Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 5. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 5. september 2011"

Transkript

1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dato: Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 5. september 2011 Mødested og tid: Mødet afholdes i Konferencecenter Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. Mødet finder sted i tidsrummet kl Temamødet holdes i forlængelse heraf fra kl Dagsordenspunkter: 1. Den internationale økonomiske krise, konsekvenserne for hovedstadsregionen og mulige veje for Vækstforums arbejde - oplæg v/privatøkonom Las Olsen, Danske Bank og Koncerndirektør Lene Skole, Coloplast A/S Bilag 1.1 Den internationale økonomiske krise 2. Habilitet og ændring af forretningsorden - genforelæggelse Bilag 2.1. Indstillingsnotat Bilag 2.2. Brev af 22. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet 3. Risikovillige udviklings- og aktivitetsmidler til internationale begivenheder i en Multiarena Bilag 3.1. Indstillingsnotat 4. Årsplan 2012 inkl. MIPIM Bilag 4.1. Indstillingsnotat 5. Bevillinger - regionale erhvervsudviklingsmidler, EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag Overblik over prioritering og disponering af Vækstforums midler 1 af 75

2 5.1 Internationalisering af små virksomheder Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 5.2 Uddannelseseksperimentarium Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 5.3 Job og uddannelse for borgere på Vestegnen Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 5.4 Danmarks Maritime Klynge Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 5.5 Uddannelse og akkreditering hos McDonalds Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 5.6 Copenhagen City of Congresses Bilag Indstillingsnotat 5.7 Strategisk partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation Bilag Indstillingsnotat 5.8 Cluster for Accelerator Technology (CATE) Bilag Indstillingsnotat 5.9 Food Best mod en Food KIC (Knowledge Innovation Community) Bilag Indstillingsnotat 5.10 Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE) og Copenhagen Fashion Summit Bilag Indstillingsnotat 2 af 75 Side 2

3 6. Status EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag 6.1 Disponerede midler og status EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag 6.1.A EU Regionalfond - Oversigt over disponerede og resterende midler Bilag 6.1.B EU Socialfond - Oversigt over disponerede og resterende midler 7. Projekt Copenhagen Spinouts - udmøntning af vækststrategi for hovedstadsregionens vækstklynge - Opfølgning Bilag 7.1 Indstillingsnotat 8 Meddelelser Bilag 8.1 Meddelelser: Partnerskabsforhandlingerne 2011, Task force for erhvervsuddannelser, Grøn Vækstpulje og Business Entry Denmark 9 Eventuelt 3 af 75 Side 3

4 Bilag 1.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dato: Den internationale økonomiske krise, konsekvenserne for hovedstadsregionen og mulige veje for Vækstforums arbejde Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter den økonomiske krises mulige konsekvenser for Vækstforums arbejde Den økonomiske krise er aktualiseret af den seneste tids finansielle uro i både USA og Europa. Vækstforum Hovedstaden arbejder for at styrke hovedstadsregionens erhvervsudvikling. I den forbindelse er der behov for, at Vækstforum stiller skarpt på mulige konsekvenser for dansk økonomi og hovedstadsregionens udvikling. Som inspiration for Vækstforums drøftelser er der inviteret to oplægsholdere, der vil fortælle om udfordringer og mulige konsekvenser for vækst og beskæftigelse set ud fra et makroøkonomisk perspektiv og et virksomhedsperspektiv. Oplægsholdere Økonom Las Olsen fra Danske Bank. Lars Olsen er cand.polit. og har siden 1998 arbejdet bl.a. som økonom i Nordea, analytiker i Morningstar og som økonomisk skribent for Berlingske Tidende. Las Olsen kom til Danske Bank i 2007 og arbejder i dag med dansk økonomi, især den del, der har direkte betydning for privatøkonomien - for eksempel forbrug, inflation, huspriser og beskæftigelse. Koncerndirektør Lene Skole ansat i Coloplast A/S siden 2005 med ansvar for Corporate Finance, Corporate IT, IR, Strategy & Business Development, M&A, Corporate Procurement og Facility Management ( ). Fra september 2008 tillige ansvar for HR, Legal Affairs og Corporate Communications. Coloplast udvikler produkter og serviceydelser indenfor stomi, urologi og kontinens samt sår og hudpleje. Virksomheden opererer globalt og beskæftiger mere end mennesker. Igangsætning af supplerende kriseinitiativer 4 af 75

5 Med udgangspunkt i dagens eksterne oplæg foreslås, at Vækstforum drøfter, om der er behov for at igangsætte supplerende kriseinitiativer eksempelvis kompetenceudviklingstiltag for ledighedstruede grupper på arbejdsmarkedet. I givet fald kunne det ske ved, at der blev afsat erhvervsfremmemidler til en særlig krisepulje. I givet fald foreslås det endvidere, at Vækstforum bemyndiger formandskabet til i samarbejde med sekretariatet at udarbejde kriterier for puljen og invitere relevante parter til at indsende projektansøgninger til godkendelse på Vækstforums møde den 1. december. Dette for at sikre en hurtig igangsætning af initiativer, der kan afhjælpe effekten af krisen på udvalgte områder. Baggrundsinfo til debatten På det seneste har både regering, opposition og andre aktører lanceret forslag til vækstpakker eller andre tiltag, som skal stimulere erhvervsudviklingen og afhjælpe den igangværende krise. Som baggrundsinfo til drøftelsen i Vækstforum er nedenfor kort oplistet de seneste forslag til vækstpakker mv. samt link til de konkrete forslag. Regeringen har den 24/ lanceret en vækstpakke: Holdbar Vækst med fokus på bolighandel, privat forbrug og offentlige investeringer: Tilsvarende har Socialdemokraterne og SF den 20/8 og 21/8 lanceret forskellige oplæg, som samlet set også er blevet benævnt som en vækstpakke, med fokus på boligmarkedet, straksafskrivning, offentlige investeringer og pensionsselskabernes rolle: &menuAction=select&topmenuID= CO-Industri og DI har i fællesskab undersøgt hvordan medarbejdere og chefer ser på udflytningen af arbejdspladser frem til 2015 samt udarbejdet en 10-punktplan. Dette er samlet i publikationen: Sæt vækst i produktion, som blev offentliggjort den 22/ Københavns Kommunes Business Task Force har med Leif Beck Fallesen som formand udarbejdet en række anbefalinger til Københavns Kommunes erhvervspolitik. Konklusioner og anbefalinger blev offentliggjort den 18/ ashx 794.ashx 5 af 75 Side 2

6 Bilag 2.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Habilitet og ændring af forretningsorden - genforelæggelse Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum tager Økonomi- og Erhvervsministeriets brev om habilitet til efterretning, godkender forslag til retningslinier for Vækstforums stillingtagen til spørgsmål vedrørende inhabilitet, og godkender det reviderede forslag til ændring af forretningsordenens 6 om habilitetsregler. Økonomi- og Erhvervsministeriets vurdering af Vækstforum-medlemmers habilitet På sidste Vækstforum-møde blev sagen om ændring af forretningsorden udsat, og sekretariatet blev bedt om at rette henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet for at få afklaret spørgsmålet om habilitet, herunder særligt for medlemmer af Vækstforum, der også sidder i bestyrelsen for erhvervsfremmeorganisationer som fx Wonderful Copenhagen og Væksthus Hovedstadsregionen. Sekretariatet har modtaget skriftligt svar fra ministeriet (se bilag 4.2 Brev af 22. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet). Ministeriet bekræfter, at Vækstforum i forbindelse med behandling af projektansøgninger er underlagt en almindelig retsgrundsætning om habilitet. Princippet er, at der ikke må være tvivl om et vækstforummedlems upartiskhed. Habilitetsreglerne skal således bidrage til, at der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt uvedkommende hensyn har indgået i grundlaget for medlemmernes stillingtagen. Tvivl kan fx opstå, hvis medlemmet selv, en slægtning eller en organisation, som medlemmet er nært tilknyttet, har en særlig interesse i sagens udfald. Forenklet sagt skal habilitetsreglerne være med til at sikre, at man ikke bevilger penge til sig selv. Ministeriet anfører, at det samme princip gælder for medlemmer af Vækstforum, der sidder i en bestyrelse for eksempelvis en erhvervsorganisation, når ansøgninger fra erhvervsorganisationen behandles. 6 af 75

7 Et Vækstforum-medlem er dog ikke inhabil, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller sagens karakter ikke er fare for, at afgørelsen i sagen påvirkes af uvedkommende hensyn. Endelig understreger ministeriet, at habilitetsvurderinger generelt altid bør bero på en konkret vurdering og kan derfor ikke anbefale, at Vækstforum indsætter en fast beløbs- /bagatelgrænse for, hvornår der skal tages stilling til et medlems habilitet. Forslag til retningslinier for Vækstforums stillingtagen til spørgsmål vedrørende inhabilitet Ministeriets udmelding giver alene anledning til mindre præciseringer i forhold til det oplæg til Vækstforums praksis, som blev drøftet på seneste møde den 23. maj. I de tilfælde, hvor den organisation, som et medlem repræsenterer i Vækstforum, er ansøger om tilskud kan det være, at organisationen har en sådan interesse i tilskudsansøgningens behandling, at organisationens repræsentant i Vækstforum bliver inhabil. Sekretariatet foreslår fortsat, at der på denne baggrund justeres i forretningsordenens bestemmelse om inhabilitet, så medlemmer af Vækstforum, som repræsenterer ledelsen hos en institution, en organisation, en virksomhed eller en myndighed, som har en særlig interesse i sagens udfald, erklæres inhabile. Det foreslås samtidig, at reglerne administreres, så der tages hensyn til, at interessen i nogle tilfælde kan være af begrænset karakter, så der ikke er behov for at statuere inhabilitet. En række af Vækstforums midler går til større projekter med flere ansøgere. Det vil efter sekretariatets opfattelse normalt være således, at medlemmer af Vækstforum, som er knyttet til hovedansøgerens ledelse, vil være inhabile. Medlemmer, som er knyttet til ledelsen hos medansøgere, kan være inhabile, afhængigt af hvor stor medansøgers interesse i projektet er. Det bemærkes, at et medlem også kan være inhabilt, hvis medlemmet, udover at repræsentere den organisation, som har udpeget vedkommende, også repræsenterer andre interesser, som kan have gavn af ansøgte tilskud til erhvervsudvikling. Hvis fx en borgmester udpeges som medlem af Vækstforum af KKR, vil han være inhabil, hvis borgmesterens egen kommune søger tilskud. Regionsrådets repræsentanter i Vækstforum kan ligeledes være inhabile, hvis regionen søger tilskud. Ligeledes kan vækstforummedlemmer, der sidder i bestyrelser for regionale erhvervsfremmeorganisationer - fx Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen og Væksthus for Hovedstadsregionen - være inhabile i forbindelse med Vækstforums behandling af ansøgninger, hvor disse organisationer er hoved- eller medansøger. Det gælder uanset hvilken myndighed eller organisation medlemmet repræsenterer i Vækstforum og uan- 7 af 75 Side 2

8 set hvilken myndighed eller organisation, der har udpeget medlemmet til bestyrelsen for den pågældende erhvervsfremmeorganisation. Det bemærkes herved, at der ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsynspraksis gælder en såkaldt kommunalretlig modifikation for så vidt angår inhabilitet. Det betyder, at hvis et medlem af et byråd eller et regionsråd er udpeget af byrådet eller regionsrådet til at sidde i bestyrelsen for fx en fond, så er medlemmet ikke inhabilt i byråd eller regionsråd, når rådet skal behandle sager, som fondsbestyrelsen har en særlig interesse i. Dette forhold ændrer imidlertid ikke ved, at de almindelige inhabilitetsregler gælder for behandlingen af sagerne i Vækstforum. Det forhold, at regionsrådet har udpeget medlemmer til Vækstforum og nogle af disse medlemmer så af Vækstforum - efter indstilling fra regionsrådet - er udpeget til bestyrelsen for Wonderful Copenhagen udelukker således ikke, at medlemmerne kan være inhabile, når Vækstforum skal behandle ansøgning om tilskud til Wonderful Copenhagen. Det vil efter sekretariatets opfattelse også være mest hensigtsmæssigt, hvis alle medlemmer af Vækstforum underkastes den samme inhabilitetsvurdering, uanset om medlemmet repræsenterer en privat part eller en offentlig part. Afgrænsning af inhabilitetstilfælde Det fremgår som nævnt af forvaltningsloven, at inhabilitet ikke foreligger, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller sagens karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Det foreslås fortsat, at lovens tekst på dette punkt også indsættes i forretningsordenen. Forskellige parters involvering i projekter og ansøgninger kan variere meget. Bestemmelsen kan således indebære, at der ikke foreligger inhabilitet, hvis den organisation, medlemmet repræsenterer, kun i begrænset omfang er aktivt involveret i et projekt eller en ansøgning, og organisationens reelle økonomiske interesse i projektet er begrænset. Da de ansøgninger, som Vækstforum behandler, varierer ganske meget i størrelse, kan der ikke sættes faste beløbsgrænser herfor. Der må nødvendigvis foretages en konkret vurdering fra sag til sag. Eksempler på en sådan afgrænsning, der kan medføre, at medlemmet ikke er inhabilt, kan være hvis en part i ansøgning - en kommune, organisation, institution eller virksomhed blot er én af mange medansøgere kun bidrager i projektet med arbejdskraft og i begrænset omfang blot har indvilget i at bistå med at rekruttere virksomheder eller andre deltagere i projektet Revideret forslag til ændring af Vækstforums forretningsordens 6 om habilitetsregler Vækstforums sekretariat anbefaler på baggrund af ministeriets brev, at den ændring af Vækstforums forretningsordens 6 om habilitetsregler, der blev foreslået på sidste møde, fastholdes, idet dog en enkelt passus i stk. 1 om aktier til en værdi af over af 75 Side 3

9 kr. udgår (se overstregning herunder). Det foreslås også, at det udtrykkeligt fremgår af forretningsordenen, at medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd kan være inhabile, hvis den pågældende kommune eller regionen er ansøger om tilskud. I. Nuværende bestemmelser i forretningsordenen om inhabilitet: Stk. 1 Stk. 2 6 Habilitetsregler Medlemmerne kan være inhabile ved vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har tilknytning til sagen eller ansøger, f.eks. som ansat, bestyrelsesmedlem eller aktionær i den ansøgende organisation (institution, virksomhed, fond, forening eller lignende). Medlemmer, der kan være inhabile, har pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, direkte til formanden. I tilfælde af inhabilitet må vedkommende ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandling af den pågældende sag. II. Revideret forslag til nyformulering af forretningsordenens bestemmelser om inhabilitet: Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 6 Habilitetsregler Medlemmerne kan være inhabile ved Vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har tilknytning til den eller de ansøgende organisationer, institutioner, virksomheder eller myndigheder enten som ledelsesrepræsentant, som bestyrelsesmedlem, eller som aktionær. med aktier til en værdi af over kr. Det samme gælder for medlemmer af en kommunalbestyrelse eller regionsrådet, hvis den pågældende kommune eller regionen ansøger om tilskud. Medlemmerne kan endvidere være inhabile ved Vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, hvis medlemmerne selv har en særlig personlig og/eller økonomisk interesse i sagens udfald. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller sagens karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Medlemmer, der kan være inhabile, har pligt til at gøre opmærksom herpå. Såfremt et medlem mener, at der ved behandlingen af en konkret sag af andre grunde end de i stk. 1 og 2 nævnte kan foreligge forhold, der begrunder inhabilitet, påhviler det medlemmet at gøre opmærksom på dette. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, direkte til formanden for Vækstforum. Det påhviler Vækstforum at træffe afgørelser om inhabilitet. Et inhabilt medlem må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandling af den pågældende sag. 9 af 75 Side 4

10 10 af 75

11 11 af 75

12 12 af 75

13 Bilag 3.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk RISIKOVILLIGE UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSMIDLER TIL INTERNATIONALE BEGIVENHEDER I EN MULTIARENA Dato: Journal nr.: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum giver regionsrådet sin opbakning til, at der reserveres i alt 50 mio. kr. med henblik på offentligt udbud om afholdelse af store internationale events i en multiarena i perioden fra Baggrund Det er målet med Vækstforums begivenhedsstrategi at tiltrække store internationale events til hovedstadsregionen. Denne tiltrækning begrænses dog bl.a. af manglen på en fleksibel indendørs facilitet, der kan benyttes af op til tilskuere ved større sportsog kulturevents. Vækstforum har i både erhvervsudviklingsstrategien og begivenhedsstrategien fokus på at fremme hovedstadsregionens muligheder for at tiltrække store internationale events, og derfor vil det være relevant for Vækstforum at bidrage til at skabe forudsætningerne for en multiarena i hovedstadsregionen. Der er en hård og stigende konkurrence om de store internationale sports- og kulturbegivenheder. Hvis København skal fastholde og måske endda forbedre sin plads i det internationale selskab, så kræver det også de rette faciliteter. Analyser har gjort det klart, at hovedstaden stadig mangler faciliteterne for at komme op i næste division mht. store begivenheder f.eks. de store indendørs internationale sportsmesterskaber (eksempelvis et VM i Håndbold, som de er lykkedes med i Sverige). OECD har i deres analyse af hovedstadsregionen påpeget, at København har en bred vifte af gode kulturelle institutioner, men mangler faciliteter til afholdelse af store internationale events, f.eks. en stor multiarena. På Vækstforums foranledning afsatte regionsrådet allerede i mio. kr. til et tilsvarende udbud, der efterfølgende blev vundet af AEG Inc., som også vandt Københavns Kommunes udbud af en låneramme til opførelse af en multiarena. AEG måtte dog trække deres bud tilbage, da de under de givne forudsætninger ikke kunne levere den multiarena, som udbuddet fordrede. Derfor bortfaldt denne reservation i regionens budget. 13 af 75

14 Projektet Nu er der imidlertid skabt bedre rammer for udbuddet. Københavns Kommune, og Realdania vil om kort tid stifte et arenaselskab, der skal bygge en multiarena i Ørestaden, hvor By & Havn stiller en grund vederlagsfrit til rådighed. Arenaen ses som en vigtig brik i byudviklingen og vitaliseringen af Ørestaden. Arenaselskabet arbejder allerede nu på at finde en egnet operatør, der kan drive arenaen. Dette kommer til at foregå ved et udbud og der er god kontakt til både internationale og nationale operatører. Den samlede anlægspris på arenaen vil beløbe sig til ca. 1 mia. kr. Parterne i arenaselskabet forventes hver at skyde 325 mio. kr. i selskabet. Indtægterne fra arenaoperatørens leje af arenaen vil skulle dække udgifter til låntagning af det resterende beløb i forbindelse med bygningen af arenaen. Det vurderes, at multiarenaen vil kunne tages i brug i Københavns Kommune og Realdania har engageret det engelske firma Davis Langdon til at analysere bl.a. multiarenaens økonomiske bæredygtighed. Davis Langdon vurderer, at det er en forudsætning for, at en operatør kan drive en multiarena rentabelt, og samtidig betale en rimelig leje til arenaselskabet, at der ydes yderligere støtte til arenaens udvikling og drift. Københavns Kommune har ønsket Vækstforum og Regionens medvirken til at sikre det økonomiske grundlag for en multiarena. Danmarks Idrætsforbund har allerede besluttet at støtte anlægget af multiarenaen med 50 mio. kr. Wonderful Copenhagen har analyseret den potentielle samfundsøkonomiske meromsætning forbundet med en arena i Ørestaden. Wonderful Copenhagen vurderer, at arenaen vil generere op mod 700 mio. kr. om året båret af ca tilrejsende turister. Arenaen vil give en værditilvækst i Danmark på over 500 mio. kr. om året og generere over 1000 nye jobs. Analysen bygger bl.a. på oplysninger fra andre arenaer i Skandinavien. Regionen kan støtte en multiarena gennem kulturmidler En multiarena er i princippet et erhvervspolitisk tiltag, som tiltrækker idræts- og kulturbegivenheder, men ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen er det ikke lovgivningsmæssigt muligt gennem Vækstforums midler til erhvervsfremme at give økonomisk støtte til hverken anlæg eller efterfølgende drift af en multiarena. Erhvervsog Byggestyrelsen vurderer, at en arenas primære formål er at fremme idrætten samt tilgodese borgernes muligheder for at se sportsbegivenheder, og det betragtes ikke som erhvervsfremme. Derfor foreslår sekretariatet i stedet en løsning, hvor der afsættes midler på Region Hovedstadens budget de næste fire år, så der i alt spares 50 mio. kr. op. Herefter er det muligt, når multiarenaen står færdig at sætte disse midler i offentligt udbud inden for rammen af de regionale kulturmidler. Kriterierne for udbuddet vil blive fastlagt nærmere i det endelige udbudsmateriale af regionens administration. 14 af 75 Side 2

15 Vurdering Vækstforum har en særlig interesse i at være med til at sikre, at der kommer en multiarena i hovedstadsregionen, så de bedst mulige faciliteter er til stede, når der skal bydes ind på store internationale events. En multiarena vil være med til at højne regionens attraktionsværdi, og arenaen vil være med til at løfte indsatsområdet en attraktiv metropol med gode forbindelser i Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi. Multiarenaen vil jf. Wonderful Copenhagens analyse bidrage markant til at øge antallet af udenlandske overnatninger i regionen. Arenaen vil desuden tiltrække udenlandske investeringer direkte i forbindelse med arenaens drift, men også indirekte fordi de store internationale events, der vil blive afholdt i en kommende multiarena, vil være med til at brande regionen som et spændende og attraktivt sted at besøge, leve og bo. Den videre proces Beslutninger om regionale kulturmidler foretages af regionsrådet. Efter regionsrådets stillingtagen kan regionens administration gennemføre et EU udbud, og udviklings- og aktivitetstilskud vil efterfølgende løbende kunne frigives til den valgte leverandør, efterhånden som vedkommende leverer de aftalte store internationale events i en multiarena. Da de bevillingsmæssige forpligtigelser ved uddelingen sker over mere end 3 år, vil regionen skulle indhente et samtykke hertil fra tilsynsmyndigheden, Statsforvaltningen. Sagen behandles den 25. august i Realdanias bestyrelse og i Københavns Kommunes Kultur - og Fritidsudvalg, den 29. august i By & Havns bestyrelse. Herefter behandles den i Københavns Kommunes Økonomiudvalg den 6. september og i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation den 22. september. 15 af 75 Side 3

16 Bilag 4.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Årsplan og mødedatoer for Vækstforums møder i 2012 inkl. studietur til MIPIM Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender forslag til mødedatoer i Vækstforum godkender forslag til Vækstforums arbejde i Studietur den marts 2012 til MIPIM MIPIM er internationalt set den mest betydningsfulde messe for investeringsfremme og ejendomme. På messen deltager alle større byer og regioner i Europa med henblik på at markedsføre sig og tiltrække investeringer. Der har været deltagelse af Copenhagen Capacity de seneste 14 år med en fælles Øresunds-stand, og det er erfaringen fra tidligere, at deltagelsen giver stor værdi i bestræbelserne på at markedsføre og tiltrække investeringer til Hovedstadsregionen/Øresundsregionen. Messen finder sted den marts En studietur den marts vil være mest udbytterig, idet det bl.a. vil gøre det muligt at deltage i den store åbningsreception for Øresunds-standen. Forslag til program vil i givet fald blive nærmere fastlagt i efteråret Programmet forventes at indeholde en overnatning i Cannes. På Vækstforums møde 1. december i år er der planlagt en debat med regionale nøgleoperatører m.fl. om tiltrækning af udenlandske talenter, virksomheder, events og (erhvervs)turister, herunder hvad Vækstforum/hovedstadsregionen får ud af at deltage i MIPIM. Vækstforums møder i 2012 Vækstforums arbejdsform skal både kunne sikre inspiration og levende debatter, strategisk vigtige diskussioner og samtidig en ansvarlig og effektiv sagsbehandling af ansøgninger. Det foreslås derfor, at der i 2012 holdes: 16 af 75

17 4 møder, der indledes med et oplæg om en aktuel national/regional problemstilling og om muligt eksemplificeres ved konkrete VF-projekter. Derefter behandler Vækstforum den ordinære dagsorden. To temamøder i forlængelse af det ordinære møde i hhv. marts og september med ekstra fokus på debat med udvalgte interessenter. Møderne skal give afsæt for strategiske vigtige diskussioner om hovedstadsregionens erhvervsmæssige udvikling. Derudover foreslås der, som ønsket af Vækstforum, arrangeret en studietur til MIPIM i Cannes den marts Forslag til form og indhold For temamøderne foreslås det, at der udover Vækstforums medlemmer inviteres 1-2 personer fra medlemmernes baglande med særlig viden og interesse inden for det pågældende tema. 1. møde 29. marts 2012 Tidsrum: (ordinært møde) og (temamøde) Ordinært møde Oplæg om aktuel national/regional problemstilling af særlig relevans for Vækstforum Diverse sager, herunder bevillingsansøgninger Særskilt tema-møde: Uddannelse som vækstdynamo Vækstforum har igangsat en række projekter indenfor uddannelsesområdet. Talent og kompetencer i verdensklasse er ét af de seks indsatsområder i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Særligt har Vækstforum nedsat en Task Force for erhvervsuddannelser, der skal komme med bud på, hvordan erhvervsuddannelserne kan revitaliseres i et vækstperspektiv. Vækstperspektivet er også centralt i regionens kommende strategi for uddannelse og kompetenceudvikling. Forslag til oplægsholdere: Oplæg om resultaterne af arbejdet i Task Force for erhvervsuddannelser ved Klaus Nørskov, Formand for Task Forcen Evt. oplæg om o Unge og uddannelse ved Hans Siggaard Jensen, professor og leder af Center for Grundskoleforskning o Region Hovedstadens kommende strategi for uddannelse og kompetenceudvikling Spørgsmål og debat 17 af 75 Side 2

18 2. møde 31. maj 2012 Tidsrum: (ordinært møde) Ordinært møde Oplæg om aktuel national/regional problemstilling af særlig relevans for Vækstforum Diverse sager, herunder bevillingsansøgninger 3. møde 11. september 2012 Tidsrum: (ordinært møde) og (temamøde) Ordinært møde Oplæg om aktuel national/regional problemstilling af særlig relevans for Vækstforum Diverse sager, herunder bevillingsansøgninger Særskilt tema-møde: Internationalisering Vækstforum har gennem årene igangsat projekter, der skal adressere den stigende globalisering og internationalisering. Der er også en tværgående tænkning i flere af erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder, som f.eks. Attraktiv metropol med gode forbindelser og Vækstiværksættere med en international tilgang. Det er vigtigt at overveje, hvordan hovedstadsregionen styrker adgangen til globale netværk, samarbejder og markeder for regionens virksomheder, videninstitutioner og organisationer. En særlig udfordring er konkurrencen fra BRIK-landene, hvor det skal sikres, at disse landes vækst udnyttes til at skabe vækst og beskæftigelse i regionen. Forslag til oplægsholdere: Oplæg om Innovationscentrene i Silicon Valley, München og Shanghai og de små og mellemstore virksomheders særlig udfordringer ved internationalisering ved repræsentant fra et af centrene alternativt repræsentant fra Innovation Center Denmark Oplæg om internationalisering og offentlige og private virksomheders engagement i Kina ved fx Carsten Boyer Thøgersen, Udenrigsministeriet Spørgsmål og debat 4. møde den 29. november 2012 Tidsrum: (ordinært møde) Ordinært møde 18 af 75 Side 3

19 Oplæg om aktuel national/regional problemstilling af særlig relevans for Vækstforum Diverse sager, herunder bevillingsansøgninger 19 af 75 Side 4

20 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dato: Overblik over prioritering og disponering af Vækstforums midler Til dette møde har Vækstforum modtaget rigtig mange ansøgninger om bevillinger fra EU s strukturfonde og/eller Vækstforums erhvervsfremmemidler. Dette er positivt, idet mange af projekterne er fra erhvervsstrategiens idekatalog og dermed bidrager til strategiens udmøntning. På den anden side vurderes det også, at der set i lyset af de aktuelle økonomiske krisetegn, kan blive brug for en strammere prioritering af Vækstforums erhvervsfremmemidler til projekter, der har en direkte virkning på beskæftigelsen og vækst, samt til særlige kriserettede initiativer. Vækstforum har i flere år haft en politik om ofte at gå foran med den første medfinansiering på forskellige projekter, som eksempelvis også søgte midler i statslige puljer eller ikke havde den samlede finansiering på plads hos andre parter. Som del af en skarpere prioritering af midlerne foreslås, at vækstforum forventer en højere grad af sikkerhed for den øvrige medfinansiering før man behandler en sag. Til dette Vækstforum-møde er der modtaget 13 ansøgninger heraf er 7 EU-ansøgninger. 6 er indstillet til tilsagn med det fulde ansøgningsbeløb: Internationalisering af små virkomheder (Regionalfond 6 mio. kr. Erhvervsmidler 2,4 mio. kr.) Bidrager til øget vækst, eksport og beskæftigelse gennem internationalisering af de deltagende virksomheder. Uddannelseseksperimentarium (Socialfond 24,9 mio. kr.) Løfter kompetenceniveauet på erhvervsuddannelserne - en vigtig gruppe som nemt bliver presset ud af arbejdsmarkedet i krisetider. Job og uddannelse for borgere på Vestegnen (Socialfond 14,7 mio. kr.) En indsats over for de allersvageste ledige, der gives et kompetenceløft med forbedrede beskæftigelsesmuligheder til følge. Danmarks Maritime Klynge (Socialfond 13,7 mio. kr. Erhvervsmidler 5,5 mio. kr.) Styrke kompetenceudvikling og innovation i en globalt konkurrenceudsat klynge. 20 af 75

21 Strategisk partnerskab for sygehusinnovation (Erhvervsmidler 10 mio. kr.) Skal åbne nye forretningsmuligheder for erhvervslivet på det globale marked - nationalt partnerskab mellem staten, regionerne og Fornyelsesfonden. Cluster for Accelerator Technology (CATE) (Erhvervsmidler 0,3 mio. kr.) En mindre bevilling, som støtter op om at virksomheder kan udnytte potentialerne for ESSanlægget. 2 er indstillet til tilsagn med et reduceret beløb: Copenhagen - City of Congresses (Erhvervsmidler 3 mio.kr.) Stor vækst- og beskæftigelseseffekt, men kun 2-årig bevilling, idet den statslige Markedsføringsfond også kun har bevilget for 2 år. Food KIC (Knowledge Innovation Community) (Erhvervsmidler 3 mio.kr.) Etablere et europæisk center for fødevareinnovation i Øresundsregionen - men der lægges op til for stort regionalt bidrag sammenlignet med statens. 1 er indstillet til afslag: Uddannelse og akkreditering hos McDonalds (Socialfond 1,5 mio. kr.) Projektet er for svagt funderet - med et utilstrækkeligt partnerskab - bl.a. i forhold til uddannelsesinstitutioner. 1 er indstillet til udsættelse til næste møde: Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE) (Erhvervsmidler 2,1 mio.kr.) Uklart hvor stor en vækst og beskæftigelseseffekt projektet har - derudover er en stor del af medfinansieringen ikke realiseret. 3 er udskudt til behandling på Vækstforums næste møde, idet der er brug for en styrket beskrivelse og konkretisering af projekterne. Og i et enkelt tilfælde bedre afklaring af den øvrige medfinansiering: Center for kommunalt-privat samarbejde (Socialfond 12,6 mio. kr. Erhvervsmidler 6,3 mio. kr.) Behandlet i sagkyndigt panel - behov for at konkretisere projektet yderligere, styrke partnerskabet samt opsplitning i regional- og socialfond. Copenhagen Talent Bridge (Socialfond 31,1 mio. kr. Erhvervsmidler 12,5 mio. kr.) Behandlet i sagkyndigt panel - meget stort projekt med mange indsatser - behov for at skærpe projektet og sammenhængene mellem delindsatserne. Green Lab Energi Efficient Buildings (Erhvervsmidler 8,5 mio. kr.) Der er søgt om et langt højere bidrag end ved tidligere Green-lab-ansøgninger - derudover stor usikkerhed om medfinansiering fra andre regioner. 21 af 75 Side 2

22 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Projekt Internationalisering af små virksomheder i videnservice-erhvervet Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum meddeler Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet kan støttes med et tilsagn om medfinansiering på kr. fra EU s regionalfond, og Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler under forudsætning af medfinansiering fra strukturfondene og øvrige parter. Ansøgning Projekt: Internationalisering af små virksomheder i videnservice-erhvervet (ID 10214) Ansøger: Væksthus Hovedstadsregionen Samlet projektbudget: 12,0 mio. kr. Ansøgt medfinansiering fra EU Regionalfond: 6,0 mio. kr. samt 2,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler Projektperiode: Oktober 2011 til februar 2014 Baggrund og indsatsområde i erhvervsudviklingsstrategien Projektet understøtter Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og mere specifik indsatsområderne: Iværksættere med international tilgang samt Attraktiv metropol med gode forbindelser. Projektet indgår i ide-kataloget. Hertil kommer, at det i lyset af den igangværende økonomiske krise er vigtigt, at der sættes ind på flere områder for at fremme væksten. Det kan bl.a. ske ved at styrke små og mellemstore virksomheders (smv) evne til at konkurrere på de internationale markeder. En øget dansk eksport er et vigtigt element i at øge den samlede vækst i Danmark. Projektets formål, aktiviteter og forventede resultater De mindre videnservice-virksomheder, som udgør en stor andel af virksomhederne i regionen, klarer sig generelt godt på det hjemlige marked. Men det er et problem, at de ikke i tilstrækkeligt omfang udnytter det potentiale, der findes på de internationale markeder. Herved går virksomhederne og Danmark glip af både vækst og nye jobs. Projektet vil hjælpe virksomhederne med at overvinde barriererne for internationalisering ved at gennemføre strukturerede internationaliseringsforløb. Virksomhederne vil blive hjulpet 22 af 75

23 bl.a. til at analysere markedsmulighederne, gøre deres serviceydelser skalerbare, så servicekonceptet kan udbydes uafhængigt af person-drevne ydelser, etablere internationale netværk og introducere serviceydelsen på et internationalt marked. Rådgivning af virksomhederne sker ved anvendelse af private konsulenter samt ansatte i Væksthus Hovedstadsregionen. Der deltager 40 virksomheder i projektet, som rekrutteres fra henholdsvis IT-branchen og fra biotek/medico/pharma CROs (Clinical Research Organisations = Outsourcet forskning og klinisk afprøvning) i regionen. Tilbuddet omfatter alle virksomheder i de pågældende brancher og forudsætter ikke medlemskab af en bestemt brancheforening e.lign. Partnerne bag projektet er Væksthus Hovedstadsregionen, Dansk Erhverv, IT- Branchen, Medicon Valley Alliance samt Tænketanken DEA, Danmarks Erhvervsakademi. Endvidere vil de konkrete markedsfremstød ske i samarbejde med Danmarks Eksportråd. Aktiviteter Projektet gennemføres i 2 forløb for 20 virksomheder. Hvert forløb omfatter rekruttering af virksomheder, analyse af markedsmuligheder, 4 workshops (strategiudvikling og forretningsmodel, value proposition, organisations- og kompetenceudvikling samt kommunikation og internationaliseringsplan) samt et konkret markedsfremstød og opfølgning. Projektets forventede effekter: Projektets vil blive målt på, at de deltagende virksomheder kommer til at vækste bedre end tilsvarende virksomheder, som ikke deltager i projektet. Målet er at øge omsætningen med 15 % og øge beskæftigelsen med 10 %. Dette skønnes at give en samlet meromsætning hos de deltagende virksomheder på 60 mio. kr. og vil skabe ca. 60 nye jobs i projektperioden. Der er i projektet afsat kr. til evaluering, som forventes gennemført af en anderkendt institution som f.eks. Teknologisk Institut. Økonomi Projektet budget er på 12,0 mio. kr. De deltagende virksomheder medfinansierer projektet med timer og kontante bidrag svarende til 2,9 mio. kr. Hertil kommer forventede bidrag fra Eksportrådet samt private fonde for 0,7 mio. kr. Region hovedstaden bidrager med et kontant tilskud på 2,4 mio. kr. og EU Regionalfond med 6,0 mio. kr. Vurdering og indstilling Sekretariatet vurderer, at projektet understøtter flere indsatsområder og mål i erhvervsudviklingsstrategien. Ud over at bidrage til de langsigtede mål i strategien, så forventes der i løbet af projektperioden oprettet 60 nye jobs og meromsætningen forventes at være ca. 60 mio. kr. 23 af 75 Side 2

24 Med dette projekt får Væksthuset mulighed for at tilbyde de deltagende virksomheder et internationaliseringsforløb, som er væsentligt udvidet i forhold til væksthusets almindelige tilbud. Resultaterne fra projektet i form af ny viden om værkstøjer og metoder vil blive udbredt via projektets website samt via platformen og gennem artikler samt på konferencer. I forhold til de internationale markeder, så er det Væksthusets erfaring, at de mindre viden-virksomheder først og fremmest vil satse på nærmarkederne, de såkaldte SUNDlande (Sverige, United Kingdom, Norge og Deutschland). I dette projekt er der dog også mulighed for et tæt samarbejde med MVA s ambassadører (Medicon Valley Alliance), hvorved der vil være adgang til mere fjerne markeder, hvis dette er den rigtige indgang for pågældende virksomhed. Projektets samlede finansiering er ikke endeligt på plads. Det skyldes, at der først kan indgås aftaler om medfinansiering fra de deltagende virksomheder, når disse er rekrutteret. Endvidere kan projektet først søge Eksportrådet om medfinansiering, når de konkrete virksomheder kendes. Den relevante ansøgningsfrist hos Eksportrådet er den 1. februar Og endelig så er det forudsat, at et mindre beløb skal ansøges hos private fonde. På den baggrund af ovenstående vil projektet blive bedt om at redegøre for projektets endelige finansiering i begyndelsen af Dette vil ikke berøre projektets forventede opstart pr Projektet vil endvidere blive bedt om, at fremsende forslag til evalueringsplan og en kommunikationsplan til sekretariatet med henblik på aftale herom. På den baggrund anbefaler sekretariatet, at Vækstforum indstiller projektet til tilsagn under forudsætning af: at projektet tilvejebringer den øvrige nationale medfinansiering via brugerbetaling, tilskud fra Eksportrådet samt fra fonde at der i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen findes løsninger på evt. statsstøtteproblemer ift. de deltagende virksomheder og partnere i projekt Bilag: Indstillingsskema 24 af 75 Side 3

25 Bilag Vækstforum Region Hovedstaden Indstillingsskema EU Regionalfonden Indstillingskatagorier Kan støttes X Afslag Projektidentifikation Projektets navn Internationalisering af små virksomheder i videnservice-erhvervet Startdato Slutdato Hvilken prioritet søges Prioritet X Innovation & Viden Hvilket indsatsområde (vækstkilde) hører Innovation, videndeling og videnopbygning X Anvendelse af ny teknologi Etablering af nye virksomheder projektet primært under Ansøgers navn Væksthus Hovedstadsregionen Partnere og netværksdeltagere 1 Dansk Erhverv 4 Tænketanken DEA, 7 10 Danmarks Erhvervsakademi 2 IT-Brancheforening Medicon Valley Alliance F.M.B.A Sammenhæng med erhvervsudviklingsstrategien, Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor Strategiens indsatsområder Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god Talent og kompetencer i verdensklasse forretning En attraktiv metropol med gode forbindelser X Erhvervsklynger stærke nicher i global konkurrence Innovation og forskning vidensregionens base Vækstiværksættere med international tilgang X Budget Ansøgt beløb Kr ,- EU-støtteprocent 50 % Totalbudget Kr ,- Egenfinansiering Kr ,- Projektresumé (direkte fra ansøgningen) De mindre videnservicevirksomheder i Hovedstadsregionen har en lav internationaliseringsgrad, og begrænset viden om eksport, forankring af internationale samarbejder, ansættelse af udenlandsk arbejdskraft etc. Dette projekt har til formål at nedbryde de største barrierer for internationalisering. Projektet indeholder 2 målrettede udviklingsforløb, hvor man bistår virksomhederne med at flytte fokus fra at være hjemmemarkedsorienteret til at udvikle og implementere et internationalt udsyn. Da videnserviceerhvervet rummer mere end 1200 virksomheder med ansatte alene i Hovedstadsregionen, er dette et projekt for 40 udvalgte videnservicevirksomheder inden for 2 segmenter 25 af 75

26 med stort internationaliseringspotentiale nemlig IT og Biotek/Medico/Pharma (CRO's). Projektet består af 3 faser som omfatter 1) Analyse af internationale markedsvilkår 2) Skalere virksomhedernes videnservicekoncept 3) Implementering af virksomhedernes internationaliseringsstrategi. De direkte afledte effekter af projektet er en stigning i virksomhedernes internationale omsætning og beskæftigelse. Effekterne vil dog i flere tilfælde først kunne måles efter projektets afslutning, hvorfor virksomhedernes fremdrift vil blive dokumenteret ved halvårlige interviews med udgangspunkt i flg. indikatorer 1) antal udenlandske ansatte 2) antal udstationerede medarbejdere 3) Agent- og distributørsamarbejde. Sekretariatets begrundelse for indstillingen Sekretariatet vurderer, at projektet understøtter flere indsatsområder og mål i erhvervsudviklingsstrategien. Ud over at bidrage til de langsigtede mål i strategien, så forventes der i løbet af projektperioden oprettet 60 nye jobs og meromsætningen forventes at være ca. 60 mio. kr. Med dette projekt får Væksthuset mulighed for at tilbyde de deltagende virksomheder et internationaliseringsforløb, som er væsentligt udvidet i forhold til væksthusets almindelige tilbud. Resultaterne fra projektet i form af ny viden om værkstøjer og metoder vil blive udbredt via projektets website samt via platformen og gennem artikler samt på konferencer. I forhold til de internationale markeder, så er det Væksthusets erfaring, at de mindre viden-virksomheder først og fremmest vil satse på nærmarkederne, de såkaldte SUND-lande (Sverige, United Kingdom, Norge og Deutschland). I dette projekt er der dog også mulighed for et tæt samarbejde med MVA s ambassadører (Medicon Valley Alliance), hvorved der vil være adgang til mere fjerne markeder, hvis dette er den rigtige indgang for pågældende virksomhed. Projektets samlede finansiering er ikke endeligt på plads. Det skyldes, at der først kan indgås aftaler om medfinansiering fra de deltagende virksomheder, når disse er rekrutteret. Endvidere kan projektet først søge Eksportrådet om medfinansiering, når de konkrete virksomheder kendes. Den relevante ansøgningsfrist hos Eksportrådet er den 1. februar Og endelig så er det forudsat, at et mindre beløb skal ansøges hos private fonde. På baggrund af ovenstående, vil projektet blive bedt om at redegøre for projektets endelige finansiering i begyndelsen af Dette vil ikke berøre projektets forventede opstart pr Projektet vil endvidere blive bedt om at fremsende forslag til evalueringsplan og en kommunikationsplan til sekretariatet med henblik på aftale herom. På den baggrund anbefaler sekretariatet, at Vækstforum indstiller projektet til tilsagn under forudsætning af; at projektet tilvejebringer den øvrige nationale medfinansiering via brugerbetaling, tilskud fra Eksportrådet samt fra fonde at der i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen findes løsninger på evt. statsstøtteproblemer ift. de deltagende virksomheder og partnere i projekt 26 af 75

27 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Projekt Erhvervsrettet uddannelseseksperimentarium Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum meddeler Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet kan støttes med et tilsagn som ansøgt på 24,9 mio. kr. fra EU Socialfond. Ansøgning Projekt: Erhvervsrettet uddannelseseksperimentarium (ID 10245) Ansøger: Teknisk Erhvervsskole Center Samlet projektbudget: 49,8 mio. kr. Ansøgt medfinansiering fra EU Socialfond: 24,9 mio. kr. Projektperiode: Baggrund og indsatsområde i erhvervsudviklingsstrategien Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) vil sammen med et bredt regionalt partnerskab bestående af Professionshøjskolen Metropol, Københavns Erhvervsakademi (KEA), CPH West, Københavns Tekniske Skole (KTS), Ingeniørhøjskolen (IHK), SOSU C, Center for Uddannelsesforskning (CEFU), Tænketanken DEA og Håndværksrådet, Rigshospitalet, Gentofte Hospital og Hvidovre Hospital gennemføre projektet Erhvervsrettet Uddannelseseksperimentarium. Partnerskabet vil med en systematisk eksperimenterende tilgang afprøve nye modeller for erhvervsrettede uddannelsers samarbejde med hinanden og erhvervslivet. Projektet vil udvikle fleksible uddannelses- og karriereforløb for at skabe et efterspørgselsorienteret og mere sammenhængende uddannelsessystem. Projektet bidrager i forhold til målene i erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde Talent og kompetencer i verdensklasse ved at forbedre mulighederne for løbende opkvalificering gennem hele livet og ved at øge andelen af unge, som gennemfører en ungdoms-/erhvervsuddannelse. Projektet er med i Idékataloget. Hertil kommer, at det i lyset af den igangværende økonomiske krise er vigtigt, at der gøres en markant indsats for at løfte kompetenceniveauet på erhvervsuddannelserne, en vigtig gruppe, som nemt bliver presset ud af arbejdsmarkedet i krisetider. 27 af 75

28 Formål, mål og forventede effekter Projektets formål er at nytænke og udvikle erhvervsrettede uddannelser, så uddannelserne bliver drivere for vækst og beskæftigelse. Dette indebærer bl.a. at udvikle et fleksibelt og efterspørgselsorienteret uddannelsessystem på tværs af traditionelle skel mellem uddannelsesniveauerne, og et system hvor flere uddanner sig bedre og gennem hele livet. Projektet vil igennem en eksperimenterende tilgang opbygge et videnbaseret grundlag for udvikling af fremtidens uddannelser. Der skal i projektet eksempelvis testes hypoteser om, hvordan samspillet mellem uddannelse og erhverv kan gøres mere udbytterigt, og hvordan den eksperimenterende uddannelsesorganisation bedre kan understøtte udvikling af kompetencer i verdensklasse. Det er en styrke ved projektet, at der vil blive eksperimenteret med inddragelse af virkelige eksempler i undervisningen. Uddannelsesinstitutionerne har veludviklede relationer til en lang række virksomheder. Dermed er der et godt grundlag for at indgå konkrete aftaler med virksomheder om at medvirke i gennemførelsen af projektet ved at stille sig til rådighed i udviklingen af nye eksperimenter. Det ville efter Sekretariatets opfattelse have været ønskeligt, hvis der allerede på ansøgningstidspunktet var indgået aftaler med nogle virksomheder om at stille sig til rådighed for projektet. Udvalgte effekter af Uddannelseseksperimentarium vil forventeligt være: 20 % øget fastholdelse i uddannelse for alle elever, studerende eller lærlinge, der indgår i projektet 90 % af de involverede, både virksomheder og studerende/lærlinge, oplever at uddannelsessystemet er fleksibelt og målrettet erhvervslivets kompetencebehov 75 % af de medvirkede har ændret holdning til det at udbyde uddannelse 75 % af de involverede, både virksomheder og studerende/lærlinge finder, at det erhvervsrettede fokus er med til at fremtidssikre arbejdsstyrken 75 % af de involverede elever, studerende eller lærlinge og virksomheder oplever at uddannelsessystemet tilbyder fleksible overgange mellem uddannelser. Projektets aktiviteter De konkrete eksperimenter igangsættes inden for fem programmer for at styre og målrette indsatsen. De fem programmer er: 1. Kompetencer i verdensklasse 2. Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv 3. Den eksperimenterende organisation (forankring og spredningseffekt) 4. Education on demand 5. Nye karriereveje 28 af 75

29 Der skal arbejdes med at udvikle nye organisatoriske rammer for bæredygtig kompetenceudvikling og pædagogisk praksis i uddannelsesinstitutionerne. Der udvikles, afprøves og evalueres løbende i eksperimenterende uddannelseslaboratorier, f.eks. forsøgsklasser med fokus på erhvervsrettet innovation, talentudvikling, faglighed på nye måder, øget virksomhedstilknytning, praktikmodeller og nye evalueringskulturer. Der skal også arbejdes med at udvikle nye uddannelsesmodeller og opkvalificering, der er tilgængelige når nye behov i erhvervslivet og hos studerende opstår. Der sættes fokus på at udvikle nye uddannelsesformer og -veje, der understøtter arbejdsmarkedets kompetencebehov; kortere tid fra et kompetencebehov er formuleret til, at der er udviklet et relevant uddannelsessvar (education on demand); flere konkrete meriterende overgangsveje på tværs af uddannelser; toninger af eksisterende uddannelser; samt udvikling af vejledningsformer og nye karriereveje. Eksempler på eksperimenter: Innovationsprocesser i undervisningen, der giver elever og studerende værktøjer til at arbejde innovativt i deres uddannelse og fremtidige job Nye mødeformer mellem ledere og undervisere for at understøtte "den eksperimenterende organisation" At give medarbejderne i virksomhederne mulighed for at følge dele af formelle uddannelser som alternativ til traditionel efter- og videreuddannelse Accelererede uddannelsesforløb hvor elever og studerende kan få mulighed for at gennemføre deres uddannelse på kortere tid Muligheder for at gå fra en uddannelse til en anden uden forlænget studietid I og med, at projektet har en eksperimenterende tilgang, vil mange af aktiviteterne først blive konkretiseret under projektforløbet. Det er en styrke ved projektet, at der er lagt stor vægt på evaluering og uddybende følgeforskning ved DPU. Det giver et godt grundlag for efterfølgende at forankre projektets resultater i uddannelsesinstitutionerne. Økonomi Projektet har et samlet budget på 49,8 mio. kr..og ansøger Socialfonden om økonomisk støtte på 24,9 mio. kr. Projektet ansøger om tilskud på 12,45 mio. kr. fra Region Hovedstadens udviklingsmidler til uddannelse og de resterende 12,45 mio. kr. medfinansieres af partnerne selv. Sekretariatets samlede vurdering Projektet vil bidrage til at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i regionen og mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. Det er sekretariatets vurdering, at projektet gennem at udvikle uddannelsessystemet så det i højere grad målrettes erhvervslivets behov, vil bidrage til at styrke uddannelsesindsatsen i regionens virksomheder og dermed bidrage til at højne arbejdsstyrkens kompetenceniveau. Det vil også 29 af 75

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008, kl. 13-15. Mødet afholdes hos Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008, kl. 13-15. Mødet afholdes hos Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 21. maj 2008

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-06-2014 15:00 MØDESTED Innovationsgaragen, Skovlunde Byvej 96a MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl. 16-18 på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Monitorering af kræftpakke forløb

Monitorering af kræftpakke forløb Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 41.03 Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 Meddelelse nr. 41.04 Standardiseret økonomiopfølgning

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 2 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008

REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008 REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET REGIONALPOLITISK REDEGØ RELSE 2008 - REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Udgivet af: Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere