Konjunkturanalyse februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturanalyse februar 2013"

Transkript

1 Konjunkturanalyse februar 2013

2 INDHOLD 3 Sammenfatning 3 Hovedtendenser 4 Den økonomiske udvikling 4 Økonomisk politik 5 Politiske initiativer 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 7 Produktionsværdien 9 Det samlede nybyggeri 10 Boligbyggeriet 10 Det almene boligbyggeri 11 Det private boligbyggeri 11 Sommerhuse 12 Erhvervsbyggeriet 12 Fabrikker og værksteder 12 Administration 13 Øvrigt erhvervsbyggeri i byerhvervene 13 Landbrug 14 Byggeriet af institutioner 14 Reparation og vedligeholdelse 16 Anlægsaktiviteten 16 Vindmøller 16 Varmeforsyning 16 El og gas 16 Veje 17 Baner 17 Cityringen 17 Vand og spildevand 18 Byggemodning 18 Havne 18 Her har vi ændret vores skøn 19 Nøgletal Forord Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2013 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2013 og Konjunkturanalysen er udarbejdet af direktionssekretariatet. Spørgsmål kan rettes til: 2 Afdelingschef Vibeke Gaardsholt, telefon: , 2 seniorøkonom Finn Bo Frandsen, telefon , 2 chefkonsulent Andreas Fernstrøm, telefon: , 2 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

3 Sammenfatning Danmark er præget af svag økonomisk vækst. Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen falder med skønsmæssigt 3 % i år og stiger med 2 % til næste år. Nybyggeriet af boliger og erhvervsbygninger er på et historisk lavt niveau, mens det offentlige nybyggeri stiger på grund af stigende investeringer i nye sygehuse. De private boligejere holder igen med at renovere, og det samme gør erhvervslivet, hvorimod der er fremgang i renoveringerne af de almene boliger. Aktiviteten ved anlægsvirksomhed nyder godt af de mange store projekter, mens aktiviteten ved byggemodning er på et meget lavt niveau. Hovedtendenser Dansk økonomi stod stille i 2012 med en vækst på kanten af recession, men de seneste prognoser peger i retning af vækstrater på ca. 1 % i 2013 og godt 1,5 % i Den økonomiske vækst vil ikke blive stærk nok til at fremkalde en konjunkturbetinget fremgang i bygge- og anlægsaktiviteten, så beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil falde med ca arbejdere, funktionærer og medarbejdende mestre fra 2012 til I 2014 er der udsigt til en fremgang på ca beskæftigede. Det skyldes især vækst i nybyggeriet af hospitaler og stigende aktivitet med renovering af almene boliger samt mange kommunale byggeog anlægsinvesteringer. Det hænger sammen med kvalitetsreformen, kickstarten og forøgelsen af kommunernes anlægsloft i år. Nybyggeriet er blevet reduceret til et meget lavt niveau, og også i det indeværende år må der påregnes en tilbagegang, før der til næste år vil indtræffe en lille vending, såfremt nybyggeriet af almene boliger vil stige. Boligbyggeriet ligger på et rekordlavt niveau. Det skyldes det lave niveau for det private boligbyggeri, som følge af afdæmpningen på boligmarkedet, og et dyk i det almene boligbyggeri, som følge af meget få tilsagn i de to foregående år. I 2013 vil der blive påbegyndt knap boliger, hvilket er bundrekord siden 2. Verdenskrig. I 2014 forventer vi en stigning i nybyggeriet af almene boliger, så det samlede boligbyggeri vil stige med ca påbegyndelser. Det private erhvervsbyggeri er også faldet til et rekordlavt niveau på grund af lavkonjunkturen og mange ledige lokaler. Det gælder alle tre hovedsegmenter. Nybyggeriet af fabrikker og værksteder er reduceret til et niveau, som vi ikke tidligere har set i statistikkerne. Der bliver kun påbegyndt 0,3 mio. m² i år. Landbrugsbyggeriet er heller ikke til at kende, da der kun bliver påbegyndt 0,65 mio. m². Nybyggeriet af bygninger til administration, handel og lager ligger også på et meget lavt niveau på omkring 0,7 mio. m². Desværre er der heller ikke udsigt til et omslag i erhvervsbyggeriet til næste år. De offentlige investeringer i nybyggeri er stigende. Der er vækst i nybyggeriet af sygehuse og universitetsbygninger. Hertil kommer, at der er ved at blive opført et nyt fængsel, og at kickstarten har givet grønt lys for ekstra investeringer i kommunale institutioner som børnehaver og skoler. Aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger ventes at falde i år. Som bekendt er både BoligJob-Ordningen og Nettomåle-Ordningen ophørt, og disse ophør indebærer, at beskæftigelsen, alt andet lige, vil falde med ca arbejdere, funktionærer og mestre. Til gengæld er renoveringerne af de almene boliger i vækst, og de offentlige renoveringer, som er affødt af kickstarten og det højere kommunale anlægsloft, vil bidrage til at stabilisere aktiviteten. Sammenlagt ventes beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse at falde med ca personer fra 2012 til BoligJob-Ordningen har fremrykket projekter fra 2013 til 2012, så niveauet for de private boligejeres renoveringer vil stige fra 2013 til Endvidere vil fremgangen i renoveringerne af de almene boliger fortsætte til næste år, og dermed er der udsigt til en fornyet opgang i beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse i Aktiviteten ved anlægsvirksomhed stiger som følge af mange store projekter, mens omfanget af byggemodning er lavt. Oversigtstabel S 2014S Beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen Påbegyndt nybyggeri i mio. m² 5,7 5,4 4,7 4,2 4,3 Antal påbegyndte boliger Beskæftigede ved anlægsvirksomhed Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

4 Den økonomiske udvikling Udviklingen i dansk økonomi er afhængig af, hvad der foregår i verden omkring os. Samhandlen påvirker os direkte, og hertil kommer den indirekte påvirkning via forventningerne til fremtiden. Danmarks eksport har i de seneste år nydt godt af vækst til landene uden for Europa, især USA og Kina, mens eksporten til EU har været hæmmet af en flad udvikling. Dansk økonomi har stået stille i 2012 med en vækst på kanten af recession. Stilstanden skyldes især fald i den indenlandske efterspørgsel på grund af stor tilbageholdenhed hos husholdningerne og virksomhederne. Både forbruget og investeringerne er med andre ord på lave niveauer, mens opsparingen omvendt er meget høj. Konsolideringen hos husholdningerne og virksomhederne skal især ses i sammenhæng med de store formuetab, der skete i kølvandet på finanskrisen. Hertil kommer, at reallønnen er vigende. Det offentlige forbrug er vokset mindre, end der var lagt op til, og de offentlige investeringer har været lavere end planlagt. I tabellen er vist forventningerne til udviklingen i den økonomiske vækst, dvs. væksten i bruttonationalproduktet målt i faste priser. Det fremgår, at der er forventninger om en vækst på ca. 1 % i det indeværende år og en vækst på godt 1,5 % til næste år. Der er dermed kun udsigt til svage vækstrater, så dansk økonomi er langt fra et opsving. På Danmarks to største eksportmarkeder, Tyskland og Sverige, er den økonomiske vækst bremset op, så vi har udsigt til en svagere vækst i eksporten af varer og tjenester. Efter den store tilbagegang i det private forbrug, som udgør halvdelen af bruttonationalproduktet, forventer prognosemagerne en vending, idet de forventer stigende forbrug i både 2013 og Regeringen har søgt at stimulere virksomhedernes maskininvesteringer ved hjælp af et ekstraordinært stort skattefradrag i 2. halvår 2012 og hele Beslutningerne om investeringer skal ses på grundlag af forventningerne til den fremtidige afsætning og produktion sammenholdt med udnyttelsen af virksomhedernes produktionskapacitet og den teknologiske udvikling. Der er generelt rigelig kapacitet, og forventningerne til afsætningen er beherskede, men ikke desto mindre ventes nogle af virksomhederne at fremrykke investeringer i maskiner fra 2014 til 2013 for at få gavn af investeringsvinduet, som lukker med udgangen af i år. Erhvervslivets investeringer i nybyggeri er på et meget lavt niveau, og der er ikke udsigt til fornyet fremgang i de næste par år. For så vidt angår det offentlige forbrug, er der udsigt til en behersket vækst. De offentlige investeringer forventes at falde i både 2013 og i Økonomisk vækst S 2013S 2014S Vismænd, nov ,2 + 1,6 + 1,8 Nationalbanken, dec. 12-0,4 + 1,3 + 1,8 Danske Bank, dec. 12-0,5 + 0,7 + 1,6 Økonomiministeriet, dec. 12-0,4 + 1,2 + 1,6 Nordea, dec. 12-0,5 + 1,5 + 1,7 Danmarks Statistik - 0,8-5,7 + 1,6 + 1,1 Gennemsnit - 0,3 + 1,3 + 1,7 S Skøn Økonomisk politik Siden finanskrisen slog ud i lys lue i efteråret 2008 har den økonomiske politik været flittigt benyttet. Finanspolitikken blev i starten lempet betydeligt ved øgede offentlige udgifter og skattelettelser. Der har også været ekstraordinære foranstaltninger med udbetaling af opsparede midler i form af den særlige pensionsordning og efterlønsordningen. Og endelig er der iværksat ekstra offentlige investeringer samt fortaget stimulerende foranstaltninger inden for den almene boligsektor med både nybyggeri og fremrykninger af renoveringer af de eksisterende boliger. 4 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

5 Politiske initiativer Regeringen har i lyset af den aktuelle konjunktursituation aftalt med Kommunernes Landsforening, at kommunerne kan hæve investeringerne med 2 mia. kr. til godt 18 mia. kr. under forudsætning af, at der sker en omprioritering inden for den samlede budgetramme for I fjor var driftsudgifterne mindre end budgetteret, og udgifterne ventes også at ligge under i 2013, så der bliver plads til flere investeringer. Regeringen tog i 2011 initiativ til kickstart af dansk økonomi for at stimulere væksten og beskæftigelsen. Ifølge finansministeriets budgetoversigt fra december 2012 er der fremrykket offentlige investeringer i sygehuse, skoler og veje for i alt 7,25 mia. kr. i 2012 og Der er også som led i kickstarten ekstra investeringer for 10,5 mia. kr. i offentlige virksomheder og selskaber, herunder baneinvesteringer, renoveringer af almene boliger samt investeringer, som er afledt af aftalen om den danske energipolitik samt af aftalen om takstnedsættelse og investeringer til forbedring af den kollektive trafik. Det har vist sig, at de offentlige investeringer er steget mindre end planlagt. Det skyldes måske, at det varer længere tid end forudsat at få gennemført beslutningsprocessen hos den enkelte bygherre og at få tegnet, projekteret og indhentet tilbud og skrevet kontrakt om et byggeprojekt. Og herefter vil opstartsperioden vare typisk op til tre måneder, før maskinerne kan begynde at arbejde. Ovenstående kan medføre, at faldet i de offentlige investeringer i år og til næste år måske vil blive mindre end oprindeligt forudsat. Finansministeriets skøn for investeringerne i renoveringer af almene boliger i 2012 blev i august i fjor sat ned med 1 mia. kr. i forhold til de oprindelige forudsætninger i kickstarten, og aktiviteten blev flyttet med ½ mia. kr. til hvert af årene 2014 og 2015 i erkendelse af, at det tager længere tid at få gennemført projekterne. Regeringen og Enhedslisten indgik den 11. november 2012 aftale om finansloven for Af særlig interesse for bygge- og anlægsbranchen er der afsat 1,5 mia. kr. til initiativer fordelt over med henblik på bedre udbytte af de grønne erhvervsmæssige styrker og potentialer, udbygning af grøn kollektiv trafik og grøn omstilling. Konkret er der afsat 484 mio. kr. i Der blev i 2007 indgået en politisk aftale, som har betydning for byggeaktiviteten. Det er kvalitetsreformen med en kvalitetsfond på 50 mia. kr. i 2008-priser til statslig medfinansiering med 25 mia. kr. til regionernes investeringer i sygehuse og med 25 mia. kr. til kommunerne, hvoraf 22 mia. kr. er til investeringer på de borgernære områder, og 3 mia. kr. er til arbejdskraftbesparende teknologi. Beskæftigelsen Væksten i dansk økonomi er for svag til at kunne standse den vigende tendens i den private byggeaktivitet, og selv om de offentlige investeringer bidrager til at stabilisere den samlede bygge- og anlægsaktivitet, vil beskæftigelsen i år falde med ca arbejdere, funktionærer og mestre. I 2013 er der nedgang i beskæftigelsen ved både nybyggeri og ved reparation og vedligeholdelse, mens der er stigning i beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed. Til næste år er der langt om længe udsigt til en fremgang i beskæftigelsen på ca personer. Det skyldes stigende investeringer i nybyggeri af hospitaler og stigende renoveringsaktivitet ved de almene boliger samt mange kommunale bygge- og anlægsarbejder. Vi forventer, at beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse vil stige med ca personer, og at beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed vil stige med ca. 500 personer, mens beskæftigelsen ved nybyggeri vil stabilisere sig. Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i personer Beskæftigede i alt 192 Gennemsnit for hele perioden S S Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

6 Danmarks Statistik har i 2012 genberegnet tallene for byggebeskæftigelsen tilbage til år Det er sket efter opdateringer af stikprøven og ændringer af opregningsgrundlaget fra ATP til E- Indkomst. Ansatte i offentlige og koncessionerede virksomheder er ikke længere med i statistikken. Den nye statistik har løftet niveauerne tilbage i tiden. Under opsvinget steg beskæftigelsen med personer fra i 2004 til i Herefter indtraf der et fald på i 2008, og da finanskrisen eskalerede, faldt beskæftigelsen med i 2009 og med i I 2011, som var "skybrudsåret", steg beskæftigelsen med 500 personer, hvorefter der var et fald på godt i I fjor var der dermed godt færre beskæftigede end i 2004, dvs. inden opsvinget satte ind. Beskæftigede arbejdere, funktionærer og mestre ved bygge- og anlægsvirksomhed S 2014S Nybyggeri Reparation og vedligeholdelse Anlægsvirksomhed Andet arbejde Kontorarbejde Ikke på arbejde* Beskæftigede i alt *) Ikke på arbejde på grund af dårligt vejr, ferie, sygdom og undervisning samt strejke Ledigheden I den første uge af december 2012 var der registreret fuldtidsledige bygningsarbejdere hos arbejdsløshedskasserne med tilknytning til BAT-Kartellet. Det svarer til 8,8 % af de forsikrede. Der var 51 flere ledige end på samme tid året før. Antallet af forsikrede faldt med 3.658, så antallet af beskæftigede medlemmer faldt med fra primo december 2011 til primo december Det store fald i beskæftigelsen fra 2007 til 2012 på personer har ikke fremkaldt en tilsvarende stigning i ledigheden. Det kan skyldes flere forhold. Antallet af udlændinge var skønsmæssigt ca i 2007, mens det var skønsmæssigt ca i Beskæftigelsen af dansk arbejdskraft er dermed reduceret fra arbejdere, funktionærer og mestre i 2007 til i 2012, dvs. med ca I 2012 var der hos BAT-Kartellet registreret ca flere ledige end under højkonjunkturen. Selv om der er andre a-kasser end BAT-Kartellets, så er der ingen tvivl om, at mange afskedige bygningsarbejdere har fået job i andre brancher, eller også har de forladt arbejdsmarkedet. 6 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

7 Produktionsværdien Den professionelle del af produktionsværdien ved bygge- og anlægsvirksomhed vil i år falde med ca. 4 mia. kr. eller med 2,5 %, hvorefter vi til næste år påregner en fremgang på 2,4 mia. kr., hvilket svarer til 1,5 %. Der er tale om et meget lavt niveau. Den professionelle produktionsværdi beløber sig til 157 mia. kr. i Opgjort i 2013-priser er det 55 mia. kr. mindre end dengang, da produktionen kulminerede på et niveau på 212 mia. kr. i både 2006 og Det er en reduktion på 26 % i faste priser. Produktionsværdi fordelt på hovedmarkeder i 2013 Materialer købt af private 19 % Reparation og vedligeholdelse inkl. hovedreparation 32 % Produktionsværdien ved nybyggeri bliver kun 38 mia. kr. i 2013 efter at have været 87 mia. kr. i Det er et fald på 49 mia. kr., opgjort i 2013-priser, eller 56 %. Nybyggeri 19 % Anlæg 30 % Produktionsværdien ved hovedreparation og almindelig bygningsreparation faldt fra 70 mia. kr. i 2007 til 58 mia. kr. i 2010, hvorefter produktionsværdien har ligget omkring 62 mia. kr. om året. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Produktionsværdien ved anlægsvirksomhed, som tæller både nyanlæg og anlægsreparation, er på ca. 58 mia. kr., hvilket er stort set samme niveau som i de foregående år. Det fremgår, at det først og fremmest er virksomheder med specialer inden for nybyggeriet, der er blevet hårdest ramt af krisen. Virksomheder, som udfører renoveringsarbejder, blev også hårdt ramt, men i de seneste år er aktiviteten stabiliseret. Selv om anlægsområdet har været stabilt, er mange virksomheder hårdt ramt af den voldsomme nedgang i aktiviteten ved byggemodning, som skyldes det lave nybyggeri, mens de større virksomheder nyder godt af mange de store projekter. I takt med nedgangen i nybyggeriet af private boliger og private erhvervsbygninger har den offentlige sektors nybyggeri tegnet sig for en stigende andel. I år er produktionsværdien ved nybyggeri af offentlige bygninger 13 mia. kr., og hertil kommer offentligt erhvervsmæssigt nybyggeri for godt 1 mia. kr. Sidstnævnte bliver kategoriseret som en del af nybyggeriet af erhvervsbygninger. Det offentlige nybyggeri udgør dermed godt 14 mia. kr. ud af den samlede produktionsværdi ved nybyggeri på 38 mia. kr. i Det er en andel på 38 %. Til sammenligning var den offentlige sektors andel kun 15 % i I det år var nybyggeriets produktionsværdi som nævnt 87 mia. kr., opgjort i 2013-priser, for dengang var det private nybyggeri meget større. Nybyggeriet af almene boliger udgør skønsmæssigt 17 % i år mod 7 % i 2007, og det vil sige, at det politisk bestemte nybyggeri udgør 55 % af det samlede nybyggeri i år mod kun 22 % i Det offentlige nybyggeris andel af det samlede nybyggeri i 2007 og i Private bygherrer 79 % Private bygherrer 46 % Offentlige bygherrer 38 % Offentlige bygherrer 15 % Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri På grund af afrunding er summerne ikke 100 Almene boligselskaber 7 % Almene boligselskaber 17 % Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

8 Produktionsværdien er den økonomiske aktivitet uden fradrag af forbrug af materialer og hjælpestoffer i produktionen. Der er tale om al aktivitet ved nybyggeri, nyanlæg og hovedreparationer samt ved almindelig reparation og vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Produktionsværdien bliver opgjort i basispriser, dvs. uden moms og afgifter. Produktionsværdien måler bygge- og anlægsproduktionen, som bliver udført af private bygge- og anlægsvirksomheder, og produktionsværdien måler også de offentlige og koncessionerede virksomheders produktion i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet. Hertil kommer byggematerialer, som private husholdninger og private virksomheder indkøber til bygningsreparationer udført af egen arbejdskraft, og sort arbejde. Når man fra den samlede produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed fratrækker værdien af byggematerialer, som private husholdninger og private virksomheder køber til reparationer udført af egen arbejdskraft, og også fratrækker sort arbejde, fremkommer den professionelle bygge- og anlægsproduktion. Produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed i mia. kr. i 2013-priser Boliger S 2014S Nybyggeri 18,5 20,6 15,8 12,8 11,8 Professionel hovedreparation 23,7 27,5 27,6 27,7 28,4 Boligbyggeri i alt 42,2 48,2 43,3 40,6 40,2 Erhvervsbygninger Nybyggeri 16,7 13,9 13,2 12,0 11,2 Professionel hovedreparation 5,6 4,8 4,6 4,6 4,5 Erhvervsbyggeri i alt 22,3 18,7 17,8 16,6 15,7 Offentlige bygninger Nybyggeri 11,9 12,3 12,0 13,0 14,6 Professionel hovedreparation 2,2 2,3 2,2 2,2 2,7 Offentligt byggeri i alt 14,1 14,5 14,2 15,2 17,3 Professionelle byggeinvesteringer i alt 78,5 81,4 75,3 72,3 73,2 Nybyggeri i alt 47,1 46,8 40,9 37,8 37,6 Professionel hovedreparation i alt 31,4 34,6 34,4 34,5 35,6 Professionel bygningsreparation 26,5 27,0 28,4 27,1 27,5 Professionel byggeaktivitet i alt 105,0 108,4 103,7 99,4 100,7 Anlæg Nyanlæg 29,3 31,8 31,6 32,5 33,4 Anlægsreparation 25,0 26,6 25,8 25,0 25,3 Anlægsaktivitet i alt 54,3 58,4 57,4 57,6 58,7 Professionel bygge- og anlægsaktivitet i alt 159,3 166,8 161,1 157,0 159,4 Materialer købt af private 32,7 35,2 36,3 36,3 36,3 Software 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Bygge- og anlægsvirksomhed i alt 192,8 202,9 198,2 194,1 196,5 Anm.: Som følge af afrunding er summen ikke altid lig med tallene for i alt 8 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

9 Det samlede nybyggeri Som bekendt er byggeaktiviteten meget konjunkturfølsom, og det kan derfor ikke overraske, at den økonomiske krise har fremkaldt store fald i nybyggeriet, især fordi aktiviteten voksede til meget høje niveauer i årene op til, at krisen satte ind. Men set i et historisk perspektiv, kan det godt give anledning til bekymring, at både boligbyggeriet og erhvervsbyggeriet er reduceret til niveauer, som vi ikke har set siden 1940 erne. For det første vil det lave niveau for nybyggeriet medføre, at gennemsnitsalderen for bestanden af både boliger og erhvervsbygninger bliver højere og højere, og den stadig ældre bestand af boliger og bygninger harmonerer dårligt med dagsordener om energibesparelser med mindre, der bliver gjort en meget målrettet indsats for at energirenovere. For det andet vil den stadig ældre bestand af erhvervsejendomme harmonere meget dårligt med dagsordener om, at erhvervslivet skal forbedre konkurrenceevnen over for udlandet, så vi kan forstærke den økonomiske vækst Påbegyndt byggeri i mio. m² etageareal i Mio. m² etageareal 10, Etageareal i alt 4,0 9,1 13,2 9,2 6,1 Gennemsnit 1985 og frem ,7 5,4 4,3 4,2 2014S 2013S De foregående års nedgang i det samlede påbegyndte etageareal vil fortsætte i år. Vi forudser et fald på 0,5 mio. m² til 4,2 mio. m². Herefter er der langt om længe udsigt til en vending i Fremgangen skønnes at blive på ca. 0,1 mio. m², så der vil blive påbegyndt i alt 4,3 mio. m². Der er vækst i nybyggeriet af sygehuse, og vi venter også stigende nybyggeri af almene boliger, mens erhvervsbyggeriet fortsat er vigende. De foreløbige tal i statistikerne for byggevirksomheden fra Danmarks Statistik har hidtil været meget usikre på grund af forsinkelser og fejl i indberetningerne af byggesager til Bygnings- og Boligregistret, BBR. Det er årsagerne til, at tallene bliver justeret gennem flere år. For eksempel er det samlede påbegyndte etageareal i 2010 revideret fra 4,40 mio. m² ved offentliggørelsen i februar 2011 til 5,55 mio. m² ved offentliggørelsen i februar Dermed er niveauet justeret op med 26 % i løbet af to år. Dansk Byggeri forventer, at det endelige niveau vil nå op på 5,7 mio. m². I konjunkturanalysen er tallene for det påbegyndte byggeri Dansk Byggeris skøn for de endelige tal i byggestatistikken. Nybyggeri i målt ved det påbegyndte etageareal i m² S 2014S Helårsbeboelse Erhvervsbygninger Kultur og institutioner Bygninger i øvrigt Påbegyndt etageareal i alt Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

10 Boligbyggeriet Det samlede boligbyggeri er faldet fra påbegyndte boliger i både 2010 og 2011 til boliger i Dansk Byggeri forventer en yderligere nedgang i år på ca til omkring boliger, hvilket er det laveste niveau siden 1940'erne. Den afdæmpede situation på boligmarkedet gør det meget vanskeligt for nybyggeriet at konkurrere med priserne på de eksisterende boliger, og på den baggrund forudser vi, at det private boligbyggeri vil falde i 2013 til det laveste niveau siden 1994, hvor der blev påbegyndt boliger. I år er der også fald i det almene boligbyggeri på grund af meget få tilsagn. Da kommunernes indskud til grundkapital er sat ned til 10 % af anskaffelsessummen, forventer vi en stigning i det almene boligbyggeri fra 2013 til 2014, mens det private boligbyggeri vil forblive på stort set samme niveau som i år. Sammenlagt er der således til næste år udsigt til en fornyet fremgang i nybyggeriet af boliger Antal påbegyndte boliger i Antal boliger i ,3 16,3 36, ,0 2013S 2014S 10,5 9,5 Antal påbegyndte boliger i S 2014S Fritliggende enfamilieshuse Række-, kæde- og dobbelthuse Lejligheder i flerfamilieshuse Boliger i alt Kilde: Danmarks statistik og Dansk Byggeris skøn Det almene boligbyggeri Nybyggeriet af almene boliger har været stimuleret af boligpakken fra marts 2009, som justerede rammebeløbende og gjorde det billigere for kommunerne at give tilsagn frem til Disse foranstaltninger fremkaldte et boom i interessen for at bygge nye boliger. Antallet af afgivne tilsagn steg således fra i 2008 til i 2009, og derefter blev der i 2010 givet tilsagn til nybyggeri af boliger fordelt på almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt 94 friplejeboliger. Men efter kommunernes indskud til grundkapital blev sat op fra 7 % til 14 % af anskaffelsessummen den 1. januar 2011, gav kommunerne tilsagn til kun 332 nye almene boliger i hele Da det varer flere måneder, fra et tilsagn bliver givet, til spaden kommer i jorden, steg det påbegyndte byggeri imidlertid fra almene boliger i 2010 til i Regeringen og Kommunernes Landsforening blev i juni 2012 enige om at sænke indskuddet til grundkapital til 10 % fra 1. juli 2012 til udgangen af Det har igen forøget interessen for nybyggeri af almene boliger. I 2012 blev der givet tilsagn mod som nævnt kun godt 300 året før, men det vil vare mange måneder, inden vi vil kunne se en vending i påbegyndelserne. På trods af den stigende interesse for nye boliger forudser vi i 2013 et fald i antallet af påbegyndte almene boliger på ca til ca Faldet skal ses i sammenhæng med mængden af tilsagn i de foregående par år, Da der er stort behov for flere boliger i navnlig universitetsbyerne, forventer vi, at kommunerne vil forøge tilsagnene, så påbegyndelserne vil stige med skønsmæssigt ca fra 2013 til Antal påbegyndte almene boliger i S 2014S Almene familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Friplejeboliger Almene boliger i alt Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Dansk Byggeris skøn 10 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

11 Det private boligbyggeri Boligmarkedet er meget afdæmpet. Der er fortsat et stort udbud af ejerboliger i forhold til antallet af handler, men gennem 2012 er der sket et fald i mængden af udbudte boliger, især fordi mange boliger er trukket tilbage fra markedet. Ultimo december 2012 var der udbudt parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder. Til sammenligning var der ultimo 2011 udbudt parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder. Antallet af handlede parcel- og rækkehuse var i 2012 af samme omfang som i 2011, dvs. omkring på årsbasis. Niveauet var ca. 2/3 af det gennemsnitlige niveau i de sidste årtier. Interessen for ejerlejligheder er forøget. I 2012 blev der handlet ca , hvilket var 10 % flere end året før. På trods af denne fremgang er antallet af handler væsentligt under det historiske gennemsnit Liggetider Antal dage Situationen med den store mængde udbudte boliger i forhold til antallet af handler indebærer, at den gennemsnitlige periode, som boligerne er til salg, er steget til et højt niveau. For parcel- og rækkehuse er den gennemsnitlige liggetid godt 10 måneder, hvilket er rekord. For ejerlejligheder er liggetiden knap 7 måneder mod 7½ måneder året før. Der er stor geografisk spredning på liggetiderne, som er lavest i hovedstaden, hvor markedet for ejerlejligheder er særligt interessant, fordi det i tidligere omsving har været det første til at reagere. I 2012 har salget af ejerlejligheder i hovedstadsregionen været stigende, mens udbuddet er faldet relativt mere end i resten af landet. De lange salgstider lægger et pres på boligpriserne og gør det vanskeligt for nybyggeriet at konkurrere på priserne. Det private boligbyggeri er reduceret til et lavt niveau, og vi forventer en vigende tendens fra ca påbegyndte boliger i 2012 til godt i Der er tilbagegang i nybyggeriet af parcelhuse, mens nybyggeriet af boliger i flerfamilieshuse er stabiliseret. Pensionskasserne har fokus på investeringer i nye boliger som led i deres risikospredning, og pensionskasserne ønsker som bygherrer at udnytte de fordelagtige priser, der hænger sammen med den lave byggeaktivitet apr-04 okt-04 apr-05 okt-05 apr-06 okt-06 apr-07 okt-07 apr-08 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse Kilde: Realkreditrådet, seneste observation december 2012 Sommerhuse Situationen på markedet for sommerhuse er ikke bedre end for parcel- og rækkehuse. Ultimo 2012 var der udbudt fritidshuse eller næsten det samme som året før. Handlerne er steget fra 2011 til 2012, men liggetiden er i slutningen af 2012 godt 400 dage, hvilket er rekord. I 2012 blev der påbegyndt knap sommerhuse, hvilket er det laveste niveau i mange år. Det påbegyndte etageareal, som vedrører både nybyggeri og tilbygninger, var omkring m² i 2012, og vi forventer ca. det samme niveau i år og til næste år. Antal påbegyndte private boliger i S 2014S Fritliggende enfamilieshuse Række-, kæde- og dobbelthuse Lejligheder i flerfamilieshuse Boliger i alt Kilde: Danmarks Statisktik og Dansk Byggeris skøn Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

12 Erhvervsbyggeriet Det private erhvervsliv har reduceret byggeinvesteringerne til et meget lavt niveau. Mange virksomheder er udfordret af svag efterspørgsel og høje omkostninger samt en produktivitet, der ligger i den nedre ende, når vi sammenligner os med andre lande. Der er meget ledig produktionskapacitet, så på kort sigt er der ikke udsigt til en vending i erhvervsbyggeriet, men derimod til en vigende tendens. I år vil det samlede erhvervsbyggeri falde til under 2 mio. m². Påbegyndt erhvervsbyggeri i i m² S 2014S Landbrug Øvrigt erhvervsbyggeri i byerhvervene Administration, handel og lager Fabrikker og værksteder Erhvervsbyggeri i alt Kilde: Danmarks statistik og Dansk Byggeris skøn Fabrikker og værksteder Industriens investeringer i nybyggeri afhænger af forventningerne til den fremtidige afsætning og produktion sammenholdt med kapacitetsudnyttelsen. Det går dårligt med industriproduktionen. I 4. kvartal 2012 indtraf det største kvartalsvise tilbageslag i mere end tre år, og i december 2012 var produktionen målt i faste priser 8,0 % lavere end i december Det skyldtes især et stort fald i omsætningen på eksportmarkederne. Der er stor spredning blandt brancherne i industrien. Medicinalindustrien og møbelindustrien har i det seneste år oplevet pæne vækstrater, og i forhold til 2005 er produktionsindekset for medicinalindustrien steget med 21 %, mens det er steget med 18 % for elektronikindustrien og med 16 % for maskinindustrien. I 2012 har industriens kapacitetsudnyttelse været på et stabilt niveau, som var 10 % højere end i 2009, men dog 10 % under niveauet i Kapaciteten i medicinalindustrien var i 4. kvartal i fjor udnyttet med 92 %, mens kapacitetsudnyttelsen var 85 % i den kemiske industri og 84 % i føde-, drikke- og tobaksvareindustrien. Ifølge Oline-ED Statistikken faldt ledigheden for lager- og produktionslokaler med 0,3 procentpoint fra 1. oktober 2012 til 1. januar 2013, og dermed var 4,0 % af bestanden ledig ved indgangen til På landplan var der 4,0 mio. m² ledige lokaler, og selv om det er et fald på godt 0,2 mio. m² i forhold til 1. januar 2011, så er der fortsat tale om et forholdsvist højt niveau. Nybyggeriet af fabrikker og værksteder faldt fra 0,9 mio. m² i 2008 til godt 0,3 mio. m² i 2009, hvorefter det var knap 0,3 mio. m² i 2010 og I 2012 var der en lille fremgang. Vi forventer, at der vil blive påbegyndt 0,3 mio. m² både i år og til næste år, og det vil sige samme niveau som i fjor. Administration Det påbegyndte byggeri af bygninger til administration, handel og liberale erhverv faldt fra 1,95 mio. m² i 2008 til 0,8 mio. m² i På baggrund af lavkonjunkturen og de mange ledige lokaler må vi forvente, at den vigende tendens vil fortsætte i 2013 og ,8 1,6 1,4 1,2 Påbegyndt byggeri af fabrikker mv Mio. m² 1,68 1,32 1, Industriens produktionsindeks Indeks 2005=100 1,0 0,8 0, ,6 0,4 0,2 0,46 0,66 0,32 0, , S 2014S 80 jul-00 jul-01 jul-02 jul-03 jul-04 jul-05 jul-06 jul-07 jul-08 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Seneste observation er december Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

13 Ledigheden for kontorlokaler steg på landsplan med 0,2 procentpoint gennem 4. kvartal 2012, så der var 9,3 % ledige lokaler pr. den 1. januar Det svarer til, at der var 2,17 mio. m² ledige kontorlokaler. I Hovedstaden var der 9,7 % ledige kontorlokaler, hvilket svarer til 1,08 mio. m². For detailhandelslokaler steg ledigheden på landsplan med 0,1 procentpoint gennem 4. kvartal i fjor, og ledigheden var dermed 6,4 % ved indgangen til Det svarer til, at der er 0,79 mio. m² ledige lokaler inden for detailhandlen. De ledige lokaler har ikke samme kvalitet. Nogle lokaler lever ikke op til kravet om tidssvarende arbejdspladser og venter derfor på at blive renoveret eller revet ned. Det vil vare længe, før bestanden af ledige lokaler bliver reduceret til et mere normalt niveau. Pensionskasserne har vist stigende interesse for at investere i nye boliger, nye erhvervsbygninger og nye institutionsbygninger, og det har stor betydning for byggebranchen, at pensionskasserne investerer i nybyggeri. Der er tale om langsigtede investeringer, som ikke er følsomme over for den aktuelle lavkonjunktur Ledighedsprocenter for erhver vslokaler jan Procent 3. juli jan 2004 Kontor Lager- og produktion Detail 3. juli jan juli jan juli jan juli jan juli jan juli jan juli jan juli jan juli 2012 Kilde: Oline-lokalebørs frem til 3. kvartal 2011 herefter Oline-ED Statistikken Anm.: Seneste observation er 1. januar jan Pensionskasserne har fokus på nyt kvalitetsbyggeri, der lever op til fremtidens krav om lavt energiforbrug og grønne, bæredygtige elementer. Investorerne ved, at den lave byggeaktivitet med tiden vil kunne føre til, at der kan opstå mangel på moderne lokaler. Øvrigt erhvervsbyggeri i byerhvervene Denne kategori omfatter el-, vand- og varmeværker, transport- og garageanlæg (fragtmandshaller, banegårds- og lufthavnsbygninger) samt hoteller og restauranter mv. Nybyggeriet følger stort set udviklingen i erhvervsbyggeriet i byerhvervene. I de senere år er det øvrige erhvervsbyggeri faldet. I fjor blev der påbegyndt 0,20 mio. m², og vi forventer, at dette niveau vil blive opretholdt i år og til næste år. Landbrug Landbrugsbyggeriet omfatter avlsbygninger i form af stalde, lader, maskinhuse og siloer såvel som minkfarme og væksthuse i gartnerier samt bygninger ved råstofudvinding. 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Påbegyndt byggeri af bygninger til administration, handel, lager og liberalt erhverv Mio. m² ,24 1,94 0,67 1,80 1,14 1,96 2,22 0, S 2014S 0,75 Det påbegyndte landbrugsbyggeri mv. lå i en lang årrække et godt stykke over 2 mio. m², men i 2009 blev der igangsat 1,4 mio. m², og herefter har landbrugsbyggeriet svinget fra godt 0,7 mio. m² i 2010 til 0,8 mio. m² i 2011 og tilbage til 0,7 mio. m² i Mange landbrugsbedrifter er som bekendt hårdt presset af stor gæld, og Videncentret for Landbrug forudser en beskeden investeringslyst i de næste år som følge af forøget fokus på konsolidering. Dansk Byggeri vurderer, at landbrugsbyggeriet vil vise en vigende tendens til 0,6 mio. m² i 2014, så der er tale om forholdsvist beskedne fald i år og til næste år, men det skyldes, at nybyggeriet i forvejen er reduceret til et meget lavt niveau. Udviklingen i landbruget har længe været præget af en strukturel tendens i retning af færre, men større bedrifter, og det medfører, at de enkelte byggeprojekter generelt er blevet større. Vækstfondens ordning "Vækstkaution" gør det muligt at investere i udvikling af landbrugserhvervet i en tid, hvor det er vanskeligt at finde finansiering. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Påbegyndt landbrugsbyggeri Mio. m² 1, ,87 2,40 2,29 3,24 0, , S 2014S 0,65 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

14 Byggeriet af institutioner Det er enkelte lyspunkter, og det er de offentlige byggeinvesteringer, som er stigende. Der er udsigt til en markant vækst i regionernes nybyggeri af hospitaler i de næste år, mens udbygningen af universiteterne er kommet op på et højt niveau. Der bliver også opført et nyt fængsel, og så bliver der investeret i retsbygninger. Hertil kommer, at kickstarten har givet grønt lys til ekstra investeringer i kommunerne, og forhøjelsen af kommunernes anlægsbudgetter i år vil også bidrage til byggeaktiviteten. Sammenlagt forventer vi, at det offentlige nybyggeri vil stige fra 0,40 mio. m² i 2012 til ca. 0,45 mio. m² i 2013 og til 0,50 mio. m² i Investeringer i offentlige institutioner Mia. kr. Fængsler Retsbygninger Universiteter Hospitaler Investeringerne i nye sygehuse omfatter især nybyggeri, som er støttet af statslig medfinansiering via kvalitetsfonden, men herudover er der en del byggeprojekter, som regionerne selv står for. I efteråret 2011 viste det sig, at kommunernes budgetter for 2012 omfattede investeringer for 4,9 mia. kr. mere end de 15,5 mia. kr., som regeringen og Kommunernes Landsforening havde aftalt, men med kickstarten fik kommunerne lov til at iværksætte alle investeringerne. Der er ikke alene tale om projekter inden for de borgernære områder: daginstitutioner, skoler, ældreinstitutioner og idræt, der er støttet af kvalitetsfonden, men også om andre områder som veje og cykelstier. Da det typisk varer adskillige måneder fra kommunalbestyrelserne beslutter et projekt til det første spadestik, vil kickstarten i form af bygge- og anlægsarbejder især vise sig fra efteråret 2012 og fortsætte helt ind i I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni 2012 var niveauet for investeringerne i 2013 igen 15,5 mia. kr., men budgetterne viste, at kommunerne prioriterede et højere niveau for anlægsudgifterne på 0,6 mia. kr. mod et tilsvarende lavere niveau for serviceudgifterne. Kommunerne har haft ønske om en yderligere prioritering af investeringer i 2013, og regeringen har derfor på baggrund af lavkonjunkturen aftalt med Kommunernes Landsforening, at kommunerne kan hæve investeringerne i 2013 med yderligere 2 mia. kr Note: Figuren omfatter både nybyggeri- og renoveringsaktivitet. Kilde: Data er indhentet fra bygherrers og arkitekters hjemmesider, godtsygehusbyggeri.dk, Folketingstidende, Finanslov 2012 samt presseklip. Data er indsamlet i perioden 3/ til 31/ under forudsætning af, at der sker en omprioritering inden for den samlede budgetramme. Da driftsudgifterne ventes at blive mindre end budgetteret, vil der blive plads til flere investeringer. Kommunernes samlede bruttoanlægsbudget til nybyggeri, hovedreparationer og anlægsarbejder samt til indkøb af inventar og transportmidler bliver dermed 18,1 mia. kr. i år. Det er 10 % mindre end året før, men faldet vil som nævnt slå igennem på aktiviteten med en vis forsinkelse, så faldet vil formentlig først blive mærkbart på byggeaktiviteten i 2. halvår I 2013 vil der, ligesom i de to foregående år, blive udmøntet 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til statslig medfinansiering af investeringerne på kommunernes borgernære områder. I forhold til den oprindelige udmøntning for er der tale om ekstra penge, da bevillingen er forhøjet med 2 mia. kr. til 11 mia. kr. Kommunernes investeringer udgør mindst 7 mia. kr. på de borgernær områder, som omfatter daginstitutioner, folkeskoler, idræt og ældreinstitutioner. Reparation og vedligeholdelse Set over en årrække er udviklingen i aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger mere stabil end aktiviteten ved nybyggeri, men der indtraf dog et tydeligt fald fra 2007 til 2010, da beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse faldt med arbejdere og medarbejdende mestre eller med næsten 17 %. I løbet af 2011 blev renoveringsaktiviteten stimuleret to ekstraordinære effekter. Den ene var BoligJob-Ordningen, som trådte i kraft den 1. juni. Ordningen, der var i kraft frem til udgangen af 2012, gav mulighed for skattefradrag for en del af lønudgiften ved istandsættelse af hjemmet. Den ekstra aktivitet var ikke alene fordelt på hovedreparation, men også på almindelig reparation, da mange projekter var forholdsvist små. Den anden stimulerende effekt var skybruddene i juli og august, som fremkaldte meget høj aktivitet i de følgende måneder med 14 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

15 udbedringer og istandsættelser af de mange beskadigede boliger, bygninger og anlæg. Produktionsværdien af disse arbejder beløb sig til godt 2,6 mia. kr., eksklusiv følgeskader som fugt og skimmel. I 2011 som helhed var der 500 flere beskæftigede ved reparation og vedligeholdelse end i Aktiviteten blev i 2012 stimuleret af BoligJob-Ordningen og af Nettomåle-Ordningen, som gav boligejerne økonomisk incitament til at etablere solcelleanlæg. Begge ordninger var meget populære, og det er tydeligt, at flere og flere private husholdninger ønskede at benytte ordningerne, før de ophørte. For beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse steg med arbejdere og mestre fra maj til november. Dermed var der i 2012 som helhed beskæftiget arbejdere og mestre, hvilket var færre end i skybrudsåret. Ophøret af BoligJob-Ordningen og Nettomåle-Ordningen bevirker, at beskæftigelsen i byggebranchen, alt andet lige, vil falde med ca personer fra 2012 til Der ingen vækstdrivere med hensyn til de private boligejeres renoveringer. På trods af de lave rentesatser er de private boligejere meget tilbageholdende. Det hænger sammen med stemningen på boligmarkedet og faldet i friværdierne samt den skærpede kreditvurdering hos banker og realkreditinstitutter. Hertil kommer, at den lave omsætning på boligmarkedet er med til at begrænse aktiviteten, fordi en bolighandel som regel vil føre renoveringer med sig. Det private erhvervsliv synes ligesom boligejerne at være tilbageholdende med at renovere under indtryk af den aktuelle økonomiske situation og usikkerheden med hensyn til fremtiden. Til gengæld er der stor vækst i renoveringerne af de almene boliger. Det skyldes ikke kun kickstarten, som har fremrykket projekter, men også boligaftalen i maj 2012, som forhøjede Landsbyggefondens renoveringsramme med ekstra 4,1 mia. kr., så den samlede investeringsramme til renoveringsprojekter blev 6,8 mia. kr. i På grund af fremrykningerne af renoveringsprojekter og forhøjelsen af rammen oplevede Landsbyggefonden i 2012 det største omfang af tilsagn i renoveringsstøtteordningens historie. I fjor blev der således meddelt tilsagn for 11,0 mia. kr. inklusiv overførsel af 4,1 mia. kr. fra Der blev med boligaftalen i maj i fjor også afsat 1,9 mia. kr. på Landsbyggefondens ramme til renoveringer i hvert af årene Der er tale om omfattende projekter, som bl.a. indebærer genhusning af mange beboere, og derfor vil det vare flere år at få gennemført alle projekterne. - Ifølge Landsbyggefonden er en del af de projekter, som er fremrykket i forbindelse med kickstarten, ikke kommet lige så hurtigt i gang som finansministeriet havde forudsat. Til gengæld er skønnet for aktiviteten i 2014 og 2015 sat op med 0,5 mia. kr. i begge årene. Dansk Byggeri skønner, at investeringerne i renovering af de almene boliger vil stige med ca. 2,0 mia. kr. i 2013 og med ca. 0,6 mia. kr. i Fremgangen i disse renoveringer vil opveje en del af det fald i aktiviteten, som er fremkaldt af ophøret af BoligJob- Ordningen og Nettomåle-Ordningen. Renoveringerne af de kommunale bygninger, som er affødt af kickstarten, samt de ekstra renoveringer, der følger af forhøjelsen af det kommunernes anlægsloft i år, vil også bidrage til at stabilisere aktiviteten. Landsbyggefondens tilsagn om støtte til renoveringer af almene boliger Investeringer inklusiv moms i mia. kr., årets priser Hovedstaden 1,26 1,18 0,62 0,84 2,87 6,10 Sjælland 0,32 0,45 0,17 0,73 0,09 0,57 Syddanmark 0,47 0,26 0,46 0,53 1,27 2,14 Midtjylland 0,06 0,34 0,72 0,26 1,07 0,61 Nordjylland 0,30 0,24 0,56 0,22 1,22 1,61 Investeringer i alt 2,40 2,48 2,53 2,59 6,52 11,02 Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Produktionsværdien ved hovedreparation og bygningsreparation i i mia. kr S 2014S Hovedreparation af: Boliger 23,7 27,5 27,6 27,7 28,4 Erhvervsbygninger 5,6 4,8 4,6 4,6 4,5 Offentlige bygninger 2,2 2,3 2,2 2,2 2,7 Hovedreparation i alt 31,4 34,6 34,4 34,5 35,6 Bygningsreparation af: Boliger 11,7 12,0 12,6 11,3 11,7 Erhvervsbygninger 13,1 13,4 14,1 14,1 14,1 Offentlige bygninger 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 Bygningsreparation i alt 26,5 27,0 28,4 27,1 27,5 Hovedreparation og bygningsreparation i alt 57,9 61,6 62,7 61,6 63,1 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

16 Sammenlagt ventes beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse at falde med ca personer fra 2012 til BoligJob-Ordningen har som nævnt fremrykket en del projekter fra 2013 til 2012, men da vi antager, at der ikke er fremrykket projekter fra 2014 til 2012, vil niveauet for de private boligejeres renoveringsaktivitet alene af denne grund stige fra 2013 til Hertil kommer, at fremgangen i renoveringerne af de almene boliger vil fortsætte til næste år, og dermed er der udsigt til en fornyet opgang i beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse i Anlægsaktiviteten Aktiviteten ved anlægsvirksomhed nyder godt af mange store projekter. Selv om det er vanskeligt at skønne over beskæftigelsen på grund af vejrliget og mange forskellige markedsområder, så vurderer vi, at beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed vil stige med ca. 500 arbejdere både i år og til næste år. Som tidligere nævnt har Danmarks Statistik genberegnet tallene for beskæftigelsen tilbage til Det har bl.a. medført, at de ansatte i offentlige og koncessionerede virksomheder ikke længere er med i statistikken, og derfor er niveauet for beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed reduceret med nogle få tusinde i forhold til de tidligere konjunkturanalyser fra Dansk Byggeri. Vindmøller I år er der for alvor kommet gang i etableringen af fundamenter til havvindmøller til den 400 MW store park ved Anholt. Der er ikke andre anlægsarbejder med havvindmøller i 2013 og 2014, men på land er der fortsat en vis aktivitet. Der vil blive igangsat forundersøgelser forud for etableringen af i alt 450 MW kystnære havmøller. De 6 udpegede områder er: ved Bornholm, i Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, ved Sæby samt i Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Foruden de kystnære havmøller vil der om nogle år blive udbygget med 600 MW på Kriegers Flak og 400 MW på Horns Rev 3. Varmeforsyning Der er omfattende investeringer i fornyelse og udbygning af fjernvarmenettet. Ifølge foreningen Dansk Fjernvarme stiger investeringerne i fjernvarme fra 3,8 mia. kr. i 2012 til 5,0 mia. kr. i både 2013 og Væksten er affødt af energiaftalen i marts 2012, som udstikker rammerne for energisektoren frem til Anlægsarbejderne på fjernvarmeområdet er spredt ud over hele landet. El og gas Investeringerne i transmission af el og gas stiger fra ca. 4,0 mia. kr. i 2012 til 4,6 mia. kr. i De samlede investeringer i eltransmissionsnettet udgør ca. 23 mia. kr. opgjort i 2013-priser over de næste 5 år ifølge anlægsrapport 2012/13 fra energinet.dk. Der er tale om udbygning (udlandsforbindelser og tilslutning af vindmølleparker) og forstærkning af nettene samt kabellægning og forskønnelse. Nogle af de kabellægningsprojekter, som var i Kabelhandlingsplan 2009, er udskudt i forbindelse med finansieringen af energiforliget i I foråret 2013 vil der blive offentliggjort en ny plan for netudbygningen med oversigt over de kabellægningsprojekter, som vil blive gennemført før Investeringerne i gastransmission er 1,9 mia. kr., hvilket næsten udelukkende er det igangværende projekt med gasledningen mellem Egtved og Ellund ved den dansk-tyske grænse. Veje I 2012 kulminerede Vejdirektoratets investeringer på et meget højt niveau. Vejdirektoratet har i fjor betalt for motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, der blev anlagt som et OPP-projekt fra foråret 2010 til foråret Det vil sige, at udgifterne i fjor var noget større end aktiviteten. Når vi ser bort fra OPP-projektet, falder Vejdirektoratets anlægsbudget med 0,7 mia. kr. i 2013, og ifølge budgetoverslaget vil udgifterne falde med knap 2,1 mia. kr. til 3,4 mia. kr. i Det eneste store projekt er motorvejen gennem Silkeborg. Tilbagegangen i udbygningen af statsvejene ser ud til at ville fortsætte. Ifølge de afsatte beløb på budgetoverslagene i finanslov 2013 er der udsigt til et fald på knap 1,8 mia. kr. i 2015 og et fald på 0,9 mia. kr. i Det vil sige, at Vejdirektoratets anlægsudgifter vil blive reduceret fra 7,3 mia. kr. i 2012 til 0,7 mia. kr. i Det er et fald på 6,6 mia. kr. i 2013-priser, hvilket svarer til 90 %! Regeringen har et ekspertudvalg, som skal kortlægge de store planlagte bygge- og anlægsprojekter og deres betydning for beskæftigelsen, herunder de fremtidige kvalifikationsbehov. Der er især tale om nye sygehuse og Femern Bælt Forbindelsen samt Metro Cityringen, og så er der også den nye jernbane mellem København og Ringsted. Med det store fald i Vejdirektoratets investeringer på 90 % til 0,7 mia. kr. i 2016 bliver der således ikke meget for ekspertudvalget at kortlægge på Vejdirektoratets område. For så vidt angår Vejdirektoratets tilskudspulje, dvs. statslig medfinansiering af cykelprojekter og kommunale anlægsprojekter, som er vejprojekter i Århus og Odense, men også på Bornholm og ved Vejle og Grenå, så falder udgiftsbevillingen fra 256 mio. kr. i 2013 til 4,0 mio. kr. i Alle beløb er i 2013-priser. Vejdirektoratets udgifter til drift og vedligeholdelse af veje og broer, eksklusiv vintertjeneste, falder fra 1,6 mia. kr. i 2012 til 1,2 mia. kr. i 16 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

17 2013 og 0,9 mia. kr. i 2014 på trods af, at der er stort behov for at indhente efterslæbet med at vedligeholde vejene. Kommunernes investeringer i nye veje falder med 0,7 mia. kr. i 2013 ifølge de oprindelig budgetter, men forhøjelsen af anlægsloftet vil formentlig øge niveauet i år. I 2014 stiger vejinvesteringerne med 0,3 mia. kr. Kommunernes udgifter til drift og vedligeholdelse af veje falder med 0,4 mia. kr. i år og stiger med 0,3 mia. kr. til næste år. Baner Investeringerne på jernbaneområdet stiger fra 4,3 mia. kr. i 2012 til 6,9 mia. kr. i 2013 og 7,1 mia. kr. i Banedanmark er i gang med en omfattende plan for vedligeholdelse og fornyelse. Der er også nogle store anlægsprojekter. Der tænkes især på det nye dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød, og på den nye jernbane mellem København og Ringsted via Køge, hvor de første broprojekter er under udførelse. Foruden ovennævnte vil der blive investeret i signalprogrammet og i elektrificering. Cityringen Investeringerne i den kommende Metro Cityring under København og Frederiksberg ligger på et højt niveau på grund af de mange anlægsarbejder med stationer og skakter, som er i gang efter de omfattende ledningsomlægninger. Der er omlagt gas-, fjernvarmeog vandledninger samt kloakker og el- og telekabler. Selve borearbejdet påregnes at blive indledt i år. Vand og spildevand I henhold til vandsektorloven har kommunerne udskilt vand- og spildevandsaktiviteterne i egne selskaber. Forsyningssekretariatet, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, indhenter data fra selskaberne. Investeringerne i vandforsyning er på ca. 1,4 i både 2012 og 2013, og vi forventer stort set samme niveau i Spildevandsselskabernes investeringer stiger fra 5,9 mia. kr. i 2012 til skønsmæssigt ca. 6,8 mia. kr. i 2013 og 7,3 mia. kr. i I kommuneaftalen i juni 2012 er der lagt op til, at spildevandsselskaberne øger investeringerne i klimatilpasning med 2,5 mia. kr. i 2013 med henblik på at styrke afledningen og håndteringen af regnvand. Udvalgte anlægsinvesteringer opgjort i mio. kr priser 2012B 2013B 2014BO Fundamenter til vindmøller Varmeforsyning EL og Gastransmission Energi i alt Vejdirektoratet nyanlæg af veje Kommuner nyanlæg af veje Nyanlæg af veje i alt Kommunale havne Kystbeskyttelse Baneinvesteringer Metro Cityring Femern Bælt og landanlæg Trafik i alt Vandforsyning Spildevandsanlæg Miljø i alt Byggemodning Fritidsområder Byggemodning og fritidsområder i alt I alt B Budgetter og BO budgetoverslag Kilde: statens og kommunernes budgetter og budgetoverslag samt oplysninger fra Finansministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt foreningen Dansk Fjernvarme Udvalgte anlægsreparationer opgjort i mio. kr priser 2012B 2013B 2014BO Vejdirektoratet vejvedligeholdelse Kommuner vejvedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af veje i alt B Budgetter og BO budgetoverslag. Kilde: statens og kommunernes budgetter og budgetoverslag Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

18 Vi forventer, at de ekstra investeringer vil slå gradvist igennem på aktiviteten i løbet af de kommende år, og vi har derfor forøget de oprindeligt planlagte investeringer med ½ mia. kr. i år og med 1 mia. kr. til næste år. Byggemodning Det voldsomme fald i nybyggeriet har reduceret behovet for byggegrunde, og kommunernes investeringer i jordforsyning er derfor reduceret til et meget lavt niveau. Havne I oversigten er kun vist kommunes investeringer i havne, da vi ikke kender de øvrige investeringer for de enkelte år. Men ifølge foreningen Danske Havne har de større erhvervshavne investeringer i arealer og infrastruktur for i alt 8,5 mia. kr. i perioden , og lægger man hertil de forventede investeringer i de øvrige erhvervshavne, er der godt 10 mia. kr. eller godt 1 mia. kr. i gennemsnit om året fra 2008 til Investeringerne hænger sammen med, at de gamle arealer og kajer med ringe vanddybde bliver omdannet til nye byområder, og at havnene anlægger moderne kajer og etablerer nye arealer længere væk fra bykernerne. Her har vi ændret vores skøn Ændringer i prognosen siden update af konjunkturanalysen i september 2012: Beskæftigelsen I 2012 var der flere beskæftigede end de arbejdere, funktionærer og mestre, som vi skønnede i september. Der var flere ved nybyggeri. Skønnet for den samlede beskæftigelse i 2013 er det samme som i september, men vi har justeret beskæftigelsen ved nybyggeri op, mens beskæftigelsen ved bygningsreparation er justeret ned. Nybyggeri Skønnet for det samlede påbegyndte nybyggeri i 2012 er det samme som i september, men for så vidt angår 2013, er niveauet reduceret med 0,25 mio. m² til 4,2 mio. m². Der er nedjusteringer ved helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger i øvrigt, hvor garagerne er sat ned. Reparation og vedligeholdelse I 2012 var der 200 færre beskæftigede ved reparation og vedligeholdelse end de , som vi skønende i september. Skønnet for 2013 er sat ned med i forhold til skønnet i september. Årsagen til nedjusteringen er den fortsatte store tilbageholdenhed hos forbrugerne og virksomhederne og, at det tager tid at få gang i renoveringerne af de almene boliger. Anlæg I 2012 var der beskæftigede ved anlægsvirksomhed, hvilket var det samme niveau som vi skønnede i september. Vores skøn for beskæftigelsen i 2013 er det samme som i september Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013

19 Nøgletal Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed S 2014S Nybyggeri Reparation og vedligeholdelse Anlægsvirksomhed Andet arbejde Kontorarbejde Ikke på arbejde* Beskæftigede i alt * Ikke på arbejde på grund af dårligt vejr, ferie, sygdom og undervisning samt strejke Produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed i mia. kr. i 2013-priser S 2014S Boliger Nybyggeri 39,8 49,3 45,4 36,1 22,4 18,5 20,6 15,8 12,8 11,8 Prof. hovedreparation 28,8 24,4 26,4 23,6 21,2 23,7 27,5 27,6 27,7 28,4 Boligbyggeri i alt 68,6 73,7 71,8 59,7 43,6 42,2 48,2 43,3 40,6 40,2 Erhvervsbygninger Nybyggeri 23,7 28,2 31,9 35,5 23,8 16,7 13,9 13,2 12,0 11,2 Prof. hovedreparation 8,3 9,9 10,8 12,1 7,9 5,6 4,8 4,6 4,6 4,5 Erhvervsbyggeri i alt 32,0 38,1 42,8 47,6 31,7 22,3 18,7 17,8 16,6 15,7 Offentlige bygninger Nybyggeri 8,5 8,8 9,5 9,8 11,3 11,9 12,3 12,0 13,0 14,6 Prof. hovedreparation 2,2 2,2 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3 2,2 2,2 2,7 Offentligt byggeri i alt 10,7 11,0 11,6 11,8 13,4 14,1 14,5 14,2 15,2 17,3 Prof. byggeinvesteringer i alt 111,3 122,7 126,1 119,1 88,7 78,5 81,4 75,3 72,3 73,2 Nybyggeri i alt 71,9 86,3 86,9 81,5 57,6 47,1 46,8 40,9 37,8 37,6 Prof. hovedreparation i alt 39,3 36,4 39,3 37,6 31,2 31,4 34,6 34,4 34,5 35,6 Prof. bygningsreparation 26,0 29,4 31,0 29,2 29,7 26,5 27,0 28,4 27,1 27,5 Prof. byggeaktivitet 137,3 152,1 157,1 148,3 118,4 105,0 108,4 103,7 99,4 100,7 Anlæg Nyanlæg 29,7 33,6 30,3 27,6 28,4 29,3 31,8 31,6 32,5 33,4 Anlægsreparation 28,1 26,7 25,0 22,7 24,5 25,0 26,6 25,8 25,0 25,3 Anlægsaktivitet i alt 57,9 60,3 55,2 50,3 53,0 54,3 58,4 57,4 57,6 58,7 Prof. bygge- og anlægsaktivitet i alt 195,1 212,4 212,4 198,6 171,4 159,3 166,8 161,1 157,0 159,4 Materialer købt af private 35,1 42,0 37,5 34,7 33,7 32,7 35,2 36,3 36,3 36,3 Software 0,9 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Bygge- og anlægsvirksomhed i alt 231,1 255,1 250,5 234,1 205,9 192,8 202,9 198,2 194,1 196,5 Antal påbegyndte boliger S 2014S Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Lejligheder i flerfamiliehuse Boliger i alt Påbegyndte byggeri i m² S 2014S Helårsbeboelse Fabrikker & værksteder Administration, handel & lager Øvrigt erhverv Landbrug Erhvervsbyggeri i alt Kultur og institutioner Bygninger i øvrigt heraf: sommerhuse heraf: garager, carporte, udhuse Byggeri i alt S Dansk Byggeris skøn. For de seneste år har Dansk Byggeri skønnet for påbegyndte boliger og påbegyndt etageareal på grundlag af de foreløbige byggestatistikker. Kilden til de øvrige tal for er Danmarks Statistik. Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

20 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Konjunkturanalyse, februar 2013 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K. Telefon: , Redaktion: Dansk Byggeri/Vibeke Gaardsholt, forside: Jørgen Stamp, grafisk opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon Fax Februar 2013

Konjunkturanalyse februar 2014

Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2014 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2014 og 2015. Konjunkturanalysen

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2011

Konjunkturanalyse februar 2011 Konjunkturanalyse februar 2011 Konjunkturanalyse, februar 2011 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012 Øjebliksbillede 2. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 2. kvartal 212 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 2. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Markedsstatistik 2010 / 1

Markedsstatistik 2010 / 1 » Markedsstatistik 2010 Markedsstatistik 2010 / 1 Indledning Markedsstatistikken 2010 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation tegner et billede af udsigten for installationsbranchen i de kommende år.

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag oktober Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag Bygge- og anlægssektoren er fortsat meget hårdt ramt af den økonomiske krise. Rekordmange boliger er til salg og rekordmange erhvervslokaler

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Økonomisk kvartalsoversigt. 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017

Økonomisk kvartalsoversigt. 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017 Økonomisk kvartalsoversigt 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017 1 Introduktion Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over økonomiske forhold af betydning

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mio. Kr. Dansk byggevareeksport i andet kvartal 2013 Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mens den samlede danske vareeksport viser en svag, men vedholdende vækst, er der et lille stykke vej

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2009 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013 Øjebliksbillede 1. kvartal 213 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 213 DB øjebliksbillede vil på samme måde som det tidligere TUN Øjebliksbillede give en beskrivelse af de vigtigste nøgletal for dansk økonomi

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

Økonomisk kvartalsoversigt. September 2017

Økonomisk kvartalsoversigt. September 2017 Økonomisk kvartalsoversigt September 2017 1 Introduktion Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over økonomiske forhold af betydning for branchen. Publikationen

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede 4 kvartal 2011

Øjebliksbillede 4 kvartal 2011 Øjebliksbillede 4 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4 kvartal Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 4 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen. I

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 1 Byggeri i alt 11

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 14-15. november 2013 Danmark

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 14-15. november 2013 Danmark Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 14-15. november 2013 Danmark Nøgletal for Danmark November 2013 Forventet BNP-udvikling i 2014 1,6 % Forventet Inflation i 2014 1,5 % Forventet Ledighed 2013

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere