kr. i 2016 bliver der således ikke meget for ekspertudvalget at kortlægge på Vejdirektoratets område. For så vidt angår Vejdirektoratets tilskudspulje, dvs. statslig medfinansiering af cykelprojekter og kommunale anlægsprojekter, som er vejprojekter i Århus og Odense, men også på Bornholm og ved Vejle og Grenå, så falder udgiftsbevillingen fra 256 mio. kr. i 2013 til 4,0 mio. kr. i Alle beløb er i 2013-priser. Vejdirektoratets udgifter til drift og vedligeholdelse af veje og broer, eksklusiv vintertjeneste, falder fra 1,6 mia. kr. i 2012 til 1,2 mia. kr. i 16 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

Konjunkturanalyse februar 2014

Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2014 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2014 og 2015. Konjunkturanalysen

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Offentligt byggeri er balsam på såret

Offentligt byggeri er balsam på såret Februar 2013 Januar Januar 2. årgang Nr. 2 4. årgang Nr. 1 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA KO N J U N K T U R A N A LY SE Offentligt byggeri er balsam på såret Dansk Byggeri glæder sig over de politiske

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Analyse af Bygge- og anlægsbranchen. September 2015

Analyse af Bygge- og anlægsbranchen. September 2015 Analyse af Bygge- og anlægsbranchen September 15 Indholdsfortegnelse 4 Leder 6 Bygge- og anlægsbranchen generelt 12 Branchens vilkår 14 Bedre bundlinje i bygge- og anlægsbranchen 18 De bedste i bygge-

Læs mere

Økonomisk prognose - marts 2012 Lysere udsigter for dansk økonomi

Økonomisk prognose - marts 2012 Lysere udsigter for dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 212 Lysere udsigter for dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose - marts 212 af chefanalytiker

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Økonomisk prognose - september 212 Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Indholdsfortegnelse 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH NRQRPL

Indholdsfortegnelse 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH NRQRPL Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQLGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE FÆRØERNE BERETNING DEN ØKONOMISKE UDVIKLING PÅ FÆRØERNE I 1998/99 DECEMBER 1999

DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE FÆRØERNE BERETNING DEN ØKONOMISKE UDVIKLING PÅ FÆRØERNE I 1998/99 DECEMBER 1999 DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE FÆRØERNE BERETNING OM DEN ØKONOMISKE UDVIKLING PÅ FÆRØERNE I 1998/99 DECEMBER 1999 Indholdsfortegnelse SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...3 1. KONJUNKTURUDVIKLINGEN...3 2.

Læs mere

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt Økonomisk prognose - oktober 9 Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt 1 Resumé af prognosen Dyb krise i dansk økonomi 3 Behov for politisk handling 4 Appendix Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Årsberetning 2003/2004

Årsberetning 2003/2004 Årsberetning 2003/2004 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET 2 Bygge- og anlægsaktiviteten i 2003........... 4 2 Dansk Byggeri taler branchens sag............ 5 2 Dansk Byggeri

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere