HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale"

Transkript

1 I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende Samtale ved blot at deltage på et 2 dages kursus, men at læring af metoden skal designes som et forløb, hvor der er opbakning fra ledelsens side til fortsat træning og hvor deltageren kan modtage feedback og supervision på sin anvendelse af metoden i egen praksis. Efter diskussion af disse studier vil jeg give anbefalinger til, hvordan man designer læringsforløb af Den Motiverende Samtale, således at det sikres at metoden implementeres i praktikerens hverdag. Den Motiverende Samtale er en velbeskrevet metode, der igennem 25 år ved komparative studier har vist sig at være meget effektfuld i arbejdet med mennesker, der mangler motivation til at ændre livsstil, handlinger eller adfærd. Det gælder i forhold til eksempelvis sundhed og afhængighed. Metodens effekt er signifikant og overbevisende. Den Motiverende Samtale udkonkurrerer klart almindelig rådgivning, ligesom den har vist sig at være lige så effektiv i arbejdet med misbrugere og alkoholikere som 12-trins programmer og kognitiv adfærdsterapi: og dette endda på væsentlig kortere tid (se min artikel: Effekten af Den Motiverende Samtale) Det siger næsten sig selv, at en metode der er så effektiv, er mere end et par simple teknikker, man som praktiker hurtigt kan lære og tilegne sig, på eksempelvis en temadag eller lignende. At opdrage en kat At lære en gammel hund nye kunster ved de der har hund, er en vanskelig ting. Det tager tid at lære at handle anderledes, ikke kun for hunde og katte, men også for os mennesker. Det ved alle os, der arbejder med mennesker, der forsøger at ændre adfærd. Det kan være de der arbejder med at motivere mennesker til at leve sundere (f.eks. at få indarbejdet nye sunde vaner, hvor man motionerer oftere end før eller spiser sundere end før). Alle os der har prøvet at stoppe med at ryge ved også, hvor vanskeligt det er at ændre den adfærd. Alle de der arbejder med mennesker i misbrug ved også, at det at ændre en misbrugsadfærd ikke er en proces der bare sker på en eftermiddag. Det samme gør sig i nogen udstrækning gældende når praktikere ønsker at lære en ny metode som eksempelvis Den Motiverende Samtale. Her er vi ikke meget anderledes end de mennesker vi arbejder med. At lære en ny samtalemetode svarer i nogen udstrækning til, at man skal forsøge at ændre en vanemæssig adfærd, som man måske i mange år har anvendt ubevidst i sit arbejde med klienter/borgere/ brugere. Ofte hører jeg fra deltagere på mine kurser i Den Motiverende Samtale, at det er svært at vende sig fra at give masser af velmenende råd, til at skulle have en klientcentreret og mere spørgende rolle, hvor man sammen med klienten udforsker personens motivation gennem samtale om personens værdier, ønsker, håb, drømme og ressourcer. Den Motiverende Samtale er en metode. Den Motiverende Samtale er ikke blot et sæt teknikker, man hurtigt kan lære på en eftermiddag eller på en temadag. Den Motiverende Samtale er en måde at være sammen med et andet menneske på, der bygger på respekt, empati og anerkendelse. Det kræver en længerevarende læreproces at tilegne sig metoden i en sådan grad, at man som praktiker kan anvende metoden i eget arbejde. Læring er en proces Robert Brinkerhoff er professor ved Michigan University og har i mange år forsket i læreprocesser i forbindelse med kurser og undervisningsforløb i organisationer. Brinkerhoff har i særlig grad arbejdet med at analysere effekten og resultaterne af kurser og uddannelsesforløb af medarbejdere. Han har skrevet flere bøger om emnet, blandt andet bøgerne High impact learning og Courageous Training. Brinkerhoffs studier af effekten af læringsuddannelsesforløb viser, at det faktisk er ret få deltagere på kurser, der lærer det nye i en sådan grad, at det overføres til deltagernes arbejdsmæssige praksis. Brinkerhoffs empiriske studier af effekten af lærings- og uddannelsesforløb viser: At 15% ikke anvender eller ikke prøver at anvende den nye læring 70% prøver en lille smule, men oplever problemer og vender hurtigt tilbage til gamle metoder og rutiner 1/5

2 15% anvender den nye læring og opnår konkrete og værdifulde resultater Brinkerhoff argumenterer for at fejlen i mange kurser og uddannelser i organisationer er, at de ses som one-shot fænomener. At man tænker at nu skal der lige fyldes noget nyt på, og så sender man medarbejderne af sted på et eftermiddagsseminar eller afholder en temadag. Desværre er læring af ny adfærd meget mere end blot at fylde nyt på; som Bjarne Herskin skriver i bogen Undervisning i praksis: Læring skabes kun ved, at deltagernes egne hjerner arbejder med stoffet. Deltagernes hjerner er ikke bare båndoptagere der kan indspille underviserens forståelse og kunnen. Læring kræver et væld af forskellige ting. Vi ved i dag en masse om hvad læring på et kursus kræver. Læring kræver blandt andet at undervisningen er stimulerende og afvekslende, at deltagerne skal inddrages aktivt undervejs i undervisningen, og at undervisning skal være så praksisnær som overhovedet muligt, for at sikre overførsel fra kursus til praksis. Men dette er desværre ikke nok. Brinkerhoffs studier viser, at der er en stor risiko for at det lærte går tabt efter kurset. For at sikre at det lærte ikke går tabt, er det vigtigt at se læring som en proces, hvor der er organisatorisk og ledelsesmæssig opbakning. Læring på arbejdspladser kræver, at der bliver skabt en fælles kultur og en fælles praksis og accept omkring det nye. (se eksempelvis Etienne Wengers bog Praksisfællesskaber om læring i organisationer). Læring af ny adfærd skal forstås som en proces med fokus på før-under-efter undervisning. Brinkerhoff argumenterer for, at der før selve undervisningen bruges tid på, dels at mobilisere den enkeltes interesse for det nye, men også at sikre at der er organisatorisk og ledelsesmæssig interesse og accept af det nye. Deltagerens interesse og tanker omkring det nye emne skal sættes i gang allerede før undervisningen. Det kan man eksempelvis gøre ved at bede deltageren om at læse en artikel eller en bog, reflektere over egen praksis, lave en hjemmeopgave, observere sig selv eller en kollega i en bestemt situation, interviewe en person om et bestemt emne og lignende.derudover er det vigtigt, at deltageren oplever at organisationen og ledelsen bakker op omkring det nye. Dette kan ledelsen gøre blandt andet ved at afholde individuelle samtaler med deltageren om, hvorfor og hvordan man ser det nye passe ind i organisationens værdier og mål. Man kan også fra ledelsens side koble det nye sammen med evt. medarbejderudviklingssamtaler. Det vigtige er, at man fra ledelsens side har nogle samtaler med deltagerne, hvor man drøfter fælles forventninger, således at disse bliver afstemt dels med hinanden men også med organisationens værdier og mål; den enkelte deltager skal se meningen med det nye, og at det nye passer ind i de værdier og mål man arbejder med. Og at der er opbakning omkring det nye. Efter et kursus er det afgørende at deltageren oplever at få opbakning og accept til det nye. Og det er helt essentielt med opfølgning, når kurset handler om at lære ny adfærd. Det er vigtigt at man eksempelvis kan mødes uformelt med sine kollegaer og træne det nye hjemme i egen kontekst, og at man kan få supervision og feedback på, hvordan man bruger det nye. Dette kan man eksempelvis sikre ved at lave en buddy -ordning, hvor man har en læringsmakker man mødes med og drøfter ting, der relaterer sig til kurset. Det helt essentielle for at sikre læring er, at man forstår læring som et forløb og som en proces, hvor der er mulighed for at eksperimentere med det nye og få feedback og supervision. Det er særligt effektivt at designe forløb med skiftevis undervisning og afprøvning hjemme i egen kontekst, hvor man har mulighed for at få feedback. Dette kræver naturligvis, at ledelsen sætter tid og ressourcer af til disse aktiviteter. Ellers sker det ikke. Hvad er så den rigtige fordeling af tid og ressourcer mellem før-under-efter? Ifølge Brinkerhoffs empiriske studier får man den største effekt af at ligge tid og ressourcer således: 40% før selve undervisningen 20% i undervisningen 40% efter undervisningen Dette er for mange ret overraskende tal. Det Brinkerhoffs studier viser er, at læring primært er noget der sker ude 2/5

3 på arbejdspladsen i egen kontekst og praksis. Og at det ikke blot er en individuel og mental størrelse og således også individets ansvar. Læring er i stor grad også en social størrelse, der kræver at medarbejder og ledelse arbejder sam-men om det nye og følger op og bakker op gennem supervision og opfølgende samtaler. Læring af Den Motiverende Samtale Gennem de seneste år er der forsket en hel del i, hvordan man bedst lærer Den Motiverende Samtale. I det følgende vil jeg præsentere resultaterne fra de studier, hvor man har eksperimenteret med forskellige undervisnings- og læringsforløb. Det mest omfattende studie af læring af Den Motiverende Samtale er et studie, der blev lavet af blandt andet Miller og Moyers i Her lavede man et forsøg med 5 grupper af misbrugsbehandlere (psykologer, læger, sygeplejersker og socialrådgivere) der modtog forskellig slags undervisning i Den Motiverende Samtale. Gruppe 1 fik et 2 dages kursus, gruppe 2 fik samme 2 dages kursus plus efterfølgende individuel feedback på egne optagede samtaler, gruppe 3 fik 2 dages kurset plus coaching samtaler efterfølgende (disse samtaler var af mere generel karakter og altså ikke så praksisnære som feedback samtalerne i gruppe 2). Gruppe 4 fik 2 dages kurset plus efterfølgende individuel feedback og coaching, endelig fik gruppe 5 blot noget selvhjælpsmateriale (en bog og en trænings-dvd med optagede samtaler). Disse 5 grupper blev fulgt over et år, hvor man testede deres brug af Den Motiverende Samtale. Grupperne blev testet umiddelbart efter 2 dages kurset, og efter 4 måneder, 8 måneder og 12 måneder. (Deltagerne blev testet i forhold til deres evne til at skabe og udforske forandringsudsagn, samt i deres evne til at behandle og gå med modstandsudsagn). Ikke overraskende viste gruppe 5 (selvhjælpsgruppen) efter 4 måneder ingen forandring i deres evne til at bruge Den Motiverende Samtale. Hvad der er mere overraskende er, at gruppen der kun modtog et 2 dages kursus efter 4 måneder kun viste en marginal fremgang i forhold til at bruge Den Motiverende Samtale sammenholdt med dagen før kurset; og dette på trods af at måling dagen efter kurset faktisk viste markant fremgang for denne gruppe. Efter 4 må-neder var gruppen på samme niveau som gruppen der kun modtog selvhjælpsmateriale. De tre grupper der modtog undervisning som et forløb gik alle frem i forhold til at lære Den Motiverende Samtale. Den eneste af de 5 grupper der viste markant fremgang, og som rent faktisk havde lært Den Motiverende Samtale i en sådan grad, at det havde en effekt på klienterne, var den gruppe der modtog det kombinerede undervisnings- og læringsforløb (gruppe 4). Læringen af dette empiriske studie er igen, at det at lære en metode som Den Motiverende Samtale kræver tid og organisatorisk opbakning, således, at deltagerne kan få mulighed for at få feedback og coaching og dermed mulighed for at overføre de ting der læres på et kursus til egen praksis og egen hverdag. Millers studie er i overensstemmelse med et studie fra 2007, hvor man har forsket i, hvordan man overfører læringen fra et kursus i Den Motiverende Samtale til sin arbejdsplads. Her analyserede og sammenlignede man effekten af et kursus med samme kursus plus efterfølgende arbejdspladsbaseret læring. Forsøget bestod af to grupper. Deltagerne i begge grupper var behandlere, der tidligere havde modtaget undervisning i Den Motiverende Samtale. Begge grupper deltog i en dag med opdatering, genopfriskning og træning i Den Motiverende Samtale. Den ene gruppe modtog efterfølgende ingen hjælp eller videre undervisning, hvorimod den anden gruppe efterfølgende modtog et 12 ugers lærings- og træningsforløb, hvor de fik tilsendt forskellige opgaver med arbejdspapirer, der genopfriskede pointer og redskaber omkring Den Motiverende Samtale (f.eks. åbne og lukkede spørgsmål, reflekterende lytning etc.). Efterfølgende skulle deltagerne lytte til egne optagede samtaler og analysere dem ud fra de tilsendte arbejdspapirer, for derved at give sig selv feedback på deres egen brug af Den Motiverende Samtale. Der var også mulighed for at sende optage-de samtaler til en underviser, der efterfølgende gav feedback og coaching til deltageren. Resultatet af denne undersøgelse viste markant fremgang for den gruppe, der indgik i 12-ugers forløbet, hvorimod den gruppe der kun modtog opdateringsdagen kun viste ringe 3/5

4 fremgang. Fremgangen for gruppen der deltog i læringsforløbet skete på trods af, at kun meget få af deltagerne i 12 ugers modellen rent faktisk opfyldte de opgaver, de skulle lave (kun 18% indsendte 12 samtaler, kun 14% modtog 3 coaching samtaler og kun 9% fuldførte alle 12 arbejdspapirer). Dette er i overensstemmelse med de klassiske Hawthorne studier og den såkaldte Hawthorne effekt; at man som medarbejder ser, at der er ledelsesmæssig interesse og opbakning, gør at man som medarbejder bliver fokuseret på at gøre sit bedste og arbejder hårdt for at lære det nye. Hvad kan vi lære af det? Læringen fra både Brinkerhoffs studier og studierne i læring af Den Motiverende Samtale er, at læring tager tid! Og læring kræver ledelsesmæssig opbakning. Dette viser alle studier og al forskning. Hvis man vil lære eksempelvis en samtalemetode som Den Motiverende Samtale kræver det ledelsesmæssig opbakning, og at man sætter ressourcer af til at sørge for den fornødne opfølgning og hjælp til medarbejderne, der skal til for at implementere en ny metode. Hvorfor er det så svært? Den Motiverende Samtale ser umiddelbart let ud. Når man ser praktikere med stor kompetence i metoden, virker det som en dans. Ukompliceret. Og jeg hører tit folk sige inden et kursus, at de allerede praktiserer metoden. Og jeg hører også ofte fra kunden der ringer til mig for at høre om et kursus til sine medarbejdere sige, at en dags kursus er nok, da deres medarbejdere allerede bruger metoden; vi arbejder allerede klientcentreret, og vores medarbejdere kender til metoden og bruger den dagligt, så vi skal bare lige have en genopfrisker. Og når jeg så lytter til disse praktikere på selve kurset må jeg konstatere, at de langt fra bruger metoden; Eksempelvis hører jeg ofte når deltagerne laver øvelser to-og-to i starten af et kursus sætninger, som Kunne man forestille sig at du, Hvad med om man gjorde, Var det ikke en ide om du og Måske skulle du prøve at, eller Hvad med om du Dette er ikke klientcentreret metode og det er ikke Den Motiverende Samtale, men snarere velmenende rådgivning. På trods af, at det ser legende let ud når den anvendes af en kompetent bruger, så er det desværre ikke så let at lære at bruge metoden. Mange praktikere kender til metoden gennem deres studier. Men dette kendskab er primært teoretisk og meget få har fået en praktisk orienteret undervisning i Den Motiverende Samtale. Derfor kommer man let til at give velmenende råd. Miller og Moyers redegør i artiklen Eight stages in learning motivational interviewing (2006) for 8 stadier i at lære Den Motiverende Samtale. Hvis man vil kunne bruge Den Motiverende Samtale skal man først og fremmest lære filosofien bag metoden. Filosofien bag metoden består af 3 vigtige forhold, der alle angår relationen mellem klient og rådgiver. Relationen mellem klient og rådgiver skal bygge på samarbejde i stedet for en konfronterende og ledende rådgivning. I Den Motiverende Samtale bør rådgiveren søge at frembringe personens egne grunde til forandring i stedet for at tro, at man skal installere dem og forsøge at overtale klienten til en bestemt handling. Og endelig bør rådgiveren understrege klientens autonomi og ikke tro, at man som rådgiver er en autoritet på, hvordan personen bør leve sit liv. Det andet stadie består i at lære basale klientcentrede samtaleteknikker, dvs. at kunne stille gode åbne spørgsmål, der opmuntrer klienten til at udforske sine holdninger, værdier, håb, ønsker og drømme. I de basale klientcentrerede samtaleteknikker ligger også, at kunne anerkende personen for sine værdier og se personens ressourcer, at kunne lave gode reflekterende udsagn, og at kunne opsummere når det er nødvendigt. Dette 2. stadie vil med andre ord sige at mestre de fire teknikker i Den Motiverende Samtale (åbne spørgsmål, anerkendende udsagn, reflekterende lytning og opsummeringer). Det tredje stadie handler om at kunne arbejde styrende på procesniveau, samtidig med at man arbejder klientcentreret. Det handler her om, at man bevidst kan styre samtalen i retning af forandringsudsagn; at man kan skabe dem og hjælpe klienten med at udforske dem. Det fjerde stadie handler om at kunne hjælpe personen i retning af forandring, uden at personen føler sig styret eller manipuleret til at gøre noget bestemt. Det 5. stadie handler om at kunne håndtere modstandsudsagn; at kunne gå med modstanden, som det hedder i Den Motiverende Samtale. 4/5

5 I det 5. stadie har man indsigt i og forståelse for, at modstand skabes mellem to mennesker, og derfor er et resultat af samværet og relationen mellem klient og rådgiver, og at modstand er et signal til rådgiveren om, at man skal bakke lidt tilbage. Det 6. stadie handler om at kunne vide, hvornår klienten er klar til at udarbejde en plan. Det 7. Stadie handler om at kunne skabe forpligtelse hos klienten til planen således, at klienten bliver bevæget fra at sige Jeg kunne godt tænke mig eller Jeg kan til at sige Jeg vil. Det sidste stadie, det 8., handler om at kunne inte-grere Den Motiverende Samtale i andre interventionsformer og i egen praksis. Det vil sige at det er her hvor man som terapeut eksempelvis er i stand til at vurdere om ens klient vil have gavn af at modtage en motiverende samtale eller en anden form for terapi. Det at lære Den Motiverende Samtale i en sådan grad, at man kan blive en kompetent bruger af metoden kræver således en hel del færdigheder, som man naturligvis ikke blot lærer på få dage. Det der kan se legende let ud for det utrænede øje, dækker over lang tids træning, hvor man har gennemgået ovenstående 8 stadier. Så hvad gør vi ved det? Som underviser i Den Motiverende Samtale kan man naturligvis gøre en masse for at sikre, at vores kursister får det maksimale udbytte. Det internationale netværk bag Den Motiverende Samtale (MINT) uddanner hvert år nye undervisere i Den Motiverende Samtale. Her gennemgår man et 3 dages kursus i, hvordan man underviser i metoden. Og her er man faktisk langt fremme i forhold til pædagogik og undervisningsform. Undervisningen er her lagt an på variation og vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, høj grad af deltageraktivitet gennem praktiske øvelser, diskussioner og demonstrationer enten live eller dvd fremvisninger. Undervisningen er i god overensstemmelse med nyere forskning inden for læringsteorier. De danske forskere i læreprocesser Knud Illeris og Ib Ravn, har begge argumenteret for følgende læringsprincipper: 1. Voksne lærer, hvis de har lyst og finder et behov for at lære 2. Voksne lærer ved at kæde læringen sammen med tidligere og nuværende erfaringer 3. Voksne lærer ved at øve det de har lært 4. Voksne lærer gennem hjælp og støtte 5. Voksne lærer i et uformelt og trygt miljø Vi der underviser i Den Motiverende Samtale, må til hver en tid gøre hvad vi kan for at sikre, at disse læringsprincipper efterleves i vores undervisning. Undervisningen skal være varierende og stimulerende og så praksisnært som muligt og må for alt i verden ikke blive et langt powerpoint-show, som man intet lærer af. Derudover er vi også forpligtede til at fortælle vores kunder og opdragsstillere, hvad de får ud af eksempelvis et 1 eller 2 dages kursus. Der skal være en varebetegnelse på det, vi har på hylderne. Og vi har en forpligtelse til at fortælle, hvad der skal til for at sikre effekt og læring af indsatsen; nemlig at læringen skal designes som et uddannelsesforløb, hvortil der skal være ledelsesmæssig støtte og opbakning, hvor der skal være professionel opfølgning og feedback for at sikre at metoden bliver implementeret. Ellers efterlader man dels personalet i en fortvivlet situation, hvor de selv har en forventning om at de burde have lært en ny metode. Ligeledes skuffes ledelsen i samme forventning og i sidste ende står der nogle klienter i en ofte svær situation, som kunne have haft gavn og nytte af en motiverende samtale. Jeg har derfor designet flere undervisningsforløb med fokus på effekt og læring, hvor forløbene mobiliserer ledelsen så det sikres at Den Motiverende Samtale forankres og implementeres i selve organisationen. Disse forløb er derudover designet således, at de bygges ind i en kursusrække, hvorved deltageren får tid og mulighed for at overføre teknikker fra Den Motiverende Samtale i sit eget arbejde og i sin egen praksis. Du kan altid finde masser af spændende artikler og viden om Den Motiverende Samtale samt læse om kursusforløb på vores hjemmeside: Har du spørgsmål eller lignende om Den Motiverende Samtale eller indholdet af vores kurser, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller på /Gregers Rosdahl 5/5

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale Eksempel på implementeringsproces med fokus på medarbejder, leder og organisationsniveau Medarbejder ½ dags kick off 2 dage undervisning ½ dags undervisning ½ dags undervisning Individuel feedback Individuel

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

DEN MOTIVERENDE SAMTALE DEN MOTIVERENDE SAMTALE - PÅ VELFÆRDSOMRÅDET LINE STAMPE OG LARS NELLEMANN DET VI GERNE VIL Vores afsæt hvorfor står vi her? Hvad er den motiverende samtale? Hvordan arbejder man med den motiverende samtale?

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale En introduktion til metoden og det teoretiske grundlag Gregers Rosdahl cand. mag. i filosofi, medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers Indledning og formål At give

Læs mere

Den motiverende samtale i grupper

Den motiverende samtale i grupper REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale i grupper Oplæg for temagruppen Sunde Arbejdspladser, Vejle, marts 2016 Malene Andersen og Tina Haren 1 Program Tilgang og teknik

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015

Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015 REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015 Helene Foss Kjeldsen, sygeplejerske, MI-træner, medlem af MINT 1 Motivation Kært barn har mange navne

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Indhold Grundlæggende principper Motivation Forandringsprocessen Ambivalens Modstand Udtrykke empati Støtte håbet Samtaleteknikker Stille åbne spørgsmål

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale. Forår 2008. Temanummer om Forandringsudsagn

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale. Forår 2008. Temanummer om Forandringsudsagn Læs i dette temanummer om klientudsagn og forandringsudsagn. Du kan også læse om vores spændende kurser i Den Motiverende Samtale og om en konference i Den Motiverende Samtale i Schweiz Nyhedsbrevet indledes

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT ERFARING MED IMPLEMENTERING AF MI Ældre- og handicapforvaltningen, (ÆHF) Odense 3.500 medarbejdere

Læs mere

Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI)

Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI) REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Kombineret ungdomsuddannelse November 2017 Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi, medlem af MINT Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI)

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Formiddagens program Hvordan kan UKYLérne hjælpe med til, at ny viden fra kurser kommer ind i afdelingen og omsættes til praksis?

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering Skanderborg kommune, 27. januar 2016 Ved Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT 1

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Forankring af forandringer. Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark

Forankring af forandringer. Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark Forankring af forandringer Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark Forankring af forandringer Fra projekter og indsats til kultur Hvad kan vi lære af hinandens erfaringer og

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

En indføring i Den Motiverende Samtale

En indføring i Den Motiverende Samtale Indledning Ofte antager man at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise klienten/borgeren om hvad han/hun skal gøre: at man skal levere det gode argument som klienten

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug?

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug? Spørgeskema Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug Instruktion Læs venligst nøje de følgende sætninger. Hver sætning beskriver en måde, du kan have det på (eller ikke have det på) med hensyn

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation!

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Simon Schulin, 2013, Adjunkt, Udvikling og Forskning ved Videncenter for Ledelse og Organisationsudvikling Forandring

Læs mere

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan?

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Den 17.1-2013 Notat om: Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Af lektor Albert Astrup Christensen Dette notat indeholder idéer til styrkelse af transfer i forbindelse med planlægning og gennemførelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Få mere for pengene med effektmåling

Få mere for pengene med effektmåling Få mere for pengene med effektmåling Conny Bauer ImpactResearch Personalestyrelsens Temamøde Læring med bundlinjeeffekt 13. oktober 2010 2 PROGRAM 1. DEFINERE BUNDLINJEEFFEKT 2. HVOR STOR ER EFFEKTEN?

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode PKL-PUF ÅRSMØDE 6. maj 2014 2 THE SUCCESS CASE METHOD (SCM) BAGGRUND En forskningsbaseret metode til at evaluere effekt af uddannelse i den kontekst, hvor den

Læs mere

Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning

Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning Fra PUSH til PULL Artiklen handler om, hvordan mellemledere og deres organisationer kan få et større udbytte af deres lederuddannelser. En vej til dette er, at uddannelserne i højere grad tager afsæt i

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Nyeste udvikling i Den Motiverende Samtale og implementering af metoden Gå hjem møde 22 juni Formål At få Miller hertil At få udbredt de nyeste tanker og nyeste udvikling i Den

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE PÆDAGOGIK MED HANDLING UDDANNELSE MED VILJE ARBEJDE MED FREMTID Jeg har fået redskaber til at støtte indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende individet som ligeværdigt

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013

At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013 + At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013 + Kan I se lyset som TR i forandringer for bare træer? + Program Forandringer i arbejdslivet Hvad berører os? Hvordan

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kort samtale. - om vin, øl, spiritus og lignende. Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen

Kort samtale. - om vin, øl, spiritus og lignende. Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Kort samtale - om vin, øl, spiritus og lignende Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Anne.Kimmer@gmail.com, 26701416 Kort samtale Er forskellig og varierende både i forhold til længde, indhold og metode

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS 10.03.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Oplæggets indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III. IV. Sundhedspædagogik

Læs mere

Evidensbaserede metoder. på Klintegården

Evidensbaserede metoder. på Klintegården Evidensbaserede metoder på Klintegården Evidensbaserede metoder på Klintegården På Klintegården arbejder vi med flere evidensbaserede metoder for at sikre et højt niveau i arbejdet med borgerne og deres

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET SAMTALETRÆNING I TRIADER I TERAPI, RÅDGIVINING OG VEJLEDNING København og Aarhus 2016 Copyright Anders Dræby The State and University Library Aarhus University Aarhus University Scholarly Publishing DOI:

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere