HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale"

Transkript

1 I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende Samtale ved blot at deltage på et 2 dages kursus, men at læring af metoden skal designes som et forløb, hvor der er opbakning fra ledelsens side til fortsat træning og hvor deltageren kan modtage feedback og supervision på sin anvendelse af metoden i egen praksis. Efter diskussion af disse studier vil jeg give anbefalinger til, hvordan man designer læringsforløb af Den Motiverende Samtale, således at det sikres at metoden implementeres i praktikerens hverdag. Den Motiverende Samtale er en velbeskrevet metode, der igennem 25 år ved komparative studier har vist sig at være meget effektfuld i arbejdet med mennesker, der mangler motivation til at ændre livsstil, handlinger eller adfærd. Det gælder i forhold til eksempelvis sundhed og afhængighed. Metodens effekt er signifikant og overbevisende. Den Motiverende Samtale udkonkurrerer klart almindelig rådgivning, ligesom den har vist sig at være lige så effektiv i arbejdet med misbrugere og alkoholikere som 12-trins programmer og kognitiv adfærdsterapi: og dette endda på væsentlig kortere tid (se min artikel: Effekten af Den Motiverende Samtale) Det siger næsten sig selv, at en metode der er så effektiv, er mere end et par simple teknikker, man som praktiker hurtigt kan lære og tilegne sig, på eksempelvis en temadag eller lignende. At opdrage en kat At lære en gammel hund nye kunster ved de der har hund, er en vanskelig ting. Det tager tid at lære at handle anderledes, ikke kun for hunde og katte, men også for os mennesker. Det ved alle os, der arbejder med mennesker, der forsøger at ændre adfærd. Det kan være de der arbejder med at motivere mennesker til at leve sundere (f.eks. at få indarbejdet nye sunde vaner, hvor man motionerer oftere end før eller spiser sundere end før). Alle os der har prøvet at stoppe med at ryge ved også, hvor vanskeligt det er at ændre den adfærd. Alle de der arbejder med mennesker i misbrug ved også, at det at ændre en misbrugsadfærd ikke er en proces der bare sker på en eftermiddag. Det samme gør sig i nogen udstrækning gældende når praktikere ønsker at lære en ny metode som eksempelvis Den Motiverende Samtale. Her er vi ikke meget anderledes end de mennesker vi arbejder med. At lære en ny samtalemetode svarer i nogen udstrækning til, at man skal forsøge at ændre en vanemæssig adfærd, som man måske i mange år har anvendt ubevidst i sit arbejde med klienter/borgere/ brugere. Ofte hører jeg fra deltagere på mine kurser i Den Motiverende Samtale, at det er svært at vende sig fra at give masser af velmenende råd, til at skulle have en klientcentreret og mere spørgende rolle, hvor man sammen med klienten udforsker personens motivation gennem samtale om personens værdier, ønsker, håb, drømme og ressourcer. Den Motiverende Samtale er en metode. Den Motiverende Samtale er ikke blot et sæt teknikker, man hurtigt kan lære på en eftermiddag eller på en temadag. Den Motiverende Samtale er en måde at være sammen med et andet menneske på, der bygger på respekt, empati og anerkendelse. Det kræver en længerevarende læreproces at tilegne sig metoden i en sådan grad, at man som praktiker kan anvende metoden i eget arbejde. Læring er en proces Robert Brinkerhoff er professor ved Michigan University og har i mange år forsket i læreprocesser i forbindelse med kurser og undervisningsforløb i organisationer. Brinkerhoff har i særlig grad arbejdet med at analysere effekten og resultaterne af kurser og uddannelsesforløb af medarbejdere. Han har skrevet flere bøger om emnet, blandt andet bøgerne High impact learning og Courageous Training. Brinkerhoffs studier af effekten af læringsuddannelsesforløb viser, at det faktisk er ret få deltagere på kurser, der lærer det nye i en sådan grad, at det overføres til deltagernes arbejdsmæssige praksis. Brinkerhoffs empiriske studier af effekten af lærings- og uddannelsesforløb viser: At 15% ikke anvender eller ikke prøver at anvende den nye læring 70% prøver en lille smule, men oplever problemer og vender hurtigt tilbage til gamle metoder og rutiner 1/5

2 15% anvender den nye læring og opnår konkrete og værdifulde resultater Brinkerhoff argumenterer for at fejlen i mange kurser og uddannelser i organisationer er, at de ses som one-shot fænomener. At man tænker at nu skal der lige fyldes noget nyt på, og så sender man medarbejderne af sted på et eftermiddagsseminar eller afholder en temadag. Desværre er læring af ny adfærd meget mere end blot at fylde nyt på; som Bjarne Herskin skriver i bogen Undervisning i praksis: Læring skabes kun ved, at deltagernes egne hjerner arbejder med stoffet. Deltagernes hjerner er ikke bare båndoptagere der kan indspille underviserens forståelse og kunnen. Læring kræver et væld af forskellige ting. Vi ved i dag en masse om hvad læring på et kursus kræver. Læring kræver blandt andet at undervisningen er stimulerende og afvekslende, at deltagerne skal inddrages aktivt undervejs i undervisningen, og at undervisning skal være så praksisnær som overhovedet muligt, for at sikre overførsel fra kursus til praksis. Men dette er desværre ikke nok. Brinkerhoffs studier viser, at der er en stor risiko for at det lærte går tabt efter kurset. For at sikre at det lærte ikke går tabt, er det vigtigt at se læring som en proces, hvor der er organisatorisk og ledelsesmæssig opbakning. Læring på arbejdspladser kræver, at der bliver skabt en fælles kultur og en fælles praksis og accept omkring det nye. (se eksempelvis Etienne Wengers bog Praksisfællesskaber om læring i organisationer). Læring af ny adfærd skal forstås som en proces med fokus på før-under-efter undervisning. Brinkerhoff argumenterer for, at der før selve undervisningen bruges tid på, dels at mobilisere den enkeltes interesse for det nye, men også at sikre at der er organisatorisk og ledelsesmæssig interesse og accept af det nye. Deltagerens interesse og tanker omkring det nye emne skal sættes i gang allerede før undervisningen. Det kan man eksempelvis gøre ved at bede deltageren om at læse en artikel eller en bog, reflektere over egen praksis, lave en hjemmeopgave, observere sig selv eller en kollega i en bestemt situation, interviewe en person om et bestemt emne og lignende.derudover er det vigtigt, at deltageren oplever at organisationen og ledelsen bakker op omkring det nye. Dette kan ledelsen gøre blandt andet ved at afholde individuelle samtaler med deltageren om, hvorfor og hvordan man ser det nye passe ind i organisationens værdier og mål. Man kan også fra ledelsens side koble det nye sammen med evt. medarbejderudviklingssamtaler. Det vigtige er, at man fra ledelsens side har nogle samtaler med deltagerne, hvor man drøfter fælles forventninger, således at disse bliver afstemt dels med hinanden men også med organisationens værdier og mål; den enkelte deltager skal se meningen med det nye, og at det nye passer ind i de værdier og mål man arbejder med. Og at der er opbakning omkring det nye. Efter et kursus er det afgørende at deltageren oplever at få opbakning og accept til det nye. Og det er helt essentielt med opfølgning, når kurset handler om at lære ny adfærd. Det er vigtigt at man eksempelvis kan mødes uformelt med sine kollegaer og træne det nye hjemme i egen kontekst, og at man kan få supervision og feedback på, hvordan man bruger det nye. Dette kan man eksempelvis sikre ved at lave en buddy -ordning, hvor man har en læringsmakker man mødes med og drøfter ting, der relaterer sig til kurset. Det helt essentielle for at sikre læring er, at man forstår læring som et forløb og som en proces, hvor der er mulighed for at eksperimentere med det nye og få feedback og supervision. Det er særligt effektivt at designe forløb med skiftevis undervisning og afprøvning hjemme i egen kontekst, hvor man har mulighed for at få feedback. Dette kræver naturligvis, at ledelsen sætter tid og ressourcer af til disse aktiviteter. Ellers sker det ikke. Hvad er så den rigtige fordeling af tid og ressourcer mellem før-under-efter? Ifølge Brinkerhoffs empiriske studier får man den største effekt af at ligge tid og ressourcer således: 40% før selve undervisningen 20% i undervisningen 40% efter undervisningen Dette er for mange ret overraskende tal. Det Brinkerhoffs studier viser er, at læring primært er noget der sker ude 2/5

3 på arbejdspladsen i egen kontekst og praksis. Og at det ikke blot er en individuel og mental størrelse og således også individets ansvar. Læring er i stor grad også en social størrelse, der kræver at medarbejder og ledelse arbejder sam-men om det nye og følger op og bakker op gennem supervision og opfølgende samtaler. Læring af Den Motiverende Samtale Gennem de seneste år er der forsket en hel del i, hvordan man bedst lærer Den Motiverende Samtale. I det følgende vil jeg præsentere resultaterne fra de studier, hvor man har eksperimenteret med forskellige undervisnings- og læringsforløb. Det mest omfattende studie af læring af Den Motiverende Samtale er et studie, der blev lavet af blandt andet Miller og Moyers i Her lavede man et forsøg med 5 grupper af misbrugsbehandlere (psykologer, læger, sygeplejersker og socialrådgivere) der modtog forskellig slags undervisning i Den Motiverende Samtale. Gruppe 1 fik et 2 dages kursus, gruppe 2 fik samme 2 dages kursus plus efterfølgende individuel feedback på egne optagede samtaler, gruppe 3 fik 2 dages kurset plus coaching samtaler efterfølgende (disse samtaler var af mere generel karakter og altså ikke så praksisnære som feedback samtalerne i gruppe 2). Gruppe 4 fik 2 dages kurset plus efterfølgende individuel feedback og coaching, endelig fik gruppe 5 blot noget selvhjælpsmateriale (en bog og en trænings-dvd med optagede samtaler). Disse 5 grupper blev fulgt over et år, hvor man testede deres brug af Den Motiverende Samtale. Grupperne blev testet umiddelbart efter 2 dages kurset, og efter 4 måneder, 8 måneder og 12 måneder. (Deltagerne blev testet i forhold til deres evne til at skabe og udforske forandringsudsagn, samt i deres evne til at behandle og gå med modstandsudsagn). Ikke overraskende viste gruppe 5 (selvhjælpsgruppen) efter 4 måneder ingen forandring i deres evne til at bruge Den Motiverende Samtale. Hvad der er mere overraskende er, at gruppen der kun modtog et 2 dages kursus efter 4 måneder kun viste en marginal fremgang i forhold til at bruge Den Motiverende Samtale sammenholdt med dagen før kurset; og dette på trods af at måling dagen efter kurset faktisk viste markant fremgang for denne gruppe. Efter 4 må-neder var gruppen på samme niveau som gruppen der kun modtog selvhjælpsmateriale. De tre grupper der modtog undervisning som et forløb gik alle frem i forhold til at lære Den Motiverende Samtale. Den eneste af de 5 grupper der viste markant fremgang, og som rent faktisk havde lært Den Motiverende Samtale i en sådan grad, at det havde en effekt på klienterne, var den gruppe der modtog det kombinerede undervisnings- og læringsforløb (gruppe 4). Læringen af dette empiriske studie er igen, at det at lære en metode som Den Motiverende Samtale kræver tid og organisatorisk opbakning, således, at deltagerne kan få mulighed for at få feedback og coaching og dermed mulighed for at overføre de ting der læres på et kursus til egen praksis og egen hverdag. Millers studie er i overensstemmelse med et studie fra 2007, hvor man har forsket i, hvordan man overfører læringen fra et kursus i Den Motiverende Samtale til sin arbejdsplads. Her analyserede og sammenlignede man effekten af et kursus med samme kursus plus efterfølgende arbejdspladsbaseret læring. Forsøget bestod af to grupper. Deltagerne i begge grupper var behandlere, der tidligere havde modtaget undervisning i Den Motiverende Samtale. Begge grupper deltog i en dag med opdatering, genopfriskning og træning i Den Motiverende Samtale. Den ene gruppe modtog efterfølgende ingen hjælp eller videre undervisning, hvorimod den anden gruppe efterfølgende modtog et 12 ugers lærings- og træningsforløb, hvor de fik tilsendt forskellige opgaver med arbejdspapirer, der genopfriskede pointer og redskaber omkring Den Motiverende Samtale (f.eks. åbne og lukkede spørgsmål, reflekterende lytning etc.). Efterfølgende skulle deltagerne lytte til egne optagede samtaler og analysere dem ud fra de tilsendte arbejdspapirer, for derved at give sig selv feedback på deres egen brug af Den Motiverende Samtale. Der var også mulighed for at sende optage-de samtaler til en underviser, der efterfølgende gav feedback og coaching til deltageren. Resultatet af denne undersøgelse viste markant fremgang for den gruppe, der indgik i 12-ugers forløbet, hvorimod den gruppe der kun modtog opdateringsdagen kun viste ringe 3/5

4 fremgang. Fremgangen for gruppen der deltog i læringsforløbet skete på trods af, at kun meget få af deltagerne i 12 ugers modellen rent faktisk opfyldte de opgaver, de skulle lave (kun 18% indsendte 12 samtaler, kun 14% modtog 3 coaching samtaler og kun 9% fuldførte alle 12 arbejdspapirer). Dette er i overensstemmelse med de klassiske Hawthorne studier og den såkaldte Hawthorne effekt; at man som medarbejder ser, at der er ledelsesmæssig interesse og opbakning, gør at man som medarbejder bliver fokuseret på at gøre sit bedste og arbejder hårdt for at lære det nye. Hvad kan vi lære af det? Læringen fra både Brinkerhoffs studier og studierne i læring af Den Motiverende Samtale er, at læring tager tid! Og læring kræver ledelsesmæssig opbakning. Dette viser alle studier og al forskning. Hvis man vil lære eksempelvis en samtalemetode som Den Motiverende Samtale kræver det ledelsesmæssig opbakning, og at man sætter ressourcer af til at sørge for den fornødne opfølgning og hjælp til medarbejderne, der skal til for at implementere en ny metode. Hvorfor er det så svært? Den Motiverende Samtale ser umiddelbart let ud. Når man ser praktikere med stor kompetence i metoden, virker det som en dans. Ukompliceret. Og jeg hører tit folk sige inden et kursus, at de allerede praktiserer metoden. Og jeg hører også ofte fra kunden der ringer til mig for at høre om et kursus til sine medarbejdere sige, at en dags kursus er nok, da deres medarbejdere allerede bruger metoden; vi arbejder allerede klientcentreret, og vores medarbejdere kender til metoden og bruger den dagligt, så vi skal bare lige have en genopfrisker. Og når jeg så lytter til disse praktikere på selve kurset må jeg konstatere, at de langt fra bruger metoden; Eksempelvis hører jeg ofte når deltagerne laver øvelser to-og-to i starten af et kursus sætninger, som Kunne man forestille sig at du, Hvad med om man gjorde, Var det ikke en ide om du og Måske skulle du prøve at, eller Hvad med om du Dette er ikke klientcentreret metode og det er ikke Den Motiverende Samtale, men snarere velmenende rådgivning. På trods af, at det ser legende let ud når den anvendes af en kompetent bruger, så er det desværre ikke så let at lære at bruge metoden. Mange praktikere kender til metoden gennem deres studier. Men dette kendskab er primært teoretisk og meget få har fået en praktisk orienteret undervisning i Den Motiverende Samtale. Derfor kommer man let til at give velmenende råd. Miller og Moyers redegør i artiklen Eight stages in learning motivational interviewing (2006) for 8 stadier i at lære Den Motiverende Samtale. Hvis man vil kunne bruge Den Motiverende Samtale skal man først og fremmest lære filosofien bag metoden. Filosofien bag metoden består af 3 vigtige forhold, der alle angår relationen mellem klient og rådgiver. Relationen mellem klient og rådgiver skal bygge på samarbejde i stedet for en konfronterende og ledende rådgivning. I Den Motiverende Samtale bør rådgiveren søge at frembringe personens egne grunde til forandring i stedet for at tro, at man skal installere dem og forsøge at overtale klienten til en bestemt handling. Og endelig bør rådgiveren understrege klientens autonomi og ikke tro, at man som rådgiver er en autoritet på, hvordan personen bør leve sit liv. Det andet stadie består i at lære basale klientcentrede samtaleteknikker, dvs. at kunne stille gode åbne spørgsmål, der opmuntrer klienten til at udforske sine holdninger, værdier, håb, ønsker og drømme. I de basale klientcentrerede samtaleteknikker ligger også, at kunne anerkende personen for sine værdier og se personens ressourcer, at kunne lave gode reflekterende udsagn, og at kunne opsummere når det er nødvendigt. Dette 2. stadie vil med andre ord sige at mestre de fire teknikker i Den Motiverende Samtale (åbne spørgsmål, anerkendende udsagn, reflekterende lytning og opsummeringer). Det tredje stadie handler om at kunne arbejde styrende på procesniveau, samtidig med at man arbejder klientcentreret. Det handler her om, at man bevidst kan styre samtalen i retning af forandringsudsagn; at man kan skabe dem og hjælpe klienten med at udforske dem. Det fjerde stadie handler om at kunne hjælpe personen i retning af forandring, uden at personen føler sig styret eller manipuleret til at gøre noget bestemt. Det 5. stadie handler om at kunne håndtere modstandsudsagn; at kunne gå med modstanden, som det hedder i Den Motiverende Samtale. 4/5

5 I det 5. stadie har man indsigt i og forståelse for, at modstand skabes mellem to mennesker, og derfor er et resultat af samværet og relationen mellem klient og rådgiver, og at modstand er et signal til rådgiveren om, at man skal bakke lidt tilbage. Det 6. stadie handler om at kunne vide, hvornår klienten er klar til at udarbejde en plan. Det 7. Stadie handler om at kunne skabe forpligtelse hos klienten til planen således, at klienten bliver bevæget fra at sige Jeg kunne godt tænke mig eller Jeg kan til at sige Jeg vil. Det sidste stadie, det 8., handler om at kunne inte-grere Den Motiverende Samtale i andre interventionsformer og i egen praksis. Det vil sige at det er her hvor man som terapeut eksempelvis er i stand til at vurdere om ens klient vil have gavn af at modtage en motiverende samtale eller en anden form for terapi. Det at lære Den Motiverende Samtale i en sådan grad, at man kan blive en kompetent bruger af metoden kræver således en hel del færdigheder, som man naturligvis ikke blot lærer på få dage. Det der kan se legende let ud for det utrænede øje, dækker over lang tids træning, hvor man har gennemgået ovenstående 8 stadier. Så hvad gør vi ved det? Som underviser i Den Motiverende Samtale kan man naturligvis gøre en masse for at sikre, at vores kursister får det maksimale udbytte. Det internationale netværk bag Den Motiverende Samtale (MINT) uddanner hvert år nye undervisere i Den Motiverende Samtale. Her gennemgår man et 3 dages kursus i, hvordan man underviser i metoden. Og her er man faktisk langt fremme i forhold til pædagogik og undervisningsform. Undervisningen er her lagt an på variation og vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, høj grad af deltageraktivitet gennem praktiske øvelser, diskussioner og demonstrationer enten live eller dvd fremvisninger. Undervisningen er i god overensstemmelse med nyere forskning inden for læringsteorier. De danske forskere i læreprocesser Knud Illeris og Ib Ravn, har begge argumenteret for følgende læringsprincipper: 1. Voksne lærer, hvis de har lyst og finder et behov for at lære 2. Voksne lærer ved at kæde læringen sammen med tidligere og nuværende erfaringer 3. Voksne lærer ved at øve det de har lært 4. Voksne lærer gennem hjælp og støtte 5. Voksne lærer i et uformelt og trygt miljø Vi der underviser i Den Motiverende Samtale, må til hver en tid gøre hvad vi kan for at sikre, at disse læringsprincipper efterleves i vores undervisning. Undervisningen skal være varierende og stimulerende og så praksisnært som muligt og må for alt i verden ikke blive et langt powerpoint-show, som man intet lærer af. Derudover er vi også forpligtede til at fortælle vores kunder og opdragsstillere, hvad de får ud af eksempelvis et 1 eller 2 dages kursus. Der skal være en varebetegnelse på det, vi har på hylderne. Og vi har en forpligtelse til at fortælle, hvad der skal til for at sikre effekt og læring af indsatsen; nemlig at læringen skal designes som et uddannelsesforløb, hvortil der skal være ledelsesmæssig støtte og opbakning, hvor der skal være professionel opfølgning og feedback for at sikre at metoden bliver implementeret. Ellers efterlader man dels personalet i en fortvivlet situation, hvor de selv har en forventning om at de burde have lært en ny metode. Ligeledes skuffes ledelsen i samme forventning og i sidste ende står der nogle klienter i en ofte svær situation, som kunne have haft gavn og nytte af en motiverende samtale. Jeg har derfor designet flere undervisningsforløb med fokus på effekt og læring, hvor forløbene mobiliserer ledelsen så det sikres at Den Motiverende Samtale forankres og implementeres i selve organisationen. Disse forløb er derudover designet således, at de bygges ind i en kursusrække, hvorved deltageren får tid og mulighed for at overføre teknikker fra Den Motiverende Samtale i sit eget arbejde og i sin egen praksis. Du kan altid finde masser af spændende artikler og viden om Den Motiverende Samtale samt læse om kursusforløb på vores hjemmeside: Har du spørgsmål eller lignende om Den Motiverende Samtale eller indholdet af vores kurser, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller på /Gregers Rosdahl 5/5

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

DEN MOTIVERENDE SAMTALE DEN MOTIVERENDE SAMTALE - PÅ VELFÆRDSOMRÅDET LINE STAMPE OG LARS NELLEMANN DET VI GERNE VIL Vores afsæt hvorfor står vi her? Hvad er den motiverende samtale? Hvordan arbejder man med den motiverende samtale?

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER

MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER FORSTÅELSE, FORANDRING OG MOTIVATIONSSAMTALER, NÅR DER ER ET (FORMODET) ALKOHOLPROBLEM Program for 4. december 2012.Gentofte Jobcenter 10.10 12.00 - Runde med deltagernes forventninger og erfaringer 12.15

Læs mere

Mindfulnessinstruktør

Mindfulnessinstruktør Mindfulnessinstruktør Bliv mindfulnessinstruktør for erhvervslivet Bag om uddannelsen som mindfulnessinstruktør MINDFULNESSINSTRUKTØR I ERHVERVSLIVET Vores instruktørprogram er for dig, som ønsker at gøre

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Om IMPROVEMENT. uddannelse. uddannelse. Om IMPROVEMENT. Du får de medarbejdere, kunder og resultater, som du fortjener.

Om IMPROVEMENT. uddannelse. uddannelse. Om IMPROVEMENT. Du får de medarbejdere, kunder og resultater, som du fortjener. uddannelse uddannelse Formel Formel Om IMPROVEMENT Du får de medarbejdere, kunder og resultater, som du fortjener. Din virksomhed må konstant kunne tiltrække de rigtige relationer, ressourcer og aktiviteter.

Læs mere

Mit indlæg omkring transfer

Mit indlæg omkring transfer Mit indlæg omkring transfer Hvad er det for faktorer, der påvirker en transfer? Hvordan kan vi reducere udfordringerne omkring en transfer? Hvad skal man overhovedet forstå ved transfer? Anvendelsesorienteret

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg er meget

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Introduktion til MITI

Introduktion til MITI Introduktion til MITI Hvad er MITI og hvordan bruges det Gregers Rosdahl, medlem af MINT inq. 13.09.2011 Introduktion til MITI I det følgende beskrives MITI og hvordan MITI bruges Du finder også information

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere